Идет загрузка документа (57 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку и условиям выдачи лицензии на осуществление отдельных видов профессиональной деятельности на фондовом рынке, переоформления лицензии, выдачи дубликата и копии лицензии

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 08.12.2009 № 1564
Утратил силу

Про затвердження Змін до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 8 грудня 2009 року N 1564

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 січня 2010 р. за N 51/17346

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 26 травня 2006 року N 345

згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 14 травня 2013 року N 817)

Відповідно до статей 3, 4, 7, 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 16, 17, 19, 20 - 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про акціонерні товариства", "Про господарські товариства", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", "Про банки і банківську діяльність" та інших нормативно-правових актів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 N 345, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2006 за N 890/12764 (із змінами) (додаються).

2. Управлінню ліцензування діяльності професійних учасників фондового ринку (О. Сальчук) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків (Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії В. Петренка.

 

Голова Комісії 

С. Петрашко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. Кужель
 

Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України
 

 
І. Б. Черкаський
 

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України
 

 
О. І. Мельниченко
 

 

 

Зміни до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії

1. У преамбулі після слів "Законів України" доповнити словами ""Про акціонерні товариства"".

2. У розділі I:

2.1. У пункті 3:

в абзаці першому:

у першому реченні слово "забезпечення" виключити, доповнити речення: після слова "користуванні" словом "нежитлове"; після слів "у свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи" словом "(ліцензії)";

у другому реченні слово "забезпечення" виключити, доповнити речення після слова "користування" словом "нежитлове";

в абзацах третьому - восьмому після слів "у власності або в користуванні" доповнити словом "нежитлове".

2.2. Пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Професійний учасник фондового ринку має право проваджувати цю діяльність на всій території України після видачі відповідної ліцензії Комісією за умови вступу до саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку за відповідним видом професійної діяльності (за винятком фондової біржі та депозитарію) та внесення в установленому Комісією порядку запису про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (для торговця цінними паперами; депозитарію, який провадить розрахунково-клірингову діяльність, та біржі, якщо вона здійснює діяльність з проведення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів), які укладаються на цій біржі)".

2.3. Доповнити пункт 10 трьома новими абзацами такого змісту:

"Якщо за відповідною санкцією анульовано ліцензії на провадження всіх видів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, у ліцензіата, який поєднує цю діяльність з депозитарною діяльністю зберігача цінних паперів, ліцензія на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів визнається недійсною з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії на останній вид діяльності з торгівлі цінними паперами.

Якщо за відповідною санкцією анульовано ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, у ліцензіата, який поєднує цю діяльність з діяльністю з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, ліцензія на провадження діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів визнається недійсною з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

Рішення про визнання ліцензії недійсною згідно з цим пунктом оформлюється відповідним наказом, який підписується Головою Комісії або виконуючим його обов'язки".

2.4. Пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Провадження професійної діяльності на фондовому ринку після закінчення строку дії ліцензії, прийняття рішення про визнання ліцензії недійсною (крім випадків визнання ліцензії недійсною в зв'язку з її переоформленням та видачею дубліката ліцензії) або рішення про анулювання ліцензії, що набуло чинності в установленому законодавством порядку (крім випадку анулювання ліцензії у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення), не допускається".

3. У розділі II:

3.1. У назві слово "здійснення" замінити словом "провадження".

3.2. В абзаці шостому пункту 1 слова "а іншою особою" замінити словами "а виконувачем його обов'язків (крім випадків, установлених законами)".

3.3. У пункті 2:

в абзаці другому цифри "3.1 - 3.3, 3.8, 3.13 - 3.16" замінити цифрами "3.1 - 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 3.12, 3.13, 3.15, 3.16";

в абзаці третьому після цифр "3.2" доповнити цифрами ", 3.5", слово "здійснювати" замінити словами "провадити, а також при призначенні нового керівника";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Документи, передбачені підпунктом 3.12 пункту 3 цього розділу, подаються заявником у випадку, якщо ці документи надавались при отриманні ліцензії тільки для провадження дилерської діяльності".

3.4. У пункті 3:

в абзаці першому підпункту 3.3 слова та цифри "фонду (капіталу) заявника (крім банку), складений згідно з вимогами пунктів 1, 2" замінити словами "(складеного) капіталу заявника (крім банку), який повинен відповідати вимогам";

підпункт 3.5 викласти в такій редакції:

"3.5. довідка, складена заявником (крім банку) у довільній формі, про попередню діяльність на фондовому ринку його керівника за останні два роки до дати подання заяви про видачу відповідної ліцензії.

У довідці повинна міститися інформація про відсутність або наявність фактів: анулювання сертифіката на право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні - з торгівлі цінними паперами; ліквідації за рішенням суду або накладання санкції у вигляді анулювання ліцензії професійному учаснику фондового ринку, керівником якого він був";

у підпунктах 3.7 та 3.9 слова "фонду (капіталу)" замінити словом "капіталу";

у підпункті 3.10 слова "фонду (капіталу)" замінити словами "(складеного) капіталу";

у підпункті 3.12 слова "та копії документів, що підтверджують право власності орендодавця на це нежитлове приміщення," виключити;

підпункт 3.14 викласти в такій редакції:

"3.14 копія Балансу (форма N 1) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689 (із змінами), та копія Звіту про фінансові результати (форма N 2) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690 (із змінами), за останній звітний рік, засвідчені заявником (крім банку)";

абзац другий підпункту 3.15 доповнити словами "(крім випадку, коли заявник вперше отримує ліцензію)";

абзац перший підпункту 3.18 доповнити словами "з доданням копій відповідних сертифікатів, засвідчених підписом керівника та печаткою заявника".

3.5. У пункті 4:

в абзаці першому слово "здійснення" замінити словом "провадження";

в абзаці другому підпункту 4.2 слово "здійснення" замінити словом "провадження", слова "фонду (капіталу)" замінити словами "(складеного) капіталу";

у підпункті 4.3 слова "фонду (капіталу)" замінити словом "капіталу";

у підпункті 4.4 слова "фонду (капіталу)" замінити словами "(складеного) капіталу";

підпункт 4.6 викласти в такій редакції:

"4.6 копія Балансу (форма N 1) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689 (із змінами), та копія Звіту про фінансові результати (форма N 2) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690 (із змінами), за останній звітний рік, засвідчені заявником (крім банку)";

абзац другий підпункту 4.7 доповнити словами "(крім випадку, коли заявник вперше отримує ліцензію)";

у підпункті 4.8 слова "та копії документів, що підтверджують право власності орендодавця на це нежитлове приміщення" виключити;

абзац перший підпункту 4.12 доповнити словами "з доданням копій відповідних сертифікатів, засвідчених підписом керівника та печаткою заявника";

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

"4.14 довідка, складена заявником (крім банку) у довільній формі, про попередню діяльність на фондовому ринку його керівника за останні два роки до дати подання заяви про видачу відповідної ліцензії.

У довідці повинна міститися інформація про відсутність або наявність фактів: анулювання сертифіката на право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні - депозитарну діяльність; ліквідації за рішенням суду або накладання санкції у вигляді анулювання ліцензії професійному учаснику фондового ринку, керівником якого він був".

3.6. У пункті 5:

у підпункті 5.3 слова та цифри "фонду (капіталу) заявника складений згідно з вимогами пунктів 1, 2" замінити словами "(складеного) капіталу заявника, який повинен відповідати вимогам";

підпункти 5.5 та 5.6 викласти в такій редакції:

"5.5 довідка, складена заявником у довільній формі, про попередню діяльність на фондовому ринку його керівника за останні два роки до дати подання заяви про видачу відповідної ліцензії.

У довідці повинна міститися інформація про відсутність або наявність фактів: анулювання сертифіката на право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні - депозитарну діяльність; ліквідації за рішенням суду або накладання санкції у вигляді анулювання ліцензії професійному учаснику фондового ринку, керівником якого він був;

5.6 копія Балансу (форма N 1) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689 (із змінами), та копія Звіту про фінансові результати (форма N 2) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690 (із змінами), за останній звітний рік, засвідчені заявником";

у підпункті 5.7 слова "фонду (капіталу)" замінити словами "(складеного) капіталу";

у підпункті 5.11 слова "та копії документів, що підтверджують право власності орендодавця на це нежитлове приміщення," виключити;

абзац другий підпункту 5.12 доповнити словами "(крім випадку, коли заявник вперше отримує ліцензію)";

абзац перший підпункту 5.15 доповнити словами "з доданням копій відповідних сертифікатів, засвідчених підписом керівника та печаткою заявника".

3.7. У пункті 6:

у підпункті 6.1 слова "фонду (капіталу)" замінити словами "(складеного) капіталу";

підпункт 6.2 викласти в такій редакції:

"6.2 копія Балансу (форма N 1) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689 (із змінами), та копія Звіту про фінансові результати (форма N 2) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690 (із змінами), за останній звітний рік, засвідчені заявником";

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

"6.7 довідка, складена заявником у довільній формі, про попередню діяльність на фондовому ринку його керівника за останні два роки до дати подання заяви про видачу відповідної ліцензії.

У довідці повинна міститися інформація про відсутність або наявність фактів: анулювання сертифіката на право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні - депозитарну діяльність; ліквідації за рішенням суду або накладання санкції у вигляді анулювання ліцензії професійному учаснику фондового ринку, керівником якого він був".

3.8. У пункті 7:

у підпункті 7.4:

в абзаці першому слова та цифри "фонду (капіталу) заявника (крім банку), складений згідно з вимогами пунктів 1, 2" замінити словами "(складеного) капіталу заявника (крім банку), який повинен відповідати вимогам";

в абзаці третьому слова "фонду (капіталу)" замінити словами "(складеного) капіталу";

підпункт 7.5 викласти в такій редакції:

"7.5 копія Балансу (форма N 1) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689 (із змінами), та копія Звіту про фінансові результати (форма N 2) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690 (із змінами), за останній звітний рік, засвідчені заявником (крім банку).

Якщо заявник є суб'єктом малого підприємництва (визнаний таким відповідно до законодавства), то ним надається у порядку, встановленому цим пунктом, засвідчена копія річного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва, що включає: копію Балансу (форма N 1-м) та копію Звіту про фінансові результати (форма N 2-м) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за N 161/4382 (із змінами), за останній звітний рік, засвідчені заявником";

підпункт 7.8 викласти в такій редакції:

"7.8 довідка, складена заявником (крім банку) у довільній формі, про попередню діяльність на фондовому ринку його керівника за останні два роки до дати подання заяви про видачу відповідної ліцензії.

У довідці повинна міститися інформація про відсутність або наявність фактів: анулювання сертифіката на право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні - з ведення реєстру власників іменних цінних паперів; ліквідації за рішенням суду або накладання санкції у вигляді анулювання ліцензії професійному учаснику фондового ринку, керівником якого він був";

у підпункті 7.12 слова "фонді (капіталі)" замінити словами "(складеному) капіталі";

у підпункті 7.13 слова "та копії документів, що підтверджують право власності орендодавця на це нежитлове приміщення," виключити;

абзац другий підпункту 7.16 доповнити словами "(крім випадку, коли заявник вперше отримує ліцензію)";

абзац другий підпункту 7.17 викласти в такій редакції:

"Подається ліцензіатом у разі суміщення діяльності з торгівлі цінними паперами з депозитарною діяльністю зберігача цінних паперів та діяльністю з ведення реєстру власників іменних цінних паперів";

абзац перший підпункту 7.19 доповнити словами "з доданням копій відповідних сертифікатів, засвідчених підписом керівника та печаткою заявника".

3.9. Абзац другий підпункту 8.6 пункту 8 доповнити словами "(крім випадку, коли заявник вперше отримує ліцензію)".

3.10. У пункті 9:

у підпункті 9.3:

в абзаці першому слова та цифри "фонду (капіталу) заявника, складений згідно з вимогами пунктів 1, 2" замінити словами "(складеного) капіталу заявника, який повинен відповідати вимогам";

в абзаці третьому слова "фонду (капіталу)" замінити словами "(складеного) капіталу";

підпункт 9.5 викласти в такій редакції:

"9.5 копія Балансу (форма N 1) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689 (із змінами), та копія Звіту про фінансові результати (форма N 2) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690 (із змінами), за останній звітний рік, засвідчені заявником";

підпункт 9.8 викласти в такій редакції:

"9.8 довідка, складена заявником у довільній формі, про попередню діяльність на фондовому ринку його керівника за останні два роки до дати подання заяви про видачу відповідної ліцензії.

У довідці повинна міститися інформація про відсутність або наявність фактів: анулювання сертифіката на право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні - з організації торгівлі цінними паперами; ліквідації за рішенням суду або накладання санкції у вигляді анулювання ліцензії професійному учаснику фондового ринку, керівником якого він був";

у підпункті 9.9 слова "фонду (капіталу)" замінити словами "(складеного) капіталу";

у підпункті 9.13 слова "та копії документів, що підтверджують право власності орендодавця на це нежитлове приміщення," виключити;

підпункт 9.15 викласти в такій редакції:

"9.15 копію правил біржі, що зареєстровані Комісією в порядку та строки, установлені для реєстрації змін до правил, засвідчену підписом керівника та печаткою заявника";

абзац другий підпункту 9.16 доповнити словами "(крім випадку, коли заявник вперше отримує ліцензію)".

4. У розділі III:

4.1. У главі 1:

4.1.1. У пункті 3:

в абзаці першому слова "фонд (капітал)" замінити словами "(складений) капітал";

абзац другий викласти в такій редакції:

"збільшення статутного (складеного) капіталу торговця цінними паперами повинно бути сплачено виключно за рахунок грошових коштів, що повинно підтверджуватись копією відповідного документа банку (крім випадку збільшення статутного (складеного) капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів або резервного капіталу)".

4.1.2. У пунктах 4 - 6 слова "фонд (капітал)" замінити словами "(складений) капітал".

4.1.3. Доповнити пункт 7 словами ", а мінімальний розмір статутного капіталу та фінансовий стан банку повинні відповідати вимогам, що встановлені Національним банком України".

4.1.4. У пунктах 8 та 9 слова "фонді (капіталі)" замінити словами "(складеному) капіталі".

4.1.5. Пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Керівні посадові особи торговця цінними паперами (у тому числі банку), його відокремлених підрозділів, яким надані повноваження щодо провадження діяльності з торгівлі цінними паперами, визначені рішенням Комісії від 05.01.99 N 1 "Про визначення переліку керівних посадових осіб, які підлягають сертифікації для здійснення їхніми юридичними особами професійної діяльності на ринку цінних паперів", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.01.99 за N 25/3318 (далі - рішення Комісії від 05.01.99 N 1), а також фахівці торговця цінними паперами, його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів, які безпосередньо здійснюють діяльність з торгівлі цінними паперами, повинні бути сертифіковані згідно з Положенням про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні, затвердженим рішенням Комісії від 29.07.98 N 93, та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.10.98 за N 631/3071 (далі - Положення про сертифікацію)".

4.1.6. У пункті 11 слова "для філії або іншого відокремленого підрозділу, яким надані повноваження здійснювати діяльність з торгівлі цінними паперами" замінити словами "для відокремленого структурного підрозділу, який провадить цей вид діяльності".

4.1.7. У пункті 12 слова "для філії або іншого відокремленого підрозділу, яким надані повноваження здійснювати діяльність з торгівлі цінними паперами" замінити словами "для відокремленого підрозділу, який провадить будь-який з цих видів діяльності".

4.1.8. У пункті 13 слова "для філії або іншого відокремленого підрозділу, яким надані повноваження здійснювати діяльність з торгівлі цінними паперами" замінити словами "для відокремленого підрозділу, який провадить ці види діяльності".

4.1.9. У пункті 14 слова "для філії або іншого відокремленого підрозділу, яким надані повноваження здійснювати діяльність з торгівлі цінними паперами" замінити словами "для відокремленого підрозділу, який провадить будь-який з цих видів діяльності".

4.1.10. У пункті 15:

в абзаці першому слова "для філії або іншого відокремленого підрозділу, яким надані повноваження здійснювати діяльність з торгівлі цінними паперами" замінити словами "для відокремленого підрозділу, який провадить ці види діяльності";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Якщо банк має декілька спеціалізованих структурних підрозділів, що здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, то він повинен дотримуватися вимог щодо заборони суміщення роботи спеціалістів таких підрозділів, установлених Положенням щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на ринку цінних паперів, затвердженим рішенням Комісії від 16.03.2006 N 160, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.04.2006 за N 409/12283 (із змінами) (далі - Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених структурних підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку)".

4.1.11. У пункті 16:

абзаци перший та другий викласти в такій редакції:

"16. Керівник торговця цінними паперами (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) при здійсненні діяльності з торгівлі цінними паперами не може одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку.

Керівник торговця цінними паперами (крім банку) повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років, а за останні два роки цієї діяльності не повинен мати факту анулювання сертифіката на право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні - з торгівлі цінними паперами, бути керівником професійного учасника фондового ринку, якого ліквідовано за рішенням суду або до якого застосовувалась санкція у вигляді анулювання ліцензії";

в абзаці третьому слова "(його філій або інших відокремлених підрозділів" замінити словами "(його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів)";

доповнити абзац п'ятий словами "(крім випадку, провадження тільки дилерської діяльності)".

4.1.12. Пункт 17 викласти в такій редакції:

"17. Заявник (крім банку) при отриманні ліцензії повинен відповідати вимогам законодавства щодо сплати статутного (складеного) капіталу, а розмір його власного капіталу за даними фінансової звітності, що надається згідно з підпунктом 3.14 пункту 3 розділу II цього Порядку, повинен бути не меншим, ніж розмір зареєстрованого статутного (складеного) капіталу.

При цьому розмір його власного капіталу повинен бути не меншим, ніж розмір зареєстрованого статутного капіталу за підсумком другого та кожного наступного фінансового року з дати створення цього товариства".

4.1.13. В абзаці другому пункту 18 слова "фонду (капіталу)" замінити словом "капіталу".

4.1.14. В абзаці другому пункту 19 після слів "банків та їх відокремлених" слово "структурних" виключити, слова "ринку цінних паперів" замінити словами "фондовому ринку".

4.1.15. У пункті 22 слова "філії або інші" виключити.

4.2. У главі 2:

4.2.1. У пункті 2 слова "фонду (капіталу)" замінити словом "капіталу".

4.2.2. У пунктах 3 і 4 слова "Мінімальний розмір статутного фонду (капіталу)" замінити словами "Статутний (складений) капітал".

4.2.3. У пункті 5 слова "фонді (капіталі)" та "фонді" замінити словами "(складеному) капіталі".

4.2.4. У пункті 6:

абзац перший викласти в такій редакції:

"6. Керівні посадові особи заявника (у тому числі банку), його відокремлених підрозділів, яким надані повноваження здійснювати депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, визначені рішенням Комісії від 05.01.99 N 1, а також фахівці заявника, його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів (у тому числі керівник цього підрозділу), які безпосередньо здійснюють депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, повинні бути сертифіковані згідно з Положенням про сертифікацію";

в абзаці другому слова "філій або інших" виключити.

4.2.5. У пункті 7:

в абзаці першому слова "кожної філії або іншого" замінити словом "кожного";

в абзаці другому слова "(його філій або інших відокремлених підрозділів)" замінити словами "(його відокремлених та спеціалізованих структурних підрозділів)";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Керівник заявника (крім банку) повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років, а за останні два роки цієї діяльності не повинен мати факту анулювання сертифіката на право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні - депозитарну діяльність, бути керівником професійного учасника фондового ринку, якого ліквідовано за рішенням суду або до якого застосовувалась санкція у вигляді анулювання ліцензії";

в абзацах п'ятому та шостому слово "спеціалізованих" виключити, слова "що здійснюють" замінити словами "які провадять".

4.2.6. Пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Заявник (крім банку) при отриманні ліцензії повинен відповідати вимогам законодавства щодо сплати статутного (складеного) капіталу, а розмір його власного капіталу за даними фінансової звітності, що надається згідно з підпунктом 4.6 пункту 4 розділу II цього Порядку, повинен бути не меншим, ніж розмір зареєстрованого статутного (складеного) капіталу.

При цьому розмір його власного капіталу повинен бути не меншим, ніж розмір зареєстрованого статутного капіталу за підсумком другого та кожного наступного фінансового року з дати створення цього товариства".

4.2.7. В абзаці другому пункту 9 слова "фонду (капіталу)" замінити словом "капіталу".

4.2.8. В абзаці третьому пункту 10 після слів "банків та їх відокремлених" слово "структурних" виключити, слова "ринку цінних паперів" замінити словами "фондовому ринку".

4.2.9. У пункті 13 слова "філії або інші" виключити.

4.3. У главі 3:

4.3.1. У пункті 3 слова "Мінімальний розмір статутного фонду" замінити словами "Статутний капітал".

4.3.2. Пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Частка одного учасника в статутному капіталі депозитарію не може перевищувати 25 відсотків цього капіталу, крім частки держави в статутному капіталі депозитарію".

4.3.3. У пункті 5:

абзац перший викласти в такій редакції:

"5. Керівні посадові особи заявника (його відокремлених підрозділів), визначені рішенням Комісії від 05.01.99 N 1, усі працівники підрозділів депозитарію та спеціалізованих структурних підрозділів (у тому числі керівник цього підрозділу), які безпосередньо здійснюють депозитарну діяльність депозитарію, повинні бути сертифіковані згідно з Положенням про сертифікацію осіб";

в абзаці другому слово "працівники" замінити словом "фахівці";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Керівник заявника повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років, а за останні два роки цієї діяльності не повинен мати факту анулювання сертифіката на право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні - депозитарну діяльність, бути керівником професійного учасника фондового ринку, якого ліквідовано за рішенням суду або до якого застосовувалась санкція у вигляді анулювання ліцензії";

в абзаці четвертому слово "спеціалізованих" виключити, слова "що здійснюють" замінити словами "які провадять".

4.3.4. Пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Заявник при отриманні ліцензії повинен відповідати вимогам законодавства щодо сплати статутного капіталу, а розмір його власного капіталу за даними фінансової звітності, що надається згідно з підпунктом 5.6 пункту 5 розділу II цього Порядку, повинен бути не меншим, ніж розмір зареєстрованого статутного (складеного) капіталу.

При цьому розмір його власного капіталу повинен бути не меншим, ніж розмір зареєстрованого статутного капіталу за підсумком другого та кожного наступного фінансового року з дати створення цього товариства".

4.3.5. В абзаці другому пункту 7 слова "фонду (капіталу)" замінити словом "капіталу".

4.4. У главі 4:

4.4.1. У пункті 3 слова "Мінімальний розмір статутного фонду" замінити словами "Статутний капітал".

4.4.2. У пункті 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4. Керівні посадові особи заявника (його відокремлених підрозділів), визначені рішенням Комісії від 05.01.99 N 1, усі працівники підрозділів депозитарію та спеціалізованих структурних підрозділів, які безпосередньо здійснюють розрахунково-клірингову діяльність, повинні бути сертифіковані згідно з Положенням про сертифікацію осіб";

в абзаці другому слова "що здійснюють" замінити словами "які провадять";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Керівник заявника повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років, а за останні два роки цієї діяльності не повинен мати факту анулювання сертифіката на право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні - депозитарну діяльність, бути керівником професійного учасника фондового ринку, якого визнано банкрутом та здійснено його ліквідацію за рішенням суду або до якого застосовувалась санкція у вигляді анулювання ліцензії".

4.4.3. Пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Депозитарій при отриманні ліцензії повинен відповідати вимогам законодавства щодо сплати статутного капіталу, а розмір його власного капіталу за даними фінансової звітності, що надається згідно з підпунктом 6.2 пункту 6 розділу II цього Порядку, повинен бути не меншим, ніж розмір зареєстрованого статутного (складеного) капіталу.

При цьому розмір його власного капіталу повинен бути не меншим, ніж розмір зареєстрованого статутного капіталу за підсумком другого та кожного наступного фінансового року з дати створення цього товариства".

4.4.4. В абзаці другому пункту 6 слова "фонду (капіталу)" замінити словом "капіталу".

4.5. У главі 5:

4.5.1. У пункті 7 слова "фонді (капіталі)" замінити словами "(складеному) капіталі".

4.5.2. Пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Статутний (складений) капітал реєстратора на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен бути повністю сплачений у розмірі не менше ніж 60 тисяч гривень, у тому числі грошовими коштами не менше ніж 30 тис. гривень".

4.5.3. У пункті 9:

абзац перший викласти в такій редакції:

"9. Керівні посадові особи заявника (у тому числі банку), його відокремлених підрозділів, визначені рішенням Комісії від 05.01.99 N 1, а також фахівці заявника, його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів (у тому числі керівник цього підрозділу), які безпосередньо здійснюють діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, повинні бути сертифіковані згідно з Положенням про сертифікацію";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Керівник заявника (крім банку) повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років, а за останні два роки цієї діяльності не повинен мати факту анулювання сертифіката на право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні - з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, бути керівником професійного учасника фондового ринку, якого ліквідовано за рішенням суду або до якого застосовувалась санкція у вигляді анулювання ліцензії";

в абзаці четвертому слова "(його філій або інших відокремлених підрозділів)" замінити словами "(його відокремлених і спеціалізованих структурних підрозділів)";

в абзаці шостому слово "спеціалізованих" виключити.

4.5.4. В абзаці другому пункту 10 після слів "банків та їх відокремлених" слово "структурних" виключити, слова "ринку цінних паперів" замінити словами "фондовому ринку".

4.5.5. У пункті 11:

в абзаці першому слова "філії або інші" виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

"У разі наявності у відокремленого підрозділу реєстратора повноважень щодо консолідації повних реєстрів окремого емітента такий відокремлений підрозділ повинен мати не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівник підрозділу)";

в абзаці третьому слова "Філія або інший відокремлений" замінити словом "Відокремлений";

в абзаці четвертому слова "філія або інший" виключити, слово "вона" замінити словом "він".

4.5.6. В абзаці другому пункту 12 слова "фонду (капіталу)" замінити словом "капіталу".

4.5.7. Пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. Заявник (крім банку) при отриманні ліцензії повинен відповідати вимогам законодавства щодо сплати статутного (складеного) капіталу, а розмір його власного капіталу за даними фінансової звітності, що надається згідно з підпунктом 7.5 пункту 7 розділу II цього Порядку, повинен бути не меншим, ніж розмір зареєстрованого статутного (складеного) капіталу.

При цьому розмір його власного капіталу повинен бути не меншим, ніж розмір зареєстрованого статутного капіталу за підсумком другого та кожного наступного фінансового року з дати створення цього товариства".

4.5.8. В абзаці третьому пункту 14 слова "депозитарної діяльності зберігача" замінити словами "діяльності з ведення реєстру іменних".

4.6. У главі 6:

4.6.1. Доповнити пункт 1 новим абзацом такого змісту:

"Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, може отримати банк, статутом якого передбачено ведення реєстру власників іменних цінних паперів".

4.6.2. У пункті 2 після слів "відповідає за" слово "здійснення" замінити словом "провадження", слова "якому надані повноваження щодо здійснення цієї діяльності" замінити словами "який безпосередньо здійснює цю діяльність".

4.7. У главі 7:

4.7.1. Пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку може отримати фондова біржа, яка утворена в організаційно-правовій формі товариства (крім повного, командитного товариства і товариства з додатковою відповідальністю) або дочірнього підприємства об'єднання торговців цінними паперами. При цьому фондова біржа утворюється не менше ніж двадцятьма засновниками - торговцями цінними паперами, які мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, або їх об'єднанням, що налічує не менше ніж двадцять торговців цінними паперами".

4.7.2. У пункті 3 слова "Мінімальний розмір статутного фонду (капіталу)" замінити словами "Статутний (складений) капітал", слово "отримання" замінити словом "видачу".

4.7.3. У пункті 4 слова "фонду (капіталу)" замінити словами "(складеного) капіталу".

4.7.4. У пункті 5 слова "фонд (капітал)" замінити словами "(складений) капітал".

4.7.5. У пункті 7:

абзац перший викласти в такій редакції:

"7. Керівні посадові особи фондової біржі (її відокремлених підрозділів), визначені рішенням Комісії від 05.01.99 N 1, та не менше двох працівників кожного структурного підрозділу біржі, які безпосередньо здійснюють діяльність з організації торгівлі, повинні бути сертифіковані згідно з Положенням про сертифікацію осіб, але їх загальна мінімальна кількість для біржі повинна становити не менше чотирьох, а для кожного відокремленого підрозділу - не менше трьох";

в абзаці другому слова "(філій або інших)" виключити;

абзац третій викласти в такій редакції:

"Керівник біржі повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років, а за останні два роки цієї діяльності не повинен мати факту анулювання сертифіката на право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні - з організації торгівлі цінними паперами, бути керівником професійного учасника фондового ринку, якого ліквідовано за рішенням суду або до якого застосовувалась санкція у вигляді анулювання ліцензії".

4.7.6. В абзаці другому пункту 8 слова "фонду (капіталу)" замінити словами "(складеного) капіталу".

4.7.7. Пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Заявник при отриманні ліцензії повинен відповідати вимогам законодавства щодо сплати статутного (складеного) капіталу, а розмір його власного капіталу за даними фінансової звітності, що надається згідно з підпунктом 9.5 пункту 9 розділу II цього Порядку, повинен бути не меншим, ніж розмір зареєстрованого статутного (складеного) капіталу.

При цьому розмір його власного капіталу повинен бути не меншим, ніж розмір зареєстрованого статутного капіталу за підсумком другого та кожного наступного фінансового року з дати створення цього товариства".

4.7.8. У пункті 13 слова "філії або інші" виключити.

5. Доповнити пункт 1 розділу IV новим підпунктом такого змісту:

"1.5 не надана електронна форма документів у форматі, визначеному Комісією згідно з вимогами абзацу сьомого пункту 1 розділу II цього Порядку".

6. У розділі V:

6.1. У пункті 1:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. У разі наявності в ліцензіата відокремленого підрозділу, розширення переліку діючих, які будуть провадити окремі види професійної діяльності на фондовому ринку згідно з отриманою ліцензією або розширення переліку видів діяльності, які провадить цей відокремлений підрозділ, ліцензіат повинен до початку провадження діяльності таким підрозділом подати до Комісії заяву про видачу копії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (додаток 9) та такі документи:";

підпункти 1.1 - 1.3 викласти в такій редакції:

"1.1 для всіх заявників, крім банку, копію рішення про створення відокремленого підрозділу ліцензіата, надання вказаних повноважень діючому відокремленому підрозділу цього ліцензіата та копію затвердженого в установленому порядку положення про його відокремлений підрозділ згідно з установленими вимогами;

1.2 для банку - копію положення про відокремлений підрозділ банку, затвердженого в установленому порядку, та копію положення про структурні підрозділи цього відокремленого підрозділу, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого в установленому порядку, яке повинно відповідати вимогам Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку;

1.3 довідку про відокремлені підрозділи ліцензіата, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку та для яких отримуються копії відповідної ліцензії (додаток 10)";

у підпункті 1.4 слова "філії або іншого" виключити;

у підпункті 1.5 слова "філії або іншого" і "та копії документів, що підтверджують право власності орендодавця на нежитлове приміщення," виключити.

6.2. У пункті 8 слова "філії (іншого відокремленого підрозділу)" замінити словами "відокремленого підрозділу".

6.3. Пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. У разі зміни найменування та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу ліцензіат протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати внесення відповідних змін до Положення про цей підрозділ повинен подати до органу ліцензування такі документи".

6.4. У першому реченні пункту 11 слова "філії або іншого" виключити, слова "які здійснюють діяльність на підставі виданої їм" замінити словами "який провадить діяльність на підставі виданої йому".

7. У розділі VI:

7.1. В абзаці першому підпункту 2.4 пункту 2 слова "та копії документів, що підтверджують право власності орендодавця на нежитлове приміщення," виключити.

7.2. Доповнити пункт 6 новим підпунктом такого змісту:

"6.5 приміщення за новим місцезнаходженням ліцензіата не відповідає вимогам, установленим Комісією для виду професійної діяльності на фондовому ринку, на який переоформлюється ліцензія".

8. У тексті додатка 1 після слів "телефон, факс" доповнити словами "електронна адреса".

9. У тексті додатка 2 слова "фонді (капіталі)" замінити словами "(складеному) капіталі".

10. У назві та тексті додатків 3 та 7 слова "фонду (капіталу)" замінити словами "(складеного) капіталу".

11. У тексті додатка 9 слова "філій або іншого" у всіх відмінках та числах виключити.

12. У додатку 10:

12.1. Назву додатка викласти в такій редакції:

"Довідка про відокремлені підрозділи ліцензіата, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку".

12.2. У тексті додатка слова "філії або іншого" виключити.

13. У назві додатка 11 слова "філії або іншого" виключити.

14. У тексті додатка 12 після слів "телефон, факс" доповнити словами "електронна адреса", слова "філії або інші" у всіх відмінках та числах виключити.

15. У тексті додатка 13 після слів "телефон, факс" доповнити словами "електронна адреса", слова "Місце провадження діяльності філіями або відокремленими підрозділами" замінити словами "Відокремлені підрозділи", слова "філій або іншого" у всіх відмінках та числах виключити.

 

Т. в. о. начальника управління
ліцензування діяльності професійних
учасників ринку цінних паперів
 

 
 
О. Сальчук
 

Опрос