Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о порядке заключения соглашения о сотрудничестве по профессиональной подготовке оценщиков

Фонд государственного имущества
Приказ от 20.05.2009 № 744
действует с 13.07.2009

Про затвердження Змін до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів

Наказ Фонду державного майна України
від 20 травня 2009 року N 744

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 червня 2009 р. за N 577/16593

Відповідно до статті 14 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", з метою оптимізації базової підготовки оцінювачів та підвищення їх кваліфікації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29.10.2001 N 1977, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.11.2001 за N 955/6146, що додаються.

2. Департаменту оцінки майна та оціночної діяльності (В. Гайдук) забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в. о. заступника Голови Фонду О. Шмуляра.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В. о. Голови Фонду 

Д. Парфененко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. Кужель
 

 

ЗМІНИ
до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів

1. У розділі I:

пункти 2 та 3 викласти в такій редакції:

"2. Професійна підготовка оцінювачів здійснюється навчальними закладами, які уклали угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів (далі - угода) з Фондом державного майна України (далі - ФДМУ).

3. Угода укладається між ФДМУ і навчальними закладами на строк, що не перевищує три роки. Продовження строку дії угоди здійснюється на строк, що також не перевищує три роки".

2. У розділі II:

2.1. Пункти 8 та 9 викласти в такій редакції:

"8. Під час професійної підготовки оцінювачів навчальні заклади використовують навчальні програми базової підготовки та підвищення кваліфікації оцінювачів, загальні вимоги до змісту яких погоджені Наглядовою радою з питань оціночної діяльності.

9. Програми базової підготовки оцінювачів, розроблені ФДМУ і навчальними закладами, є єдиними для всіх навчальних закладів і після погодження Наглядовою радою з питань оціночної діяльності затверджуються наказом ФДМУ. Навчальні заклади розробляють програми підвищення кваліфікації оцінювачів, які підлягають погодженню з ФДМУ.

Навчальний заклад зобов'язаний забезпечити організацію навчального процесу оцінювачів відповідно до робочих програм (базової підготовки і підвищення кваліфікації)".

2.2. У пункті 10:

перше речення абзацу першого викласти в такій редакції: "Навчальний заклад може проводити навчання оцінювачів як за програмами базової підготовки, так і за програмами підвищення кваліфікації, про що зазначається в угоді про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів";

в останньому абзаці слово "єдиних" виключити.

2.3. Пункти 12 і 13 виключити. У зв'язку з цим пункти 14 - 19 вважати відповідно пунктами 12 - 17.

2.4. Після пункту 17 доповнити новими пунктами 18 - 27 такого змісту:

"18. З метою прийняття рішення ФДМУ про доцільність укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з навчальним закладом, а також забезпечення належного рівня контролю за їх підготовкою утворюється Комісія з тестування навчальних закладів (далі - Комісія).

Комісія утворюється з числа фахівців центрального апарату ФДМУ та саморегулівних організацій оцінювачів (по одному представнику від кожної організації) у складі не менш як 9 осіб.

19. До складу Комісії входять: Голова Комісії (заступник Голови ФДМУ), заступник Голови Комісії та члени Комісії. Один із членів Комісії виконує функції секретаря. У разі відсутності Голови Комісії його функції виконує заступник.

20. Склад Комісії затверджується наказом ФДМУ. Зміни до складу Комісії вносяться за поданням Голови Комісії та оформляються наказом ФДМУ.

21. До повноважень Комісії належить:

визначення відповідності кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального закладу покладеним на нього завданням щодо підготовки оцінювачів;

контроль ефективності здійснення навчального процесу (склад слухачів; відвідування лекцій; додержання тематичних планів лекцій; відповідність кадрового складу викладачів списку, наданому для укладання угоди; якість підготовки навчально-методичної літератури, забезпечення нею слухачів);

перевірка виконання навчальним закладом умов угоди з ФДМУ (надання інформації ФДМУ, додержання розкладу лекцій, правильність оформлення кваліфікаційних документів оцінювачів);

перевірка рівня засвоєння знань слухачами, що пройшли курс навчання за базовою підготовкою оцінювачів та направляються на проходження стажування (участь у тестуванні слухачів та перевірці заповнених ними тестів);

здійснення моніторингу якості підготовки слухачів з оцінки різними навчальними закладами за визначеними показниками. Комісія може визначати за результатами тестування середній рівень знань слухачів (у балах);

надання методичної допомоги щодо:

розроблення (вдосконалення) навчальними закладами тестів для перевірки знань слухачів;

підготовки рекомендацій стосовно складання слухачами навчального звіту;

внесення змін до переліку запитань екзаменаційних білетів за відповідними спеціалізаціями;

розроблення програм базової підготовки оцінювачів та програм підвищення кваліфікації оцінювачів;

розроблення ФДМУ нормативно-правових актів, що регулюють процеси навчання оцінювачів, стажування, складання іспитів.

22. Під час здійснення Комісією своїх функцій та з метою вирішення питань, які потребують залучення до роботи інших фахівців, за рішенням Голови Комісії утворюються робочі групи з перевірки спроможності навчального закладу здійснювати професійну підготовку оцінювачів та виконання навчальними закладами умов угоди з ФДМУ, до яких входять особи, що не є членами Комісії (фахівці ФДМУ; представники, делеговані саморегулівними організаціями оцінювачів; інші фахівці).

Зазначену робочу групу очолює представник, призначений із складу Комісії. Перевірка спроможності навчального закладу здійснювати професійну підготовку оцінювачів (за наявності письмової згоди керівника навчального закладу) або за умовами виконання навчальними закладами угод з ФДМУ, якщо це передбачено умовами угоди, здійснюється у строки і за участю осіб, визначених відповідними наказами ФДМУ. Перевірка навчальних закладів, які уклали угоди про співробітництво з ФДМУ, відбувається 1 - 2 рази на рік. ФДМУ попереджає навчальний заклад про проведення перевірки за 10 календарних днів до її проведення.

23. За результатами проведеної перевірки робочою групою складається висновок перевірки, який підписують особи, що здійснили перевірку, та з яким ознайомлюється керівник цього навчального закладу.

24. Висновок перевірки не пізніше двох тижнів від дати його складання подається до Комісії. Керівник робочої групи, яка здійснювала перевірку, доповідає Комісії про результати проведеної перевірки, зокрема висвітлює позитивні сторони роботи навчального закладу, а також вказує на виявлені недоліки.

Після обговорення членами Комісії матеріалів перевірки приймається рішення, відповідно до якого Голова Комісії затверджує (або не затверджує - у разі визнання матеріалів перевірки, здійсненої робочою групою, недостатніми) висновок перевірки. Один примірник висновку перевірки надсилається навчальному закладу, а інший залишається в Комісії.

З метою прийняття виваженого рішення під час обговорення питань, пов'язаних з діяльністю навчального закладу, Комісія може запросити на своє засідання уповноваженого представника навчального закладу, що перевірявся.

25. За результатом перевірки навчального закладу Комісія рекомендує ФДМУ:

укласти з навчальним закладом угоду або не укладати угоду, якщо під час перевірки навчального закладу виявлено неспроможність навчального закладу здійснювати професійну підготовку оцінювачів (у разі якщо перевірка здійснювалася до укладення ФДМУ угоди з навчальним закладом);

визнати роботу навчального закладу з професійної підготовки оцінювачів такою, що відповідає вимогам угоди, укладеної з ФДМУ (у разі необхідності надати навчальному закладу відповідні рекомендації щодо вдосконалення професійної підготовки оцінювачів);

зазначити про порушення вимог угоди, укладеної з ФДМУ, вказати на недоліки у процесі підготовки оцінювачів, а також внести пропозицію ФДМУ стосовно розірвання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів.

26. Рішення Комісії приймається більшістю голосів і оформляється протоколом, який затверджує Голова Комісії. Засідання Комісії вважається правомочним у разі присутності не менш як двох третин її кількісного складу.

27. У разі потреби Комісія звертається до ФДМУ щодо необхідності оприлюднення інформації про свою діяльність у додатку до Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію - газеті "Відомості приватизації" або розміщення на веб-сторінці ФДМУ в Інтернеті".

3. Розділ III викласти в такій редакції:

"III. Порядок укладання угоди

28. Для укладання угоди навчальний заклад подає до ФДМУ такі документи:

заяву про укладання угоди за формою згідно з додатком 1;

копію установчих документів;

копію ліцензії Міністерства освіти і науки;

копії документів, що підтверджують право власності та/або користування приміщеннями навчального закладу;

проекти робочих програм з підвищення кваліфікації оцінювачів, зазначені у заяві;

проект угоди з професійної підготовки оцінювачів, підготовлений відповідно до примірної угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів згідно з додатком 2;

список викладачів, які залучаються до навчального процесу, із зазначенням рівнів їх кваліфікації, посад, наукових ступенів та вчених звань;

зразки документів про освіту, зазначених у пункті 15 цього Положення;

зразок навчально-методичної літератури, яка буде надаватися слухачам.

29. Для продовження дії угоди навчальний заклад подає до ФДМУ за один місяць до закінчення строку дії угоди такі документи:

заяву про продовження угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів за формою, передбаченою додатком 1 до цього Положення;

копію установчих документів (у разі внесення змін до вищезазначених документів);

копії документів, що підтверджують право власності та/або користування приміщеннями навчального закладу;

проекти робочих програм з підвищення кваліфікації оцінювачів, розроблені з урахуванням змін у законодавстві і рекомендацій ФДМУ;

список викладачів, які залучаються до навчального процесу, із зазначенням рівня їх кваліфікації, посади, наукових ступенів та вчених звань;

зразок навчально-методичної літератури, яка буде надаватися слухачам;

висновок перевірки навчального закладу, затверджений Комісією.

Усі вищезазначені документи повинні бути підписані керівником та скріплені печаткою навчального закладу.

30. ФДМУ розглядає документи, подані навчальним закладом для укладення (продовженням строку дії) угоди, у строк, що не перевищує 30 календарних днів від дати їх надходження.

У разі відсутності у повному обсязі документів, зазначених у пунктах 28 та 29 цього Положення, їх невідповідності вимогам або неналежного оформлення ФДМУ відмовляє навчальному закладу в укладенні (продовженні строку дії) угоди.

31. Усі спори щодо укладання угоди або її розірвання вирішуються у встановленому чинним законодавством порядку".

4. У додатку 1 до цього Положення слова:

"До заяви додаються такі документи:

- копія засновницьких документів;

- копія ліцензії Міністерства освіти і науки України;

- проекти робочих програм з напрямів базової підготовки та підвищення кваліфікації;

- форма документа про те, що особа навчалася за відповідним курсом;

- форма посвідчення про підвищення кваліфікації за відповідним напрямом;

- проект угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів.

Усього на ___________________ арк. у ___________________ прим." замінити словами та цифрами:
                                        (кількість)                                              (кількість)
"__________________________________________________________________ згоден на проведення
                                                    (найменування навчального закладу)
перевірки робочою групою, утвореною відповідно до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29.10.2001 N 1977, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.11.2001 за N 955/6146 (із змінами), щодо спроможності навчального закладу здійснювати професійну підготовку оцінювачів". 

5. Додаток 2 до Положення викласти в такій редакції:

Примірна угода
про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів

м. Київ 

"___" ____________ 20__ року 

Фонд державного майна України в особі ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
який (яка) діє на підставі Тимчасового положення про Фонд державного майна України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 07.07.92 N 2558-XII (далі - Фонд), з однієї сторони, та ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                (найменування навчального закладу)
в особі ______________________________________________________________________, який (яка)
                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
діє на підставі ________________________________, зареєстрованого __________________________
                                              (назва установчого документа)
____________________________________________________
                                               (серія та номер ліцензії)
_______________________________________________________________________________, з іншої
                                     (назва органу, що зареєстрував установчий документ, дата реєстрації)
сторони (далі - Сторони), уклали цю угоду про таке: 

1. Предмет угоди

1.1. Метою співробітництва Фонду та _____________________________________________________
                                                                                                                        (найменування навчального закладу)
є забезпечення професійної підготовки оцінювачів для виконання робіт з оцінки майна на високому кваліфікаційному рівні, що відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема національним стандартам оцінки майна.

1.2. Фонд та ___________________________________________________________________________
                                                                                         (найменування навчального закладу)
взаємодіють при вирішенні таких питань:

організація навчального процесу з базової підготовки оцінювачів за такими напрямами оцінки майна:

оцінка об'єктів у матеріальній формі:

оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок;

оцінка машин і обладнання;

оцінка дорожніх транспортних засобів;

оцінка літальних апаратів;

оцінка судноплавних засобів;

оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність;

оцінка рухомих речей, крім таких, що належать до машин, обладнання, дорожніх транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність;

оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності:

оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності);

оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності;

підвищення кваліфікації оцінювачів за такими напрямами оцінки майна:

оцінка об'єктів у матеріальній формі:

оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок;

оцінка машин і обладнання;

оцінка дорожніх транспортних засобів;

оцінка літальних апаратів;

оцінка судноплавних засобів;

оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність;

оцінка рухомих речей, крім таких, що належать до машин, обладнання, дорожніх транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність;

оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності:

оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності);

оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності. 

2. Обов'язки Сторін

2.1. _____________________________________________________________________ зобов'язується:
                                                                  (найменування навчального закладу)

забезпечувати належну якість викладання навчального матеріалу;

здійснювати навчання згідно з програмами базової підготовки оцінювачів, затвердженими Фондом, та підвищення кваліфікації за програмами підвищення кваліфікації оцінювачів, погодженими Фондом;

залучати досвідчених фахівців у галузі оцінки (у тому числі працівників Фонду й інших органів державної влади і місцевого самоврядування за їх згодою) до участі в процесі навчання та підвищення кваліфікації оцінювачів;

надавати рекомендації слухачам щодо складання навчального звіту;

готувати навчально-методичні матеріали та забезпечувати ними слухачів;

забезпечувати необхідні умови діяльності Екзаменаційної комісії та слухачам для складання кваліфікаційного іспиту;

організовувати комплектування груп для складання кваліфікаційного іспиту та повідомляти про це Фонд з метою скликання Екзаменаційної комісії;

видавати слухачам, що пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів, документ про те, що особа навчалася за відповідним курсом;

видавати слухачам, що прослухали навчальний курс з підвищення кваліфікації або тематичний курс із системи курсів підвищення кваліфікації, посвідчення про підвищення кваліфікації за відповідним напрямом та у 10-денний строк інформувати Фонд про їх проведення;

у 10-денний строк інформувати Фонд про зміни в складі керівництва та найменуванні навчального закладу, його місцезнаходженні та надавати іншу інформацію про нього;

організовувати конференції та семінари з питань оцінки;

брати участь в організації базової підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, які отримали повноваження на здійснення оціночної діяльності в процесі виконання функцій з управління та розпорядження державним майном та (або) майном, що є в комунальній власності;

організовувати стажування слухачів, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів, відповідно до Положення про порядок стажування фізичних осіб, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 30.10.2001 N 1996, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.11.2001 за N 956/6147;

у разі виявлення недоліків з професійної підготовки оцінювачів на підставі висновку Комісії з тестування навчальних закладів (далі - Комісія), утвореної відповідно до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29.10.2001 N 1977, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.11.2001 за N 955/6146 (із змінами), усунути їх у визначений Комісією строк.

2.2. Фонд зобов'язується:

брати участь у спільних з ________________________________________________________________
                                                                                                           (найменування навчального закладу)
заходах, спрямованих на виконання зобов'язань, що є предметом угоди, у тому числі підготовки програм базової підготовки оцінювачів;

погоджувати програми підвищення кваліфікації оцінювачів та зміни до них, що вносяться за пропозицією навчального закладу;

забезпечувати участь представників Фонду в навчальному процесі та роботі Екзаменаційної комісії;

контролювати _________________________________________________________________________
                                                                                            (найменування навчального закладу)
щодо виконання ним вимог стажування слухачів;

інформувати ___________________________________________________________________________
                                                                                            (найменування навчального закладу)
про розроблені нормативно-правові акти з оцінки майна;

разом з представниками саморегулівних організацій оцінювачів та іншими фахівцями 1 - 2 рази на рік здійснювати перевірки _______________________________________________________________
                                                                                            (найменування навчального закладу)
щодо виконання ним умов угоди з ФДМУ (надання інформації ФДМУ, додержання розкладу лекцій, правильність оформлення кваліфікаційних документів оцінювачів та інше);

за результатом перевірки відповідно до рекомендацій Комісії приймати рішення щодо продовження (або розірвання) угоди про співробітництво з _______________________________________________.
                                                                                                                                   (найменування навчального закладу) 

3. Строк дії угоди

3.1. Ця угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і діє до "___" ____________ 20__ року.

3.2. Зміни до цієї угоди вносяться за взаємною згодою Сторін.

3.3. Угода припиняє свою дію у разі закінчення її строку або за домовленістю Сторін.

3.4. Угода може бути розірвана, у разі якщо Комісія на підставі проведених перевірок надасть відповідні пропозиції Фонду.

3.5. Спори між Сторонами у зв'язку з виконанням або тлумаченням цієї угоди вирішуються у встановленому чинним законодавством порядку.

3.6. Цю угоду складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін. 

4. Місцезнаходження та реквізити Сторін

Фонд державного майна України 

________________________________________
(найменування навчального закладу) 

01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 

________________________________________
(місцезнаходження) 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

Банківські реквізити 

Банківські реквізити 

_______________________________________
                                 (ініціали, прізвище) 

________________________________________
(ініціали, прізвище) 

                                                                   М. П. 

                                                                         М. П." 

 

Директор Департаменту
оціночної діяльності
 

 
В. Зеленський
 

Опрос