Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 02.02.2009 № 39
действует с 01.03.2009

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 2 лютого 2009 року N 39

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 лютого 2009 р. за N 149/16165

Згідно із Законами України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність" та з метою приведення нормативно-правових актів з питань забезпечення безперервного функціонування інформаційних систем Національного банку України і банків України в надзвичайних ситуаціях та особливий період у відповідність до сучасного стану розвитку інформаційних систем Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про забезпечення безперервного функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 265, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.07.2004 за N 857/9456, що додаються.

2. Унести зміни до Положення про функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків в особливий період, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.04.2004 N 175, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.05.2004 за N 618/9217, виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Департаменту інформатизації (А. С. Савченко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного та територіальних управлінь Національного банку України, банків України для керівництва і використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України П. М. Сенища.

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

В. о. Голови 

А. В. Шаповалов 

 

Зміни до Положення про забезпечення безперервного функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків України

1. У пункті 3 розділу I:

в абзаці другому слова "(система електронної пошти Національного банку, система електронних міжбанківських переказів тощо)" замінити словами "до яких належать система електронної пошти Національного банку (далі - система ЕП), система електронних платежів Національного банку (далі - СЕП) тощо";

у другому реченні абзацу третього слова "внутрішньобанківська платіжна система (далі - ВПС)" замінити словами "внутрішньобанківська міжфілійна платіжна система (далі - ВМПС)".

2. У розділі II:

2.1. У главі 1:

пункт 1.5 виключити.

У зв'язку з цим пункти 1.6 - 1.8 уважати відповідно пунктами 1.5 - 1.7;

в абзаці другому пункту 1.5 цифри "8 - 12" замінити цифрами "7 - 11";

пункт 1.6 замінити трьома новими пунктами такого змісту:

"1.6. Національний банк у надзвичайний період забезпечує виконання функцій таких інформаційних систем: системи ЕП, СЕП, Національної системи масових електронних платежів (далі - НСМЕП), систем автоматизації інструментів монетарної політики, автоматизованої системи з приймання та передавання звітності банків, системи автоматизації банківських операцій (далі - САБО) Операційного управління Національного банку.

1.7. Національний банк у разі одночасного порушення функціонування кількох інформаційних систем у першу чергу відновлює функціонування СЕП, системи ЕП і НСМЕП.

Національний банк повідомляє учасників інформаційних систем Національного банку (далі - учасники інформаційних систем) про пріоритетність відновлення інформаційних систем Національного банку і відповідну тривалість тимчасового припинення їх функціонування, якщо одночасне відновлення їх функціонування неможливе.

1.8. Національний банк розробляє і доводить до відома учасників інформаційних систем технологічні інструкції, які регламентують порядок функціонування інформаційних систем Національного банку і особливості роботи в них учасників інформаційних систем у надзвичайний період.

Технологічні інструкції є обов'язковими для виконання учасниками інформаційних систем".

У зв'язку з цим пункт 1.7 уважати пунктом 1.9;

в абзаці другому пункту 1.9 слова "магнітних та магнітооптичних" виключити.

2.2. Абзац перший пункту 3.1 глави 3 виключити.

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий уважати відповідно абзацами першим - третім.

2.3. У главі 4:

у пункті 4.3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4.3. Національний банк забезпечує учасників інформаційних систем, місцезнаходженням яких є відповідна область, послугами телекомунікаційної мережі Національного банку відповідно до глави 7 цього розділу";

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом другим;

в абзацах другому і шостому пункту 4.5 цифри "8 - 12" замінити цифрами "7 - 11".

2.4. Главу 5 виключити.

У зв'язку з цим глави 6 - 16 уважати відповідно главами 5 - 15 з відповідною перенумерацією пунктів.

2.5. У главі 5:

в абзаці першому пункту 5.1 слова "ні в адміністративному будинку, ні в ЦРП" замінити словами "ні в структурних одиницях Національного банку в місті Києві";

у другому реченні пункту 5.2 слова "адміністративним будинком, ЦРП" замінити словами "місцем штатного функціонування систем";

пункт 5.4 викласти в такій редакції:

"5.4. Національний банк приймає рішення про відновлення функціонування інформаційних систем у віддаленому резервному пункті, визначає особливості їх функціонування і доводить цю інформацію до відома учасників інформаційних систем";

у пункті 5.5:

у першому реченні цифри "6.2" і "6.3" замінити цифрами "5.2" і "5.3";

у третьому реченні абревіатуру "ЦРП" замінити словами "Центральної розрахункової палати (далі - ЦРП)";

у пункті 5.10 слова "в ЦРП і в адміністративному будинку" замінити словами "за місцем їх штатного розташування і в структурних одиницях Національного банку в місті Києві".

2.6. У главі 6:

пункт 6.1 викласти в такій редакції:

"6.1. Учасник інформаційних систем у разі відсутності телекомунікаційного зв'язку в інформаційній мережі Національного банку передає інформацію до інформаційних систем Національного банку засобами електронної пошти Інтернет або іншими засобами електронного зв'язку, узгодженими з Національним банком (далі - альтернативні засоби телекомунікації)";

пункт 6.8 викласти в такій редакції:

"6.8. Національний банк обладнує пункти приймання/передавання інформації пристроями читання/запису на CD-ROM та DVD-ROM, на гнучкі дискети 3,5 дюйма, на флеш-пам'ять та іншими загальновживаними пристроями";

в абзаці другому пункту 6.10 слово "баланс" замінити словами "оборотно-сальдовий баланс";

в абзаці першому пункту 6.11 слова та цифри "банківських документів, визначений Інструкцією про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 17.03.2004 N 110, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 15.04.2004 за N 483/9082" замінити словами "міжбанківських документів, визначений нормативно-правовим актом Національного банку України, який регулює міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті";

у пункті 6.14:

доповнити пункт після слова "інформації" словами "засобами електронної пошти Інтернет";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Учасники інформаційних систем зобов'язані на запит Національного банку надавати інформацію, потрібну для їх інформування (номери телефонів, адреси учасників у мережі Інтернет тощо)".

2.7. Главу 7 викласти в такій редакції:

"Глава 7. Функціонування телекомунікаційної мережі Національного банку в надзвичайний період

7.1. Учасник інформаційних систем зобов'язаний мати резервні програмно-технічні засоби взаємодії з телекомунікаційною мережею Національного банку і підтримувати для них в актуальному стані відповідне програмне забезпечення, налаштування, засоби захисту інформації вузла учасника системи ЕП.

7.2. Національний банк у разі неможливості відновлення за місцем штатного функціонування вузла телекомунікаційної мережі та/або системи ЕП територіальних управлінь, головного вузла, центрального вузла, на яких здійснюється обслуговування учасників інформаційних систем (далі - вузол), розгортає і експлуатує резервний вузол системи ЕП в іншій структурній одиниці Національного банку.

Національний банк повідомляє учасників інформаційних систем, які обслуговуються на цьому вузлі, про особливості їх взаємодії з резервним вузлом, зокрема про можливість забезпечення онлайнового зв'язку.

7.3. Учасники інформаційних систем, які обслуговуються на вузлі, функціонування якого відновити неможливо, переходять на альтернативні засоби телекомунікації".

2.8. У главі 8:

у пункті 8.1:

у підпункті "в":

в абзаці шостому слова "через СТП" замінити словами "в режимі реального часу";

в абзаці восьмому цифри "9.2" замінити цифрами "8.2";

в абзаці третьому підпункту "г" цифри "9.2" замінити цифрами "8.2";

у підпункті "ґ" слова та цифру "відповідного АРМ-2" замінити словами "Центру оброблення СЕП (далі - ЦОСЕП)";

у пункті 8.2:

у підпункті "г" слова та цифру "АРМ-2 вручну і подаються банку на змінних носіях інформації, про що складається відповідний акт" замінити словами "ЦОСЕП уручну";

в абзаці третьому підпункту "ґ" абревіатуру та цифру "АРМ-2" замінити абревіатурою "ЦОСЕП";

пункт 8.3 викласти в такій редакції:

"8.3. Національний банк у разі виникнення надзвичайної ситуації в масштабах області визначає особливості роботи в СЕП учасників, місцезнаходженням яких є ця область.

Учасники СЕП, місцезнаходженням яких є ця область, у разі використання альтернативних засобів телекомунікації або обміну файлами СЕП через створений Національним банком пункт приймання/передавання інформації на змінних носіях припиняють виконання початкових платежів у СЕП у режимі реального часу";

пункти 8.4 - 8.6 викласти в такій редакції:

"8.4. Учасник СЕП, який не може відновити телекомунікаційну взаємодію з СЕП або відновлює функціонування у віддаленому резервному пункті, виконує обмін інформацією з СЕП у порядку, погодженому з Національним банком.

8.5. Учасник СЕП, який не може відновити свою роботу з використанням САБ, зобов'язаний протягом однієї доби після припинення роботи повідомити про це Національний банк.

Національний банк після отримання повідомлення забороняє приймати початкові платежі в СЕП від цього учасника, а також від інших учасників СЕП на адресу цього учасника. Національний банк виконує квитування файлів платежів на адресу цього учасника.

8.6. Національний банк відновлює функціонування ЦОСЕП у віддаленому резервному пункті з урахуванням таких особливостей:

у разі руйнування в проміжку між банківськими днями - без втрати інформації про здійснені платежі;

у разі руйнування протягом банківського дня - за станом на початок банківського дня. Розрахунки, здійснені в СЕП протягом цього банківського дня до часу руйнування, анулюються.

Національний банк має право припинити роботу СЕП у режимі реального часу";

пункти 8.7 - 8.9 виключити.

2.9. У главі 9:

у назві глави слово "ринкових" виключити;

пункт 9.1 викласти в такій редакції:

"9.1. Національний банк забезпечує в надзвичайний період роботу систем автоматизації інструментів монетарної політики (далі в цій главі - системи автоматизації) для виконання таких функцій:

обслуговування операцій з розміщення, обігу, сплати доходу та погашення державних цінних паперів;

проведення операцій з рефінансування банків;

кількісний облік депозитних сертифікатів Національного банку;

проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів";

пункт 9.2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 9.3 - 9.7 уважати відповідно пунктами 9.2 - 9.6;

у пункті 9.4 цифри "10.2 - 10.4" замінити цифрами "9.2 - 9.3";

пункт 9.5 викласти в такій редакції:

"9.5. Національний банк у разі тимчасового припинення функціонування роботи систем автоматизації виконує операції цих систем у ручному режимі з використанням документів на паперових носіях і здійснює обмін відповідною інформацією з учасниками систем автоматизації на паперових носіях";

пункт 9.6 виключити.

2.10. Главу 10 викласти в такій редакції:

"Глава 10. Функціонування Національної системи масових електронних платежів у надзвичайний період

10.1. Рада Платіжної організації НСМЕП (далі - Рада) здійснює загальне управління, Головний процесинговий центр НСМЕП (далі - ГПЦ) - оперативне управління роботою НСМЕП у надзвичайний період.

10.2. Рада має право:

змінювати регламент роботи НСМЕП;

тимчасово припиняти роботу членів/учасників НСМЕП у міжбанківському режимі;

зупиняти виконання окремих функцій системи та роботу НСМЕП за окремими платіжними інструментами.

10.3. Національний банк у разі неможливості штатного функціонування ГПЦ за місцем розташування забезпечує функціонування резервного ГПЦ і резервного центру генерації ключової інформації в Управлінні Національного банку України в Харківській області та надає доступ від телекомунікаційних мереж членів/учасників НСМЕП до резервного ГПЦ.

10.4. Член/учасник НСМЕП у разі порушення функціонування телекомунікаційних мереж усередині його інформаційної мережі продовжує роботу свого процесингового центру (далі - ПЦ) у межах залишків лімітів клієнтів у базі даних та балансів спеціальних платіжних засобів.

Член НСМЕП приймає рішення щодо обмеження роботи клієнтів.

10.5. Платіжна організація не зупиняє і не обмежує роботу в НСМЕП члена/учасника НСМЕП у разі порушення функціонування телекомунікаційних мереж члена/учасника НСМЕП.

10.6. Член/учасник НСМЕП у разі порушення функціонування телекомунікаційних мереж на рівні обміну інформацією з регіональним процесинговим центром НСМЕП (далі - РПЦ) у місті Харкові та/або ГПЦ продовжує роботу на термін актуальності стоп-листів, що встановлюється Радою.

10.7. Член НСМЕП у разі зупинення роботи САБ або відсутності взаємодії між ПЦ і САБ може продовжувати свою роботу в межах лімітів за рахунками клієнтів.

10.8. Член/учасник НСМЕП у разі одночасного припинення функціонування ГПЦ та РПЦ продовжує роботу без додаткових обмежень на термін актуальності стоп-листів, що встановлений Радою.

10.9. У разі порушення штатного режиму взаємодії з РПЦ та/або ГПЦ член НСМЕП самостійно приймає рішення про можливість обслуговування карток, емітованих іншими членами НСМЕП.

10.10. Територіальні управління Національного банку, ПЦ, члени/учасники НСМЕП відновлюють штатне функціонування НСМЕП після скасування надзвичайного періоду в такому порядку:

відновлюють повноцінну роботу ПЦ і САБ та відображають у них усі операції, що були виконані в надзвичайний період нештатним способом;

скасовують обмеження, що були встановлені на час дії надзвичайного періоду;

завершують усі міжбанківські розрахунки, що не були завершені під час надзвичайного періоду".

2.11. У главі 11:

в абзаці другому пункту 11.1 слова "оптичних або магнітооптичних" виключити;

у першому реченні абзацу третього пункту 11.3 абревіатуру "АРМ-НБУ" замінити словами "АРМ-НБУ-інформаційний";

у першому реченні абзацу першого пункту 11.5 слова "адміністративного будинку" замінити словами "центрального апарату Національного банку".

2.12. Главу 12 виключити.

У зв'язку з цим глави 13 - 15 уважати відповідно главами 12 - 14 з відповідною перенумерацією пунктів.

2.13. Главу 12 викласти в такій редакції:

"Глава 12. Робота системи автоматизації банківських операцій Національного банку в надзвичайний період

12.1. Національний банк забезпечує в надзвичайний період виконання операцій, пов'язаних з ліквідністю, монетарною політикою, остаточним розрахунком за результатами роботи інших інформаційних систем тощо, і має право призупинити виконання інших операцій.

12.2. Національний банк у разі неможливості відновлення роботи САБО Операційного управління Національного банку за місцем її штатного функціонування розгортає програмно-технічний комплекс САБО Операційного управління Національного банку в іншій структурній одиниці Національного банку.

12.3. Національний банк у разі неможливості відновлення роботи САБО територіального управління за місцем її штатного функціонування приймає одне з таких рішень:

тимчасове призупинення виконання операцій територіальним управлінням до відновлення функціонування САБО;

виконання обмеженого переліку операцій цього територіального управління іншою структурною одиницею Національного банку;

відновлення функціонування САБО територіального управління в іншій структурній одиниці Національного банку".

2.14. Главу 13 виключити.

У зв'язку з цим главу 14 уважати главою 13 з відповідною перенумерацією пунктів.

2.15. У пункті 13.1 глави 13:

в абзаці першому слова "а саме" виключити;

абзаци другий - четвертий виключити.

3. У розділі III:

3.1. Абзац третій пункту 1.1 глави 1 викласти в такій редакції:

"забезпечити наявність ресурсів (зокрема програмно-технічних засобів, резервних джерел електроживлення тощо), потрібних для виконання Плану, та відповідної організаційної інфраструктури".

3.2. Назву глави 2 викласти в такій редакції:

"Глава 2. Вимоги до Плану в частині забезпечення безперервної діяльності інформаційних систем".

3.3. Главу 4 після пункту 4.5 доповнити новим пунктом такого змісту:

"4.6. Банк зобов'язаний забезпечити технічні засоби САБ і телекомунікаційної системи банку відповідними засобами безперебійного (UPS) та/або резервного (дизель-генератор тощо) живлення, які мають у разі відключення електроживлення забезпечити роботу цих систем протягом часу, потрібного для завершення виконання банком операцій, які необхідно виконати цього самого банківського дня".

3.4. В абзаці восьмому пункту 6.10 глави 6 слова "оптичні диски та інші" виключити.

3.5. Пункт 7.4 глави 7 викласти в такій редакції:

"7.4. Банк у разі порушення штатного функціонування САБ виконує відновлення обліку засобами САБ згідно з принципом безперервності з дотриманням вимог пункту 6.10 глави 6 розділу II цього Положення".

3.6. У другому реченні пункту 9.4 глави 9 слова "що містять звітність за рік" замінити словами "кожний з яких містить архів особливо важливих даних за відповідний рік".

4. У додатку до Положення:

абревіатуру "МФО" виключити;

колонку 3 пункту 8 таблиці "Структура інформаційного рядка файла "Операції" викласти в такій редакції:

"Умовний числовий код документа згідно з нормативно-правовим актом Національного банку України, який регулює міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті".

5. У тексті Положення та додатку до нього абревіатури "СЕМП" і "ВПС" замінити відповідно абревіатурами "СЕП" і "ВМПС", слова "система електронних міжбанківських переказів" у всіх відмінках замінити абревіатурою "СЕП".

 

Директор Департаменту
інформатизації
 

 
А. С. Савченко
 

Опрос