Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым положениям (стандартам) бухгалтерского учета

Минфин
Приказ от 30.11.2009 № 1396
Утратил силу

Про затвердження Змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку

Наказ Міністерства фінансів України
від 30 листопада 2009 року N 1396

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 грудня 2009 р. за N 1239/17255

Наказ скасовано
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 12 жовтня 2010 року N 1202)

Дію наказу відновлено у зв'язку із зміною 
дати набрання чинності
наказом Міністерства фінансів України 
від 12 жовтня 2010 року N 1202

згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 17 грудня 2012 року N 1343

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства фінансів України
від 7 лютого 2013 року N 73

Наказ скасовано
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 12 жовтня 2010 року N 1202)

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та на виконання Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 N 34, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додаються.

2. Управлінню методології бухгалтерського обліку (Пархоменко В. М.) забезпечити подання цього наказу в п'ятиденний строк у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Змій Ю. М.) після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.

4. Установити, що Зміни до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку набирають чинності з 01.01.2013.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Фудашкіна Д. О.

 

Перший заступник Міністра  

І. Уманський 

 

Зміни до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку

1. Пункт 1 втратив чинність

2. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 N 92, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за N 288/4509 (далі - Положення (стандарт) 7):

2.1. У пункті 2 слова "(крім бюджетних установ)" замінити словами "а також бюджетними установами та фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (далі - установи)".

2.2. В абзацах сьомому - дев'ятому та абзаці чотирнадцятому пункту 4, пункті 6, першому реченні пункту 7, абзаці п'ятому пункту 8, першому реченні абзацу першого пункту 16, пункті 23, абзаці другому пункту 24, абзаці першому пункту 30, підпункті 36.2 пункту 36 слово "підприємство" у всіх відмінках замінити словами "підприємство/установа" у відповідних відмінках.

2.3. У пункті 4:

2.3.1. В абзаці восьмому слово "виробництва" замінити словами "виробництва/діяльності".

2.3.2. Доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"Залишкова вартість - різниця між первісною (переоціненою) вартістю необоротного активу і сумою його накопиченої амортизації (зносу).

Справедлива вартість - сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами".

2.4. Доповнити Положення (стандарт) 7 новим розділом такого змісту:

"Особливості бухгалтерського обліку основних засобів установами

40. Для цілей бухгалтерського обліку група 5.2 "Інші необоротні матеріальні активи" класифікується за такими підгрупами:

40.1. Музейні фонди;

40.2. Бібліотечні фонди;

40.3. Малоцінні необоротні матеріальні активи;

40.4. Білизна, постільні речі, одяг та взуття;

40.5. Інвентарна тара;

40.6. Прилади та апарати для наукових цілей;

40.7. Необоротні матеріальні активи спеціального призначення;

40.8. Інші необоротні матеріальні активи.

Установи зараховують до малоцінних необоротних матеріальних активів предмети вартістю (без податку на додану вартість), що не перевищує 1000 гривень.

41. Первісна вартість основних засобів, отриманих безоплатно від установ, дорівнює первісній (переоціненій) вартості основних засобів установи, що їх передала, з урахуванням витрат, передбачених пунктом 8 цього Положення (стандарту), з наведенням нарахованої суми зносу.

Первісною вартістю основних засобів, отриманих безоплатно від інших осіб, визнається їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених пунктом 8 цього Положення (стандарту).

42. Суму дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів установи зараховують до фонду дооцінки активів, а суму уцінки - до складу витрат звітного періоду, крім випадків, наведених у пункті 43 Положення (стандарту) 7.

43. Якщо суми попередніх уцінок перевищують суми попередніх дооцінок об'єкта основних засобів, то сума чергової дооцінки визнається доходами установи, але не більше зазначеного перевищення, а різниця зараховується до фонду дооцінки активів.

Якщо суми попередніх дооцінок перевищують суми попередніх уцінок об'єкта основних засобів, то сума чергової уцінки відображається зменшенням залишку фонду дооцінки активів, але не більше зазначеного перевищення, а різниця включається до складу витрат звітного періоду.

44. Залишок фонду дооцінки активів в останньому місяці кожного року списується на фінансовий результат минулих звітних періодів.

45. Амортизацію основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) установи нараховують із застосуванням прямолінійного методу.

46. Амортизація необоротних матеріальних активів, зазначених у пункті 40 Положення (стандарту) 7, нараховується у першому місяці передачі у використання об'єкта необоротних активів у розмірі 50 відсотків його первісної вартості та решта 50 відсотків первісної вартості - у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) унаслідок невідповідності критеріям визнання активом або нараховується у першому місяці передачі у використання об'єкта необоротних активів у розмірі 100 відсотків його первісної вартості.

Переоцінка таких необоротних матеріальних активів, що перебувають у використанні (експлуатації), не проводиться.

47. Якщо об'єкт основних засобів відображається в бухгалтерському обліку за переоціненою вартістю, то сума втрат від зменшення корисності відображається у порядку, передбаченому абзацом другим пункту 43 Положення (стандарту) 7, а сума вигід від відновлення корисності - у порядку, передбаченому абзацом першим пункту 43 Положення (стандарту) 7".

3. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 N 242, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за N 750/4043 (далі - Положення (стандарт) 8):

3.1. У пункті 2 слова "(крім бюджетних установ)" замінити словами "а також бюджетними установами та фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (далі - установи)".

3.2. В абзаці дев'ятому пункту 4, абзаці першому пункту 7, абзаці шостому пункту 9, пункті 10, пункті 17, першому реченні пункту 19, абзаці першому та другому реченні абзацу другого пункту 25, абзацах п'ятому та шостому пункту 26, першому реченні пункту 27, другому реченні пункту 29, другому реченні абзацу першого пункту 31, пункті 34, абзаці першому пункту 36 слово "підприємство" у всіх відмінках замінити словами "підприємство/установа" у відповідних відмінках.

3.3. У пункті 4:

3.3.1. В абзаці сьомому слова "підприємством" і "ним" замінити відповідно словами "підприємствами/установами" і "ними".

3.3.2. Доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Немонетарні активи - усі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей".

3.4. В абзаці п'ятому пункту 9 слова "підприємства" і "його" замінити відповідно словами "підприємств/установ" і "їх".

3.5. Доповнити Положення (стандарт) 8 новим розділом такого змісту:

"Особливості бухгалтерського обліку нематеріальних активів установами

38. Первісна вартість нематеріальних активів, отриманих безоплатно від установ, дорівнює первісній (переоціненій) вартості нематеріальних активів установи, що їх передала, з урахуванням витрат, передбачених пунктом 11 цього Положення (стандарту), з наведенням суми накопиченої амортизації.

Первісною вартістю нематеріальних активів, отриманих безоплатно від інших осіб, визнається їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених пунктом 11 цього Положення (стандарту).

39. Суми дооцінки залишкової вартості об'єкта нематеріальних активів установи зараховують до фонду дооцінки активів, а суму уцінки - до витрат звітного періоду, крім випадків, наведених у пункті 40 Положення (стандарту) 8.

40. Якщо суми попередніх уцінок перевищують суми попередніх дооцінок об'єкта нематеріальних активів, то сума чергової дооцінки визнається доходами установи, але не більше зазначеного перевищення, а різниця зараховується до фонду дооцінки активів.

Якщо суми попередніх дооцінок перевищують суми попередніх уцінок об'єкта нематеріальних активів, то сума чергової уцінки відображається зменшенням залишку фонду дооцінки активів, але не більше зазначеного перевищення, а різниця включається до витрат звітного періоду.

41. Якщо об'єкт нематеріальних активів відображається в бухгалтерському обліку за переоціненою вартістю, то сума втрат від зменшення корисності відображається у порядку, передбаченому абзацом другим пункту 40 Положення (стандарту) 8, а сума вигід від відновлення корисності - у порядку, передбаченому абзацом першим пункту 40 Положення (стандарту) 8.

42. Залишок фонду дооцінки активів в останньому місяці кожного року списується на фінансовий результат минулих звітних періодів".

4. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 N 246, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за N 751/4044 (далі - Положення (стандарт) 9):

4.1. У пункті 2 слова "(крім бюджетних установ)" замінити словами "а також бюджетними установами та фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (далі - установи)".

4.2. В абзаці п'ятому пункту 4, пункті 5, у другому реченні абзацу третього після слів "щодо яких" та абзаці п'ятому пункту 6, пункті 8, абзацах п'ятому та сьомому пункту 9 слово "підприємство" у всіх відмінках замінити словами "підприємство/установа" у відповідних відмінках.

4.3. У пункті 4:

4.3.1. Абзац третій після слова "продажу" доповнити словами "(розподілу, передачі)".

4.3.2. Доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Відновлювальна вартість - сучасна собівартість придбання".

4.4. У пункті 6:

4.4.1. Абзац другий після слова "послуг" доповнити словами "розподілу, передачі".

4.4.2. Друге речення абзацу третього після слів "на підприємствах" доповнити словами ", в установах".

4.4.3. Абзац четвертий після слів "на підприємстві" доповнити словами ", в установі".

4.5. У пункті 20 слова "на підприємство" замінити словами "до підприємства/установи".

4.6. Доповнити Положення (стандарт) 9 новим розділом такого змісту:

"Особливості бухгалтерського обліку запасів установами

30. Первісна вартість запасів, що виготовляються власними силами установи, складається з витрат сировини і матеріалів, витрачених безпосередньо на виготовлення запасів, із витрат на оплату праці працівників, безпосередньо зайнятих виготовленням цих запасів, з відповідними відрахуваннями на соціальні заходи.

31. Запаси, які утримують з метою безоплатного розподілу, передачі, а також щодо яких не існує активного ринку, відображаються на дату балансу за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або відновлювальною вартістю. У разі зміни мети утримання запасів вартість запасів на дату балансу оцінюють відповідно до пункту 24 цього Положення (стандарту).

32. Первісною вартістю запасів, отриманих безоплатно від інших осіб, визнається їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених пунктом 9 цього Положення (стандарту).

Первісна вартість запасів, отриманих безоплатно від установ, дорівнює балансовій вартості запасів установи, що їх передала, з урахуванням витрат, передбачених пунктом 9 цього Положення (стандарту).

33. Вибуття запасів в установах оцінюється за такими методами:

ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;

середньозваженої собівартості;

собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО).

34. У примітках до фінансової звітності також наводиться інформація про балансову вартість запасів, відображених за відновлювальною вартістю".

 

Начальник Управління
методології бухгалтерського обліку
 

 
В. М. Пархоменко
 

Опрос