Идет загрузка документа (65 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению об осуществлении деятельности по администрированию негосударственного пенсионного фонда

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение от 24.09.2009 № 701
Утратил силу

Про затвердження Змін до Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 24 вересня 2009 року N 701

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 жовтня 2009 р. за N 983/16999

Розпорядження втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
розпорядженням Державної комісії з регулювання
 ринків фінансових послуг України від 20 липня 2004 року N 1660

згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 3 грудня 2013 року N 4400)

Відповідно до статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статті 25 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та підпункту 41 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292, а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 20.07.2004 N 1660, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2004 за N 990/9589, що додаються.

2. Департаменту пруденційного нагляду та управлінню правового забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити опублікування цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з 1 січня 2010 року.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова Комісії 

В. Суслов 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
 

 
С. Я. Петрашко
 

Генеральний директор Федерації
роботодавців України
 

 
В. І. Надрага
 

В. о. Голови Федерації
профспілок України
 

 
Ю. М. Кулик 
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. Кужель
 

 

 

Зміни
до Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду

1. У главі 1:

1.1. Пункт 1.1 після абзацу восьмого доповнити новими абзацами такого змісту:

"обліковий період - період, за який здійснюється розрахунок кількості та чистої вартості одиниці пенсійних внесків. Обліковий період становить один робочий день;

одиниця пенсійних внесків - показник системи персоніфікованого обліку, який застосовується для здійснення контролю зміни сум пенсійних коштів, накопичених на користь учасників пенсійного фонду та які обліковуються на їх індивідуальних пенсійних рахунках".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - п'ятнадцятий уважати відповідно абзацами одинадцятим - сімнадцятим.

1.2. Пункт 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2. Для кожного фонду, з яким адміністратором укладено відповідний договір про адміністрування фонду, формується окрема система персоніфікованого обліку.".

1.3. Після пункту 1.2 доповнити новим пунктом 1.3 такого змісту:

"1.3. Усі записи в системі персоніфікованого обліку ведуться українською мовою. Для ідентифікації зареєстрованих осіб, на їх вимогу, яка підтверджується заявою довільної форми, допускається додаткове визначення відповідних даних мовою країни, де зареєстровано нерезидента (по змозі), або англійською мовою.".

У зв'язку з цим пункт 1.3 вважати пунктом 1.4.

1.4. Пункт 1.4 викласти в такій редакції:

"1.4. Порядок обміну інформацією (у тому числі документами) між адміністратором фонду та особою (особами), що здійснюють управління активами такого фонду, а також між адміністратором фонду та зберігачем такого фонду визначається внутрішнім положенням про здійснення адміністрування фонду та відповідними договорами про надання послуг фонду.".

1.5. Доповнити новими пунктами 1.5, 1.6 такого змісту:

"1.5. Інформація в системі персоніфікованого обліку повинна бути повною, актуальною, взаємоузгодженою та відповідати вимогам законодавства, у тому числі нормативно-правових актів у сфері недержавного пенсійного забезпечення.

1.6. У разі відсутності у фізичної особи ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів відповідно до вимог Закону України "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів" замість нього можуть бути використані серія та номер паспорта, якщо в ньому зроблена відповідна відмітка про наявність у фізичної особи права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, або серія та номер свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Для неповнолітніх осіб, що не отримали паспорт за віком, використовуються серія та номер свідоцтва про народження.".

2. У пункті 2.1 глави 2:

після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з учасниками та вкладниками;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - двадцятий вважати відповідно абзацами п'ятим - двадцять першим;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"укладення договорів про виплату пенсії на визначений строк від імені фонду;".

3. У главі 3:

3.1. Пункт 3.3 викласти в такій редакції:

"3.3. Індивідуальний пенсійний рахунок учасника фонду

3.3.1. У системі персоніфікованого обліку індивідуальний пенсійний рахунок відкривається кожному учаснику фонду не пізніше трьох робочих днів після укладення першого за часом пенсійного контракту на користь такого учасника (унесення змін з метою включення такого учасника до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників), договору про виплату пенсії на визначений строк, договору про переведення коштів учасника фонду, що укладається між фондами в особі їх адміністраторів, або іншого документа, на підставі якого здійснюється передача (переведення) належних учаснику пенсійних коштів.

Відкриття індивідуальних пенсійних рахунків адміністратором здійснюється в порядку, передбаченому Законом та іншими нормативно-правовими актами у сфері недержавного пенсійного забезпечення, а також внутрішнім положенням адміністратора.

3.3.2. Для ідентифікації учасника фонду в номері індивідуального пенсійного рахунку використовується ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.

Для ідентифікації особи учасника фонду, якій не присвоєно ідентифікаційний номер відповідно до вимог Закону України "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів" та в паспорті якої зроблена відповідна відмітка про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, використовуються серія та номер паспорта такої особи або серія та номер свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Для неповнолітніх осіб, що не отримали паспорт за віком, використовуються серія та номер свідоцтва про народження.

3.3.3. Індивідуальний пенсійний рахунок учасника фонду повинен містити таку інформацію:

номер індивідуального пенсійного рахунку;

прізвище, ім'я та по батькові учасника фонду;

номер (код) облікової картки учасника фонду;

дата відкриття індивідуального пенсійного рахунку;

загальна сума пенсійних коштів учасника фонду на початок облікового періоду із зазначенням окремо кількості одиниць пенсійних внесків;

інформація про рух коштів за індивідуальними пенсійними рахунками (оборот за рахунком) протягом облікового періоду із зазначенням кількості одиниць пенсійних внесків;

загальна сума пенсійних коштів учасника фонду на кінець облікового періоду із зазначенням окремо кількості одиниць пенсійних внесків;

дата та підстава закриття індивідуального пенсійного рахунку.

Індивідуальний пенсійний рахунок учасника фонду може містити іншу інформацію, не передбачену цим Положенням.

3.3.4. Номер індивідуального пенсійного рахунку учасника фонду повинен мати таку структуру:

XXXXXXXX-VVVVVVVVVV,

де XXXXXXXX - код за ЄДРПОУ фонду;

VVVVVVVVVV - ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів учасника фонду.

У разі використання іншого документа для відкриття індивідуального пенсійного рахунку учасника фонду відповідно до законодавства використовується така структура: серія та номер документа, який використовується для відкриття індивідуального пенсійного рахунку. Якщо він менший за 10 знаків, то попереду номера документа додаються нулі.

3.3.5. Аналітичний облік операцій за індивідуальним пенсійним рахунком учасника фонду здійснюється в розрізі субрахунків.

Номер субрахунку індивідуального пенсійного рахунку учасника фонду повинен мати таку структуру:

XXXXXXXX-VVVVVVVVVV.A-YYYYYYYYYY.ZZ,

де XXXXXXXX-VVVVVVVVVV - номер індивідуального пенсійного рахунку учасника фонду;

A - код виду документа, на підставі якого здійснюються операції за індивідуальним пенсійним рахунком, який має такі значення:

1 - пенсійний контракт;

2 - договір про виплату пенсії на визначений строк;

3 - заява учасника про здійснення одноразової пенсійної виплати;

4 - заява про переведення пенсійних коштів учасника до іншого суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення;

5 - договір з адміністратором іншого фонду про переведення коштів учасника фонду;

6 - інший документ;

7 - договір страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду;

8 - довідка про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду;

YYYYYYYYYY - номер (код) документа, на підставі якого здійснюються операції за індивідуальним пенсійним рахунком (якщо він менший за 10 знаків, то попереду номера документа додаються нулі, а в разі якщо він більший за 10 знаків, то використовуються останні 10 знаків документа);

ZZ - номер виду операції, який має такі значення:

01 - пенсійні внески;

02 - інвестиційний прибуток (збиток);

03 - податок на доходи фізичних осіб, утриманий з пенсійних виплат;

04 - пенсійні виплати після оподаткування;

05 - перерахування пенсійних внесків на страхування ризиків настання інвалідності або смерті учасника;

06 - оплата послуг, наданих учаснику за рахунок його пенсійних коштів згідно із законодавством;

07 - пенсійні кошти учасника, що переведені до іншої фінансової установи - суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення;

08 - зарахування переведених до фонду пенсійних коштів учасника фонду до укладення пенсійного контракту на його користь;

09 - нараховані, але несплачені, пенсійні виплати.

Кількість одиниць пенсійних внесків, які зазначаються на індивідуальному пенсійному рахунку у розрізі операцій, визначаються шляхом ділення суми окремої операції за індивідуальним пенсійним рахунком учасника фонду протягом облікового періоду на чисту вартість одиниці пенсійних внесків пенсійного фонду, розрахованої на кінець дня попереднього підрахунку.

Порядок обліку операцій за індивідуальним пенсійним рахунком учасника фонду в розрізі субрахунків визначається адміністратором у внутрішніх документах щодо роботи із системою персоніфікованого обліку.".

3.2. Пункт 3.4 викласти в такій редакції:

"3.4. Облікові журнали системи персоніфікованого обліку ведуться в хронологічному порядку в міру виникнення подій, які в них реєструються. Для кожної системи персоніфікованого обліку відкриваються окремі облікові журнали.

У системі персоніфікованого обліку обов'язково ведуться такі журнали:

журнал обліку вхідних документів;

журнал обліку вихідних документів;

журнал обліку операцій.

Журнали обліку вхідних та вихідних документів ведуться в паперовій та (або) електронній формах.

Якщо журнали ведуться в паперовій формі, вони повинні бути прошиті, аркуші пронумеровані, кількість аркушів у журналі повинна бути засвідчена підписом керівника адміністратора або підписом особи, на яку відповідно до внутрішніх документів адміністратора покладені повноваження щодо ведення журналів у паперовій формі, та скріплена печаткою адміністратора.

Якщо журнали вхідних та вихідних документів ведуться в електронному вигляді, адміністратором здійснюється періодичне роздрукування електронної форми такого журналу.

Роздруковані копії електронної форми журналу повинні бути прошиті, аркуші пронумеровані, кількість аркушів у роздрукованій копії електронної форми журналу повинна бути засвідчена підписом керівника адміністратора або підписом особи, на яку відповідно до внутрішніх документів адміністратора покладені повноваження щодо роздрукування електронної форми журналу, та скріплена печаткою адміністратора. У роздрукованих копіях обов'язково зазначаються дата роздрукування та період, за який здійснюється роздрукування.

Періодичність роздрукування визначається внутрішнім положенням про здійснення адміністрування пенсійних фондів або іншими внутрішніми розпорядчими документами адміністратора.

У журналі обліку вхідних документів у хронологічному порядку ведеться облік усіх документів, як паперових, так і електронних, що надходять до адміністратора; у журналі обліку вихідних документів ведеться облік усіх документів (паперових і електронних), які видаються (надсилаються) адміністратором.

Журнал обліку операцій ведеться тільки в електронній формі. У журналі обліку операцій у хронологічному порядку ведеться облік операцій, які проводяться адміністратором у системі персоніфікованого обліку.

Журнал обліку операцій повинен мати такі обов'язкові реквізити:

дата проведення операції;

зміст операції;

документ, на підставі якого проводиться операція;

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи адміністратора, яка провела операцію.".

4. У главі 4:

4.1. Пункт 4.2 викласти в такій редакції:

"4.2. Порядок роботи з вхідними та вихідними документами

Працівник адміністратора, який приймає документи, зобов'язаний зробити запис у журналі обліку вхідних документів, зазначивши перелік прийнятих документів на паперових та/або електронних носіях за їх найменуваннями та реквізитами, дату прийняття документів та вхідний номер, за яким документ зареєстровано в адміністратора. У разі наявності опису документів, що подаються, може реєструватися тільки такий опис з визначенням узагальненої інформації щодо найменування документів та їх кількості. У разі отримання документів поштою конверт, у якому вони надійшли, обов'язково зберігається разом з одним з документів, який надійшов у цьому конверті.

Датою прийняття адміністратором вхідних документів є дата подання документів адміністратору або дата подання за поштовим штемпелем підприємства (відділення) зв'язку, що обслуговує відправника, у разі відправлення поштою.

Працівник адміністратора, який відправляє документи, зобов'язаний зробити запис у журналі обліку вихідних документів, зазначивши перелік документів на паперових та/або електронних носіях, які відправляються, за їх найменуваннями та реквізитами, дату та вхідний номер (у разі наявності), за яким документ зареєстровано в адміністратора. У разі наявності опису документів, що відправляються, може реєструватися тільки такий опис з визначенням узагальненої інформації щодо найменування документів та їх кількості.".

4.2. Пункт 4.3 викласти в такій редакції:

"4.3. Порядок укладання пенсійного контракту

Пенсійний контракт укладається між вкладником фонду та від імені фонду адміністратором такого фонду.

Перед укладенням пенсійного контракту особа, яка має намір стати вкладником фонду, має право ознайомитися з основними положеннями статуту фонду (текстом витягу зі статуту) або на вимогу такої особи з повним текстом статуту фонду, з пенсійними схемами та обрати пенсійну схему, за якою здійснюватиметься пенсійне забезпечення учасника (учасників) фонду, на користь якого (яких) укладатиметься пенсійний контракт. Умови пенсійного контракту повинні відповідати умовам, визначеним статтею 56 Закону.

Пенсійний контракт підписується керівником адміністратора або іншим представником адміністратора, що має відповідні повноваження, та скріплюється печаткою адміністратора. Якщо вкладником фонду є юридична особа, пенсійний контракт підписується її керівником або іншим представником такої юридичної особи, що має відповідні повноваження, та скріплюється печаткою такої юридичної особи. Якщо вкладником фонду є фізична особа, пенсійний контракт підписується нею особисто.

У разі коли за пенсійним контрактом здійснюватиметься недержавне пенсійне забезпечення іншої ніж вкладник фонду особи - учасника фонду, один примірник пенсійного контракту обов'язково надається адміністратором такому учаснику фонду.

Якщо вкладник фонду має намір здійснювати пенсійні внески на користь кількох учасників фонду, він може укласти один пенсійний контракт на користь усіх таких осіб або кілька пенсійних контрактів окремо для кожного учасника фонду (груп учасників фонду). У разі якщо на користь кількох учасників фонду укладається один пенсійний контракт, перелік таких учасників наводиться в додатку до пенсійного контракту. У такому разі кожному учаснику фонду надається витяг із додатка до пенсійного контракту із зазначенням відомостей тільки щодо такого учасника.

Адміністратор разом з примірником пенсійного контракту повинен надати вкладнику та учаснику фонду:

пам'ятку з роз'ясненнями основних положень пенсійного контракту (далі - пам'ятка);

копію зазначеної в пенсійному контракті пенсійної схеми;

витяг з основних положень статуту фонду та (або) на вимогу вкладника фонду копію статуту фонду, засвідчену підписом керівника адміністратора та скріплену печаткою адміністратора;

інформацію про адміністратора, осіб, які здійснюють управління активами, та зберігача фонду, яка включає їх реєстраційні реквізити (номер, дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, код за ЄДРПОУ), банківські реквізити та реквізити відповідних ліцензій (номер, дата видачі, строк дії ліцензії, найменування органу, що її видав).

Про надання цих документів у всіх примірниках пенсійного контракту робиться відмітка із зазначенням дати їх надання.

Пам'ятка повинна містити роз'яснення:

за яких умов є можливими зміна умов та розірвання пенсійного контракту;

порядку розрахунків між пенсійним фондом та учасником фонду в разі дострокового розірвання пенсійного контракту або ліквідації пенсійного фонду;

умов зміни розміру пенсійних внесків;

порядку тимчасового припинення сплати пенсійних внесків (для корпоративного та професійного фонду);

порядку повідомлення адміністратора про зміни відомостей про вкладника та учасника фонду, які містяться в їх облікових картках;

порядку подання учасником фонду заяви про визначення пенсійного віку (додаток 1), заяви про здійснення одноразової пенсійної виплати (додаток 2), заяви про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи (додаток 3) або про укладення договору про виплату пенсії на визначений строк;

порядку надання учасникам виписок з їх індивідуальних пенсійних рахунків, іншої інформації та оплати за їх видачу.

Витяг з основних положень статуту фонду повинен містити:

повне найменування, вид фонду, місцезнаходження ради фонду;

порядок унесення змін до пенсійних схем та їх скасування;

права та обов'язки фонду і порядок їх реалізації;

повноваження ради фонду щодо розгляду спірних питань, що виникають між фондом та його учасниками і (або) вкладниками;

умови набуття та втрати статусу учасника фонду;

порядок використання пенсійних активів фонду;

порядок інформування учасників фонду про рішення, прийняті зборами засновників;

порядок ліквідації та реорганізації фонду;

порядок оприлюднення інформації про діяльність фонду.

Адміністратор може викласти в пам'ятці та (або) витязі зі статуту додаткову до визначеної цим Положенням інформацію.".

4.3. У пункті 4.4:

4.3.1. Абзац перший замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"4.4. Операції в системі персоніфікованого обліку

Облік операцій у системі персоніфікованого обліку ведеться на індивідуальних пенсійних рахунках учасників. Сума чистої вартості активів фонду має дорівнювати сумі пенсійних коштів на всіх індивідуальних пенсійних рахунках учасників.

Облік усіх операцій на індивідуальних пенсійних рахунках учасників ведеться в національній валюті України із зазначенням окремо кількості одиниць пенсійних внесків. Сума належних учаснику пенсійних коштів на будь-який момент часу перевіряється шляхом множення кількості одиниць пенсійних внесків учасника на відповідну чисту вартість одиниці пенсійних внесків пенсійного фонду.".

4.3.2. Доповнити новим підпунктом 4.4.1 такого змісту:

"4.4.1. Розрахунок чистої вартості одиниці пенсійних внесків фонду

Розрахунок чистої вартості одиниці пенсійних внесків фонду здійснюється адміністратором за станом на кінець кожного робочого дня на підставі проведеного ним та особою (особами), що здійснює (здійснюють) управління активами такого пенсійного фонду, розрахунку чистої вартості активів пенсійного фонду.

Чиста вартість одиниці пенсійних внесків фонду визначається з точністю не менше ніж до п'ятої цифри після десяткового знака.

Перевірка правильності розрахунку чистої вартості активів пенсійного фонду та чистої вартості одиниці пенсійних внесків, виконаного адміністратором та особою (особами), що здійснює (здійснюють) управління активами пенсійного фонду, здійснюється зберігачем такого фонду з періодичністю, установленою законодавством та договором про обслуговування пенсійного фонду зберігачем.

Розрахунок чистої вартості одиниці пенсійних внесків (далі - ЧВО) здійснюється за формулою

  

,

де ЧВАi - чиста вартість активів пенсійного фонду, яка розрахована на день підрахунку;

КОi - загальна кількість одиниць пенсійних внесків усіх учасників пенсійного фонду на день підрахунку;

i - день підрахунку.

Розрахунок загальної кількості одиниць пенсійних внесків усіх учасників пенсійного фонду здійснюється за формулою

  

де КОi-1 - загальна кількість одиниць пенсійних внесків усіх учасників пенсійного фонду, розрахована на кінець дня попереднього підрахунку;

ЧВОi-1 - чиста вартість одиниці пенсійних внесків пенсійного фонду, розрахована на кінець дня попереднього підрахунку;

Вi - сума фактично отриманих відповідно до укладених пенсійних контрактів протягом облікового періоду пенсійних внесків та суми пенсійних коштів, що надійшли до пенсійного фонду з іншого пенсійного фонду (страховика, банку) на користь учасників пенсійного фонду в обліковому періоді;

ПВi - сума пенсійних виплат учасникам фонду, їх спадкоємцям, членам подружжя у випадку розірвання шлюбу в обліковому періоді;

СПi - сума пенсійних коштів учасників фонду, переведених до іншого пенсійного фонду (страховика, банку), їх спадкоємців, членів подружжя у випадку розірвання шлюбу в обліковому періоді;

ВПi - сума повернутих помилково сплачених вкладником на користь учасників пенсійного фонду пенсійних внесків в обліковому періоді;

СПСi - сума перерахованих пенсійних коштів за договорами страхування ризиків настання інвалідності або смерті учасників в обліковому періоді;

ОПi - сума пенсійних коштів, списаних в оплату послуг, наданих учасникам за рахунок їх пенсійних коштів згідно із законодавством в обліковому періоді;

ВКi - сума оплати послуг, наданих учасникам пенсійного фонду за рахунок їх пенсійних коштів згідно із законодавством;

i - день підрахунку.

Кількість одиниць пенсійних внесків визначається з точністю не менше ніж до п'ятої цифри після десяткового знака.

Розрахунок кількості одиниць пенсійних внесків здійснюється адміністратором щоденно за станом на кінець кожного робочого дня.".

У зв'язку з цим підпункти 4.4.1 - 4.4.5 вважати відповідно підпунктами 4.4.2 - 4.4.6.

4.3.3. У підпункті 4.4.2:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Відображення (унесення) інформації про суму пенсійного внеску, сплаченого на користь учасника фонду, на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду здійснюється адміністратором на підставі даних виписок (виписки) про рух коштів за поточним рахунком фонду, на підставі номера індивідуального пенсійного рахунку та номера (коду) пенсійного контракту за субрахунком 01. Номер (код) пенсійного контракту та номер індивідуального пенсійного рахунку зазначаються в призначенні платежу.";

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Сума кожного пенсійного внеску, що надійшов на користь учасника пенсійного фонду, обліковується на його індивідуальному пенсійному рахунку в гривнях та окремо розраховується в одиницях пенсійних внесків шляхом ділення суми такого пенсійного внеску на поточну чисту вартість одиниці пенсійних внесків пенсійного фонду. Отримана сума одиниць пенсійних внесків відображається на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду.".

У зв'язку з цим абзаци третій - тридцять сьомий уважати відповідно абзацами четвертим - тридцять восьмим.

4.3.4. Підпункт 4.4.3 викласти в такій редакції:

"4.4.3. Облік розподілу прибутку (збитку) від інвестування активів фонду та витрат між учасниками фонду

Адміністратор визначає прибуток (збиток) від інвестування активів фонду (інвестиційний прибуток (збиток) фонду) та здійснює його розподіл з періодичністю, установленою обліковою політикою пенсійного фонду, але не рідше одного разу на місяць. Розподіл інвестиційного прибутку (збитку) фонду здійснюється за станом на дату проведення його підрахунку.

Облік інвестиційного прибутку (збитку) фонду, отриманого на пенсійні активи, що призначені для виплати фондом пенсій на визначений строк, здійснюється окремо від обліку інвестиційного прибутку (збитку), що отримується на інші пенсійні активи фонду.

Облік коштів, які були використані згідно із законодавством для оплати послуг, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку, здійснюється за субрахунком 06 і включається до розрахунку при визначенні загальної суми коштів на індивідуальному пенсійному рахунку учасника.".

4.3.5. Підпункт 4.4.4 викласти в такій редакції:

"4.4.4. Облік здійснення пенсійних виплат

4.4.4.1. Підстави для здійснення пенсійних виплат та пенсійний вік, після досягнення якого учасник фонду має право на отримання пенсійної виплати, установлюються згідно з вимогами статті 61 Закону.

Учасник фонду на власний розсуд та з дотриманням вимог статті 61 Закону визначає для себе пенсійний вік шляхом подання адміністратору заяви згідно з додатком 1 до цього Положення, крім випадків, коли пенсійний вік визначається пенсійним контрактом відповідно до закону, що встановлює обов'язковість відрахувань на недержавне пенсійне забезпечення для окремих категорій громадян.

4.4.4.2. Пенсійна виплата може здійснюватися адміністратором одноразово на вимогу учасника фонду в разі:

критичного стану здоров'я (онкозахворювання, інсульт тощо) або настання інвалідності цього учасника, які підтверджені відповідним документом органу медико-соціальної експертизи згідно із законодавством;

якщо сума належних учаснику фонду пенсійних коштів на дату настання пенсійного віку учасника не досягає суми, достатньої для забезпечення протягом 10 років щомісячної виплати в розмірі 50 % офіційно затвердженого прожиткового мінімуму, визначеного законом для непрацездатних громадян;

виїзду учасника фонду на постійне проживання за межі України, підтвердженого документом відповідно до чинного законодавства.

Пенсійна виплата незалежно від суми облікованих на пенсійному рахунку учасника коштів здійснюється одноразово кожному зі спадкоємців учасника фонду адміністратором у розмірі та випадках, передбачених законодавством.

Для отримання пенсійної виплати, що здійснюється одноразово, учасник фонду, а в разі смерті учасника - його спадкоємець (спадкоємці) особисто або через уповноважену особу подає (подають) адміністратору заяву згідно з додатком 2 до цього Положення та документи, які підтверджують його право на отримання цієї виплати. У разі якщо така заява, що надійшла до адміністратора, складена з порушенням вимог, установлених цим Положенням, адміністратор може відмовити у розгляді такої заяви. У разі відмови адміністратор протягом трьох робочих днів з дня реєстрації такої заяви письмово повідомляє учасника фонду про відмову із зазначенням її причин, про що робиться запис у журналі обліку вихідних документів.

4.4.4.3. Для здійснення пенсійної виплати на визначений строк учасник фонду повинен укласти договір про виплату пенсії на визначений строк. Договір про виплату пенсії на визначений строк є договором між фондом та його учасником, який укладається від імені фонду його адміністратором.

Договір про виплату пенсії на визначений строк повинен бути укладений до настання пенсійного віку учасника, визначеного ним у заяві відповідно до підпункту 4.4.4.1 цього Положення.

Договір про виплату пенсії на визначений строк повинен відповідати вимогам статті 64 Закону.

У договорі про виплату пенсії на визначений строк має бути зазначено, що він набирає чинності з дати настання пенсійного віку учасника, з яким укладено такий договір.

У разі обрання учасником фонду пенсійної виплати на визначений строк адміністратор може зробити прогнозний розрахунок розміру пенсійної виплати, що сплачуватиметься періодично протягом визначеного строку.

При укладанні договору обов'язковою умовою є ознайомлення особи, яка укладає договір, з пам'яткою, що містить роз'яснення основних положень договору про виплату пенсії на визначений строк, а саме:

права та обов'язки учасника фонду - отримувача пенсії;

умови зміни та розірвання договору про виплату пенсії на визначений строк;

порядок розрахунків між фондом та його учасником у разі дострокового розірвання договору про виплату пенсії на визначений строк;

приклад розрахунку суми періодичної пенсійної виплати на визначений строк, здійсненого за методикою, викладеною в підпункті 4.4.4.4 цього Положення, виходячи з даних, що зазначаються в договорі про виплату пенсії на визначений строк;

порядок розрахунку залишку належних учаснику фонду пенсійних коштів у разі зміни або розірвання договору.

Така пам'ятка може містити додаткову до зазначеної в цьому пункті Положення інформацію.

Адміністратор пенсійного фонду, що здійснює виплату пенсії на визначений строк, зобов'язаний відшкодувати особі, з якою укладено відповідний договір, збитки, завдані внаслідок недотримання умов договору про виплату пенсії на визначений строк, згідно із законодавством.

4.4.4.4. Розмір пенсії на визначений строк розраховується адміністратором виходячи із суми пенсійних коштів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду на день настання пенсійного віку, визначеного таким учасником, тривалості і періодичності пенсійних виплат, визначених учасником, за формулою

  

 Sr 

B = 

----, 

  

  n 

де B - розмір чергової пенсійної виплати, що нарахована учаснику фонду;

n - кількість пенсійних виплат, що залишилися до закінчення загального строку виплати пенсії;

Sr - сума пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному рахунку учасника на дату розрахунку пенсійної виплати.

Розрахунок розміру пенсії на визначений строк у будь-який інший спосіб, ніж визначено цим Положенням, забороняється.

Виплата пенсії на визначений строк провадиться відповідно до статті 63 Закону.

Адміністратор зобов'язаний на вимогу учасника, який отримує пенсію на визначений строк, надавати інформацію, визначену частиною другою статті 64 Закону. Максимальний розмір плати за надання такої інформації встановлюється Держфінпослуг у складі граничних тарифів на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду.

Адміністратор за власний рахунок відшкодовує відповідно до законодавства збитки, завдані учаснику фонду внаслідок надання йому недостовірної інформації.".

4.4. Підпункт 4.5.3 пункту 4.5 викласти в такій редакції:

"4.5.3. Інформація з індивідуального пенсійного рахунку надається учаснику фонду у вигляді виписки, що повинна містити, але не виключно, таку інформацію:

залишок на початок облікового періоду (вхідне сальдо);

рух коштів на рахунку (оборот за рахунком) за видами операцій, у тому числі:

сплачені пенсійні внески;

інвестиційний прибуток;

інвестиційний збиток;

податок, утриманий з пенсійних виплат;

здійснені пенсійні виплати;

оплата послуг, наданих учаснику фонду за рахунок його пенсійних коштів;

переведення до іншої фінансової установи - суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення;

перерахування пенсійних внесків на страхування ризиків настання інвалідності або смерті учасника;

інші операції з розбивкою за видами операцій;

залишок на кінець облікового періоду (вихідне сальдо);

інформація про суму пенсійних коштів у гривнях, накопичених на користь учасника фонду.

У виписці зазначаються тільки ті операції, які були проведені протягом періоду часу, за який надається така виписка.

Виписка з індивідуального пенсійного рахунку повинна складатись українською мовою. Поряд з українською мовою може застосовуватись інша мова в порядку, визначеному законодавством.

Виписка має бути скріплена печаткою адміністратора та підписана представником адміністратора, що має відповідні повноваження.

Адміністратор зобов'язаний надавати виписку з індивідуального пенсійного рахунку (далі - виписка) безоплатно:

один раз на рік кожному учаснику фонду на початку кожного фінансового року;

за заявою учасника фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк.

В інших випадках виписки з індивідуального пенсійного рахунку надаються на письмовий запит учасника фонду за плату. Максимальний розмір оплати за надання виписки з індивідуального пенсійного рахунку встановлюється Держфінпослуг у складі граничних тарифів на оплату послуг з адміністрування фонду.".

5. У главі 5:

5.1. Пункт 5.2 викласти в такій редакції:

"5.2. При передачі системи персоніфікованого обліку адміністратор, що її передає, повинен передати:

в електронній формі інформацію, що міститься в (на):

облікових картках (за винятком облікових карток осіб, які надають агентські послуги);

індивідуальних пенсійних рахунках учасників фонду (включаючи рух коштів за ними з моменту їх відкриття);

журналі обліку операцій;

у паперовій формі такі документи:

оригінали або копії пенсійних контрактів;

копії документів, що надавалися адміністратору для укладання пенсійних контрактів (за наявності);

свідоцтво про державну реєстрацію фонду як юридичної особи (якщо воно зберігається в адміністратора);

свідоцтво про реєстрацію фонду як фінансової установи (якщо воно зберігається в адміністратора);

рішення органу державної податкової служби про внесення фонду до Реєстру неприбуткових організацій та установ (якщо воно зберігається в адміністратора);

оригінали установчих документів фонду (якщо вони зберігаються в адміністратора);

протоколи засідань ради фонду та протоколи зборів засновників фонду;

аудиторські висновки щодо перевірок діяльності фонду;

інші визначені радою фонду документи, що безпосередньо стосуються створення та діяльності фонду.

Інформація системи персоніфікованого обліку, що повинна передаватися в електронній формі, передається у форматі передачі даних, що встановлюється Держфінпослуг.".

5.2. Пункт 5.6 викласти в такій редакції:

"5.6. Передача системи персоніфікованого обліку оформлюється актом приймання-передавання, який підписується представником, що має відповідні повноваження адміністратора, який приймає систему персоніфікованого обліку, та представником, що має відповідні повноваження адміністратора, який передає систему персоніфікованого обліку, та скріплюється печатками обох адміністраторів.

У разі виявлення розбіжностей адміністратор, що приймає систему персоніфікованого обліку, та адміністратор, який передає систему персоніфікованого обліку, з метою усунення розбіжностей повинні протягом десяти робочих днів здійснити перевірку інформації, що міститься в системі персоніфікованого обліку, та усунути такі розбіжності.

Адміністратор, який приймає систему персоніфікованого обліку, відповідає за її ведення з дати підписання сторонами акта приймання-передавання, зазначеного в цьому пункті.

Адміністратор, якому передавалася система персоніфікованого обліку, повинен протягом десяти робочих днів письмово повідомити Держфінпослуг про закінчення передачі та надати копію відповідного акта приймання-передавання.".

6. Додатки 1, 2 викласти в новій редакції (додається).

7. Доповнити Положення новим додатком 3 (додається).

 

Член Комісії - директор
департаменту пруденційного
нагляду
 

 
 
О. Тимощук
 

 

ЗАЯВА
учасника фонду про визначення пенсійного віку

   Я,
  
або дані іншого документа, що дає змогу встановити
особу: ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
номер індивідуального пенсійного рахунку:

визначаю свій пенсійний вік з дати:

   

Мені відомо, що:
мій пенсійний вік може бути меншим або більшим від пенсійного віку, який надає право на пенсію за віком за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням, але не більше ніж на 10 років;
у пенсійному контракті мій пенсійний вік не встановлено;
я маю право змінити визначений мною в цій заяві пенсійний вік шляхом подання про це іншої заяви адміністратору не пізніше ніж за 15 робочих днів до настання визначеного мною пенсійного віку;
для отримання одноразової пенсійної виплати або переведення коштів до іншої фінансової установи я повинен подати відповідну заяву адміністратору фонду.

Визначаю вид пенсійної виплати (відмітити необхідне):

  

одноразова; 

  

пенсія на визначений строк. 

"___" ____________ 20__ року 

__________
(підпис) 

_________________________
(П. І. Б. учасника фонду) 

 

ЗАЯВА
про здійснення одноразової пенсійної виплати

Я,

 
або дані іншого документа, що дає змогу встановити особу: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                                   (необхідне відмітити) 

  

учасник недержавного пенсійного фонду; 

  

спадкоємець - фізична особа; 

  

представник спадкоємця - юридичної особи; 

  

спадкоємець - інший учасник цивільних відносин, 

прошу виплатити належні мені грошові кошти, обліковані на моєму індивідуальному пенсійному рахунку, як одноразову пенсійну виплату

 
(номер індивідуального пенсійного рахунку)

учасника фонду
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                      (прізвище, ім'я, по батькові учасника фонду, з рахунку якого здійснюється одноразова пенсійна виплата) 

Підстава для здійснення одноразової пенсійної виплати (відмітити необхідне): 

  

медично підтверджений критичний стан здоров'я (онкозахворювання, інсульт тощо)*; 

  

настання інвалідності*; 

  

сума належних учаснику фонду пенсійних коштів на дату настання пенсійного віку учасника фонду не досягає мінімального розміру суми пенсійних накопичень, установленого Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України; 

  

виїзд учасника фонду на постійне проживання за межі України*; 

  

отримання пенсійної виплати спадкоємцем. 

Сума пенсійних коштів у грн (частка пенсійних коштів у % від загальної суми пенсійних коштів), яку я бажаю отримати
______________________________________________________________________________________

____________
* Документи, що підтверджують право на отримання такої пенсійної виплати, додаються. 

"___" ____________ 20__ року 

__________
(підпис) 

_________________________
(П. І. Б. заявника) 

 

ЗАЯВА
про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи

Я,

  

або дані іншого документа, що дає змогу встановити
особу: ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                          (необхідне відмітити) 

  

учасник недержавного пенсійного фонду; 

  

один із подружжя, 

прошу перевести належні мені грошові кошти, обліковані на моєму індивідуальному пенсійному рахунку

 
(номер індивідуального пенсійного рахунку)   

учасника фонду
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
                     (прізвище, ім'я, по батькові учасника фонду, з рахунку якого здійснюється одноразова пенсійна виплата)  

до (необхідне відмітити): 

  

недержавного пенсійного фонду; 

  

страхової організації; 

  

банківської установи. 

Інформація про фінансову установу, до якої переводяться пенсійні кошти:

Повне найменування фінансової установи:

______________________________________________________________________________________ 

Код за ЄДРПОУ: 

  

  

  

  

  

  

  

  


Реквізити договору, укладеного з фінансовою установою, до якої переводяться пенсійні кошти:
номер договору      ____________________________________________________
дата укладення       ____________________________________________________
термін (строк) дії:    з  _____________________________  до  _____________________________

Причина для переведення коштів (необхідне відмітити): 

  

отримання пенсії на визначений строк; 

  

отримання довічної пенсії; 

  

інше (указати причину переведення коштів):
________________________________________________________________________________ 

Сума пенсійних коштів у грн. (частка пенсійних коштів у % від загальної суми пенсійних коштів), яку я бажаю перевести
______________________________________________________________________________________

Документи, що підтверджують право на переведення коштів, додаються. 

"___" ____________ 20__ року 

__________
(підпис) 

_________________________
(П. І. Б. заявника) 

____________

Опрос