Идет загрузка документа (213 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О составлении годовой финансовой отчетности за 2009 год учреждениями и организациями, получающими средства государственного или местных бюджетов

Государственное казначейство Украины
Приказ от 15.01.2010 № 8
действует с 02.02.2010

Про складання річної фінансової звітності за 2009 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів

Наказ Державного казначейства України
Міністерства фінансів України
від 15 січня 2010 року N 8

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 січня 2010 р. за N 66/17361

Відповідно до статті 112 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік", статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положення про Державне казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232, та з метою встановлення єдиних вимог щодо складання річної фінансової звітності за 2009 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, НАКАЗУЮ:

1. Поширити дію Порядку складання річних фінансових звітів за 2007 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 10.01.2008 N 3, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.01.2008 за N 27/14718 (із змінами), при складанні річної фінансової звітності за 2009 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів.

2. Затвердити Зміни до Порядку складання річних фінансових звітів за 2007 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів (додаються).

3. Зміни до Порядку складання річних фінансових звітів за 2007 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, органам Державного казначейства України довести до відома установ, що ними обслуговуються.

4. Самостійним структурним підрозділам Державного казначейства України в межах повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.

5. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н. І.) та Юридичному департаменту (Зіневич О. Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків.

7. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова 

Т. Я. Слюз 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра фінансів
України
 

В. М. Матвійчук 

 

Зміни до Порядку
складання річних фінансових звітів за 2007 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів

1. У преамбулі слова та цифри "Про Державний бюджет України на 2007 рік" замінити словами та цифрами "Про Державний бюджет України на 2009 рік".

2. У главі 1:

2.1. У пункті 1.4 після слова "складання" доповнити словом "річної".

2.2. Пункт 1.5 викласти в такій редакції:

"1.5. Бюджетні установи, у яких згідно із законодавством України протягом звітного періоду була проведена реорганізація (змінена підпорядкованість), фінансову звітність складають за весь звітний період та подають у повному обсязі за новою підпорядкованістю з урахуванням залишків на початок року. Установи вищого рівня у зведеній фінансовій звітності враховують фінансову звітність таких бюджетних установ у повному обсязі наростаючим підсумком з початку року включно".

2.3. Пункт 1.6 викласти в такій редакції:

"1.6. Форми фінансової звітності розпорядники та одержувачі бюджетних коштів і форми зведеної фінансової звітності головні розпорядники бюджетних коштів складають у гривнях з копійками".

2.4. У пункті 1.8:

2.4.1. Абзац другий викласти в такій редакції:

"Для відображення у звітах форм N 2д, N 2м, N 4-1д, N 4-1м, N 4-2д, N 4-2м, N 4-3д, N 4-3м, N 4-3д.1, N 4-3м.1 проведених операцій у натуральній формі (отримання матеріальних цінностей, робіт, послуг) або іноземній валюті розпорядники бюджетних коштів після проведення операцій складають Довідку про надходження у натуральній формі відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 N 89, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за N 716/9315, та Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 N 205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.11.2002 за N 919/7207, або Довідку про операції в іноземній валюті відповідно до Порядку відображення в обліку операцій в іноземній валюті, затвердженого наказом Державного казначейства України від 24.07.2001 N 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2001 за N 670/5861, та подають до органу Державного казначейства України не пізніше останнього робочого дня місяця".

2.4.2. В абзаці четвертому слово "установами" виключити.

2.5. У пункті 1.10 слова "внутрівідомчі" та "внутрівідомчими" виключити.

2.6. В абзаці другому пункту 1.13 слово "звітів" та слова "зведеному звіті" замінити відповідно словами "фінансової звітності" та словами "зведеній фінансовій звітності".

2.7. У пункті 1.14:

2.7.1. Абзаци перший та другий викласти в такій редакції:

"1.14. Зведена фінансова звітність складається головними розпорядниками бюджетних коштів та розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, які мають підвідомчі установи, на підставі фінансової звітності підвідомчих їм установ, а також фінансової звітності за своїми операціями.

Зведена фінансова звітність розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, які мають свою мережу, до подання головному розпоряднику бюджетних коштів повинна бути перевірена і завізована відповідним органом Державного казначейства України, за винятком фінансової звітності розпорядників бюджетних коштів, які мають підвідомчі установи в різних областях".

2.7.2. Після абзацу другого доповнити абзацом третім такого змісту:

"Зведена фінансова звітність обласних державних адміністрацій до подання Державному казначейству України повинна бути перевірена і завізована відповідним Головним управлінням Державного казначейства України".

У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом четвертим.

2.8. Пункти 1.15 - 1.17 викласти в такій редакції:

"1.15. Розпорядники бюджетних коштів подають у повному обсязі річну фінансову звітність:

органу Державного казначейства України;

установі вищого рівня.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади зведену річну фінансову звітність подають:

Державному казначейству України;

Рахунковій палаті України.

Головні розпорядники коштів державного бюджету подають до Міністерства фінансів України копії зведеної річної фінансової звітності.

Головні розпорядники коштів місцевого бюджету зведену річну фінансову звітність подають органу Державного казначейства України.

Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів подають до фінансових органів копії зведеної річної фінансової звітності.

При цьому всі примірники річної фінансової звітності мають однакову юридичну силу.

Усі примірники річної фінансової звітності до подачі установі вищого рівня повинні бути перевірені і завізовані відповідним органом Державного казначейства України з проставленням підпису, печатки або штампа на кожній сторінці всіх форм фінансової звітності.

Форма N 5 "Звіт про рух необоротних активів" подається додатково органу державної статистики за місцезнаходженням бюджетної установи.

1.16. Подання фінансової звітності супроводжується листом за підписом керівника розпорядника та одержувача бюджетних коштів і головного бухгалтера/керівника фінансової служби, в якому зазначаються перелік форм фінансової звітності, що подається, та її обсяг (кількість сторінок).

1.17. Зведену річну фінансову звітність головні розпорядники коштів місцевих бюджетів (копії), попередньо завізовану в органах Державного казначейства України, подають відповідному фінансовому органу з метою підготовки пояснювальної записки до річної фінансової звітності про виконання місцевих бюджетів".

2.9. Абзаци п'ятий - восьмий пункту 1.18 виключити.

2.10. Пункт 1.20 викласти в такій редакції:

"1.20. Форми фінансової звітності подаються на електронних носіях згідно з вимогами автоматизованої системи Державного казначейства України".

3. У главі 2:

3.1. В абзаці шістнадцятому пункту 2.1 слова "про виконання кошторисів" виключити.

3.2. Пункт 2.2 після абзацу шостого доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"У "Звіті про надходження та використання коштів загального фонду" (форма N 2д, N 2м), "Звіті про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (форма N 4-3д, N 4-3м) та "Звіті про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)" (форма N 4-3д.1, N 4-3м.1) графа "Фактичні видатки" не заповнюється".

У зв'язку з цим абзаци сьомий, восьмий уважати відповідно абзацами восьмим, дев'ятим.

4. У главі 3:

4.1. У пункті 3.1:

4.1.1. Абзац перший викласти в такій редакції:

"3.1. "Баланс" (форма N 1) (додаток 1) містить узагальнені підсумкові показники, отримані на підставі звірених даних бухгалтерського обліку станом на початок та на кінець звітного періоду. Звітні дані мають бути достовірними, об'єктивними, реальними. Звітні дані статей "Балансу" на початок року повинні бути тотожними даним графи "На кінець року" фінансової звітності попереднього звітного періоду, крім окремих випадків (наприклад реорганізація бюджетних установ тощо)".

4.1.2. У абзаці другому слово "Установи" замінити словами "Бюджетні установи" та після слів "спеціального фондів" доповнити словами "відповідного бюджету".

4.1.3. У розділі II "Оборотні активи":

абзац тринадцятий доповнити словами "з оплати за навчання у закладах освіти";

абзац п'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"187 "Розрахунки за іншими операціями". Призначений для відображення всієї іншої дебіторської заборгованості, яка не включена до рядків 181 - 186, у тому числі за розрахунками з виплати допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дебіторської заборгованості за розрахунками, що проводились установами банків, які ліквідовані, відсотки, нараховані банком на залишок коштів у національній та іноземній валюті за користування тимчасово вільними коштами, якщо зазначене передбачено нормативно-правовими актами";

в абзаці шістнадцятому слова "за звітний період" замінити словами "на початок та кінець звітного періоду";

в абзаці сімнадцятому слова "за звітний період" замінити словами "на початок та кінець звітного періоду" та слово "довгострокові" виключити;

абзаци двадцять другий та двадцять третій доповнити словами "якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом";

абзац двадцять п'ятий викласти у такій редакції:

"244 "Інші поточні рахунки". Відображається не наведена у рядках 241, 242, 243 сума коштів, що зберігається на поточних рахунках в установах банків, відкритих на ім'я бюджетної установи, та яка отримана нею у тимчасове розпорядження. Сума коштів розшифровується в Довідці про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках";

абзац двадцять шостий виключити;

у зв'язку з цим абзаци двадцять сьомий - тридцять четвертий уважати відповідно абзацами двадцять шостим - тридцять третім;

абзац тридцять другий доповнити новим реченням такого змісту: "У цьому рядку відображаються залишки коштів, отриманих у тимчасове розпорядження".

4.1.4. У розділі II "Зобов'язання":

друге речення абзацу сьомого після слів "кредиторської заборгованості" доповнити словом "бюджетних";

абзац восьмий доповнити словами "з оплати за навчання у закладах освіти";

абзаци чотирнадцятий та п'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"428 "Розрахунки за депозитними сумами". Наводяться суми за операціями з грошовими документами, матеріальними цінностями та іншими депозитними операціями (правоохоронних, митних органів, органів державної податкової служби тощо);

429 "Розрахунки за іншими операціями". Відображаються суми кредиторської заборгованості за всіма іншими операціями бюджетної установи, що не ввійшли до рядків 421 - 428, у тому числі суми кредиторської заборгованості за розрахунками з працівниками за товари, продані в кредит торговельними організаціями, за заробітною платою з безготівкового перерахування на особистий вклад працівника в установу банку, за утриманням членських профспілкових внесків, за виконавчими листами та іншими документами, за розрахунками на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Відображаються також суми коштів, отриманих в тимчасове розпорядження, як суми коштів, які на кінець бюджетного періоду надійшли на ім'я бюджетної установи (правоохоронних, митних органів, органів державної податкової служби тощо) і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням";

у другому реченні абзацу шістнадцятого слова "за звітний період" замінити словами "на початок та кінець звітного періоду" та слова "у розрахунках між установами-замовниками та установами-закупниками" виключити;

друге речення абзацу сімнадцятого викласти в такій редакції: "Призначений для відображення суми заборгованості бюджетної установи на початок та кінець звітного періоду, що виникла при виконанні видаткової частини кошторису за окремими програмами, передбаченими в Державному бюджеті України (за придбані та відпущені матеріальні цінності, за надані пільгові кредити тощо)".

4.1.5. Після розділу III "Доходи" позицію "Довідка до рахунку 71 "Доходи спеціального фонду" (у частині інших надходжень) виключити.

4.2. Абзаци четвертий та одинадцятий пункту 3.2 доповнити словами "якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом".

4.3. Абзац перший пунктів 3.4, 3.5 та 3.7 після слова "складається" доповнити словом "бюджетними".

4.4. У пункті 3.8:

4.4.1. Абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"у графах "Залишок на початок року" та "Залишок на кінець звітного періоду" форми N 4-3д, N 4-3м залишків грошових коштів не повинно бути, якщо інше не встановлено відповідними нормативно-правовими актами".

4.4.2. Перше речення абзацу восьмого після слів "видами діяльності" доповнити словом "бюджетної".

4.5. У абзаці тридцять четвертому пункту 3.12 слово "Добудівля" та слово "добудівлі" замінити відповідно словом "Добудова" та словом "добудови".

4.6. У пункті 3.14:

4.6.1. Абзац двадцять другий доповнити словами "в установленому порядку".

4.6.2. Абзац двадцять п'ятий після слів "яка відображається" доповнити словом "бюджетними".

4.7. У пункті 3.15:

4.7.1. Абзац перший викласти в такій редакції:

"3.15. "Звіт про заборгованість за окремими програмами" (форма N 7д.1, N 7м.1) (додаток 11) складається за сумами заборгованості бюджетної установи за звітний період, що виникла при виконанні кошторису за поточний та минулі роки за окремими кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або окремими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (за придбані та відпущені матеріальні цінності державного матеріального резерву, надані пільгові кредити тощо). Ця заборгованість не пов'язана з видатками установи на її утримання".

4.7.2. У абзаці шостому слова "дебіторська та кредиторська заборгованість" замінити словами "дебіторської та кредиторської заборгованості".

4.7.3. У абзаці сьомому слова та цифри "за кодами економічної класифікації видатків 1139, 1170 та 2200" замінити цифрами "020, 030, 060".

4.7.4. Після абзацу сьомого доповнити абзацом восьмим такого змісту:

"У рядках 070, 080, 090, 100, 110 графи 8 і 9 на кінець року не заповнюються".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий уважати відповідно абзацами дев'ятим - одинадцятим.

4.7.5. Третє речення абзацу дев'ятого викласти в такій редакції: "Суми кредиторської заборгованості відображають заборгованість за розрахунками з бюджетом на суму наданих кредитів позичальникам із загального фонду".

4.8. У пункті 3.16:

4.8.1. Абзаци шостий та сьомий виключити.

У зв'язку з цим абзаци восьмий - сорок сьомий уважати відповідно абзацами шостим - сорок п'ятим.

4.8.2. Абзац сорок п'ятий викласти в такій редакції:

"У випадку отримання бюджетною установою коштів з державного і місцевих бюджетів для виконання функціональних повноважень форма N 9д, N 9м складається окремо за коштами відповідного бюджету".

5. Абзац перший глави 5 викласти в такій редакції:

"Правильність складання річної фінансової звітності визначається шляхом перевірки та порівняння окремих показників у формах річної фінансової звітності, визначених у цьому Порядку (додаток 16)".

6. У главі 6:

6.1. Пункт 6.1 доповнити абзацами шостим - тринадцятим такого змісту:

"У пояснювальній записці, у разі наявності, зазначаються та описуються:

динаміка дебіторської та кредиторської заборгованості, у тому числі простроченої, на звітну дату порівняно із заборгованістю на початок року та причини її збільшення або зменшення;

причини виникнення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості, зазначеної в рядку "Інше" Довідки про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду (додаток 31) та Довідки про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду (додаток 33);

причини наявності простроченої кредиторської заборгованості за кодами економічної класифікації видатків 1110, 1138, 1160;

причини наявності незареєстрованих в органах Державного казначейства України фінансових зобов'язань, що обліковуються у складі кредиторської заборгованості;

причини виникнення небюджетної кредиторської заборгованості та підстави її зменшення (списання у зв'язку із закінченням строку позовної давності; за рішенням суду);

інформація про дебіторську та кредиторську заборгованість за бюджетними програмами, бюджетні призначення за якими законом про Державний бюджет України на поточний рік не затверджувались, відомості щодо перереєстрації такої заборгованості за бюджетними програмами поточного бюджетного року та чинники, за яких така перереєстрація не проведена;

дата та місце складання протоколу про бюджетне правопорушення, складеного органами Державного казначейства України, та бюджетне правопорушення, що стало підставою для складання такого протоколу".

6.2. У пункті 6.2:

6.2.1. Підпункт 6.2.8 викласти в такій редакції:

"6.2.8. Довідка про виконання статті 66 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" у частині спрямування обсягів власних надходжень бюджетних установ, які перевищують відповідні витрати, встановлені додатком N 3 до цього Закону або рішенням про місцевий бюджет (додаток 25). Наводиться інформація за коштами, що отримані як плата за послуги та від господарської та/або виробничої діяльності бюджетними установами (крім надходжень у натуральній формі).

У графі 5 "Понадпланові надходження" зазначається сума власних надходжень бюджетних установ, які перевищують відповідні витрати, встановлені додатком N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік". У випадку, якщо такі надходження відсутні, то в зазначеній графі проставляється прочерк.

У графі 6 "Спрямовано понадпланових надходжень, разом" відображається загальна сума, що зазначена в графі 5 за напрямками використання в розрізі кодів економічної класифікації видатків.

У графі 7 "Спрямовано понадпланових надходжень на погашення кредиторської заборгованості, усього" наводиться сума, яка спрямована на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій, комунальних послуг та енергоносіїв.

Зазначена сума визначається окремо за заборгованістю загального та спеціального фонду кошторису.

У графі 10 "Спрямовано понадпланових надходжень на інші заходи, усього" наводиться сума, яка спрямована на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень, та на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).

Зазначені суми відображаються окремо у графах 11 та 12".

6.2.2. Абзац другий підпункту 6.2.9 викласти в такій редакції:

"У цій довідці відображається дебіторська заборгованість за відсотками, нарахованими за користування тимчасово вільними коштами установами банків на залишок коштів у національній та іноземній валюті, яка відображається в рядку 187 форми N 1 "Баланс", якщо зазначене передбачено нормативно-правовими актами, та сума кредиторської заборгованості бюджетної установи перед бюджетом за надходженнями від розміщення в установах банків бюджетних коштів, яка відображається у рядку 423 форми N 1 "Баланс".

6.2.3. У першому реченні підпункту 6.2.10 слова "загального фонду" виключити.

6.2.4. Друге речення підпункту 6.2.13 після слів "довідка складається" доповнити словом "бюджетними".

6.2.5. Друге речення підпункту 6.2.23 викласти в такій редакції: "Ця довідка складається головними розпорядниками коштів державного бюджету за програмами, які виконуються за рахунок позик міжнародних фінансових організацій".

6.2.6. Підпункт 6.2.30 викласти в такій редакції:

"6.2.30. Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках (додаток 47)".

7. У додатку 3 рядки 680 - 720 графи 4 доповнити символом "Х".

8. У додатку 4 рядки 660 - 700 графи 4 доповнити символом "Х".

9. У додатках 2 - 7, 9 - 11, 17, 29, 35 - 42 позицію "Галузь (вид діяльності)" виключити.

10. Додатки 1, 8, 12, 16, 18, 25 - 27, 31 - 33, 47 до Порядку викласти в новій редакції (додаються).

11. У додатках до Порядку скорочення "КККБ" замінити на скорочення "ККК"; скорочення "СПОДУ" замінити на скорочення "КОДУ".

12. У тексті Порядку:

слова "річний фінансовий звіт" у всіх відмінках замінити словами "річна фінансова звітність" у відповідних відмінках;

слово та цифру "(форма N 9)" замінити словом та цифрами "(форма N 9д, N 9м)";

слова "зведений річний фінансовий звіт" у всіх відмінках замінити словами "зведена річна фінансова звітність" у відповідних відмінках;

слова "фінансовий звіт" у всіх відмінках замінити словами "фінансова звітність" у відповідних відмінках.

 

Директор Департаменту методології з
обслуговування бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

 

БАЛАНС (форма N 1)

за _____ рік

  

  

Коди 

  

за ДКУД 

  

  

  

  

  


  

  

  

  

Установа _____________________________________________ 

за ЄДРПОУ 

Код відомчої класифікації видатків ________________________ 

за КОДУ 

Періодичність: річна.

Одиниця виміру: грн. коп. 

  

 

АКТИВ 

Код рядка 

На початок року 

На кінець року 

2 

3 

4 

I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ 

  

  

  

Нематеріальні активи 

  

  

  

   Залишкова вартість 

110 

  

  

   Знос 

111 

  

  

   Первісна вартість 

112 

  

  

Основні засоби 

  

  

  

Залишкова вартість 

120 

  

  

Знос 

121 

  

  

Первісна вартість 

122 

  

  

Інші необоротні матеріальні активи 

  

  

  

   Залишкова вартість 

130 

  

  

   Знос 

131 

  

  

   Первісна вартість 

132 

  

  

Незавершене капітальне будівництво 

140 

  

  

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ 

  

  

  

Матеріали і продукти харчування 

150 

  

  

Малоцінні та швидкозношувані предмети 

160 

  

  

Інші запаси 

170 

  

  

Дебіторська заборгованість 

180 

  

  

   Розрахунки з постачальниками, підрядниками та  
   замовниками за виконані роботи й надані послуги 

181 

  

  

   Розрахунки із податків та платежів 

182 

  

  

   Розрахунки із страхування 

183 

  

  

   Розрахунки з відшкодування завданих збитків 

184 

  

  

   Розрахунки за спеціальними видами платежів 

185 

  

  

   Розрахунки з підзвітними особами 

186 

  

  

   Розрахунки за іншими операціями 

187 

  

  

Розрахунки за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей 

190 

  

  

Розрахунки за окремими програмами 

200 

  

  

Короткострокові векселі одержані 

210 

  

  

Інші кошти 

220 

  

  

Грошові кошти в дорозі 

230 

  

  

Рахунки в банках 

240 

  

  

   Рахунки загального фонду 

241 

  

  

   Рахунки спеціального фонду 

242 

  

  

   Рахунки в іноземній валюті 

243 

  

  

   Інші поточні рахунки 

244 

  

  

Рахунки в казначействі загального фонду 

250 

  

  

Рахунки в казначействі спеціального фонду 

260 

  

  

   Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів,
   отриманих як плата за послуги 

261 

  

  

   Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів,
   отриманих за іншими джерелами власних
   надходжень 

262 

  

  

   Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших
   надходжень спеціального фонду 

263 

  

  

   Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів,
   отриманих на виконання програм
   соціально-економічного та культурного розвитку
   регіонів 

264 

  

  

Інші рахунки в казначействі 

270 

  

  

Каса 

280 

  

  

III. ВИТРАТИ 

  

  

  

Видатки загального фонду 

290 

  

  

   Видатки державного бюджету 

291 

  

  

   Видатки місцевого бюджету 

292 

  

  

Видатки спеціального фонду 

300 

  

  

   Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги 

301 

  

  

   Видатки за іншими джерелами власних надходжень 

302 

  

  

   Видатки за іншими надходженнями спеціального
   фонду 

303 

  

  

   Видатки за коштами, отриманими на виконання
   програм соціально-економічного та культурного
   розвитку регіонів 

304 

  

  

  

310 

  

  

БАЛАНС 

320 

  

  

ПАСИВ 

Код рядка 

На початок року 

На кінець року 

2 

3 

4 

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

  

  

  

Фонд у необоротних активах 

330 

  

  

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах 

340 

  

  

Результат виконання кошторису за загальним фондом 

350 

  

  

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом 

360 

  

  

Результати переоцінок 

370 

  

  

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

  

  

  

Довгострокові зобов'язання 

380 

  

  

Короткострокові позики 

390 

  

  

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 

400 

  

  

Короткострокові векселі видані 

410 

  

  

Кредиторська заборгованість 

420 

  

  

   Розрахунки з постачальниками, підрядниками та
   замовниками за виконані роботи й надані послуги 

421 

  

  

   Розрахунки за спеціальними видами платежів 

422 

  

  

   Розрахунки із податків та платежів 

423 

  

  

   Розрахунки із страхування 

424 

  

  

   Розрахунки із заробітної плати 

425 

  

  

   Розрахунки зі стипендіатами 

426 

  

  

   Розрахунки з підзвітними особами 

427 

  

  

   Розрахунки за депозитними сумами 

428 

  

  

   Розрахунки за іншими операціями 

429 

  

  

Розрахунки за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей 

430 

  

  

Розрахунки за окремими програмами 

440 

  

  

III. ДОХОДИ 

  

  

  

Доходи загального фонду 

450 

  

  

   Доходи державного бюджету 

451 

  

  

   Доходи місцевого бюджету 

452 

  

  

Доходи спеціального фонду 

460 

  

  

   Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги 

461 

  

  

   Доходи за іншими джерелами власних надходжень 

462 

  

  

   Доходи за іншими надходженнями спеціального
   фонду 

463 

  

  

   Доходи за коштами, отриманими на виконання
   програм соціально-економічного та культурного
   розвитку регіонів 

464 

  

  

  

465 

  

  

  

470 

  

  

БАЛАНС 

480 

  

  

РОЗШИФРУВАННЯ ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

N з/п 

Назва рахунку позабалансового обліку 

Залишок на початок року 

Надходження 

Вибуття 

Залишок на кінець звітного періоду 

  

  

сума 

сума 

сума 

сума 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

01 "Орендовані необоротні активи" 

  

  

  

  

02 "Активи на відповідальному зберіганні" 

  

  

  

  

04 "Непередбачені активи і зобов'язання" 

  

  

  

  

05 "Гарантії та забезпечення" 

  

  

  

  

06 "Матеріальні цінності, закуплені шляхом централізованого постачання" 

  

  

  

  

07 "Списані активи та зобов'язання" 

  

  

  

  

08 "Бланки суворого обліку" 

  

  

  

  

09 "Призначення та зобов'язання" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

Керівник

Головний бухгалтер

"___" ____________ 20__ р.

 

Звіт
про рух необоротних активів (форма N 5)

за _____ рік

  

  

Коди 

  

за ДКУД
  

 
 

  

  

  

  


Установа _____________________________________________ 

за ЄДРПОУ 

Територія _____________________________________________ 

за КОАТУУ 

Код відомчої класифікації видатків ________________________ 

за КОДУ 

Галузь (вид діяльності) __________________________________ 

за КВЕД 

Періодичність: річна.

Одиниця виміру: грн. коп. 

  

Показники 

Код рядка 

Наявність на початок року 

Наявність на кінець звітного періоду 

1 

2 

3 

4 

Основні засоби 

100 

  

  

   з них:
Будинки та споруди (103) 

110 

  

  

          з них житлові будинки 

111 

  

  

Машини та обладнання (104) 

120 

  

  

Транспортні засоби (105) 

130 

  

  

Інструменти, прилади та інвентар (106) 

140 

  

  

Робочі і продуктивні тварини (107) 

150 

  

  

Багаторічні насадження (108) 

160 

  

  

Інші основні засоби (109) 

170 

  

  

Інші необоротні матеріальні активи 

200 

  

  

   з них:
Бібліотечні фонди (112) 

210 

  

  

Білизна, постільні речі, одяг та взуття (114) 

220 

  

  

Нематеріальні активи 

300 

  

  

   з них:
Авторські та суміжні з ними права (121) 

310 

  

  

          з них програмне забезпечення 

311 

  

  

Інші нематеріальні активи (122) 

320 

  

  

Незавершене капітальне будівництво 

400 

  

  

   з них:
Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію основними засобами (141) 

410 

  

  

Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію іншими необоротними матеріальними активами (142) 

420 

  

  

Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами (143) 

430 

  

  

Разом необоротних активів 

500 

  

  

Показники 

Код рядка 

Сума 

1 

2 

3 

Зміни в необоротних активах  

 

 

1. Збільшено активів - разом 

600 

  

1.1. Придбано за оплату від постачальників за рахунок капітальних видатків: 

610 

  

   загальний фонд 

611 

  

   спеціальний фонд 

612 

  

1.2. Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків 

620 

  

1.3. Введено в експлуатацію після закінчення капітального будівництва 

630 

  

1.4. Незавершене капітальне будівництво 

640 

  

1.5. Отримано в межах головного розпорядника бюджетних коштів 

650 

  

1.6. Виготовлено власними силами 

660 

  

1.7. Добудова, дообладнання, реконструкція, модернізація 

670 

  

1.8. Індексація, дооцінка 

680 

  

1.9. Інші надходження 

690 

  

2. Зменшено активів - разом 

700 

  

2.1. Продаж 

710 

  

2.2. Безоплатна передача 

720 

  

          у тому числі:
          у межах головного розпорядника бюджетних коштів 

721 

  

          іншим установам 

722 

  

2.3. Списано непридатні 

730 

  

2.4. Незавершене капітальне будівництво 

740 

  

2.5. Інші вибуття 

750 

  

Керівник 

_____________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер 

_____________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 20__ р. 

 

Звіт
про результати фінансової діяльності (форма N 9д, N 9м)

за _____ рік

  

  

Коди 

  

за ДКУД
  

 
 

  

  

  


Установа _____________________________________________ 

за ЄДРПОУ 

Територія _____________________________________________ 

за КОАТУУ 

Код відомчої класифікації видатків _________________________ 

за КОДУ 

Періодичність: річна.

Одиниця виміру: грн. коп. 

  

Показники 

Код рядка 

За попередній рік 

За звітний рік 

1 

2 

3 

4 

Загальний фонд 

  

Х 

Х 

Отримані асигнування звітного року 

100 

Х 

  

Проведені витрати звітного року 

200 

Х 

  

          з них:
          поточні 

201 

Х 

  

          капітальні 

202 

Х 

  

          надання кредитів 

203 

Х 

  

Списані недостачі матеріалів 

210 

Х 

  

Списана заборгованість 

220 

Х 

  

          у тому числі:
          дебіторська 

221 

Х 

  

          кредиторська 

222 

Х 

  

Результат переоцінок (+; -) 

230 

Х 

  

Інші видатки 

240 

Х 

  

Фінансовий результат за загальним фондом (+; -) 

300 

  

  

Спеціальний фонд 

  

Х 

Х 

Отримані доходи звітного року 

400 

Х 

  

   Плата за послуги, що надаються бюджетними
   установами 

410 

Х 

  

          у тому числі:
          плата за послуги, що надаються бюджетними
          установами згідно з їх функціональними
          повноваженнями 

411 

Х 

  

          надходження бюджетних установ від господарської
          та/або виробничої діяльності 

412 

Х 

  

          плата за оренду майна бюджетних установ 

413 

Х 

  

          надходження бюджетних установ від реалізації
          майна 

414 

Х 

  

   Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 

420 

Х 

  

          у тому числі:
          благодійні внески, гранти та дарунки 

421 

Х 

  

          кошти, які отримують бюджетні установи для
          виконання окремих доручень від підприємств,
          організацій чи фізичних осіб, від інших бюджетних
          установ 

422 

Х 

  

   Інші надходження спеціального фонду 

430 

Х 

  

   Надходження коштів на виконання програм
   соціально-економічного та культурного розвитку
   регіонів 

440 

Х 

  

   Надходження позик міжнародних фінансових
   організацій 

450 

Х 

  

   Перераховано залишок 

460 

Х 

  

   Отримано залишок 

470 

Х 

  

Проведені витрати звітного року 

500 

Х 

  

          з них:
          поточні 

501 

Х 

  

          капітальні 

502 

Х 

  

          надання кредитів 

503 

Х 

  

Списані недостачі матеріалів 

510 

Х 

  

Списана заборгованість 

520 

Х 

  

          у тому числі:
          дебіторська 

521 

Х 

  

          кредиторська 

522 

Х 

  

Результат переоцінок (+; -) 

530 

Х 

  

Інші видатки 

540 

Х 

  

Фінансовий результат за спеціальним фондом (+; -) 

600 

  

  

Керівник 

_____________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер 

_____________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 20__ р. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо звірки показників форм річної фінансової звітності за 2009 рік та довідок до пояснювальної записки установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів

N
з/п
 

Показники, що зіставляються 

Порівняльні показники 

1 

2 

3 

Форма N 1 "Баланс"

Рядок 110, графи 3 і 4 

Форма N 1, рядок 112 мінус рядок 111, графи 3 і 4 

Рядок 120, графи 3 і 4 

Форма N 1, рядок 122 мінус рядок 121, графи 3 і 4 

Рядок 130, графи 3 і 4 

Форма N 1, рядок 132 мінус рядок 131, графи 3 і 4 

Сума рядків 110, 120, 130, 140, графи 3 і 4 

Форма N 1, рядок 330, графи 3 і 4 

Сума рядків 112, 122, 132, 140, графи 3 і 4 

Форма N 5, рядок 500, графи 3 і 4 

Рядок 150, графи 3 і 4 

Форма N 6, рядок 100, графи 3 і 4 

Рядок 160, графи 3 і 4 

Форма N 1, рядок 340, графи 3 і 4 

Рядок 180, графи 3 і 4 

Форма N 1, сума рядків від 181 до 187, графи 3 і 4 

Рядок 180, графа 3 плюс рядок 190, графа 3 

Форма N 7д, N 7м, рядок 010, графа 4 плюс рядок 020, графа 4 плюс додаток 26, рядок 140, графа 3 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

10 

Рядок 180, графа 4 плюс рядок 190, графа 4 

Форма N 7д, N 7м, рядок 010, графа 5 плюс рядок 020, графа 5 плюс додаток 26, рядок 140, графа 5 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

11 

Рядок 184, графа 3 

Форма N 15, рядок 020, графа 3 

12 

Рядок 184, графа 4 

Форма N 15, рядок 120, графа 3 

13 

Рядок 200, графа 3 

Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010, графа 4 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

14 

Рядок 200, графа 4 

Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010, графа 5 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

15 

Рядок 240, графи 3 і 4 

Форма N 1, сума рядків 241 - 244, графи 3 і 4 

16 

Рядок 243, графа 4 

Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 23), рядок "Разом", графа 4 

17 

Рядок 244, графа 4 

Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках (додаток 47), рядок "Усього", графа 4 

18 

Рядок 350, графи 3 і 4 

Форма N 9д, N 9м, рядок 300, графи 3 і 4 

19 

Рядок 360, графи 3 і 4 

Форма N 9д, N 9м, рядок 600, графи 3 і 4 

20 

Рядок 420, графи 3 і 4 

Форма N 1, сума рядків від 421 до 429, графи 3 і 4 

21 

Рядок 440, графа 3 

Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010, графа 6 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

22 

Рядок 440, графа 4 

Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010, графа 7 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)  

23 

Рядок 380 плюс рядок 390 плюс рядок 400 плюс рядок 410 плюс рядок 420 плюс рядок 430, графа 3 

Форма N 7д, N 7м, рядок 010, графа 8 плюс рядок 020, графа 8 плюс додаток 26, рядок 140, графа 4 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

24 

Рядок 380 плюс рядок 390 плюс рядок 400 плюс рядок 410 плюс рядок 420 плюс рядок 430, графа 4 

Форма N 7д, N 7м, рядок 010, графа 9 плюс рядок 020, графа 9 плюс додаток 26, рядок 140, графа 6 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

Форма N 2д, N 2м "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду"

1 

2 

3 

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 8 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

Форма N 9д, N 9м, рядок 200, графа 4 

Форми N 4 звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

1 

2 

3 

Форма N 4-4д, рядок 010, графа 10 

Форма N 4-4д, рядок 010, графа 5 мінус графа 6 плюс графа 7 мінус рядок 040, графа 8 

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, за всіма рядками, графа 16 

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, за всіма рядками, графа 5 мінус графа 7 плюс графа 9 мінус графа 12 

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, за всіма рядками, графа 17 

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, за всіма рядками, графа 6 мінус графа 8 плюс графа 10 мінус графа 13 

Форма N 5 "Звіт про рух необоротних активів"

1 

2 

3 

Рядок 100, графи 3 і 4 

Форма N 1, рядок 122, графи 3 і 4 

Рядок 200, графи 3 і 4 

Форма N 1, рядок 132, графи 3 і 4 

Рядок 300, графи 3 і 4 

Форма N 1, рядок 112, графи 3 і 4 

Рядок 400, графи 3 і 4 

Форма N 1, рядок 140, графи 3 і 4 

Рядок 500, графи 3 і 4 

Форма N 1, сума рядків 112, 122, 132, 140, графи 3 і 4  

Рядок 500, графи 3 і 4 

Форма N 5, сума рядків 100, 200, 300, 400, графи 3 і 4 

Рядок 500, графа 4 

Форма N 5, рядок 500 плюс рядок 600 мінус рядок 700, графа 3 

Рядок 600, графа 3 

Форма N 5, рядок 610 плюс рядок 620 плюс рядок 630 плюс рядок 640 плюс рядок 650 плюс рядок 660 плюс рядок 670 плюс рядок 680 плюс рядок 690, графа 3 

Рядок 700, графа 3 

Форма N 5, рядок 710 плюс рядок 720 плюс рядок 730 плюс рядок 740 плюс рядок 750, графа 3 

10 

У зведених звітах розпорядників бюджетних коштів
Рядок 650, графа 3  

У зведених звітах розпорядників бюджетних коштів
Форма N 5, рядок 721, графа 3  

Форма N 6 "Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування"

1 

2 

3 

Рядок 100, графи 3 і 4 

Форма N 1, рядок 150, графи 3 і 4

 

Рядок 100, графа 4 

Форма N 6, рядок 100, графа 3 плюс рядок 110, графа 3 мінус рядок 170, графа 3 

Рядок 110, графа 3 

Форма N 6, рядок 120 плюс рядок 130 плюс рядок 140 плюс рядок 150 плюс рядок 160, графа 3 

Рядок 170, графа 3 

Форма N 6, рядок 180 плюс рядок 190 плюс рядок 200 плюс рядок 210 плюс рядок 220 плюс рядок 230, графа 3 

Рядок 100, графа 5 

Форма N 6, рядок 180, графа 3 

У зведених звітах розпорядників бюджетних коштів
Рядок 140, графа 3  

У зведених звітах розпорядників бюджетних коштів
Форма N 6, рядок 200, графа 3  

Форма N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"

1 

2 

3 

Форма N 7д, N 7м, рядок 010, графа 4 плюс рядок 020, графа 4 плюс додаток 26, рядок 140, графа 3 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

Форма N 1, рядок 180, графа 3 плюс рядок 190, графа 3 

Форма N 7д, N 7м, рядок 010, графа 5 плюс рядок 020, графа 5 плюс додаток 26, рядок 140, графа 5 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

Форма N 1, рядок 180, графа 4 плюс рядок 190, графа 4 

Форма N 7д, N 7м, рядок 010, графа 8 плюс рядок 020, графа 8 плюс додаток 26, рядок 140, графа 4 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

Форма N 1, рядок 380 плюс рядок 390 плюс рядок 400 плюс рядок 410 плюс рядок 420 плюс рядок 430, графа 3 

Форма N 7д, N 7м, рядок 010, графа 9 плюс рядок 020, графа 9 плюс додаток 26, рядок 140, графа 6 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

Форма N 1, рядок 380 плюс рядок 390 плюс рядок 400 плюс рядок 410 плюс рядок 420 плюс рядок 430, графа 4  

Форма N 7д, N 7м, графа 9, за всіма рядками, крім рядка 010 

Форма N 7д, N 7м, графа 10 плюс графа 11, за всіма рядками, крім рядка 010 

Форма N 7д.1, N 7м.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами"

1 

2 

3 

Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010, графа 4 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

Форма N 1, рядок 200, графа 3  

Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010, графа 5 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

Форма N 1, рядок 200, графа 4 

Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010, графа 6 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

Форма N 1, рядок 440, графа 3  

Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010, графа 7 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

Форма N 1, рядок 440, графа 4 

Форма N 7д.1, N 7м.1, за всіма рядками, графа 6  

Довідка про суми кредиторської заборгованості, які включено до форми N 7д.1, N 7м.1 (додаток 29), за всіма рядками, графа 2 

Форма N 7д.1, N 7м.1, за всіма рядками, графа 7  

Довідка про суми кредиторської заборгованості, які включено до форми N 7д.1, N 7м.1 (додаток 29), за всіма рядками, графа 8 

Форма N 9д, N 9м "Звіт про результати фінансової діяльності"

1 

2 

3 

Рядок 201, графа 4 

Форма N 2, рядок 020, графа 8 

Рядок 202, графа 4 

Форма N 2, рядок 390, графа 8 

Рядок 221, графа 4 

Форма N 7д, N 7м, рядок 020, графа 7 

Рядок 222, графа 4 

Форма N 7д, N 7м, рядок 020, графа 14 

Рядок 300, графи 3 і 4  

Форма N 1, рядок 350, графи 3 і 4  

Рядок 300, графа 4 

Рядок 100, графа 4 мінус рядок 200, графа 4 мінус рядок 210, графа 4 мінус (плюс) рядок 220, графа 4 плюс (мінус) рядок 230, графа 4 мінус рядок 240, графа 4 плюс (мінус) рядок 300, графа 3 

Рядок 100, графа 4  

Форма N 2, рядок 010, графа 6 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

Рядок 200, графа 4  

Форма N 2, рядок 010, графа 8 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

Рядок 400, графа 4 

Рядок 410, графа 4 плюс рядок 420, графа 4 плюс рядок 430, графа 4 плюс рядок 440, графа 4 плюс рядок 450, графа 4 мінус рядок 460, графа 4 плюс рядок 470, графа 4 

10 

Рядок 410, графа 4  

Форма N 4-1, рядок 010, графа 8 

11 

Рядок 420, графа 4  

Форма N 4-2, рядок 010, графа 7 

12 

Рядок 430, графа 4  

Форма N 4-3, рядок 010, графа 7 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

13 

Рядок 440, графа 4  

Форма N 4-4д, рядок 010, графа 7 

14 

Рядок 450, графа 4  

Форма N 4-3.1, рядок 010, графа 10 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

15 

Рядок 500, графа 4 

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 070, графа 12 плюс форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 050, графа 9 плюс форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 9 плюс форма N 4-4д, рядок 040, графа 9 плюс форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 15 

16 

Рядок 501, графа 4 

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 080, графа 12 плюс форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 060, графа 9 плюс форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 020, графа 9 плюс форма N 4-4д, рядок 050, графа 9 плюс форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 020, графа 15 

17 

Рядок 502, графа 4 

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 450, графа 12 плюс форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 430, графа 9 плюс форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 390, графа 9 плюс форма N 4-4д, рядок 420, графа 9 плюс форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 390, графа 15 

18 

Рядок 521, графа 4 

Форма N 7д, N 7м, рядок 020, графа 7 

19 

Рядок 522, графа 4 

Форма N 7д, N 7м, рядок 020, графа 14 

20 

Рядок 600, графи 3 і 4 

Форма N 1, рядок 360, графи 3 і 4 

21 

Рядок 600, графа 4 

Рядок 400, графа 4 мінус рядок 500, графа 4 мінус рядок 510, графа 4 мінус (плюс) рядок 520, графа 4 плюс (мінус) рядок 530, графа 4 мінус рядок 540, графа 4 плюс (мінус) рядок 600, графа 3 

Форма N 15 "Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей в бюджетних установах"

1 

2 

3 

Рядок 020, графа 3  

Форма N 1, рядок 184, графа 3  

Рядок 110, графа 3 

Форма N 15, рядок 010 плюс рядок 040 мінус рядок 060 мінус рядок 070 мінус рядок 090 мінус рядок 100, графа 3 

Рядок 120, графа 3  

Форма N 1, рядок 184, графа 4  

Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках підвідомчих бюджетних установ

1 

2 

3 

Підсумковий рядок, графа 4 

Форма N 1, рядок 260, графа 4 

Підсумковий рядок, графа 5 

Форма N 1, рядок 241, графа 4 

Підсумковий рядок, графа 6 

Форма N 1, рядок 242, графа 4 

Довідка про рух грошових коштів

1 

2 

3 

Рядок 100, за всіма графами 

Рядок 101 плюс рядок 102, за всіма графами 

Рядок 100, графа 3  

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 5  

Рядок 100, графа 6  

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 6  

Рядок 100, графа 7  

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 7  

Рядок 100, графа 8 

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 9  

Рядок 101, графа 6  

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 6 

Рядок 101, графа 7  

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 7 

Рядок 102, графа 3  

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 5  

Рядок 102, графа 6  

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 6  

10 

Рядок 102, графа 7  

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 7  

11 

Рядок 102, графа 8 

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 9  

12 

Рядок 102, графа 8 

Форма N 1, рядок 241, графа 4 плюс Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 23), рядок "Разом", графа 6 (для державного бюджету) або графа 7 (для місцевих бюджетів) 

13 

Рядок 200, за всіма графами 

Рядок 201 плюс рядок 202, за всіма графами 

14 

Рядок 200, за всіма графами 

Рядок 210 плюс рядок 220 плюс рядок 230 плюс рядок 240 плюс рядок 250, за всіма графами 

15 

Рядок 202, графа 8 

Форма N 1, рядок 242, графа 4 плюс Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 23), рядок "Разом", графа 8 

16 

Рядок 210, графа 3  

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 5 

17 

Рядок 210, графа 4  

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 6 

18 

Рядок 210, графа 5 

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 7 

19 

Рядок 210, графа 6  

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 9 

20 

Рядок 210, графа 7  

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 070, графа 10 

21 

Рядок 210, графа 8 

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 14 

22 

Рядок 201, графи 3 і 8 

Форма N 1, рядок 260, графи 3 і 4  

23 

Рядок 211, графа 6 

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 020, графа 9 

24 

Рядок 212, графа 6 

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 030, графа 9 

25 

Рядок 213, графа 6 

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 040, графа 9 

26 

Рядок 214, графа 6 

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 050, графа 9 

27 

Рядок 220, графа 3 

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010, графа 5 

28 

Рядок 220, графа 4 

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010, графа 6 

29 

Рядок 220, графа 6 

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010, графа 7 

30 

Рядок 220, графа 7 

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 050, графа 8 

31 

Рядок 220, графа 8 

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010, графа 10 

32 

Рядок 221, графа 6 

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 020, графа 7 

33 

Рядок 222, графа 6 

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 030, графа 7 

34 

Рядок 230, графа 3 

Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 5 

35 

Рядок 230, графа 6 

Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 7 

36 

Рядок 230, графа 7 

Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 8 

37 

Рядок 230, графа 8 

Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 10 

38 

Рядок 240, графа 3 

Форма N 4-4д, рядок 010, графа 5 

39 

Рядок 240, графа 4 

Форма N 4-4д, рядок 010, графа 6 

40 

Рядок 240, графа 6 

Форма N 4-4д, рядок 010, графа 7 

41 

Рядок 240, графа 7 

Форма N 4-4д, рядок 040, графа 8 

42 

Рядок 240, графа 8 

Форма N 4-4д, рядок 010, графа 10 

43 

Рядок 240, графи 3 і 8 

Форма N 1, рядок 264, графи 3 і 4 

44 

Рядок 250, графа 3 

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 6 

45 

Рядок 250, графа 4 

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 8 

46 

Рядок 250, графа 6 

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 10 

47 

Рядок 250, графа 7 

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 13 

48 

Рядок 250, графа 8 

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 17 

49 

Рядок 300, за всіма графами 

Рядок 301 плюс рядок 302, за всіма графами 

50 

Рядок 301, графи 3 і 8 

Форма N 1, рядок 270, графи 3 і 4 

51 

Рядок 302, графи 3 і 8 

Форма N 1, рядок 244, графи 3 і 4 

52 

Рядок 400, за всіма графами 

Рядок 100 плюс рядок 200 плюс рядок 300, за всіма графами 

Довідка про дебіторську заборгованість

1 

2 

3 

Рядок "Разом", графа 3 

Форма N 7д, N 7м, рядок 020, графа 4  

Рядок "Разом", графа 7 

Форма N 7д, N 7м, рядок 020, графа 5  

Рядок "Разом", графа 6 

Форма N 7д, N 7м, рядок 020, графа 7 

Рядок "Разом", графа 9 

Форма N 7д, N 7м, рядок 020, графа 6 

Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"

1 

2 

3 

Рядок 020, графи 3 і 5 

Форма N 1, рядок 190, графи 3 і 4  

Рядок 020, графи 4 і 6 

Форма N 1, рядок 430, графи 3 і 4  

Рядок 040, графи 4 і 6 

Форма N 1, рядок 380, графи 3 і 4  

Рядок 050, графи 4 і 6 

Форма N 1, рядок 390, графи 3 і 4  

Рядок 060, графи 4 і 6 

Форма N 1, рядок 400, графи 3 і 4  

Рядок 070, графи 4 і 6 

Форма N 1, рядок 410, графи 3 і 4  

 

Довідка
про рух грошових коштів

за _____ рік

Установа __________________________________________________________________________

Код відомчої класифікації видатків __________________________________________________

Періодичність: річна.

Одиниця виміру: грн. коп. 

Показники 

Код рядка 

Залишок на початок року 

Перера-
ховано залишок
 

Отримано залишок 

Надход-
ження
 

Касові видатки 

Залишок на кінець року 

Загальний фонд - усього: 

100 

  

Х 

Х 

  

  

  

з них:
рахунки в органах Державного казначейства  

101 

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

рахунки в установах банків 

102 

  

Х 

Х 

  

  

  

Спеціальний фонд - усього: 

200 

  

  

  

  

  

  

рахунки в органах Державного казначейства  

201 

  

  

  

  

  

  

рахунки в установах банків 

202 

  

  

  

  

  

  

Власні надходження - перша група 

210 

  

  

  

  

  

  

у тому числі:
- за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями 

211 

Х 

Х 

Х 

  

Х 

Х 

- від господарської та/або виробничої діяльності 

212 

Х 

Х 

Х 

  

Х 

Х 

- за оренду майна бюджетних установ 

213 

Х 

Х 

Х 

  

Х 

Х 

- від реалізації майна 

214 

Х 

Х 

Х 

  

Х 

Х 

Власні надходження - друга група 

220 

  

  

Х 

  

  

  

в тому числі:
- від отримання грантів та дарунків 

221 

Х 

Х 

Х 

  

Х 

Х 

- отримані для виконання окремих доручень 

222 

Х 

Х 

Х 

  

Х 

Х 

Інші надходження спеціального фонду 

230 

  

  

Х 

  

  

  

Кошти, отримані на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 

240 

  

  

Х 

  

  

  

Кошти міжнародних фінансових організацій 

250 

  

  

Х 

  

  

  

Інші рахунки:  

300 

  

Х 

Х 

  

  

  

в органах Державного казначейства 

301 

  

Х 

Х 

  

  

  

в установах банків 

302 

  

Х 

Х 

  

  

  

Усього (100 + 200 + 300) 

400 

  

  

  

  

  

  

Керівник 

_____________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер 

_____________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 20__ р. 

 

Довідка
про виконання статті 66 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік"

за _____ рік

Установа ________________________________________________________________________________________________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _________________________________________________ 

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ___________________________________________________ 

Періодичність: річна.

Одиниця виміру: грн. коп. 

Найменування 

КЕКВ 

Власні надходження бюджетної установи 

Спрямовано понадпланових надходжень  

затверджено кошторисом на рік 

фактично надійшло 

понадпланові надходження  

разом 

на погашення кредиторської заборгованості 

на інші заходи 

усього 

у тому числі: 

усього 

у тому числі: 

загального фонду 

спеціального фонду 

які здійснюються за рахунок власних надходжень 

які не забезпечені коштами загального фонду 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Доходи 

  

  

  

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Видатки - усього 

  

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оплата праці працівників бюджетних установ 

1110 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

Нарахування на заробітну плату 

1120 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 

1130 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

Видатки на відрядження 

1140 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення 

1150 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  

1160 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 

1170 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

1310 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

1320 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

Поточні трансферти населенню 

1340 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

Поточні трансферти за кордон 

1350 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

Капітальні видатки 

2000 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

Керівник 

_____________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер 

_____________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 20__ р. 

 

Довідка
про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами",

за _____ рік

Установа __________________________________________________________________________ 

Код відомчої класифікації видатків ______________________________________________________ 

Періодичність: річна.

Одиниця виміру: грн. коп. 

  

Код рядка 

На початок року 

На кінець звітного періоду 

д-т 

к-т 

д-т 

к-т 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Допомога і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

010 

  

  

  

  

Розрахунки з централізованого постачання матеріальних цінностей 

020 

  

  

  

  

Розрахунки за депозитними операціями 

030 

  

  

  

  

Довгострокові зобов'язання 

040 

  

  

  

  

Короткострокові позики 

050 

  

  

  

  

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 

060 

  

  

  

  

Короткострокові векселі видані 

070 

  

  

  

  

Заборгованість за недостачами і крадіжками коштів та матеріальних цінностей 

080 

  

  

  

  

Розрахунки з депонентами 

090 

  

  

  

  

Відсотки, нараховані банком на залишок коштів у національній та іноземній валютах 

100 

  

  

  

  

Заборгованість АКБ "Україна" та інших ліквідованих банків  

110 

  

  

  

  

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями 

120 

  

  

  

  

Розрахунки за іншими операціями 

130 

  

  

  

  

у тому числі: 

131 

  

  

  

  

  

132 

  

  

  

  

  

133 

  

  

  

  

Разом 

140 

  

  

  

  

Керівник 

_____________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер 

_____________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 20__ р. 

 

Довідка
про направлення асигнувань установам, підвідомчим іншим головним розпорядникам бюджетних коштів,

за _____ рік

  

  

Коди 

  

за ДКУД 

  

  

  

  


Установа ____________________________________________________________________________________ 

за ЄДРПОУ 

Територія ____________________________________________________________________________________ 

за КОАТУУ 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету ________________________ 

за КОДУ 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ______________________ 

  

Код та назва відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів _______________________________________ 

  

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _______________________ 

  

Періодичність: річна.

Одиниця виміру: грн. коп. 

  

N
з/п 

Виконавець програми 

КВК 

Направлено асигнувань за звітний період 

1 

2 

3 

4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Керівник 

_____________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер 

_____________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 20__ р. 

 

Довідка
про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду

за _____ рік

  

  

Коди 

  

 

  

 

  

  

  

  


Установа _____________________________________________________________________________________ 

за ЄДРПОУ 

Територія _____________________________________________________________________________________ 

за КОАТУУ 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _________________________ 

за КОДУ 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________________ 

  

Код та назва відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів ________________________________________ 

  

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ________________________ 

  

Періодичність: річна.

Одиниця виміру: грн. коп. 

  

N з/п 

Показники 

Сума 

1 

2 

3 

Невиконання умов угод, укладених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2006 N 1404 "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" та інших нормативних актів, несвоєчасне подання накладних, актів виконаних робіт 

  

При ліквідації або реорганізації дебітора зобов'язання не взяті правонаступником на облік 

  

Розрахунки з Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, оплачені та невикористані путівки на оздоровлення 

  

Відновлення заборгованості згідно з рішеннями контролюючих та судових органів, інвентаризації розрахунків 

  

Інше 

  

Усього простроченої дебіторської заборгованості 

  

     з неї:
матеріали передано до суду, ведеться позовна робота 

  

винесено рішення суду, виконавче провадження 

  

Керівник 

_____________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер 

_____________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 20__ р. 

 

Довідка
про небюджетну кредиторську заборгованість

за _____ рік

  

  

Коди 

  

за ДКУД
  

 
 

  

  

  


Установа _____________________________________________ 

за ЄДРПОУ 

Територія _____________________________________________ 

за КОАТУУ 

Код відомчої класифікації видатків ________________________ 

за КОДУ 

Періодичність: річна.

Одиниця виміру: грн. коп.

______________________________________________________
                                   (загальний фонд / спеціальний фонд) 

  

Номер субрахунку бухгалтерського обліку 

Сума 

Найменування кредитора 

Документ, що підтверджує виникнення заборгованості 

Причина виникнення заборгованості 

номер 

дата 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

Керівник 

_____________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер 

_____________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 20__ р. 

 

Довідка
про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду

за _____ рік

  

  

Коди 

  

  

  

  

  

  

  


  

  

Установа _____________________________________________________________________________________ 

за ЄДРПОУ 

Територія _____________________________________________________________________________________ 

за КОАТУУ 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _________________________ 

за КОДУ 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________________ 

  

Код та назва відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів ________________________________________ 

  

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ________________________ 

  

Періодичність: річна.

Одиниця виміру: грн. коп. 

  

N з/п 

Показники 

Сума 

1 

2 

3 

Небюджетна заборгованість  

  

з неї:
небюджетна заборгованість за кодом економічної класифікації видатків 1110 "Оплата праці працівників бюджетних установ" 

  

небюджетна заборгованість за кодом економічної класифікації видатків 1160 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" 

  

Бюджетна заборгованість  

  

з неї:
відмова в реєстрації фінансових зобов'язань у зв'язку з відсутністю повного пакета документів 

  

асигнувань спрямовано менше, ніж визначено плановими показниками 

  

призупинення взяття зобов'язань відповідно до рішень Уряду 

  

призупинення операцій за рішенням судових, контролюючих органів 

  

відновлення заборгованості згідно з рішеннями контролюючих та судових органів 

  

10 

інше 

  

11 

Усього простроченої кредиторської заборгованості 

  

Керівник 

_____________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер 

_____________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 20__ р. 

 

Довідка
про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках

за _____ рік

Установа _______________________________________________________________________________________________________ 

Код відомчої класифікації видатків __________________________________________________________________________________ 

Періодичність: річна.

Одиниця виміру: грн. коп. 

N
з/п
 

Назва установи банку 

Номер рахунку 

Сума 

Джерела утворення 

Примітка 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

Керівник 

_____________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер 

_____________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 20__ р. 

____________

Опрос