Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о проведении экспертиз и рейтинговых оценок национальных электронных информационных ресурсов

Государственный комитет телевидения и радиовещания
Положение, Приказ от 16.04.2009 № 156
Утратил силу

Про затвердження Положення про проведення експертиз та рейтингових оцінок національних електронних інформаційних ресурсів

Наказ Державного комітету телебачення та радіомовлення України
від 16 квітня 2009 року N 156

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 липня 2009 р. за N 638/16654

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 
від 25 вересня 2012 року N 244)

Відповідно до Закону України "Про інформацію", Положення про Державний комітет телебачення та радіомовлення України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року N 897, та з метою розширення доступу населення до національних електронних інформаційних ресурсів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення експертиз та рейтингових оцінок національних електронних інформаційних ресурсів (додається).

2. Департаменту інформаційної політики разом з юридичним управлінням забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Горобцова В. О.

4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Т. в. о. Голови Комітету  

А. Мураховський 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та захисту
інформації України
 

 
 
Ю. Б. Чеботаренко
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. Кужель
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення експертиз та рейтингових оцінок національних електронних інформаційних ресурсів

I. Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює порядок здійснення експертизи шляхом визначення стану функціонування національних електронних інформаційних ресурсів (далі - е-ресурси), а також встановлення їх рейтингових оцінок.

1.2. Метою цього Положення є впровадження механізмів визначення стану функціонування е-ресурсів за показниками їх відкритості та доступності для населення, забезпечення повноти, достовірності та актуальності інформації, відповідності нормам чинного законодавства, які регламентують їх створення та функціонування.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про Національну програму інформатизації", Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів, затвердженій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.05.2003 N 259-р, Положенні про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 N 326, та Правилах забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 N 373.

Інші терміни у цьому Положенні вживаються у такому значенні:

експертиза е-ресурсів - діяльність, метою якої є визначення стану функціонування е-ресурсів шляхом дослідження та аналізу показників, що характеризують ці ресурси. За результатами експертизи складається експертний висновок;

рейтингова оцінка е-ресурсу - кількісний показник, який характеризує стан функціонування е-ресурсу та встановлюється за результатами експертизи;

експертна організація - визначена в установленому порядку організація, яка на договірних засадах здійснює експертизу та встановлює рейтингові оцінки е-ресурсів. Структура організації, склад її працівників, їх освіта та кваліфікація повинні забезпечувати належний рівень проведення обстеження е-ресурсів, достовірність та повноту аналізу, обґрунтованість результатів експертизи та рейтингових оцінок.

1.4. Основними завданнями експертизи є:

об'єктивне комплексне дослідження та аналіз е-ресурсів щодо дотримання основних принципів інформаційних відносин, зокрема відкритість, доступність, об'єктивність, вірогідність, повнота та точність інформації;

перевірка відповідності е-ресурсів вимогам чинного законодавства;

встановлення рейтингових оцінок е-ресурсів та підготовка експертного висновку.

1.5. Об'єктами експертизи є е-ресурси, які включені до Національного реєстру електронних ресурсів.

II. Організація проведення експертиз та рейтингових оцінок

2.1. Замовником експертизи та рейтингових оцінок е-ресурсів є Державний комітет телебачення та радіомовлення України.

Роботи з експертизи та рейтингових оцінок е-ресурсів проводяться щорічно.

2.2. Для проведення експертиз та встановлення рейтингових оцінок е-ресурсів Держкомтелерадіо відповідно до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року N 921, визначає на конкурсній основі експертну організацію та укладає з нею договір на виконання робіт.

2.3. Невід'ємною частиною цього договору є технічне завдання, яке містить наукові, технічні, економічні та інші вимоги до робіт, які є предметом договору.

У технічному завданні визначаються:

призначення та мета виконання робіт за договором;

перелік документів, на підставі яких виконується робота;

порядок оформлення та подання замовнику результатів робіт;

перелік показників, які характеризують стан функціонування е-ресурсів та алгоритм розрахунку їх значень;

алгоритм розрахунку вагових коефіцієнтів;

вимоги до таблиці рейтингів та формування експертного висновку;

етапи виконання робіт (календарний план);

порядок контролю, приймання та використання робіт.

2.4. Обов'язковою умовою проведення робіт з експертиз та рейтингових оцінок е-ресурсів є їх відповідність вимогам законодавства із захисту інформації.

III. Показники стану функціонування е-ресурсу

3.1. Стан функціонування е-ресурсу визначається за показниками (далі - Показники), які характеризують властивості інформації, що становить змістовну частину цього ресурсу, та методів обробки і фіксації цієї інформації, а саме:

достовірність, вірогідність - властивість інформації, яка визначає ступінь об'єктивного, точного відображення, віддзеркалення подій, фактів, що мали місце;

доступність - міра можливості отримати ту чи іншу інформацію. На ступінь доступності інформації одночасно впливають як доступність даних, так і доступність адекватних методів;

об'єктивність - рівень неупередженості, незалежності інформації від методів її фіксації, волі та бажань людини;

повнота - рівень достатності даних для розуміння та прийняття рішення або створення нових даних на основі наявних;

точність - ступінь відповідності інформації реальному стану об'єкта, процесу, явища тощо;

актуальність - ступінь відповідності інформації дійсному часу.

3.2. Рівень впливу Показника на стан функціонування е-ресурсу визначається ваговим коефіцієнтом, який може приймати такі значення:

"1" - означає найнижчий рівень впливу Показника на стан функціонування е-ресурсу;

"2" - означає середній рівень впливу Показника на стан функціонування е-ресурсу;

"3" - означає найвищий рівень впливу Показника на стан функціонування е-ресурсу.

Значення вагового коефіцієнта для кожного Показника встановлюється на етапі затвердження технічного завдання.

3.3. Замовником експертизи можуть вводитись додаткові Показники, зокрема, унікальність, наявність архіву, посилання на інші е-ресурси тощо.

Експертиза для різних видів е-ресурсів (веб-сайти, електронні реєстри, бази даних тощо) може здійснюватись за різними Показниками. Перелік Показників узгоджується на етапі затвердження технічного завдання.

IV. Порядок проведення експертизи

4.1. Експертиза е-ресурсу здійснюється в два етапи:

4.1.1. На першому етапі здійснюються дослідження та аналіз стану функціонування е-ресурсу за кожним Показником. За результатами цього для кожного Показника встановлюється значення в межах від "1" до "3":

значення "1" означає найнижчий рівень прояву властивостей е-ресурсу за відповідним Показником;

значення "2" означає середній рівень прояву цих властивостей;

значення "3" означає найвищий рівень прояву цих властивостей.

Значення Показника заноситься у стовпчик 3 ("Значення показника") картки експертних оцінок (далі - Картка), що додається.

4.1.2. На другому етапі визначається сумарне значення зведених значень всіх Показників. Здійснюється це таким чином:

для кожного Показника у стовпчик 5 ("Зведене значення") Картки заноситься зведене значення, яке визначається як результат перемноження значення показника (стовпчик 3 Картки) та вагового коефіцієнта (стовпчик 4 Картки);

у стовпчик 5 останнього рядка Картки ("Сумарне значення") заноситься значення, яке визначається як сума зведених значень всіх Показників.

4.2. За результатами експертизи заповнюються Картки на всі е-ресурси, перелік яких визначений договором на виконання робіт.

V. Порядок встановлення рейтингових оцінок та формування експертного висновку

5.1. Для кожного е-ресурсу встановлюється рейтингова оцінка, рівна сумарному значенню його Показників (стовпчик 5 рядка "Сумарне значення" Картки), та заноситься в Картку. Е-ресурс, у якого найбільше сумарне значення, отримує найвищу рейтингову оцінку, а е-ресурс, у якого найменше сумарне значення, отримує найнижчу рейтингову оцінку.

5.2. За результатами експертизи та встановлення рейтингових оцінок складається експертний висновок, у якому містяться обґрунтовані висновки щодо стану функціонування е-ресурсів, та заповнюється їх рейтингова таблиця.

Рейтингова таблиця містить номер за порядком, найменування е-ресурсу та його рейтингову оцінку. Інформація у таблиці розміщується у послідовності зменшення значення рейтингових оцінок е-ресурсів. Формування таблиці може здійснюватись для всіх е-ресурсів, щодо яких проводилась експертиза, або ж для окремих видів е-ресурсів, зокрема веб-сайтів, електронних реєстрів, баз даних тощо.

 

Директор департаменту
інформаційної політики
 

 
Б. Червак
 

 

КАРТКА ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК

________________________________________________
(вид та назва е-ресурсу)
_____________________________________________________________________
(найменування підприємства, організації, установи, що є власником е-ресурсу)

N з/п  

Найменування показника 

Значення показника 

Ваговий коефіцієнт 

Зведене значення 

Достовірність, вірогідність  

  

  

  

Доступність 

  

  

  

Об'єктивність  

  

  

  

Повнота 

  

  

  

Точність 

  

  

  

Актуальність 

  

  

  

Відповідність нормативно-правовому забезпеченню 

  

  

  

Інше 

  

  

  

 

Сумарне значення  

  

Рейтингова оцінка -

_______________________________________
   (прізвище, ініціали керівника експертної організації) 
 

"   " ____________ 20__ року 

____________

Опрос