Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок оформления, предоставления и рассмотрения заявки на обучение кандидатов на занятие должности государственного регистратора и повышения квалификации государственных регистраторов

Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства
Порядок, Форма, Приказ от 10.07.2009 № 125
Утратил силу

Порядок
оформлення, подання та розгляду заявки на навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів

Порядок та форма договору втратили чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
від 27 лютого 2012 року N 326/5)

1. Для проходження навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів (далі - навчання та підвищення кваліфікації) міський голова міста обласного значення або голова районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації (далі - Орган державної реєстрації) подає до навчального закладу, відібраного Держкомпідприємництвом на конкурсних засадах, на базі якого буде здійснюватися навчання та підвищення кваліфікації (далі - навчальний заклад), заявку за встановленою формою (додаток).

Заявка подається згідно з планами-графіками проведення навчання та підвищення кваліфікації, що формуються навчальним закладом на відповідний рік.

Також відповідну заявку до навчального закладу може подати фізична або інша юридична особа.

2. До заявки додаються автобіографічна довідка особи, копія документа, що підтверджує наявність вищої освіти, першої сторінки паспорта і виписка з трудової книжки про трудову діяльність.

3. Підтвердженням заявки на навчання та підвищення кваліфікації є укладання відповідного договору, який є підставою для включення відповідної особи у список на проходження навчання або підвищення кваліфікації.

4. Навчальний заклад вносить особу у список осіб на проходження навчання або підвищення кваліфікації, визначає дату початку і термін занять та повідомляє Держкомпідприємництво та відповідних голів Органів державної реєстрації про дату і місце початку занять, склад груп і список науково-педагогічних (педагогічних) працівників. Дата початку занять і терміни навчання визначаються відповідно до планів-графіків.

 

Директор департаменту
реєстрації суб'єктів господарювання
 

 
О. Б. Барбелюк
 

 

Заявка
на навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора або підвищення кваліфікації державного реєстратора
(необхідне підкреслити)

1. Прізвище, ім'я, по батькові .......................................................................................................................

2. Місце роботи, посада ................................................................................................................................

3. Освіта ..........................................................................................................................................................

4. Загальний стаж роботи ........................................ стаж державної служби ............................................

5. Контактний телефон .................................................................................................................................. 

Міський голова міста обласного
значення або голова районної,
районної в містах Києві та
Севастополі державної адміністрації 

 
 
________________
(підпис)

 
 
________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

Директор департаменту
реєстрації суб'єктів господарювання
 

 
О. Б. Барбелюк
 

 

ДОГОВІР
про навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора (підвищення кваліфікації державних реєстраторів)

"___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
                                                                           (найменування навчального закладу) 

в особі _______________________________________________________________________________,
                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника навчального закладу) 

що діє на підставі статуту (положення) навчального закладу, далі - Виконавець, та _____________________________________________________________________________________,
       (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, назва документа, що встановлює
                                                                             правоздатність такої юридичної особи)

далі - Замовник, далі - Сторони, уклали цей договір про таке: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець бере на себе зобов'язання за рахунок коштів Замовника здійснити навчання (підвищення кваліфікації), далі - освітня послуга, а саме: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
  (навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора або підвищення кваліфікації державних реєстраторів)

далі - особа, за професійною програмою навчання (підвищення кваліфікації) державних реєстраторів.

1.2. Надання освітньої послуги здійснюється за денною формою навчання.

1.3. Місце та строки надання освітньої послуги _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(строк надання освітньої послуги з навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора або підвищення кваліфікації державних реєстраторів) 

2. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

2.1. Надати Замовнику освітню послугу на рівні державних стандартів освіти.

2.2. Забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до законодавства.

2.3. Видати Замовнику документ про навчання (підвищення кваліфікації) державного зразка.

2.4. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про права і обов'язки сторін під час надання та отримання таких послуг.

2.5. У разі дострокового припинення дії договору (незалежно від підстав для такого припинення) у зв'язку з ненаданням Замовнику освітньої послуги повернути кошти, що були внесені Замовником як попередня плата за надання освітньої послуги. 

3. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Своєчасно вносити плату за отриману освітню послугу в розмірах та у строки, що встановлені цим договором.

3.2. Виконувати вимоги законодавства та статуту (положення) Виконавця з організації надання освітніх послуг. 

4. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Розмір плати встановлюється за весь строк надання освітньої послуги і не може змінюватись.

4.2. Загальна вартість освітньої послуги становить __________________________________________
______________________________________________________________________________ гривень.
                                                                    (словами) 

4.3. Замовник вносить плату за освітню послугу до початку навчального процесу у сумі ______________________________________________________________________________ гривень.
                                                                   (словами) 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 

6. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

Дія договору припиняється:

за згодою Сторін;

якщо виконання Стороною договору своїх зобов'язань є неможливим у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо освітньої послуги, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до договору;

у разі ліквідації юридичної особи - Замовника або Виконавця, якщо не визначена юридична особа, що є правонаступником ліквідованої Сторони;

у разі відрахування Замовника - фізичної особи з навчального закладу згідно із законодавством;

за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання умов договору. 

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань, якщо це трапилось через обставини непоборної сили, під якими слід розуміти події надзвичайного характеру (дія природних стихій і катаклізмів, війна тощо), що виникли після укладення цього договору.

7.2. Дія форс-мажорних обставин, що підтверджується державними органами та/або компетентними установами, може викликати збільшення строку виконання цього договору на період їх дії, якщо Сторони не домовились про інше.

Поштові адреси та реквізити Сторін: 

Замовник _______________________________
________________________________________
________________________________________
(місцезнаходження, поштова адреса)
________________________________________
________________________________________
(банківські реквізити, якщо Замовником є фізична особа, то зазначаються дані паспорта, ідентифікаційний номер платника податку та інших обов'язкових платежів (за наявності))

М. П. _______________
                        (підпис) 

Виконавець _______________________________
_________________________________________
_________________________________________
(місцезнаходження, поштова адреса)
_________________________________________
_________________________________________
  (банківські реквізити)

  

М. П. _______________
                         (підпис) 

Особа, в інтересах якої укладено договір: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (прізвище, ініціали)

Паспорт: серія _____ N ________, виданий ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний номер платника податку та інших обов'язкових платежів (за наявності)
_____________________________________________________________________________________

Поштова адреса, телефон _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

______________
(підпис) 

 

Директор департаменту
реєстрації суб'єктів господарювання
 

 
О. Б. Барбелюк
 

Опрос