Идет загрузка документа (100 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о мастерской учреждения исполнения наказаний, следственного изолятора

Государственный департамент по вопросам исполнения наказаний
Положение, Приказ от 25.05.2009 № 104
Утратил силу

Про затвердження Положення про майстерню установи виконання покарань, слідчого ізолятора

Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань
від 25 травня 2009 року N 104

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 серпня 2009 р. за N 763/16779

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
від 22 березня 2012 року N 442/5)

Відповідно до статті 118 Кримінально-виконавчого кодексу України, статті 16 Закону України "Про попереднє ув'язнення" та з метою поліпшення організації виробничого процесу в майстернях установ виконання покарань і слідчих ізоляторів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про майстерню установи виконання покарань, слідчого ізолятора (далі - Положення), що додається.

2. Управлінню організації виробничої діяльності Державного департаменту України з питань виконання покарань (Галущенко О. П.) подати цей наказ у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальникам територіальних органів управління Державного департаменту України з питань виконання покарань організувати вивчення цього Положення персоналом відповідних служб органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та забезпечити його впровадження у діяльність майстерень.

4. Скасувати наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань (далі - Департамент) від 17.09.2007 N 246 "Про затвердження Типового положення про майстерню установи виконання покарань".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Департаменту Оленцевича А. Е. та начальників територіальних органів управління Департаменту.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова 

В. В. Кощинець 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Міністр юстиції України 

М. В. Оніщук 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про майстерню установи виконання покарань, слідчого ізолятора

1. Загальні положення

1.1. Майстерня є структурним підрозділом установи виконання покарань, слідчого ізолятора (далі - установа).

1.2. Джерело утримання майстерні - кошти спеціального фонду державного бюджету.

1.3. Створення майстерні установи проводиться за рішенням відповідного територіального органу управління Державного департаменту України з питань виконання покарань та погоджується Державним департаментом України з питань виконання покарань (далі - Департамент).

2. Мета і предмет діяльності майстерні

2.1. Майстерня створюється з метою:

забезпечення реалізації права засуджених і осіб, взятих під варту, на працю;

навчання засуджених і осіб, взятих під варту, виробничим професіям;

отримання додаткового джерела фінансування для забезпечення життєдіяльності установи.

2.2. Діяльність майстерні не може суперечити меті ув'язнення.

2.3. Діяльність майстерні передбачає виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг та ведення інших видів діяльності, не заборонених законодавством України.

2.4. Діяльність майстерні здійснюється відповідно до вимог законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Департаменту та цього Положення.

3. Організаційна структура та штатний розпис майстерні

3.1. Організаційна структура та штатний розпис майстерні визначаються начальником установи з урахуванням видів діяльності, виробничих потреб та фінансових можливостей і затверджуються начальником територіального органу управління Департаменту.

3.2. Залежно від покладених на майстерню завдань до її штатного розпису можуть бути включені посади: начальника майстерні, старшого майстра (майстра), інженерно-технічного і допоміжного персоналу у кількості, необхідній для організації виробничого процесу та підтримання в робочому стані виробничого устаткування майстерні.

3.3. Вирішення питань правового, кадрового забезпечення, ведення бухгалтерського обліку, а також нагляду за охороною праці, дотримання вимог щодо пожежної безпеки в приміщеннях майстерні здійснюється персоналом відповідних служб установи.

4. Організація виробничої діяльності майстерні

4.1. Приміщення майстерні розміщуються в окремих будівлях і тільки в межах території, що охороняється.

4.2. У приміщеннях майстерні забезпечується дотримання вимог належної охорони та ізоляції, санітарії і гігієни, правил охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки, розміщуються відповідна наочна інформація та витяги із Закону України "Про охорону праці".

4.3. Для організації роботи майстерні адміністрація установи виділяє приміщення, забезпечує виробничим устаткуванням, підключення до мереж електро-, тепло-, водопостачання і водовідведення, облік електричної енергії та води, а також:

визначає з числа засуджених і осіб, узятих під варту, таких, які можуть бути залучені до праці в майстерні;

здійснює виведення на роботу та повернення з роботи засуджених і осіб, узятих під варту;

забезпечує контроль за поведінкою засуджених і осіб, узятих під варту, на робочих місцях;

контролює стан виробничої та фінансової дисципліни в майстерні.

4.4. Виробнича діяльність майстерні здійснюється на підставі виробничої програми.

4.5. Виробнича програма розробляється начальником майстерні з урахуванням наявних замовлень та визначеного замовником терміну виконання робіт з виготовлення продукції, надання послуг і затверджується начальником установи.

4.6. У разі виникнення виробничої потреби (включення додаткового замовлення на виконання робіт, надання послуг) начальник майстерні коригує виробничу програму, попередньо узгодивши всі питання з начальником установи.

4.7. Начальник майстерні:

здійснює керівництво виробничою діяльністю майстерні;

розробляє та здійснює заходи щодо удосконалення виробничого процесу, підвищення якості продукції, економного використання сировини, матеріалів, енергоносіїв та води;

забезпечує: безперебійну роботу майстерні, раціональне використання виробничих площ, своєчасне проведення профілактичних ремонтів устаткування та інструменту, достовірність та своєчасність оформлення первинних документів з обліку робочого часу, готової продукції;

здійснює: заходи щодо підготовки виробництва до випуску нових видів продукції; добір працівників у майстерню і формування їх у бригади, пошук замовлень на виготовлення продукції, виконання робіт та надання послуг промислового характеру з урахуванням необхідності повного завантаження та ефективного використання наявних виробничих потужностей;

на підставі розробленої виробничої програми щомісяця визначає потребу в матеріалах та сировині, забезпечує підтримку необхідних виробничих запасів;

аналізує результати виробничої діяльності майстерні, розробляє і вживає заходів, спрямованих на її поліпшення;

веде поточний облік виготовленої продукції і забезпечує виконання у встановлені терміни у повному обсязі виробничої програми;

відповідає за роботу підпорядкованих йому працівників, повне та своєчасне виконання ними покладених на них завдань;

організовує роботу з підвищення кваліфікації і професійної майстерності працівників майстерні;

контролює дотримання працівниками майстерні трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку дня, правил охорони праці, техніки безпеки, протипожежної та електробезпеки, промислової санітарії;

проводить переддоговірну роботу і після отримання позитивних результатів надає на підпис начальнику установи проекти договорів на виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг промислового характеру тощо;

здійснює підготовку матеріалів, необхідних для проведення претензійно-позовної роботи;

готує та надає начальнику установи щомісяця інформацію про роботу майстерні установи за відповідний період за встановленою формою (додаток 1 - для установи, додаток 2 - для слідчого ізолятора).

5. Залучення до суспільно корисної праці осіб у майстерні установи

5.1. Кількість засуджених та осіб, узятих під варту, які залучаються до роботи в майстерні, визначається наявністю виробничих потужностей установи (робочих місць), обсягів робіт та їх трудомісткістю.

5.2. Засуджені до позбавлення волі залучаються до роботи в майстерні за їх письмовою згодою, а особи, узяті під варту, крім цього, з дозволу слідчого, органу дізнання або суду, у провадженні яких знаходиться справа.

5.3. Відбір осіб для роботи в майстерні установи проводиться комісією, до складу якої входять представники служб і відділів установи на чолі з начальником установи.

Критерії відбору осіб для роботи в майстерні установи: наявність у особи необхідної спеціальності (професійних навиків) і набутого досвіду, стать, вік, працездатність та стан здоров'я (враховується висновок медичного обстеження).

5.4. У разі якщо бажаючих осіб більше, ніж потрібно для виконання робіт у майстерні, відбір здійснюється з урахуванням: наявності у особи позовів на відшкодування збитків, заподіяних злочинами, відсутності матеріальної підтримки особи з інших джерел (родичів, опікунів), характеристики особи.

5.5. Список осіб, які будуть залучатися до роботи в майстерні, затверджується начальником установи. Один примірник цього списку передається у чергову частину, другий - начальнику майстерні.

5.6. Залучення осіб до роботи у майстерні відбувається у вільний від проведення слідчих дій час.

5.7. Підставою для виведення на роботу до майстерні засуджених і осіб, узятих під варту, є рознарядка (додаток 3 - для установи, додаток 4 - для слідчого ізолятора), затверджена начальником установи.

Начальник майстерні на підставі виробничої програми і з урахуванням списку осіб, які можуть залучатись до роботи, щотижня складає рознарядку на виведення їх на роботу на наступний тиждень з щоденною розбивкою, погоджує з персоналом відповідних служб і відділів установи та затверджує її у начальника установи.

На підставі затвердженої рознарядки черговий помічник начальника установи оформляє на кожну особу талон на виведення з камери.

5.8. Особи, які працюють у майстерні, постійно перебувають під охороною і наглядом. Виведення осіб на роботу та повернення з роботи, нагляд за ними під час виробничого процесу в установі здійснюються персоналом відділу нагляду і безпеки, а у слідчому ізоляторі - персоналом відділу режиму і охорони.

5.9. Старший майстер (майстер) доводить до засуджених і осіб, узятих під варту, змінне завдання під підпис у книзі видачі змінних завдань та обліку виконаних робіт (додаток 5).

5.10. Розстановка осіб, виведених на роботу до майстерні, по робочих місцях здійснюється старшим майстром (майстром) відповідно до технологічних процесів виготовлення продукції з урахуванням їх спеціальності та кваліфікації.

5.11. Протягом зміни старший майстер (майстер) контролює якість і кількість виготовленої продукції, а після завершення роботи здійснює приймання готової продукції. Після цього прийняту продукцію він за накладною передає на склад готової продукції матеріально відповідальній особі установи.

5.12. Контроль за виконанням засудженими і особами, взятими під варту, змінних завдань та дотриманням ними правил охорони праці, техніки безпеки при експлуатації устаткування, інженерних мереж та інструменту здійснюється старшим майстром (майстром).

5.13. За відсутності у штатному розписі майстерні посади старшого майстра (майстра) виконання обов'язків, вказаних у пунктах 5.9 - 5.12 цього Положення, покладається безпосередньо на начальника майстерні.

5.14. Про виконання виробничої програми начальник майстерні щотижня доповідає начальнику установи.

5.15. У разі неможливості залучення до праці засуджених і осіб, узятих під варту, у приміщеннях майстерні вони можуть залучатися до праці у спеціальних приміщеннях (камерах), обладнаних робочими місцями, з додержанням вимог санітарних норм і правил охорони праці.

6. Організація обліку виконаних робіт та нарахування заробітної плати особам, які залучаються до роботи в майстерні

6.1. На кожну особу, яка залучається до роботи в майстерні, заводиться відомість обліку виконаних робіт (додаток 6).

Для бригади, що працює за єдиним нарядом (застосовується в тих випадках, коли за характером технологічного процесу для виконання певної роботи необхідні спільні зусилля групи працівників), заводиться відомість обліку виконаних робіт за формою, наведеною в додатку 7, та табель обліку робочого часу бригади згідно з додатком 8 (ведеться щоденно).

6.2. Старший майстер (майстер) або начальник майстерні заповнює книгу видачі змінних завдань та обліку виконаних робіт, яка ведеться щоденно і в якій вказуються всі особи, які працюють індивідуально, або номер бригади (найменування бригади при роботі за єдиним нарядом), найменування виробів, деталей, завдання і фактичне виконання його за зміну кожною особою або бригадою. При колективній (бригадній) відрядній оплаті праці, що заснована на відрядних розцінках, загальна сума заробітної плати обчислюється за результатами роботи бригади в цілому за певний проміжок часу. Кожному члену бригади заробітна плата нараховується залежно від кваліфікаційного розряду та відпрацьованого часу.

6.3. Облік виконаних робіт у бригаді, що працює за єдиним нарядом, ведеться за кінцевими результатами роботи бригади. Виробниче завдання бригаді, що працює за єдиним нарядом, видається з розрахунку кількості відрядників, які входять до неї. Кількість годин, відпрацьованих членами бригади, повинна дорівнювати добутку кількості робітників бригади на тривалість робочої зміни. У табелях бригад, що працюють за єдиним нарядом, проставляється фактично відпрацьований час для розрахунку заробітної плати.

6.4. Відомості обліку виконаних робіт першого числа кожного місяця або при звільненні засудженого чи особи, узятої під варту, із установи підписуються особами, які виводились на роботу до майстерні, затверджуються начальником майстерні та передаються до фінансового відділу (сектору) установи.

6.5. Форми і системи оплати праці, розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, премій встановлюються згідно із законодавством України.

7. Організація та ведення бухгалтерського обліку в майстерні

7.1. Організація та ведення бухгалтерського обліку в майстерні здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та інших нормативно-правових актів України.

7.2. Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності всіх операцій установи здійснюється з дотриманням вимог нормативно-правових актів України.

 

Начальник управління
організації виробничої
діяльності Департаменту
 

 
 
О. П. Галущенко
 

 

Інформація про підсумки роботи
майстерні установи за ___________ та за ___ місяців 20__ року
(місяць)

Код виробу 

Найменування продукціїї 

Одиниця виміру 

Ціна за одиницю продукції на звітний період (грн) 

Виготовлено продукції за звітний період 

Реалізовано продукції 

Залишок продукції на складі на кінець звітного періоду 

Кількість засуджених, які працюють (осіб) 

Фонд заробітної плати засуджених (тис. грн) 

Середньомісячна заробітна плата засуджених, які працюють (грн) 

всього 

у тому числі 

(натур. обчисл.) 

на суму (тис. грн) 

(натур. обчисл.) 

на суму (тис. грн) 

за гроші 

за бартером 

(натур. обчисл.) 

на суму, (тис. грн) 

(натур. обчисл.) 

на суму (тис. грн) 

(натур. обчисл.) 

на суму (тис. грн) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

х 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

х 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

х 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

х 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

х 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

х 

х 

Усього: 

х 

х 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

 

 

 

Начальник установи

Головний бухгалтер
(начальник фінансового відділу (сектору))

Виконавець __________________________
                             (ініціали, прізвище, номер телефону) 

 

Показники роботи майстерні
слідчого ізолятора за _____________ та за ___ місяців 20__ року
(місяць)

Код виробу 

Найменування продукції, послуги 

Угода, дата, N 

Одиниця виміру 

Обсяг виготовленої продукції за звітний період 

Реалізовано продукції (тис. грн) 

Залишок продукції на складі на кінець звітного періоду (тис. грн) 

Сума коштів, спрямована на зменшення витрат з утримання осіб, узятих під варту, і засуджених (тис. грн) 

Кількість тих, що працюють (осіб) 

всього 

у тому числі 

кількість 

сума (тис. грн) 

за гроші 

за бартером 

осіб, узятих під варту, і засуджених 

вільно-
найманих 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

х 

 

За __ місяць 20__ року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

х 

Усього за __ місяців 20__ року 

х 

х 

х 

 

х 

х 

х 

х 

 

 

 

Начальник майстерні 

________
(підпис) 

__________ _______
(ініціали, прізвище) 

Виконавець ____________________________
                               (ініціали, прізвище, номер телефону) 

 

Рознарядка на виведення на роботу
"___" ____________ 20__ року

N з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Номер камери 

Місце роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник майстерні
(старший майстер, майстер) 

_______________
(підпис) 

___________________
(ініціали, прізвище) 

Оперативний відділ 

________________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

Відділ нагляду і безпеки 

________________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

 

Рознарядка на виведення на роботу
"___" ____________ 20__ року

N з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Номер камери 

Місце роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник майстерні
(старший майстер, майстер) 

_______________
(підпис) 

___________________
(ініціали, прізвище) 

Оперативний відділ 

________________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

Відділ режиму і охорони 

________________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

 

Книга видачі змінних завдань та обліку виконаних робіт

ДАТА 

Прізвище, ініціали працівника 

Найменування виду робіт 

Завдання 

Підпис працівника 

Прийнято 

Підпис майстра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомість обліку виконаних робіт за ___________ місяць 20__ року

                                                     _______________
                                                                         (ініціали, прізвище) 

Найменування виробу (операції) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відпрацьовано годин 

Сума заробітку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за зміну 

з початку місяця 

за зміну 

з початку місяця 

10 

11 

12 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер 

__________
(підпис) 

_______________
(ініціали, прізвище) 

Працівник 

________
(підпис) 

_______________
(ініціали, прізвище) 

 

Відомість обліку виконаних робіт за _______ місяць 20__ року

комплексної бригади N _____________          бригадир _________________
                                                                                                                                (ініціали, прізвище) 

Чисельність осіб 

Найменування виробу (операції) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відпрацьовано відрядниками 

Сума заробітку 

за рознарядкою 

фактично 

людино-днів 

людино-годин 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

за зміну 

з початку місяця 

за зміну 

з початку місяця 

за зміну 

з початку місяця 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер 

__________
(підпис) 

_______________
(ініціали, прізвище) 

Бригадир 

________
(підпис) 

_______________
(ініціали, прізвище) 

 

Табель обліку робочого часу за ___________ місяць 20__ року

N з/п 

Табельний номер 

П. І. Б. 

Розряд (оклад) 

Професія 

Числа місяця 

Дні роботи 

Відпрацьовано годин 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

... 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер (табельник) 

__________
(підпис) 

_______________
(ініціали, прізвище) 

Начальник майстерні

________
(підпис) 

_______________
(ініціали, прізвище) 

____________

Опрос