Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку обслуживания государственного бюджета по расходам и операциям по предоставлению и возвращению кредитов, предоставленных за счет средств государственного бюджета

Государственное казначейство Украины
Приказ от 13.02.2009 № 60
Утратил силу

Про затвердження Змін до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету

Наказ Державного казначейства України
Міністерства фінансів України
від 13 лютого 2009 року N 60

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 березня 2009 р. за N 192/16208

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного казначейства України
від 25 травня 2004 року N 89

згідно з наказом Міністерства фінансів України 
від 30 вересня 2011 року N 1223)

З метою удосконалення порядку відкриття асигнувань загального фонду державного бюджету та відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232 "Питання Державного казначейства України", постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1036 "Деякі питання організації бюджетного процесу" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 N 89, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за N 716/9315, що додаються.

2. Директору Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Сушко Н. І. та директору Юридичного департаменту Зіневичу О. Л. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів Державного казначейства України в межах повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.

4. Директору Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Сушко Н. І. довести цей наказ до відома заступників голови, керівників самостійних структурних підрозділів центрального апарату Державного казначейства України і начальників Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

5. Органам Державного казначейства України довести цей наказ до відома установ, що ними обслуговуються.

6. Цей наказ набирає чинності згідно із законодавством.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова 

Т. Я. Слюз 

 

ЗМІНИ
до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету

1. Абзац п'ятий пункту 2.1 глави 2 викласти у такій редакції:

"До мережі відповідних розпорядників бюджетних коштів можуть бути включені установи чи їх відокремлені структурні підрозділи, які розташовані на різних адміністративних територіях, до яких застосовуються вимоги бюджетного законодавства, визначені для розпорядників нижчого рівня".

2. Доповнити пункт 6.1 глави 6 новими абзацами першим та другим такого змісту:

"6.1. Відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету за видатками, не віднесеними до захищених статей та видатків, та наданням кредитів здійснюється на підставі пропозицій щодо відкриття асигнувань із загального фонду Державного бюджету, складених Державним казначейством України та затверджених Міністерством фінансів України (додатки 24, 25).

Пропозиції складаються в розрізі головних розпорядників коштів з урахуванням ресурсної забезпеченості загального фонду державного бюджету, тобто очікуваних надходжень до бюджету та обсягів відкритих невикористаних асигнувань, а також наявних та прогнозних залишків коштів на рахунках державного бюджету єдиного казначейського рахунку".

У зв'язку з цим абзаци перший - третій уважати відповідно абзацами третім - п'ятим;

у абзаці четвертому після слів "складається довідка" доповнити словами "за формою пропозицій".

3. У абзаці першому пункту 7.2 глави 7 слово "інших" замінити словом "відповідних".

4. У главі 10:

4.1. У пункті 10.1:

підпункт 10.1.5 доповнити новими абзацами другим та третім такого змісту:

"Пропозиції про відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету за міжбюджетними трансфертами складаються з дотриманням вимог, визначених нормативно-правовими актами, що регламентують порядок перерахування міжбюджетних трансфертів.

Пропозиції про відкриття асигнувань із спеціального фонду державного бюджету за міжбюджетними трансфертами не складаються".

4.2. У пункті 10.4:

підпункт 10.4.1 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"На підставі графіків, отриманих від Міністерства фінансів України, Державне казначейство України складає пропозиції щодо відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету по зовнішньому державному боргу та внутрішньому державному боргу на відповідний період (додатки 42, 43)".

У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім;

у абзаці третьому підпункту 10.4.5 цифри "10.4.4" замінити цифрами "10.4.3".

5. Третє речення абзацу першого пункту 12.6 глави 12 викласти у такій редакції: "У разі невідповідності дати подання даті платіжного доручення у полі "Одержано банком" платіжного доручення на всіх примірниках обов'язково проставляється дата подання та підпис казначея".

6. Доповнити Порядок новими додатками 24, 25, 42, 43 (додаються). У зв'язку з цим додатки 24 - 39 уважати відповідно додатками 26 - 41, а додатки 40 - 48 уважати відповідно додатками 44 - 52. У тексті Порядку посилання на додатки 24 - 39 замінити посиланнями відповідно на додатки 26 - 41, а посилання на додатки 40 - 48 замінити посиланнями на додатки 44 - 52.

7. Додатки 1, 2 викласти у новій редакції (додаються).

8. Скрізь по тексту додатків слова "ступінь розпорядника" замінити словами "рівень розпорядника" у відповідному відмінку, а слово "назва" замінити словом "найменування" у відповідному відмінку.

 

Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності
 

 
 
 
Н. І. Сушко
 

 

МЕРЕЖА УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ КОШТИ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
в 20__ році

КВК ______                            ______________________________________________________________________
                                                                                                                             (найменування розпорядника коштів) 

N
з/п 

Код розпорядника коштів/одержувача коштів за Єдиним реєстром розпорядників та одержувачів бюджетних коштів 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

Найменування установи (організації) 

Рівень розпорядника/ одержувача коштів (РРК)* 

Код розпорядника коштів вищого рівня** 

Код органу Державного казначейства України 

Найменування органу Державного казначейства України 

Код відповідального виконавця 

____________
* Рівень розпорядника коштів визначається таким чином: головному розпоряднику присвоюється код 1; розпорядникам коштів нижчого рівня, що мають власну мережу, - 2; бюджетним установам, що не мають мережі, - 3; одержувачам бюджетних коштів - 9.

** Код розпорядника коштів вищого рівня з Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (головного розпорядника коштів або розпорядника коштів нижчого рівня).

М. П. 

Керівник установи (організації) 

______________
(підпис) 

_________________________
(ініціали, прізвище) 

 

Головний бухгалтер (начальник
планово-фінансового управління/відділу) 

______________
(підпис) 

_________________________
(ініціали, прізвище) 

 

РЕЄСТР ЗМІН ДО МЕРЕЖІ
УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ КОШТИ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
в 20__ році

КВК ______                                        __________________________________________________________
                                                                                                                              (найменування розпорядника коштів) 

N
з/п 

Код розпорядника коштів/ одержувача коштів за Єдиним реєстром розпорядників та одержувачів бюджетних коштів 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

Найменування установи (організації) 

Рівень розпорядника/ одержувача коштів
(РРК) 

Код розпорядника коштів вищого рівня 

Код органу Державного казначейства України 

Найменування органу Державного казначейства України 

Код відповідального виконавця 

Примітка 

10 

М. П. 

Керівник установи (організації) 

______________
(підпис) 

_________________________
(ініціали, прізвище) 

 

Головний бухгалтер (начальник
планово-фінансового управління/відділу) 

______________
(підпис) 

_________________________
(ініціали, прізвище) 

 

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо відкриття асигнувань із загального фонду Державного бюджету на період з ____________ по ____________

Підлягає розподілу _________ тис. грн.

Код відомчої класифікації 

Найменування головного розпорядника коштів 

Сума (тис. грн.) 

Стан виконання (з початку року) (тис. грн.) 

план 

факт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за пропозиціями: 

 

 

 

Голова Державного
казначейства України 

 
____________
(підпис) 

 
_____________________
(ініціали, прізвище) 

 

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо відкриття асигнувань для надання кредитів із загального фонду Державного бюджету на період з ____________ по ____________

Підлягає розподілу _________ тис. грн.

Код відомчої класифікації 

Найменування головного розпорядника коштів 

Сума (тис. грн.) 

Стан виконання (з початку року) (тис. грн.) 

план 

факт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за пропозиціями: 

 

 

 

Голова Державного
казначейства України 

 
____________
(підпис) 

 
______________________
(ініціали, прізвище) 

 

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету по зовнішньому державному боргу на період з _________ по _________

на суму __________ тис. грн.

N
з/п 

Направлення коштів 

Валюта платежу 

Сума 

Примітка 

в іноземній валюті 

еквівалент в тис. грн.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього: 

 

 

 

 

____________
* Гривневий еквівалент у разі купівлі, обміну (конвертації) валюти зазначається з урахуванням сум операційних витрат банку та відрахувань до Пенсійного фонду України.

Довідково: гривневий еквівалент за курсом Національного банку України станом на _________

Голова Державного
казначейства України 

 
______________
(підпис) 

 
______________________
(ініціали, прізвище) 

 

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету по внутрішньому державному боргу на період з _________ по _________

на суму __________ тис. грн.

N
з/п 

Направлення коштів 

Сума, в тис. грн. 

Примітка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього: 

 

 

Голова Державного
казначейства України 

 
______________
(підпис) 

 
______________________
(ініціали, прізвище) 

____________

Опрос