Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о смотре предприятий, организаций и учреждений, проводящих подготовку моряков

Министерство транспорта и связи
Приказ от 19.08.2009 № 875
действует с 18.09.2009

Про затвердження Змін до Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 19 серпня 2009 року N 875

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 вересня 2009 р. за N 839/16855

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 N 83 "Про вдосконалення державного нагляду за станом підготовки та дипломуванням моряків", Положення про Міністерство транспорту та зв'язку України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2006 N 789, Положення про Державну адміністрацію морського і річкового транспорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 N 227, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 25.11.2004 N 1042, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.12.2004 за N 1577/10176, що додаються.

2. Державній адміністрації морського і річкового транспорту (Чубай М. П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра 

В. Шевченко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Міністр освіти і науки
України
 

 
І. О. Вакарчук
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. Кужель
 

 

Зміни до Положення
про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків

1. У главі 1:

1.1. У пункті 1.1 слова та цифри "постанов Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 N 83 "Про вдосконалення державного нагляду за станом підготовки та дипломуванням моряків", від 29.08.2003 N 1380 "Про ліцензування освітніх послуг" замінити словами та цифрами "постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 N 83 "Про вдосконалення державного нагляду за станом підготовки та дипломуванням моряків", Положення про Державну адміністрацію морського і річкового транспорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 N 227".

1.2. Пункт 1.3 після слів "на підставі заявок НТЗ" доповнити словами "відповідно до укладених договорів".

1.3. Доповнити главу новим пунктом 1.4 такого змісту:

"1.4. Огляд НТЗ не є заходом державного нагляду (контролю). Діяльність НТЗ здійснюється відповідно до законодавства, результати огляду не впливають на провадження ним діяльності як суб'єкта господарювання.".

2. Главу 2 викласти у такій редакції:

"2. МЕТА ОГЛЯДУ

Огляд НТЗ здійснюється з метою:

здійснення оцінки відповідності рівня підготовки моряків у НТЗ вимогам Конвенції ПДНВ, резолюцій та інших документів Міжнародної морської організації, а також національним вимогам;

надання заінтересованим органам державної влади, підприємствам, установам та організаціям інформації про НТЗ, підготовка в яких відповідає вимогам Конвенції ПДНВ та національним вимогам, із зазначенням напрямів підготовки;

надання НТЗ рекомендацій стосовно вдосконалення підготовки моряків у НТЗ та інформування НТЗ про зміни, що були внесені до законодавства з питань підготовки моряків.".

3. У главі 3:

3.1. У першому реченні пункту 3.3 цифри та слово "30 днів" замінити цифрами та словами "10 робочих днів".

3.2. В абзаці другому пункту 3.7 цифри "10" замінити цифрою "5".

3.3. У другому реченні пункту 3.10 цифри "30" замінити цифрами "10".

3.4. Пункти 3.11 - 3.14 викласти у такій редакції:

"3.11. У разі відсутності в діяльності НТЗ недоліків або за наявності зауважень, що не впливають на якість підготовки моряків, видається Протокол про відповідність (додаток 1) (далі - протокол) строком на два роки. Такі зауваження мають бути усунені протягом трьох місяців з дати проведення фактичного огляду, про що НТЗ інформує Інспекцію.

У разі наявності у НТЗ ліцензії на надання освітніх послуг, виданої Міністерством освіти і науки України, строк дії протоколу щодо проведення підготовки за напрямами, зазначеними в ліцензії, не може перевищувати строку дії такої ліцензії.

До протоколу додається перелік напрямів підготовки (додаток 2), який є його невід'ємною частиною.

3.12. У разі виявлення при огляді НТЗ недоліків, за яких неможливе виконання вимог Конвенції ПДНВ або національних вимог з окремих напрямів підготовки, ці напрями підготовки не включаються до переліку або протокол не видається.

При цьому повторний огляд НТЗ здійснюється не раніше ніж через три місяці з дати проведення огляду, під час якого були виявлені недоліки.

3.13. Протокол є нечинним у разі:

закінчення терміну дії протоколу;

скасування державної реєстрації НТЗ;

подання НТЗ до Інспекції заяви про відмову в здійсненні у подальшому підготовки моряків за напрямами, зазначеними в протоколі;

анулювання ліцензії на надання освітніх послуг, виданої Міністерством освіти і науки України, за напрямами, зазначеними в переліку напрямів підготовки.

При цьому НТЗ повертає протокол з переліком напрямів підготовки до Інспекції.

3.14. Про результати оглядів НТЗ та видані протоколи Інспекція інформує Укрморрічфлот щомісяця, а також органи виконавчої влади (за їх запитами).".

3.5. Пункти 3.15 - 3.19 виключити.

4. Додатки 1 та 2 до Положення викласти в новій редакції, що додається.

5. Додатки 3 та 4 до Положення виключити.

 

Перший заступник голови
Державної адміністрації
морського і річкового транспорту
 

 
 
Г. Рак
 

 


 

ІНСПЕКЦІЯ З ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ТА ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ
INSPECTORATE FOR TRAINING AND CERTIFICATION OF SEAFARERS

ПРОТОКОЛ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

N _________

Виданий на підставі положень Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, і національних вимог
Issued under the provisions of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978, as amended, and national requirements

Цим засвідчується, що підготовка моряків у навчально-тренажерному закладі
It certifies that training of seafarers in educational institution

_____________________________________________________________________________________
(найменування навчально-тренажерного закладу)
(name of educational institution)

з напрямів підготовки, зазначених у додатку до цього протоколу, відповідає вимогам вищезгаданої Конвенції, Кодексу з підготовки, дипломування моряків та несення вахти і національним вимогам із застосуванням стандартів якості відповідно до вимог розділу A-I/8 цього Кодексу.

on training specialities, specified in the attachment to the this Certificate, complies with the requirements of the above mentioned Convention, of the Seafarers' Training, Certification and Watchkeeping Code, and national requirements, with application of quality standards, which satisfy the requirements of the Section A-I/8 of mentioned Code.

Термін дії протоколу про відповідність до
This Certificate of Compliance is valid until 

"___" ____________ 

Протокол про відповідність виданий
Certificate of Compliance issued 

"___" ____________ 

Начальник Інспекції з питань підготовки
та дипломування моряків
Head of Inspectorate for Training and
Certification of Seafarers 

 
 
___________________
(підпис/signature) 

Печатка
Seal

 

Додаток до протоколу про відповідність N _____
Attachment to the Certificate of Compliance

___________________________________________________________________________________
(найменування навчально-тренажерного закладу)
(name of educational institution)

ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ

SPECIALITIES SPECIFIED

N
з/п 

Назви напрямів підготовки
Specialities  

Примітки
Notes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Начальник Інспекції з питань підготовки
та дипломування моряків
Head of Inspectorate for Training and
Certification of Seafarers
 

 
 
 
_____________________
(підпис/signature) 

Печатка
Seal

____________

Опрос