Идет загрузка документа (67 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка контроля за соблюдением профессиональными участниками фондового рынка требований законодательства о ценных бумагах

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Порядок, Решение от 17.03.2009 № 285
Утратил силу

Про затвердження Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства про цінні папери

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 17 березня 2009 року N 285

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 травня 2009 р. за N 466/16482

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 4 вересня 2012 року N 1179)

Відповідно до пункту 9 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства про цінні папери (додається).

2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю. Назаренку забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

публікацію цього рішення відповідно до законодавства.

3. Це рішення набирає чинності через 10 днів після його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю. Назаренка.

 

Голова Комісії 

А. Балюк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
 

 
 
О. Кужель
 

 

 

Порядок контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства про цінні папери

I. Загальні положення

1. Цей Порядок установлює єдиний механізм здійснення Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Орган контролю) контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (далі - ліцензіати) вимог законодавства про цінні папери шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

Місцем проведення перевірки є приміщення ліцензіата за його місцезнаходженням та/або приміщення Органу контролю.

2. Ліцензіатами є юридичні особи, які отримали в Органі контролю відповідно до розподілених повноважень ліцензію(ї) на здійснення певного(их) виду(ів) професійної діяльності на фондовому ринку: діяльності з торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності, діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, діяльності з управління активами інституційних інвесторів.

II. Організація та підготовка до проведення перевірок

1. Підставою для проведення Органом контролю планової перевірки ліцензіата на дотримання вимог законодавства про цінні папери є включення ліцензіата до плану-графіка проведення перевірок учасників фондового ринку на відповідний квартал. План-графік затверджується наказом Голови Органу контролю або особою, яка виконує його обов'язки.

Планові перевірки дотримання ліцензіатом вимог законодавства про цінні папери проводяться Органом контролю не частіше одного разу на календарний рік.

Планова перевірка передбачає заплановану Органом контролю перевірку відповідності вимогам законодавства про цінні папери діяльності ліцензіата протягом періоду, який підлягає перевірці. Планова перевірка проводиться за весь або певний період його діяльності.

Планова перевірка охоплює весь перелік питань за видом професійної діяльності ліцензіата на фондовому ринку, якщо у плані-графіку не зазначене інше.

Про проведення планової перевірки ліцензіат повинен бути попередньо письмово повідомлений Органом контролю не менш ніж за десять календарних днів до початку її проведення.

2. Позапланова перевірка передбачає незаплановану Органом контролю перевірку відповідності вимогам законодавства про цінні папери діяльності ліцензіата протягом періоду, який підлягає перевірці, за окремими питаннями.

Позапланові перевірки можуть проводитися Органом контролю за наявності хоча б однієї з таких підстав:

письмова скарга на порушення ліцензіатом вимог законодавства про цінні папери;

на вимогу правоохоронних органів та інших державних органів у межах повноважень, визначених законодавством;

подання ліцензіатом до Органу контролю заяви про анулювання ліцензії за окремими видами професійної діяльності на фондовому ринку;

за ініціативою Органу контролю у разі безпосереднього виявлення порушення ліцензіатом вимог законодавства про цінні папери під час його поточної діяльності;

виявлення Органом контролю нових документів (обставин), що не були відомі під час проведення планової перевірки та які можуть вплинути на висновки за результатами планової перевірки.

3. Планові та позапланові перевірки проводяться в робочий час ліцензіата, що встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.

За письмовим погодженням керівника ліцензіата або посадової особи, яка виконує його обов'язки, перевірка може проводитись у неробочі дні або в позаробочий час ліцензіата.

3.1. Для проведення перевірки Органом контролю утворюється робоча група та призначається її керівник. Керівнику робочої групи видається доручення на проведення перевірки (далі - доручення) в двох примірниках (додаток 1).

Доручення видається такими уповноваженими особами Органу контролю:

Головою Органу контролю чи особою, яка виконує його обов'язки, - у разі створення робочої групи, до складу якої входять працівники центрального апарату Органу контролю, або у разі створення робочої групи, до складу якої одночасно входять працівники центрального апарату Органу контролю і територіального(их) органу(ів) Органу контролю або працівники різних територіальних органів Органу контролю;

начальником територіального органу Органу контролю чи особою, яка виконує його обов'язки, - у разі створення робочої групи, до складу якої входять працівники відповідного територіального органу Органу контролю.

3.2. Мінімальний склад робочої групи Органу контролю має становити дві особи.

3.3. Особа не може бути включена до складу робочої групи у разі:

якщо вона особисто є власником цінних паперів (паїв, часток) ліцензіата, що перевіряється;

якщо вона перебуває в родинних стосунках з працівником ліцензіата, що перевіряється.

До таких осіб належать: чоловік, дружина, діти, батьки, рідні брати і сестри.

Особа, яку включають до складу робочої групи, повинна письмово повідомити уповноважену особу Органу контролю, яка видає доручення на проведення перевірки, про наявність обставин, зазначених у абзацах другому та третьому цього підпункту.

3.4. У разі якщо до робочої групи включено особу, яка згідно з підпунктом 3.3 цього пункту не може бути включена до складу робочої групи, така особа має бути виключена зі складу робочої групи із дотриманням вимоги, передбаченої підпунктом 3.2 цього пункту.

4. Облік виданих письмових доручень ведеться Органом контролю за місцем їх видачі та реєструється в Журналі обліку доручень на проведення перевірок (додаток 2).

5. Доручення видається на строк, який забезпечує своєчасне та в повному обсязі проведення перевірок, але не більше ніж на 30 робочих днів.

У виняткових випадках у зв'язку з особливістю діяльності ліцензіата, що перевіряється, та значними обсягами робіт строк перевірки може бути продовжений особою, яка надала доручення, за обґрунтованим письмовим зверненням керівника робочої групи, але не більше ніж на 10 робочих днів.

Перевірка вважається розпочатою з дати отримання другого примірника доручення керівником ліцензіата (особою, яка виконує його обов'язки). Про отримання другого примірника доручення керівник ліцензіата (особа, яка виконує його обов'язки) власноруч робить відмітку на першому примірнику доручення.

III. Права та обов'язки робочої групи

1. Керівник та члени робочої групи при проведенні перевірки на підставі доручення на проведення перевірки мають право:

безперешкодно входити до приміщень ліцензіата за службовим посвідченням і мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

вимагати необхідні документи та іншу інформацію у зв'язку з реалізацією своїх повноважень;

залучати за погодженням з відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами та об'єднаннями їх спеціалістів, депутатів місцевих рад (за їх згодою) для проведення перевірок;

вилучати на строк до трьох робочих днів документи, які підтверджують факти порушення вимог законодавства про цінні папери;

вимагати в межах своєї компетенції у посадових осіб ліцензіата надання письмових пояснень;

у разі виявлення порушень вимог законодавства про цінні папери виносити постанови про порушення справи про правопорушення на фондовому ринку, складати акти (протоколи) про правопорушення на фондовому ринку;

у разі якщо є дані, які свідчать про наявність реальної загрози життю, здоров'ю або майну робочої групи, звертатися до правоохоронних органів для вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки;

у разі недопуску до проведення перевірки, застосування щодо робочої групи насильства звернутися до органів внутрішніх справ для вжиття заходів відповідно до законодавства;

узгоджувати із ліцензіатом організаційні питання щодо проведення перевірки.

2. Керівник та члени робочої групи при проведенні перевірки зобов'язані:

вручити керівнику ліцензіата чи особі, яка виконує його обов'язки, в приміщенні ліцензіата за його місцезнаходженням, вказаним у свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи (довідці про спеціалізовані структурні підрозділи заявника /ліцензіата/, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж заявник /ліцензіат/), або у приміщенні Органу контролю другий примірник доручення;

повідомити керівника ліцензіата (особу, яка виконує його обов'язки) про права, обов'язки та повноваження робочої групи, про причину перевірки, про права, обов'язки та відповідальність ліцензіата;

установити перелік документів, необхідних для проведення перевірки, та терміни їх надання;

скласти Акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки (додаток 3) у разі:

недопуску робочої групи до приміщень ліцензіата;

відмови керівника ліцензіата чи особи, яка виконує його обов'язки, поставити на першому примірнику доручення підпис та/або зазначити прізвище, ініціали, посаду, дату про отримання другого примірника доручення;

відмови керівника ліцензіата (особи, яка виконує його обов'язки) повернути перший примірник доручення;

відмови (ухилення) керівника ліцензіата (особи, яка виконує його обов'язки) отримати другий примірник доручення;

відмови (ухилення) керівника ліцензіата (особи, яка виконує його обов'язки) у наданні ліцензіатом документів, необхідних для проведення перевірки;

у разі відсутності ліцензіата (відокремленого підрозділу ліцензіата) за місцезнаходженням, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи (довідці про спеціалізовані структурні підрозділи заявника /ліцензіата/, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж заявник /ліцензіат/), скласти Акт про відсутність ліцензіата (відокремленого підрозділу ліцензіата) за місцезнаходженням (додаток 4).

3. У разі відмови керівника ліцензіата (особи, яка виконує його обов'язки) на усний запит надати документи чи належним чином засвідчені копії документів (витяги з документів) керівник контрольної групи вручає керівнику ліцензіата (особі, яка виконує його обов'язки) Запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки (додаток 5), із зазначенням часу та дати надання необхідних документів.

4. Керівник та члени робочої групи під час проведення перевірки несуть відповідальність згідно із законом.

IV. Права та обов'язки ліцензіата, його посадових осіб

1. Ліцензіат та його посадові особи під час проведення перевірки мають право отримувати від робочої групи інформацію про:

порядок проведення перевірки;

права та обов'язки робочої групи;

права та обов'язки посадових осіб ліцензіата.

2. Ліцензіат та його посадові особи під час проведення перевірки зобов'язані:

допустити робочу групу до приміщень, у яких ліцензіат здійснює свою професійну діяльність на фондовому ринку;

підтвердити повноваження керівника ліцензіата або особи, яка виконує його обов'язки, відповідними документами;

отримати другий примірник доручення;

поставити на першому примірнику доручення підпис із зазначенням прізвища, ініціалів, посади та дати отримання другого примірника доручення, повернути перший примірник доручення керівнику робочої групи;

забезпечити робочій групі необхідні умови для проведення перевірки;

надавати робочій групі документи, копії документів, витяги з документів у терміни, встановлені запитами про надання документів, необхідних для проведення перевірки. Документи на ці запити надаються керівнику робочої групи із супровідним листом із зазначенням переліку наданих документів та дати їх надання;

надавати письмові пояснення керівнику робочої групи;

надати документи, що вилучаються, та підписати протокол вилучення документів;

підписати та скріпити печаткою ліцензіата роздруковану форму електронного документа або підписати Акт огляду електронного документа (додаток 6).

3. Ліцензіат та його посадові особи під час проведення перевірки за невиконання своїх обов'язків несуть відповідальність згідно із законом.

4. Керівник ліцензіата або особа, яка виконує його обов'язки, може оскаржити дії членів робочої групи відповідно до законодавства. Подання скарги не зупиняє проведення перевірки.

V. Порядок проведення перевірки та оформлення результатів

1. Під час проведення перевірки робоча група детально вивчає, аналізує та оцінює всі необхідні документи, які стосуються професійної діяльності ліцензіата на фондовому ринку. Особлива увага при перевірці звертається на недоліки при провадженні ліцензіатом професійної діяльності на фондовому ринку, які можуть призвести до невиконання ним своїх зобов'язань перед учасниками фондового ринку.

2. У разі існування документа в електронній формі, за умови, що даний документ створений ліцензіатом, ліцензіат повинен його роздрукувати та надати робочій групі. Роздрукована форма електронного документа перед наданням робочій групі повинна бути засвідчена підписом керівника ліцензіата (особи, яка виконує його обов'язки) та скріплена печаткою ліцензіата.

У разі неможливості з технічних причин роздрукувати форму електронного документа робоча група складає Акт огляду електронного документа (додаток 6), виведеного на екран монітора, який засвідчується підписом керівника ліцензіата (особи, яка виконує його обов'язки).

3. За результатами перевірки робоча група складає у двох примірниках Акт (планової/позапланової) перевірки дотримання вимог законодавства про цінні папери (далі - Акт перевірки) за формою, встановленою у додатку 7, який підписують керівник, члени робочої групи не пізніше дати закінчення терміну дії доручення на проведення перевірки. Другий примірник Акта перевірки під особистий підпис вручається керівнику ліцензіата (особі, яка виконує його обов'язки) за місцем проведення перевірки.

Перший примірник Акта перевірки зберігається в Органі контролю. Сторінки Акта перевірки нумеруються та підписуються робочою групою.

4. До примірника Акта перевірки, який зберігається в Органі контролю, обов'язково додаються копії документів згідно з переліком, зазначеним в Акті перевірки.

5. Не допускається викладати в Акті перевірки припущення та факти, не підтверджені документами.

6. В Акті перевірки викладаються всі виявлені під час перевірки обставини та порушення в діяльності ліцензіата.

У разі усунення ліцензіатом під час проведення перевірки виявлених робочою групою порушень та недоліків у діяльності ліцензіата про це робляться відповідні записи в Акті перевірки.

7. Будь-які виправлення та доповнення в Акті перевірки після його підписання членами робочої групи не допускаються. Про виявлення описок після підписання Акта перевірки ліцензіат повідомляється письмово.

8. У разі ненадання ліцензіатом, що перевіряється, документів, необхідних для проведення перевірки, за наявності причин (втрата, вилучення документів тощо) в Акті перевірки робиться запис про це із зазначенням причин.

9. У разі вилучення у встановленому порядку під час проведення перевірки документів, які підтверджують факти порушення вимог законодавства про цінні папери, до Акта перевірки додається протокол вилучення документів.

10. Якщо член робочої групи не згодний із змістом Акта перевірки, він має право викласти в письмовій формі свою окрему думку з обґрунтуванням і додати її до Акта перевірки.

11. У разі відмови керівника ліцензіата (особи, яка виконує його обов'язки) підписати перший примірник Акта перевірки та отримати другий примірник Акта перевірки керівник робочої групи робить про це відповідний запис у двох примірниках Акта перевірки в місці, визначеному для підпису представником ліцензіата. Протягом п'яти робочих днів другий примірник Акта перевірки направляється ліцензіату рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

12. Зауваження до Акта перевірки можуть надаватися ліцензіатом протягом трьох робочих днів з дати отримання другого примірника Акта перевірки. Ці зауваження є невід'ємною частиною Акта перевірки.

VI. Порядок вилучення документів під час перевірки та роботи з ними

1. Керівник робочої групи під час перевірки ліцензіата має право вилучати на строк до трьох робочих днів документи, які підтверджують факти порушення вимог законодавства про цінні папери.

2. Вилучення документів, проведене керівником робочої групи, оформлюється протоколом вилучення документів, у якому зазначаються дата його складання, прізвище та посада особи, яка провела вилучення, повний перелік вилучених документів та день, у який ці документи мають бути повернені.

3. Копія протоколу вилучення документів надається керівнику ліцензіата (особі, яка виконує його обов'язки), про що на протоколі вилучення документів керівником ліцензіата (особою, яка виконує його обов'язки) робиться відповідний напис із зазначенням дати отримання зазначеної копії.

4. У разі відмови керівника ліцензіата (особи, яка виконує його обов'язки) підписати протокол про вилучення документів керівник робочої групи робить відповідний запис про це в протоколі вилучення.

5. Кожне виправлення, підчистка, нерозбірливий запис, нечіткий відбиток печатки на документах, які вилучаються, повинні бути відображені в протоколі вилучення документів.

6. Керівник робочої групи несе відповідальність згідно із законодавством за зберігання та використання за призначенням в Органі контролю документів, які були вилучені під час перевірки. Забороняється робити будь-які дії, які можуть спричинити пошкодження або зміну змісту документа, який вилучено.

7. Керівник робочої групи під час роботи з вилученими документами має право:

робити копії вилучених документів;

за потреби залучати до роботи з вилученими документами інших працівників Органу контролю, спеціалістів інших установ (за їх згодою).

8. Відлік триденного строку вилучення документів починається з наступного дня за днем вилучення.

9. Про повернення вилучених документів керівником ліцензіата (особою, яка виконує його обов'язки) робиться відповідний запис у протоколі вилучення.

10. У разі відмови керівника ліцензіата (особи, яка виконує його обов'язки) вчасно прийняти вилучені документи керівник робочої групи складає Акт про відмову у прийнятті вилучених документів (додаток 8), а вилучені документи та копію Акта про відмову у прийнятті вилучених документів протягом п'яти робочих днів з дати складання Акта про відмову у прийнятті вилучених документів направляє ліцензіату рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

 

Директор департаменту з питань
контрольно-правової роботи
 

 
Т. В. Колесникова
 

 

примірник N ___

ДОРУЧЕННЯ N ___ - ___
на проведення (планової/позапланової) перевірки

__________________________________________________________________________________
(повне найменування ліцензіата, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

Я, уповноважена особа Органу контролю _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

на підставі статті 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"

ДОРУЧАЮ: 

________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

- керівнику робочої групи;  

________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

- члену робочої групи 

провести перевірку дотримання вимог законодавства про цінні папери.

На підставі цього доручення зазначені уповноважені особи Органу контролю мають право:

безперешкодно входити до приміщень ліцензіата за службовим посвідченням та мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

вимагати для перевірки необхідні документи та іншу інформацію у зв'язку з реалізацією своїх повноважень, а також вимагати від посадових осіб ліцензіата письмових пояснень в межах компетенції;

вилучати на строк до трьох робочих днів документи, які підтверджують факти порушень вимог законодавства про цінні папери;

__________________________________________________________________________________
                                                         (інші повноваження відповідно до чинного законодавства)

Повноваження за цим дорученням не можуть бути передані іншим особам.

Доручення на проведення перевірки дійсне до "___" ____________ 20__ року.

Термін дії доручення продовжено до "___" ____________ 20__ року __________         ___________
                                                                                                                                                                 (підпис)     М. П.       (П. І. Б.)

Уповноважена особа Органу контролю ____________           __________  _____________________
                                                                                                   (посада)            М. П.         (підпис)                           (П. І. Б.)

Примірник доручення на проведення перевірки отримав 

____________
(посада)  

____________
(підпис)  

___________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

"___" ____________ 20__ року 

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ДОРУЧЕНЬ НА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК

Номер доручення та дата видачі 

Назва ліцензіата та його реквізити 

Підстава проведення перевірки 

Строк проведення перевірки 

Склад робочої групи 

Виявлені порушення 

Заходи за результатами перевірки 

Матеріали перевірки направлено 

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки

__________________________________________________________________________
                                          (найменування ліцензіата, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

м. ____________ 

"___" ____________ 20__ року 

На підставі доручення на проведення перевірки, виданого
________________________________________________________________________________ N ___
                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові, ким видано доручення)
від "___" ______________ 20__ року, робочою групою у складі:

1. Керівник групи - __________________________________________________;
                                                                         (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

2. Член групи - _____________________________________________________
                                                                        (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

при виході на перевірку ліцензіата (зазначається місцезнаходження) встановлено:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (короткий виклад обставин відмови)

Підписи робочої групи: 

  

  

1. Керівник групи  

____________
(підпис)  

_____________________;
(прізвище, ім'я та по батькові) 

2. Член групи  

____________
(підпис)  

_____________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

  

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Акт про відсутність ліцензіата (відокремленого підрозділу ліцензіата) за місцезнаходженням

____________________________________________________________________
                                (найменування ліцензіата, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

м. ___________________ 

"___" ____________ 20__ року 

На підставі доручення на проведення перевірки, виданого
________________________________________________________________________________ N ___
                                            (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, ким видано доручення)
від "___" ___________ 20___ року, робочою групою у складі:

1. Керівник групи - _______________________________________________;
                                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

2. Член групи - ___________________________________________________
                                                                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

при виході за місцезнаходженням ліцензіата, вказаним у свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи (зазначається адреса) або відокремленого підрозділу ліцензіата за місцезнаходженням, зазначеним у довідці про спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат), що подавалась для отримання копії ліцензії, встановлено:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
               (зазначаються інформація про будівлю (житлова, нежитлова тощо), дата та час прибуття (година, хвилина),
                наявність/відсутність таблички із найменуванням ліцензіата, інформація, отримана від власника будинку,
                                                                                         інші встановлені відомості)

Підписи робочої групи: 

1. Керівник групи 

________________
(підпис) 

________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

2. Член групи 

________________
(підпис) 

________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

  

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ЗАПИТ ПРО НАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ

  

Керівнику _______________________ 

"___" __________ 20__ року 

Місцезнаходження
________________________________ 

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові)

керівник робочої групи з перевірки дотримання вимог законодавства про цінні папери
_____________________________________________________________________________________,
                                                                    (найменування ліцензіата, код за ЄДРПОУ)
на підставі доручення на проведення перевірки, виданого ______________ уповноваженою особою
                                                                                                                                           (дата, номер)
Органу контролю _____________________________________________________________________,
                                                                                                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
як уповноважена особа Органу контролю вимагаю на підставі статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" у термін до _______ год. "___" ____________ 20__ року надати для приєднання до Акта планової/позапланової перевірки дотримання вимог законодавства про цінні папери належним чином засвідчені копії таких документів:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Уповноважена особа Органу контролю  

____________
(підпис)  

___________________
(прізвище, ініціали) 

М. П. 

  

  

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Акт огляду електронного документа

______________________________________________________________________
                                (найменування ліцензіата, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

___________________________________________ - (поштовий індекс, місто, район, область, вулиця, номер будинку)

"___" ____________ 20__ року 

На підставі доручення на проведення перевірки,
виданого ______________________________________________________________________ N ___
                                                                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові, ким видано)
від "___" ____________ 20__ року, робочою групою у складі:

1. Керівник групи - ____________________________________________________;
                                                                                        (посада, прізвище, ініціали)

2. Член групи - ________________________________________________________
                                                                                 (посада, прізвище, ініціали)

під час проведення перевірки ліцензіата було оглянуто електронний документ, виведений на екран монітора.

Під час огляду електронного документа встановлено таке:

_____________________________________________________________________________________ 

Підписи робочої групи: 

  

  

1. Керівник групи  

____________
(підпис)  

_____________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

2. Член групи  

____________
(підпис)  

_____________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

 

Примірник N __

Акт
планової/позапланової перевірки
дотримання вимог законодавства про цінні папери

____________________________________________________________________
(повне найменування ліцензіата) 

м. __________________ 

"___" _____________ 20__ року
(дата підписання Акта перевірки) 

Вступна частина

Початок-закінчення перевірки: з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року

Місцезнаходження, за яким проводилась перевірка:
_____________________________________________________________________________________
                                           (поштовий індекс, місто, район, область, вулиця, номер будинку)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: _______________________________________________________

Банківські реквізити: __________________________________________________________________

Засоби зв'язку: ________________________________________________________________________
                                                                                                     (код міста, телефон, факс) 

Перевірка проводилась робочою групою у складі:

Керівник групи - 

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

_____________;
(посада)

Член групи - 

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

_____________
(посада) 

Перевірка проводилась в присутності посадових осіб ліцензіата:

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

________________
(посада) 

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

________________
(посада) 

Підстава для проведення перевірки: ______________________________________________________ 

Перелік питань, які перевірялись:

  

  

Період діяльності ліцензіата, за
який проведено перевірку:  

 
з "___" ______ 20__ року до "___" ______ 20__ року  

Дані про державну реєстрацію ліцензіата: __________________________________________________
                                                                                                                         (дата, номер видачі свідоцтва, ким видано)

Дані про наявність ліцензії: ______________________________________________________________
                                                                     (дата, номер видачі, вид(и) професійної діяльності на фондовому ринку, термін дії) 

Перелік сертифікованих осіб ліцензіата:

N
з/п 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Номер сертифіката, дата видачі 

Термін дії 

  

  

  

  

  

  

Розмір статутного капіталу ліцензіата ______________________________________________________

Сплата статутного капіталу ліцензіата _____________________________________________________ 

Учасники ліцензіата, які володіють більш як 5 % статутного капіталу:

N
з/п 

Прізвище, ім'я та по батькові особи або найменування юридичної особи 

Внесок до статутного капіталу, грн. 

Частка в статутному капіталі 

  

  

  

  

  

  

Відомості про відокремлені підрозділи ліцензіата: __________________________________________

Відомості про здійснені випуски ліцензіатом цінних паперів та їх реєстрацію:
_____________________________________________________________________________________
                         (дата, номер реєстрації, обсяг випуску, ким зареєстровано, номінальна вартість цінного папера)

Відомості про установчі документи (із змінами) та їх реєстрацію
_____________________________________________________________________________________ 

Описова частина

Перелік документів, які були надані ліцензіатом для проведення перевірки:

N
з/п 

Назва документа 

Форма документа (оригінал, копія, нотаріально засвідчена копія тощо) 

Реквізити документа 

  

  

  

  

  

  

Відповідь на питання 1. ________________________________________________________________

Відповідь на питання 2. ________________________________________________________________ 

Резолютивна частина

Виявлені порушення вимог законодавства про цінні папери:

N
з/п 

Виявлені порушення 

Підпункт, пункт, стаття, розділ, глава тощо 

Нормативно-правовий акт, норми якого порушено 

  

  

  

  

  

  

Перелік документів, які додаються до Акта проведення перевірки:

N
з/п 

Назва документа 

Реквізити документа 

Кількість сторінок 

  

  

  

  

  

  

Акт перевірки складено у двох примірниках:

Перший примірник знаходиться у ________________________________________________________

Другий примірник знаходиться у ________________________________________________________ 

Підписи робочої групи:

Керівник групи -  

_____________________
(прізвище, ім'я та по батькові)  

_________
(підпис) 

"___" ____________ 20__ року 

Член групи -  

_____________________
(прізвище, ім'я та по батькові)  

_________
(підпис) 

"___" ____________ 20__ року 

Примірник Акта проведення перевірки отримав: 

_____________________
(прізвище, ім'я та по батькові)  

_________
      (підпис) 

"___" ____________ 20__ року 

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Акт про відмову ліцензіата від прийняття вилучених документів

______________________________________________________________________
                  (найменування ліцензіата, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

_____________________________________________ (поштовий індекс, місто, район, область, вулиця, номер будинку)

"___" ____________ 20__ року 

На підставі доручення на проведення перевірки,
виданого _______________________________________________________________________ N ___
                                                                            (посада, прізвище, ім'я та по батькові, ким видано)
від "___" ___________ 20__ року робочій групі у складі:

1. Керівник групи - ____________________________________________________;
                                                                                    (посада, прізвище, ініціали)

2. Член групи - ________________________________________________________,
                                                                                   (посада, прізвище, ініціали)

під час проведення перевірки ліцензіата керівником робочої групи згідно з протоколом
_______________________ було вилучено відповідні документи.
      (дата складання протоколу)

Під час повернення вилучених документів встановлено таке:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
          (короткий виклад причин відмови ліцензіата від прийняття вилучених документів, пояснення керівника ліцензіата
                      або особи, яка виконує його обов'язки, стосовно підстав відмови від прийняття вилучених документів)

Додаток: ____________________________________________________________________________
                     (перелік документів (письмові пояснення керівника ліцензіата або особи, яка виконує його обов'язки, тощо)
                                              із зазначенням реквізитів та кількості сторінок прописом кожного документа) 

Підписи робочої групи: 

  

  

1. Керівник групи  

____________
(підпис)  

_____________________;
(прізвище, ім'я та по батькові) 

2. Член групи  

____________
(підпис)  

_____________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

____________

Опрос