Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок прохождения стажировки в государственной нотариальной конторе или у частного нотариуса и подготовки стажера к нотариальной деятельности

Минюст
Приказ от 04.12.2009 № 2371/5
Утратил силу

Про внесення змін до Порядку проходження стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса та підготовки стажиста до нотаріальної діяльності

Наказ Міністерства юстиції України
від 4 грудня 2009 року N 2371/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 грудня 2009 р. за N 1170/17186

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом
 Міністерства юстиції України від 27 червня 2008 року N 1094/5
згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 26 червня 2014 року N 1025/5)

Відповідно до статті 13 Закону України "Про нотаріат" НАКАЗУЮ:

1. Унести до Порядку проходження стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса та підготовки стажиста до нотаріальної діяльності, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27.06.2008 N 1094/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2008 за N 572/15263 (із змінами), такі зміни:

1.1. Додаток до Порядку вважати додатком 1.

1.2. Доповнити Порядок додатками 2, 3 (додаються).

1.3. Абзац перший пункту 14 Порядку після слова "укладеного" доповнити словом та цифрою "(додаток 2)"; після слова "відповідним" доповнити словом "головним".

1.4. Абзац другий пункту 14 Порядку викласти у такій редакції:

"На підставі укладеного відповідно до додатка 3 трудового контракту між приватним нотаріусом та стажистом відповідним головним управлінням юстиції видається наказ про проходження стажування.".

2. Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об'єднань (Н. В. Ященко):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).

2.2. Довести цей наказ до відома начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальників головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

3. Начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. В. Єфіменка.

 

Міністр  

М. Оніщук 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник Міністра
праці та соціальної політики України
 

 
П. Розенко
 

 

Форма трудового контракту
між державною нотаріальною конторою і стажистом

Місто (смт)______________  

"___" ___________ 20__ року 

Державна нотаріальна контора __________________________________________________________
                                                                                                                               (повне найменування
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        державної нотаріальної контори)
в особі завідуючої(го) __________________________________________________________________,
                                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
іменована далі держнотконтора, з одного боку, та громадянин _______________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
іменований далі стажист, з іншого боку, уклали цей контракт про таке:

стажист _____________________________________________________________________________
                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові)
приймається на посаду _________________________________________________________________
                                                                                                          (повне найменування посади)
_____________________________________________________________________________________
на термін з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року 

Загальні положення

1. Цей контракт є строковим трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між стажистом і державною нотаріальною конторою.

Обов'язки сторін

2. Стажист зобов'язується: дотримуватися вимог статті 8 Закону України "Про нотаріат", трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, сумлінно виконувати обов'язки, покладені на нього законодавством та цим контрактом, працювати над підвищенням свого професійного рівня, вивчати специфіку роботи, набувати практичних навичок, оволодівати передовим досвідом роботи, дотримуватися строків виконання робіт, визначених індивідуальним планом стажування, у разі недостатнього засвоєння знань повторно повернутися до вивчення теми.

3. Держнотконтора зобов'язується: простажувати стажиста протягом встановленого законодавством строку, скласти індивідуальний план стажування, забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи та набуття необхідних знань, умінь та навичок з оволодіння чинним законодавством про нотаріат, організувати працю стажиста, забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці, надавати повсякденну допомогу в набутті професійних знань і практичних навичок, контролювати виконання індивідуального плану стажування, після вивчення кожної теми проводити співбесіду зі стажистом для визначення рівня знань, оформити документальні матеріали за результатами стажування.

Робочий час

4. Стажист повинен дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку державної нотаріальної контори, затверджених наказом завідуючої(го) в установленому законом порядку.

Оплата праці

5. Оплата праці стажисту за цим контрактом встановлюється у розмірі
_____________________________________________________________________________________.
                                                              (не менше розміру мінімальної заробітної плати) 

Відповідальність сторін, вирішення спорів

6. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього контракту.

7. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

Зміни, припинення та розірвання контракту

8. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за згодою сторін, у письмовій формі та
з повідомленням Головного управління юстиції ___________________________________________.
                                                                                                                                  (повна назва Головного управління юстиції) 

9. Цей контракт припиняється:

а) після закінчення строку дії контракту;

б) за згодою сторін;

в) з інших підстав, передбачених законодавством.

10. Додатковими підставами припинення та розірвання контракту є виявлення або виникнення обставин, що свідчать про порушення стажистом вимог статті 13 Закону України "Про нотаріат", у тому числі:

зайняття підприємницькою, адвокатською діяльністю;

входження до складу засновників адвокатського об'єднання;

перебування на державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування;

перебування у штаті інших юридичних осіб;

входження самостійно чи через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів господарських організацій, кредитно-фінансових установ;

виконання іншої оплачуваної роботи, крім викладацької, наукової і творчої, у вільний від роботи час. 

При розірванні контракту з підстав, не передбачених чинним законодавством, звільнення провадиться відповідно до пункту 8 частини першої статті 36 КЗпП України.

11. При достроковому розірванні контракту у разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов'язань, передбачених контрактом, він розривається з попередженням відповідної сторони за два тижні.

12. Умови цього контракту належать до конфіденційної інформації. Конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.

13. Цей контракт укладений у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін та мають однакову юридичну силу.

14. Відомості про держнотконтору:

Повне найменування державної нотаріальної контори
_____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження ____________________________________________________________________ 

15. Відомості про стажиста:

Місце проживання/перебування _________________________________________________________

Телефон _____________________________________________________________________________

Паспорт: серія __________________ N ____________________________________________________,

виданий "___" ____________ 19__ року ___________________________________________________
                                                                                                                             (вказати орган, що видав паспорт)

Підстава для пільг
_____________________________________________________________________________________
                                                (вказати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави) 

ДЕРЖНОТКОНТОРА 

СТАЖИСТ 

_________________________________________
             (прізвище, ім'я, по батькові, підпис завідуючої(го)  

_________________________________
            (прізвище, ім'я, по батькові, підпис) 

___________________________________ 

____________________________________ 

"___" ____________ 20__ року  

"___" ___________ 20__ року 

М. П. 

  

 

Форма трудового контракту
між приватним нотаріусом і стажистом

Місто (смт) _________________  

"___" ____________ 20__ року 

Приватний нотаріус ___________________________________________________________________
                                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові
_____________________________________________________________________________________,
                                                                      та нотаріальний округ приватного нотаріуса)
іменований далі керівник стажування, з одного боку, та громадянин
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)
іменований далі стажист, з іншого боку, уклали цей контракт про таке:

стажист _____________________________________________________________________________
                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)
приймається на посаду _________________________________________________________________
                                                                                                          (повне найменування посади)
_____________________________________________________________________________________
на термін з "___" ____________ 20__ року по "___" ___________ 20__ року 

Загальні положення

1. Цей контракт є строковим трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між стажистом і приватним нотаріусом.

Обов'язки сторін

2. Стажист зобов'язується: дотримуватися вимог статті 8 Закону України "Про нотаріат", трудової дисципліни, сумлінно виконувати обов'язки, покладені на нього законодавством та цим контрактом, працювати над підвищенням свого професійного рівня, вивчати специфіку роботи, набувати практичних навичок, оволодівати передовим досвідом роботи, дотримуватися строків, визначених індивідуальним планом стажування, у разі недостатнього засвоєння знань повторно повернутися до вивчення теми.

3. Керівник стажування зобов'язується: простажувати стажиста протягом встановленого законодавством строку, скласти індивідуальний план стажування, виплачувати стажисту заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи та набуття необхідних знань, умінь та навичок з оволодіння чинним законодавством про нотаріат, організувати працю стажиста, забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці, надавати допомогу в набутті професійних знань і практичних навичок, контролювати виконання індивідуального плану стажування, після вивчення кожної теми проводити співбесіду зі стажистом для визначення рівня знань, оформити документальні матеріали за результатами стажування.

Робочий час

4. Стажист повинен дотримуватися розпорядку роботи приватного нотаріуса.

Оплата праці

5. Оплата праці стажисту за цим контрактом встановлюється у розмірі
_____________________________________________________________________________________.
                                                                    (не менше розміру мінімальної заробітної плати) 

Відповідальність сторін, вирішення спорів

6. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього контракту.

7. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

Зміни, припинення та розірвання контракту

8. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за згодою сторін, у письмовій формі та
з повідомленням Головного управління юстиції ___________________________________________.
                                                                                                                           (повна назва Головного управління юстиції) 

9. Цей контракт припиняється:

а) після закінчення строку дії контракту;

б) за згодою сторін;

в) з інших підстав, передбачених законодавством.

10. Додатковими підставами для припинення та розірвання контракту є виявлення або виникнення обставин, що свідчать про порушення стажистом вимог статті 13 Закону України "Про нотаріат", у тому числі:

зайняття підприємницькою, адвокатською діяльністю;

входження до складу засновників адвокатського об'єднання;

перебування на державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування;

перебування у штаті інших юридичних осіб;

входження самостійно чи через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів господарських організацій, кредитно-фінансових установ;

виконання іншої оплачуваної роботи, крім викладацької, наукової і творчої, у вільний від роботи час.

При розірванні контракту з підстав, не передбачених чинним законодавством, звільнення провадиться відповідно до пункту 8 частини першої статті 36 КЗпП України.

11. При достроковому розірванні контракту у разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов'язань, передбачених контрактом, він розривається з попередженням відповідної сторони за два тижні.

12. Умови цього контракту належать до конфіденційної інформації. Конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.

13. Цей контракт укладений у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

14. Відомості про керівника стажування:

Прізвище, ім'я, по батькові та нотаріальний округ приватного нотаріуса
_____________________________________________________________________________________

Адреса розташування робочого місця _____________________________________________________ 

15. Відомості про стажиста:

Місце проживання/перебування _________________________________________________________

Домашній телефон ____________________________________________________________________

Паспорт: серія _____________________ N _________________________________________________,

виданий "___" ___________ 19__ року ____________________________________________________
                                                                                                                             (вказати орган, що видав паспорт)

Підстава для пільг
_____________________________________________________________________________________
                                                 (вказати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави) 

КЕРІВНИК СТАЖУВАННЯ  

СТАЖИСТ 

___________________________________
                 (прізвище, ім'я, по батькові, підпис)  

_______________________________________
                   (прізвище, ім'я, по батькові, підпис) 

___________________________________ 

_______________________________________ 

"___" ___________ 20__ року  

"___" ____________ 20__ року 

М. П. 

  

____________

Опрос