Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Лицензионным условиям осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке - депозитарной деятельности

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 08.12.2009 № 1562
Утратил силу

Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 8 грудня 2009 року N 1562

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 січня 2010 р. за N 49/17344

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 26 травня 2006 року N 349

згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 14 травня 2013 року N 814)

Відповідно до статей 3, 4, 7, 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 16, 17, 19, 20 - 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про акціонерні товариства", "Про банки і банківську діяльність", "Про господарські товариства", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", "Про банки і банківську діяльність" та інших нормативно-правових актів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 N 349, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.08.2006 за N 975/12849 (із змінами) (додаються).

2. Ліцензіатам привести свою діяльність у відповідність з вимогами абзаців третього та четвертого пункту 4 глави 1 та абзаців п'ятого та шостого пункту 1 глави 2 розділу II зазначених Ліцензійних умов протягом трьох місяців з дати набрання чинності цим рішенням.

3. Управлінню ліцензування діяльності професійних учасників фондового ринку (О. Сальчук) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків (Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії В. Петренка.

 

Голова Комісії 

С. Петрашко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. Кужель
 

Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України
 

 
І. Б. Черкаський
 

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України
 

 
О. І. Мельниченко
 

 

 

Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності

1. У преамбулі після слів "Законів України" доповнити словами ""Про акціонерні товариства"".

2. У розділі II:

2.1. У главі 1:

2.1.1. У пункті 2 слова "фонді (капіталі)" замінити словом "капіталі".

2.1.2. У пункті 3:

слова "фонду (капіталу)" замінити словом "капіталу";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"При цьому розмір його власного капіталу повинен бути не меншим, ніж розмір зареєстрованого статутного капіталу за підсумком другого та кожного наступного фінансового року з дати створення цього товариства".

2.1.3. Пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Депозитарій для провадження депозитарної діяльності депозитарію повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення за місцезнаходженням, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи та ліцензії, яке повністю відокремлене від приміщень інших юридичних осіб. Для провадження діяльності відокремленим підрозділом депозитарію на підставі відповідної копії ліцензії або спеціалізованим структурним підрозділом депозитарію, який є невід'ємною частиною його внутрішньої організаційної структури та має інше місцезнаходження, депозитарій повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення за місцезнаходженням такого підрозділу, яке повинно відповідати встановленим для цього приміщення вимогам.

Для провадження депозитарної діяльності депозитарію загальна площа нежитлового приміщення ліцензіата повинна становити не менше ніж 400 кв. м.

Виконавчий орган депозитарію повинен знаходитись у нежитловому приміщенні за місцезнаходженням, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи та ліцензії. Документи, що стосуються провадження професійної діяльності, повинні зберігатися у цьому приміщенні депозитарію.

За місцезнаходженням депозитарію (його відокремленого підрозділу) повинна бути вивіска із зазначенням найменування та місця його розташування (поверх та номери кімнат, а також графік роботи)".

2.1.4. У пункті 9:

в абзаці першому слово "або" замінити словами "та/або";

в абзаці другому після слова "відокремлених" слово "або" замінити словами "та/або";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Керівник депозитарію повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років, а за останні два роки цієї діяльності не повинен мати факту анулювання сертифіката на право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні - депозитарну діяльність, бути керівником професійного учасника фондового ринку, якого ліквідовано за рішенням суду або до якого застосовувалась санкція у вигляді анулювання ліцензії на види професійної діяльності на фондовому ринку".

2.1.5. У пункті 18 слова "протягом одного робочого дня з дати отримання ліцензії, якщо такий працівник не був призначений раніше," виключити.

2.2. У главі 2:

2.2.1. У пункті 1:

у першому абзаці слово "отриманої" виключити;

в абзаці другому:

у першому реченні слово "забезпечення" виключити, доповнити речення словами "та ліцензії";

у другому реченні слово "забезпечення" виключити, після слова "користуванні" доповнити словом "нежитлове";

в абзаці третьому:

у першому реченні після слова "площа" доповнити словом "нежитлового";

доповнити абзац реченням такого змісту: "Вимоги до приміщення відокремленого підрозділу зберігача такі самі, як і до приміщення зберігача";

в абзаці четвертому після слова "площа" доповнити словом "нежитлового";

доповнити пункт після абзацу четвертого двома новими абзацами такого змісту:

"Виконавчий орган зберігача (крім банку) повинен знаходитись у нежитловому приміщенні за місцезнаходженням, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи та ліцензії. Документи, що стосуються провадження професійної діяльності, повинні зберігатися у цьому приміщенні ліцензіата.

За місцезнаходженням зберігача (його відокремленого підрозділу) повинна бути вивіска із зазначенням найменування та місця його розташування (поверх та номери кімнат, а також графік роботи)".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати відповідно абзацом сьомим.

2.2.2. Пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Зберігач може провадити свою професійну діяльність тільки за умови вступу до саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку за відповідним видом діяльності (далі - СРО), яка набула цього статусу в порядку, встановленому Комісією, та укладання депозитарного договору з обраним ним депозитарієм".

2.2.3. У пункті 4:

в абзаці першому слово "здійснення" замінити словом "провадження";

в абзаці третьому слово "або" замінити словами "та/або";

в абзаці четвертому після слова "відокремлених" слово "або" замінити словами "та/або";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Керівник зберігача (крім банку) повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років, а за останні два роки цієї діяльності не повинен мати факту анулювання сертифіката на право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні - депозитарну діяльність, бути керівником професійного учасника фондового ринку, якого ліквідовано за рішенням суду або до якого застосовувалась санкція у вигляді анулювання ліцензії на види професійної діяльності на фондовому ринку".

2.2.4. Пункти 9 та 10 викласти в такій редакції:

"9. Для інвестиційного фонду та взаємного фонду інвестиційної компанії, які створені відповідно до Указу Президента України від 19.02.94 N 55 "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії", зберігачем може бути банк, який має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

Зберігачем для інвестиційного фонду та інвестиційної компанії не може бути банк, який виконує функцію їх інвестиційного керуючого.

10. Для пенсійного фонду зберігачем може бути банк, який має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

Банк не може бути зберігачем створеного ним корпоративного пенсійного фонду".

2.2.5. У пункті 14:

в абзаці першому слова "філії (інші відокремлені підрозділи)" замінити словами "відокремлені підрозділи";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Вимоги до матеріально-технічного, програмного та технологічного забезпечення, а також захисту інформації відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу зберігача такі самі, як і до зберігача".

в абзаці третьому слова "Філія (інший відокремлений підрозділ)" замінити словами "Відокремлений підрозділ".

2.2.6. Абзац п'ятий пункту 15 викласти в такій редакції:

"положення про відокремлений підрозділ зберігача (крім банку) та/або спеціалізований структурний підрозділ, які провадять депозитарну діяльність зберігача цінних паперів (у разі наявності)".

2.2.7. У пункті 18:

абзац перший викласти в такій редакції:

"18. Зберігач (крім банку) при створенні відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу, який має інше місцезнаходження, ніж ліцензіат або його відокремлений підрозділ, повинен розробити та затвердити відповідним органом управління положення про цей підрозділ, яке повинно містити:";

в абзаці другому слова "такою філією (іншим відокремленим підрозділом)" замінити словами "таким відокремленим та/або спеціалізованим структурним підрозділом";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"процедуру взаємодії відокремленого підрозділу та/або спеціалізованого структурного підрозділу зі зберігачем, який їх створив";

в абзаці восьмому слова "філії (іншого відокремленого підрозділу)", замінити словами "відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу".

2.2.8. У пункті 21 слова "протягом одного робочого дня з дати отримання ліцензії, якщо такий працівник не був призначений раніше," виключити.

2.2.9. Перше речення пункту 22 викласти в такій редакції: "Зберігач, який прийняв рішення про припинення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів (у тому числі до закінчення строку дії ліцензії), зобов'язаний виконати всі дії, що встановлені Положенням про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженим рішенням Комісії від 22.05.2009 N 480, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.08.2009 за N 807/16823".

2.2.10. У пункті 24:

слова "фонду (капіталу)" замінити словами "(складеного) капіталу";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"При цьому розмір його власного капіталу повинен бути не меншим, ніж розмір зареєстрованого статутного (складеного) капіталу за підсумком другого та кожного наступного фінансового року з дати створення цього товариства".

2.2.11. Пункт 26 викласти в такій редакції:

"26. Банк (його відокремлені підрозділи) повинен організувати свою діяльність відповідно до вимог Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здісненні ними професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого рішенням Комісії від 16.03.2006 N 160, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.04.2006 за N 409/12283 (із змінами)".

3. У розділі III:

3.1. У пункті 5 слова "нової філії або іншого відокремленого підрозділу, яким будуть надані повноваження провадити" замінити словами "нового відокремленого підрозділу, якому будуть надані повноваження провадити".

3.2. У пункті 6:

абзац перший доповнити словами "(структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який здійснював розгляд документів на видачу ліцензії)";

в абзаці третьому слова "та копії документів, що підтверджують право власності орендодавця на це нежитлове приміщення," виключити;

в абзаці п'ятому слова "(у тому числі не в адміністративно-територіальній одиниці місцезнаходження ліцензіата)" виключити, слова "протягом двадцяти робочих днів з дати" замінити словом "до", слова "цієї глави" замінити словами "цього розділу".

3.3. Пункти 7 та 8 викласти в такій редакції:

"7. У разі зміни найменування та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу ліцензіат протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати внесення відповідних змін до положення про цей відокремлений підрозділ повинен подати заяву та відповідні документи в установленому Комісією порядку.

8. У разі ліквідації відокремленого підрозділу та/або припинення провадження ним депозитарної діяльності зберігача цінних паперів згідно з отриманою в Комісії копією ліцензії ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати припинення зазначеної діяльності цим підрозділом подати заяву та відповідні документи в установленому Комісією порядку на анулювання копії ліцензії".

3.4. У пункті 9:

у підпункті 9.2 слова "фонді (капіталі)" замінити словами "(складеному) капіталі";

у підпункті 9.3 слова "фонду (капіталу)" замінити словами "(складеного) капіталу";

у підпункті 9.4:

слова "(філії або іншого відокремленого підрозділу)" замінити словами "(його відокремленого підрозділу)";

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

"У разі призначення на посаду нового керівника ліцензіата (крім банку) подається довідка у довільній формі про його попередню діяльність на фондовому ринку за останні два роки до дати призначення на цю посаду, яка повинна містити інформацію про відсутність або наявність фактів: анулювання йому сертифіката на право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами - депозитарну діяльність; ліквідації за рішенням суду або накладання санкції у вигляді анулювання ліцензії професійному учаснику фондового ринку, якого очолював призначений керівник ліцензіата";

у підпункті 9.8 слова "та копії документів, що підтверджують право власності орендодавця на це нежитлове приміщення," виключити.

3.5. У пункті 10:

в абзаці першому слово "двадцяти" замінити словом "десяти";

абзаци третій та четвертий викласти в такій редакції:

"вступ зберігача цінних паперів до СРО за відповідним видом діяльності та виключення з СРО.

У разі виключення з СРО зберігач повинен протягом двох місяців стати членом СРО за відповідним видом діяльності та протягом п'яти робочих днів з дати видачі свідоцтва учаснику саморегулівної організації повідомити про це Комісію";

абзац п'ятий пункту виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий-восьмий вважати відповідно абзацами п'ятим-сьомим;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"копію змін до положення про гарантійний фонд, затверджених депозитарієм, засвідчених підписом керівника та печаткою ліцензіата".

3.6. Абзац перший пункту 14 викласти в такій редакції:

"14. Ліцензіат (крім банку) зобов'язаний до 1 квітня наступного за звітним року подати до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який здійснював розгляд документів на видачу ліцензії) копію Балансу (форма N 1) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689 (із змінами), та копію Звіту про фінансові результати (форма N 2) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690 (із змінами), за звітний рік".

3.7. Пункт 15 викласти в новій редакції:

"15. Ліцензіат (крім банку) у разі тимчасової зміни місцезнаходження (ремонт приміщення тощо) більш ніж на три місяці повинен не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати фактичної зміни місцезнаходження повідомити Комісію про ці зміни (із зазначенням нового місцезнаходження) та протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення таких змін надати до Комісії копію договору, що підтверджує право тимчасового користування приміщенням, яке повинно відповідати вимогам щодо приміщення ліцензіата, установленим для цього виду діяльності, та копію публікації про ці зміни в друкованому засобі масової інформації.

У разі зміни місцезнаходження менше ніж на три місяці ліцензіат зобов'язаний не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати фактичної зміни місцезнаходження повідомити Комісію у довільній формі про ці зміни (із зазначенням нового місцезнаходження приміщення ліцензіата, яке повинно відповідати вимогам, установленим для цього виду діяльності) та не пізніше п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення таких змін надати до Комісії копію публікації про ці зміни в друкованому засобі масової інформації.

Усі відомості, які надаються ліцензіатом згідно з цим пунктом, надаються з супровідним листом, засвідченим підписом керівника та печаткою ліцензіата (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який здійснював розгляд документів на видачу ліцензії)".

3.8. В абзаці другому пункту 16 слова "а іншою особою" замінити словами "а виконувачем його обов'язків (крім випадків, установлених законами)".

4. Додаток до Ліцензійних умов викласти в новій редакції, що додається.

 

Т. в. о. начальника управління
ліцензування діяльності професійних
учасників ринку цінних паперів
 

 
 
О. Сальчук
 

 

Облікова картка професійного учасника фондового ринку (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж ліцензіат або його відокремлений підрозділ)* 

Дата складання картки: __________________

Повне найменування професійного учасника
(відокремленого та/або
спеціалізованого структурного підрозділу) _________________________________________________

Скорочене найменування професійного учасника
(відокремленого та/або
спеціалізованого структурного підрозділу) _________________________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ________________________________________________________

Вид(и) діяльності, яку провадить
професійний учасник (відокремлений
та/або спеціалізований структурний підрозділ) ______________________________________________

Місцезнаходження професійного учасника
(відокремленого та/або
спеціалізованого структурного
підрозділу) ____________________________________________________________________________

Телефон, електронна адреса _____________________________________________________________

Банківські реквізити:

Найменування банку ___________________________________________________________________

Місцезнаходження банку ________________________________________________________________

МФО, поточний рахунок ________________________________________________________________

Дата та номер рішення про видачу
ліцензії (копії ліцензії) __________________________________________________________________

Дата видачі ліцензії (копії ліцензії),
серія ліцензії та її номер _________________________________________________________________

Дата та номер рішення про видачу
переоформленої ліцензії _________________________________________________________________

Дата видачі переоформленої
ліцензії (копії ліцензії),
серія ліцензії та її номер _________________________________________________________________

Дата і номер рішення про зупинення
дії ліцензії або її анулювання
(копії ліцензії) _________________________________________________________________________

Дата початку провадження професійної діяльності
спеціалізованим структурним підрозділом _________________________________________________

Дата припинення провадження професійної діяльності
спеціалізованим структурним підрозділом _________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові керівника
професійного учасника (його відокремленого
та/або спеціалізованого структурного
підрозділу) ____________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові головного
бухгалтера професійного
учасника _____________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові сертифікованих
фахівців відокремленого та/або спеціалізованого
структурного підрозділу _________________________________________________________________ 

Керівник юридичної
особи  

М. П.
_________________________
                         (підпис) 

(П. І. Б.)  

______________
* Облікова картка заповнюється окремо по ліцензіату, за кожним відокремленим підрозділом ліцензіата та спеціалізованим структурним підрозділом ліцензіата, який має інше місцезнаходження, ніж ліцензіат або його відокремлений підрозділ (у разі їх наявності). У зв'язку з цим у обліковій картці заповнюються тільки реквізити, що стосуються цього конкретного випадку, а інші реквізити не заповнюються.

____________

Опрос