Идет загрузка документа (67 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил технической эксплуатации установок очистки газа

Министерство охраны окружающей природной среды Украины (2)
Приказ, Правила от 06.02.2009 № 52
редакция действует с 05.01.2016

Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газу

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
від 6 лютого 2009 року N 52

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 квітня 2009 р. за N 327/16343

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
 від 26 листопада 2015 року N 454

Додатково див. рішення
 Державної регуляторної служби України
 від 15 липня 2015 року N 1

Відповідно до Законів України "Про охорону навколишнього природного середовища" та "Про охорону атмосферного повітря", підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1524, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила технічної експлуатації установок очистки газу, що додаються.

2. Державній екологічній інспекції (Костров М. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Уважати такими, що не застосовуються на території України, "Правила эксплуатации установок очистки газа", які затверджені Головним Державним інспектором СРСР з контролю за роботою газоочисних та пиловловлюючих установок 28.11.83.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - Головного державного інспектора України з охорони навколишнього природного середовища С. М. Тригубенка.

5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Міністр 

Г. Філіпчук 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Міністр промислової
політики України
 

 
В. С. Новицький
 

Голова Державного комітету України
з питань технічного регулювання
та споживчої політики

 
 
Л. В. Лосюк
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. Кужель
 

 

ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ УСТАНОВОК ОЧИСТКИ ГАЗУ

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблені відповідно до Законів України "Про охорону навколишнього природного середовища" та "Про охорону атмосферного повітря", постанов Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року N 32 "Про затвердження Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України" та від 14 вересня 2011 року N 995 "Про утворення територіальних органів Державної екологічної інспекції".

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 екології та природних ресурсів України від 26.11.2015 р. N 454)

1.2. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

багатоступенева установка очистки газу - установка, яка складається з двох або більше апаратів очистки газу, що працюють послідовно;

газопиловий потік - газ, що містить забруднюючу речовину або забруднюючі речовини в будь-якому агрегатному стані і організовано відводиться від джерела утворення забруднюючих речовин та (або) стаціонарного джерела забруднення атмосфери;

державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища - Головний державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища та його заступники, головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та їх заступники, головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Чорного, Азовського морів та їх заступники, старші державні інспектори України з охорони навколишнього природного середовища та державні інспектори України з охорони навколишнього природного середовища, старші державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища відповідної території та державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища відповідної території;

забруднююча речовина - речовина хімічного або біологічного походження, що присутня або надходить в атмосферне повітря і може прямо або опосередковано справляти негативний вплив на здоров'я людини та стан навколишнього природного середовища;

концентрація забруднюючої речовини - кількість забруднюючої речовини, що міститься в одиниці об'єму газу, що надходить в атмосферне повітря, мг/м3;

масова витрата забруднюючої речовини (потужність викиду) - кількість речовини, що викидається в атмосферне повітря за одиницю часу, г/с, кг/год., т/рік;

масова концентрація забруднюючої речовини - відношення маси забруднюючої речовини до об'єму аспірованого при відборі проби газу, мг/м3;

об'ємна витрата газопилового потоку - відношення об'єму газопилового потоку до одиниці часу, м3/с;

одноступенева установка очистки газу - установка, яка складається з одного або декількох апаратів очистки газу, що працюють паралельно;

територіальні органи Державної екологічної інспекції - державні екологічні інспекції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Державна Азово-Чорноморська екологічна інспекція, Державна Азовська морська екологічна інспекція, Державна екологічна інспекція Північно-Західного регіону Чорного моря;

(абзац одинадцятий пункту 1.2 у редакції наказу Міністерства
 екології та природних ресурсів України від 26.11.2015 р. N 454)

ступінь очищення газу (ефективність роботи установки очистки газу) - відношення масової витрати забруднюючої речовини, що вловлена (знешкоджена) установкою очистки газу, до її масової витрати, що надходить до установки очистки газу, %;

технологічна установка очистки газу - обладнання, призначене для очищення газопилового потоку при проведенні певної стадії технологічного процесу та розміщене між відповідними технологічними агрегатами або включене в замкнений цикл технологічного процесу, яке не здійснює безпосередньо викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

точки контролю - точка-отвір на уявному перерізі газоходу, де виконуються вимірювання параметрів газопилового потоку та концентрацій забруднюючих речовин;

установка очистки газу (далі - ГОУ) - комплекс споруд, призначений для відведення, транспортування та вловлювання з газопилового потоку, що відводиться від технологічного обладнання, наявних у ньому забруднюючих речовин. ГОУ складається з газоочисних апаратів, допоміжного обладнання, контролюючих приладів і комунікацій. За методами очистки ГОУ поділяються на сім груп. Класифікація установок очистки газу за групами та методами очистки наведена в додатку 1.

1.3. Вимоги цих Правил є обов'язковими для виконання суб'єктами господарювання (фізичними і юридичними особами), які розміщують, проектують, будують, реконструюють, технічно переозброюють, експлуатують ГОУ.

1.4. Ці Правила не поширюються на установки очищення викидів пересувних джерел, джерел біологічного та радіоактивного забруднення, джерел викидів іонізуючих випромінювань та на технологічні ГОУ.

II. Вимоги до суб'єктів господарювання, які експлуатують установки очистки газу

2.1. Відповідальними за додержання вимог цих Правил є суб'єкти господарювання.

2.2. Суб'єкт господарювання зобов'язаний:

2.2.1. Забезпечувати безперебійну ефективну роботу і безпечну експлуатацію ГОУ, підтримувати у справному стані споруди, устаткування та апаратуру для очищення викидів відповідно до вимог цих Правил.

2.2.2. Призначити осіб, відповідальних за:

технічний стан, обслуговування і безпечну експлуатацію ГОУ;

проведення поточних, планових і капітальних ремонтів;

утримання у справному стані пристроїв відбору проб, систем контролю та засобів автоматики;

належне розташування та обладнання місць відбору проб та вимірювання параметрів газопилового потоку згідно з вимогами чинного законодавства;

здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин та ефективності роботи ГОУ;

ведення журналу обліку робочого часу ГОУ.

2.2.3. На основі цих Правил, рекомендацій проектних організацій та відповідної документації, яка додається до ГОУ, що експлуатується суб'єктом господарювання, розробити і затвердити інструкцію з експлуатації ГОУ відповідно до умов їх роботи.

2.2.4. Проводити не менше одного разу на три роки технічне навчання і перевірку знань інженерно-технічного персоналу та не менше одного разу на рік обслуговуючого персоналу, залученого до експлуатації ГОУ. Результати перевірки знань оформлюються протоколом засідання комісії з перевірки знань з правил технічної експлуатації установок очистки газу, зразок якого наведено у додатку 2.

2.2.5. Розробити паспорт на кожну ГОУ, зразок якого наведено у додатку 3 до цих Правил.

(підпункт 2.2.5 пункту 2.2 у редакції наказу Міністерства
 екології та природних ресурсів України від 26.11.2015 р. N 454)

2.2.6. Здійснювати перевірку на відповідність фактичних параметрів роботи ГОУ проектним показникам (далі - ефективність роботи ГОУ) два рази на рік для забруднюючих речовин I - II класів небезпеки, що підлягають очищенню, один раз на рік - для забруднюючих речовин III - IV класів небезпеки, що підлягають очищенню.

Якщо клас небезпеки забруднюючих речовин не визначений, перевірка відповідності фактичних параметрів роботи ГОУ проектним показникам здійснюється з періодичністю, встановленою для забруднюючих речовин I - II класів небезпеки.

2.2.7. Результати перевірки ефективності роботи ГОУ оформлювати актом перевірки відповідності фактичних параметрів роботи установки очистки газу проектним (ефективність роботи ГОУ) на джерелі викиду, зразок якого наведено у додатку 4.

Оригінал акта додається до паспорта ГОУ. Перевірку ефективності роботи ГОУ здійснюють лабораторії, які атестовані на право проведення необхідних інструментально-лабораторних вимірювань.

2.2.8. При експлуатації багатоступеневих ГОУ здійснювати перевірку ефективності їх роботи окремо на кожному ступені очистки.

У разі конструктивних особливостей газоходів, які унеможливлюють проведення перевірки ефективності роботи ГОУ на кожному ступені очистки окремо або в цілому на ГОУ шляхом інструментально-лабораторних вимірювань, вимоги щодо визначення ефективності роботи ГОУ встановлюються у кожному конкретному випадку територіальними органами Державної екологічної інспекції.

(абзац другий підпункту 2.2.8 пункту 2.8 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
 від 26.11.2015 р. N 454)

2.2.9. Проводити огляд ГОУ для оцінки їх технічного стану не менше двох разів на рік комісією, яка призначається суб'єктом господарювання.

2.2.10. За результатами огляду складати акт перевірки технічного стану установки очистки газу на джерелі викиду (утворення), зразок якого наведено у додатку 5. У разі виявлення недоліків розробляти заходи щодо їх усунення. Оригінал акта додається до паспорта установки.

III. Вимоги до установок очистки газу як об'єктів нового будівництва, після реконструкції або капітального ремонту

3.1. Закінчені будівництвом об'єкти (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) підлягають прийняттю в експлуатацію в установленому законодавством порядку.

3.2. ГОУ повинні бути обладнані:

3.2.1. Дросельними заслінками, шиберами тощо;

3.2.2. Люками, лазами та ілюмінаторами для технічного огляду, ремонту та перевірки заповнення бункерів;

3.2.3. Штуцерами та отворами для встановлення контрольно-вимірювальних приладів, пробовідбірного зонда та напірних трубок;

3.2.4. Місцями відбору проб та вимірювання параметрів газопилового потоку на вході та виході з апарата (кожного ступеня очищення), розташованими та обладнаними згідно з чинним законодавством;

3.2.5. Стаціонарними сходами та майданчиками для огляду, обслуговування та ремонту ГОУ і окремих їх вузлів та елементів.

3.3. ГОУ повинні бути оснащені:

3.3.1. Приладами для вимірювання тиску в апаратах та/або їх опору;

3.3.2. Автоматичними пробовідбірниками, стаціонарними приладами контролю за кількісним і якісним складом забруднюючих речовин та сигнальними пристроями, якщо це передбачено проектною документацією;

3.3.3. Рівнемірами з сигналізуючим пристроєм, які спрацьовують при переповненні бункерів, дренажних систем, місткості тощо;

3.3.4. Манометрами для вимірювання тиску:

рідини на зрошення;

стисненого повітря на продувку;

3.3.5. Лічильниками для вимірювання витрат рідини на зрошення.

3.4. При проведенні капітального ремонту ГОУ необхідно:

3.4.1. Скласти відомості дефектів та обсяг робіт, які уточнюються після розкриття і огляду установки;

3.4.2. Скласти графік проведення ремонтних робіт;

3.4.3. Проведені під час ремонту зміни внести до паспорта ГОУ.

3.5. Зміна конструкції або модернізація ГОУ повинна забезпечувати їх проектну ефективність роботи.

3.6. Зміна конструкції або модернізація ГОУ, що призводять до погіршення робочих показників, зниження ступеня очищення (ефективності її роботи), погіршення умов праці обслуговуючого персоналу чи зниження безпечності експлуатації ГОУ, забороняється.

IV. Вимоги до установок очистки газу на період налагодження та експлуатації

4.1. Налагодження ГОУ проводить структурний підрозділ суб'єкта господарювання або організація за угодою (договором) із замовником, яка має для цього необхідну технічну базу та спеціалістів.

4.2. ГОУ підлягають налагодженню у таких випадках:

4.2.1. Після закінчення будівництва, реконструкції або капітального ремонту;

4.2.2. При зміні режиму роботи технологічного агрегату або газоочисного апарата;

4.2.3. При зниженні проектної ефективності роботи;

4.2.4. За приписом державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища.

4.3. Під час експлуатації ГОУ повинні діяти надійно та безперервно, фактичні показники повинні відповідати проектним.

4.4. ГОУ повинні бути обладнані місцями відбору проб та вимірювання параметрів газопилового потоку на вході і на виході з апарата (кожного ступеня очищення) згідно з чинним законодавством.

4.5. Після проведення відбору проб та вимірювання параметрів газопилового потоку вхідні отвори герметизуються з метою запобігання витоку газу або підсосу повітря.

4.6. Експлуатація технологічного обладнання з відключеною ГОУ або окремими її апаратами, підключення до ГОУ технологічних агрегатів, що не передбачені проектною документацією і призведуть до зміни параметрів газопилових потоків та кількісного і якісного складу в них забруднюючих речовин, вимкнення ГОУ з економічних міркувань забороняється.

4.7. При експлуатації ГОУ, призначених для очищення газопилового потоку із вмістом забруднюючих речовин I - IV класів небезпеки, слід забезпечувати герметичність споруд і дотримуватися інших вимог чинного законодавства.

4.8. При експлуатації ГОУ, призначених для очищення газопилового потоку від агресивних або абразивних компонентів, необхідно стежити за збереженням захисного покриття теплової ізоляції, якщо вона передбачена проектною документацією, та відсутністю пошкоджень металу і обладнання, попереджуючи передчасний вихід їх із ладу.

4.9. На період експлуатації ГОУ мають бути забезпечені запасними частинами в кількості, достатній для забезпечення їх нормальної експлуатації.

4.10. У кожному випадку аварійної зупинки роботи ГОУ при працюючому технологічному обладнанні суб'єкти господарювання зобов'язані повідомити про це територіальні органи Державної екологічної інспекції.

(пункт 4.10 у редакції наказу Міністерства екології та
 природних ресурсів України від 26.11.2015 р. N 454)

4.11. Пункт 4.11 виключено

(згідно з наказом Міністерства екології та
 природних ресурсів України від 26.11.2015 р. N 454
,
 у зв'язку з цим пункт 4.12 вважати пунктом 4.11
)

4.11. Кожний випадок технічної несправності або порушення режимів роботи ГОУ, що призводить до зниження ефективності роботи, зупинки або аварії, розслідується суб'єктом господарювання. За результатами розслідування розробляються заходи щодо доведення ГОУ до справного технічного стану та попередження подібних випадків у подальшому. Склад комісії призначається розпорядчим документом суб'єкта господарювання, до її складу повинна входити посадова особа, відповідальна за охорону навколишнього природного середовища. В окремих випадках (при аварійному викиді забруднюючих речовин I - II класів небезпеки) до складу комісії повинен входити державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища (за згодою).

V. Вимоги до ремонту (планового, поточного) установок очистки газу

5.1. Ремонт ГОУ проводять структурні підрозділи суб'єкта господарювання або організація за угодою (договором) із замовником, яка має для цього необхідну технічну базу та спеціалістів.

5.2. Періодичність ремонтів ГОУ визначається суб'єктом господарювання відповідно до вимог чинного законодавства. Ремонти проводяться згідно із затвердженим суб'єктом господарювання графіком.

5.3. ГОУ після ремонту повинна забезпечувати проектну ефективність роботи.

VI. Розділ VI виключено

(згідно з наказом Міністерства екології та
 природних ресурсів України від 26.11.2015 р. N 454)

 

Начальник Державної
екологічної інспекції
 

 
М. М. Костров
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду 

 
 
С. О. Сторчак
 

 

Класифікація установок очистки газу за групами та методами очистки

I - сухі механічні пиловловлювачі (гравітаційні), сухі інерційні та ротаційні;

II - мокрі пиловловлювачі (інерційні, пінні, конденсаційні), скрубери (механічні, ударно-інерційні порожні, насадкові, відцентрові), скрубери центрові;

III - промислові фільтри (рукавні, волокнисті, зернисті) з регенерацією імпульсною, зворотною продувкою, ультразвуком, механічним і віброструшуванням;

IV - електричні пиловловлювачі (сухі і мокрі електрофільтри);

V - установки сорбційної хімічної очистки газу від газоподібних домішок (адсорбери, абсорбери);

VI - установки термічної та термокаталітичної очистки газу від газоподібних домішок;

VII - установки інших методів очищення (комбіновані).

 

Зразок 

ПРОТОКОЛ N ______
засідання комісії з перевірки
знань з правил технічної експлуатації установок очистки газу

__________________________________________________
(назва суб'єкта господарювання)

___ ____________ 20__ року

      Комісія у складі:

голови _______________________________________________________________________________,
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові, посада) 

членів комісії:
_____________________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                    (прізвища, імена, по батькові, посади) 

створена на підставі наказу N ____ від ___ ____________ 20__ року,
перевірила знання
_____________________________________________________________________________________ 

N з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові працівника 

Посада, професія, розряд 

Цех, дільниця, виробництво 

Загальна оцінка 

Примітки 

  

  

  

  

  

  

Голова комісії 

_________________________________________
                      (прізвище, ім'я, по батькові, підпис) 

Члени комісії: 

_________________________________________
_________________________________________
                    (прізвища, імена, по батькові, підписи) 

 

Зразок 

ПАСПОРТ УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ ГАЗУ

     1. Назва суб'єкта господарювання _____________________________________________________
     __________________________________________________________________________________

     2. Місцезнаходження ________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________________

  3. Найменування і призначення установки очистки газу, від якого технологічного обладнання, автор проекту, рік уведення в експлуатацію
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

   4. Схема установки очистки газу (наводиться схематично газовідвідний тракт від технологічного агрегату до місця викидання або надходження газопилового потоку (газу) в атмосферне повітря та креслення загального вигляду апарата з розмірами та розрізами). Аксонометрична схема утворення та відведення забруднюючих речовин від технологічного обладнання надається обов'язково під час нового проектування (будівництва).

   Приклад: 

  

5. Експлуатаційні показники роботи установки очистки газу

Таблиця 3.1 

Найменування оптимальних регламентованих параметрів 

Одиниця вимірювання 

Показники роботи 

проектні 

фактичні на час введення в експлуатацію, після реконструкції (модернізації) або капітального ремонту 

______
(дата) 

______
(дата) 

______
(дата) 

______
(дата) 

1. Об'ємна витрата (продуктивність по газопиловому потоку), приведена до нормальних умов* 

тис. м3/год.* 

  

  

  

  

  

2. Гідравлічний опір  

кПа  

  

  

  

  

  

3. Температура газопилового потоку, що очищується:
    на вході
    на виході 

 
 
 
°C
°C 

  

  

  

  

  

4. Тиск
(розрідження)
газопилового потоку, що очищується:
    на вході
    на виході 

 
 
 
 
кПа
кПа 

  

  

  

  

  

5. Вологовміст газопилового потоку за нормальних умов* 

мг/м3

  

  

  

  

  

6. Масова концентрація забруднюючих речовин у газопиловому потоці, що очищується:**
    на вході
факт
    на виході
ГДВ
факт 

 
 
 
 
 
мг/м3*
 
мг/м3*
мг/м3

  

  

  

  

  

7. Витрати води (розчину) на зрошення 

м3/рік 

  

  

  

  

  

8. Тиск води
(розчину) на зрошення 

кПа 

  

  

  

  

  

9. Ступінь очищення (ефективність роботи установки очистки газу) 

  

  

  

  

  

10. Швидкість газопилового потоку в апараті  

м/с 

  

  

  

  

  

11. Масова витрата
ГДВ
факт 

 
г/с
г/с 

  

  

  

  

  

12. Номер джерела викиду на карті - схемі підприємства 

  

  

  

  

  

  

13. Швидкість газопилового потоку на виході з димової труби 

м/с 

  

  

  

  

  

14. Інші параметри 

  

  

  

  

  

  

____________
* Нормальні умови: 273 К, 101,3 кПа (760 мм рт. ст.).
У колонках 4 - 7 розряди останньої цифри результату вимірювань та останньої значущої цифри похибки вимірювань повинні відповідати один одному.

** Для багатоступеневої ГОУ всі експлуатаційні показники роботи наводяться для кожного ступеня очищення окремо та із зазначенням загальних показників для ГОУ в цілому.

Показники, які не потрібні для даного типу ГОУ, до таблиці не заносяться.

 

6. Характеристика апаратів у складі установки очистки газу

Таблиця 3.2 

Найменування та тип апарата 

Завод-виробник 

Дата введення в експлуатацію 

  

  

  

  

  

  

7. Відомості про проведені ремонти, заміну або модернізацію установки очистки газу

Таблиця 3.3 

Дата 

Найменування ГОУ, апарата, вузла 

Характер пошкодження 

Причина виходу з ладу ГОУ, апарата, вузла 

Виконана робота з ремонту установки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8. Виключено

8. Результати висновків державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища щодо технічного стану установки очистки газу

Таблиця 3.4  

Висновки державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища щодо технічного стану установок очистки газу, встановлені під час перевірки 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Підпис 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        Паспорт складено 

___ ____________ 20__ року 

        Керівник 

_________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, підпис) 

М. П. 

       Особа, яка відповідає
       за зберігання та ведення паспорта 

 
_____________________________________
            (прізвище, ім'я, по батькові, підпис) 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 екології та природних ресурсів України від 26.11.2015 р. N 454)

 

Зразок  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
___________________________
               (посада керівника)

_______   _____________________
  (підпис)         (прізвище, ім'я, по батькові)
___ ____________ 20__ року 

АКТ
перевірки відповідності фактичних параметрів роботи установки очистки газу проектним (ефективність роботи ГОУ) на джерелі викиду N ___

           Назва суб'єкта господарювання __________________________________________________

           Місцезнаходження ____________________________________________________________ 

___ ____________ 20__ року

           Комісія у складі:
           голови ______________________________________________________________________,
           членів комісії: ________________________________________________________________,
           _____________________________________________________________________________
           розглянула результати вимірювань з визначення ефективності роботи установки очистки газу від технологічного обладнання _________________________________________________________
           ______________________________________________________________________________,
які проведені _________________________________________________________________________
                                                                       (назва атестованої лабораторії, свідоцтво від __ N ___ )
____________________________________________________________________________________,
склала дійсний акт про таке:
          проведені визначення ефективності роботи установки очистки газу,
призначеної для ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Результати вимірів наведені в таблиці 4.1.

         Рішення комісії:
Змонтована установка очистки газу (цех, дільниця) ________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                        (відповідає чи не відповідає проектним показникам)
Ефективність роботи установки в оптимальному режимі при контрольній завантаженості технологічного обладнання становить за ступенями очищення:
                                                                                                                                               I ст. ______ %;
                                                                                                                                               II ст. ______ %. 

М. П. 

Голова комісії 

______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, підпис) 

Члени комісії: 

______________________________________
______________________________________
(прізвища, імена, по батькові, підписи) 

Параметри роботи установки очистки газу

Таблиця 4.1 

N з/п 

Найменування параметрів 

Одиниця вимірювання 

Показники роботи 

затверджений граничнодопустимий викид 

фактичні 

Об'ємна витрата (продуктивність по газопиловому потоку):
при нормальних умовах:*
     на вході
     на виході
при робочих умовах:
    на вході
    на виході 

 
 
 
тис. м3
/год.
 
тис. м3
/год. 

  

  

Гідравлічний опір 

кПа  

  

  

Температура газопилового потоку, що очищується:
    на вході
    на виході 

 
 
° C
° C 

  

  

Тиск (розрідження) газопилового потоку, що очищується:
   на вході
   на виході 

 
 
кПа
кПа 

  

  

Вологовміст газопилового потоку за нормальних умов  

мг/м3  

  

  

Масова концентрація забруднюючих речовин у газопиловому потоці, що очищується:**
   на вході
   на виході 

 
 
 
 
мг/м3*
мг/м3*  

  

  

Витрати води (розчину) на зрошення 

м3/год. 

  

  

Тиск води (розчину) на зрошення 

кПа  

  

  

Ступінь очищення (ефективність роботи установки очистки газу) 

  

  

10 

Швидкість газопилового потоку в апараті 

м/с 

  

  

11 

Масова витрата 

г/с 

  

  

12 

Швидкість газопилового потоку на виході з джерела викиду  

м/с 

  

  

13 

Струм корони,
напруга корони 

мА
кВ 

  

  

14 

Інші параметри 

  

  

  

  ____________
  * Нормальні умови: 273 К, 101,3 кПа (760 мм рт. ст.).

  Розряди останньої цифри результату вимірювань та останньої значущої цифри похибки вимірювань повинні відповідати один одному.

  ** Для багатоступеневої ГОУ всі експлуатаційні показники роботи наводяться для кожного ступеня очищення окремо та із зазначенням загальних показників для ГОУ в цілому.

  Швидкість газу в апараті і на виході з джерела викиду розраховується при робочих умовах.

  Показники, які не потрібні для даного типу ГОУ, до таблиці не заносяться.

        Висновок комісії:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

  

        Голова комісії _____________________________________________________________________
                                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові, підпис) 

        Члени комісії: _____________________________________________________________________
                                _____________________________________________________________________
                                                                                                           (прізвища, імена, по батькові, підписи) 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 екології та природних ресурсів України від 26.11.2015 р. N 454)

 

Зразок  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
___________________________
               (посада керівника)

_______   _____________________
  (підпис)        (прізвище, ім'я, по батькові)
___ ____________ 20__ року 

АКТ
перевірки технічного стану установки очистки газу
на джерелі викиду (утворення) N ___

     
              Назва суб'єкта господарювання ___________________________________________________

              Місцезнаходження ______________________________________________________________
                                                                                                                         ___ ____________ 20__ року

             Комісія у складі:
             голови ________________________________________________________________________,
             членів комісії: ___________________________________________________________________,

здійснила перевірку технічного стану установки очистки газу від технологічного обладнання _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
яка знаходиться (цех, відділення)
_____________________________________________________________________________________,
та встановила ________________________________________________________________________
                                                                  (технічний стан ГОУ задовільний або виявлені недоліки у технічному стані ГОУ
                                                                                                 та рекомендовані заходи щодо їх усунення)
____________________________________________________________________________________

 

 

Голова комісії 

________________________________________________
                                  (прізвище, ім'я, по батькові, підпис) 

Члени комісії: 

________________________________________________
________________________________________________
                                  (прізвища, імена, по батькові, підписи) 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 екології та природних ресурсів України від 26.11.2015 р. N 454)

____________

Опрос