Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о предоставлении категорий детско-юношеским спортивным школам

Министерство по делам семьи; молодежи и спорта
Положение, Приказ от 30.07.2009 № 2693
Утратил силу

Про затвердження Положення про надання категорій дитячо-юнацьким спортивним школам

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
від 30 липня 2009 року N 2693

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 серпня 2009 р. за N 789/16805

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства молоді та спорту України
 від 10 грудня 2013 року N 1216)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 N 993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" та з метою визначення ефективності роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про надання категорій дитячо-юнацьким спортивним школам, що додається.

2. Департаменту олімпійського спорту подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Дутчака М. В.

4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Міністр 

Ю. О. Павленко 

 

Положення
про надання категорій дитячо-юнацьким спортивним школам

I. Загальні положення

Це Положення розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 N 993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" і визначає порядок надання дитячо-юнацьким спортивним школам (далі - спортивна школа) відповідних категорій - вищої, першої або другої.

II. Порядок розгляду матеріалів

2.1. Підставою для розгляду матеріалів щодо надання спортивній школі категорії є заява засновника (власника) цієї спортивної школи до відповідного органу виконавчої влади з фізичної культури та спорту згідно з додатком 1 до цього Положення.

До заяви додаються:

подання Республіканського комітету по фізичній культурі та спорту Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій - Мінсім'ямолодьспорту для надання вищої категорії;

подання структурних підрозділів з фізичної культури та спорту районних держадміністрацій або органів місцевого самоврядування для міст обласного значення - Республіканському комітету по фізичній культурі та спорту Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій для надання першої категорії;

подання засновника (власника) - структурним підрозділам з фізичної культури та спорту районних держадміністрацій або органів місцевого самоврядування (міст обласного значення) для надання другої категорії;

показники виконання вимог спортивною школою для одержання категорії згідно з додатком 2 до цього Положення;

копія статуту, завіреного засновником (власником);

свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;

звіти за формою 5-ФК "Звіт дитячо-юнацької спортивної школи (спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву)", затвердженою наказом Мінсім'ямолодьспорту від 05.06.2006 N 1861, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 23.06.2006 за N 741/12615, за останні 3 роки;

штатний розпис і тарифікаційний список за 3 роки;

довідка про стан матеріально-технічної бази спортивної школи та інформація щодо використання орендованих спортивних баз та споруд;

копія паспорта спортивної споруди (за наявності власних спортивних споруд);

копія наказу Мінсім'ямолодьспорту про отримання статусу "спеціалізованої" (за наявності).

2.2. Матеріали, які подаються на розгляд комісії вищого рівня, повинні бути попередньо розглянуті і приведені у відповідність відповідним органом виконавчої влади з питань фізичної культури та спорту, який порушує клопотання щодо присвоєння спортивній школі категорії.

2.3. Розгляд матеріалів здійснюється комісіями, які утворюються:

Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту для надання вищої категорії;

Республіканським комітетом по фізичній культурі та спорту Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій для надання першої категорії;

структурними підрозділами з фізичної культури та спорту районних держадміністрацій або органів місцевого самоврядування (міст обласного значення) для надання другої категорії.

III. Організація роботи комісії

3.1. Комісію очолює голова, який за посадою є заступником керівника органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту з відповідного напряму діяльності.

3.2. До складу комісії входять представники органів виконавчої влади з фізичної культури і спорту, освіти, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, провідні тренери (за згодою).

3.3. Кількісний та персональний склад комісії затверджується наказом відповідного органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту.

3.4. До повноважень комісії належать:

3.4.1. Ознайомлення з документами, що надійшли для отримання категорії, та їх аналіз.

3.4.2. Здійснення перевірок поданих матеріалів.

3.5. Комісія вважається правомочною, якщо в її роботі беруть участь не менш ніж дві третини її членів.

Підставою для визнання правомочності засідання комісії є дані реєстрації членів комісії, що проводиться секретарем комісії перед початком засідання. Запрошені особи, які беруть участь у засіданні комісії, також реєструються.

При прийнятті рішень на засіданні комісії право голосу члена комісії за його відсутності з поважних причин (хвороба, тривале відрядження, відпустка тощо) може передаватись письмовим дорученням іншому члену комісії.

3.6. Головою комісії на засідання комісії можуть запрошуватись представники органів виконавчої влади, профспілок та їх об'єднань, об'єднань роботодавців, підприємств, установ, організацій, засобів масової інформації. Про їх присутність головуючий на засіданні комісії повідомляє під час відкриття засідання комісії.

3.7. Рішення комісії приймається більшістю голосів присутніх членів шляхом відкритого голосування. У разі рівної кількості голосів голос голови комісії є вирішальним.

IV. Регламент роботи комісії

4.1. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться відповідно до встановленого порядку роботи.

Питання, що належать до повноважень комісії, розглядаються на засіданнях. Питання оперативно-організаційного характеру розглядаються і вирішуються головою комісії та його заступником.

4.2. Комісія у 20-денний строк з дня надходження заяви та інших матеріалів розглядає їх на засіданні.

4.3. Повідомлення про дні засідання комісії направляються засновнику (власнику) спортивної школи, який подав матеріали, не пізніше як за 10 днів до дня засідання.

4.4. Про дату проведення засідання та порядок денний члени комісії повідомляються не пізніше ніж за 5 днів до засідання.

4.5. Порядок денний засідання комісії, підписаний головою, та матеріали для розгляду надаються його членам безпосередньо під час проведення засідання.

4.6. У разі потреби може скликатися позачергове засідання комісії. Про його проведення члени комісії та заявник повідомляються не пізніше ніж за 2 дні до визначеної дати засідання комісії.

V. Оформлення документів засідання комісії

5.1. Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписується головою або його заступником, головуючим на засіданні.

5.2. У протоколі зазначаються: дата і місце проведення засідання; хто головував (посада, прізвище, ініціали); загальна кількість членів комісії; кількість членів комісії, присутніх на засіданні, їх реєстраційний список; список запрошених із зазначенням посад; питання порядку денного, прізвища та ініціали доповідачів, співдоповідачів, осіб, які брали участь в обговоренні; прийняті рішення та результати голосування.

5.3. На прохання членів комісії до протоколу додаються тексти виступів присутніх на засіданні комісії (у тому числі невиголошених) та письмово сформульовані і завізовані ними зауваження та пропозиції.

5.4. Секретар комісії:

5.4.1. Забезпечує підготовку матеріалів та організацію проведення засідання комісії.

5.4.2. Інформує членів комісії та організації, які надали матеріали, про дату, час і місце проведення засідання комісії та готує необхідні матеріали.

5.4.3. У 3-денний строк після засідання комісії оформляє відповідний протокол та готує рекомендації комісії, підписує зазначені документи у голови комісії та надає керівнику відповідного органу виконавчої влади з фізичної культури та спорту для прийняття рішення.

5.4.4. Відповідає за збереження документів комісії.

VI. Порядок та умови надання категорії

6.1. У 10-денний строк з дня отримання рекомендацій комісії керівник відповідного органу виконавчої влади з фізичної культури та спорту приймає рішення про надання спортивній школі відповідної категорії або відмову в наданні такої категорії, про що видається наказ.

6.2. У разі позитивного рішення щодо надання спортивній школі категорії відповідний орган виконавчої влади з фізичної культури та спорту у 10-денний строк видає спортивній школі свідоцтво, форма якого визначена у додатку 3 до цього Положення.

6.3. У разі відмови в наданні спортивній школі категорії відповідний орган виконавчої влади з фізичної культури та спорту у 10-денний строк офіційно повідомляє заявника (власника) про причини такої відмови.

6.4. Після закінчення строку категорія підтверджується або змінюється.

6.5. У разі покращення рівня виконання показників вимог, яким повинна відповідати спортивна школа, протягом строку дії категорії засновник (власник) спортивної школи має право подати заяву щодо зміни категорії.

6.6. Засновник (власник) спортивної школи за місяць до закінчення строку дії категорії подає заяву та матеріали, зазначені у пункті 2.1 цього Положення, на підтвердження попередньої категорії або її зміну.

 

Заступник директора департаменту
олімпійського спорту
 

 
Т. А. Федюшина
 

 

ЗАЯВА

_________________________________________________________________
(найменування організації - засновника (власника) дитячо-юнацької спортивної школи)

Прізвище, ім'я, по батькові керівника ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Прошу розглянути показники виконання вимог для одержання _________________ категорії
___________________________________________________________________________________
                                                               (найменування дитячо-юнацької спортивної школи)

Підпорядкування ____________________________________________________________________

Форма власності _____________________________________________________________________

Місцезнаходження дитячо-юнацької спортивної школи
___________________________________________________________________________________

Наявність статусу "спеціалізованої"_________ або попередня категорія ________ 

Керівник 

_________________
(підпис) 

____________________________
(П. І. Б.) 

М. П.

"___" ____________ 20__ року 

 

Показники
виконання вимог дитячо-юнацькою спортивною школою для одержання категорії

Керівник спортивної школи подає показники виконання вимог для одержання категорії (вищої, першої, другої) за цією таблицею.

                                                         Показники виконання вимог
                 дитячо-юнацькою спортивною школою __________________________________
                                                                                                                                                      (назва)
                                        для одержання ________________________ категорії

N з/п 

Найменування показника  

Фактичний показник  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

Керівник дитячо-юнацької
спортивної школи                          _________________            ______________________________
                                                                                            (підпис)                                                               (П. І. Б.)

М. П.

"___" ____________ 20 року 

До графи 2 таблиці вносяться найменування показників, яким повинна відповідати дитячо-юнацька спортивна школа для одержання категорії.

До графи 3 таблиці вноситься фактичний показник в одиницях, визначених для кожного показника у вимогах, наведених у додатку до Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 N 993.

Розрахунки з визначення показників, яким повинна відповідати спортивна школа, здійснюють відповідно до методичних рекомендацій, затверджених Мінсім'ямолодьспортом.

Відповідальність за достовірність показників виконання вимог спортивною школою для визначення категорії покладається на орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту та заявника (власника).

 

____________________________________________________________________
(найменування органу виконавчої влади з фізичної культури та спорту, що видає свідоцтво)

СВІДОЦТВО
про одержання категорії

Наказом Мінсім'ямолодьспорту (або відповідного органу виконавчої влади з фізичної культури та спорту, який надає категорію)
____________________________________________________________________________________

від "___" ____________ 20__ року N _____
надано ____________________ категорію строком на _______ роки
____________________________________________________________________________________
                                                           (найменування дитячо-юнацької спортивної школи)

Строк дії свідоцтва до "___" ____________ 20__ року. 

Керівник установи 

________________
(підпис) 

______________________
(П. І. Б.) 

М. П.

N ______

Видане "___" ____________ 20__ року. 

____________

Опрос