Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о порядке представления информации относительно финансовых показателей деятельности лиц, осуществляющих деятельность по управлению активами институционных инвесторов (деятельность по управлению активами)

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 03.09.2009 № 978
Утратил силу

Про затвердження Змін до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 3 вересня 2009 року N 978

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 вересня 2009 р. за N 920/16936

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 4 жовтня 2005 року N 520

згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 2 жовтня 2012 року N 1343)

Відповідно до статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 39 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та статей 29 та 48 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.10.2005 N 520, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.10.2005 за N 1273/11553 (додаються).

2. Управлінню спільного інвестування Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Є. Іванов) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню організаційного забезпечення роботи Голови Комісії та міжнародних зв'язків (Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності через десять днів після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку С. Бірюка.

 

Голова Комісії 

С. Петрашко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. Кужель
 

 

Зміни до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)

1. Преамбулу викласти в такій редакції:

"Це Положення розроблено відповідно до статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 39 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", статей 29 та 48 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", пунктів 7 - 9 розділу I Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.11.2006 N 1227, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.11.2006 за N 1252/13126, та з метою установлення порядку подання інформації особою, яка отримала ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (далі - Компанія)".

2. У главі 3:

2.1. У пункті 3.2:

абзац третій підпункту "а" доповнити словами та цифрою "або (додаток 3)";

у підпункті "б" цифру "3" замінити цифрою "4".

2.2. Пункт 3.3 після слів "інформація Компанії (крім банків) включає" доповнити словами "місячну інформацію та".

2.3. В абзаці другому пункту 3.8:

слова "фінансову звітність" замінити словами "місячну інформацію та фінансову звітність";

слова та цифри "та згідно з Примітками до річної фінансової звітності, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 N 302 (із змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.12.2000 за N 904/5125" виключити.

2.4. Доповнити главу пунктами 3.9 та 3.10 такого змісту:

"3.9. Усі складові інформації надаються до Комісії відповідно до вимог цього розділу одночасно.

3.10. У разі укладання Компанією договору про управління іпотечним покриттям до Комісії щоквартально надається інформація згідно з додатком 5".

3. Пункт 4.3 глави 4 викласти в такій редакції:

"4.3. Термін подання інформації Компанією продовжується у разі надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість подання інформації у встановлений термін у зв'язку з:

а) вилученням документів Компанії у паперовій та електронній формах правоохоронними органами (з наданням копій документів, які підтверджують вилучення зазначеної документації);

б) настанням обставин непереборної сили (з наданням копій документів, які підтверджують зазначені обставини)".

4. Пункт 5.4 глави 5 виключити.

5. Додатки 2 та 3 до Положення викласти в такій редакції:

Довідка
про відповідність власного та статутного капіталу компанії з управління активами вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)  

__________________________________________________________,
(повне найменування компанії з управління активами, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
за станом на ____________ 20__ року

Розмір власного капіталу компанії з управління активами 

Розмір статутного капіталу компанії з управління активами 

Фактично сплачений розмір статутного капіталу компанії з управління активами 

на початок року, грн 

на кінець звітного періоду, грн 

на початок року, грн 

на кінець звітного періоду, грн 

на початок року, грн 

на кінець звітного періоду, грн 

  

  

  

  

  

  

Керівник компанії з управління активами 

__________
(підпис) 

__________________
(прізвище та ініціали) 

Головний бухгалтер
компанії з управління активами 

 
__________
(підпис) 

 
__________________
(прізвище та ініціали) 

 

Довідка
про відповідність власного та статутного капіталу Компанії, статутом якої передбачена виключна діяльність з управління активів недержавних пенсійних фондів вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

__________________________________________________________,
(повне найменування Компанії, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
за станом на ____________ 20__ року

Розмір власного капіталу Компанії 

Розмір статутного капіталу Компанії 

Розмір фактично сплаченого статутного капіталу Компанії 

на початок року 

на кінець звітного періоду 

на початок року 

на кінець звітного періоду 

на початок року 

на кінець звітного періоду 

грн 

євро 

грн 

євро 

грн 

євро 

грн 

євро 

грн 

євро 

грн 

євро 

10 

11 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Керівник Компанії 

__________
(підпис) 

__________________
(прізвище та ініціали) 

Головний бухгалтер
Компанії  

 
__________
(підпис) 

 
__________________
(прізвище та ініціали)". 

6. Доповнити Положення додатками 4 та 5 у такій редакції:

Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє

________________________________________________________,
(повне найменування Компанії, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
за станом на ____________ 20__ року

Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування)  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів)  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні) 

Повне найменування фонду/страхової компанії  

Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній) 

Балансова вартість активів в управлінні (грн) 

  

  

  

  

  

  

Керівник Компанії 

__________
(підпис) 

__________________
(прізвище та ініціали) 

Головний бухгалтер Компанії  

__________
(підпис) 

__________________
(прізвище та ініціали) 

 

ПЕРЕЛІК
емітентів звичайних іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє

_______________________________________________________,
(повне найменування Компанії, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
за станом на ____________ 20__ року

Найменування емітента звичайних іпотечних облігацій 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера 

Номер реєстрації в окремому реєстрі випусків іпотечних цінних паперів  

Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям 

Номер договору про управління іпотечним покриттям 

Розмір іпотечного покриття в управлінні, грн 

Загальна сума зобов'язань за звичайними іпотечними облігаціями, грн 

Загальна вартість доходів від управління іпотечним покриттям, грн 

Дата погашення випуску (серії) звичайних іпотечних облігацій 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом: 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

Х 

Керівник Компанії 

__________
(підпис) 

__________________
(прізвище та ініціали) 

Головний бухгалтер Компанії  

__________
(підпис) 

__________________
(прізвище та ініціали)". 

 

Начальник управління
спільного інвестування 

 
Є. Іванов 

Опрос