Идет загрузка документа (43 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в решение административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц от 14.11.2002 N 13

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Решение от 09.04.2009 № 10
Утратил силу

Про внесення змін до рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14.11.2002 N 13

Рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 9 квітня 2009 року N 10

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 червня 2009 р. за N 543/16559

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням адміністративної ради Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб від 14 листопада 2002 року N 13

згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
від 9 липня 2012 року N 3)

Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. У заголовку та пункті 1 рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14.11.2002 N 13 "Про затвердження Інструкції про порядок формування бази даних про вкладників - фізичних осіб у банках - учасниках (тимчасових учасниках) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.12.2002 за N 956/7244 (із змінами), слова "банках - учасниках" замінити словом "учасниках".

2. Унести зміни до Інструкції про порядок формування бази даних про вкладників - фізичних осіб у банках - учасниках (тимчасових учасниках) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженої рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14.11.2002 N 13, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.12.2002 за N 956/7244 (із змінами), виклавши її в новій редакції, що додається.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчу дирекцію.

4. Це рішення набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 

Голова
адміністративної ради
 

 
В. Пасічник
 

 

Інструкція про порядок формування бази даних про вкладників - фізичних осіб у учасниках (тимчасових учасниках) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена з метою вдосконалення бази даних про вкладників - фізичних осіб у учасниках (тимчасових учасниках) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) і встановлює загальні вимоги щодо накопичення та збереження потрібної інформації про вкладників, які є обов'язковими стандартами.

2. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб". Її вимоги є обов'язковими до виконання учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду.

3. Терміни, що використовуються в цій Інструкції, мають такі значення:

база даних про вкладників - фізичних осіб - програмно-апаратний комплекс учасника (тимчасового учасника) Фонду як частина програмного комплексу автоматизації роботи банку, філії іноземного банку, що забезпечує накопичення, збереження, належне використання інформації про вкладників - фізичних осіб, необхідної для здійснення Фондом гарантованих відшкодувань за вкладами з дня настання недоступності вкладів;

відповідальний за введення інформації - працівник (працівники) відповідного підрозділу банку, філії іноземного банку, які відповідають за введення даних про вкладників - фізичних осіб в інформаційну базу даних учасника (тимчасового учасника) Фонду, їх збереження та захист від руйнування;

учасник Фонду - банк, філія іноземного банку, що виконує встановлені Національним банком України економічні нормативи щодо достатності капіталу і платоспроможності, може виконувати свої зобов'язання перед вкладниками, включений до Реєстру учасників (тимчасових учасників) Фонду та сплачує збори до Фонду;

тимчасовий учасник Фонду - банк, філія іноземного банку, що за рішенням адміністративної ради Фонду переведені до категорії тимчасових учасників;

вклад (депозит) - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які відповідно до законодавства України розміщені вкладником на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку на іменних рахунках у учасника (тимчасового учасника) Фонду чи залучені таким учасником у формі випуску (емісії) іменних ощадних (депозитних) сертифікатів і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору;

депозитні операції - операції, які здійснюються за депозитними (вкладними) та поточними рахунками фізичних осіб, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування на них коштів;

власник депозиту (вкладник або депонент) - фізична особа, якою або на користь якої з банком, філією іноземного банку укладено договір про здійснення операцій за депозитними (вкладними) та поточними рахунками;

недоступність вкладів - неможливість одержання вкладником вкладу відповідно до умов договору, яка настає з дня призначення ліквідатора учасника (тимчасового учасника) Фонду.

2. Порядок формування учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду бази даних про вкладників - фізичних осіб

1. База даних банку, філії іноземного банку про вкладників - фізичних осіб складається з інформації про вкладників, що занесена в базу відповідно до укладених з банком, філією іноземного банку договорів на здійснення депозитних операцій у валюті України та іноземній валюті (гривневий еквівалент), згідно з вимогами чинного законодавства України.

База даних про вкладників - фізичних осіб, крім забезпечення виконання операцій з накопичення, збереження та належного використання інформації про вкладників, має забезпечувати зберігання даних в архівний файл на зовнішніх носіях, відокремлених як логічно, так і фізично, та мати автоматизовані засоби відновлення бази даних про вкладників з резервних копій у разі руйнування основної бази даних про вкладників.

Усі зазначені вище функції та механізми мають бути невід'ємною складовою частиною бази даних про вкладників.

2. У базі даних зазначаються такі дані про вкладника:

а) прізвище, ім'я та по батькові вкладника (особи, на користь якої відкрито рахунок);

б) номер, дата видачі та найменування органу, який видав документ, що засвідчує фізичну особу (дані паспорта або документа, що замінює його).

Документами, що засвідчують особу, є: для громадян України - паспорт громадянина України або документ, що його замінює; для малолітніх та неповнолітніх осіб, яким не виповнилось 16 років, - свідоцтво про народження; для іноземців та осіб без громадянства - паспортні документи з відмітками про наявність дозволу на постійне проживання та/або посвідки на постійне проживання, для біженців - посвідчення біженця;

в) місце проживання, що враховує:

назву населеного пункту, де мешкає вкладник;

назву області;

назву району;

назву вулиці, N будинку і N квартири;

г) ідентифікаційний номер з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

ґ) дата договору (відкриття рахунку);

д) номер договору з вкладником;

е) сума вкладу (депозиту);

є) сума нарахованих відсотків;

ж) номер рахунку вкладника.

3. Дані про вкладника мають бути занесені до бази одночасно з укладенням з вкладником договору та відкриттям відповідного рахунку, крім суми нарахованих відсотків.

Сума нарахованих відсотків (і ще не сплачених) включається до бази одночасно після їх нарахування. При цьому відображення в базі сум нарахованих відсотків ведеться в розрізі окремих рахунків кожного вкладника.

4. Якщо кошти внесені однією фізичною особою на користь іншої фізичної особи, то до набуття прав вкладника особою, на користь якої зроблено вклад (відкрито рахунок), до бази даних заносяться дані особи, яка зробила вклад (відкрила рахунок); після набуття прав вкладника особою, на ім'я якої зроблено вклад (відкрито рахунок), дані в базі змінюються на дані особи, на користь якої зроблено вклад (відкрито рахунок).

5. Якщо договір укладається з фізичною особою, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідні державні органи і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, то в базі даних реквізит заповнюється значенням "0000000000", а до договору додається копія сторінки паспорта з відповідною відміткою.

Якщо ідентифікаційний номер невідомий (за рахунками, що відкривались до введення ідентифікаційного номера як обов'язкового реквізиту при відкритті рахунку), у базі даних реквізит заповнюється значенням "0000099999".

6. Якщо вклади залучаються банком, філією іноземного банку після дати отримання повідомлення про переведення до категорії тимчасового учасника Фонду, то в базі даних (у графі 14) має обов'язково зазначатися "0" - відмітка про те, що Фонд не гарантує відшкодування коштів за цими вкладами.

7. Інформаційна база даних банку, філії іноземного банку про вкладників - фізичних осіб має формуватися з застосуванням програмно-апаратного комплексу.

8. Комплекс може функціонувати як автономно, так і у складі операційного дня банку, філії іноземного банку (далі - ОДБ) та забезпечувати:

ведення, перегляд та коригування інформаційних даних про вкладників - фізичних осіб, а також можливість об'єднання рахунків одного вкладника;

уніфікацію механізмів щоденного обміну інформацією про кількість вкладників та суми залишків на їх вкладах між філіями та головним банком, філією іноземного банку (або між автономними автоматизованими системами з ведення вкладних операцій та програмно-апаратним комплексом у головному банку, філії іноземного банку);

забезпечення сумісності з ОДБ або іншими автоматизованими системами з ведення вкладних операцій фізичних осіб;

консолідацію інформації про вкладників - фізичних осіб на рівні головного банку, філії іноземного банку. Для цього в програмно-апаратному комплексі банку, філії іноземного банку має бути передбачений інтерфейс обміну інформацією з ОДБ або автономними автоматизованими системами з ведення вкладних операцій фізичних осіб;

формування інформації за зазначеними в пункті 2 глави 2 цієї Інструкції ознаками та вивантаження її на електронні та паперові носії.

9. База даних банку, філії іноземного банку про вкладників - фізичних осіб має бути сформована відповідно до базової структури згідно з додатком 1 до цієї Інструкції за прикладом, наведеним у додатку 2.

10. З метою збереження інформації про вкладників - фізичних осіб учасник (тимчасовий учасник) Фонду повинен формувати файли архіву даних відповідно до цієї Інструкції за стандартною структурою (додаток 3).

Щокварталу на звітні дати консолідована інформація з бази даних головного банку, філії іноземного банку, звірена з балансовими рахунками та оформлена відповідним актом звірки, архівується та вивантажується на електронні зовнішні носії (на CD-диски тощо).

Архівуванню підлягають інформаційні відомості про вкладників - фізичних осіб та суми залишків за вкладами і нарахованими відсотками за станом на 1 січня, 1 квітня, 1 липня та 1 жовтня. Інформація на зовнішніх носіях зберігається протягом кварталу та оновлюється на кінець дня перед наступною звітною датою.

Архіви мають зберігатися на зовнішніх носіях, які не підпадають під вплив магнітного поля або випромінювання (на CD-дисках тощо).

11. Банк, філія іноземного банку розробляє внутрішній документ про порядок формування, ведення, підтримки та збереження бази даних про вкладників - фізичних осіб та наказом визначає особу, відповідальну за введення інформації до бази даних та підтримку її в актуальному стані. Відповідальні особи призначаються щодо кожного відділення, філії і банку - юридичної особи, філії іноземного банку.

3. Вимоги до інформації про вкладників - фізичних осіб

1. Дані про вкладника, що заносяться до бази банку, філії іноземного банку, повинні бути точними, достовірними, без помилок та перекручень і забезпечувати однозначне тлумачення їх користувачами, а також можливість однозначної ідентифікації власника депозиту.

2. Банк, філія іноземного банку самостійно здійснюють щоквартальну звірку (за станом на 1 січня, 1 квітня, 1 липня та 1 жовтня) між даними бази та балансовими рахунками, на яких обліковуються вклади (депозити) фізичних осіб і нараховані за ними відсотки, що підлягають гарантуванню, і оформлюють результати звірки у вигляді акта з відображенням підсумкових значень сум залишків за вкладами (депозитами) та за нарахованими відсотками (додаток 4). У разі виникнення розбіжностей причини їх повинні бути відображені у акті звірки.

3. При переведенні банку, філії іноземного банку до категорії тимчасових учасників Фонду банк, філія іноземного банку наступного робочого дня після отримання повідомлення про переведення до категорії тимчасових учасників повинні забезпечити:

консолідацію (зведення) даних про вкладників - фізичних осіб банку на рівні банку - юридичної особи, філії іноземного банку;

звірку між базою та балансовими рахунками, на яких обліковуються вклади фізичних осіб і нараховані за ними відсотки, що підлягають гарантуванню;

аналіз стану бази даних (установити кількість рахунків, за якими відсутні або некоректно введені реквізити);

архівування даних інформаційної бази на зовнішніх носіях (на CD-дисках тощо).

Результати звірки оформлюються у вигляді акта.

4. З дати переведення до категорії тимчасових учасників Фонду в банку, філії іноземного банку має бути забезпечене щоденне передавання інформації про вкладників - фізичних осіб від філій до банку - юридичної особи, філії іноземного банку.

4. Відповідальність та контроль за формуванням бази даних про вкладників - фізичних осіб

1. За формування баз даних про вкладників - фізичних осіб у учасниках (тимчасових учасниках) Фонду та підтримання їх в актуальному стані відповідають керівники банків, філій іноземних банків. У разі прийняття рішення про ліквідацію банку, філії іноземного банку керівники забезпечують передачу бази даних у повному обсязі ліквідатору банку, філії іноземного банку.

2. Відповідальні особи за введення інформації відповідають за своєчасність і достовірність інформації про вкладників - фізичних осіб, уведеної до бази даних банку, філії іноземного банку.

3. У разі виникнення ситуацій у банку, філії іноземного банку, що призводять до припинення їх діяльності, учасник (тимчасовий учасник) Фонду повинен протягом одного дня після припинення виконання операцій сформувати архів даних про вкладників - фізичних осіб на кінець останнього робочого дня.

 

Начальник відділу організації
виплат та методології
обліку вкладних операцій
 

 
 
Т. П. Лінник
 

 

Інформація щодо вкладників - фізичних
осіб у учасника (тимчасового учасника) Фонду
за станом на ____________________ рік

______________________________
(найменування банку, філії іноземного банку)  

______________________________
(місцезнаходження банку, філії іноземного банку) 

N
з/п 

Прізвище, ім'я та по батькові вкладника 

Ідентифікаційний номер 

Назва населеного пункту, де мешкає вкладник 

Назва області 

Назва району 

Назва вулиці, номер будинку, номер квартири 

Документ, що засвідчує особу (номер, ким виданий, дата видачі) 

Усього: 

Дата укладення договору з вкладником 

Номер договору з вкладником 

Сума залишку на рахунку (коп.) 

Сума нарахованих відсотків (коп.) 

Номер рахунку, на якому обліковуються вкладні кошти 

Гарантування вкладів 

Примітка 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  

 

 

 

Роз'яснення до таблиці

Дані про вкладника мають бути структуровані та відображатися в окремих полях за визначеними в таблиці параметрами.

При заповненні граф 2, 4 - 8 (прізвище, ім'я та по батькові; назва населеного пункту, де мешкає вкладник; назва області; назва району; назва вулиці, номер будинку, номер квартири; документ, що засвідчує особу) мають використовуватися символи українського, російського та латинського (для іноземців) алфавіту для системи Windows (кодова сторінка 1251).

Записи в базі даних про прізвище, ім'я та по батькові вкладника мають бути зроблені без скорочень та відповідати їх викладенню у документах, що посвідчують особу.

У записах інших даних про вкладника допускаються лише загальноприйняті при написанні скорочення, наприклад:

адреса: м. Київ, обл. Вінницька, р-н Гайсинський, с. Іванівка, вул. Поштова, буд. 1, кв. 1;

документ, що засвідчує особу: паспорт - АБ123456, виданий Гайсинським РУГУ МВС України в м. Гайсин 01.01.2002.

Опис реквізитів таблиці

Графа 3 (ідентифікаційний номер) - зазначається ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів. У разі відсутності ідентифікаційного номера реквізит заповнюється відповідно до вимог пункту 2.5 цієї Інструкції.

Графи 4, 5, 6, 7 (назва населеного пункту, де мешкає вкладник; назва області; назва району; назва вулиці, номер будинку, номер квартири) - зазначається місце проживання вкладника (особи, на користь якої відкрито рахунок).

Графа 8 (документ, що засвідчує особу, номер, ким виданий, дата видачі) - зазначаються дані паспорта вкладника або документа, що замінює його.

Графа 9 (дата укладення договору з вкладником) - зазначається дата укладення договору з вкладником на здійснення депозитних операцій.

Графа 10 (номер договору з вкладником) - зазначається номер укладеного з банком, філією іноземного банку договору про здійснення депозитних операцій.

Графа 11 (сума залишку на рахунку) - зазначається сума депозиту вкладника у валюті України та іноземній валюті (гривневий еквівалент) відповідно до укладеного договору.

Графа 12 (сума нарахованих відсотків) - зазначається сума нарахованих за депозитом відсотків у разі несплати її вкладнику.

Графа 13 (номер рахунку, на якому обліковуються вкладні кошти) - зазначається номер рахунку вкладника, на якому обліковуються вкладні кошти.

Графа 14 (гарантування вкладів) - зазначається:

1 - вклад гарантується;

0 - вклад не гарантується.

Графа 15 (примітка) - зазначаються дата і номер рішення про переведення банку, філії іноземного банку до категорії тимчасових учасників Фонду.

Рядок "Усього" - зазначаються на кінець операційного дня підсумки за графою 11 "Сума залишку на рахунку" та графою 12 "Сума нарахованих відсотків".

 

Приклад занесення інформації про вкладників - фізичних осіб у базу даних учасника (тимчасового учасника) Фонду

Усього:  

 

 

 

 

 

 

N
з/п 

Прізвище, ім'я та по батькові вкладника 

Ідентифікаційний номер 

Назва населеного пункту, де мешкає вкладник 

Назва області 

Назва району 

Назва вулиці, номер будинку, номер квартири 

Іваненко Іван Іванович 

1234567890 

с. Іванівна 

Вінницька 

Гайсинський 

вул. Поштова, буд. 1, кв. 1 

Іваненко Іван Іванович 

1234567890 

с. Іванівна 

Вінницька 

Гайсинський 

вул. Поштова, буд. 1, кв. 1 

Документ, що засвідчує особу (номер, ким виданий, дата видачі) 

Дата укладення договору з вкладником 

Номер договору з вкладником 

Сума залишку на рахунку (коп.) 

Сума нарахованих відсотків (коп.) 

Номер рахунку, на якому обліковуються вкладні кошти 

Гарантування вкладів 

Примітка 

АБ 123456 Гайсинським РУ ГУ МВС України у Вінницькій області 01.01.2000 

01.01.2001 

1234 

1200000 

12000 

26201400007005 

Дата та номер листа Фонду 

АБ 123456 Гайсинським РУ ГУ МВС України у Вінницькій області 01.01.2000 

10.11.2001 

5678 

120000 

1200 

26301400007005 

Дата та номер листа Фонду 

 

1320000 

13200 

  

 

Опис файлів архіву даних про вкладників - фізичних осіб

Назви файлів даних про вкладників:

mmmmmmDDMMYYYY.t,

де

mmmmmm - код (МФО) балансової одиниці;

DDMMYYYY - дата звітного періоду (день, місяць, рік);

t - тип файла: "D" - дані про вкладників - фізичних осіб (зазначаються великими латинськими літерами).

Під час формування архіву даних про вкладників - фізичних осіб вищезазначений файл архівується за допомогою архіватора ARJ32. Найменування файла архіву:

mmmmmmDDMMYYYY.ARJ.

Загальна структура файлів

Файли складаються з інформаційних рядків змінної довжини, кожний з яких закінчується символами "CrLf" (коди 13 - 10 десяткові). Кожний інформаційний рядок описує одного вкладника.

Інформаційний рядок складається з фіксованої кількості значень реквізитів, після кожного з яких ставиться символ ";".

Якщо значення реквізиту порожнє, то одразу після попереднього символу ";" ставиться символ ";", який має розміщуватися після порожнього значення.

Якщо значення реквізиту мало б містити символ ";", то цей символ слід у процесі вивантаження замінити символом ",".

Використовується кодова таблиця Windows 1251.

Для опису форматів реквізитів використовуються такі умовні позначення можливих типів даних (де n - довжина реквізиту):

Cn 

Символьний тип даних змінної довжини. Довжина значення реквізиту менше або дорівнює зазначеній довжині n 

C = n 

Символьний тип даних фіксованої довжини. Довжина значення реквізиту точно дорівнює зазначеній довжині n 

Nn 

Числовий цілий беззнаковий тип даних змінної довжини. Довжина значення реквізиту менше або дорівнює зазначеній довжині n 

N = n  

Числовий цілий беззнаковий тип даних змінної довжини. Довжина значення реквізиту точно дорівнює зазначеній довжині n. Якщо фактична довжина значення реквізиту менше n, то воно доповнюється ліворуч нулями до зазначеної довжини n 

D = 10 

Дата. Зазначається у форматі дд/мм/рррр, де дд - день місяця, мм - місяць, рррр - рік. Пробіли (пропуски) недопустимі (наприклад, 1 січня 2000 року подається у вигляді 01/01/2000) 

Для реквізитів, для яких зазначений тип даних змінної довжини, початкові та останні пробіли (пропуски) вилучаються.

Усі реквізити, що містять суму грошей, подаються у вигляді цілого беззнакового числа, сума виражена в сотих долях грошової одиниці (наприклад, для української валюти - у копійках).

Структура інформаційного рядка файла.

Файл містить список усіх вкладників - фізичних осіб, які були наявні в базі даних вкладників на звітну дату.

N  

Назва 

Зміст 

Формат 

Номер рядка в файлі 

Номер інформаційного рядка в архівному файлі (номер за порядком) 

N10 

П. І. Б. 

Прізвище, ім'я та по батькові вкладника 

C50 

Ідентифікаційний номер 

Ідентифікаційний номер платника податків за ДРФО. Якщо код не присвоєний, то реквізит заповнюється значенням "0000000000". Якщо код невідомий, то реквізит заповнюється значенням "99999". Лідируючі нулі зазначаються 

C = 10 

Назва населеного пункту 

Назва населеного пункту, де мешкає вкладник  

C60 

Область 

Назва області, де мешкає вкладник  

C30 

Район  

Назва району, де мешкає вкладник 

C30 

Вулиця, будинок, квартира 

Назва вулиці, номери будинку, квартири, де мешкає вкладник 

C100 

Документ 

Назва документа, що засвідчує особу, номер, ким виданий, дата видачі  

C100 

Дата договору  

Дата укладення договору з вкладником 

D = 10 

10 

Номер договору 

Номер договору з вкладником 

C16 

11 

Сума вкладу 

Сума залишку на рахунку (коп.) 

N16 

12 

Сума відсотків 

Сума нарахованих відсотків (коп.) 

N10 

13 

Номер рахунку, на якому обліковуються вкладні кошти 

Номер аналітичного рахунку 

N14 

14 

Ознака гарантування 

Ознака гарантування вкладу
(0 - не гарантований, 1 - гарантований) 

N = 1 

15 

Примітка 

Дата і номер рішення про переведення банку, філії іноземного банку до категорії тимчасових учасників Фонду 

C50 

 

АКТ N ___
звірки між даними бази та балансовими рахунками станом на

_______________________________ року
(1 січня, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня)

коп.

N
з/п 

Номери балансових рахунків, на яких обліковуються вклади (депозити) фізичних осіб і нараховані за ними відсотки, що підлягають гарантуванню  

За даними 

бази даних 

балансу 

розбіжності 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Підсумкові значення сум залишків за вкладами (депозитами) і нарахованими за ними відсотками 

Вклади - усього 

Причини виникнення розбіжності
_____________________________________________________________________________________ 

Головний бухгалтер  

____________
(підпис)  

____________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

Відповідальна особа за введення інформації  

____________
(підпис)  

_____________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

____________

Опрос