Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений в Положение о функционировании фондовых бирж

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 05.03.2009 № 246
Утратил силу

Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 5 березня 2009 року N 246

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 червня 2009 р. за N 478/16494

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 19 грудня 2006 року N 1542

згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 22 листопада 2012 року N 1688)

Відповідно до пунктів 1, 7, 8, 13 частини другої статті 7, пунктів 2, 7, 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та статей 23 - 26 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 N 1542, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.01.2007 за N 35/13302 (зі змінами), що додаються.

2. Фондовим біржам привести свою діяльність у відповідність до вимог цього рішення протягом трьох місяців після набрання чинності цим рішенням.

3. Це рішення набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Назаренку Ю. М. забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

публікацію цього рішення відповідно до законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бурмаку М. О.

 

Голова Комісії

А. Балюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва

 
 
О. Кужель

Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України

 
І. Б. Черкаський

 

 

Зміни до Положення про функціонування фондових бірж

1. У пункті 1 розділу I:

1.1. Доповнити пункт після абзацу одинадцятого новим абзацом такого змісту:

"інформаційна взаємодія - обмін інформацією між фондовими біржами, яка ними узгоджена за складом, формою та структурою даних, періодичністю формування та передачі".

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - двадцять шостий уважати відповідно абзацами тринадцятим - двадцять сьомим.

1.2. Доповнити пункт після абзацу чотирнадцятого новим абзацом такого змісту:

"лот - установлена фондовою біржею мінімальна кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, яка може бути продана чи куплена під час торговельної сесії".

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - двадцять сьомий уважати відповідно абзацами шістнадцятим - двадцять восьмим.

1.3. Доповнити пункт після абзацу двадцять другого двома новими абзацами такого змісту:

"спред вертикальний - різниця між максимальною та мінімальною ціною, яка міститься в пропозиціях на продаж, або між максимальною та мінімальною ціною, яка міститься в пропозиціях на купівлю цінних паперів та інших фінансових інструментів;

спред горизонтальний - різниця між максимальною ціною, яка міститься в пропозиціях на продаж, та мінімальною ціною, яка міститься в пропозиціях на купівлю цінних паперів та інших фінансових інструментів".

У зв'язку з цим абзаци двадцять третій - двадцять восьмий уважати відповідно абзацами двадцять п'ятим - тридцятим.

2. У розділі III:

2.1. Пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Цінні папери та інші фінансові інструменти, обіг яких здійснюється на фондовій біржі, можуть перебувати у біржовому списку цієї фондової біржі не більше 60 календарних днів без проведення за ними біржових торгів. У разі непроведення біржових торгів протягом 60 календарних днів за цінними паперами та іншими фінансовими інструментами такі цінні папери та інші фінансові інструменти виключаються із біржового списку".

2.2. Пункт 7 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Не допускається внесення до біржового списку цінних паперів та інших фінансових інструментів, емітенти яких визнані банкрутом або щодо яких застосовується ліквідаційна процедура".

У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом четвертим.

3. У розділі IV:

3.1. У пункті 3:

абзац другий підпункту 3.3 викласти в такій редакції:

"номінальна вартість серії випуску облігацій складає суму, не меншу 3000000 грн";

абзац перший підпункту 3.4 доповнити словами "у тому числі акцій корпоративних інвестиційних фондів".

3.2 У пункті 4:

абзац другий підпункту 4.3 викласти в такій редакції:

"номінальна вартість серії випуску облігацій складає суму, не меншу 1000000 грн";

абзац перший підпункту 4.4 доповнити словами "у тому числі акцій корпоративних інвестиційних фондів".

3.3. Доповнити розділ пунктом 5 такого змісту:

"5. Показники, наведені в абзацах шостому та сьомому підпункту 3.1, абзаці шостому підпункту 3.2, абзаці третьому підпункту 3.3, абзаці четвертому підпункту 3.4 пункту 3 та в абзацах шостому та сьомому підпункту 4.1, абзаці шостому підпункту 4.2, абзаці третьому підпункту 4.3, абзаці четвертому підпункту 4.4 пункту 4, визначаються фондовою біржею без урахування їх значень на інших фондових біржах".

У зв'язку з цим пункти 5 та 6 цього розділу уважати відповідно пунктами 6 та 7.

4. Пункт 2 розділу VI доповнити словами "за винятком випадків, коли учасник подає заявки на купівлю та продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів в інтересах різних його клієнтів".

5. Розділ VII доповнити пунктами 5 - 8 такого змісту:

"5. Фондові біржі здійснюють взаємний обмін інформацією щодо:

унесення та перебування цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку, у тому числі перебування цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку понад 30 календарних днів (найменування емітента, вид цінних паперів та інших фінансових інструментів, кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, номінальна вартість, дата останніх торгів за даним цінним папером та іншим фінансовим інструментом, ціна закриття за даним цінним папером та іншим фінансовим інструментом за результатами останньої торговельної сесії);

рівня лістингу цінних паперів конкретних емітентів чи перебування цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку без унесення до біржового реєстру;

емітентів цінних паперів та інших фінансових інструментів, які перебувають у біржовому списку (найменування емітента, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження);

біржового курсу цінних паперів та інших фінансових інструментів;

розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів;

вертикального та горизонтального спредів цінних паперів та інших фінансових інструментів;

лотів цінних паперів та інших фінансових інструментів.

6. Фондові біржі здійснюють інформаційну взаємодію у зручній для них формі (письмовій, електронній, шляхом розміщення інформації на веб-сайті фондової біржі).

7. Обмін інформацією між фондовими біржами здійснюється, як правило, щоденно.

8. У разі виявлення фондовою біржею у діях учасників біржових торгів діянь щодо впливу на ринкову вартість цінних паперів на організаційно оформленому фондовому ринку в інтересах такого учасника або третіх осіб, у результаті чого придбання або продаж цих цінних паперів відбувається за іншими цінами, ніж ті, які існували б за відсутності такого впливу, фондова біржа негайно повідомляє про це інші фондові біржі".

У зв'язку з цим пункти 5 та 6 уважати відповідно пунктами 9 та 10.

 

Директор департаменту методології
регулювання ринку цінних паперів

 
О. Тарасенко

Опрос