Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Положению о применении Национальным банком Украины мер воздействия за нарушение банковского законодательства

Национальный банк
Постановление от 06.05.2009 № 270
Утратил силу

Зміни
до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства

Зміни втратили чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
від 17 серпня 2012 року N 346)

1. У главі 1 розділу I:

у пункті 1.1:

абзац перший після слів "до банків" доповнити словами "філій іноземних банків";

абзац другий після слів "порушення банками" доповнити словами "філіями іноземних банків";

після абзацу другого доповнити пункт новим абзацом третім такого змісту:

"У разі допущення філією іноземного банку порушень Національний банк може висувати до іноземного банку вимогу щодо їх усунення, повідомляти про допущене порушення наглядовий орган іноземної держави як перед застосуванням адекватних заходів впливу, так і одночасно з їх застосуванням".

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий уважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;

доповнити пункт 1.2 новими абзацами такого змісту:

"До філій іноземних банків вимоги підпунктів "б", "г", "з", "і" не застосовуються.

Про застосування заходів впливу до філій іноземних банків Національний банк повідомляє іноземний банк та наглядовий орган іноземної держави.

Національний банк надсилає територіальному управлінню за місцезнаходженням філії іноземного банку копії прийнятих рішень про застосування заходів впливу до цієї філії".

2. У главі 2 розділу II:

у пункті 2.2:

абзац другий після слів "Якщо банк" доповнити словами "(крім філії іноземного банку)";

пункт після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"Філії іноземних банків, які порушують норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) або норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сумарних активів (Н3), надають Національному банку програму капіталізації у порядку, установленому для банків України".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий уважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

абзац п'ятий після слів "правління банку" доповнити словами "(керівником філії іноземного банку)";

пункт 2.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Письмова угода щодо тимчасового припинення виплати дивідендів, реорганізації банку з філією іноземного банку не укладається";

абзац четвертий пункту 2.4 викласти в такій редакції:

"Голова правління (ради директорів) банку (керівник філії іноземного банку), з яким має укладатися угода, під час розгляду проекту угоди може запрошуватися на нараду до Національного банку або до територіального управління для надання пояснень".

3. У главі 10 розділу III:

у пункті 10.1:

підпункт "в" після слів "невиконання банком" доповнити словами "(крім філій іноземних банків)";

підпункт "г" після слова "формі" доповнити словами "(крім філій іноземних банків)";

пункти 10.2, 10.3 викласти в такій редакції:

"10.2. До посадових осіб, яких Національний банк має право відсторонити від посади, належать такі керівники банку та керівники його філій, а також керівники філій іноземного банку:

голова, його заступники та члени ради банку;

голова, його заступники та члени правління (ради директорів) банку;

головний бухгалтер банку, його заступники;

керівник філії банку;

головний бухгалтер філії банку;

керівник філії іноземного банку;

головний бухгалтер філії іноземного банку.

10.3. Рішення про тимчасове, до усунення порушення, відсторонення керівників банку та керівників його філій, а також керівників філій іноземного банку від посади приймається Комісією Національного банку.

Комісія Національного банку при територіальному управлінні приймає рішення про тимчасове, до усунення порушення, відсторонення керівника та головного бухгалтера філії банку від посади в межах повноважень, визначених відповідним рішенням Комісії Національного банку.

Посадові особи, які відстороняються від посади, запрошуються на засідання Комісії Національного банку (Комісії Національного банку при територіальному управлінні) для надання пояснень";

пункт 10.4 виключити.

У зв'язку з цим пункти 10.5 - 10.8 уважати відповідно пунктами 10.4 - 10.7;

у абзаці другому пункту 10.7 слова та цифри "відповідно до пункту 10.4 глави 10 розділу III цього Положення" виключити.

4. У розділі V:

4.1. Доповнити пункт 1.1 глави 1 новим абзацом такого змісту:

"Процедура тимчасової адміністрації філії іноземного банку застосовується Національним банком з метою захисту інтересів кредиторів".

4.2. У главі 5:

доповнити пункт 5.10 новим абзацом такого змісту:

"Заходи щодо стабілізації діяльності філії іноземного банку не можуть передбачати залучення тимчасовим адміністратором коштів інвесторів для збільшення її приписного капіталу, продажу філії або її реорганізації";

пункт 5.12 доповнити новими абзацами такого змісту:

"На тимчасового адміністратора філії іноземного банку не поширюються норми підпунктів "б", "в", "з", "и", "і" цього пункту.

У разі наявності незадоволених вимог кредиторів у зв'язку з відсутністю коштів на кореспондентському рахунку філії іноземного банку тимчасовий адміністратор звертається до іноземного банку з вимогою щодо їх погашення".

5. У розділі VI:

5.1. Преамбулу доповнити словами "а також підстави та порядок ліквідації філії іноземного банку".

5.2. У главі 1:

пункт 1.2 після слів "неплатоспроможність банку" доповнити словами "(крім філії іноземного банку)";

доповнити главу новими пунктами такого змісту:

"1.5. Національний банк зобов'язаний ініціювати процедуру ліквідації філії іноземного банку в порядку, передбаченому законодавством України, у тому числі цим Положенням, у разі ліквідації (банкрутства) іноземного банку або відкликання в нього банківської ліцензії.

1.6. Національний банк має право ініціювати процедуру ліквідації філії іноземного банку в порядку, передбаченому законодавством України, у таких випадках:

у разі звернення кредитора із заявою про невиконання філією іноземного банку зобов'язань у порядку, передбаченому главою 2 цього розділу, якщо іноземний банк, який відкрив цю філію, не виконав грошові зобов'язання перед кредитором;

якщо було виявлено, що документи, подані для акредитації філії або видачі банківської ліцензії, містять недостовірну інформацію;

на підставі висновку тимчасового адміністратора про неможливість приведення діяльності філії у відповідність до вимог банківського законодавства та нормативно-правових актів Національного банку;

у разі порушення банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку або здійснення операцій з високим рівнем ризику, що створює загрозу інтересам кредиторів і вкладників.

Під загрозою інтересам кредиторів і вкладників слід розуміти настання хоча б однієї з таких ознак:

значення показника адекватності капіталу менше однієї третини нормативного значення;

збитки за результатами фінансового року становлять 50 і більше відсотків приписного капіталу філії;

порушення нормативу миттєвої ліквідності (Н4) або поточної ліквідності (Н5);

незадоволення вимог кредиторів протягом п'ятнадцяти календарних днів;

порушення філією порядку формування обов'язкових резервів три звітних періоди резервування поспіль з одночасним порушенням хоча б одного з економічних нормативів;

обсяг активів з негативною класифікацією становить 5 і більше відсотків від загальної суми активів, за якими відповідно до нормативно-правових актів Національного банку мають оцінюватися ризики і формуватися резерви під активні операції;

наявність інформації про зниження кредитного рейтингу іноземного банку, який відкрив цю філію, установленого однією з провідних світових рейтингових компаній (Fitch IBCA, Standart & Poor's, Moody's тощо), до рівня дефолту6.

____________
6 Дефолт - найнижчий рейтинг, який установлює світова рейтингова компанія, означає неможливість банку своєчасно відповідати за своїми зобов'язаннями".

5.3. У главі 2:

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Якщо банк (крім філії іноземного банку) своєчасно і в повній сумі не виконав грошові зобов'язання перед кредитором, то кредитор має право надіслати до Національного банку або територіального управління за місцезнаходженням банку заяву про ліквідацію банку разом з документами, що підтверджують наявність невиконаних грошових зобов'язань банку перед ним.

У разі невиконання філією іноземного банку своїх зобов'язань перед кредитором останній має право в такому самому порядку надіслати до Національного банку або територіального управління заяву про невиконання філією іноземного банку своїх зобов'язань перед ним";

у пункті 2.2:

у другому реченні абзацу першого слова "відповіді про отриману претензію банком-боржником" замінити словами "письмового повідомлення з відміткою банку про невиконання його розрахункового документа";

після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі підтвердження невиконання зобов'язань філією іноземного банку перед кредитором готується висновок про потребу висування вимоги іноземному банку щодо виконання зобов'язань його філії, яка розміщується на території України, перед кредитором".

У зв'язку з цим абзаци другий - шостий уважати відповідно абзацами третім - сьомим;

абзац четвертий після слів "відкликання банківської ліцензії" доповнити словами "(висування вимоги іноземному банку щодо виконання зобов'язань його філії перед кредитором)";

абзац шостий замінити п'ятьма новими абзацами такого змісту:

"Комісія Національного банку за результатами розгляду заяви кредитора та доданих документів, які надсилалися до Національного банку або його територіального управління, має право прийняти рішення щодо схвалення висновку про:

потребу відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора банку (крім філії іноземного банку);

висування вимоги іноземному банку щодо виконання зобов'язань його філії, яка розміщується на території України, перед кредитором або ініціювання процедури ліквідації цієї філії;

про відсутність підстав для задоволення заяви кредитора.

Національний банк повідомляє заявника про прийняте рішення щодо незадоволення заяви кредитора протягом п'яти робочих днів після його прийняття або в цей самий строк надсилає повідомлення територіальному управлінню для надання відповіді заявнику, якщо заява надавалася кредитором територіальному управлінню".

У зв'язку з цим абзац сьомий уважати абзацом одинадцятим;

абзац одинадцятий після слів "неплатоспроможності банку" доповнити словами "(крім філії іноземного банку)";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Національний банк після прийняття Комісію Національного банку відповідного рішення звертається до іноземного банку з вимогою виконати грошові зобов'язання філії іноземного банку перед цим кредитором протягом визначеного строку. Національний банк установлює зазначений строк окремо за кожним зобов'язанням. У разі невиконання зобов'язань перед кредитором у встановлений строк Національний банк приймає рішення про ініціювання процедури ліквідації філії іноземного банку".

5.4. Доповнити главу 3 після пункту 3.1 новим пунктом 3.2 такого змісту:

"3.2. Рішення про ініціювання процедури ліквідації філії іноземного банку приймається Правлінням Національного банку України та оформляється відповідною постановою.

Згідно з цією постановою:

відкликається банківська ліцензія;

призначається ліквідатор;

припиняються повноваження органів управління філії;

надається доручення керівникам відповідного територіального управління Національного банку та Центральної розрахункової палати вжити заходів щодо припинення філією активних операцій за його кореспондентським рахунком, відкритим у Національному банку, з дня отримання цього рішення;

надається доручення Юридичному департаменту ініціювати процедуру ліквідації філії у суді в порядку, передбаченому Законом про банки;

надається доручення підрозділу банківського нагляду центрального апарату повідомити органи управління іноземного банку, який відкрив цю філію, та наглядовий орган іноземної держави, у якій зареєстровано цей банк, наглядові органи інших держав, у яких філія мала кореспондентські відносини, про прийняте Національним банком рішення щодо ініціювання процедури ліквідації цієї філії;

зазначаються інші заходи, потрібні для здійснення процедури ліквідації філії".

У зв'язку з цим пункт 3.2 уважати пунктом 3.3.

5.5. Доповнити главу 13 новим пунктом такого змісту:

"13.4. Ліквідатор філії іноземного банку після затвердження Національним банком переліку (реєстру) вимог кредиторів звертається до іноземного банку, який відкрив цю філію, з вимогою виконати його зобов'язання перед кредиторами протягом визначеного Національним банком строку.

У разі виконання іноземним банком зобов'язань перед кредиторами ліквідатор передає майно (активи) філії, яке залишилося, уповноваженій банком особі".

5.6. Абзац перший пункту 15.2 глави 15 доповнити реченням такого змісту: "Зазначена норма не поширюється на процедуру ліквідації філії іноземного банку".

 

Директор Департаменту
нормативно-методологічного
забезпечення банківського
регулювання та нагляду
 

 
 
 
Н. В. Іваненко
 

Опрос