Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку казначейского обслуживания местных бюджетов

Государственное казначейство Украины
Приказ от 21.01.2010 № 17
Утратил силу

Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

Наказ Державного казначейства України
Міністерства фінансів України
від 21 січня 2010 року N 17

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 лютого 2010 р. за N 151/17446

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного казначейства України
від 4 листопада 2002 року N 205

згідно з наказом Міністерства фінансів України 
від 23 серпня 2012 року N 938)

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 26, 19 квітня 2010 р.)
,
 ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 8 липня 2010 року

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, пункту 3 Положення про Державне казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232, з метою удосконалення казначейського обслуговування НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 N 205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.11.2002 за N 919/7207, що додаються.

2. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н. І.) та Юридичному департаменту (Зіневич О. Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації.

4. Керівникам самостійних структурних підрозділів Державного казначейства України в межах повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.

5. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н. І.) довести цей наказ до відома заступників голови, керівників самостійних структурних підрозділів центрального апарату Державного казначейства України і начальників Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

6. Органам Державного казначейства України довести цей наказ до відома установ, що ними обслуговуються.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова 

Т. Я. Слюз 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Міністра
фінансів України
 

 
А. Мярковський
 

 

Зміни
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

1. У главі 2:

1.1. Пункт 2.5 після абзацу п'ятого доповнити абзацом шостим такого змісту:

"погашення позичок, наданих з єдиного казначейського рахунку на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів".

У зв'язку з цим абзац шостий уважати абзацом сьомим.

1.2. Пункт 2.6 після слів "на балансі" доповнити словом "Головних".

1.3. Пункт 2.11 після слів "фінансовому органу" доповнити словами "та/або міським (міст районного значення), сільським, селищним радам або їх виконавчим органам".

2. У главі 3:

2.1. Абзац перший підпункту 3.1.1 пункту 3.1 після слів "Платежі до місцевих бюджетів, які згідно з" доповнити словами "Бюджетним кодексом України, законом України про Державний бюджет України на відповідний рік та".

2.2. Підпункт 3.2.1 пункту 3.2 після слів "Платежі до місцевих бюджетів, які згідно із" доповнити словами "Бюджетним кодексом України,".

2.3. У підпункті 3.3.1 пункту 3.3:

абзац перший після слів "Платежі, які відповідно до" доповнити словами "Бюджетного кодексу України, закону України про Державний бюджет України на відповідний рік та";

абзац другий після слів "інформацію про надходження платежів" доповнити словами "(з урахуванням повернень)".

2.4. Підпункт 3.4.1 пункту 3.4 після слів "Платежі, які згідно із" доповнити словами "Бюджетним кодексом України,".

2.5. Абзац другий підпункту 3.5.1 пункту 3.5 після слів "інформацію про надходження платежів" доповнити словами "(з урахуванням повернень)".

2.6. Підпункт 3.6.1 пункту 3.6 після слів "інформацію про надходження інших платежів" доповнити словами "(з урахуванням повернень)".

3. У главі 4:

3.1. У пункті 4.1:

підпункт 4.1.1 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Головний розпорядник бюджетних коштів (розпорядник нижчого рівня) включає до мережі установи, які на кінець попереднього бюджетного періоду перебували у його мережі і мали бюджетну заборгованість, та здійснює заходи щодо впорядкування заборгованості минулих років відповідно до бюджетних призначень поточного бюджетного періоду.

У разі якщо до 1 березня поточного бюджетного періоду головним розпорядником бюджетних коштів (розпорядником нижчого рівня) не включені до мережі поточного бюджетного періоду установи, які на кінець попереднього бюджетного періоду перебували в його мережі і мали бюджетну заборгованість, та для них у кошторисах (планах асигнувань, планах використання) не передбачені асигнування для погашення такої заборгованості, головний розпорядник бюджетних коштів (розпорядник нижчого рівня) несе відповідальність згідно з бюджетним законодавством";

у підпункті 4.1.4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4.1.4. Органи Державного казначейства України здійснюють перевірку відповідності даних про мережу з переліком розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що безпосередньо обслуговуються у відповідному органі Державного казначейства України, та даними Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (код розпорядника коштів за Єдиним реєстром розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, повне та за наявності скорочене найменування, статус установи (розпорядник або одержувач), код та найменування органу Державного казначейства України)";

у абзаці третьому:

після слів "(внесенні змін до неї)" доповнити словами ", виявлення невідповідностей даних мережі даним Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів";

слово "позначкою" замінити словами "відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи".

3.2. У пункті 4.2:

у підпункті 4.2.3:

абзац перший після першого речення доповнити другим реченням такого змісту: "Органи Державного казначейства України перевіряють зазначені документи на відповідність даним мережі, обсягам відкритих з початку року асигнувань, правильність застосування економічної класифікації видатків бюджету (щодо одержувачів бюджетних коштів здійснюється перевірка наявних кодів економічної класифікації видатків бюджету його статусу)".

У зв'язку з цим друге речення уважати третім реченням та доповнити його словами "протягом п'яти робочих днів після затвердження зазначених документів";

друге речення абзацу третього викласти у такій редакції: "У разі невідповідності зазначені документи повертаються розпорядникам та/або одержувачам бюджетних коштів на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи";

підпункт 4.2.4 доповнити словами та цифрою ", про що на документах ставиться відбиток штампа за формою, наведеною в додатку 3".

3.3. У пункті 4.3:

підпункт 4.3.3 після абзацу четвертого доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"Подані реєстри змін органи Державного казначейства України протягом двох робочих днів перевіряють на відповідність даним мережі, позабалансового обліку (показникам довідки про зміни до розпису місцевих бюджетів, розпису місцевих бюджетів з урахуванням внесених змін, зведеним кошторисам, зведеним планам асигнувань загального фонду місцевих бюджетів, зведеним планам спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведеним планам надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів та зведення показників спеціального фонду з урахуванням внесених змін, залишкам невикористаних асигнувань), правильність застосування економічної класифікації видатків бюджету (щодо одержувачів бюджетних коштів здійснюється перевірка наявних кодів економічної класифікації видатків бюджету його статусу). У разі невідповідності реєстри повертаються головному розпоряднику на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи. Показники реєстрів змін обліковуються в органах Державного казначейства України на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку, про що на документах ставиться відбиток штампа за формою, наведеною в додатку 3".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий уважати відповідно абзацами шостим - восьмим;

у абзаці третьому підпункту 4.3.4:

слова "при поданні квартальної звітності про виконання кошторису" виключити;

після слів "органами Державного казначейства України" доповнити словом "щомісячну".

3.4. У пункті 4.5:

у підпункті 4.5.1:

абзац перший після слова та цифр "(додаток 16)" доповнити словами "на паперових та електронних носіях";

доповнити підпункт після абзацу першого абзацами другим - шостим такого змісту:

"Органами Державного казначейства України розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів за незахищеними видатками, крім послуг зв'язку, банківських послуг з виплати готівки, сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), інших платежів до бюджетів і державних цільових фондів (у тому числі пені, фінансові санкції), не виконується при:

наявності зареєстрованих фінансових зобов'язань за захищеними видатками в межах залишків невикористаних асигнувань;

відсутності зареєстрованих фінансових зобов'язань за незахищеними видатками.

Розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів для здійснення оплати послуг зв'язку, банківських послуг з виплати готівки, сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), інших платежів до бюджетів і державних цільових фондів (у тому числі пені, фінансові санкції) виконується при наявності відповідних залишків невикористаних асигнувань та зареєстрованих фінансових зобов'язань.

При невиконанні розпорядження оформляється відмова за формою, наведеною у додатку 26, один примірник якої надається відповідному органу, який склав розпорядження, другий залишається в органі Державного казначейства України. Відмова реєструється в журналі реєстрації відмов (додаток 27)".

У зв'язку з цим абзаци другий - шостий уважати відповідно абзацами сьомим - одинадцятим;

у абзаці дев'ятому слова "відповідного бюджету (сільські, селищні бюджети)" замінити словами "відповідного місцевого бюджету";

абзац десятий після слова та цифр "(додаток 18)" доповнити словами "та зазначається сума (цифрами та прописом), на яку виконано розпорядження. Один примірник залишається в органі Державного казначейства України, а другий повертається відповідному органу, який склав розпорядження";

підпункт 4.5.2 після слів "на перерахування коштів підвідомчим установам" доповнити словами "в двох примірниках";

підпункт 4.5.3 викласти в такій редакції:

"4.5.3. Отриманий розподіл перевіряється органом Державного казначейства України щодо відповідності вказаних у ньому сум залишкам на рахунках, залишкам невикористаних бюджетних асигнувань загального фонду підвідомчих установ у розрізі кодів економічної класифікації видатків та кодів класифікації кредитування бюджету та зареєстрованим фінансовим зобов'язанням за незахищеними видатками.

Органами Державного казначейства України розподіл за незахищеними видатками, крім послуг зв'язку, банківських послуг з виплати готівки, сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), інших платежів до бюджетів і державних цільових фондів (у тому числі пені, фінансові санкції), не виконується при:

наявності зареєстрованих фінансових зобов'язань за захищеними видатками в межах залишків невикористаних асигнувань;

відсутності зареєстрованих фінансових зобов'язань за незахищеними видатками.

Розподіл у частині виділення коштів за незахищеними видатками на оплату послуг зв'язку, банківських послуг з виплати готівки, сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), інших платежів до бюджетів і державних цільових фондів (у тому числі пені, фінансові санкції) виконується при наявності залишків невикористаних асигнувань та зареєстрованих фінансових зобов'язань.

При невиконанні розподілу оформляється відмова за формою, наведеною у додатку 26, один примірник якої надається відповідному органу, який склав розподіл, другий залишається в органі Державного казначейства України. Відмова реєструється в журналі реєстрації відмов (додаток 27).

Якщо перерахування коштів проводиться за цільовим направленням, то поданий розподіл в обов'язковому порядку повинен містити примітку щодо призначення коштів.

Розподіли реєструються у журналі реєстрації розподілу виділених коштів (додаток 21). За наявності всіх необхідних показників кошти зараховуються на рахунки підвідомчих установ. Після проведення зарахування на розподілі (кожному примірнику) ставиться відмітка у вигляді відбитка штампа казначея "Оплачено" (додаток 18) та зазначається сума (цифрами та прописом), на яку виконано розподіл. Один примірник залишається в органі Державного казначейства України, а другий повертається головному розпоряднику бюджетних коштів. Дані розподілів відображаються на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку".

3.5. У абзаці другому підпункту 4.6.1 пункту 4.6 слова "відповідного бюджету (сільські, селищні бюджети)" замінити словами "відповідного місцевого бюджету".

3.6. У пункті 4.8:

абзац п'ятий підпункту 4.8.1 викласти в такій редакції:

"У випадку проведення розрахунків на умовах авансування розпорядники та одержувачі бюджетних коштів протягом трьох робочих днів після завершення терміну поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, визначеного договірними зобов'язаннями відповідно до законодавства, подають до органів Державного казначейства України документи, що підтверджують отримання таких товарів, робіт та послуг";

підпункт 4.8.3 після абзацу третього доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Перерахування коштів з рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів здійснюються на підставі першого примірника розрахункового документа, який залишається на зберіганні в органі Державного казначейства України".

У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом п'ятим;

доповнити пункт після підпункту 4.8.3 підпунктом 4.8.4 такого змісту:

"4.8.4. Кошти, що помилково зараховані на рахунок розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, повинні повертатися ним у строки, установлені законодавством України. Повернення коштів здійснюється органом Державного казначейства України на підставі платіжного доручення розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, у призначенні якого обов'язково зазначаються номер та дата документа, згідно з яким були зараховані такі кошти".

У зв'язку з цим підпункти 4.8.4 - 4.8.7 уважати відповідно підпунктами 4.8.5 - 4.8.8;

підпункт 4.8.6 доповнити словами "з відміткою у вигляді відбитка штампа встановленого зразка та підписом казначея".

3.7. Доповнити главу новим пунктом такого змісту:

"4.9. Проведення видатків розпорядників бюджетних коштів в іноземній валюті.

4.9.1. Розпорядники бюджетних коштів за деякими напрямами витрат, встановленими законодавством, можуть проводити розрахунки в іноземній валюті.

Для здійснення операцій в іноземній валюті розпорядники бюджетних коштів відкривають рахунки в установах банків за відповідними балансовими рахунками згідно з вимогами нормативних актів Національного банку України.

Після відкриття в установах банків рахунку для обліку операцій в іноземній валюті бюджетна установа подає до відповідного органу Державного казначейства України довідку банку про відкриття рахунку на її ім'я.

4.9.2. У разі здійснення розрахунків розпорядниками бюджетних коштів за зобов'язаннями, що виникли внаслідок укладання договорів, розпорядники подають до органів Державного казначейства України платіжні доручення на перерахування коштів у національній валюті з відповідних рахунків на рахунки, відкриті на ім'я розпорядників бюджетних коштів в установах банків, для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України".

4. У главі 5:

4.1. Пункт 5.1 викласти у такій редакції:

"5.1. Обсяги власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, за умови забезпечення ресурсами заходів з виконання основних функцій бюджетних установ розпорядники бюджетних коштів перераховують вищим та підвідомчим установам і організаціям у разі, якщо їм такі повноваження надано відповідними нормативно-правовими актами. Відповідальність за прийняте рішення несе розпорядник бюджетних коштів.

Перерахування таких коштів здійснюється на підставі платіжних доручень, наданих власниками рахунків, лише в межах одного коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і однієї групи власних надходжень".

4.2. У пункті 5.2:

абзац перший після слів "Перерахування коштів" доповнити словами ", отриманих у поточному році,";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У разі перерахування коштів, що обліковувались як залишки власних надходжень на початок року, зазначені операції відображаються як зменшення та збільшення залишків".

4.3. У абзаці першому пункту 5.7 слова "до закінчення звітного періоду" замінити словами "не пізніше останнього робочого дня місяця".

5. У главі 6:

5.1. Пункт 6.6 доповнити новими абзацами такого змісту:

"У разі неподання розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів до органу Державного казначейства України протягом трьох днів після закінчення терміну, на який надається готівка під звіт, документів, що підтверджують отримання товарів, робіт чи послуг, органи Державного казначейства України припиняють видачу готівки на зазначені цілі.

Видача готівки відновлюється після подання розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів до органу Державного казначейства документів, що підтверджують отримання товарів, робіт чи послуг".

5.2. Пункт 6.7 доповнити абзацом першим такого змісту:

"6.7. Розпорядники та/або одержувачі бюджетних коштів за умови наявності коштів на рахунках виписують на уповноважених осіб установи грошові чеки та подають їх до органів Державного казначейства України, які здійснюють перевірку правильності їх заповнення та наявності залишків коштів на рахунках і подають на підпис уповноваженим особам органів Державного казначейства України".

У зв'язку з цим абзаци перший - третій уважати відповідно абзацами другим - четвертим.

6. У пункті 7.1 глави 7:

підпункт 7.1.2 після першого речення доповнити другим реченням такого змісту: "У разі якщо головні розпорядники коштів відповідного місцевого бюджету не мають мережі підвідомчих установ, кошти направляються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3545 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального фонду місцевого бюджету".

У зв'язку з цим друге речення уважати третім реченням;

підпункт 7.1.3 після першого речення доповнити другим реченням такого змісту: "У разі якщо головні розпорядники коштів відповідного місцевого бюджету не мають мережі підвідомчих установ, кошти направляються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3546 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами спеціального фонду місцевого бюджету".

У зв'язку з цим друге речення уважати третім реченням.

7. У пункті 10.3 глави 10:

доповнити пункт абзацом першим такого змісту:

"10.3. Звітність про виконання місцевих бюджетів подається Державним казначейством України відповідно до вимог статті 80 Бюджетного кодексу України".

У зв'язку з цим абзаци перший - третій уважати відповідно абзацами другим - четвертим;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Місячний, квартальний і річний звіти та зведені звіти про виконання місцевих бюджетів складають відповідні органи Державного казначейства України і за підписом керівника органу Державного казначейства України та головного бухгалтера подають відповідним фінансовим органам та/або міським (міст районного значення), сільським, селищним радам або їх виконавчим органам із дотриманням встановлених вимог щодо періодичності, структури та термінів подання такої звітності";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Фінансові органи та/або міські (міст районного значення), сільські, селищні ради або їх виконавчі органи опрацьовують відповідні звіти та в разі необхідності подають свої зауваження органам Державного казначейства України".

8. У додатках 7 та 8 назву колонки "Найменування установи (організації)" викласти у такій редакції: "Найменування установи (організації) (скорочене та повне)".

9. Додатки 16, 20, 22, 24, 26 - 28 викласти у новій редакції (додаються).

10. У додатку 25 реквізит "N рахунку групи 257" викласти у такій редакції: "Найменування банку, N рахунку групи 257".

 

Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності
 

 
 
 
Н. І. Сушко
 

 

_______________________________________________
     (найменування органу Державного казначейства України)
________________________________________
                                        (назва бюджету) 

ЗАТВЕРДЖУЮ
__________________________
                        (посада)
___________________________
          (підпис, ініціали, прізвище)
М. П. "___" ________________ 

Розпорядження
про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів з рахунку N _______________________
Державним казначейством

у _____________________________
(область, місто, район)
від __________________ N ________
(число, місяць, рік)
 

N
з/п 

Код головного розпорядника бюджетних коштів 

Найменування головного розпорядника бюджетних коштів 

КВК 

КПК 

КЕКВ 

Номер особового рахунку головного розпорядника бюджетних коштів (реєстраційний рахунок розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня) 

Сума 

Примітка* 

Усього _______________________________________
                                                (суму писати словами) 

Відповідальна особа  

_______________
(підпис) 

________________________
(ініціали, прізвище) 

____________
* Якщо перерахування коштів проводиться за цільовим призначенням, то робиться відповідна примітка щодо призначення коштів. За умови перерахування коштів робиться відповідна примітка "перерахування". У випадку відмови у проведенні в примітці зазначається причина відмови. 

 

                 _____________________
                                      (вид бюджету)
                 _____________________
                                     (назва бюджету)
_______________________________________
     (найменування розпорядника бюджетних коштів)
КВК _________ 

Розподіл виділених бюджетних асигнувань
з рахунку N ___________________
від "___" ________________ 20__ року N _____

Код коштів ______

Код території 

Код ЄДРПОУ 

Код розпорядника бюджетних коштів 

Найменування розпорядника коштів 

КПК 

КЕКВ 

N рахунка розпорядника бюджетних коштів 

Сума, грн. 

Примітка* 

__________________________________________
(назва територіальної одиниці)

Разом щодо територіальної одиниці

Усього, у т. ч. щодо КПК та КЕКВ 

Керівник 

________________________
(підпис) 

____________________________
(прізвище, ініціали) 

Головний бухгалтер

                                                   М. П. 

________________________
(підпис) 

____________________________
(прізвище, ініціали) 

____________
* Якщо перерахування коштів проводиться за цільовим призначенням, то робиться відповідна примітка щодо призначення коштів. За умови перерахування коштів робиться відповідна примітка "перерахування". У випадку відмови у проведенні в примітці зазначається причина відмови. 

 

 

____________
* Зазначаються найменування Головного управління Державного казначейства України, на балансі якого відкриті реєстраційні рахунки, та його місцезнаходження.

** Зазначаються коди економічної класифікації видатків, за якими здійснюються операції із зазначенням сум.

 

 

____________
* Зазначаються найменування Головного управління Державного казначейства України, в якому обслуговується платник, та його місцезнаходження.

** Обов'язково зазначаються код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТКВК); код економічної класифікації видатків бюджету; номер та дата підтвердних та інших документів, на підставі яких здійснюється платіж; стислий зміст платежу.

Примітка. У полі "Призначення платежу" можуть бути введені додаткові параметри, визначені Державним казначейством України.

 

__________________________________________
 (найменування органу Державного казначейства України)
_______________________________________
              (найменування розпорядника коштів)
_______________________________________
                      (номер відповідного рахунку) 

ВІДМОВА

N _________ від ____________

У проведенні відповідно до _____________________________________________________________
                                                                                                        (розпорядження, розподіл, платіжне доручення)
"___" ______________ 20__ року на суму __________________________________________________
                          (дата)
_________________________________________________________________________________ грн
                                                                            (писати словами)
на користь ___________________________________________________________________________
                                                                                        (назва отримувача коштів)
відмовлено у зв'язку з* _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Начальник органу Державного
казначейства України       ________   __________________________
                                                               (підпис)                       (ініціали, прізвище)

Виконавець __________________________
                                            (ініціали, прізвище)

тел. _______________________

____________
* Причина відмови вказується відповідно до підпунктів 4.5.1, 4.5.3 пункту 4.5 та пункту 4.8 глави 4 цього Порядку із зазначенням інших нормативно-правових актів, що визначають підставу для відмови (посилання надаються на конкретний абзац, пункт, статтю). 

 

_____________________________________________
    (найменування органу Державного казначейства України) 

ЖУРНАЛ ВІДМОВ

N
з/п 

Дата 

Номер відповідного рахунка 

Найменування розпорядника коштів (одержувача бюджетних коштів) 

Сума 

Причина відмови 

Прізвище виконавця 

Відмітка (підпис про отримання відмови) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОВІДКА
ПРО НАДХОДЖЕННЯ У НАТУРАЛЬНІЙ ФОРМІ

за _____________ 20__ року
(місяць)

Установа ____________________________________________________________________________

Територія ____________________________________________________________________________

Код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника бюджетних коштів
_____________________________________________________________________________________ 

Код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету
_____________________________________________________________________________________ 

Код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів
_____________________________________________________________________________________ 

(грн.) 

Показники 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

надходження 

касові видатки 

надходження 

касові видатки 

Надходження - усього 

 

 

 

 

У томі числі: за видами надходжень за кодами класифікації доходів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки - усього 

 

 

 

 

У тому числі: за кодами економічної класифікації видатків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи 

___________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер
М. П.
"___" _____________ 20__ року 

____________
(підпис) 

_____________________
(ініціали, прізвище) 

____________

Опрос