Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах

Национальный банк
Постановление от 23.03.2009 № 158
действует с 24.04.2009

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

Постанова Правління Національного банку України
від 23 березня 2009 року N 158

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 квітня 2009 р. за N 321/16337

Додатково див. лист
 Національного банку України
 від 13 квітня 2009 року N 25-111/985-6487

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" та з метою вдосконалення порядку ведення банками рахунків клієнтів Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за N 1172/8493 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту платіжних систем (Н. Г. Лапко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на начальників територіальних управлінь Національного банку України.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова

В. С. Стельмах

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної податкової
адміністрації України

 
С. В. Буряк

 

Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

1. У главі 1:

1.1. В абзаці першому пункту 1.1 слова "переказ грошей" замінити словами "переказ коштів".

1.2. Пункт 1.9 доповнити реченням такого змісту: "Один примірник договору зберігається в банку, а другий банк зобов'язаний надати клієнту під підпис".

1.3. Абзац п'ятий пункту 1.10 викласти в такій редакції:

"строк зберігання коштів (за строковим вкладом)".

1.4. У пункті 1.15:

друге речення абзацу четвертого виключити;

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

"Копії нового свідоцтва про державну реєстрацію та нового документа, що підтверджує взяття суб'єкта господарювання на облік органом державної податкової служби, можуть бути засвідчені підписом уповноваженого працівника банку як такі, що відповідають оригіналу, у разі пред'явлення клієнтом оригіналів цих документів".

У зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом шостим.

1.5. Пункти 1.16 та 1.17 викласти в такій редакції:

"1.16. Документи, подані клієнтом для відкриття рахунків, мають бути чинними та містити достовірну інформацію на час їх подання банку.

За наявності в банку підтвердженої інформації про те, що будь-який з поданих документів є нечинним, банк відмовляє особі у відкритті рахунку.

У разі наявності в банку мотивованої підозри щодо подання особою для відкриття рахунку підроблених документів або таких, що містять недостовірну інформацію, банк повідомляє про це органи внутрішніх справ і спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань фінансового моніторингу із зазначенням ідентифікаційних даних клієнта та/або паспортних даних особи, яка подала документи на відкриття цього рахунку.

1.17. Документи, подані для відкриття рахунків, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

У випадках, передбачених цією Інструкцією, у разі пред'явлення клієнтом оригіналів документів, поданих для відкриття рахунків, уповноваженому працівнику банку дозволяється засвідчувати підписом копії документів як такі, що відповідають оригіналу документа".

1.6. У пункті 1.20 слова "фізичним особам" замінити словом "клієнтам".

2. У главі 4:

2.1. У пункті 4.2:

у другому реченні абзацу третього слово "договір" замінити словами "договір/рішення";

абзац восьмий доповнити реченням такого змісту: "У разі відкриття рахунку для формування статутного фонду (статутного капіталу) акціонерного товариства замість установчого документа подається рішення про заснування акціонерного товариства або його копія, засвідчена нотаріально".

2.2. У першому реченні абзацу третього пункту 4.3 слово "договору" замінити словами "договору/рішення".

3. У главі 5:

3.1. В абзаці четвертому підпункту "а" пункту 5.3 слова "зареєстрованими митними органами" замінити словами "задекларованими митному органу".

3.2. У пункті 5.4:

друге речення абзацу третього викласти в такій редакції: "Вивезення за межі України здійснюється згідно з нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України";

доповнити пункт після абзацу двадцять дев'ятого новим абзацом такого змісту:

"перерахування за межі України іноземної валюти для сплати вступних чи членських внесків до міжнародних організацій на підставі документів, що підтверджують потребу здійснення зазначених перерахувань".

У зв'язку з цим абзац тридцятий уважати абзацом тридцять першим.

4. В абзаці четвертому пункту 6.7 глави 6 слова "визначити її назву" замінити словами "визначити її найменування".

5. У главі 7:

5.1. У першому реченні пункту 7.1 слова "на підставі довіреності" замінити словами "на підставі довіреності (копії довіреності)".

5.2. У пункті 7.3 слово "заповідальне" у всіх відмінках виключити.

5.3. Доповнити пункт 7.10 після абзацу дванадцятого новим абзацом такого змісту:

"перераховані з поточного рахунку іншої фізичної особи - нерезидента".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - сімнадцятий уважати відповідно абзацами чотирнадцятим - вісімнадцятим.

5.4. Абзац десятий пункту 7.11 викласти в такій редакції:

"перерахування за купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України з метою її переказу за кордон відповідно до нормативно-правового акта Національного банку, що регулює здійснення за межі України переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями".

5.5. У пункті 7.12:

абзац другий викласти в такій редакції:

"готівкова валюта внесена/переказана власником рахунку";

абзац десятий викласти в такій редакції:

"валюта за платіжними документами, ввезеними із-за кордону власником рахунку і задекларованими митному органу під час в'їзду в Україну. Під час зарахування на рахунок коштів у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку";

абзац дванадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - двадцять шостий уважати відповідно абзацами дванадцятим - двадцять п'ятим.

5.6. У пункті 7.14:

абзаци третій та четвертий викласти в такій редакції:

"готівкова валюта, яка ввезена в Україну і задекларована митному органу під час в'їзду в Україну. Під час зарахування на рахунок коштів у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку. Уповноважений банк може здійснити таке зарахування протягом року з часу оформлення митної декларації;

валюта за платіжними документами, ввезеними в Україну власником рахунку і задекларованими митному органу під час в'їзду в Україну. Під час зарахування на рахунок коштів у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку. Уповноважений банк може здійснити таке зарахування протягом року з часу оформлення митної декларації";

абзац десятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - двадцять шостий уважати відповідно абзацами десятим - двадцять п'ятим.

5.7. Абзац шостий підпункту "а" пункту 7.15 викласти в такій редакції:

"перерахування в межах України на поточний або вкладний (депозитний) рахунок іншої фізичної особи - резидента або нерезидента, крім вкладного (депозитного) рахунку нерезидента-інвестора - фізичної особи".

5.8. Доповнити главу новим пунктом 7.16 такого змісту:

"7.16. Фізична особа - резидент, яка виїхала на постійне місце проживання за кордон і набула статусу нерезидента, закриває поточні рахунки в національній та іноземних валютах, які були раніше відкриті їй як резиденту, і відкриває рахунки як фізична особа - нерезидент. Залишок коштів з рахунку фізичної особи - резидента перераховується на рахунок цієї фізичної особи, відкритий як нерезиденту".

6. У главі 10:

6.1. В абзаці першому пункту 10.2 слово "назва" замінити словом "найменування".

6.2. У пункті 10.15 слово "заповідальне" у всіх відмінках виключити.

6.3. У пункті 10.19:

абзац другий викласти в такій редакції:

"готівкова валюта внесена/переказана власником рахунку";

в абзаці п'ятому слова "перераховані іншою фізичною особою" замінити словами "перераховані з поточного рахунку іншої фізичної особи".

6.4. Третє речення абзацу другого пункту 10.21 викласти в такій редакції: "Уповноважений банк може здійснити таке зарахування протягом року з часу оформлення митної декларації".

7. Абзац сьомий пункту 12.2 глави 12 виключити.

У зв'язку з цим абзаци восьмий - дванадцятий уважати відповідно абзацами сьомим - одинадцятим.

8. У пунктах 13.3, 13.5, 13.7 глави 13 слова "зареєстровані митними органами" та "зареєстрованими митними органами" замінити відповідно словами "задекларовані митному органу" та "задекларованими митному органу".

9. У главі 16:

9.1. У другому реченні абзацу четвертого пункту 16.2 слова "іноземним інвестором - фізичною особою" замінити словами "іноземним інвестором".

9.2. Пункт 16.4 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"сплата резиденту (професійному учаснику фондового ринку, суб'єкту оціночної діяльності, нотаріусу, повіреному, комісіонеру) послуг, пов'язаних із здійсненням іноземних інвестицій в Україну".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий уважати відповідно абзацами шостим - одинадцятим.

9.3. Пункт 16.6 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"повернення за кордон коштів, не використаних для здійснення іноземних інвестицій в Україну. Зазначені кошти перераховуються за межі України на рахунок, з якого вони надійшли, або на інший власний рахунок нерезидента-інвестора в сумі, що не перевищує раніше отриману".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - одинадцятий уважати відповідно абзацами шостим - дванадцятим.

10. В абзаці сьомому пункту 17.3 та в абзаці восьмому пункту 17.4 глави 17 слова "назву та код банку" замінити словами "найменування та код банку".

11. У главі 18:

11.1. У першому реченні пункту 18.7 слова "повна та скорочена назви" замінити словами "повне та скорочене найменування".

11.2. Доповнити пункт 18.9 реченням такого змісту: "На строк, наданий для виготовлення нової печатки, банком приймається картка без зразка відбитка печатки".

11.3. У пункті 18.12:

перше речення абзацу першого викласти в такій редакції: "У картці посвідчувальний напис нотаріуса вважається дійсним, якщо він відповідає формі N 51, наведеній у додатку 7 до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 31.12.2008 N 2368/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31.12.2008 за N 1325/16016";

у першому реченні абзацу другого слова "юридичної особи - нерезидента або його відокремленого підрозділу" виключити.

11.4. У пункті 18.15 слова "подається нова" замінити словами "нова картка не складається, а додатково подається".

11.5. У пункті 18.20:

доповнити абзац другий словами "його ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ і місцезнаходження";

в абзаці сьомому слово і цифри "(форма 58)" замінити словом і цифрами "(форма 51)".

11.6. У пунктах 18.20 та 18.21 слова "повної та скороченої назви", "назви та місцезнаходження банку" замінити відповідно словами "повного та скороченого найменування", "найменування та місцезнаходження банку".

12. Доповнити главу 19 новим пунктом 19.7 такого змісту:

"19.7. Зміна рахунків клієнтів не здійснюється в разі зміни найменування банку, яка не пов'язана з його реорганізацією. Про зміну найменування банку, яка не пов'язана з його реорганізацією, банк зобов'язаний завчасно повідомити всіх клієнтів у порядку, встановленому внутрішніми положеннями банку. У цьому разі нові справи з юридичного оформлення рахунків не формуються".

13. У главі 20:

13.1. В абзаці другому пункту 20.3 слово і цифри "(додаток 11)" виключити.

13.2. В абзаці п'ятому пункту 20.4 слово і цифри "(додаток 12)" виключити.

13.3. Пункт 20.5 викласти в такій редакції:

"20.5. Закриття поточного рахунку за бажанням клієнта здійснюється на підставі його заяви про закриття поточного рахунку, складеної в довільній формі із зазначенням таких обов'язкових реквізитів:

найменування банку;

найменування (прізвища, ім'я, по батькові), ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (ідентифікаційного номера) власника рахунку;

номера рахунку, який закривається;

дати складання заяви.

Заява про закриття поточного рахунку юридичної особи підписується керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою і засвідчується відбитком печатки юридичної особи.

Заява про закриття поточного рахунку фізичної особи, у тому числі фізичної особи - підприємця, підписується власником рахунку або уповноваженою ним особою. Заява про закриття поточного рахунку фізичної особи - підприємця засвідчується відбитком печатки (за наявності).

Якщо рахунок юридичної особи закривається юридичною особою - правонаступником, то в заяві про закриття поточного рахунку додатково зазначається найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - правонаступника. Ця заява підписується керівником юридичної особи - правонаступника або іншою уповноваженою на це особою і засвідчується відбитком печатки юридичної особи - правонаступника.

Заява про закриття поточного рахунку може подаватися банку в електронній формі засобами програмно-технічного комплексу "клієнт-банк", "клієнт-Інтернет-банк" тощо, якщо це передбачено договором банківського рахунку. У цьому випадку заява про закриття поточного рахунку має містити електронний цифровий підпис".

13.4. Доповнити главу новим пунктом 20.6 такого змісту:

"20.6. Банк за наявності коштів на поточному рахунку, який закривається на підставі заяви клієнта, здійснює завершальні операції за рахунком [з виконання платіжних вимог на примусове списання (стягнення) коштів, виплати коштів готівкою, перерахування залишку коштів згідно з дорученням клієнта тощо].

Датою закриття поточного рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком день. Якщо на поточному рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку, то датою закриття поточного рахунку є день отримання банком цієї заяви.

У заяві про закриття поточного рахунку (паперовій копії заяви в електронній формі) головний бухгалтер банку або інша уповноважена особа банку зазначає дату та час отримання заяви, дату закриття рахунку та засвідчує це своїм підписом. Заява про закриття поточного рахунку зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.

У день закриття поточного рахунку банк зобов'язаний видати клієнту довідку про закриття рахунку".

У зв'язку з цим пункти 20.6 - 20.9 уважати відповідно пунктами 20.7 - 20.10.

13.5. У першому реченні пункту 20.7 слова "строку дії договору банківського вкладу" замінити словами "строку зберігання вкладу".

13.6. У пункті 20.8:

доповнити абзац другий реченням такого змісту: "Другий примірник заяви після повернення коштів вкладнику зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Банк реєструє заяви клієнтів - фізичних осіб на дострокове розірвання договору банківського вкладу або повернення частини вкладу в порядку, визначеному внутрішніми положеннями банку".

14. У тексті Інструкції слова "Інструкція про переміщення валюти", "Правила здійснення переказів іноземної валюти", "назва банку" у всіх відмінках замінити відповідно словами "нормативно-правовий акт Національного банку, що регулює переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України", "нормативно-правовий акт Національного банку, що регулює здійснення за межі України переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями", "найменування банку" у відповідних відмінках.

15. У додатках до Інструкції:

15.1. У додатку 1 слова "назва клієнта банку", "повна і точна назва юридичної особи" замінити відповідно словами "найменування клієнта банку", "повне і точне найменування юридичної особи".

15.2. У додатку 2 слова "повна назва", "скорочена назва" та слово і цифри "(форма N 58)" замінити відповідно словами "повне найменування", "скорочене найменування" та словом і цифрами "(форма N 51)".

15.3. У додатку 6 слова "назва юридичної особи" замінити словами "найменування юридичної особи".

15.4. У додатку 8 слово і цифри "(форма N 57)" замінити словом і цифрами "(форма N 50)".

15.5. У додатку 10 слово і цифри "(форма N 58)" замінити словом і цифрами "(форма N 51)".

15.6. Додатки 11 - 13 виключити.

15.7. У тексті додатків 1 - 10 слова "назва банку" замінити словами "найменування банку".

 

Директор Департаменту
платіжних систем

 
Н. Г. Лапко

Опрос