Идет загрузка документа (78 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о применении Национальным банком Украины мер воздействия за нарушение банковского законодательства

Национальный банк
Постановление от 29.09.2009 № 569
Утратил силу

Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства

Постанова Правління Національного банку України
від 29 вересня 2009 року N 569

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 листопада 2009 р. за N 1101/17117

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
від 17 серпня 2012 року N 346)

Відповідно до глави 15 розділу V Закону України "Про банки і банківську діяльність" та з метою удосконалення вимог до тимчасової адміністрації банку Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за N 845/6036 (зі змінами), що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

3. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Н. В. Іваненко) довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку України, а також тимчасових адміністраторів банків для керівництва та використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора - директора Дирекції з банківського регулювання та нагляду В. В. Пасічника, Управління кризового менеджменту (Ю. Д. Петров).

 

В. о. Голови 

А. В. Шаповалов 

 

Зміни
до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства

1. Пункт 1.1 глави 1 розділу I викласти в такій редакції:

"1.1. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства (далі - Положення) розроблене на підставі Законів України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки), "Про Національний банк України", "Про господарські товариства", інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк). Положення визначає підстави і порядок застосування Національним банком до банків, філій іноземних банків та інших осіб, які є об'єктом перевірки Національного банку1, заходів впливу за порушення банківського законодавства.

____________
1 Інші особи, які є об'єктом перевірки Національного банку, визначені в статті 72 Закону про банки. До інших осіб, які є об'єктом перевірки Національного банку відповідно до Закону про банки, можуть застосовуватися заходи впливу, визначені в підпунктах "а" та "з" пункту 1.2 цього розділу.

У разі порушення банками, філіями іноземних банків чи іншими особами, які є об'єктом перевірки Національного банку згідно з Законом про банки (далі - банки), вимог банківського законодавства та нормативно-правових актів Національного банку або здійснення ними ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, Національний банк застосовує заходи впливу адекватно допущеним порушенням у порядку, установленому цим Положенням.

У разі допущення філією іноземного банку порушень Національний банк може висувати до іноземного банку вимогу щодо їх усунення, повідомляти про допущене порушення наглядовий орган іноземної держави як перед застосуванням адекватних заходів впливу, так і одночасно з їх застосуванням.

Терміни, які використовуються в цьому Положенні, уживаються в таких значеннях:

активи, зобов'язання - відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

банк, що реорганізовується, - банк, який під час дії тимчасової адміністрації унаслідок реорганізації повністю або частково передає своє майно, кошти, права та обов'язки банку-правонаступнику;

банк-правонаступник - банк, який унаслідок реорганізації повністю або частково приймає майно, кошти, права та обов'язки банку, що реорганізовується;

конфлікт інтересів - будь-який вид стосунків, який не відповідає інтересам банку або може перешкоджати об'єктивному виконанню обов'язків відповідальної особи;

ліквідаційна вартість, подібне майно, ринкова вартість - відповідно до національних положень (стандартів) оцінки майна;

оціночна вартість - вартість (ринкова, ліквідаційна), визначена за результатами незалежної оцінки суб'єктом оціночної діяльності за договором з банком, у якому запроваджено тимчасову адміністрацію або який ліквідовується;

передача активів/зобов'язань - передавання активів/зобов'язань з балансу одного банку на баланс іншого банку на підставі договору про передачу активів/зобов'язань;

проблемні активи - негативно класифіковані відповідно до нормативно-правових актів Національного банку активи;

продаж активів - передавання активів на підставі договору про купівлю-продаж активів;

публічний конфлікт у керівництві банку - відсутність згоди та наявність протиріч між органами управління банку, які негативно впливають на ефективне управління банком та загрожують інтересам кредиторів (вкладників) банку і про які стало відомо необмеженому колу осіб;

фінансово стабільний банк - банк, який дотримується у своїй діяльності економічних нормативів, установлених нормативно-правовими актами Національного банку, та має достатній обсяг капіталу для свого подальшого розвитку.

Інші терміни, які використовуються в цьому Положенні, уживаються в значеннях відповідно до їх визначень у Законі про банки та інших законодавчих актах України і нормативно-правових актах Національного банку".

2. Главу 11 розділу III виключити.

3. У розділі V:

3.1. У главі 1:

в абзаці першому пункту 1.1 слова "забезпечення схоронності" замінити словом "збереження";

пункти 1.2, 1.3 викласти в такій редакції:

"1.2. Національний банк має право призначити тимчасову адміністрацію банку в разі наявності хоча б однієї з підстав, передбачених частиною другою статті 75 Закону про банки.

1.3. Національний банк зобов'язаний призначити тимчасову адміністрацію банку в разі недотримання банком нормативу адекватності регулятивного капіталу/платоспроможності, установленого Національним банком, і зниження його до значення нижче ніж 7 відсотків".

3.2. Главу 2 викласти в такій редакції:

"Глава 2. Призначення тимчасового адміністратора

2.1. Тимчасову адміністрацію здійснює тимчасовий адміністратор, який призначається Національним банком.

2.2. Рішення про призначення тимчасової адміністрації приймає Правління Національного банку.

2.3. Постановою Правління Національного банку про призначення тимчасової адміністрації:

призначається тимчасовий адміністратор - юридична або фізична особа, що виконуватиме функції тимчасової адміністрації;

призначається керівник тимчасової адміністрації, якщо тимчасовим адміністратором є юридична особа;

визначаються повноваження тимчасового адміністратора;

визначається строк, на який призначено тимчасову адміністрацію;

визначаються інші положення, що потрібні для виконання завдань тимчасової адміністрації;

може вводитися повністю або частково мораторій на задоволення вимог кредиторів банку;

може вводитися заборона банку використовувати для розрахунків прямі кореспондентські рахунки та/або передбачатися вимога до банку щодо проведення розрахунків виключно через консолідований кореспондентський рахунок.

Національний банк подає тимчасовому адміністратору копію останнього звіту про інспектування банку, копію висновку та звіту останньої аудиторської перевірки, довідку відповідного підрозділу банківського нагляду центрального апарату Національного банку про аналіз діяльності банку за результатами безвиїзного банківського нагляду та інспектування та іншу інформацію за запитом тимчасового адміністратора.

Національний банк оприлюднює інформацію про призначення тимчасової адміністрації банку відповідно до статті 79 Закону про банки.

2.4. Тимчасовий адміністратор приступає до виконання своїх обов'язків у день отримання постанови Правління Національного банку про своє призначення без попереднього повідомлення банку.

Тимчасовий адміністратор, якщо він не може приступити до виконання своїх повноважень через перешкоди з боку керівників банку, у той самий день звертається до державного виконавця та надає йому постанову Правління Національного банку про його призначення.

Тимчасовий адміністратор має право залучати відповідні правоохоронні органи з метою припинення протиправних дій, що унеможливлюють виконання ним своїх функцій.

2.5. Строк дії повноважень тимчасової адміністрації визначено статтею 75 Закону про банки".

3.3. У главі 3:

у першому реченні абзацу четвертого пункту 3.1 слова "економічну чи юридичну освіту" замінити словами "повну вищу економічну чи юридичну освіту, чи освіту у сфері управління";

абзац перший пункту 3.2 після слів "(керівником тимчасової адміністрації)" доповнити словами "(далі - тимчасовий адміністратор)";

у пункті 3.3:

в абзаці першому слова "(керівником тимчасової адміністрації)" виключити;

абзац шостий доповнити словами "у тому числі виконання ним функцій арбітражного керуючого іншого суб'єкта господарювання, який є боржником або клієнтом банку";

в абзаці другому пункту 3.4 слова "(керівника тимчасової адміністрації)" виключити.

3.4. Глави 4 - 9 викласти в такій редакції:

"Глава 4. Укладення договору з тимчасовим адміністратором та винагорода його роботи

4.1. Між Національним банком та тимчасовим адміністратором (незалежним експертом або юридичною особою) у день призначення укладається цивільно-правовий договір про здійснення тимчасової адміністрації банку (додаток 7 до цього Положення). У договорі визначаються права та обов'язки сторін, оплата праці та додаткова винагорода тимчасового адміністратора, умови зменшення розміру оплати праці (додаткової винагороди), страхування фінансової відповідальності, страхування життя та здоров'я тимчасового адміністратора згідно із законодавством України та інші умови, що потрібні для забезпечення процедури тимчасової адміністрації.

У договорі про здійснення тимчасової адміністрації з тимчасовим адміністратором - юридичною особою визначається перелік фізичних осіб, які виконуватимуть функції тимчасового адміністратора, у тому числі осіб, які мають сертифікат Національного банку на право здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків, та керівник тимчасової адміністрації.

У договорі про здійснення тимчасової адміністрації з незалежним експертом можуть визначатися особи, які залучаються ним для виконання функцій тимчасової адміністрації.

Договір про здійснення тимчасової адміністрації з тимчасовим адміністратором від імені Національного банку на підставі належно оформленої довіреності підписує посадова особа Національного банку, яка є куратором служби банківського нагляду згідно з розподілом функціональних обов'язків.

Договір набирає чинності з дати призначення Правлінням Національного банку тимчасового адміністратора.

4.2. Оплата праці, у тому числі додаткова винагорода, тимчасового адміністратора і залучених ним до здійснення тимчасової адміністрації спеціалістів здійснюється за рахунок коштів банку, в якому призначено тимчасову адміністрацію, у межах кошторису, затвердженого Національним банком.

Оплата праці спеціалістів, залучених до здійснення тимчасової адміністрації, здійснюється згідно з укладеними договорами між ними та тимчасовим адміністратором.

4.3. Залучені до тимчасової адміністрації спеціалісти, які є службовцями Національного банку, призначаються наказом Національного банку за їх згодою з визначенням їх місця роботи в банку та зі збереженням за ними місця роботи, заробітної плати, премій та інших виплат, передбачених системою оплати праці за основним місцем роботи, на період виконання функцій тимчасової адміністрації.

Банк зобов'язаний відшкодувати Національному банку витрати на оплату праці службовців, залучених до роботи в тимчасовій адміністрації.

Національний банк надає банку розрахунки витрат на оплату праці службовців, залучених до роботи в тимчасовій адміністрації, які плануються на квартал, а також фактично здійснених витрат за місяць.

Банк щомісяця перераховує Національному банку належну суму коштів для відшкодування витрат на оплату праці службовців Національного банку, залучених до тимчасової адміністрації.

4.4. Національний банк має право на період тимчасової відсутності тимчасового адміністратора постановою Правління уповноважити на виконання його функцій іншу особу.

Глава 5. Права та обов'язки тимчасового адміністратора

5.1. У своїй діяльності тимчасовий адміністратор керується Законом про банки та іншими законодавчими актами, постановою Правління Національного банку про призначення тимчасової адміністрації банку, статутом банку, цим Положенням. Під час здійснення тимчасової адміністрації філій/представництв банку, що розташовані за межами України, застосовується також законодавство країни за їх місцезнаходженням.

5.2. Тимчасовий адміністратор відповідає за ефективність діяльності тимчасової адміністрації та виконує організаційно-розпорядчі й інші функції згідно зі статтею 80 Закону про банки та іншими нормативно-правовими актами України.

Тимчасовий адміністратор приймає рішення одноосібно в межах своїх повноважень.

5.3. Тимчасовий адміністратор виконує функції загальних зборів, ради банку, правління (ради директорів) щодо контролю та управління банком, організаційно-розпорядчі функції, пов'язані з виконанням обов'язків керівника банку (підписує накази про звільнення, переведення працівників банку, підписує від імені банку претензії до боржників, позови та заяви до суду тощо), а також забезпечує безперервність роботи банку, складання та подання фінансової та статистичної звітності.

Тимчасовий адміністратор з метою встановлення контролю за діяльністю відокремлених структурних підрозділів банку та забезпечення виконання завдань, покладених на нього, має право призначати представників тимчасового адміністратора у зазначених підрозділах та відстороняти, звільняти відповідно до законодавства України від/з посади їх керівників та/або призначати нових керівників.

5.4. Тимчасовий адміністратор під час своєї діяльності з метою реалізації покладених на нього функцій користується службовими приміщеннями, документацією, а також технічними засобами банку (засобами зв'язку, автомобільним транспортом й іншими технічними засобами) у порядку і на умовах, які встановлені для органів управління банку.

5.5. Тимчасовий адміністратор з дня його призначення зобов'язаний ужити заходів для забезпечення збереження активів та документації банку, у тому числі документів, що підтверджують істотну участь банку в афілійованих особах, а саме:

повідомити керівника територіального підрозділу Державної служби охорони при МВС України або іншого суб'єкта господарювання, з яким укладено договір про охорону банку, про тимчасову зміну керівників банку та передати копію постанови Правління Національного банку про призначення тимчасової адміністрації;

ужити заходів щодо заміни замків та обмеження доступу до ключів на зовнішніх входах до приміщень банку та до внутрішніх приміщень, у яких обробляються електронні документи, працює підрозділ банку, що здійснює окремі види професійної діяльності на ринку цінних паперів, на міжбанківському ринку, використовуються та зберігаються засоби захисту інформації, а також документи, інформація та обладнання, які можуть дати доступ до активів банку (зокрема щодо участі банку в статутних капіталах інших юридичних осіб), та спеціального обладнання для переказу коштів (у тому числі з використанням платіжних карток) і видачі готівки;

змінювати/установлювати (у разі потреби) коди доступу до комп'ютерів та інших засобів зв'язку банку та надавати допуск до них визначеним працівникам банку;

не допускати винесення документації та матеріальних цінностей із приміщень банку без спеціального дозволу тимчасового адміністратора;

надіслати повідомлення банкам-кореспондентам (резидентам і нерезидентам) про призначення в банку тимчасової адміністрації та анулювання права підписів уповноважених осіб банку на здійснення операцій з валютними цінностями через кореспондентські рахунки, а також нові зразки підписів і копію рішення Правління Національного банку про призначення тимчасової адміністрації;

інформувати банки-кореспонденти, реєстраторів, а також зовнішніх менеджерів активів банку про те, що особи, які раніше мали право давати вказівки від імені банку щодо операцій з активами банку чи активами, які довірив банк, більше не мають таких повноважень, і про осіб, яким тимчасовий адміністратор передав ці повноваження;

тимчасово позбавити (у разі потреби) повноважень осіб, які несуть відповідальність за окремі ділянки роботи банку, та надати нові повноваження обмеженій кількості довірених осіб;

ужити інших заходів, потрібних для забезпечення схоронності активів, майна і документації банку.

Керівники банку, які відсторонені від управління, зобов'язані здійснити передавання основних засобів, нематеріальних та інших активів, документів за відповідними актами про приймання-передавання протягом строку проведення інвентаризації.

5.6. Тимчасовий адміністратор після отримання рішення про призначення в банку тимчасової адміністрації повинен подати до територіального управління Національного банку, у якому відкрито кореспондентський рахунок банку, нотаріально засвідчену картку із зразками підписів тимчасового адміністратора та головного бухгалтера банку (або особи, яка виконує його обов'язки) і відбитка печатки цього банку.

Керівник територіального управління Національного банку після отримання нової картки із зразками підписів осіб, які мають право першого і другого підпису на період роботи тимчасової адміністрації, на підставі прийнятої Правлінням Національного банку постанови про призначення тимчасової адміністрації видає розпорядження про скасування дії зразків підписів керівників, яких відсторонено від управління банком.

5.7. Тимчасовий адміністратор протягом 20 робочих днів після його призначення зобов'язаний подати Національному банку кошторис витрат тимчасової адміністрації (далі - кошторис) на поточний квартал із помісячною розбивкою. До 20 числа останнього місяця звітного періоду тимчасовий адміністратор має подати Національному банку кошторис на наступний квартал. Кошторис затверджується Комісією Національного банку.

Тимчасовий адміністратор зобов'язаний використовувати кошти виключно на потреби та в межах, передбачених кошторисом.

Тимчасовий адміністратор відповідає за правильність складання та виконання кошторису.

Тимчасовий адміністратор подає Національному банку кошторис та обґрунтування згідно з установленим Національним банком порядком складання кошторису, розрахунок надходжень (доходів) банку, який використовувався для планування обсягів витрат у відповідному періоді, та інші документи, що засвідчують потребу здійснення витрат коштів згідно з кошторисом.

Тимчасовий адміністратор має право внести пропозиції щодо змін до кошторису не пізніше ніж за два тижні до закінчення кварталу. Зміни до кошторису не пізніше дати закінчення кварталу, на який затверджено кошторис, за наявності обґрунтованого клопотання тимчасового адміністратора та позитивного висновку уповноваженого структурного підрозділу центрального апарату Національного банку, який здійснює контроль за діяльністю тимчасового адміністратора (далі - уповноважений структурний підрозділ), затверджує Комісія Національного банку.

Національний банк за потреби має право вимагати від тимчасового адміністратора додаткових пояснень і обґрунтувань щодо складання, внесення змін та виконання кошторису.

5.8. Тимчасовий адміністратор протягом одного місяця з дня свого призначення за станом на звітну (місячну) дату4 здійснює інвентаризацію активів і пасивів (уключаючи обліковані на позабалансових рахунках).

____________
4 Звітною (місячною) датою вважається остання звітна (місячна) дата перед призначенням тимчасового адміністратора, якщо він розпочав свою роботу з 1 до 20 числа поточного місяця включно, або перша звітна (місячна) дата після призначення тимчасового адміністратора, якщо він призначений після 20 числа поточного місяця.

Тимчасовий адміністратор під час проведення інвентаризації визначає достатність та повноту сформованих резервів, перевіряє класифікацію кредитного портфеля, портфеля цінних паперів, дебіторської заборгованості, нарахованих доходів відповідно до нормативно-правових актів Національного банку.

За результатами інвентаризації тимчасовий адміністратор уживає заходів щодо врегулювання виявлених розбіжностей з відображенням операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

5.9. З метою оцінки фінансового стану банку та визначення можливості стабілізації його діяльності, а також приведення її у відповідність до вимог законодавства України тимчасовий адміністратор перевіряє договірну, бухгалтерську, звітну, касову і канцелярську документацію, матеріали правління, ради та внутрішнього аудиту щодо діяльності банку, зокрема таке:

а) переглядає умови всіх договорів оренди, за якими банк є орендодавцем (або орендарем), з точки зору потреби в них та прийнятності умов оренди;

б) переглядає договори, що стосуються господарських, майнових операцій банку, які укладені банком протягом останніх трьох років до дати призначення тимчасового адміністратора, з метою встановлення фактів, визначених у статтях 52, 81 Закону про банки, і для звернення до суду з вимогою визнання окремих договорів недійсними;

в) виявляє кредиторів банку та визначає розміри їх вимог щодо грошових зобов'язань банку. Приймає базу даних про вкладників - фізичних осіб у банках - учасниках (тимчасових учасниках) Фонду та підтримує її в актуальному стані. У разі прийняття Правлінням Національного банку рішення про відкликання банківської ліцензії та ініціювання процедури ліквідації банку тимчасовий адміністратор передає базу даних про вкладників - фізичних осіб ліквідатору банку;

г) ініціює перед Національним банком у разі потреби проведення комплексної перевірки діяльності банку із залученням зовнішнього аудиту або відповідних структурних підрозділів Національного банку.

5.10. За результатами оцінки фінансового стану банку тимчасовий адміністратор складає план дій тимчасового адміністратора або програму фінансового оздоровлення банку на період його призначення відповідно до вимог та у строки, установлені статтею 83 Закону про банки.

План дій тимчасового адміністратора має містити:

комплекс заходів щодо усунення підстав, що зумовили запровадження тимчасової адміністрації;

цільові показники, яких планується досягти під час його виконання;

інше залежно від проблем, що виникли в діяльності банку.

У разі призначення тимчасової адміністрації банку у зв'язку з погіршенням фінансового стану тимчасовий адміністратор вживає заходів відповідно до програми фінансового оздоровлення банку.

Програма фінансового оздоровлення банку під час дії тимчасової адміністрації є документом, який відображає перелік заходів, результатом виконання яких є приведення діяльності банку в правову та фінансову відповідність до вимог Закону про банки та нормативно-правових актів Національного банку.

Під час складання програми фінансового оздоровлення тимчасовий адміністратор зобов'язаний ураховувати необхідність забезпечення мінімізації витрат при максимальному задоволенні вимог вкладників та інших кредиторів банку.

Програма фінансового оздоровлення банку має бути розроблена з урахуванням вимог, викладених у додатку 1 до цього Положення, та статті 80 Закону про банки і включати, зокрема, такі заходи:

а) установлення особливих вимог до розрахунків банку та його філій, у тому числі порядку виконання початкових платежів з урахуванням наявності коштів на кореспондентському рахунку і змісту платежів, та обрання способу організації управління черговістю початкових платежів. Для управління черговістю початкових платежів можуть використовуватися засоби системи автоматизації банку, внутрішньобанківської міжфілійної платіжної системи банку, автоматизоване робоче місце "АРМ куратора банку", призначене для управління початковими платежами банку, що надсилаються до СЕП;

б) переведення банку на модель обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку в СЕП, яка надає банку можливість здійснювати початкові платежі від імені філій або через внутрішньобанківську міжфілійну платіжну систему;

в) установлення контролю за виконанням банком зобов'язань за кредитами рефінансування, отриманими від Національного банку;

г) прийняття рішення про збільшення (зменшення) статутного капіталу банку шляхом видання наказу та здійснення процедури збільшення (зменшення) статутного капіталу згідно із законодавством України;

ґ) прийняття рішення про скликання загальних зборів учасників та здійснення процедури скликання та проведення загальних зборів учасників згідно із законодавством України. Загальні збори учасників можуть бути скликані для прийняття рішень, пов'язаних з фінансовим оздоровленням банку;

д) обмеження чи зупинення проведення окремих операцій банку, які є низькорентабельними, збитковими або такими, що здійснюються з високим рівнем ризику та загрожують інтересам кредиторів і вкладників. Зупинення залучення вкладів (депозитів) від фізичних осіб та операцій з пов'язаними особами;

е) здійснення реструктуризації активів та зобов'язань банку;

є) здійснення погашення заборгованості за активними операціями банку, зокрема шляхом повернення депозитів з інших банків та вкладень коштів банку в статутні капітали інших юридичних осіб;

ж) відчуження окремих відокремлених структурних підрозділів банку (як частини майнового комплексу банку);

з) виконання інших заходів, спрямованих на оздоровлення банку залежно від проблем, що виникли в діяльності банку, відповідно до цього Положення, інших нормативно-правових актів Національного банку.

Виконання заходів, передбачених програмою фінансового оздоровлення банку, повинно забезпечити усунення причин, що зумовили запровадження тимчасової адміністрації, накопичення протягом строку дії мораторію коштів у сумі, достатній для задоволення вимог кредиторів, а також стабілізації діяльності банку.

План дій тимчасового адміністратора або програма фінансового оздоровлення банку затверджується (відхиляється) Комісією Національного банку у строки, установлені статтею 84 Закону про банки.

Тимчасовий адміністратор має право внести пропозиції щодо зміни строків виконання та переліку заходів, які передбачені планом дій тимчасового адміністратора або програмою фінансового оздоровлення банку, залежно від проблем, що можуть виникнути під час їх виконання. Зміни до плану дій тимчасового адміністратора або програми фінансового оздоровлення банку протягом трьох робочих днів затверджуються (відхиляються) Комісією Національного банку за наявності позитивного висновку уповноваженого структурного підрозділу та в порядку, визначеному цим пунктом щодо затвердження (відхилення) плану дій тимчасового адміністратора (програми фінансового оздоровлення банку).

5.11. На тимчасового адміністратора філії іноземного банку не поширюються вимоги підпунктів "б", "в", "г", "ґ" пункту 5.10 цієї глави.

У разі наявності незадоволених вимог кредиторів у зв'язку з відсутністю коштів на кореспондентському рахунку філії іноземного банку тимчасовий адміністратор звертається до іноземного банку з вимогою щодо їх погашення.

Заходи щодо стабілізації діяльності філії іноземного банку не можуть передбачати залучення тимчасовим адміністратором коштів інвесторів для збільшення її приписного капіталу, продажу філії або її реорганізації.

5.12. Тимчасовий адміністратор з метою ефективного виконання покладених на нього завдань, зокрема, має право:

подати пропозиції Національному банку щодо заборони власнику істотної участі в банку використовувати право голосу придбаних акцій (паїв) у разі грубого чи систематичного порушення власником вимог банківського законодавства та нормативно-правових актів Національного банку;

додатково залучати до роботи в тимчасовій адміністрації будь-якого службовця, експерта, консультанта з унесенням змін до кошторису та договору з Національним банком;

доручати керівникам банку вчинення дій щодо надання необхідної допомоги тимчасовій адміністрації. Тимчасовий адміністратор має право за потреби відсторонити таких осіб від виконання посадових обов'язків на визначений строк, повідомивши про це відповідний структурний підрозділ банківського нагляду Національного банку;

здійснювати скорочення штату банку та приймати рішення про кількісний склад працівників банку;

ужити заходів з метою підвищення кваліфікаційного рівня персоналу банку, а також проводити атестацію, переводити на іншу посаду, звільняти згідно із законодавством України працівників банку внаслідок неналежного виконання ними своїх функціональних обов'язків або перегляду їх службових обов'язків, змінювати розмір заробітної плати шляхом унесення змін до штатного розпису банку згідно із законодавством України;

приймати рішення про закриття кореспондентських рахунків, відкритих в інших банках.

5.13. Тимчасовий адміністратор подає відповідні дані до єдиної інформаційної системи обліку позичальників (боржників) (далі - ЄІС "Реєстр позичальників") на підставі договору з Національним банком про надання послуг через систему ЄІС "Реєстр позичальників" згідно з нормативно-правовими актами Національного банку.

5.14. Тимчасовий адміністратор та залучені до тимчасової адміністрації банку спеціалісти повинні зберігати банківську таємницю та конфіденційність інформації про діяльність банку і нести за її розголошення відповідальність, передбачену законодавством України.

Глава 6. Контроль за діяльністю тимчасового адміністратора

6.1. Тимчасовий адміністратор протягом дії тимчасової адміністрації зобов'язаний подавати Національному банку:

статистичну та фінансову звітність, яка подається банком у порядку та у строки, що встановлені законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку;

щомісячний звіт про свою діяльність та висновок про фінансовий стан банку, які подаються до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом. До звіту про роботу тимчасового адміністратора включається також інформація про виконання плану дій тимчасового адміністратора (програми фінансового оздоровлення банку, плану реорганізації банку);

щомісячний звіт про використання коштів згідно з кошторисом, який подається не пізніше ніж за 10 робочих днів після закінчення звітного періоду.

6.2. Національний банк здійснює контроль за виконанням тимчасовим адміністратором:

вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку;

вказівок, вимог та обмежень, установлених Національним банком;

рішення Національного банку щодо введення повністю або частково мораторію на задоволення вимог кредиторів банку;

умов договору про здійснення тимчасової адміністрації у банку, плану дій тимчасового адміністратора (програми фінансового оздоровлення банку, плану реорганізації банку), кошторису.

6.3. Національний банк має право припинити виконання плану дій тимчасового адміністратора (програми фінансового оздоровлення банку, плану реорганізації банку), відкликати банківську ліцензію та призначити ліквідатора банку в будь-який час, якщо дійде висновку, що виконання плану дій тимчасового адміністратора (програми фінансового оздоровлення банку, плану реорганізації банку) не приводить до оздоровлення банку.

6.4. Тимчасовий адміністратор зобов'язаний подати Національному банку остаточний звіт на звітну дату5 у зв'язку із:

закінченням строку тимчасової адміністрації;

або прийняттям тимчасовим адміністратором рішення про дострокове припинення тимчасової адміністрації у зв'язку із виконанням плану дій (програми фінансового оздоровлення банку, плану реорганізації банку);

або прийняттям Національним банком рішення про дострокове припинення тимчасової адміністрації.

____________
5 Звітною датою вважається дата, яка настає за 10 робочих днів до закінчення строку дії тимчасової адміністрації банку, установленого постановою Правління Національного банку, або дата подання тимчасовим адміністратором пропозиції до Національного банку щодо доцільності дострокового припинення тимчасової адміністрації банку, або дата прийняття Національним банком рішення про дострокове припинення тимчасової адміністрації.

6.5. Комісія Національного банку погоджує остаточний звіт та пропозиції тимчасового адміністратора щодо подальшої діяльності банку.

Правління Національного банку приймає рішення про припинення тимчасової адміністрації та поновлення діяльності банку або про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора банку на підставі висновку уповноваженого структурного підрозділу, а також остаточного звіту та пропозиції тимчасового адміністратора, погоджених Комісією Національного банку.

Глава 7. Порядок уведення мораторію на задоволення вимог кредиторів банку

7.1. Національний банк з метою створення сприятливих умов для покращення та стабілізації фінансового стану банку має право повністю або частково ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів банку під час здійснення тимчасової адміністрації (далі - мораторій) у межах строку, визначеного статтею 85 Закону про банки.

7.2. Рішення про введення мораторію приймається постановою Правління Національного банку, яка, зокрема, має містити дату введення і строк дії мораторію.

7.3. Національний банк оприлюднює інформацію про введення мораторію відповідно до статті 85 Закону про банки.

7.4. Тимчасовий адміністратор забезпечує виконання мораторію відповідно до статті 85 Закону про банки.

Тимчасовий адміністратор письмово інформує відповідний податковий орган про введення мораторію.

7.5. Протягом дії мораторію:

а) забороняється здійснювати стягнення на підставі виконавчих документів та інших документів, за якими здійснюється стягнення, та вжиття заходів, спрямованих на забезпечення такого стягнення відповідно до законодавства України;

б) не нараховуються неустойка (штраф, пеня), інші фінансові (економічні) санкції за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань перед кредиторами та зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

Глава 8. Погодження Національним банком продажу активів банку під час тимчасової адміністрації

8.1. Тимчасовий адміністратор для продажу активів банку має отримати дозвіл, який оформляється рішенням Комісії Національного банку.

8.2. Тимчасовий адміністратор визначає перелік активів банку, які можуть бути продані, у тому числі відокремлених структурних підрозділів банку, дочірніх установ, частки участі банку в інших юридичних особах.

Тимчасовий адміністратор здійснює продаж індивідуально визначеного ним активу банку або портфеля активів, формування якого може здійснюватися за різними критеріями.

8.3. Продаж активів банку здійснюється за ринковою вартістю, яка визначається незалежним оцінювачем відповідно до законодавства України про оцінку майна.

Тимчасовий адміністратор залучає до оцінки активів банку незалежного оцінювача, визначеного ним за результатами проведеного конкурсу, умовами якого є найнижча вартість послуг і найкоротші строки оцінювання.

Тимчасовий адміністратор проводить конкурс із визначення незалежного оцінювача в порядку, установленому цією главою.

8.4. Тимчасовий адміністратор здійснює продаж активів банку на відкритих торгах шляхом проведення аукціону, конкурсу.

Якщо в банку є активи, щодо обігу яких установлені обмеження, то тимчасовий адміністратор уживає заходів щодо їх продажу на закритих торгах відповідно до статті 95 Закону про банки.

Правління Національного банку може в окремих випадках установлювати інший, ніж передбачений у цій главі, порядок відчуження активів банку.

Аукціон, конкурс визнається таким, що відбувся, якщо під час його проведення надійшла лише одна пропозиція від покупця про викуп активу. Тимчасовий адміністратор має право здійснити продаж активу цьому покупцю.

Ціною продажу на аукціоні, конкурсі є визначена незалежним оцінювачем ринкова вартість активу.

Під час проведення відкритих торгів ціна продажу може бути зменшена не більше ніж на 30 відсотків від ринкової вартості активу.

8.5. Тимчасовий адміністратор розробляє порядок проведення аукціону, порядок та умови проведення конкурсу із застосуванням порядку, визначеного Законом України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", та з урахуванням вимог цієї глави.

Проведення аукціону, конкурсу здійснюється поетапно:

на першому етапі:

а) розміщення інформації про проведення аукціону, конкурсу. Тимчасовий адміністратор публікує інформацію про проведення аукціону, конкурсу принаймні в одній загальнодержавній та/або одній регіональній (місцевій, за місцезнаходженням банку) газеті, у якій розміщуються публікації щодо купівлі-продажу подібних активів, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення. Інформація має містити:

вид, вартість та умови продажу активу;

вимоги до претендента на участь в аукціоні, конкурсі (за потреби);

місце та час проведення аукціону, конкурсу;

кінцевий термін прийняття заяви про участь в аукціоні, конкурсі;

місце, час та умови надання детальної інформації про актив;

місцезнаходження, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону, конкурсу;

на другому етапі:

б) надання повної інформації потенційному покупцю про активи. Інформація надається після укладення договору між тимчасовим адміністратором та потенційним покупцем про надання відповідної інформації та відповідальність за розголошення наданої інформації і відшкодування збитків, завданих її розголошенням;

в) отримання, опрацювання та відбір прийнятних намірів від потенційних покупців;

на третьому етапі:

г) проведення аукціону, конкурсу та вибір покупця.

Умовами конкурсу, зокрема, може бути передбачено:

використання активів в операційній діяльності банку;

можливість передачі одночасно з продажем активів зобов'язань банку у відповідній сумі. Потенційний покупець повинен мати мережу відокремлених структурних підрозділів, яка здатна забезпечити обслуговування кредиторів (крім санаційного банку) та забезпечити дотримання умов договору банківського вкладу.

Порядок проведення тимчасовим адміністратором аукціону, порядок та умови проведення конкурсу, а також перелік потенційних покупців активів банку погоджуються Комісією Національного банку.

Комісія Національного банку приймає рішення про погодження (відхилення) запропонованого тимчасовим адміністратором порядку проведення аукціону, порядку та умов проведення конкурсу, а також переліку потенційних покупців активів банку на підставі висновку уповноваженого структурного підрозділу про відповідність (невідповідність) проведення аукціону, конкурсу вимогам законодавства України, у тому числі цього Положення, та про можливість придбання активів потенційними покупцями.

Висновок про можливість придбання активів з одночасним прийняттям зобов'язань банком-покупцем готується уповноваженим структурним підрозділом банківського нагляду центрального апарату Національного банку, що здійснює нагляд за діяльністю банку-покупця, на підставі прогнозного платіжного календаря, який має підтверджувати спроможність банку-покупця виконати зобов'язання перед вкладниками і кредиторами, а також залежно від його фінансового стану.

8.6. Для прийняття участі в аукціоні, конкурсі потенційний покупець активів банку подає тимчасовому адміністратору такі документи:

заяву про участь у аукціоні, конкурсі;

проект договору залежно від способу відчуження активу;

інші документи відповідно до умов проведення аукціону, конкурсу.

У разі наявності пропозицій щодо купівлі активів з одночасним передаванням у відповідній сумі зобов'язань банку потенційний банк-покупець додатково подає таке:

прогнозний баланс банку-покупця на першу звітну дату після прийняття активів та зобов'язань;

прогнозні розрахунки банку-покупця, які підтверджують можливість виконання ним зобов'язань перед кредиторами;

прогнозні розрахунки дотримання банком-покупцем економічних нормативів.

8.7. Для погодження порядку проведення аукціону, порядку та умов проведення конкурсу, а також переліку потенційних покупців активів банку тимчасовий адміністратор подає Національному банку такі документи:

розроблений порядок проведення аукціону або порядок та умови проведення конкурсу з продажу активів банку;

клопотання про надання погодження на продаж активів банку з прогнозними розрахунками економічного ефекту від цієї операції та її впливу на показники діяльності банку разом з відповідними розрахунками діяльності банку після цієї операції;

проект договору залежно від способу відчуження активу;

інформацію про актив [назва, коротка характеристика, його залишкова та ринкова (початкова) вартість], у тому числі інформацію про відокремлений структурний підрозділ банку як частину цілісного майнового комплексу (назва, місцезнаходження, ринкова вартість тощо);

висновок суб'єкта оціночної діяльності стосовно оцінки активу, у тому числі відокремленого структурного підрозділу банку як частини цілісного майнового комплексу;

перелік потенційних покупців;

іншу інформацію на вимогу Національного банку.

Глава 9. Передача активів та/або зобов'язань банку під час тимчасової адміністрації

9.1. Тимчасовий адміністратор має право здійснювати передачу активів та/або зобов'язань до іншого банку (у тому числі санаційного) відповідно до програми фінансового оздоровлення банку з урахуванням вимог статті 80 Закону про банки. Банк, до якого передаються активи та/або зобов'язання, визначається шляхом проведення конкурсу в порядку, визначеному главою 8 цього розділу.

9.2. Передача активів та/або зобов'язань банку, у якому запроваджено тимчасову адміністрацію, здійснюється згідно з договором, укладеним між тимчасовим адміністратором та банком - переможцем конкурсу, а також актом про передавання-приймання.

Під час передачі активів банку до акта про передавання-приймання мають додаватися:

перелік активів із зазначенням їх найменування, вартості (балансової і ринкової, яка визначена за результатами незалежної оцінки відповідно до законодавства України про оцінку майна) тощо;

документи, які підтверджують право власності на активи та забезпечення за ними;

виписки з рахунків, які підтверджують суму залишку коштів на рахунку;

електронна база даних та архів;

інші документи за згодою сторін.

Під час передачі зобов'язань банку до акта про передавання-приймання мають додаватися:

перелік зобов'язань банку із зазначенням найменування кредиторів (вкладників), виду та суми заборгованості, реквізитів договорів тощо;

договори, які підтверджують виникнення зобов'язань банку;

виписки з рахунків, які підтверджують суму заборгованості;

електронна база даних та архів;

інші документи за згодою сторін.

9.3. Зобов'язання банку, у якому запроваджено тимчасову адміністрацію, переводяться до іншого банку за їх балансовою вартістю одночасно з переведенням до цього банку активів.

Якщо обсяг зобов'язань, які передаються, перевищує обсяг активів банку, то різниця між їх вартістю відшкодовується банку - переможцю конкурсу відповідно до вимог законодавства.

9.4. Тимчасовий адміністратор під час прийняття рішення про одночасне відчуження активів та зобов'язань банку зобов'язаний забезпечити задоволення вимог кредиторів у черговості, визначеній статтею 96 Закону про банки.

Зобов'язання кожної черги передаються у повному обсязі".

3.5. Главу 11 викласти в такій редакції:

"Глава 11. Реорганізація банку під час тимчасової адміністрації за рішенням Національного банку або тимчасового адміністратора

11.1. Національний банк має право прийняти рішення про реорганізацію банку в разі неможливості відновлення його належного фінансового стану.

Реорганізація може здійснюватися шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення.

11.2. Рішення про реорганізацію банку приймає Правління Національного банку.

Постанова Правління Національного банку про реорганізацію банку має містити таке:

рішення про призначення тимчасової адміністрації в банку (якщо вона не була призначена);

рішення про реорганізацію банку та спосіб її проведення;

доручення тимчасовому адміністратору:

розробити програму фінансового оздоровлення банку (унести необхідні зміни до програми фінансового оздоровлення) щодо вжиття заходів з реорганізації банку;

підготувати та подати на затвердження Комісії Національного банку план реорганізації банку.

11.3. Банк може бути реорганізований за рішенням тимчасового адміністратора, погодженим Комісією Національного банку.

Реорганізація банку, у якому призначена тимчасова адміністрація, здійснюється одночасно з виконанням заходів фінансового оздоровлення банку.

11.4. Пропозиції щодо реорганізації банку подаються тимчасовим адміністратором Національному банку в складі попереднього письмового звіту або в подальшому за потреби.

Тимчасовий адміністратор розробляє спільно з іншим банком (у разі наміру злиття або приєднання) та інвесторами (за їх наявності) умови реорганізації, проект угоди про злиття або приєднання банків, проект плану реорганізації, обґрунтування, розрахунки та прогнозний баланс банку-правонаступника, які б засвідчували настання позитивних наслідків для вкладників та інших кредиторів банків - учасників реорганізації.

11.5. Банком-правонаступником може бути фінансово стабільний банк або банк, у якому запроваджено тимчасову адміністрацію.

11.6. Тимчасовий адміністратор затверджує план реорганізації, умови конвертації акцій банку, який припиняється та для управління яким призначено тимчасового адміністратора, в акції банку-правонаступника. Угода про злиття або приєднання банку затверджується тимчасовим адміністратором, а також загальними зборами учасників банку-правонаступника (якщо банком-правонаступником є фінансово стабільний банк).

11.7. План реорганізації банку затверджується (відхиляється) Комісією Національного банку на підставі позитивного (негативного) обґрунтованого висновку уповноваженого структурного підрозділу.

11.8. Реорганізація банку, у якому запроваджено тимчасову адміністрацію, здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку з питань реорганізації банків за рішенням власників, з урахуванням особливостей, визначених цим Положенням.

11.9. Планом реорганізації банку може не передбачатися проведення інвентаризації активів, пасивів та оцінки резервів, уключаючи обліковане на позабалансових рахунках банку, якщо тимчасовий адміністратор її вже проводив.

11.10. Передавальний акт (у разі реорганізації банку шляхом злиття або приєднання) або розподільчий баланс (у разі реорганізації банку шляхом поділу або виділення) затверджується тимчасовим адміністратором та загальними зборами учасників банку-правонаступника (якщо банком-правонаступником є фінансово стабільний банк).

11.11. Національний банк має право вимагати від банку-правонаступника та тимчасового адміністратора банку надання інформації про стан здійснення реорганізації банку.

11.12. Тимчасовий адміністратор, призначений для проведення реорганізації банку, виконує, зокрема, такі функції:

а) здійснює управління банком до проведення державної реєстрації припинення банку, що реорганізувався, та прийняття Національним банком рішення про припинення тимчасової адміністрації банку;

б) бере участь у діяльності комісії з проведення реорганізації банку;

в) розглядає та затверджує матеріали інвентаризації активів, пасивів та оцінки резервів, уключаючи обліковане на позабалансових рахунках. За результатами інвентаризації забезпечує врегулювання виявлених розбіжностей та списання безнадійної заборгованості за активними операціями банку;

г) бере участь у загальних зборах учасників банку-правонаступника.

11.13. Тимчасовий адміністратор після затвердження Національним банком плану реорганізації банку протягом 10 робочих днів має повідомити Національний банк про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення банку шляхом реорганізації і подає копію повідомлення, яке складене відповідно до вимог статті 22 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

11.14. Особи, які внаслідок реорганізації мають стати власниками істотної участі в банку-правонаступнику і не були власниками істотної участі в банку, що реорганізовується, а також особи, які збільшують її внаслідок реорганізації до 10, 25, 50 чи 75 відсотків статутного капіталу банку, зобов'язані до часу затвердження передавального акта/розподільчого балансу отримати письмовий дозвіл Національного банку на придбання або збільшення істотної участі в банку-правонаступнику в порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку".

3.6. Розділ V доповнити новою главою 12 такого змісту:

"Глава 12. Порядок припинення діяльності тимчасового адміністратора

12.1. Тимчасовий адміністратор припиняє свою діяльність відповідно до статті 86 Закону про банки.

Тимчасовий адміністратор може бути звільнений від виконання обов'язків з попередженням, припиненням чинності або анулюванням сертифіката на право здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків за невиконання або неналежне виконання ним своїх повноважень, а також за заявою.

Усунення тимчасового адміністратора від виконання обов'язків є підставою для розірвання договору про здійснення тимчасової адміністрації.

12.2. Тимчасовий адміністратор у разі звільнення з посади зобов'язаний забезпечити передавання майна та документів банку уповноваженим посадовим особам банку.

12.3. Керівники банку, які відсторонені на період діяльності тимчасової адміністрації від виконання своїх обов'язків, у разі продовження діяльності банку продовжують виконувати покладені на них обов'язки, якщо не прийнято рішення про їх звільнення з посади".

4. Положення доповнити новим додатком 7 такого змісту:

Договір
про здійснення тимчасової адміністрації
(зразок)

у ________________________________
(повне найменування банку)

____________________ 
(місце укладання договору) 

___________________
(дата укладання договору) 


Національний банк України в особі _______________________________________________________
                                                                                                                                                       (посада)
______________________________________________________________________________________,
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі довіреності ___________________________________________________________
                                                                                                                            (дата, номер, ким засвідчена)
(далі - Національний банк), з однієї сторони, та _____________________________________________,
                                                                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)

який має сертифікат Національного банку України на право здійснення функцій тимчасового адміністратора банків ___________________________________________________________________
                                                                                          (серія, номер сертифіката, дата та номер рішення
______________________________________________________________________________________
                                 Кваліфікаційної комісії Національного банку України з питань сертифікації тимчасових
______________________________________________________________________________________
                                                                    адміністраторів та ліквідаторів банківських установ)

(далі - Тимчасовий адміністратор), з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цей договір (далі - Договір) про таке: 

1. Предмет Договору

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" Національний банк призначає ______________________________________________________________________________________
                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)

Тимчасовим адміністратором ____________________________________________________________
                                                                                                                              (повне найменування банку)

(далі - Банк), а Тимчасовий адміністратор зобов'язується здійснювати процедуру тимчасової адміністрації в Банку відповідно до вимог законодавства України. 

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Тимчасовий адміністратор зобов'язується:

2.1.1. Здійснювати процедуру тимчасової адміністрації та повноваження загальних зборів, спостережної (наглядової) ради і правління (ради директорів) Банку, користуватись правами та виконувати обов'язки Тимчасового адміністратора відповідно до вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність", Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 369 (далі - Положення N 369), інших законодавчих і нормативно-правових актів, що регулюють банківську діяльність.

2.1.2. Укласти зі страховиками договір (договори) про страхування фінансової відповідальності Тимчасового адміністратора, його життя та здоров'я відповідно до вимог законодавства України.

2.1.3. Звітувати перед Національним банком стосовно своєї діяльності, пов'язаної з тимчасовою адміністрацією Банку, згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку.

2.1.4. Надавати інформацію за письмовими запитами Національного банку у строки, визначені в запиті.

2.2. Тимчасовому адміністратору забороняється приймати рішення, які потребують дозволу (погодження) Національного банку, без його письмового дозволу (погодження).

2.3. Національний банк зобов'язується виконувати обов'язки та вчиняти усі дії, пов'язані зі здійсненням тимчасової адміністрації Банку, що покладені на Національний банк відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність", Положення N 369 та інших законодавчих і нормативно-правових актів, що регулюють здійснення процедури тимчасової адміністрації банків. 

3. Витрати тимчасової адміністрації

3.1. Витрати на здійснення тимчасової адміністрації, у тому числі оплата праці Тимчасового адміністратора та спеціалістів, залучених Тимчасовим адміністратором для забезпечення виконання його повноважень, додаткова винагорода Тимчасовому адміністратору та залученим спеціалістам здійснюються за рахунок коштів Банку у межах затвердженого Національним банком кошторису витрат тимчасової адміністрації.

3.2. За здійснення процедури тимчасової адміністрації Банку Тимчасовому адміністратору встановлюється основна оплата праці в розмірі
______________________________________________________________________________________
                                                                                               (цифрами та словами)

гривень за місяць та додаткова винагорода в розмірі _________ відсотків від надходжень коштів на накопичувальний рахунок Банку від продажу і повернення активів Банку.

3.3. У разі невиконання або неналежного виконання Тимчасовим адміністратором своїх обов'язків розмір оплати праці Тимчасового адміністратора може бути зменшено.

3.4. Оплата праці спеціалістів, залучених Тимчасовим адміністратором Банку, здійснюється згідно з укладеними з ними договорами. 

4. Відповідальність Сторін

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором у випадках та в порядку, що встановлені законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку, та цим Договором.

4.2. Тимчасовий адміністратор за рахунок власних коштів сплачує Національному банку штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у разі:

порушення встановленого строку подання кошторису витрат тимчасової адміністрації для затвердження Національним банком;

здійснення витрат, не передбачених кошторисом витрат;

порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо надання звітів, передбачених підпунктом 2.1.3 пункту 2.1 цього Договору. 

5. Строк дії Договору, його припинення та зміни

5.1. Договір набирає чинності з часу прийняття постанови Правління Національного банку про призначення тимчасової адміністрації.

5.2. Договір може бути розірваний за згодою Сторін.

5.3. Національний банк має право прийняти рішення про усунення Тимчасового адміністратора від виконання обов'язків та розірвання з ним Договору в разі невиконання чи неналежного виконання ним своїх обов'язків або з інших причин, що перешкоджають Тимчасовому адміністраторові виконувати свою роботу.

5.4. Дія Договору припиняється в разі:

закінчення строку дії повноважень тимчасової адміністрації;

прийняття Національним банком рішення про закінчення процедури тимчасової адміністрації;

прийняття Національним банком рішення про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора;

завершення процедури реорганізації Банку.

5.5. У випадках, зазначених у пунктах 5.3, 5.4 цього Договору, Договір є розірваним (дія Договору припиняється) з дати набрання чинності відповідним рішенням Національного банку.

5.6. Зміни до Договору вважаються такими, що мають юридичну силу та обов'язкові для Сторін, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.

Усі зміни до Договору є його невід'ємною частиною. 

6. Інші умови

6.1. Договір складено в трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, два примірники - Національному банку, один - Тимчасовому адміністратору.

6.2. Спори, що виникають між Сторонами у зв'язку з виконанням умов Договору, вирішуються згідно із законодавством України.

6.3. Питання щодо призначеної в Банку тимчасової адміністрації, які не врегульовані Договором, регулюються законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку. 

7. Підписи та реквізити Сторін:

Національний банк України  

Тимчасовий адміністратор __________________ 

 
01008, м. Київ,
вул. Інститутська, 9,
МФО N 300001,
код за ЄДРПОУ 0032106
Уповноважена посадова особа
Національного банку України

М. П. 

_________________________________________
                            (прізвище, ім'я, по батькові)

Адреса місця реєстрації: ____________________
_________________________________________
_________________________________________

Адреса місця проживання: __________________
_________________________________________
_________________________________________

Паспортні дані ____________________________
_________________________________________
              (номер, серія, орган, що видав, дата видачі)

Ідентифікаційний номер
________________________________________". 

 

Директор Департаменту
нормативно-методологічного
забезпечення банківського
регулювання та нагляду
 

 
 
 
Н. В. Іваненко
 

Опрос