Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства экономики Украины от 03.10.2005 N 314

Министерство экономики Украины (3)
Приказ от 17.09.2009 № 1024
Утратил силу

Про внесення змін до наказу Міністерства економіки України від 03.10.2005 N 314

Наказ Міністерства економіки України
від 17 вересня 2009 року N 1024

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 жовтня 2009 р. за N 962/16978

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства економіки України
 від 3 жовтня 2005 року N 314
згідно з
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 16 вересня 2014 року N 1112)

З метою вдосконалення критеріїв формування державного замовлення та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.02.96 N 266 "Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням", а також у зв'язку із зміною структури Міністерства економіки України НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства економіки України від 03.10.2005 N 314 "Про затвердження критеріїв формування державного замовлення на поставку продукції для державних потреб", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2005 за N 1231/11511, такі зміни:

1.1 Пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Департаменту державних закупівель:

забезпечити реєстрацію цього наказу в установленому порядку в Міністерстві юстиції України;

довести до відома потенційних державних замовників зміст критеріїв формування державного замовлення на поставку продукції для державних потреб, затверджених цим наказом;

разом з департаментом стратегічного планування розвитку економіки, департаментом розвитку соціальної та гуманітарної сфери та департаментом реформування публічної адміністрації та управління змінами забезпечити підготовку проекту державного замовлення на поставку продукції для державних потреб в установлені законодавством терміни відповідно до затверджених цим наказом критеріїв".

1.2. Критерії формування державного замовлення на поставку продукції для державних потреб, затверджені цим наказом, викласти в редакції, що додається.

2. Департаменту державних закупівель забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації.

 

Міністр економіки України 

Б. М. Данилишин 

 

КРИТЕРІЇ
формування державного замовлення на поставку продукції для державних потреб

Пріоритетний напрям 

Критерії 

Показники 

Підготовка фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації, перепідготовка та підготовка кадрів (післядипломна освіта) 

вплив на підвищення освітнього потенціалу населення України 

прийом студентів, аспірантів, докторантів, кваліфікованих робітників, фахівців за бюджетні кошти, осіб;
сукупний обсяг студентів, що вступили у вищі навчальні заклади за рахунок усіх джерел фінансування, осіб;
питома вага студентів, прийнятих до вищих навчальних закладів за бюджетні кошти, у загальній кількості абітурієнтів;
питома вага аспірантів, докторантів у загальній кількості вчених з певної галузі;
питома вага учнів професійно-технічних навчальних закладів, що отримали повну загальну середню освіту, у загальній кількості учнів професійно-технічних навчальних закладів тощо 

задоволення потреб усіх сфер суспільного життя України фахівцями 

задоволення потреби фахівцями з вищою освітою та науково-педагогічними кадрами з урахуванням особливостей сфер суспільного життя (наприклад, у сфері охорони здоров'я - кількість населення на одного лікаря; у сфері освіти - кількість вихованців на одного вихователя; кількість учнів на одного вчителя; кількість студентів на одного викладача; в інших сферах суспільного життя - частина фахівців з певною вищою освітою (економічною, юридичною тощо) в структурі працездатного населення;
питома вага науково-педагогічних кадрів у загальній кількості фахівців з вищою освітою певної галузі, питома вага кваліфікованих робітників у загальній кількості робітників певної галузі;
питома вага фахівців, що підвищили свою кваліфікацію або пройшли перепідготовку, у загальній кількості фахівців певної галузі тощо;
обсяг випуску фахівців, аспірантів, докторантів, кваліфікованих робітників за бюджетні кошти, осіб 

вартість послуг з підготовки одного фахівця, аспіранта, докторанта та кваліфікованого робітника, підвищення кваліфікації та перепідготовки одного фахівця за бюджетні кошти  

середньорічна вартість підготовки одного фахівця в розрізі освітньо-кваліфікаційних рівнів (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр), за формами навчання (денна (очна), вечірня, заочна, дистанційна, екстернатна), тис. гривень;
середньорічна вартість підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки одного фахівця в розрізі напрямів підготовки, тис. гривень;
середньорічна вартість підготовки одного аспіранта, докторанта в розрізі галузей науки та за формами навчання, тис. гривень;
середньорічна вартість підготовки одного учня у професійно-технічному навчальному закладі в розрізі професій, тис. гривень;
середньорічна кількість студентів з визначенням вартості підготовки за кожним освітньо-кваліфікаційним рівнем та напрямом підготовки 

Інформаційні послуги 

задоволення потреб населення в інформації про діяльність органів державної влади в Україні, про події в державі та за її межами 

обсяги виробництва телерадіопрограм для державних потреб, у годинах на рік;
обсяги трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб, у годинах на рік 

Культура 

забезпечення збереження і раціонального використання культурних цінностей в Україні за бюджетні кошти 

кількість пам'яток культурної спадщини (у тому числі археологічних, історичних, монументального мистецтва, архітектури та містобудування), що занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, та види робіт і послуг, закупівлю яких планує держава 

вплив на підвищення культурного рівня населення України  

кількість вистав, концертних програм, а також творів образотворчого, драматичного і музичного мистецтва, закупівлю яких планує держава;
кількість відвідувань населенням закладів культури і мистецтв в Україні у середньому на 100 осіб 

вплив національного кіномистецтва на збагачення та розвиток культури і духовності українського суспільства, формування духовних цінностей українського народу, зокрема шляхом дотримання вимог законодавства у галузі кінематографії щодо забезпечення
30-відсоткової квоти демонстрування національних фільмів у національному екранному часі 

виробництво національних фільмів у кількості одиниць, частин, хвилин екранного часу;
кількість виготовлених субтитрованих копій українських фільмів для закордонних представництв, матеріальних носіїв національних фільмів та відновлених матеріальних носіїв національної кінематографічної спадщини та інші види товарів та послуг у галузі кінематографії, закупівля яких здійснюється за рахунок державних коштів 

Випуск друкованої продукції 

задоволення потреб населення в книгах, публічних, шкільних, вузівських, наукових бібліотек, бібліотек державних органів влади шкільними підручниками і навчальними посібниками, літературою для дітей та юнацтва, науково-популярною літературою, літературно-художніми творами українською мовою, літературою мовами національних меншин, науковими, енциклопедичними, довідниковими, науково-популярними та іншими виданнями 

кількість випущених книг на одного жителя на рік;
книжковий фонд бібліотек, примірників, на 100 чоловік населення;
тираж конкретного виду друкованої продукції, що випускається за бюджетні кошти, млн. примірників;
відсоток видань, випущених за державним замовленням, у структурі загального фонду масових та універсальних бібліотек 

вартість випуску друкованої продукції 

середня вартість одного примірника книги, підручника, видання для дітей та юнацтва, наукового видання тощо, гривень 

виготовлення документів про освіту і вчені звання за бюджетні кошти 

кількість документів про освіту і вчені звання, тис. примірників;
кількість відзнак за успіхи у навчанні, тис. штук;
орієнтована середня вартість виготовлення одного документа про освіту і вченого звання, гривень;
орієнтована середня вартість виготовлення однієї відзнаки за успіхи у навчанні, гривень 

Поставка дорогоцінних металів  

наповнення Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України з метою забезпечення державних, виробничих, наукових, соціально-культурних, інвестиційних потреб; 

формування державних запасів дорогоцінних металів; закладання резерву дорогоцінних металів до Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; 

участь у світових ринках дорогоцінних металів 

продаж дорогоцінних металів промисловим споживачам та Національному банку України; продаж дорогоцінних металів на світових ринках 

вартість дорогоцінних металів 

тис. гривень 

Розроблення новітніх технологій у сфері науки і техніки та забезпечення розвитку матеріально-технічної бази науки  

відповідність пріоритетним напрямам соціально-економічного розвитку держави 

експертна оцінка 

підтримка науково-технічних проектів, які мають високий ступінь готовності до впровадження, за такими напрямами розвитку науки і техніки: фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук; проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування громадянського суспільства; збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток; новітні біотехнології; діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань; нові комп'ютерні засоби та технології інформатизації суспільства; новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі; нові речовини і матеріали 

експертна оцінка  

відповідність кожного проекту пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки 

експертна оцінка 

конкурентоспроможність продукції на вітчизняному та світовому ринках 

науково-технічний рівень розробки порівняно з кращими світовими аналогами (експертна оцінка), наявність прав на інтелектуальну власність, що залучається до виконання кожного проекту, та ступінь їх захисту;
збільшення експорту, зменшення імпорту, тис. гривень;
обсяги впровадження, тис. гривень;
кількість підприємств, що використовують результати розробок 

бюджетна ефективність реалізації проекту 

збільшення надходжень до державного бюджету порівняно з обсягом наданих пільг, тис. гривень 

економічна доцільність реалізації проекту 

наявність інноваційної складової проекту;
наявність науково-дослідної та виробничої інфраструктури;
оцінка ризиків при виконанні проекту (фінансових, організаційних, виробничих, наукових тощо);
економічний ефект (тис. гривень на одиницю продукції);
зниження енергоємності (кВт/год на одиницю продукції), матеріалоємності (кг на одиницю продукції);
кількість винаходів;
кількість розроблених видів техніки і технологій, технологічних процесів,
речовин та матеріалів, що випускатимуться 

соціальна спрямованість проекту 

кількість збережених та знов створених робочих місць;
поліпшення умов праці;
якість послуг, що надаватимуться;
наявність/відсутність екологічних ризиків під час виконання проекту 

оновлення матеріально-технічної бази науки 

питома вага наукового спецустаткування, яке оновлено за рахунок державного бюджету, відсоток 

Приріст запасів корисних копалин 

забезпечення держави економічно перспективними видами корисних копалин з метою зменшення їх імпорту 

обсяги зменшення імпорту конкретних видів корисних копалин 

зниження вартості видобування корисних копалин та виконання геологорозвідувальних робіт 

приріст запасів конкретних видів корисних копалин на:
1 вкладену в геологічну розвідку гривню;
1 погонний метр пробуреної свердловини  

Топографо-геодезичні та сейсмічні роботи 

забезпечення виконання державних програм, пов'язаних з: 

  

національною безпекою 

топографо-геодезична зйомка для делімітації державного кордону України, кілометрів 

комплексом робіт з виносу та закріплення лінії державного кордону на місцевості 

довжина лінії державного кордону, з винесення якої на місцевість проводиться комплекс робіт, кілометрів 

топографічним картографуванням прикордонних територій та картографічним забезпеченням демаркації та делімітації державного кордону 

площа прикордонних територій, на якій здійснюється комплекс робіт з її картографування, кв. кілометрів 

проведенням земельної реформи 

обсяги топографо-геодезичної зйомки відповідно до завдань земельної реформи 

створенням кадастрових систем 

кількість створених систем, одиниць 

виконанням природоохоронних заходів 

моніторинг зсувонебезпечних ділянок, топографо-геодезична зйомка 

створенням національної системи відліку, забезпеченням функціонування та розвитку державної геодезичної мережі і мереж спеціального призначення 

кількість геодезичних пунктів, на яких здійснюється комплекс робіт зі створення національної системи відліку, забезпечення функціонування та розвитку державної геодезичної мережі та топографічного картографування, одиниць 

упровадженням у геодезичне та картографічне виробництво сучасних космічних та інформаційних технологій 

запровадження нових технологій, їх ефективність та якість 

топографічним картографуванням території та розвитком національної системи картографування 

площа території, на якій здійснюється комплекс робіт
зі створення та оновлення топографічних карт, кв. кілометрів 

Виконання завдань з розвитку земельної реформи та охорони земель 

забезпечення ефективного використання та підвищення цінності земельних ресурсів, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, перетворення її в самостійний чинник економічного зростання  

розмежування земель державної та комунальної власності, населені пункти;
розроблення науково-обґрунтованих проектів щодо формування територій новостворених господарств, підготовка нормативно-технічних та нормативно-правових актів з питань земельних відносин та видача актів на право приватної власності на землю;
проведення інвентаризації та грошової оцінки земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, тис. гектарів;
ведення державного земельного кадастру та моніторинг земельних ресурсів і землекористування;
будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд та проведення проектно-вишукувальних робіт з цих питань і рекультивація порушених земель 

Поставка продукції медичного та соціального призначення (у тому числі лікарських засобів та імунобіологічних препаратів, медичного обладнання та продукції, що виробляється підприємствами громадських організацій інвалідів, суб'єктами малого підприємництва, підприємствами пенітенціарної системи) 

забезпечення виконання державних цільових програм щодо поліпшення медичного обслуговування населення України 

загальна захворюваність населення за основними видами хвороб (хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, хвороби органів дихання, активний туберкульоз), кількість уперше зареєстрованих випадків захворювань на 100 тисяч населення;
відсоток охоплення щепленнями дітей молодшого віку проти основних керованих інфекцій у загальній кількості дітей молодшого віку;
відсоток забезпечення препаратами інсулінів хворих на цукровий діабет;
смертність населення від туберкульозу, чисельність померлих осіб на 100 тисяч населення 

дотримання норм соціальної захищеності інвалідів в Україні 

кількість придбаних автомобілів для інвалідів;
відсоток забезпечення інвалідів:
протезно-ортопедичними виробами;
засобами пересування;
засобами реабілітації 

залучення інвалідів до суспільної праці 

відсоток інвалідів, що працюють, у загальній кількості інвалідів;
обсяг продукції, яка закуповується на умовах державного замовлення, в загальному обсязі виробленої продукції 

забезпечення навчальних закладів сучасними засобами навчання та комп'ютерною технікою 

загальна потреба навчальних закладів у сучасних засобах навчання та комп'ютерній техніці, штук;
відсоток наявного стану забезпечення навчальних закладів у сучасних засобах навчання та комп'ютерній техніці від загальної потреби;
кількість об'єктів замовлення з урахуванням кількості навчальних закладів, штук;
кількість одиниць об'єкта замовлення відповідно до нормативів наповнюваності навчальних кабінетів учнями та методики викладання навчальної дисципліни, штук;
експертна оцінка якості підтримки об'єкта замовлення;
співвідношення об'єктів замовлення, що пройшли тестування, до загальної кількості поданих на розгляд об'єктів за звітний період, відсоток 

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель
 

 
С. С. Пересунько
 

Опрос