Идет загрузка документа (487 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины

Национальный банк
Постановление от 17.11.2009 № 679
Утратил силу

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 17 листопада 2009 року N 679

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 грудня 2009 р. за N 1176/17192

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 1 березня 2016 року N 129)

Відповідно до статті 67 Закону України "Про Національний банк України" та з метою забезпечення виконання регулятивних та наглядових функцій, складання грошової і банківської статистики та статистики платіжного балансу Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту статистики та звітності (В. М. Галь) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України, банків України, а також інших фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, для використання в роботі.

3. Департаменту інформатизації (А. С. Савченко) унести потрібні зміни до програмного забезпечення.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з економічних питань І. А. Шумила.

5. Постанова набирає чинності з 1 січня 2010 року.

 

В. о. Голови 

А. В. Шаповалов 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
статистики України
 

 
О. Г. Осауленко
 

 

Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

1. У додатку 1 "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України" до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України:

1.1. У розділі 1 "Форми статистичної звітності територіальних управлінь і установ Національного банку України":

1.1.1. Абзац чотирнадцятий пояснення щодо заповнення форми N 1Д-НБУ "Баланс" доповнити реченням такого змісту: "У колонках 4, 7 зазначаються суми в іноземній валюті та банківських металах 1 групи, а в колонках 5, 8 - в іноземній валюті 2 і 3 груп Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129)".

1.1.2. Абзац сімнадцятий пояснення щодо заповнення форми N 10-НБУ "Оборотно-сальдовий баланс" доповнити реченням такого змісту: "У колонках 4, 7, 11, 14, 18, 21 зазначаються суми в іноземній валюті та банківських металах 1 групи, а в колонках 5, 8, 12, 15, 19, 22 - в іноземній валюті 2 і 3 груп Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129)".

1.1.3. У таблиці пояснення щодо заповнення форми N 363-H "Дані про залишки коштів за іншою заборгованістю, доходи та витрати (класифікація за секторами економіки)" колонку 3 рядка 8 перед цифрами "3223" доповнити цифрами "3222".

1.1.4. У формі N 505 "Інформація про зареєстровані договори щодо виконання резидентами перед нерезидентами боргових зобов'язань за залученими від них кредитами та позиками в іноземній валюті" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми колонки 21 - 23, 27 виключити.

У зв'язку з цим колонки 24 - 26, 28 уважати відповідно колонками 21 - 23, 24;

у поясненні:

у пункті 2:

в абзаці другому цифри "25" замінити цифрами "22";

в абзаці двадцять першому слова "і філії банку" виключити;

абзаци сорок шостий - п'ятдесятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятдесят перший - шістдесят п'ятий уважати відповідно абзацами сорок шостим - шістдесятим;

в абзаці сорок шостому цифри "24, 25" замінити відповідно цифрами "21, 22";

в абзаці сорок сьомому:

у другому реченні цифри "25" замінити цифрами "22";

у третьому реченні цифри "24, 25" замінити відповідно цифрами "21, 22";

в абзаці сорок восьмому слова та цифри "(колонка 25), колонки 6 - 12, 14 - 24 не заповнюються" замінити словами та цифрами "(колонка 22), колонки 6 - 12, 14 -21 не заповнюються";

в абзаці сорок дев'ятому цифри "26" замінити цифрами "23";

абзаци п'ятдесят п'ятий - п'ятдесят сьомий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятдесят восьмий - шістдесятий уважати відповідно абзацами п'ятдесят п'ятим - п'ятдесят сьомим;

в абзаці п'ятдесят п'ятому цифри "28" замінити цифрами "24".

1.1.5. В абзаці першому пояснення щодо заповнення форми N 619 "Дані про встановлення банками кореспондентських відносин" слова "Департаменту методології банківського регулювання та нагляду" замінити словами "Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду".

1.1.6. У формі N 682 "Звіт про застосування Національним банком України до банків заходів впливу" і поясненні щодо її заповнення:

у порядку подання форми слова "у розрізі філій банків" виключити;

у таблиці форми назву колонки 3 викласти в такій редакції: "Код відокремленого підрозділу банку, код і назва області";

у поясненні:

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"Колонка 3 - зазначаються код відокремленого підрозділу банку, код та назва області, у якій розташовується відокремлений підрозділ банку, за порушення в діяльності якого до банку застосовано захід впливу";

абзац п'ятдесят п'ятий викласти в такій редакції:

"03 - співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (H3)";

абзац шістдесят дев'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сімдесятий - сто п'ятдесят четвертий уважати відповідно абзацами шістдесят дев'ятим - сто п'ятдесят третім;

абзаци сто третій - сто чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"A1 - нездійснення ідентифікації клієнтів та осіб, уповноважених діяти від їх імені;

A2 - порушення вимог законодавства щодо порядку ведення анкет клієнтів, справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів;

A3 - нездійснення/неналежне здійснення оцінки фінансового стану та/або щоквартального аналізу операцій клієнта;

A4 - неприведення у відповідність до вимог законодавства ідентифікації наявних клієнтів, нездійснення/неналежне здійснення банком уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення клієнта;

A5 - нез'ясування суті діяльності та фінансового стану юридичної особи, невизначення її пов'язаних осіб, неідентифікація/неналежна ідентифікація фізичних осіб, які є власниками істотної участі в ній або мають прямий чи опосередкований вплив на неї та отримують економічну вигоду від її діяльності;

A6 - інші порушення законодавства щодо ідентифікації клієнтів та осіб, уповноважених діяти від їх імені;

B1 - невиявлення та/або нереєстрація операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

B2 - порушення порядку реєстрації фінансових операцій;

B3 - неналежне виконання вимог законодавства щодо виявлення фінансових операцій як таких, що підлягають фінансовому моніторингу;

B4 - нездійснення аналізу фінансових операцій з метою виявлення таких, що підлягають фінансовому моніторингу, перед їх проведенням, а також надалі в процесі обслуговування клієнта;

B5 - порушення/неналежне виконання вимог законодавства щодо прийняття рішення про недоцільність інформування спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу про фінансові операції, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу;

C1 - порушення порядку надання інформації до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу";

після абзацу сто чотирнадцятого доповнити пояснення новими шістнадцятьма абзацами такого змісту:

"C2 - ненадання спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу;

C3 - несвоєчасне надання спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу;

C4 - несвоєчасне надання спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу на його запит додаткової інформації про фінансові операції, що стали об'єктом фінансового моніторингу;

C5 - неповне надання/відмова в наданні спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу на його запит додаткової інформації про фінансові операції, що стали об'єктом фінансового моніторингу;

C6 - надання спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу інформації, яка містить банківську таємницю, понад межі, установлені законом;

C7 - ненадання/несвоєчасне надання спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, у проведенні яких банком клієнту відмовлено;

C8 - ненадання/несвоєчасне надання спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та правоохоронним органам інформації про фінансові операції, щодо яких банки, які здійснюють такі операції, підозрюють або повинні були б підозрювати, що ці фінансові операції пов'язані, мають відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій;

D1 - порушення вимог законодавства щодо порядку призначення відповідального працівника банку та/або його філій;

D2 - невиконання/неналежне виконання відповідальним працівником банку (філії) своїх функціональних обов'язків;

E1 - порушення порядку зупинення фінансових операцій;

E2 - порушення вимог законодавства щодо зберігання документів, що стосуються ідентифікації клієнтів та/або інформації щодо операцій, які стали об'єктом фінансового моніторингу;

E3 - невідповідність положень внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу вимогам законодавства;

E4 - порушення вимог щодо терміну проведення внутрішнім аудитом банку перевірок здійснення фінансового моніторингу та/або розгляду їх результатів;

E5 - порушення вимог щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників банку з питань фінансового моніторингу;

E6 - порушення вимог законодавства щодо організації та забезпечення подання до Національного банку України статистичної звітності з питань фінансового моніторингу;

E7 - інші порушення законодавства з питань фінансового моніторингу".

У зв'язку з цим абзаци сто п'ятнадцятий - сто п'ятдесят третій уважати відповідно абзацами сто тридцять першим - сто шістдесят дев'ятим.

1.1.7. У формі N 812 "Довідка про виконання капітальних вкладень у будівництво (реконструкцію, розширення, технічне переозброєння, проектування тощо) об'єктів" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми колонку 3 виключити.

У зв'язку з цим колонки 4 - 17 уважати відповідно колонками 3 - 16;

у поясненні:

в абзаці восьмому слово та цифри "Колонки 2, 3" замінити словом та цифрою "Колонка 2", а слова та цифри "та на квартал (з наростаючим підсумком за 3 місяці, 6 місяців, 9 місяців, рік)" і "на відповідний звітний період" виключити;

в абзацах дев'ятому - чотирнадцятому після слова "Колонки" цифри "4, 10", "5, 11", "6, 12", "7, 13", "8, 14" та "9, 15" замінити відповідно цифрами "3, 9", "4, 10", "5, 11", "6, 12", "7, 13" та "8, 14";

абзац п'ятнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - дев'ятнадцятий уважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - вісімнадцятим;

в абзаці п'ятнадцятому цифри "16" замінити цифрами "15";

в абзацах шістнадцятому, сімнадцятому цифри "17" замінити цифрами "16";

після абзацу сімнадцятого доповнити пояснення новим абзацом такого змісту:

"Усі суми колонок 2 - 16 зазначаються з ПДВ".

У зв'язку з цим абзац вісімнадцятий уважати абзацом дев'ятнадцятим.

1.2. У розділі 2 "Форми статистичної звітності банків та підприємств":

1.2.1. Абзац шістнадцятий пояснення щодо заповнення форми N 1-Д "Баланс банку" доповнити реченням такого змісту: "У колонках 4, 7 зазначаються суми в іноземній валюті та банківських металах 1 групи, а в колонках 5, 8 - в іноземній валюті 2 і 3 груп Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129)".

1.2.2. Абзац п'ятнадцятий пояснення щодо заповнення форми N 10 "Оборотно-сальдовий баланс банку" доповнити реченням такого змісту: "У колонках 4, 7, 11, 14, 18, 21 зазначаються суми в іноземній валюті та банківських металах 1 групи, а в колонках 5, 8, 12, 15, 19, 22 - в іноземній валюті 2 і 3 груп Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129)".

1.2.3. У формі N 302 "Звіт про класифіковані кредитні операції та сформовані резерви за кредитними операціями" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

рядок I викласти в такій редакції:

"

Операції на міжбанківському ринку,
усього (рядки 1 + 2 + 3 + 4) 

";

після рядка 1.4 доповнити розділ новим рядком такого змісту:

"

2  

Вимоги за виплаченими гарантіями, що надані банкам 

".

У зв'язку з цим рядки 2, 3, 4, 4.1 і 4.2 уважати відповідно рядками 3, 4, 5, 5.1 і 5.2;

у колонці 2 рядка 5 цифри "4.1" і "4.2" замінити цифрами "5.1" та "5.2";

рядок II викласти в такій редакції:

"

II 

Операції з клієнтами,
усього (рядки 1 + 2 + 3 + 4 + 5) 

";

після рядка 1.2 доповнити розділ новим рядком такого змісту:

"

1.3  

Вимоги за виплаченими гарантіями, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування 

";

після рядка 2.7.2 доповнити розділ трьома новими рядками такого змісту:

"

2.8 

Вимоги за виплаченими гарантіями, що надані суб'єктам господарювання,
із них: 

2.8.1 

державним підприємствам 

2.8.2 

недержавним підприємствам 

";

після рядка 3.5 доповнити розділ новим рядком такого змісту:

"

3.6 

Вимоги за виплаченими гарантіями, що надані фізичним особам 

";

у поясненні:

у розділі I "Операції на міжбанківському ринку":

після абзацу п'ятого доповнити розділ новим абзацом такого змісту:

"Рядок 2 - зазначається сума вимог за виплаченими гарантіями, що надані банкам, яка обліковується за аналітичним рахунком 3548/1".

У зв'язку з цим абзаци шостий - чотирнадцятий уважати відповідно абзацами сьомим - п'ятнадцятим;

в абзацах сьомому - одинадцятому після слова "рядок" цифри "2", "3", "4", "4.1", "4.2" замінити відповідно цифрами "3", "4", "5", "5.1", "5.2";

в абзаці дев'ятому цифри та слово "1, 2 та 3" замінити цифрами та словом "1, 2, 3 і 4";

у розділі II "Операції з клієнтами":

абзац другий після цифр "1.2" доповнити цифрами "1.3";

після абзацу четвертого доповнити розділ новим абзацом такого змісту:

"Рядок 1.3 - зазначається сума вимог за виплаченими гарантіями, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування, яка обліковується за аналітичним рахунком 3548/1".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - п'ятдесят перший уважати відповідно абзацами шостим - п'ятдесят другим;

в абзаці шостому цифри "2.7" замінити цифрами "2.8";

після абзацу чотирнадцятого доповнити розділ новим абзацом такого змісту:

"Рядок 2.8 - зазначається сума вимог за виплаченими гарантіями, що надані суб'єктам господарювання, яка обліковується за аналітичним рахунком 3548/1".

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - п'ятдесят другий уважати відповідно абзацами шістнадцятим - п'ятдесят третім;

в абзаці шістнадцятому цифри "3.5" замінити цифрами "3.6";

після абзацу двадцять третього доповнити розділ новим абзацом такого змісту:

"Рядок 3.6 - зазначається сума вимог за виплаченими гарантіями, що надані фізичним особам, яка обліковується за аналітичним рахунком 3548/1".

У зв'язку з цим абзаци двадцять четвертий - п'ятдесят третій уважати відповідно абзацами двадцять п'ятим - п'ятдесят четвертим.

1.2.4. У поясненні щодо заповнення форми N 310Д "Звіт про суми і вартість кредитів (у процентах річних)":

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Інформація за пролонгованими договорами за операціями на міжбанківському кредитному ринку або за операціями з клієнтами надається, якщо відбулася зміна суми кредиту. Під зміною суми кредиту для цілей заповнення цієї форми слід розуміти наявність позитивної різниці між сумою кредиту за додатковим договором і залишком за первинним договором";

абзац п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий - одинадцятий уважати відповідно абзацами п'ятим - десятим;

доповнити пояснення новим абзацом такого змісту:

"Суми оборотів за рахунками обліку кредитних операцій, що сформовані для відображення суттєвих змін за фінансовими інструментами або виникли в результаті реструктуризації (або зміни валюти) кредитного договору, для цілей цієї форми не вважаються фактично наданими (пролонгованими) кредитами за день, й інформація про них не надається".

1.2.5. У формі N 310 "Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

після рядка 2 рядок

"

А 

В 

"

виключити;

у поясненні:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. У звіті враховуються суми та процентні ставки за первинними кредитними або депозитними договорами, укладеними протягом звітного місяця, а також суми та процентні ставки за додатковими (у тому числі пролонгованими) кредитними або депозитними договорами, за якими відбулася зміна або суми, або процентної ставки, або суми та процентної ставки. Якщо зміна або процентної ставки, або суми, або суми та процентної ставки відбулася за додатковим договором, то у звіті відображається сума, на яку укладається додатковий договір, строк і процентна ставка за ним. Інформація за пролонгованими договорами за операціями не надається в разі продовження строку за договором без зміни суми та процентної ставки. У звіт не включаються суми за розрахунковими операціями";

у пункті 5:

в абзаці першому слова "фактично наданих і пролонгованих протягом місяця кредитів та залучених і пролонгованих протягом місяця депозитів" замінити словами "кредитів/депозитів";

в абзаці другому слова "фактично наданими та пролонгованими кредитами або фактично залученими та пролонгованими депозитами" замінити словами "кредитами/депозитами";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"обороти за пролонгованими кредитами/депозитами (зі зміною суми кредиту, під якою слід розуміти наявність позитивної різниці між сумою за додатковим договором і залишком за первинним договором)";

після абзацу четвертого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"інші суми за додатковими договорами (у тому числі пролонгованими), за якими відбулася зміна процентної ставки або валюти кредиту/депозиту".

У зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом шостим;

доповнити пункт двома новими абзацами такого змісту:

"Якщо умовами строкового банківського депозиту (вкладу) передбачається можливість вільного користування клієнтом коштами понад обумовлену договором суму незнижуваного залишку, банк відображає суми незнижуваного залишку за параметром початкових строків погашення S180 відповідно до строку залучення коштів згідно з умовами договору.

Суми перевищення незнижуваного залишку, які клієнт може знімати без обмежень, банк відображає за значенням "на вимогу";

у пункті 7:

колонку 3 рядка 4 таблиці перед цифрами, літерою та знаком "2620П*" доповнити цифрами та літерами "2600П, 2605П", а після цифр та літери "2625П" - цифрами та літерами "2650П, 2655П";

в абзаці першому виноску "***" після слів "За рахунками" доповнити цифрами та літерами "2600П, 2605П", а після цифр та літери "2625П" - цифрами та літерами "2650П, 2655П".

1.2.6. У формі N 350Д "Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних)" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

у розділі II "Операції з клієнтами":

після рядка 2.11 доповнити розділ новим рядком такого змісту:

"

Код 

А 

2а 

Кошти на вимогу (вклади) суб'єктів господарювання 

";

після рядка 3.11 доповнити розділ новим рядком такого змісту:

"

Код 

А 

3а 

Кошти на вимогу (вклади) небанківських фінансових установ 

";

у колонці "Код" цифру "5" замінити цифрою та літерою "4а";

рядок 6 викласти в такій редакції:

"

Код 

А 

5 

Депозити залучені - усього (0 + 2а + 3а + 4а) 

";

у поясненні:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Інформація за пролонгованими договорами за операціями на міжбанківському кредитному ринку або за операціями з клієнтами надається, якщо відбулася зміна суми залученого депозиту. Під зміною суми залученого депозиту для цілей заповнення цієї форми слід розуміти наявність позитивної різниці між сумою депозиту за додатковим договором і сумою депозиту за первинним договором";

абзац шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий уважати відповідно абзацами шостим - десятим;

доповнити пояснення шістьма новими абзацами такого змісту:

"Якщо умовами строкового банківського депозиту (вкладу) передбачається можливість вільного користування клієнтом коштами понад обумовлену договором суму незнижуваного залишку, банк повинен відображати інформацію за цими депозитними договорами таким чином:

суми незнижуваного залишку - відповідно до строку залучення цих коштів згідно з умовами договору;

суми перевищення незнижуваного залишку, які клієнт може знімати без обмежень, - як кошти на вимогу.

Суми оборотів за рахунками обліку залучених депозитів, що сформовані для відображення суттєвих змін за фінансовими інструментами, для цілей цієї форми не вважаються фактично залученими та пролонгованими депозитами за день, й інформація про них не надається.

Обсяги капіталізації відсотків, нарахованих банком на наявні вклади, не вважаються залученими тимчасово вільними коштами клієнтів, й інформація про них не надається.

У разі перенесення на рахунках бухгалтерського обліку коштів клієнта зі строкового вкладу на вклад на вимогу (у зв'язку з неявкою клієнта в зазначений у договорі термін) інформація про них не надається, а обороти за такими операціями слід вести за параметром Д020 "Інші обороти за рахунком";

у розділі II "Операції з клієнтами":

в абзаці першому слова "процентні ставки" замінити словами "вартість (у процентах річних)", а після слова "(вкладами)" доповнити словами "суб'єктів господарювання, небанківських фінансових установ та";

після абзацу четвертого доповнити розділ новим абзацом такого змісту:

"2а (Кошти на вимогу (вклади) суб'єктів господарювання) - зазначаються суми депозитів (вкладів), що залучені та пролонговані банком за день і обліковуються на рахунках 2600, 2605. За рахунком 2605 облік щоденних оборотів слід вести за параметром R013, який дає змогу розподілити обороти за балансовим рахунком таким чином: 2605/1 - вкладний (депозитний рахунок), 2605/2 - поточний рахунок".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - п'ятдесятий уважати відповідно абзацами шостим - п'ятдесят першим;

після абзацу шостого доповнити розділ новим абзацом такого змісту:

"3а (Кошти на вимогу (вклади) небанківських фінансових установ) - зазначаються суми депозитів (вкладів), що залучені та пролонговані банком за день і обліковуються на рахунках 2650, 2655. За рахунком 2655 облік щоденних оборотів слід вести за параметром R013, який дає змогу розподілити обороти за балансовим рахунком таким чином: 2655/1 - вкладний (депозитний рахунок), 2655/2 - поточний рахунок".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - п'ятдесят перший уважати відповідно абзацами восьмим - п'ятдесят другим;

в абзаці дев'ятому цифру "5" замінити цифрою та літерою "4а";

перше речення абзацу чотирнадцятого викласти в такій редакції: "Інформація за поточними рахунками суб'єктів господарювання, небанківських фінансових установ, фізичних осіб під час складання звіту за цією формою не надається";

абзаци тридцять сьомий - тридцять дев'ятий викласти в такій редакції:

"За підрозділом 2а (Кошти на вимогу (вклади) суб'єктів господарювання):

Б2а = Е2а + Ж2а,

В2а = (Е2а · Є2а + Ж2а · З2а)/Б2а";

після абзацу тридцять дев'ятого доповнити розділ новим абзацом такого змісту:

"3а (Кошти на вимогу (вклади) небанківських фінансових установ), 4а (Кошти на вимогу (вклади) фізичних осіб) розраховуються аналогічно до розрахунку підрозділу 2а (з індексами 3а і 4а відповідно)".

У зв'язку з цим абзаци сороковий - п'ятдесят другий уважати відповідно абзацами сорок першим - п'ятдесят третім;

перше речення абзацу сорок першого викласти в такій редакції: "Підрозділ 5 (Депозити залучені - усього) розраховується як сума підрозділів 0 + 2а + 3а + 4а".

1.2.7. У поясненні щодо заповнення форми N 360 "Звіт про зобов'язання за залученими коштами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)":

пункт 4 після абзацу дев'ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Якщо умовами строкового банківського депозиту (вкладу) передбачається можливість вільного користування клієнтом коштами понад обумовлену договором суму незнижуваного залишку, банк відображає суми незнижуваного залишку за параметром початкових строків погашення S183 відповідно до строку залучення коштів згідно з умовами договору.

Суми перевищення незнижуваного залишку, які клієнт може знімати без обмежень, банк відображає за значенням "на вимогу".

У зв'язку з цим абзац десятий уважати абзацом дванадцятим;

у колонці 3 пункту 7 таблиці:

рядок шостий після цифр та літери "2600П", "2620П", "2650П" доповнити знаками "**";

рядок дев'ятий перед цифрами "2603" доповнити цифрами, літерою та знаками "2600П**", після цифр "2617" доповнити цифрами, літерою та знаками "2650П**", а перед цифрами "2630" доповнити цифрами, літерою та знаками "2620П**".

1.2.8. У формі N 381А "Довідка про залучені кошти та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

після рядка 3 доповнити таблицю двома рядками такого змісту:

"

31 

Сума коштів обов'язкових резервів, що має щоденно зберігатися на кореспондентському рахунку банку  

32 

Відхилення (+, -) для контролю за щоденними залишками (рядок 3 - рядок 31

";

у рядку 4 слова та цифру "(дорівнює рядку 2)" виключити;

після рядка 6 доповнити таблицю новим рядком такого змісту:

"

Відхилення (рядок 3 + рядок 5 - рядок 2) 

";

у поясненні:

в абзаці другому пункту 2 частини 1 "Загальні положення щодо складання звіту за формою N 381" слово "або" замінити словами "та/або";

у частині 2 "Довідка про залучені кошти і стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України та особливості складання звіту за формою N 381А":

абзац другий пункту 3 замінити чотирма абзацами такого змісту:

"Територіальні управління Національного банку України здійснюють контроль за повнотою та своєчасністю виконання банками вимог щодо дотримання обов'язкового резервування за звітний період, резервування на підставі зведеного балансу банку за звітний період, порівнюючи:

суму коштів обов'язкових резервів, яка визначена на підставі встановлених нормативів обов'язкового резервування, із загальною сумою фактичних середньоарифметичних залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України за відповідний звітний період резервування та коштів, що перераховані на окремий рахунок у Національному банку України, згідно з наданою банком довідкою про залучені кошти і стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України;

залишки коштів на окремому рахунку в Національному банку України з обсягом коштів обов'язкових резервів, який має бути перерахований на окремий рахунок у розмірі, установленому Національним банком України, згідно з наданою банком довідкою про залучені кошти і стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України на відповідний період, ураховуючи своєчасність та обсяг їх перерахування;

залишки коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України із щоденним на початок операційного дня обсягом коштів, що встановлюється Національним банком України для відповідного звітного періоду резервування";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Вимоги щодо дотримання банком порядку формування обов'язкових резервів уважаються виконаними, якщо:

банк своєчасно та в повному розмірі перерахував на окремий рахунок у Національному банку України суму обов'язкових резервів;

сума коштів, що перерахована на окремий рахунок у Національному банку України, та фактична середньоарифметична сума залишків коштів за звітний період на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України дорівнює або більша, ніж фактична середньоарифметична сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами;

на його кореспондентському рахунку в Національному банку щоденно на початок операційного дня зберігається обсяг коштів у розмірі, установленому Національним банком, з урахуванням граничної кількості випадків недотримання щоденних залишків обов'язкових резервів на кореспондентському рахунку в окремі дні звітного періоду резервування не більше ніж 30 разів протягом трьох звітних періодів поспіль";

у пункті 7:

доповнити пункт після абзацу першого двома новими абзацами такого змісту:

"У рядку "31 Сума коштів обов'язкових резервів, що має зберігатися на кореспондентському рахунку банку щоденно" зазначається сума обов'язкових резервів, що має зберігатися на кореспондентському рахунку банку щоденно на початок операційного дня, а саме залишок коштів обов'язкових резервів, який розраховано як різницю між обсягом обов'язкових резервів, що сформований за попередній звітний період резервування згідно з установленими нормативами, та обсягом обов'язкових резервів, що має бути перерахований на окремий рахунок N 3203 у визначеному розмірі, помножений на установлений процент.

У рядку "32 Відхилення (+, -) для контролю за щоденними залишками (рядок 3 - рядок 31)" зазначається щоденна сума відхилення залишків коштів на кореспондентському рахунку банку від визначеного обсягу обов'язкових резервів, який має щоденно зберігатися на кореспондентському рахунку банку на початок операційного дня".

У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом четвертим;

абзац четвертий доповнити реченням такого змісту: "У рядку 7 ("Відхилення") зазначаються суми коштів, що розраховані за наведеною формулою".

1.2.9. У формі N 401 "Дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток, емітованих для клієнтів банку" і поясненні щодо її заповнення:

доповнити форму новою частиною та таблицею такого змісту:

"Частина 3. Операції за платіжною схемою

(одиниці, копійки)

N з/п 

Платіжна схема (функція картки) 

Загальна кількість операцій 

Загальна сума операцій 

Безготівкові платежі 

Отримання готівки 

кількість операцій 

сума операцій 

кількість операцій 

сума операцій 

1 

Усього за платіжними схемами, із них: 

  

  

  

  

  

  

1.1 

із дебетовою функцією 

  

  

  

  

  

  

1.2 

із кредитною функцією 

  

  

  

  

  

  

";

у поясненні:

в абзаці першому слово та цифри "пункту 8.1" виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

"Звітність подається банками - юридичними особами, що є членами платіжних систем, з урахуванням операцій, які здійснені з використанням платіжних карток, розповсюджених іншими банками за агентськими угодами";

доповнити пояснення новою частиною такого змісту:

"Частина 3. Операції за платіжною схемою

Під час складання цієї частини звіту враховуються дані про кількість і суми безготівкових платежів та отримання готівкових коштів, що здійснені клієнтами банку - держателями платіжних карток у власній мережі банку та через відповідну інфраструктуру інших банків (резидентів і нерезидентів). У цій формі не враховуються дані щодо здійснення операцій клієнтами банку - держателями платіжних карток з картрахунків без застосування платіжних карток (у разі закінчення терміну дії картки, втрати картки, виходу картки з ладу тощо).

У цьому звіті зазначаються кількість та сума операцій з використанням платіжних карток із:

дебетовою функцією, які передбачають можливість здійснення клієнтом операцій за дебетовою і дебетово-кредитною платіжними схемами за рахунок коштів, які обліковуються на його рахунку, та наданого банком овердрафту або за рахунок коштів клієнта за попередньо оплаченою платіжною карткою, які обліковуються на консолідованому картковому рахунку банку;

кредитною функцією, які передбачають можливість здійснення клієнтом операцій за кредитною платіжною схемою за рахунок коштів, наданих йому банком у кредит (у межах кредитної лінії), а також з умовою відстроченого дебетування.

Опис параметрів заповнення форми:

Колонка 3 - зазначається загальна кількість здійснених операцій із використанням платіжних карток з дебетовою та кредитною функціями, емітованих для клієнтів банку. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 5, 7.

Колонка 4 - зазначається загальна сума безготівкових платежів та операцій з отримання готівки, що здійснені із застосуванням платіжних карток з дебетовою та кредитною функціями, емітованих для клієнтів банку. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 6, 8.

Колонки 5, 7 - зазначається кількість безготівкових операцій та операцій з отримання готівки в національній та іноземній валюті, що здійснені у власній мережі банку (через банкомати та інші пристрої) із застосуванням платіжних карток з дебетовою та кредитною функціями, емітованих для клієнтів банку.

Колонки 6, 8 - зазначається сума безготівкових операцій та операцій з отримання готівки в національній та іноземній валюті, що здійснені у власній мережі банку (через банкомати та інші пристрої) із застосуванням платіжних карток з дебетовою та кредитною функціями, емітованих для клієнтів банку.

У колонках 6, 8 зазначається гривневий еквівалент сум операцій, що здійснені в іноземній валюті із застосуванням платіжних карток, у перерахунку за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на звітну дату.

Рядок 1 - зазначаються загальна кількість та сума операцій за платіжними схемами з дебетовою та кредитною функціями; є підсумком даних рядків 1.1 і 1.2. Сума цього рядка має дорівнювати загальному підсумку частини 1 та 2 цієї форми звітності".

1.2.10. У поясненні щодо заповнення форми N 402 "Дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток через власну інфраструктуру банку":

в абзаці першому слово та цифри "пункту 8.1" виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

"Звітність подається банками - юридичними особами, що є членами платіжних систем, з урахуванням операцій, які здійснені з використанням платіжних карток, розповсюджених іншими банками за агентськими договорами".

1.2.11. У поясненні щодо заповнення форми N 403 "Дані про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та технічні засоби, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням":

в абзаці першому слово та цифри "пункту 8.1" виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

"Звітність подається банками - юридичними особами, які є членами платіжних систем, з урахуванням даних щодо банків, які працюють з ними за агентськими договорами";

абзац четвертий доповнити реченням такого змісту: "Під час надання інформації про інфраструктуру, пов'язану з обслуговуванням платіжних карток, ураховуються банкомати, платіжні термінали та інші пристрої, з використанням яких держателі платіжних карток здійснюють операції на звітну дату".

1.2.12. У поясненні щодо заповнення форми N 404 "Дані про збитки банку, держателів платіжних карток і торговців через незаконні дії/сумнівні операції з платіжними картками":

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Звітність подається банками - юридичними особами, які є членами платіжних систем";

пункт 4 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Колонки 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 - зазначається гривневий еквівалент суми збитків через незаконні дії з картками, що отримані в іноземній валюті, із перерахунку за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на звітну дату".

У зв'язку з цим абзац шостий уважати абзацом сьомим.

1.2.13. У порядку подання форми N 405 "Звіт про перекази, що здійснені з використанням міжнародних систем переказу коштів" цифри "20" замінити цифрами "10".

1.2.14. Пояснення щодо заповнення форми N 406 "Звіт про кількість програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС), що належать банку на праві власності або інших речових правах, та обсяги переказів коштів, які здійснюються за їх допомогою" після абзацу першого доповнити абзацом такого змісту:

"Звітність за формою за кожним банком надсилається Центральною розрахунковою палатою відповідним територіальним управлінням Національного банку України".

У зв'язку з цим абзаци другий - двадцятий уважати відповідно абзацами третім - двадцять першим.

1.2.15. Пояснення щодо заповнення форми N 407 "Звіт про кількість програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС), що належать суб'єктам господарювання, які уклали агентські договори з банком, та обсяги переказів коштів, що здійснюються за їх допомогою" після абзацу першого доповнити абзацом такого змісту:

"Звітність за формою за кожним банком надсилається Центральною розрахунковою палатою відповідним територіальним управлінням Національного банку України".

У зв'язку з цим абзаци другий - двадцять четвертий уважати відповідно абзацами третім - двадцять п'ятим.

1.2.16. У формі N 410 "Звіт про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків" і поясненні щодо її заповнення:

колонку 2 рядка 8 таблиці форми викласти в такій редакції:

"

2.1.4. Рахунки клієнтів, що обліковуються за балансовим рахунком 2606 

";

колонку 2 рядка 6 таблиці пункту 12 пояснення викласти в такій редакції:

"

2.1.4. Рахунки клієнтів, що обліковуються за балансовим рахунком 2606 

".

1.2.17. Форму N 502 "Платіжний календар за операціями з виконання планових платежів за зобов'язаннями перед нерезидентами, пов'язаними з рухом капіталу, та іншими операціями в іноземній валюті" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Платіжний календар за операціями в іноземній валюті за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами
за станом на 20_
_ року

___________________________
(код та найменування банку) 

 

_________________________
(місцезнаходження банку) 

___________________________
(код валюти) 

 

 

(в одиницях валюти)

N з/п 

Вид запозичення 

Вид заборгованості 

Сума заборгованості на звітну дату 

Планові обсяги операцій на поточний рік 

Обсяги операцій на рік, наступний за поточним роком 

Примітки 

загальна 

у т. ч. простро-
чена 

сі-
чень 

лю-
тий 

бере-
зень 

кві-
тень 

тра-
вень 

чер-
вень 

ли-
пень 

сер-
пень 

вере-
сень 

жов-
тень 

листо-
пад 

гру-
день 

сі-
чень 

лю-
тий 

бере-
зень 

кві-
тень 

тра-
вень 

чер-
вень 

ли-
пень 

сер-
пень 

вере-
сень 

жов-
тень 

листо-
пад 

гру-
день 

10  

11  

12  

13  

14

15

16

17

18

19

20

21  

22  

23

24

25

1 

Державний сектор:
гарантований державою борг 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основна сума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентні платежі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Банківський сектор 

Разом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

Короткострокові кредити, отримані банками,
   у тому числі: 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 

від материнських банків 

основна сума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентні платежі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 

від інших банків або фінансових установ 

основна сума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентні платежі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

Інші короткострокові кредити, отримані банками 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основна сума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентні платежі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

Розміщені короткострокові боргові цінні папери 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основна сума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентні платежі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 

Довгострокові кредити, отримані банками,
   у тому числі: 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 

від материнських банків 

основна сума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентні платежі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 

від інших банків або фінансових установ 

основна сума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентні платежі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 

Інші довгострокові кредити, отримані банками 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основна сума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентні платежі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 

Розміщені довгострокові боргові цінні папери,
   у тому числі: 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1 

єврооблігації 

основна сума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентні платежі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2 

інші довгострокові боргові цінні папери  

основна сума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентні платежі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 

Залучені депозити (коротко- та довгострокові),
   у тому числі: 

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7.1 

міжбанківські 

основна сума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентні платежі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7.2 

від юридичних осіб 

основна сума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентні платежі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7.3 

від фізичних осіб 

основна сума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентні платежі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 

Інші сектори (юридичні особи, що не є банками, та фізичні особи) 

Разом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

Короткострокові кредити від прямого інвестора,
   у тому числі: 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 

від материнських компаній 

основна сума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентні платежі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 

від інших прямих інвесторів 

основна сума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентні платежі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

Інші короткострокові кредити 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основна сума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентні платежі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 

Розміщені короткострокові боргові цінні папери 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основна сума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентні платежі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 

Довгострокові кредити від прямого інвестора,
   у тому числі: 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 

від материнських компаній 

основна сума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентні платежі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 

від інших прямих інвесторів 

основна сума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентні платежі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 

Інші довгострокові кредити 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основна сума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентні платежі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 

Розміщені боргові цінні папери з терміном погашення понад 1 рік,
   у тому числі: 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1 

єврооблігації 

основна сума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентні платежі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 

інші довгострокові боргові цінні папери  

основна сума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентні платежі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Інші операції банків, на підставі яких виникають строкові зобов'язання перед нерезидентами 

Разом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 

Зобов'язання за банківськими гарантіями 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

Зобов'язання за операціями з використанням акредитивної форми розрахунків,
   у тому числі: 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 

за зовнішньоекономічними операціями 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 

за іншими операціями 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 

Дивіденди за акціями та інші нарахування за цінними паперами з нефіксованим прибутком 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 

Зобов'язання за деривативами 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 

Зобов'язання за іншими строковими фінансовими інструментами 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У цілому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ р. 

Керівник 

__________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

_______________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

__________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 502

Платіжний календар за операціями в іноземній валюті за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами

1. Звіт запроваджується на період фінансової кризи з метою отримання інформації для здійснення контролю за купленою банком іноземною валютою на цільовому валютному аукціоні, для забезпечення платежів за зовнішніми борговими зобов'язаннями, уключеними до Платіжного календаря.

Звіт подається банками в разі наявності строкової заборгованості банку та/або його клієнтів перед нерезидентами за операціями, пов'язаними з рухом капіталу, та за іншими строковими зобов'язаннями в іноземній валюті.

У звіті відображається інформація про суму строкової заборгованості на звітну дату, планові (на поточний рік) і прогнозні (на рік, наступний за поточним) платежі за строковою заборгованістю в іноземній валюті перед нерезидентами згідно з умовами укладених з ними договорів.

У кожному плановому (прогнозному) періоді зазначається визначена згідно з умовами договору сума коштів для виконання зобов'язань перед нерезидентами. Прострочена заборгованість, дострокове погашення, майбутні надходження та нарахування на них до планових (прогнозних) платежів не включаються.

Клієнти банку у формі та строк, що визначені банком, зобов'язані надавати інформацію для своєчасного складання звіту за зобов'язаннями, розрахунок за якими планується здійснити через цей банк.

Надання інформації клієнтом до кількох банків за одними й тими самими сумами заборгованості не допускається.

2. Для складання цього звіту вживається термін "єврооблігації" в такому значенні:

єврооблігації - залучені кредити, що рефінансуються за рахунок випуску боргових цінних паперів на міжнародних фондових ринках.

Інші терміни, які використовуються у формі та поясненні щодо її заповнення, використовуються в значеннях згідно із законодавством України та міжнародними стандартами.

3. Інформація у звіті надається консолідовано за видом запозичення.

Інформація про операції, строк виконання яких не перевищує 31 день, у звіті не відображається (у тому числі депозити овернайт, операції на умовах спот тощо).

До операцій з погашення заборгованості включаються лише строкові платежі (обумовлені договором платежі, строк виконання яких за станом на звітну дату ще не настав). Розмір строкових платежів визначається згідно з умовами договору в розрахунку на суму фактичного надходження. Дострокове погашення заборгованості та погашення простроченої заборгованості до планових (прогнозних) платежів не включаються.

Інформація про планові (прогнозні) платежі на поточний календарний рік та на рік, наступний за поточним роком, надається за кожний місяць, починаючи з місяця, наступного за звітною датою. Якщо інформація про планові платежі у звіті за місяць, що передує звітній даті, з будь-яких причин зазнала змін, то під час надання інформації за станом на звітну дату слід унести відповідні зміни і подати необхідні пояснення. В інших випадках дані за періоди, що минули, не заповнюються.

Якщо умовами договору передбачено використання плаваючої процентної ставки, для розрахунку процентних платежів використовується ставка, яка діяла на звітну дату.

Інформація за кредитами, залученими від нерезидентів, у звіті відображається з даних форм N 503 "Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом" та N 504 "Прогноз операцій з одержання та обслуговування іноземного довгострокового кредиту".

4. Опис параметрів заповнення форми:

Рядок 1 "Державний сектор: гарантований державою борг (Усього)" - у колонках D - 24 зазначається загальна сума даних рядків 1 "Державний сектор: гарантований державою борг (основна сума)" та 1 "Державний сектор: гарантований державою борг (процентні платежі)".

Рядки 1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.5, 2.6.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.5, 3.6.1 за основною сумою:

у колонці D - зазначається заборгованість за основною сумою боргу за станом на звітну дату, що відповідає даним рядка 18 форми N 503 "Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом";

у колонці E - зазначається прострочена заборгованість за основною сумою боргу за станом на звітну дату, що відповідає даним рядка 18.1 форми N 503 "Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом";

у колонках 1 - 24 - зазначаються планові (прогнозні) обсяги операцій на поточний рік та на рік, наступний за поточним роком, за основною сумою боргу, що відповідають даним колонки Б форми N 504 "Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом".

Рядки 1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.5, 2.6.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.5, 3.6.1 за процентними платежами:

у колонках D, E - зазначається заборгованість за процентними платежами за станом на звітну дату, що відповідає даним суми рядків 19, 20, 21 форми N 503 "Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом";

у колонках 1 - 24 - зазначаються планові (прогнозні) обсяги операцій на поточний рік та на рік, наступний за поточним роком, за заборгованістю за процентними платежами, що відповідають даним колонки B форми N 504 "Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом".

Рядок 2 "Банківський сектор" - у колонках D - 24 зазначається загальна сума даних рядків 2.1 "Короткострокові кредити, отримані банками", 2.2 "Інші короткострокові кредити (Усього)", 2.3 "Розміщені короткострокові боргові цінні папери (Усього)", 2.4 "Довгострокові кредити, отримані банками (Усього)", 2.5 "Інші довгострокові кредити, отримані банками (Усього)", 2.6 "Розміщені довгострокові боргові цінні папери (Усього)" та 2.7 "Залучені депозити (коротко- та довгострокові) (Усього)".

Рядок 2.1 "Короткострокові кредити, отримані банками" - у колонках D - 24 зазначається загальна сума даних рядків 2.1.1 та 2.1.2.

Рядок 2.2 "Інші короткострокові кредити, отримані банками (Усього)" - у колонках D - 24 зазначається загальна сума даних рядків 2.2 "Інші короткострокові кредити, отримані банками (основна сума)" та 2.2 "Інші короткострокові кредити, отримані банками (процентні платежі)".

Рядки 2.3, 2.6.2, 2.7.1 - 2.7.3, 3.3, 3.6.2, 4.1, 4.2.1 - 4.5 заповнюються за цифровими кодами запозичення (3 знаки).

Банківський сектор:

230 - розміщені короткострокові боргові цінні папери;

262 - інші довгострокові боргові цінні папери (крім єврооблігацій);

271 - залучені міжбанківські депозити (коротко- та довгострокові);

272 - залучені депозити від юридичних осіб (коротко- та довгострокові);

273 - залучені депозити від фізичних осіб (коротко- та довгострокові).

Інші позичальники (юридичні особи, що не є банками, та фізичні особи):

330 - розміщені короткострокові боргові цінні папери;

362 - інші розміщені довгострокові боргові цінні папери (крім єврооблігацій).

Інші операції банків, на підставі яких виникають строкові зобов'язання перед нерезидентами:

410 - зобов'язання за банківськими гарантіями. За цим кодом відображаються гарантії, за якими від нерезидента отримано вимогу про її виплату (строк виконання є визначеним). Зобов'язання за гарантіями за кредитними операціями до звіту не включаються;

421 - зобов'язання за операціями з використанням акредитивної форми розрахунків за зовнішньоекономічними операціями;

422 - зобов'язання за операціями з використанням акредитивної форми розрахунків за іншими операціями. У разі заповнення даних з кодом 422 у колонці 25 надається інформація про вид заборгованості, за якою відкрито акредитив.

Інформація за кодами акредитивних операцій 421 та 422 відображається згідно з термінами розрахунків за умовами укладених договорів.

Зобов'язання за резервними акредитивами можуть відображатись як зобов'язання за банківськими гарантіями (код 410) або як зобов'язання за акредитивами (коди 421 та 422);

430 - дивіденди за акціями та інші нарахування за цінними паперами з нефіксованим прибутком;

440 - зобов'язання за деривативами. Операції з конвертації валюти не включаються;

450 - зобов'язання за іншими строковими фінансовими інструментами (крім тих, які зазначені в інших рядках звіту). У разі використання зазначеного коду в колонці 25 одночасно надається інформація про вид заборгованості, за якою планується погашення.

Рядок 2.4 "Довгострокові кредити, отримані банками" - у колонках D - 24 зазначається загальна сума даних рядків 2.4.1 та 2.4.2.

Рядок 2.6 "Розміщені довгострокові боргові цінні папери" - у колонках D - 24 зазначається загальна сума даних рядків 2.6.1 та 2.6.2.

Рядок 2.7 "Залучені депозити (коротко- та довгострокові)" - у колонках D - 24 зазначається загальна сума даних рядків 2.7.1, 2.7.2 та 2.7.3.

Рядок 3 "Інші сектори (юридичні особи, що не є банками, та фізичні особи)" - у колонках D - 24 зазначається загальна сума даних рядків 3.1 "Короткострокові кредити від прямого інвестора", 3.2 "Інші короткострокові кредити (Усього)", 3.3 "Розміщені короткострокові боргові цінні папери (Усього)", 3.4 "Довгострокові кредити від прямого інвестора (Усього)", 3.5 "Інші довгострокові кредити (Усього)" та 3.6 "Розміщені боргові цінні папери з терміном погашення понад 1 рік (Усього)".

Рядок 3.1 "Короткострокові кредити від прямого інвестора" - у колонках D - 24 зазначається загальна сума даних рядків 3.1.1 та 3.1.2.

Рядок 3.4 "Довгострокові кредити від прямого інвестора" - у колонках D - 24 зазначається загальна сума даних рядків 3.4.1 та 3.4.2.

Рядок 3.6 "Розміщені боргові цінні папери з терміном погашення понад 1 рік" - у колонках D - 24 зазначається загальна сума даних рядків 3.6.1 та 3.6.2.

Рядок 4 "Інші операції банків, на підставі яких виникають строкові зобов'язання перед нерезидентами" - у колонках D - 24 зазначається загальна сума даних рядків 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 та 4.5.

Рядок 4.2 "Зобов'язання за операціями з використанням акредитивної форми розрахунків" - у колонках D - 24 зазначається загальна сума даних рядків 4.2.1 та 4.2.2.

Рядок "У цілому" - у колонках D - 24 зазначається загальна сума даних рядків 1, 2, 3 та 4.

Колонка B - зазначається цифровий код виду запозичення (3 знаки).

Колонка C - зазначається цифровий код виду заборгованості (1 знак):

1 - основна сума;

2 - процентні платежі;

0 - усього (застосовується за кодом виду запозичення: 410, 421, 422, 430, 440, 450).

Колонка D - зазначається фактична сума строкової (з визначеним строком погашення) та простроченої заборгованості перед нерезидентами за станом на звітну дату, у тому числі нарахованих на кінець місяця згідно з правилами бухгалтерського обліку, але несплачених відсотків, а також дивіденди.

Майбутні надходження та майбутні нарахування, передбачені договором, у сумі заборгованості не відображаються. У разі зміни протягом місяця, що передує звітній даті, умов договору, які призвели до зміни суми, валюти заборгованості тощо, у колонці 25 надаються відповідні пояснення.

Колонка E - зазначається сума простроченої заборгованості за станом на звітну дату.

Колонка 25 - заповнюється в разі надання пояснень щодо змін (в умовах договорів, в обслуговуванні заборгованості тощо), які призвели до зміни даних у платіжному календарі, - 160 знаків".

1.2.18. У формі N 503 "Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом" та поясненні щодо її заповнення:

у порядку подання цифру та слова "5 числа після звітного періоду" замінити словами "у встановлений ними строк", цифру "7" замінити цифрою "9", а слова та цифру "Департаменту валютного регулювання 9 числа після звітного періоду" замінити словами та цифрами "Департаменту валютного регулювання 11 числа після звітного періоду";

у формі:

речення "Звіт, що подає банк, складено на підставі: ____

1 - звіту позичальника; 2 - даних попереднього звіту у банку" викласти в такій редакції: "Звіт, що подає банк, складено на підставі: ____

1 - звіту позичальника-клієнта або власного кредиту банку;

2 - даних попереднього звіту клієнта з урахуванням здійснених за звітний період операцій за кредитом";

речення "Вид кредиту за строком: ____ 1 - короткостроковий; 2 - довгостроковий" викласти в такій редакції: "Вид кредиту за строком: ____

1 - короткостроковий терміном від 32 днів уключно; 2 - довгостроковий;

3 - короткостроковий терміном від 1 до 31 дня включно";

речення "Для банку: балансовий рахунок, за яким обліковується кредит або з якого здійснено погашення ____" викласти в такій редакції: "За власними кредитами банку: балансовий рахунок, за яким обліковується кредит або з якого здійснено погашення ____";

у таблиці форми:

після рядка 11.1 доповнити таблицю рядком такого змісту:

"

11.2 

у тому числі прострочена заборгованість  

";

після рядка 12.2 доповнити таблицю рядком такого змісту:

"

12.3 

шляхом взаємозаліку 

";

після рядка 13.1 доповнити таблицю рядком такого змісту:

"

13.2 

у тому числі прострочена заборгованість 

";

після рядка 14.2 доповнити таблицю рядком такого змісту:

"

14.3 

шляхом взаємозаліку 

";

у рядку 18.1 цифри та знаки "(1.1 + 7 - 11 - 12)" виключити;

у поясненні:

у пункті 2:

в абзаці сьомому слово "позичальник" замінити словами "банк-позичальник";

в абзаці восьмому слова "інформації звіту за попередній період з урахуванням фактично здійснених операцій з обслуговування кредиту (траншу) за звітний період" замінити словами "наявної в банку інформації";

абзац дев'ятий після слів "була надана помилково" доповнити словами "або зазнала змін";

після абзацу дев'ятого доповнити пункт двома новими абзацами такого змісту:

"Якщо сума заборгованості перед нерезидентом перевищує суму кредиту, зазначену в реєстраційному свідоцтві, у звіті зазначаються суми заборгованості, які можуть бути повернуті нерезиденту згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України.

У разі анулювання територіальним управлінням Національного банку України реєстрації договору про залучення кредиту або завершення розрахунків з іноземним кредитором за кредитом звітність у наступні звітні періоди не подається".

У зв'язку з цим абзац десятий уважати абзацом дванадцятим;

у пункті 3:

друге речення абзацу сьомого викласти в такій редакції: "У разі одержання не гарантованого державою кредиту в іноземній валюті без реєстрації договору в Національному банку України, у тому числі і за договорами, за якими клієнти відмовилися від реєстрації договорів, реквізити реєстрації договору Національним банком України заповнюються згідно з нижчезазначеним зразком";

в абзаці восьмому знаки, літери та слова "N HPХХ, де HP - латинські букви, ХХ - двозначний умовний код" замінити знаками, літерами та словами "N HPХХХ, де HP - латинські букви, ХХХ - тризначний умовний код";

у пункті 4:

після абзацу першого доповнити пункт чотирма новими абзацами такого змісту:

"Код та назва відокремленого підрозділу банку" - зазначається код банку (відокремленого підрозділу), що безпосередньо обслуговує іноземний кредит і відповідає значенню двадцятизначного коду підрозділу банку згідно з Довідником власних підрозділів банку, dptlist.dbf - 20 знаків;

"Звіт, що подає банк, складено на підставі" - заповнюється банками;

"Реєстрація договору Національним банком України" - зазначається дата реєстраційного свідоцтва, а за договорами, яким присвоєно умовний код N HPХХХ, - дата договору";

"Код періодичності здійснення платежів з погашення основної заборгованості за кредитом (траншем)" - заповнюється згідно з умовами договорів з нерезидентами".

У зв'язку з цим абзаци другий - сорок шостий уважати відповідно абзацами шостим - п'ятдесятим;

після абзацу сімнадцятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Якщо договором з нерезидентом не передбачено графіка погашення заборгованості за кредитом, рядок 7 заповнюється тільки за платежами, здійсненими в термін кінцевого строку погашення, передбаченого договором".

У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - п'ятдесятий уважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим - п'ятдесят першим;

абзац двадцять перший викласти в такій редакції:

"Рядок 11 - зазначається сума фактично сплачених у звітному періоді амортизаційних платежів. У цьому рядку зазначаються як суми коштів, що перераховані позичальником безпосередньо на рахунок кредитора, так і вартість товарів, які були відвантажені кредитору в рахунок погашення основного боргу за кредитом. До цієї суми не включається сума реорганізованих у звітному періоді амортизаційних платежів, які зазначаються в рядку 12";

після абзацу двадцять другого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Рядок 11.2 - зазначається з рядка 11 сума погашення у звітному періоді простроченої заборгованості за амортизаційними платежами".

У зв'язку з цим абзаци двадцять третій - п'ятдесят перший уважати відповідно абзацами двадцять четвертим - п'ятдесят другим;

після абзацу двадцять сьомого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Рядок 12.3 - зазначається з рядка 12 сума амортизаційних платежів, що була реорганізована у звітному періоді шляхом заліку зустрічних, однорідних вимог".

У зв'язку з цим абзаци двадцять восьмий - п'ятдесят другий уважати відповідно абзацами двадцять дев'ятим - п'ятдесят третім;

абзац тридцятий викласти в такій редакції:

"Рядок 13 - зазначається повна сума фактично здійснених позичальником у звітному періоді процентних платежів на користь кредитора за кредитним договором, тобто без зменшення виплати на суму податку на репатріацію прибутку, що утримується з доходів нерезидента-кредитора. Зазначаються сума коштів, що перерахована позичальником безпосередньо на рахунок кредитора, і вартість товарів, які були відвантажені кредитору в рахунок погашення заборгованості за процентними платежами. До рядку 13 не включається сума реорганізованих у звітному періоді процентних платежів, які зазначаються в рядку 14";

після абзацу тридцять першого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Рядок 13.2 - зазначається з рядка 13 сума погашення у звітному періоді простроченої заборгованості за процентними платежами".

У зв'язку з цим абзаци тридцять другий - п'ятдесят третій уважати відповідно абзацами тридцять третім - п'ятдесят четвертим;

після абзацу тридцять п'ятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Рядок 14.3 - зазначається з рядка 14 сума процентних платежів, що була реорганізована у звітному періоді шляхом заліку зустрічних, однорідних вимог".

У зв'язку з цим абзаци тридцять шостий - п'ятдесят четвертий уважати відповідно абзацами тридцять сьомим - п'ятдесят п'ятим;

в абзаці сорок третьому слово, цифри та знаки "(пункти 1.1 + 7 - 11 - 12)" виключити;

в абзаці сорок шостому слово, цифри та знаки "(рядки 4 + 10 - 6)" замінити словом, цифрами та знаками "(рядки 4 + 10 - 16)";

абзаци п'ятдесятий - п'ятдесят третій викласти в такій редакції:

"1 - розрахунки за кредитом завершені;

2 - розрахунки за кредитом не завершені;

3 - кредит не отриманий, строк дії реєстрації договору не закінчився;

4 - розрахунки за кредитом завершено достроково";

після абзацу п'ятдесят третього доповнити пункт трьома новими абзацами такого змісту:

"Код стану розрахунків 1 зазначається в разі остаточного завершення розрахунків з іноземним кредитором відповідно до графіка погашення заборгованості та/або у зв'язку із закінченням строку дії договору.

Код стану розрахунків 3 зазначається, якщо позичальник не забезпеченого гарантією кредиту в іноземній валюті не одержав коштів і за станом на кінець звітного періоду реєстрація цього договору не анульована територіальним управлінням Національного банку України.

Код стану розрахунків 4 зазначається в разі дострокового остаточного завершення розрахунків з іноземним кредитором".

У зв'язку з цим абзаци п'ятдесят четвертий, п'ятдесят п'ятий уважати відповідно абзацами п'ятдесят сьомим, п'ятдесят восьмим;

абзац п'ятдесят сьомий викласти в такій редакції:

"Рядок 24 - заповнюється в разі зміни строковості кредиту порівняно з попереднім звітним періодом із зазначенням "+" та наданням відповідного пояснення в рядку 25";

у тексті пункту слово "пункт" у всіх відмінках замінити словом "рядок" у відповідних відмінках.

1.2.19. У формі N 504 "Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом" та поясненні щодо її заповнення:

у формі:

порядок подання викласти в такій редакції:

речення "Звіт, що подає банк, складено на підставі: ____ 1 - звіту позичальника; 2 - даних попереднього звіту у банку" викласти в такій редакції: "Звіт, що подає банк, складено на підставі: ____

1 - звіту позичальника-клієнта або власного кредиту банку;

2 - даних попереднього звіту клієнта з урахуванням здійснених за звітний період операцій за кредитом";

речення "Вид кредиту за строком: ____ 1 - короткостроковий; 2 - довгостроковий" викласти в такій редакції: "Вид кредиту за строком: ____

1 - короткостроковий терміном від 32 днів уключно;

2 - довгостроковий;

3 - короткостроковий терміном від 1 до 31 дня включно";

речення "Для банку: балансовий рахунок, за яким обліковується кредит ____" викласти в такій редакції: "За власними кредитами банку: балансовий рахунок, за яким обліковується кредит ____";

у таблиці форми:

рядок 5 колонки "Г" доповнити літерою і цифрою такого змісту: "Г5";

рядок 7 колонки "Д" доповнити літерами, цифрами та знаками такого змісту: "Д6 = Г6 плюс Б6";

виноску після таблиці викласти в такій редакції:

"*Дані за кодом Г5 зазначаються лише в разі неможливості спрогнозувати майбутнє надходження кредиту за сумами, які не надійшли в раніше зазначені строки. Дані за кодами Є5 та Ж5 зазначаються лише в разі неможливості спрогнозувати строки погашення частини або всієї суми прострочених платежів за основною сумою боргу та/або за процентними платежами";

у поясненні:

у пункті 2:

в абзаці другому слова "інформації звіту за попередній період з урахуванням фактично здійснених операцій з обслуговування кредиту (траншу) за звітний період" замінити словами "наявної в банку інформації";

абзац третій після слів "була надана помилково" доповнити словами "або зазнала змін";

після абзацу третього доповнити пункт чотирма новими абзацами такого змісту:

"Якщо сума заборгованості перед нерезидентом перевищує суму кредиту, зазначену в реєстраційному свідоцтві, у звіті зазначаються суми заборгованості, які можуть бути повернуті нерезиденту згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України.

Якщо територіальним управлінням Національного банку України анульовано реєстрацію договору про залучення кредиту або завершення розрахунків з іноземним кредитором за кредитом звітність у наступні звітні періоди не подається.

Якщо умовами кредитного договору передбачено використання плаваючої процентної ставки, для розрахунку процентних платежів використовується відповідна ставка, яка діяла на звітну дату.

Якщо умовами договору не визначено чіткої дати погашення заборгованості, у тому числі передбачено здійснення платежу на першу вимогу кредитора за пред'явленим рахунком, можливість поетапної оплати тощо та/або передбачено погашення заборгованості протягом кварталу (місяця, року тощо), сума прогнозного (планового) платежу зазначається в останньому місяці терміну дії договору та/або періоду погашення заборгованості згідно з основним договором з нерезидентом".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий уважати відповідно абзацами восьмим - тринадцятим;

у пункті 3:

після абзацу першого доповнити пункт трьома новими абзацами такого змісту:

"Код та назва відокремленого підрозділу банку" зазначається код банку (відокремленого підрозділу), що безпосередньо обслуговує іноземний кредит і відповідає значенню двадцятизначного коду підрозділу банку згідно з Довідником власних підрозділів банку, dptlist.dbf - 20 знаків;

"Звіт, що подає банк, складено на підставі" заповнюється банками;

"Код періодичності здійснення платежів з погашення основної заборгованості за кредитом (траншем)" заповнюється згідно з умовами договорів з нерезидентами".

У зв'язку з цим абзаци другий - шостий уважати відповідно абзацами п'ятим - дев'ятим;

в абзаці восьмому слово та цифру "Розділ 4" виключити;

після абзацу восьмого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У рядку 4 "Усього на інші роки" надається прогноз платежів, строк яких настає після восьми років, на які надається щорічний прогноз".

У зв'язку з цим абзац дев'ятий уважати абзацом десятим.

1.2.20. У формі N 520 "Інформація про курс та обсяги операцій банку з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти" та поясненні щодо її заповнення:

порядок подання форми викласти в такій редакції:

у поясненні:

у пункті 1 слова "протягом операційного дня" замінити словами "за звітний період";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Операції відображаються у звіті тих відокремлених підрозділів, на території яких перебуває клієнт, для якого були здійснені операції з купівлі-продажу іноземної валюти";

у пункті 5:

після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Операції відображаються за датою валютування".

У зв'язку з цим абзаци другий - сьомий уважати відповідно абзацами третім - восьмим;

в абзаці третьому слова "протягом операційного дня" замінити словами "за звітний період", а слова "які відображаються на балансових рахунках" виключити;

в абзаці третьому пункту 6 слова "протягом операційного дня" замінити словами "за звітний період".

1.2.21. У поясненні щодо заповнення форми N 531 "Звіт про резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством строки розрахунків за експортними, імпортними операціями" пункт 7 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі надання банком звіту про зняття зовнішньоекономічної операції резидента з контролю в колонках 20 та 21 слід відображати нулі".

1.2.22. У формі N 552 "Звіт про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти" та поясненні щодо заповнення:

у частині I форми виноску "*" виключити;

у поясненні:

пункт 2 доповнити після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"переказ коштів з рахунків лоро банків-нерезидентів на користь банку (або його клієнтів)".

У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом п'ятим;

пункт 3 доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:

"Операції за системами міжнародних грошових переказів відображаються банками-агентами та принциповими членами платіжних систем за фактом зарахування коштів на кореспондентський рахунок банку за даними виписки системи.

Операції за платіжними картками міжнародних платіжних систем відображаються за даними розрахунків з міжнародними платіжними системами, здійсненими на підставі клірингових виписок міжнародних платіжних систем.

Операції покриття за чеками відображаються за сумами, які надходять від емітентів на користь банку.

Операції неттінгу відображаються за економічним змістом операцій";

у пункті 4:

перше речення абзацу першого доповнити після слів "Надходження для одного клієнта" словами та цифрами "сумою понад 10000 доларів США або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції";

в абзаці другому:

у першому реченні слова "Якщо сума операції в одній валюті" замінити словами "Якщо за однією операцією сума надходження коштів та/або продажу безготівкової іноземної валюти";

друге речення викласти в такій редакції: "У колонці 4 зазначаються нулі або тризначний код уповноваженого банку (за операціями, визначеними абзацом 5 пункту 8 пояснення), у колонці 7 - нулі (за кредитними операціями) або "999" (за некредитними операціями), у колонці 8 - нулі, у колонці 5 - "0" (для резидентів та нерезидентів), "1" (для резидентів), "2" (для нерезидентів)";

після абзацу другого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Якщо у звіті відображається лише одна операція, сума якої не перевищує 10000 доларів США або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції, то заповнюються усі колонки звіту згідно із загальними вимогами до його складання".

У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом четвертим;

пункт 7 доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

"кредитів на умовах "овернайт", розміщених на п'ятницю - понеділок та святкові дні, якщо вони не були пролонговані;

суми комісій та нарахувань за виконання переказів, обслуговування рахунків, відсотків на залишки коштів на коррахунках тощо;

надходжень банківських металів, у тому числі увезення, та обсяги їх продажу";

у пункті 8:

у першому реченні абзацу четвертого слова "за мінусом комісії, яку отримують посередники" виключити;

після абзацу п'ятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"За операціями з одержання коштів із-за кордону, які не передбачають відкриття рахунку клієнта і подання відомостей про код ДРФО та резидентність клієнта, у тому числі якщо за день було здійснено одну операцію, колонки 4 та 5 заповнюються нулями, а в колонці 9 надається коментар щодо операцій (наприклад, "перекази без ідентифікації" або "перекази фізичних осіб" тощо)".

У зв'язку з цим абзац шостий уважати абзацом сьомим;

у пункті 11:

перше речення абзацу п'ятого доповнити після слів "або на користь яких надійшла іноземна валюта" словами "(у тому числі для зарахування на картковий рахунок)";

абзац шостий доповнити двома новими реченнями такого змісту: "У разі консолідації операцій згідно з пунктом 4 пояснення зазначається код резидентності - "1" або "2". Якщо в одній сумі консолідовані операції резидентів та нерезидентів - зазначається код "0";

абзаци дев'ятий, десятий викласти в такій редакції:

"01 - на користь резидента-експортера (крім авансових платежів);

02 - з метою здійснення інвестиції (крім операцій, які відображені з кодами 08 та 10)";

абзаци сімнадцятий, вісімнадцятий викласти в такій редакції:

"09 - надходження з іншою метою, у тому числі за приватними переказами;

10 - надходження іноземної валюти за операціями посередників з купівлі-продажу цінних паперів";

після абзацу дев'ятнадцятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"17 - зараховано іноземної валюти за операціями з продажу банківських металів".

У зв'язку з цим абзаци двадцятий - п'ятдесятий уважати відповідно абзацами двадцять першим - п'ятдесят першим;

після абзацу двадцять четвертого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"28 - конвертація".

У зв'язку з цим абзаци двадцять п'ятий - п'ятдесят перший уважати відповідно абзацами двадцять шостим - п'ятдесят другим;

абзац тридцять третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци тридцять четвертий - п'ятдесятий другий уважати відповідно абзацами тридцять третім - п'ятдесят першим;

абзац тридцять п'ятий замінити двома новими абзацами такого змісту:

"Колонка 7 - зазначається цифровий код для кредитних, депозитних операцій та операцій з цінними паперами за заборгованістю перед нерезидентами, який використовується для складання платіжного календаря за операціями в іноземній валюті за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами (3 знаки);

Цифровий код для кредитних операцій".

У зв'язку з цим абзаци тридцять шостий - п'ятдесят перший уважати відповідно абзацами тридцять сьомим - п'ятдесят другим;

абзац сорок дев'ятий викласти в такій редакції:

"000 - код кредитної операції невідомий";

після абзацу сорок дев'ятого доповнити пункт дванадцятьма абзацами такого змісту:

"Цифровий код для депозитних операцій:

271 - залучені міжбанківські депозити (коротко- та довгострокові);

272 - залучені депозити від юридичних осіб (коротко- та довгострокові);

273 - залучені депозити від фізичних осіб (коротко- та довгострокові).

Цифровий код за операціями з цінними паперами:

банківський сектор:

230 - розміщені короткострокові боргові цінні папери;

262 - інші довгострокові боргові цінні папери (крім єврооблігацій);

інші позичальники (юридичні особи, що не є банками, та фізичні особи):

330 - розміщені короткострокові боргові цінні папери;

362 - інші розміщені довгострокові боргові цінні папери (крім єврооблігацій).

Якщо операція не належить до кредитних, депозитних операцій та операцій з цінними паперами за заборгованістю перед нерезидентами, які включаються до платіжного календаря за операціями в іноземній валюті за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами, то в колонці зазначається "999".

У зв'язку з цим абзаци п'ятдесятий - п'ятдесят другий уважати відповідно абзацами шістдесят другим - шістдесят четвертим.

1.2.23. У поясненні до заповнення форми N 555 "Звіт про переказ безготівкової іноземної валюти":

доповнити абзац перший пункту 1 після слів "за власними операціями" словами "та переказ коштів на рахунки лоро банків-нерезидентів за дорученням банку або його клієнтів";

у пункті 2:

перше речення абзацу першого доповнити після слів "або банку" словами та цифрами "сумою понад 10000 доларів США або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції";

друге речення абзацу другого викласти в такій редакції: "Відображати у звіті такі операції необхідно однією сумою, у колонках 3, 6, 8, 9 зазначити нулі, а в колонці 4 - "0" (для резидентів та нерезидентів), "1" (для резидентів), "2" (для нерезидентів)";

після абзацу другого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Якщо у звіті відображається лише одна операція, сума якої не перевищує 10000 доларів США або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції, то заповнюються усі колонки звіту згідно з загальними вимогами до його складання".

У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом четвертим;

після абзацу четвертого доповнити пункт трьома новими абзацами такого змісту:

"Операції за системами міжнародних грошових переказів відображаються банками - агентами та принциповими членами платіжних систем за фактом списання коштів з кореспондентського рахунку банку за даними виписки системи.

Операції за платіжними картками міжнародних платіжних систем відображаються за даними розрахунків з міжнародними платіжними системами, здійсненими на підставі клірингових виписок міжнародних платіжних систем.

Операції неттінгу відображаються за економічним змістом операцій";

у пункті 4:

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій - десятий уважати відповідно абзацами другим - дев'ятим;

пункт доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"кредитів на умовах "овернайт", розміщених на п'ятницю - понеділок та святкові дні, якщо вони не були пролонговані;

комісій та нарахувань за виконання переказів, обслуговування рахунків, відсотків на залишки коштів на коррахунках тощо";

пункт 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі відображення операцій переказу коштів за межі України, які не передбачають відкриття рахунку клієнту і подання відомостей про код ДРФО та резидентність клієнта (у тому числі якщо за день було здійснено одну операцію), колонки 3 та 4 заповнюються нулями, а в колонці 10 надається коментар щодо операцій (наприклад, "перекази без ідентифікації" або "перекази фізичних осіб" тощо)";

у пункті 6:

абзац п'ятий доповнити двома новими реченнями такого змісту: "У разі консолідації операцій згідно з пунктом 2 пояснення зазначається код резидентності - "1" або "2". Якщо в одній сумі консолідовані операції резидентів та нерезидентів - зазначається код "0";

абзац шостий доповнити новим реченням такого змісту: "Коди мети переказу для операцій, які мають ознаки кредитування, визначаються за економічним змістом таких операцій";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"21 - за операцією, пов'язаною з імпортом товарів (продукції, робіт, послуг), увезених на територію України або отриманих на території України";

абзац восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - тридцять дев'ятий уважати відповідно абзацами восьмим - тридцять восьмим;

абзац десятий після слів "імпортом товарів" доповнити словами "(продукції, робіт, послуг)";

після абзацу дванадцятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"28 - переказ за операцією з конвертації однієї іноземної валюти в іншу".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - тридцять восьмий уважати відповідно абзацами чотирнадцятим - тридцять дев'ятим;

абзац шістнадцятий доповнити словами "у тому числі за приватними переказами";

після абзацу вісімнадцятого доповнити пункт двома новими абзацами такого змісту:

"34 - погашення клієнтом кредиту, отриманого від банку;

35 - погашення банком кредиту, отриманого від юридичної або фізичної особи (не банку)".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - тридцять дев'ятий уважати відповідно абзацами двадцять першим - сорок першим;

абзац двадцять перший замінити двома новими абзацами такого змісту:

"Колонка 6 - зазначається цифровий код для кредитних, депозитних операцій та операцій з цінними паперами за заборгованістю перед нерезидентами, який використовується для складання платіжного календаря за операціями в іноземній валюті за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами (3 знаки).

Цифровий код для кредитних операцій".

У зв'язку з цим абзаци двадцять другий - сорок перший уважати відповідно абзацами двадцять третім - сорок другим;

абзаци двадцять третій - тридцять п'ятий викласти в такій редакції:

"211 - короткострокові кредити, отримані банком від материнського банку;

212 - короткострокові кредити, отримані банком від інших прямих інвесторів;

220 - інші короткострокові кредити, отримані банком;

241 - довгострокові кредити, отримані банком від материнського банку;

242 - довгострокові кредити, отримані банком від інших прямих інвесторів;

250 - інші довгострокові кредити, отримані банком;

311 - короткострокові кредити, отримані клієнтом від прямих інвесторів - материнських компаній;

312 - короткострокові кредити, отримані клієнтом від інших прямих інвесторів;

320 - інші короткострокові кредити, отримані клієнтом;

341 - довгострокові кредити, отримані клієнтом від прямих інвесторів - материнських компаній;

342 - довгострокові кредити, отримані клієнтом від інших прямих інвесторів;

350 - інші довгострокові кредити, отримані клієнтом;

000 - код кредитної операції невідомий";

після абзацу тридцять п'ятого доповнити пункт дванадцятьма новими абзацами такого змісту:

"Цифровий код для депозитних операцій:

271 - залучені міжбанківські депозити (коротко- та довгострокові);

272 - залучені депозити від юридичних осіб (коротко- та довгострокові);

273 - залучені депозити від фізичних осіб (коротко- та довгострокові).

Цифровий код за операціями з цінними паперами:

банківський сектор:

230 - розміщені короткострокові боргові цінні папери;

262 - інші довгострокові боргові цінні папери (крім єврооблігацій);

інші позичальники (юридичні особи, що не є банками, та фізичні особи):

330 - розміщені короткострокові боргові цінні папери;

362 - інші розміщені довгострокові боргові цінні папери (крім єврооблігацій).

Якщо операція не належить до кредитних, депозитних операцій та операцій з цінними паперами за заборгованістю перед нерезидентами, які включаються до платіжного календаря за операціями в іноземній валюті за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами, то в колонці зазначається "999".

У зв'язку з цим абзаци тридцять шостий - сорок другий уважати відповідно абзацами сорок восьмим - п'ятдесят четвертим;

в абзаці п'ятдесят другому цифри та слово "12 і 13" замінити цифрами та словом "8 і 9";

в абзаці п'ятдесят третьому цифри "12" замінити цифрою "8", а цифри "13" - цифрою "9".

1.2.24. В абзаці шістнадцятому пункту 6 пояснення щодо заповнення форми N 605 "Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості" цифри "3548" замінити цифрами і знаком "3548/9".

1.2.25. У формі N 611 "Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

колонку 2 рядка 1 викласти в такій редакції:

"

Середньозважене/середньоарифметичне значення за місяць 

";

колонку 2 рядка 3 викласти в такій редакції:

"

Відхилення від середньозваженого/середньоарифметичного значення нормативу/ліміту на попередню звітну дату (+ збільшення/- зниження) 

";

у поясненні:

абзац третій доповнити новим реченням такого змісту: "У колонках 22, 23 зазначається середньоарифметичне значення лімітів Л13-1, Л13-2";

абзац п'ятий доповнити двома новими реченнями такого змісту: "У колонках 22, 23 зазначається відхилення від середньоарифметичного значення ліміту на попередню звітну дату. Розраховується за середньоарифметичними значеннями ліміту за попередній та звітний місяці за даними рядка 1".

1.2.26. У формі N 613 "Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

після колонки 9 доповнити новою колонкою такого змісту:

"

Дата договору 

91  

";

у поясненні:

пункт 2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3 - 12 уважати відповідно пунктами 2 - 11;

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Інформація надається за активними операціями банків, що пов'язані з наданням клієнтам залучених коштів у тимчасове користування (надання кредитів у готівковій або безготівковій формі, на фінансування будівництва житла та у формі врахування векселів, розміщення депозитів, проведення факторингових операцій, операцій репо, фінансового лізингу тощо) або прийняттям зобов'язань про надання коштів у тимчасове користування (надання гарантій, поручительств, авалів тощо), а також за операціями з купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів і від свого імені (уключаючи андеррайтинг), будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми.

Активні операції необхідно відобразити у формі за їх балансовою вартістю, тобто в розрізі складових, що визначені в колонках 17 - 21";

у пункті 9:

в абзаці чотирнадцятому слова і цифру "у колонці 8 ставиться цифра нуль" замінити словами і цифрою "колонка 8 заповнюється нулями";

після абзацу п'ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Колонка 91 - зазначається дата договору".

У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - сорок четвертий уважати відповідно абзацами сімнадцятим - сорок п'ятим.

1.2.27. У поясненні щодо заповнення форми N 618 "Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків":

після абзацу тридцять восьмого доповнити пояснення двома новими абзацами такого змісту:

"3540(1)/9 А "Валюта та банківські метали до отримання, що придбані за умовами спот у банку-контрагента, який має офіційний кредитний рейтинг не нижче ніж інвестиційний клас";

"3540(2)/9 А "Валюта та банківські метали до отримання, що придбані за умовами спот у банку-контрагента, який не належить до інвестиційного класу".

У зв'язку з цим абзаци тридцять дев'ятий - сімдесят дев'ятий уважати відповідно абзацами сорок першим - вісімдесят першим;

абзаци сорок третій, сорок четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сорок п'ятий - вісімдесят перший уважати відповідно абзацами сорок третім - сімдесят дев'ятим.

1.2.28. Форму N 621 "Звіт про роботу ліквідатора (ліквідаційної комісії) банку" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про роботу
ліквідатора (ліквідаційної комісії) банку
за станом на ____________ 20__ року

_____________________________
(назва банку) 

 

________________________________________________
(зазначається, ким призначений ліквідатор (ліквідаційна комісія) -
Національним банком України, господарським судом, вищим
органом банку) 

_____________________________
(дата призначення ліквідатора/
ліквідаційної комісії) 

 

_________________________________________________
                          (адреса ліквідатора/ліквідаційної комісії) 

(копійки)

N
з/п 

Назва показника 

Дані за останній робочий день 

Дані за початковим балансом ліквідатора 

Дані за проміжним ліквідаційним балансом 

Рух коштів 

Дані на  
звітну дату 

Збільшення/надходження 

Зменшення/видатки 

усього 

у тому числі визнана кредиторська заборгованість 

Накопичувальна сума 

за звітний місяць 

накопичувальна сума 

за звітний місяць  

10 

11 

Активи 

Накопичувальний (кореспондентський) рахунок у Національному банку України 

 

  

  

Х 

  

  

  

  

  

Готівкові кошти та банківські метали 

 

  

  

Х 

  

  

  

  

  

Кошти розміщені - усього,
у тому числі: 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

3.1 

у Національному банку України, уключаючи цінні папери, що рефінансуються Національним банком України  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

3.2 

в інших банках,
з них: 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

3.2.1 

у банках-нерезидентах 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

3.3 

у суб'єктів господарювання  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

3.4 

в органах державної влади  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

3.5 

в органах місцевого самоврядування 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

3.6 

у фізичних осіб 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

3.7 

інша заборгованість  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

Матеріальні активи 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

Інші активи,
з них: 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

5.1 

розрахунки між філіями та іншими підпорядкованими установами банку 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

5.2 

сформовані резерви під активні операції 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

Активи банку - усього  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

Застава - усього,
з неї: 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

7.1 

отримана застава 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

7.2 

надана застава 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

Пасиви 

Вимоги кредиторів,
у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.1 

зобов'язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.2 

грошові вимоги по заробітній платі, що виникли із зобов'язань банку перед працівниками до порушення процедури ліквідації банку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.3 

вимоги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що виникли у випадках, визначених законодавством про гарантування вкладів фізичних осіб 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.4 

вимоги вкладників - фізичних осіб у частині перевищення суми, передбаченої системою гарантування вкладів фізичних осіб 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.5 

вимоги Національного банку України,
у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.5.1 

вимоги, що виникли в результаті зниження вартості застави, наданої для забезпечення кредитів рефінансування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.5.2 

витрати, здійснені з метою забезпечення першочергових витрат під час здійснення ліквідаційної процедури 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.5.3 

інші вимоги Національного банку України 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.6 

вимоги Міністерства фінансів України, що виникли у зв'язку з наданням поворотної фінансової допомоги  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.7 

вимоги фізичних осіб, платежі на ім'я яких заблоковано (крім фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.8 

вимоги щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів),
з них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.8.1 

нарахування на заробітну плату працівникам банку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.8.2 

ПДВ на реалізоване майно банку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.9 

інші вимоги,
з них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.9.1 

вкладників - фізичних осіб у частині визнаних судом моральної шкоди, збитків, пені тощо 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.9.2 

суб'єктів господарювання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.9.3 

інших банків 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.9.4 

кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.9.5 

бюджету та державних цільових фондів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.10 

вимоги за субординованим боргом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші пасиви,
з них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9.1 

розрахунки між філіями та іншими підпорядкованими установами банку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9.2 

статутний капітал 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Пасиви банку - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інформація для довідки 

11 

Кредиторська та дебіторська заборгованість, погашена (відновлена) шляхом взаємозаліку  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

12 

Витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії) згідно із затвердженим кошторисом витрат,
у тому числі: 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

12.1 

витрати на оплату праці 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

13 

Фактичні витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії),
у тому числі: 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

13.1 

на утримання персоналу 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

13.2 

витрати, пов'язані із сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів) 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

13.3 

на телекомунікації 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

13.4 

на утримання основних засобів та нематеріальних активів 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

13.5 

інші експлуатаційні та господарські витрати 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

13.6 

супутні небанківські операційні витрати 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

13.7 

інші небанківські операційні витрати 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

13.8 

інші витрати, пов'язані з процедурою ліквідації 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

14 

Витрати за рахунок коштів Національного банку України, наданих для здійснення першочергових витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

15 

Відхилення фактичних витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) від витрат згідно із затвердженим кошторисом 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

16 

Відхилення фактичних витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) на оплату праці від відповідних витрат згідно із затвердженим кошторисом  

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

17 

Кількість працюючих у ліквідатора (ліквідаційній комісії) 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

18 

Кількість архівних справ банку,
у тому числі: 

  

Х 

Х 

Х 

  

Х 

  

  

  

18.1 

постійного терміну зберігання,
з них: 

  

Х 

Х 

Х 

  

Х 

  

  

  

18.1.1 

справи особового складу 

  

Х 

Х 

Х 

  

Х 

  

  

  

18.2 

тривалого терміну зберігання  

  

Х 

Х 

Х 

  

Х 

  

  

  

18.3 

тимчасового терміну зберігання 

  

Х 

Х 

Х 

  

Х 

  

  

  

"___" ____________ 20__ р. 

Голова ліквідаційної комісії 

__________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

_______________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

__________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

За наявності руху коштів, не передбачених формою звітності, а також у разі виявлення розбіжностей між даними за останній робочий день банку і даними за початковим, проміжним балансами ліквідатор (ліквідаційна комісія) обов'язково має подати письмове роз'яснення структурному підрозділу Національного банку України, що здійснює контроль за ліквідаційною процедурою банків.

Пояснення щодо заповнення форми N 621

Звіт про роботу ліквідатора (ліквідаційної комісії) банку

1. Звіт складається за даними ліквідатора (ліквідаційної комісії) і відображає стан здійснення ліквідаційної процедури в частині повернення коштів банку, їх накопичення та задоволення вимог кредиторів згідно з черговістю, визначеною статтею 96 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

2. Звіт містить дані про витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії) згідно з кошторисом витрат, затвердженим органом, який призначив ліквідатора (ліквідаційну комісію), про фактичні витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії), у тому числі на оплату праці, та витрати Національного банку України, що пов'язані з процедурою ліквідації.

3. Звіт подається щомісяця ліквідаторами (ліквідаційними комісіями), призначеними господарським судом, Національним банком України, вищим органом управління банку, від початку здійснення ліквідаційної процедури до її завершення (затвердження ліквідаційного балансу).

4. Дані за показниками звіту надаються накопичувальним підсумком з початку здійснення ліквідаційної процедури банку за станом на звітну дату та окремо за звітний місяць.

5. Структурний підрозділ Національного банку України, що здійснює контроль за ліквідаційною процедурою банків, самостійно визначає методи, шляхи перевірки достовірності даних, які подаються ліквідатором (ліквідаційною комісією).

6. Опис параметрів заповнення форми:

Колонка 3 (Дані за останній робочий день) - зазначаються дані згідно з балансом за останній робочий день банку.

Колонка 4 (Дані за початковим балансом ліквідатора) - зазначаються дані за початковим балансом, який складає ліквідатор (ліквідаційна комісія) згідно з главою 11 розділу VI Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 369 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за N 845/6036 (далі - Положення).

Колонки 5, 6 (Дані за проміжним ліквідаційним балансом) - зазначаються дані за проміжним ліквідаційним балансом, який складає ліквідатор (ліквідаційна комісія) згідно з главою 13 розділу VI Положення, з виділенням окремо визнаної кредиторської заборгованості з урахуванням затверджених змін до переліку (реєстру) акцептованих ліквідатором вимог кредиторів.

Колонки 7 - 10 (Рух коштів) - зазначається рух коштів банку, що ліквідується, а також рух активів (пасивів) банку, що не супроводжується отриманням (поверненням) коштів.

Колонка 7 (Збільшення/надходження, накопичувальна сума) - зазначаються суми надходжень на накопичувальний рахунок, збільшення дебіторської заборгованості, матеріальних активів банку, кредиторської заборгованості, витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії), інших активів та пасивів банку порівняно з відповідними даними на останній робочий день банку (дані колонки 3, крім сум, зазначених у розділі "Інформація для довідки").

Колонка 8 (Збільшення/надходження за звітний місяць) - зазначаються суми надходжень на накопичувальний рахунок, збільшення дебіторської заборгованості, матеріальних активів банку, кредиторської заборгованості, витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії), інших активів та пасивів за звітний місяць.

Колонка 9 (Зменшення/видатки, накопичувальна сума) - зазначаються суми витрат з накопичувального рахунку, зменшення дебіторської і кредиторської заборгованості, матеріальних активів, витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії), інших активів і пасивів порівняно з відповідними даними на останній робочий день банку (дані колонки 3, крім сум, зазначених у розділі "Інформація для довідки").

Колонка 10 (Зменшення/видатки за звітний місяць) - зазначаються суми витрат з накопичувального рахунку, зменшення дебіторської і кредиторської заборгованості, матеріальних активів, витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії), інших активів і пасивів за звітний місяць.

Колонка 11 (дані на звітну дату) - зазначаються залишки сум за показниками форми на звітну дату (дані колонки 11 = дані колонки 3 + дані колонки 7 - дані колонки 9).

У рядках розділу "Інформація для довідки" дані колонки 11 = дані колонки 9 - дані колонки 7.

Рядки 1, 2 - зазначається рух коштів на накопичувальному рахунку, готівкових коштів та банківських металів, пов'язаний із здійсненням ліквідаційної процедури.

Рядки 3, 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.3 - 3.7 - зазначаються суми збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості банку порівняно з відповідними даними на останній робочий день банку та окремо за звітний місяць.

Рядок 4 - зазначаються суми збільшення (зменшення) матеріальних активів банку порівняно з відповідними даними на останній робочий день банку та окремо за звітний місяць.

Рядок 5 - зазначаються суми збільшення (зменшення) вартості інших активів (уключаючи нематеріальні активи, зміни позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів) порівняно з відповідними даними на останній робочий день банку та окремо за звітний місяць, а також сума сформованих резервів під активні операції.

Рядок 5.1 - зазначається стан розрахунків між філіями та іншими підпорядкованими установами банку.

Рядок 5.2 - зазначається стан сформованих резервів під активні операції.

Рядок 6 - зазначаються суми збільшення (зменшення) загальних активів банку порівняно з даними на останній робочий день банку та окремо за звітний місяць.

Рядки 7, 7.1, 7.2 - зазначаються суми збільшення (зменшення) вартості застави, з неї отриманої, наданої порівняно з відповідними даними на останній робочий день банку та окремо за звітний місяць.

Рядки 8, 8.1 - 8.5, 8.5.1 - 8.5.3, 8.6 - 8.8, 8.8.1, 8.8.2, 8.9, 8.9.1 - 8.9.5, 8.10 - зазначається стан кредиторської заборгованості банку (збільшення в разі визнання вимог кредиторів господарськими судами; зменшення в разі задоволення вимог кредиторів) порівняно з відповідними даними на останній робочий день банку та окремо за звітний місяць.

Рядок 9 - зазначаються суми збільшення (зменшення) інших пасивів (уключаючи зміни позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів) і статутного капіталу порівняно з відповідними даними на останній робочий день банку та окремо за звітний місяць.

Рядок 9.1 - зазначається стан розрахунків між філіями та іншими підпорядкованими установами банку.

Рядок 9.2 - зазначаються суми збільшення (зменшення) статутного капіталу порівняно з даними на останній робочий день банку та окремо за звітний місяць.

Рядок 10 - зазначаються суми збільшення (зменшення) загальних пасивів банку порівняно з даними на останній робочий день банку та окремо за звітний місяць.

Рядок 11 - зазначаються суми безготівкового взаємопогашення (відновлення) кредиторської та дебіторської заборгованості банку.

Рядок 12 - зазначаються суми витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом витрат.

Рядок 12.1 - зазначаються суми витрат на оплату праці працівників, залучених для здійснення ліквідації банку, згідно із затвердженим кошторисом витрат.

Рядки 13, 13.1 - 13.8 - зазначаються фактичні суми витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії), пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури.

Рядок 14 - зазначаються суми витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) за рахунок коштів Національного банку України, наданих у встановленому порядку для здійснення першочергових витрат на початку ліквідаційної процедури.

Рядки 15, 16 - зазначаються суми відхилення фактичних загальних витрат та витрат на оплату праці ліквідатора (ліквідаційної комісії) від відповідних витрат згідно із затвердженим кошторисом.

Рядок 17 - зазначається кількість працівників ліквідатора (ліквідаційної комісії) за станом на звітну дату.

Рядки 18, 18.1, 18.1.1, 18.2, 18.3 - зазначаються наявні кількості архівних справ у банку до ліквідаційного періоду та за період ліквідації за термінами зберігання з виділенням кількості справ особового складу, а також кількість документів, зданих до архіву та знищених за станом на звітну дату.

Для показників, викладених у рядках 18, 18.1, 18.1.1, 18.2, 18.3, колонки форми мають такі значення:

Колонка 3 - зазначається кількість архівних справ банку на останній робочий день банку (до ліквідаційного періоду).

Колонка 7 - зазначається кількість архівних справ банку за ліквідаційний період.

Колонка 9 - зазначається кількість архівних справ банку, переданих до архіву за станом на звітну дату (накопичувальним підсумком за усі періоди).

Колонка 10 - зазначається кількість знищених архівних справ банку, термін архівації яких минув за станом на звітну дату (накопичувальним підсумком за всі періоди).

Колонка 11 - зазначається наявна кількість архівних справ банку за станом на звітну дату (дані колонки 11 = дані колонки 3 + дані колонки 7 - дані колонки 9 - дані колонки 10).

7. Дані рядка 6 "Активи банку - усього" в колонках 3 - 11 форми звіту мають збігатися з відповідними даними рядка 10 "Пасиви банку - усього" зазначених колонок.

8. Показники форми складаються таким чином:

N рядка 

Назва показника 

Формування даних 

Накопичувальний (кореспондентський) рахунок у Національному банку України 

Зазначаються залишок (колонки 3 - 5, 11) та обороти коштів (колонки 7 - 10) за накопичувальним рахунком, кошти з кореспондентського рахунку 1200 на час ліквідації переносяться на рахунок 1207  

Готівкові кошти та банківські метали 

Формуються за даними рахунків груп 100, 101, 110 

Кошти розміщені - усього,
у тому числі: 

Зазначається сума боргів до банку та її зміни, пов'язані із поверненням (збільшенням). Формується за підсумком рядків 3.1 - 3.7 

3.1 

у Національному банку України, уключаючи цінні папери, що рефінансуються Національним банком України 

Формуються за даними рахунків груп 120 (крім рахунків 1207, 1200), 121, 141 - 144 

3.2 

в інших банках,
з них: 

Формуються за даними рахунків груп 150 - 152, 181, 188 

3.2.1 

у банках-нерезидентах 

Зазначається рух залишку коштів у банках-нерезидентах 

3.3 

у суб'єктів господарювання  

Формуються за даними рахунків груп 200 - 203, 206 - 209, 248, 260 А, 265 А 

3.4 

в органах державної влади  

Формуються за даними рахунків групи 210, 212  

3.5 

в органах місцевого самоврядування 

Формуються за даними рахунків групи 211, 213  

3.6 

у фізичних осіб 

Формуються за даними рахунків груп 220 - 223, 262 А 

3.7 

інша заборгованість 

Формуються за даними рахунків груп 270, 280, 292 А, 300, 301, 310, 311, 312, 313, 321, 350, 351, 352, 354, 355, 357, 370 А, 371, 373 А, 410, 420  

Матеріальні активи 

Формуються за даними рахунків груп 340, 440, 441, 443, 450, 453 

Інші активи,
з них: 

Зазначається рух сум інших активів (уключаючи нематеріальні активи, позицію банку щодо іноземної валюти та банківських металів за даними рахунків розділу 38) та сформованих резервів під активні операції  

5.1 

розрахунки між філіями та іншими підпорядкованими установами банку 

Формуються за даними рахунків розділу 39 

5.2 

сформовані резерви під активні операції 

Формуються за даними рахунків груп 149, 159, 189, 240, 289, 319, 329, 359 

Активи банку - усього 

Зазначається рух загальної суми активів банку  

Застава - усього,
з неї: 

Формуються за даними рахунків розділу 95 

7.1 

отримана застава 

Формуються за даними рахунків групи 950 

7.2 

надана застава 

Формуються за даними рахунків групи 951 

Вимоги кредиторів,
у тому числі: 

Зазначаються дані за підсумком рядків 8.1 - 8.10 

8.1 

зобов'язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян 

Зазначаються суми зобов'язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, та витрат, пов'язаних з їх виконанням  

8.2 

грошові вимоги щодо заробітної плати, що виникли із зобов'язань банку перед працівниками до порушення процедури ліквідації банку 

Зазначаються суми зобов'язань перед працівниками банку та витрат, пов'язаних з їх виконанням. Формуються за даними рахунків групи 365 

8.3 

вимоги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що виникли у випадках, визначених законодавством про гарантування вкладів фізичних осіб 

Зазначаються суми вимог Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до банку, пов'язаних з відшкодуванням кредиторам - фізичним особам гарантованих сум виплат, та витрати ліквідатора, пов'язані з їх задоволенням 

8.4 

вимоги вкладників - фізичних осіб у частині перевищення суми, передбаченої системою гарантування вкладів фізичних осіб 

Зазначаються суми вимог вкладників - фізичних осіб до банку згідно із затвердженим реєстром (переліком) вимог та їх рух: зменшення, пов'язані із задоволенням вимог; збільшення суми внаслідок визнання вимог за рішенням господарських судів. Формуються за даними рахунків груп 262 П, 263 

8.5 

вимоги Національного банку України,
у тому числі: 

Зазначається підсумок рядків 8.5.1 - 8.5.3 

8.5.1 

вимоги, що виникли в результаті зниження вартості застави, наданої для забезпечення кредитів рефінансування 

Формуються за даними рахунків групи 131 

8.5.2 

витрати, здійснені з метою забезпечення першочергових витрат під час проведення ліквідаційної процедури 

Зазначаються суми коштів Національного банку України, надані ліквідатору (ліквідаційній комісії) для здійснення першочергових витрат на початку ліквідаційної процедури за відсутністю коштів банку, та суми відшкодувань цих коштів (крім колонок 3 - 6) 

8.5.3 

інші вимоги Національного банку України 

Зазначаються суми заборгованості Національному банку України за наданими кредитами та витрати, пов'язані із погашенням заборгованості. Формуються за даними рахунків груп 130 - 133  

8.6 

вимоги Міністерства фінансів України, що виникли у зв'язку з наданням поворотної фінансової допомоги  

Зазначаються: сума поворотної фінансової допомоги банку, надана Міністерством фінансів України, та витрати, пов'язані із її погашенням. До неї не входять внески до статутного капіталу банку. 

8.7 

вимоги фізичних осіб, платежі на ім'я яких заблоковано (крім фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності) 

Формуються за даними рахунків групи 262 П  

8.8 

вимоги щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів),
з них: 

Зазначаються суми вимог до банку за загальнодержавними і місцевими податками та неподатковими платежами до бюджету, органів страхування та соціального забезпечення та витрати, пов'язані з їх погашенням. Формуються за даними рахунків групи 362 

8.8.1 

нарахування на заробітну плату працівникам банку 

Зазначаються суми нарахувань на заробітну плату працівникам банку та відповідних виплат 

8.8.2 

ПДВ на реалізоване майно банку 

Зазначається сума ПДВ на реалізоване майно банку 

8.9 

інші вимоги,
з них: 

Зазначаються суми інших вимог до банку та витрат, пов'язаних з їх погашенням (уключаючи позачергові вимоги, забезпечені заставою, та їх погашення) 

8.9.1 

вимоги вкладників - фізичних осіб у частині визнаних судом моральної шкоди, збитків, пені тощо 

Зазначаються суми зобов'язань і витрат, пов'язаних з виплатами вкладникам - фізичним особам визнаної судом моральної шкоди, збитків, пені тощо 

8.9.2 

суб'єктів господарювання 

Формуються за даними рахунків груп 260 П, 261, 265 П 

8.9.3 

інших банків 

Формуються за даними рахунків груп 160 - 162, 191 

8.9.4 

кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку 

Формуються за даними рахунків групи 290 

8.9.5 

вимоги бюджету та державних цільових фондів 

Формуються за даними рахунків груп 251 - 257 

8.10 

вимоги за субординованим боргом 

Зазначаються суми зобов'язань та витрат, пов'язаних із погашенням субординованого боргу банку. Формуються за даними рахунків групи 366 

Інші пасиви,
з них: 

Зазначаються суми інших пасивів (уключаючи позицію банку щодо іноземної валюти та банківських металів за даними рахунків розділу 38), розмір статутного капіталу банку та суми зобов'язань, які не визнані ліквідатором, але обліковуються на балансових рахунках банку 

9.1 

розрахунки між філіями та іншими підпорядкованими установами банку 

Формуються за даними рахунків розділу 39 

9.2 

статутний капітал 

Формуються за даними рахунків розділу 50 

10 

Пасиви банку - усього 

Зазначається рух загальної суми пасивів банку 

  

Інформація для довідки: 

  

11 

Кредиторська та дебіторська заборгованість, погашена (відновлена) шляхом взаємозаліку 

Зазначаються суми безготівкового взаємопогашення (відновлення) кредиторської та дебіторської заборгованості банку (крім колонок 3 - 6) 

12 

Витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії) згідно із затвердженим кошторисом витрат,
у тому числі: 

Зазначаються суми витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом витрат (крім колонок 3 - 6) 

12.1 

витрати на оплату праці 

Зазначаються суми витрат на оплату праці осіб, залучених до ліквідації банку, згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом витрат  

13 

Фактичні витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії),
у тому числі: 

Зазначаються суми фактичних витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) на здійснення процедури ліквідації (крім колонок 3 - 6). Уключаються витрати за рахунок коштів Національного банку України  

13.1 

на утримання персоналу 

Зазначаються суми фактичних витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) на основну та додаткову заробітну плату персоналу  

13.2 

витрати, пов'язані зі сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів) 

Зазначаються суми фактичних витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії), пов'язані зі сплатою податків на додану вартість, на землю, з власників транспортних засобів, комунального, інших податків та обов'язкових платежів  

13.3 

на телекомунікації 

Зазначаються суми фактичних витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) на системи банківського зв'язку та поштово-телефонних витрат  

13.4 

на утримання основних засобів та нематеріальних активів 

Зазначаються суми фактичних витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії), пов'язані з утриманням власних основних засобів, у тому числі транспорту та орендованих основних засобів  

13.5 

інші експлуатаційні та господарські витрати 

Зазначаються суми фактичних витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) на комунальні послуги, охорону та інших експлуатаційних та господарських витрат  

13.6 

супутні небанківські операційні витрати 

Зазначаються суми фактичних витрат на відрядження працівників ліквідатора (ліквідаційної комісії) 

13.7 

інші небанківські операційні витрати 

Зазначаються суми фактичних витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) на оголошення в засобах масової інформації, операційних витрат підрозділів банку та інших небанківських операційних витрат 

13.8 

інші витрати, пов'язані з процедурою ліквідації 

Зазначаються суми фактичних витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) на правове супроводження, державне мито, оцінку майна, цінних паперів, на виплату винагороди організаторам торгів майном, цінними паперами та ліквідаторам, на страхування фінансової відповідальності, упорядкування архіву, судових витрат 

14 

Витрати за рахунок коштів Національного банку України, наданих для здійснення першочергових витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) 

Зазначаються суми фактичних витрат за рахунок коштів Національного банку України, наданих у встановленому порядку ліквідатору (ліквідаційній комісії) для здійснення першочергових витрат (крім колонок 3 - 6) 

15 

Відхилення фактичних витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) від витрат згідно із затвердженим кошторисом 

Суми фактичних витрат ліквідатора (дані рядка 13) коригуються на відповідне значення показника згідно з кошторисом (рядок 12) і зазначаються в колонках 7 - 10. Дані колонки 11 = дані колонки 9 - дані колонки 7  

16 

Відхилення фактичних витрат на оплату праці ліквідатора (ліквідаційної комісії) від витрат на оплату праці згідно із затвердженим кошторисом 

Суми фактичних витрат ліквідатора на оплату праці (рядок 13.1) коригуються на відповідне значення показника згідно із кошторисом (рядок 12.1) і зазначаються в колонках 7 - 10. Дані колонки 11 = дані колонки 9 - дані колонки 7 

17 

Кількість працівників ліквідатора (ліквідаційної комісії) 

Зазначається облікова чисельність працюючих у ліквідаційній комісії за станом на звітну дату. Складові показника: ліквідатор, залучені до ліквідації службовці Національного банку України та інші фізичні особи  

18 

Кількість архівних справ банку,
у тому числі: 

Зазначається наявна кількість архівних справ банку за станом на звітну дату 

18.1 

постійного терміну зберігання,
з них: 

Зазначається наявна кількість архівних справ банку постійного терміну зберігання за станом на звітну дату 

18.1.1 

справи особового складу 

Зазначається наявна кількість архівних справ особового складу банку за станом на звітну дату 

18.2 

тривалого терміну зберігання 

Зазначається наявна кількість архівних справ банку тривалого (більше 10 років) терміну зберігання за станом на звітну дату 

18.3 

тимчасового терміну зберігання 

Зазначається наявна кількість архівних справ банку тимчасового (до 10 років) терміну зберігання за станом на звітну дату 

".

1.2.29. У порядку подання форми N 622 "Відомості про проведення ліквідатором роботи щодо повернення коштів боржниками банку" слова "Департаменту реорганізації та припинення діяльності банків" замінити словами "Управлінню ліквідації банків".

1.2.30. У формі N 650 "Звіт про операції довірчого управління" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

загальну колонку "Структура активів, залучених у довірче управління" після колонки 8 доповнити новою колонкою такого змісту:

"

Інші активи 

".

У зв'язку з цим колонки 9 - 20 уважати відповідно колонками 10 - 21;

у поясненні:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Форма звіту розроблена з метою контролю за діяльністю банків з довірчого управління залученими активами";

пункт 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"08 - інший фонд банківського управління";

у пункті 6:

абзац шостий доповнити цифрою "9";

після абзацу восьмого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Колонка 9 - зазначаються суми вартості інших активів, залучених згідно з договорами про довірче управління, окремо за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансового рахунку 9790".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - двадцять другий уважати відповідно абзацами десятим - двадцять третім;

в абзаці десятому після слова "Колонка" цифру "9" замінити цифрами "10";

в абзаці одинадцятому слово та цифри "Колонки 10" замінити словом та цифрами "Колонка 11";

в абзаці дванадцятому цифри "11" замінити цифрами "12", а після слова "колонок" цифри "12, 13, 14" замінити відповідно цифрами "13, 14, 15";

в абзацах тринадцятому - двадцять першому після слова "Колонка" цифри "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "19", "20" замінити відповідно цифрами "13", "14", "15", "16", "17", "18", "19", "20", "21";

в абзацах двадцять другому, двадцять третьому цифри "20" замінити цифрами "21";

у пункті 7:

абзац шостий доповнити цифрою "9";

після абзацу восьмого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Колонка 9 - зазначаються суми вартості інших активів, залучених у довірче управління, за всіма довірителями та в розрізі довірителів юридичних і фізичних осіб, з якими укладено індивідуальні договори про довірче управління. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансового рахунку 9791".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - двадцять перший уважати відповідно абзацами десятим - двадцять другим;

в абзацах десятому, одинадцятому після слова "Колонка" цифру "9" та цифри "10" замінити відповідно цифрами "10", "11";

в абзаці дванадцятому цифри "11" замінити цифрами "12", а після слова "колонок" цифри "12, 13, 14" замінити цифрами "13, 14, 15";

в абзацах тринадцятому - двадцять першому після слова "Колонка" цифри "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "19", "20" замінити відповідно цифрами "13", "14", "15", "16", "17", "18", "19", "20", "21";

у пункті 8 цифри "20" замінити цифрами "21".

1.2.31. У поясненні щодо заповнення форми N 653 "Звіт про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості":

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату, та зміни в обсягах заборгованості за кредитними договорами.

За балансовими рахунками 1508 та 1509, які включаються до форми, облік сум слід вести за параметром аналітичного обліку R011, який визначає розподіл рахунків таким чином:

1 - доходи за коштами на кореспондентських рахунках, що відкриті в інших банках;

2 - доходи за коштами банків у розрахунках";

у пункті 4:

абзаци другий - четвертий викласти в такій редакції:

"Рядок 1 "Операції на міжбанківському ринку (кредити, фінансовий лізинг, депозити, виконані гарантії)" (1502, 1510, за рахунками 1508 та 1509 обсяг заборгованості підлягає відображенню із значенням 2 параметра R011, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526 КА, 1527, 1528, 1529, 1600 А, 1607, 3548/1).

Рядок 2 "Кредити, що надані органам державної влади" (2102, 2103, 2105, 2106 КА, 2107, 2108, 2109, 2118, 2119, 2122, 2123, 2125, 2126 КА, 2127, 2128, 2129, 2112, 2113, 2115, 2116 КА, 2117, 2132, 2133, 2135, 2136 КА, 2137, 2138, 2139, 3548/1).

Рядок 3 "Кредити, що надані суб'єктам господарювання" - зазначається загальна сума даних рядків 3.1 - 3.11 у колонках 3 - 15 (2600 А, 2605 А, 2607, 2650 А, 2655 А, 2657, 2010, 2016 КА, 2018, 2020, 2026 КА, 2027, 2028, 2029, 2030, 2036 КА, 2037, 2038, 2039, 2062, 2063, 2065, 2066 КА, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076 КА, 2077, 2078, 2079, 2082, 2083, 2085, 2086 КА, 2087, 2088, 2089, 3548/1)";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"Рядок 4.1 "Кредити на поточні потреби" (2202, 2203, 2205, 2206 КА, 2207, 2208, 2209, 3548/1)";

абзаци дев'ятий - дванадцятий викласти в такій редакції:

"Рядок 4.2 "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам" (2211, 2215, 2216 КА, 2217, 2218, 2219).

Рядок 4.3 "Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам" (2220, 2226 КА, 2227, 2228, 2229).

Рядок 4.4 "Іпотечні кредити, що надані фізичним особам" (2232, 2233, 2235, 2236 КА, 2237, 2238, 2239).

Рядки 4.4.1, 4.4.2 заповнюються за параметром "узагальнений вид забезпечення кредиту" (S032) та за параметром "вид індивідуального споживання за цілями" (S260)";

абзац тринадцятий замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"Рядок 4.5 "Кредити овердрафт за поточними та картковими рахунками" (2620 А, 2625 А, 2627). Інформація про зміни в обсягах заборгованості за кредитами овердрафт за кожним клієнтом підлягає відображенню за звітний період за наростаючим підсумком за кожний операційний день як:

сума виданих кредитів у разі позитивної різниці між дебетовим сальдо на кінець операційного дня та дебетовим сальдо на початок операційного дня;

сума погашених кредитів у разі негативної різниці між дебетовим сальдо на кінець операційного дня та дебетовим сальдо на початок операційного дня".

У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - тридцять перший уважати відповідно абзацами шістнадцятим - тридцять третім.

1.2.32. У поясненні щодо заповнення форми N 655 "Звіт про кількість реструктуризованих кредитних договорів та обсяги заборгованості":

у пункті 4:

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"Рядки 4.4.1, 4.4.2 заповнюються за параметром "узагальнений вид забезпечення кредиту" (S032) та за параметром "вид індивідуального споживання за цілями" (S260)";

після абзацу шістнадцятого доповнити пункт п'ятьма новими абзацами такого змісту:

"Інформація щодо реструктуризованої кредитної заборгованості може включати відомості про кредитну заборгованість, щодо якої:

змінено відсоткову ставку;

скасовано (повністю або частково) нараховані та не сплачені позичальником фінансові санкції (штрафи, пені, неустойки) за несвоєчасне внесення платежів за кредитною заборгованістю;

змінено графік погашення кредитної заборгованості (строки та суми погашення основного боргу, сплати відсотків/комісій);

змінено розмір комісії".

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - тридцять дев'ятий уважати відповідно абзацами двадцять другим - сорок четвертим;

абзац двадцять восьмий доповнити реченням такого змісту: "За рахунком 1508 обсяг заборгованості підлягає відображенню із значенням 2 параметра R011";

абзац сорок четвертий доповнити реченням такого змісту: "За рахунком 1509 обсяг заборгованості підлягає відображенню із значенням 2 параметра R011".

1.2.33. Доповнити розділ після форми N 655 "Звіт про кількість реструктуризованих кредитних договорів та обсяги заборгованості" новими формою і поясненням щодо її заповнення такого змісту:

Звіт про заборгованість за кредитними операціями, за якими мали місце прострочення платежів за основним боргом та/або нарахованими доходами
за станом на 20 _ року

____________________________________
(назва банку) 

  

__________________________________
(місцезнаходження банку) 

____________________________________
(код валюти) 

  

__________________________________
(назва валюти) 

(копійки)

N
з/п 

Назва показника 

Обсяг заборгованості за кредитними операціями на звітну дату 

у тому числі обсяг простроченої заборгованості за кредитними операціями в розрізі строків прострочення 

до 7 днів 

від 8 до 31 дня 

від 32 до 62 днів 

від 63 до 92 днів 

від 93 до 123 днів 

від 124 до 153 днів 

від 154 до 183 днів 

понад 184 дні 

за основним боргом 

за нарахо-
ваними доходами 

за основним боргом 

за нарахо-
ваними доходами 

за основним боргом 

за нарахо-
ваними доходами 

за основним боргом 

за нарахо-
ваними доходами 

за основним боргом 

за нарахо-
ваними доходами 

за основним боргом 

за нарахо-
ваними доходами 

за основним боргом 

за нарахо-
ваними доходами 

за основним боргом 

за нарахо-
ваними доходами 

за основним боргом 

за нарахо-
ваними доходами 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

1 

Операції на міжбанківському ринку (кредити, фінансовий лізинг, депозити, виконані гарантії) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 

Кредити, що надані органам державної влади 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 

Кредити, що надані суб'єктам господарювання за видами їх економічної діяльності 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1 

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2 

Рибальство, рибництво  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.3 

Добувна промисловість 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4 

Переробна промисловість, усього: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4.1 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4.2 

Текстильне виробництво  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4.3 

Виробництво одягу; виробництво хутра та виробів з хутра  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4.4 

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4.5 

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4.6 

Хімічне виробництво  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4.7 

Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4.8 

Виробництво машин та устаткування  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4.9 

Виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4.10 

Виробництво інших транспортних засобів  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4.11 

Інші галузі переробної промисловості 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.5 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.6 

Будівництво 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.7 

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.7.1 

Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування і ремонт 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.7.2 

Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.7.3 

Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

3.8 

Транспорт і зв'язок 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.9 

Освіта 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.10 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.11 

Інші види економічної діяльності 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4 

Кредити, надані фізичним особам  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1 

Кредити на поточні потреби, усього:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1.1 

Кредити на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості (крім іпотечних кредитів) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1.2 

Кредити на придбання транспортних засобів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1.3 

Кредити на охорону здоров'я 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1.4 

Кредити на здобуття освіти 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1.5 

Інші кредити на поточні потреби 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2 

Фінансовий лізинг (оренда) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.3 

Кредити, що надані за врахованими векселями 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.4 

Іпотечні кредити, усього: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.4.1 

Іпотечні житлові кредити 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.4.2 

Інші іпотечні кредити 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.5 

Кредити овердрафт за поточними та картковими рахунками 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5 

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"___" ____________ 20__ р. 

Керівник 

__________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

_______________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

__________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 658

Звіт про заборгованість за кредитними операціями, за якими мали місце прострочення платежів за основним боргом та/або нарахованими доходами

1. Звіт передбачає надання інформації про суми заборгованості за кредитними операціями, за якими мали місце прострочення платежів за основним боргом та/або нарахованими доходами, в розрізі строків прострочення на звітну дату.

Строк прострочення платежу визначається на звітну дату, починаючи з наступного робочого дня, за днем, коли не відбулося погашення заборгованості за основним боргом та/або нарахованими доходами в строк, передбачений договором.

2. Під час складання звіту користуватися:

Національним класифікатором України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375;

Класифікатором індивідуального споживання за цілями (КІСЦ), затвердженим наказом Державного комітету статистики України від 29.12.2007 N 480;

Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129).

3. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.

4. Опис параметрів заповнення форми:

Рядок 1 "Операції на міжбанківському ринку (кредити, фінансовий лізинг, депозити, виконані гарантії)" (1502, 1510, за рахунками 1508 та 1509 обсяг заборгованості підлягає відображенню із значенням 2 параметра R011, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526 КА, 1527, 1528, 1529, 1600 А, 1607, 3548/1).

Рядок 2 "Кредити, що надані органам державної влади" (2102, 2103, 2105, 2106 КА, 2107, 2108, 2109, 2118, 2119, 2122, 2123, 2125, 2126 КА, 2127, 2128, 2129, 2112, 2113, 2115, 2116 КА, 2117, 2132, 2133, 2135, 2136 КА, 2137, 2138, 2139, 3548/1).

Рядок 3 "Кредити, що надані суб'єктам господарювання" - зазначається загальна сума даних рядків 3.1 - 3.11 (2600 А, 2605 А, 2607, 2650 А, 2655 А, 2657, 2010, 2016 КА, 2018, 2020, 2026 КА, 2027, 2028, 2029, 2030, 2036 КА, 2037, 2038, 2039, 2062, 2063, 2065, 2066 КА, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076 КА, 2077, 2078, 2079, 2082, 2083, 2085, 2086 КА, 2087, 2088, 2089, 3548/1).

Рядки 3.1 - 3.4, 3.4.1 - 3.4.11, 3.5 - 3.7, 3.7.1 - 3.7.3, 3.8 - 3.11 заповнюються за параметром "вид економічної діяльності" (K111).

Рядок 4 "Кредити, надані фізичним особам" - зазначається загальна сума даних рядків 4.1 - 4.5.

Рядок 4.1 "Кредити на поточні потреби" (2202, 2203, 2205, 2206 КА, 2207, 2208, 2209, 3548/1).

Рядки 4.1.1 - 4.1.5 заповнюються за параметром "вид індивідуального споживання за цілями" (S260).

Рядок 4.2 "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам" (2211, 2215, 2216 КА, 2217, 2218, 2219).

Рядок 4.3 "Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам" (2220, 2226 КА, 2227, 2228, 2229).

Рядок 4.4 "Іпотечні кредити, що надані фізичним особам" (2232, 2233, 2235, 2236 КА, 2237, 2238, 2239).

Рядки 4.4.1, 4.4.2 заповнюються за параметром "узагальнений вид забезпечення кредиту" (S032) та за параметром "вид індивідуального споживання за цілями" (S260).

Рядок 4.5 "Кредити овердрафт за поточними та картковими рахунками" (2620 А, 2625 А, 2627).

Рядок 5 "Усього" - зазначається загальна сума даних рядків 1 - 4.

Колонка 3 - зазначається загальний обсяг заборгованості за основним боргом за станом на перше число звітного місяця, що відповідає сумі рядків 1 (розділ I), 1, 2, 3 (розділ II) форми N 302 "Звіт про класифіковані кредитні операції та сформовані резерви за кредитними операціями".

Колонка 4 - зазначається загальний обсяг заборгованості за нарахованими доходами за станом на перше число звітного місяця.

Обліковується за рахунками: 1508, 1518, 1528, 1607, 2018, 2028, 2038, 2068, 2078, 2088, 2108, 2118, 2128, 2138, 2208, 2218, 2228, 2238, 2607, 2627, 2657, 1509, 1519, 1529, 2029, 2039, 2069, 2079, 2089, 2109, 2119, 2129, 2139, 2209, 2219, 2229, 2239.

Колонки 5 - 20 - зазначаються суми заборгованості за кредитними операціями, за якими має місце прострочення платежів за основним боргом та/або нарахованими доходами, у розрізі аналітичних параметрів (S290) "Строки прострочення за нарахованими доходами" та (S280) "Строки прострочення за основним боргом".

Сума заборгованості за кредитною операцією, за якою має місце прострочення платежів за основним боргом та/або нарахованими доходами, визначається як сума простроченої заборгованості за цією операцією та заборгованості, строк сплати якої ще не настав.

Якщо за кредитною операцією має місце прострочення заборгованості за основним боргом та/або нарахованими доходами з різними строками, то вся заборгованість за цією кредитною операцією відображається в колонках з більшим строком прострочення".

1.2.34. У поясненні щодо заповнення форми N 1-ПБ "Звіт банку про фінансові операції з нерезидентами":

у таблиці пояснення "Коди операцій за стандартною класифікацією платіжного балансу та їх застосування":

у підрозділі "Дохід" розділу I "Поточний рахунок":

колонку 5 рядка 4.1.1 таблиці викласти в такій редакції:

"

Відсотки, сплачені за довгостроковими кредитами та позиками, залученими органами державної влади, у тому числі муніципальними (отримані за довгостроковими кредитами, наданими органами державної влади нерезидентам) 

";

рядок 4.1.3 викласти в такій редакції:

"

4.1.3 

відсотки за довгостроковими негарантованими кредитами - інші сектори  

2667 

2668 

Відсотки за довгостроковими кредитами, залученими (наданими) іншими секторами економіки України (крім гарантованих до повернення Кабінетом Міністрів України) 

";

після рядка 4.1.3 доповнити таблицю новим рядком такого змісту:

"

4.1.4 

відсотки за довгостроковими гарантованими кредитами - інші сектори 

2670 

Відсотки за довгостроковими кредитами, залученими іншими секторами економіки України та гарантованими до повернення Кабінетом Міністрів України 

";

у розділі II "Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій":

у підрозділі "Інші інвестиції - активи":

у колонці 1:

у рядку 3.2.1 цифри "3.2.1" замінити цифрами "3.3";

у рядку 3.2.2 цифри "3.2.2" замінити цифрами "3.4";

у підрозділі "Інші інвестиції - пасиви":

у колонці 4:

у рядку 2.1:

в абзаці третьому слова "або гарантовані до повернення Кабінетом Міністрів України" виключити;

після абзацу шостого доповнити колонку новим абзацом такого змісту:

"довгострокові кредити, гарантовані до повернення Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим абзац сьомий уважати абзацом восьмим;

у рядку 2.1.1 слова "або гарантовані до повернення Кабінетом Міністрів України" виключити;

рядок 2.1.3 викласти в такій редакції:

"

2.1.3 

Довгострокові негарантовані - інші сектори  

6343 

Довгострокові кредити, залучені іншими секторами економіки України (крім гарантованих до повернення Кабінетом Міністрів України) 

";

після рядка 2.1.3 доповнити таблицю новим рядком такого змісту:

"

2.1.4 

Довгострокові гарантовані - інші сектори  

6353 

Довгострокові кредити, залучені іншими секторами економіки України та гарантовані до повернення Кабінетом Міністрів України 

";

у колонці 4 рядка 3.4 слово "резидентів" замінити словом "нерезидентів".

2. Додаток 2 "Перелік параметрів аналітичного обліку та їх значення для формування показників статистичної звітності, що подається до Національного банку України" до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, після пункту 14 доповнити двома новими пунктами такого змісту:

"15. Строки прострочення за нарахованими доходами

Значення параметра (S290):

строк сплати не настав;

до 7 днів;

від 8 до 31 дня;

від 32 до 62 днів;

від 63 до 92 днів;

від 93 до 123 днів;

від 124 до 153 днів;

від 154 до 183 днів;

понад 184 дні.

16. Строки прострочення за основним боргом

Значення параметра (S280):

строк сплати не настав;

до 7 днів;

від 8 до 31 дня;

від 32 до 62 днів;

від 63 до 92 днів;

від 93 до 123 днів;

від 124 до 153 днів;

від 154 до 183 днів;

понад 184 дні".

У зв'язку з цим пункти 15 - 22 уважати відповідно пунктами 17 - 24.

 

Директор Департаменту
статистики та звітності
 

 
В. М. Галь
 

Опрос