Идет загрузка документа (70 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка оформления Главной государственной инспекцией защиты растений и государственными инспекциями защиты растений Автономной Республики Крым, областей, районов материалов об административных правонарушениях

Министерство аграрной политики
Порядок, Приказ от 11.12.2009 № 883
Утратил силу

Про затвердження Порядку оформлення Головною державною інспекцією захисту рослин та державними інспекціями захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів матеріалів про адміністративні правопорушення

Наказ Міністерства аграрної політики України
від 11 грудня 2009 року N 883

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 січня 2010 р. за N 12/17307

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 6 вересня 2013 року N 534)

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України "Про захист рослин" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оформлення Головною державною інспекцією захисту рослин та державними інспекціями захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів матеріалів про адміністративні правопорушення (додається).

2. Головній державній інспекції захисту рослин (Довгань С. В.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Головній державній інспекції захисту рослин після державної реєстрації довести цей наказ до відома керівників державних інспекцій захисту рослин Автономної Республіки Крим та областей.

4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мельника С. І.

 

Міністр 

Ю. Ф. Мельник 

ПОГОДЖЕНО: 

 

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
С. Третьяков
 

 

ПОРЯДОК
оформлення Головною державною інспекцією захисту рослин та державними інспекціями захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів матеріалів про адміністративні правопорушення

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), Закону України "Про захист рослин" та інших актів законодавства, визначає процедуру складання протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 831 та 18812 КУпАП, розгляду справ про такі адміністративні правопорушення та ведення діловодства у цих справах.

1.2. Спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері захисту рослин згідно зі статтею 11 Закону України "Про захист рослин" є Головна державна інспекція захисту рослин, що діє у складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики і підпорядковується йому; державні інспекції захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів (далі - спеціально уповноважені органи виконавчої влади у сфері захисту рослин).

1.3. Від імені спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про захист рослин (стаття 831 КУпАП), а також щодо невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин (стаття 18812 КУпАП) і накладати адміністративні стягнення мають право: Головний державний інспектор захисту рослин України і його заступники; головні державні інспектори захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей та їх заступники; головні державні інспектори захисту рослин районів.

II. Оформлення протоколів про адміністративні правопорушення

2.1. Про вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтями 831 чи 18812 КУпАП, уповноважена посадова особа спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту рослин складає протокол про адміністративне правопорушення (далі - протокол) за формою, наведеною в додатку 1.

У разі вчинення адміністративного правопорушення кількома особами протокол складається стосовно кожної з таких осіб. У разі вчинення однією особою кількох адміністративних правопорушень протоколи складаються щодо кожного з вчинених правопорушень.

2.2. У протоколі про адміністративне правопорушення відповідно до статті 256 КУпАП зазначаються: дата і місце його складання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (прізвище, ім'я, по батькові; рік народження; місце проживання; серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та орган, що його видав); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативно-правовий акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, імена, по батькові, місця проживання свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, та інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право дати пояснення та висловити зауваження щодо змісту протоколу, а також письмово викласти мотиви своєї відмови від підписання протоколу. Такі пояснення та зауваження додаються до протоколу, про що до нього вноситься відповідний запис із зазначенням кількості аркушів, на яких подано ці пояснення та зауваження.

2.3. При складанні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснюються її права і обов'язки, передбачені статтею 268 КУпАП, про що робиться відмітка у протоколі.

2.4. Протокол складається у двох екземплярах, що підписуються посадовою особою, яка склала такий протокол, та особою, яка притягається до адміністративної відповідальності; за наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами. Якщо особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, відмовляється підписати протокол, до протоколу вноситься відповідний запис.

2.5. Один екземпляр протоколу залишається у спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту рослин, другий під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

2.6. Бланк протоколу заповнюється розбірливим почерком кульковою ручкою синього, фіолетового або чорного кольору чи друкарським способом. Підчистки та помарки не допускаються. У графах, які не заповнюються під час складання протоколу, проставляється прочерк. Внесення до протоколу додаткових записів після його підписання не допускається.

2.7. Не пізніше наступного дня після складання протокол реєструється в журналі обліку матеріалів по справах про адміністративні правопорушення (додаток 2). У зазначеному журналі, який повинен бути прошнурований і скріплений гербовою печаткою спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту рослин та мати пронумеровані сторінки, також фіксуються відомості про результати розгляду справ про адміністративні правопорушення.

III. Розгляд справ про адміністративні правопорушення

3.1. Справа про адміністративне правопорушення розглядається відповідною посадовою особою, зазначеною у пункті 1.3 цього Порядку, в п'ятнадцятиденний строк з дня одержання нею протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

3.2. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, повідомляється про час та місце розгляду порушеної стосовно неї справи про адміністративне правопорушення.

Повідомлення про розгляд справи про адміністративне правопорушення (додаток 3) оформляється на бланку спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту рослин та надсилається особі, що притягається до адміністративної відповідальності, рекомендованим листом або вручається під розписку.

Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. За відсутності цієї особи справа може бути розглянута лише у випадках, коли є дані про своєчасне її повідомлення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

3.3. Усі документи (засвідчені в установленому порядку копії), що досліджуються під час розгляду справи, мають бути долучені до матеріалів справи про адміністративне правопорушення.

3.4. При розгляді справи про адміністративне правопорушення з'ясовується: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, а також інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

3.5. За результатами розгляду справи виноситься одна з таких постанов:

а) постанова про накладення адміністративного стягнення (додаток 4);

б) постанова про закриття справи (додаток 5).

3.6. Постанова повинна містити: найменування органу (посадової особи), який виніс постанову, дату розгляду справи; відомості про особу, щодо якої розглядається справа; опис обставин, установлених при розгляді справи; зазначення нормативно-правового акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення; прийняте по справі рішення. Постанова по справі про адміністративне правопорушення підписується посадовою особою, яка розглянула справу.

3.7. Провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за таких обставин:

а) відсутність події та складу адміністративного правопорушення;

б) недосягнення особою на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку;

в) неосудність особи, якою вчинено протиправну дію чи бездіяльність;

г) скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність;

ґ) закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків накладення адміністративного стягнення, передбачених статтею 38 КУпАП;

д) наявність за тим самим фактом щодо особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, постанови компетентного органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення або не скасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також порушення за цим фактом кримінальної справи;

е) смерть особи, стосовно якої було розпочато провадження у справі.

3.8. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено.

Копія постанови в той же строк вручається або висилається потерпілому на його прохання.

Копія постанови вручається під розписку. В разі якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка у справі.

Постанова спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту рослин (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку на її оскарження (опротестування), передбаченого статтею 289 КУпАП, за винятком постанов про застосування стягнення, передбаченого статтею 26 КУпАП.

3.9. На постанові про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу після її виконання посадовою особою спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту рослин ставиться відмітка про сплату штрафу.

3.10. Усі матеріали, зброшуровані за кожною справою про адміністративне правопорушення, зберігаються в установленому законодавством порядку.

IV. Оскарження та опротестування постанов по справі про адміністративне правопорушення, винесених посадовими особами спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин

4.1. Постанова по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена згідно зі статтею 288 КУпАП у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими КУпАП.

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути скасовано або змінено за протестом прокурора керівником відповідного органу, а також незалежно від наявності протесту прокурора - керівником вищестоящого органу.

Постанову посадової особи спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту рослин про накладення адміністративного стягнення може бути скасовано або змінено за протестом прокурора керівником цього органу.

4.2. Скарги на постанови, винесені заступниками начальників державних інспекцій захисту рослин Автономної Республіки Крим та областей, начальниками державних інспекцій захисту рослин районів розглядають начальники державних інспекцій захисту рослин Автономної Республіки Крим та областей. Скарги на постанови, винесені начальниками державних інспекцій захисту рослин Автономної Республіки Крим та областей, розглядає начальник Головної державної інспекції захисту рослин - Головний державний інспектор захисту рослин України чи його заступники. Скарги на постанови, винесені заступниками Головдержзахисту, розглядає начальник Головної державної інспекції захисту рослин - Головний державний інспектор захисту рослин України.

4.3. Скарги на постанови по справах про адміністративне правопорушення, подані до вищестоящого органу (вищестоящої посадової особи) особою, яка відповідно до статті 287 КУпАП не має права на оскарження таких постанов, повертаються скаржнику з відповідними роз'ясненнями у триденний строк з дня їх надходження.

4.4. Скарга і протест прокурора на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядаються правомочним органом (посадовою особою) в десятиденний строк з дня їх надходження.

4.5. Під час розгляду скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення посадова особа відповідного спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту рослин перевіряє законність та обґрунтованість винесеної постанови по справі про адміністративне правопорушення.

4.6. За результатами розгляду скарг на постанови по справах про адміністративні правопорушення щодо порушення законодавства про захист рослин (стаття 831 КУпАП), невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин (стаття 18812 КУпАП) уповноваженою посадовою особою спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту рослин виноситься одне з рішень, передбачених статтею 293 КУпАП, за формою, що додається (додаток 6).

4.7. Копія рішення по скарзі або протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої її винесено. У той же строк копія постанови надсилається потерпілому на його прохання.

Про результати розгляду протесту повідомляється прокуророві.

V. Виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення, винесених посадовими особами спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин

5.1. Виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення здійснюється в порядку, встановленому КУпАП.

5.2. Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження виконується органом (посадовою особою), який виніс постанову, шляхом оголошення постанови порушнику.

Штраф, накладений за порушення законодавства про захист рослин (стаття 831 КУпАП), за невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин (стаття 18812 КУпАП), вноситься особою, притягнутою до адміністративної відповідальності, в установу банку України не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня вручення їй постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.

5.3. У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 КУпАП, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

VI. Діловодство у справах про адміністративні правопорушення

6.1. Спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері захисту рослин формуються окремі справи на кожне адміністративне правопорушення, які містять такі документи і матеріали:

а) протокол;

б) акт перевірки;

в) інші документи, які можуть свідчити про характер вчиненого правопорушення, підтверджують (спростовують) факт вчинення правопорушення особою, стосовно якої було складено протокол;

г) відомості про особу, стосовно якої було складено протокол, а також про обставини, що пом'якшують (обтяжують) відповідальність особи чи виключають провадження у справі про адміністративне правопорушення;

ґ) копія повідомлення про розгляд справи про адміністративне правопорушення або викладена в письмовій формі відмова особи бути присутньою при розгляді порушеної стосовно неї адміністративної справи (клопотання про розгляд справи за її відсутності);

д) постанова по справі про адміністративне правопорушення;

е) скарга порушника або протест прокурора на постанову по справі про адміністративне правопорушення (якщо скарга подавалась чи протест виносився) і матеріали їх розгляду;

є) матеріали переписки щодо виконання або примусового виконання постанови про накладення адміністративного стягнення;

ж) копія платіжного документа про сплату штрафу;

з) документ щодо примусового виконання постанови.

Кожній такій справі присвоюється номер за номером відповідного протоколу.

6.2. Бланки протоколу, постанови про накладення адміністративного стягнення, постанови про закриття справи виготовляються друкарським способом.

Спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері захисту рослин ведуться журнали видачі бланків протоколів та інших документів по справах про адміністративні правопорушення (додаток 7).

 

Заступник начальника
Головної державної
інспекції захисту рослин

 
 
Н. П. Ільницька
 

 

  

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

_______________________________________________________________________________
(найменування спеціально уповноваженого органу у сфері захисту рослин)

  

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення

"___" ____________ 20__ року
(дата складання протоколу)

_____________________
(місце складання протоколу)

Мною, _______________________________________________________________________________
                                                    (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол,
______________________________________________________________________________________
                                                                                                   службовий телефон)
при __________________________________________________________________________________
                            (вказати обставини, за яких установлено порушення, назву об'єкта, його місцезнаходження)
______________________________________________________________________________________
виявлено _____________________________________________________________________________
                                                                            (суть порушення, місце, період чи дата вчинення порушення, 
_____________________________________________________________________________________,
                                                              сума матеріальної шкоди, заподіяної правопорушником)
що є порушенням ______________________________________________________________________
                                                                 (перелік пунктів, частин статей нормативно-правових актів, що були порушені)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
і передбачає відповідальність згідно з пунктом _____ частини _______ статті ______ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

ЗАЗНАЧЕНЕ ПОРУШЕННЯ ДОПУЩЕНО:

Прізвище, ім'я, по батькові, дата народження _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(Зворотний бік протоколу)

Пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, _______________________
_____________________________________________________________________________________

Я, ___________________________________________________________________________________,
                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, що притягається до адміністративної відповідальності) 
з протоколом ознайомлений(а), права та обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, мені роз'яснено.

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право ознайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржувати постанову, винесену по справі, тощо.

Підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, ___________________________
______________________________________________________________________________________

Підпис особи, що склала протокол, _______________________________________________________ 

 

ЖУРНАЛ
обліку матеріалів по справах про адміністративні правопорушення

____________________________________________________________
(найменування спеціально уповноваженого органу у сфері захисту рослин)

N з/п 

Дата складання протоколу, номер протоколу 

П. І. Б., посада та місце роботи особи, яка притягається до адміністративної відповідальності 

П. І. Б., посада особи, яка склала протокол 

Дата винесення постанови та суть прийнятого рішення 

Розмір накладеного штрафу (грн.) 

Дата вручення (направлення) постанови 

Дата скарги (протесту прокурора) на постанову та П. І. Б. скаржника (назва органу прокуратури) 

Дата та суть винесеного по скарзі (протесту) рішення 

Дата, номер платіжного документа, сума штрафу (грн.) 

Відмітка про надіслання постанови до органів державної виконавчої служби для примусового стягнення штрафу (дата, номер листа) 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

____________________________________________________________________________________
(найменування спеціально уповноваженого органу у сфері захисту рослин)
  

ПОВІДОМЛЕННЯ
про розгляд справи про адміністративне правопорушення

Відповідно до статті 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення повідомляємо, що розгляд справи про адміністративне правопорушення _______________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(суть порушення) 
зафіксоване у складеному стосовно Вас протоколі про адміністративне правопорушення "___" ____________ 20__ року відбудеться о __ год. ____ хв. "___" ____________ 20__ року у приміщенні 
(дата складення протоколу)
______________________________________________________________________________________
                                         (найменування спеціально уповноваженого органу у сфері захисту рослин) 

за адресою: ___________________________________________________________________________

При собі Вам треба мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
______________________________________________________________________________________

У разі Вашої відсутності згідно зі статтею 268 КУпАП справу буде розглянуто без Вашої участі. 

_______________________________________
(посада, прізвище та
_______________________________________
ініціали особи, що розглядатиме справу
про адміністративне правопорушення)

"___" ____________ 20__ року 

 
 
______________________
(підпис) 

 

  

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

___________________________________________________________________________________
(найменування спеціально уповноваженого органу у сфері захисту рослин)
  

ПОСТАНОВА
про накладення адміністративного стягнення

"___" ____________ 20__ року
(дата винесення постанови) 

____________________
(місце винесення постанови) 

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                          (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка винесла постанову)
розглянувши матеріали справи про адміністративне правопорушення __________________________
відносно ______________________________________________________________________________
                                                     (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце проживання, посада, місце роботи
_____________________________________________________________________________________,
                                                         особи, що притягається до адміністративної відповідальності)
що проживає за адресою:
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
ВСТАНОВИВ: ________________________________________________________________________
                                                                                                              (обставини справи)
_____________________________________________________________________________________,
що є порушенням ______________________________________________________________________
                                                            (перелік пунктів, частин статей нормативно-правових актів, що були порушені)
_____________________________________________________________________________________ і
передбачає відповідальність згідно з пунктом ________ частини ______ статті __________ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Заслухавши осіб, які беруть участь у розгляді справи: _________________________________________
                                                                                                                                           (посади, прізвища, імена, по батькові)
_____________________________________________________________________________________,

(Зворотний бік постанови)

на підставі статті 16 Закону України "Про захист рослин", статей 2384, 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати ___________________________________________________________________ винним у
                                                    (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка вчинила правопорушення)
_____________________________________________________________________________________
                                      (назва порушення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення

2. Накласти на ___________________________________________________________ штраф у розмірі
                                                (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка вчинила правопорушення)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (сума цифрами та словами) 

3. З урахуванням частини другої статті 308 КУпАП у разі несплати _____________________________
                                                                                                                                                                                  (прізвище, ініціали)
штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 КУпАП, при примусовому виконанні цієї постанови органами державної виконавчої служби з правопорушника стягнути у примусовому порядку подвійний розмір штрафу в розмірі _________________________________________________
                                                                                                                                                  (цифрами та словами) 

Постанова може бути оскаржена згідно зі статтями 287 - 289 Кодексу України про адміністративні правопорушення протягом десяти днів з дня її винесення до вищестоящого органу (вищестоящої посадової особи) або до суду.

Ця постанова набирає законної сили "___" ____________ 20__ року.

Строк пред'явлення виконавчого документа до виконання до "___" ____________ 20__ року. (протягом трьох місяців з дня її винесення).

Відповідно до частини першої стаття 307 КУпАП штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.

Штраф сплачується на рахунок ______________________________, МФО ________________, код _____________ одержувач _____________________.

Копії платіжних документів, що свідчать про сплату штрафу, подати до органу, що виніс цю постанову, протягом ______ робочих днів з дня сплати.

М. П. 

________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові
________________________________
особи, яка винесла постанову) 

 
 
___________________
(підпис) 

Копію постанови одержав _____________________________________ "___" ____________ 20__ року.
                                                                        (підпис особи, на яку накладено штраф) 

Відмітка про відправлення постанови рекомендованим листом ________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                    (число, місяць, рік, номер платіжного документа) 

 

  

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

___________________________________________________________________________________
(найменування спеціально уповноваженого органу у сфері захисту рослин)
  

ПОСТАНОВА
про закриття справи

"___" ____________ 20__ року
(дата винесення постанови) 

____________________
(місце винесення постанови) 

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                         (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка винесла постанову)
розглянувши __________________________________________________________________________
                                                             (перелік матеріалів справи про адміністративне правопорушення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
відносно _____________________________________________________________________________
                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові, посада, місце роботи,
_____________________________________________________________________________________,
                                                     адреса місця роботи особи, стосовно якої закривається справа)
що проживає за адресою
_______________________________________________________________,
щодо порушення ______________________________________________________________________
                                                       (назва порушення відповідно до  Кодексу України про адміністративні правопорушення)
_____________________________________________________________________________________
та заслухавши осіб, які беруть участь у розгляді справи, ______________________________________
                                                                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
_____________________________________________________________________________________
ВСТАНОВИВ: ________________________________________________________________________
                                                            (викладення обставин справи та обґрунтування прийнятого рішення)
_____________________________________________________________________________________

(Зворотний бік постанови)

Відповідно до статті 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення

ПОСТАНОВИВ:

Закрити справу про ____________________________________________________________________
щодо _________________________________________________________________________________
                                                             (прізвище, ім'я, по батькові особи, відносно якої розглядається справа)
______________________________________________________________________________________
у зв'язку з _____________________________________________________________________________
                                 (аргументація прийнятого рішення з посиланням на статтю Кодексу України про адміністративні
______________________________________________________________________________________
                                                                                           правопорушення

Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня винесення у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або до суду.

М. П. 

________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові
________________________________
особи, яка винесла постанову) 

 
 
___________________
(підпис) 

Копію постанови одержав ____________________________________ "___" ____________ 20__ року.
                                                                   (підпис особи, відносно якої закрито справу) 

Відмітка про відправлення постанови рекомендованим листом _______________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                             (число, місяць, рік, номер платіжного документа) 

 

  

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

___________________________________________________________________________________
(найменування спеціально уповноваженого органу у сфері захисту рослин)
  

РІШЕННЯ
по скарзі (протесту прокурора) на постанову
по справі про адміністративне правопорушення

(потрібне підкреслити)

"___" ____________ 20__ року
(дата винесення постанови) 

_____________________
(місце винесення постанови) 

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                     (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка розглядала скаргу (протест прокурора))
розглянувши скаргу (протест прокурора), яка (який) надійшла (надійшов) "___" ____________ 20__ року від _______________________________________________________________________________
                                     (прізвище, ім'я та по батькові особи, яка подала скаргу, чи прізвище та ініціали прокурора,
_____________________________________________________________________________________
                                                          яким опротестовано постанову, та назва органу прокуратури)
на постанову про накладення адміністративного стягнення від "___" ____________ 20__ року N ____,
винесену _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
             (посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка винесла постанову, та назва відповідного спеціально
                                                                     уповноваженого органу у сфері захисту рослин)
_____________________________________________________________________________________
щодо ________________________________________________________________________________,
                                                       (прізвище, ім'я та по батькові особи, стосовно якої винесено постанову)
який (яка) народився(лась) "___" ____________ 20__ року ____________________________________,
                                                                                                                                                            (місце народження)
проживає за адресою: __________________________________________________________________,

(Зворотний бік рішення)

ВСТАНОВИВ: _____________________________________________________________________________________
(суть скарги та суть справи про адміністративне правопорушення)

Керуючись статтями 287 - 293 та 295 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

ВИРІШИВ:

1. ____________________________________________________________________________________
                            (відповідно до статті 293 Кодексу України про адміністративні правопорушення: залишити
_____________________________________________________________________________________
     постанову без зміни, а скаргу або протест без задоволення, скасувати постанову і надіслати справу на новий розгляд,
_____________________________________________________________________________________
                                                   скасувати постанову і закрити справу, зменшити суму штрафу)
_____________________________________________________________________________________

2. Надіслати копії цього рішення у триденний строк _________________________________________

  

_____________________________________________________________________________________
                                           (прізвище, ім'я та по батькові особи, яка подала скаргу, чи прокурора, який 
_____________________________________________________________________________________
                                                                   опротестував постанову, назва органу прокуратури)
та ___________________________________________________________________________________
                                               (найменування спеціально уповноваженого органу у сфері захисту рослин,
_____________________________________________________________________________________
                                                який виніс постанову про накладення адміністративного стягнення) 

_________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові
_________________________________ ____________
особи, яка прийняла рішення за скаргою (протестом прокурора)) 

 
 
___________________
(підпис) 

М. П. 

  

Копію рішення одержав __________________________
                                                                           (підпис особи) 

"___" ____________ 20__ року 

 

ЖУРНАЛ
видачі бланків протоколів та інших документів по справах про адміністративні правопорушення

___________________________________________________________________________________
(найменування спеціально уповноваженого органу у сфері захисту рослин)

N з/п 

Дата видачі бланка 

Вид бланка, що видається (протокол про адміністративне правопорушення, постанова про накладення адміністративного стягнення, постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення) 

Кількість виданих бланків
(шт.) 

Номери (серія) виданих бланків
(з N по N) 

П. І. Б., посада особи, яка отримала бланки, назва структурного підрозділу 

Підпис особи, яка отримала бланки 

Повернено зіпсованих бланків (кількість (шт.)) 

П. І. Б. особи, яка отримала зіпсовані бланки 

Підпис особи, яка отримала зіпсовані бланки 

10 

____________

Опрос