Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о проведении военно-профессиональной ориентации молодежи и вступительных экзаменов в высших военных учебных заведениях Министерства обороны Украины и военных учебных подразделениях высших учебных заведений Украины

Минобороны
Приказ от 17.07.2009 № 374
Утратил силу

Про затвердження Змін до Інструкції про проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України

Наказ Міністра оборони України
від 17 липня 2009 року N 374

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 серпня 2009 р. за N 751/16767

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністра оборони України
 від 14 квітня 1998 року N 152
 згідно з
 наказом Міністерства оборони України
 від 5 червня 2014 року N 360)

Відповідно до Указу Президента України від 10 грудня 2008 року N 1153 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України" та з метою подальшого вдосконалення роботи щодо організації прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 14 квітня 1998 року N 152 (зі змінами), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 червня 1998 року за N 398/2838, що додаються.

2. Наказ розіслати до з'єднань та їм рівних, військових комісаріатів.

3. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони України
 

 
В. В. Іващенко
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра освіти
і науки України
 

 
Т. В. Фініков
 

 

ЗМІНИ
до Інструкції про проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України

1. Пункт 1.2 після слів "районних (міських) військових комісарів" доповнити словами "та начальників територіальних центрів комплектування військовослужбовцями за контрактом".

2. У пункті 1.4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1.4. На військову службу (навчання) за контрактом на посади курсантів (слухачів) до ВВНЗ приймаються особи, які відповідають вимогам Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року N 1153.";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Випускникам ВВНЗ присвоюються військові звання згідно з Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженим Указом Президента України від 10 грудня 2008 року N 1153.".

3. У пункті 2.1:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.1. Військово-професійна орієнтація молоді - це складова державної системи забезпечення зайнятості населення та військово-патріотичного виховання молоді, яка включає комплекс заходів соціально-психологічного, інформаційно-комунікативного характеру щодо формування військово-професійної спрямованості, поступового накопичення інформації та отримання нових даних про властивості, можливості, здібності та професійну придатність громадянина до військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях держави. Вона включає:";

абзац четвертий виключити.

4. У пункті 2.2:

в абзаці другому слова "військових спеціальностей" замінити словами "військової служби";

в абзаці четвертому після слова "форми" додати слово "навчання";

в абзаці п'ятому слово "формування" замінити словом "реалізації";

в абзаці шостому слова "Військово-професійна інформація" замінити словами "Військово-професійне інформування";

в абзаці дев'ятому:

слова "навчально-виховного закладу" замінити словами "навчальних закладів";

після слова "військкомати" додати слова ", територіальні центри комплектування військовослужбовцями за контрактом";

після слова "допомогу" додати слова "в проведенні військово-професійного інформування".

5. Пункт 2.4 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.5 - 2.8 вважати пунктами 2.4 - 2.7.

6. В абзаці другому пункту 2.4:

слова "добір та" виключити;

слова "школах юного військовика" замінити словами "середніх закладах освіти".

7. Пункт 2.6 викласти в такій редакції:

"2.6. Головною метою заходів з військово-професійної орієнтації є надання майбутньому кандидату на військове навчання допомоги у виборі військової спеціальності, що найбільш відповідає його психологічним та особистісним якостям, які оцінюються в процесі військово-професійного відбору.".

8. Пункт 2.7 викласти в такій редакції:

"2.7. Основою діяльності з військово-професійної орієнтації відповідних структурних підрозділів військових навчальних закладів є психолого-педагогічне забезпечення і супроводження навчально-виховного процесу. Ця діяльність включає:

розробку професіограм з переліком професійно важливих якостей військових фахівців, складання на цій основі методичних рекомендацій щодо формування особистості з необхідними військово-професійними якостями та вдосконалення навчально-виховного процесу;

планування поетапного прищеплення випускнику військового навчального закладу професійно важливих якостей, потрібних на посадах сержантського, старшинського та офіцерського складу, розроблення на цій основі пропозицій щодо послідовності вивчення навчальних дисциплін і розкладу занять;

відбір курсантів (студентів), слухачів, які відповідають вимогам професійної діяльності на посадах сержантського, старшинського та офіцерського складу;

розробку та використання педагогічних методів та методик щодо формування професійно важливих якостей особистості військового фахівця з метою їх розвитку, посилення та зміцнення;

вивчення та вплив на психологічний клімат в підрозділах, навчальних групах, викладацьких колективах та у військовому навчальному закладі в цілому з метою створення сприятливих взаємовідносин, зміцнення військової та трудової дисципліни.".

9. У пункті 3.1.1:

в абзаці першому:

слова та цифри "до 15 серпня" замінити словами та цифрами "до 15 червня";

слова "(особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани), особи рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом)" замінити словами "(особи офіцерського складу, рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом)";

після слова "замовниками" додати слова "на підготовку військових фахівців з вищою освітою";

абзаци другий - п'ятий викласти в такій редакції:

"Узагальнені дані щодо потреб у військових фахівцях за всім переліком військово-облікових спеціальностей подаються Головним управлінням особового складу Генерального штабу Збройних Сил України до Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України до 1 липня року, що передує року вступу на навчання слухачів, курсантів (студентів).

На підставі узагальнених даних щодо потреб у військових фахівцях Збройних Сил України, з урахуванням потреб військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, та центральних органів виконавчої влади України Департамент військової освіти та науки Міністерства оборони України здійснює розподіл замовлення на підготовку військових фахівців між ВВНЗ та розробляє проект наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України про організацію прийому слухачів, курсантів (студентів) на навчання до вищих навчальних закладів для підготовки військових фахівців з вищою освітою.

Перелік замовників розробляється Головним управлінням особового складу Генерального штабу Збройних Сил України, погоджується з Департаментом військової освіти та науки Міністерства оборони України та до 1 лютого року, що передує року вступу на навчання слухачів, курсантів (студентів), подається на затвердження Міністру оборони України.

Замовлення на підготовку фахівців для комплектування інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, та центральних органів виконавчої влади України розробляється Департаментом військової освіти та науки Міністерства оборони України на підставі договорів та щорічних додаткових угод, укладених між Міністерством оборони України та іншими військовими формуваннями і центральними органами виконавчої влади.".

10. В абзаці першому пункту 3.1.2 слова "прапорщиків і мічманів" замінити словами "осіб сержантського та старшинського складу".

11. Пункт 3.1.3 викласти в такій редакції:

"3.1.3. Плани відбору кандидатів на навчання у ВВНЗ за всіма рівнями військової освіти розробляються Головним управлінням особового складу Генерального штабу Збройних Сил України на підставі заявок, поданих замовниками на підготовку військових фахівців. При цьому плани відбору кандидатів на навчання для підготовки військових фахівців тактичного рівня розробляються виходячи з рівномірного розподілу чисельності кандидатів до вступу між усіма регіонами України, а плани відбору кандидатів на навчання для підготовки військових фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів - за конкурсним розрахунком (3 особи на 2 місця) і доводяться до командувачів видів Збройних Сил України, командувача Об'єднаного оперативного командування Збройних Сил України, командувача сил підтримки Збройних Сил України, командувачів військ оперативних командувань, начальника територіального управління "Північ", керівників структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командирів корпусів та їм рівних, командирів військових частин, начальників ВВНЗ, військових комісарів, начальників територіальних центрів комплектування військовослужбовцями за контрактом до 1 грудня року, що передує року вступу на навчання.

Плани відбору кандидатів на навчання для підготовки військових фахівців тактичного рівня з числа ліцеїстів розробляються Департаментом військової освіти та науки Міністерства оборони України та доводяться до начальників ліцеїв до 1 грудня року, що передує року вступу на навчання.".

12. У пункті 3.1.5:

в абзацах першому та третьому після слів "з військовими комісарами" додати слова ", начальниками територіальних центрів комплектування військовослужбовцями за контрактом";

в абзаці п'ятому після слів "забезпечення військових комісаріатів," додати слова "територіальних центрів комплектування військовослужбовцями за контрактом,";

в абзаці сьомому після слів "відрядження представників ВВНЗ у військкомати," додати слова "територіальні центри комплектування військовослужбовцями за контрактом".

13. У пункті 3.1.6:

в абзаці першому слова "проводять таку роботу" замінити словами "організовують взаємодію з територіальними центрами комплектування військовослужбовцями за контрактом для проведення такої роботи:";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"сприяють територіальним центрам комплектування військовослужбовцями за контрактом у розгортанні на базі районних (міських) військкоматів центрів (пунктів) військово-професійної орієнтації та діагностики, забезпечують умови для проведення попередньої професійної діагностики абітурієнтів;".

14. У пункті 3.1.7 слова "(в управліннях центрального апарату Міністерства оборони України)" замінити словами "(у структурних підрозділах центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України)".

15. В абзаці першому пункту 3.1.8:

слово "управлінь" замінити словами "структурних підрозділів";

слова "комісії районних (міських) військкоматів" замінити словами "комісії територіальних центрів комплектування військовослужбовцями за контрактом".

16. Пункт 3.2.1 викласти в такій редакції:

"3.2.1. Підготовка осіб офіцерського складу Збройних Сил України оперативно-стратегічного рівня здійснюється в Національному університеті оборони України.

Навчання здійснюється за денною (очною) та заочною формами.

На навчання приймаються кандидати з числа генералів, адміралів та офіцерів, які включені до резерву для просування по службі, мають оперативно-тактичний рівень підготовки і не менше двох років займають посади, перебування на яких потребує наявності оперативно-тактичного рівня підготовки:

віком до 45 років - зі штатно-посадовою категорією "полковник" ("капітан 1-го рангу");

віком до 50 років - зі штатно-посадовою категорією "генерал-майор" ("контр-адмірал") і вище та "полковник" ("капітан 1-го рангу") з посад:

керівники структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України (заступники керівників), начальники управлінь, відділів (заступники начальників управлінь) у структурних підрозділах центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, видів Збройних Сил України, оперативних командувань.".

17. Пункт 3.2.2 викласти в такій редакції:

"3.2.2. Підготовка офіцерів оперативно-тактичного і тактичного рівнів для призначення на командні, інженерні посади, посади фахівців виховної роботи та інші посади в ланці бригада - полк - корабель 1-го рангу та на посади в ланці батальйон - дивізіон - ескадрилья - корабель 2-го, 3-го рангів здійснюється у ВВНЗ.

Для підготовки військових фахівців оперативно-тактичного рівня на конкурсній основі приймаються офіцери, які перебувають на військовій службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях України, мають базову чи повну вищу освіту, позитивно характеризуються по службі, включені до резерву кандидатів для просування по службі і проходять службу на посадах за обраною спеціальністю (спеціалізацією):

на денну форму навчання:

зі штатно-посадовою категорією "майор" ("капітан 3-го рангу") і вище віком до 38 років (станом на 31 серпня року вступу);

на заочну форму навчання:

зі штатно-посадовою категорією "майор" ("капітан 3-го рангу"), у військовому званні "майор", після перебування на посадах зазначеної штатної категорії не менше двох років віком до 40 років (станом на 31 серпня року вступу);

зі штатно-посадовою категорією "підполковник" ("капітан 2-го рангу") віком до 43 років (станом на 31 серпня року вступу).".

18. У пункті 3.2.8 слова та цифри "до 15 березня" замінити словами та цифрою "до 1 березня".

19. Пункт 3.2.9 викласти в такій редакції:

"3.2.9. Атестаційні комісії видів Збройних Сил України, структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України розглядають документи кандидатів на навчання та приймають рішення про включення офіцерів до списків кандидатів на навчання".

20. Пункт 3.2.10 викласти в такій редакції:

"3.2.10. Документи кандидатів на навчання для здобуття оперативно-тактичного рівня освіти, перелічені в пунктах 3.2.5, 3.2.6 та 3.2.8 Інструкції, надсилаються кадровими органами видів Збройних Сил України та кадровими органами структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України до Головного управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України (кадровими органами частин безпосереднього підпорядкування Міністерству оборони України та структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України - до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України) до 25 березня року вступу на навчання. Після перевірки особових справ, відповідності відібраних кандидатів умовам прийому документи, перелічені в пунктах 3.2.5, 3.2.6 та 3.2.8 Інструкції, та загальні списки кандидатів на навчання, розглянуті відповідно атестаційними комісіями Генерального штабу Збройних Сил України та Міністерства оборони України, надсилаються до ВВНЗ до 1 травня року вступу на навчання.

Документи кандидатів на навчання для здобуття оперативно-стратегічного рівня освіти, перелічені в пунктах 3.2.5, 3.2.6 та 3.2.8 Інструкції, надсилаються кадровими органами видів Збройних Сил України та структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України до Головного управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України до 25 березня року вступу на навчання. Після перевірки особових справ, відповідності відібраних кандидатів умовам прийому документи, перелічені в пунктах 3.2.5, 3.2.6 та 3.2.8 Інструкції, та загальний список кандидатів на навчання надсилаються до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України до 15 квітня року вступу на навчання. У цей самий термін до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України надсилаються документи кандидатів на навчання від частин безпосереднього підпорядкування Міністерству оборони України та структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України.

Після перевірки особових справ списки кандидатів розглядаються на засіданні Вищої атестаційної комісії Міністерства оборони України до 1 травня року вступу на навчання. Документи офіцерів, затверджених кандидатами на навчання, надсилаються до Національного університету оборони України до 15 травня року вступу на навчання.

Затверджені відповідними начальниками рішення щодо зарахування офіцерів кандидатами на навчання доводяться через відповідні кадрові органи до кожного офіцера не пізніше 15 травня року вступу на навчання.".

21. У пункті 3.2.11:

в абзаці першому:

слова "оперативних командувань" виключити;

після слів "військових комісарів" доповнити словами "та начальників територіальних центрів комплектування військовослужбовцями за контрактом";

слова "перелік питань вступних випробувань" замінити словами "перелік сертифікатів і вступних випробувань";

в абзаці другому:

слова "оперативних командувань" виключити;

після слів "начальників управлінь центрального апарату Міністерства оборони" доповнити словами "та Генерального штабу Збройних Сил України, військових комісарів".

22. У пункті 3.4.1:

слова "районними (міськими) призовними комісіями" виключити;

після слова "проводяться" доповнити словами "у територіальних центрах комплектування військовослужбовцями за контрактом, оформлення документів здійснюється у військових комісаріатах".

23. У пункті 3.4.2:

слова "районні (міські) призовні комісії" замінити словами "військові комісари";

друге речення після слів "Кандидатам до вступу до ВВНЗ" доповнити словами "у військових комісаріатах".

24. Пункт 4.2 викласти в такій редакції:

"4.2. Навчальні збори проводяться перед початком конкурсу сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та вступних випробувань протягом 25 діб. Конкретні строки проведення навчальних зборів визначаються щорічно Департаментом військової освіти та науки Міністерства оборони України на підставі умов прийому до вищих навчальних закладів України, що затверджуються центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки, і доводяться до Головного управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України до 1 січня року вступу на навчання. Склад учасників навчальних зборів визначається за іменними списками кандидатів для вступу до цього ВВНЗ, що надходять з військових з'єднань і частин. Учасники зборів прибувають до місця проведення занять за 1 - 2 дні до початку роботи зборів.".

25. Пункт 5.2 після слів "розробляються приймальною комісією ВВНЗ" доповнити словами "на підставі умов прийому до вищих навчальних закладів України, що затверджуються центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки".

26. Абзац другий пункту 6.1 після слів "комплексних тестів" доповнити словами "(для категорій вступників з числа громадян України, які визначаються умовами прийому до вищих навчальних закладів України, що затверджуються центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки)".

27. У пункті 6.2 слова та цифри "і Інструкції щодо психологічного добору вступників до військових навчальних закладів Міністерства оборони України, затвердженої 18.05.93 начальником Управління військової освіти Міністерства оборони України, із змінами і доповненнями, внесеними наказом начальника Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України від 17.04.94 N 26" виключити.

28. Пункт 6.5 викласти в такій редакції:

"6.5. Вступне випробування у формі співбесіди, якщо це передбачено правилами прийому на навчання до ВВНЗ, проводять не менше трьох членів комісії зі співбесіди. Програму співбесіди затверджує голова приймальної комісії.".

29. У пункті 6.10 слова "та оцінки" замінити словами "та (або) за результатами".

30. У додатку 2 до Інструкції у таблиці "Заявка на замовлення щодо прийому слухачів, курсантів (студентів) до вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України у 20__ році":

у графах 3 і 4 слова та цифру "за станом на 1 липня року прийому" замінити словами та цифрою "станом на 1 січня року складання замовлення";

після графи 5 доповнити графою 6 такого змісту: "Набір слухачів та курсантів (студентів) у рік складання заявки";

графи 6 - 10 вважати відповідно графами 7 - 11.

 

Директор Адміністративного
департаменту Міністерства
оборони України
генерал-майор
 

 
 
 
В. О. Георгієш
 

Опрос