Идет загрузка документа (219 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке составления годовых финансовых отчетов за 2008 год учреждениями и организациями, получающими средства государственного или местных бюджетов

Государственное казначейство Украины
Приказ от 10.01.2009 № 4
действует с 01.02.2009

Про порядок складання річних фінансових звітів за 2008 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів

Наказ Державного казначейства України
Міністерства фінансів України
від 10 січня 2009 року N 4

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 січня 2009 р. за N 47/16063

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України", Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положення про Державне казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232, з метою встановлення єдиних вимог щодо складання річних фінансових звітів за 2008 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, НАКАЗУЮ:

1. Поширити дію Порядку складання річних фінансових звітів за 2007 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 10.01.2008 N 3, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.01.2008 за N 27/14718 (із змінами), при складанні річних фінансових звітів за 2008 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів.

2. Затвердити Зміни до Порядку складання річних фінансових звітів за 2007 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів (додаються).

3. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н. І.) та Юридичному департаменту (Зіневич О. Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Зміни до Порядку складання річних фінансових звітів за 2007 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів головним розпорядникам бюджетних коштів, довести до відома підпорядкованих установ, а органам Державного казначейства України та місцевим фінансовим органам - до установ, що ними обслуговуються.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова 

Т. Я. Слюз 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Міністра
фінансів України  

 
А. І. Мярковський 

Директор Департаменту
реформування бюджетної системи
 

 
Ю. М. Футоранська
 

 

Зміни
до Порядку складання річних фінансових звітів за 2007 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів

1. У главі 1:

1.1. Пункт 1.3 викласти в такій редакції:

"1.3. Фінансова звітність повинна містити інформацію про всі проведені операції, які відбулися у звітному періоді".

1.2. Абзац другий пункту 1.4 викласти в такій редакції:

"Звітним періодом для установ, які створені протягом звітного року, є період від створення установи до кінця року. Звітним періодом установ, що ліквідуються, є період з початку року до часу ліквідації установи".

1.3. Абзац другий пункту 1.10 викласти в такій редакції:

"Суми заборгованості за виплатою допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; за внутрівідомчими розрахунками з централізованого постачання матеріальних цінностей; розрахунки за депозитними операціями; довгострокові зобов'язання, короткострокові позики, поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, короткострокові векселі видані (за винятком тієї заборгованості, джерелом погашення якої будуть кошторисні призначення); заборгованість за недостачами і крадіжками коштів та матеріальних цінностей; розрахунки з депонентами; розрахунки за коштами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (у разі, коли суми кредиторської заборгованості перед працівниками та суми дебіторської заборгованості Фонду однакові) та заборгованість за іншими сумами, що не відносяться до виконання кошторису установи, не включаються до форми N 7д, N 7м.".

1.4. У пункті 1.13:

1.4.1. Абзаци перший та другий викласти в такій редакції:

"1.13. При казначейській формі обслуговування кошторисів дані фінансових звітів розпорядників бюджетних коштів перевіряються в частині відповідності аналогічних даних, відображених в обліку органів Державного казначейства України, і візуються останніми (з проставленням підпису, печатки або штампа на кожній сторінці всіх форм фінансового звіту).

Віза органу Державного казначейства України засвідчує, що дані звітів розпорядників бюджетних коштів є тотожними аналогічним даним обліку органів Державного казначейства України і підлягають консолідації у зведеному звіті розпорядника бюджетних коштів вищого рівня".

1.4.2. Абзац четвертий викласти в такій редакції:

"У завізовані звіти забороняється вносити зміни без попереднього погодження з органом Державного казначейства України, який ці звіти візував".

1.5. Абзац третій пункту 1.14 викласти в такій редакції:

"Зведена фінансова звітність головних розпорядників бюджетних коштів повинна дорівнювати аналогічним зведеним звітним даним органів Державного казначейства України".

1.6. В абзаці першому пункту 1.17 слова "виконання бюджетів" замінити на словами "виконання місцевих бюджетів".

1.7. Пункт 1.18 доповнити абзацами п'ятим - восьмим такого змісту:

"За формами вищезазначених фінансових звітів складаються відповідні реєстри:

Реєстр форм звітів про надходження та використання коштів загального фонду (додаток 44) (додається);

Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду (додаток 45) (додається);

Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ (додаток 46) (додається).".

2. У главі 2:

2.1. У пункті 2.2:

2.1.1. Абзац сьомий викласти в такій редакції:

"Усі розрахунки мають бути завершені на кінець звітного періоду в межах виділених бюджетних асигнувань. Суми дебіторської та кредиторської заборгованості у "Звіті про заборгованість за бюджетними коштами" (форма N 7д, N 7м) на звітну дату не визначаються".

2.1.2. Абзац восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати відповідно абзацом восьмим.

2.2. Абзаци третій - шостий пункту 2.3 викласти в такій редакції:

"Крім зазначених вище форм, Фонди складають і подають до Державного казначейства України та Міністерства фінансів України такі форми річної фінансової звітності:

Баланс;

Звіт про виконання бюджету Фонду.

Ці звіти складаються за нормативно-правовими актами відповідних Фондів".

2.3. Пункт 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. Розпорядники бюджетних коштів операції за бюджетними програмами, призначення за якими встановлюються Законом про Державний бюджет України за загальнодержавними видатками та рішенням відповідної ради про затвердження місцевого бюджету в частині міжбюджетних трансфертів, для відображення у фінансовій звітності, складають і подають до органів Державного казначейства України "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" (N 2д, N 2м) та/або "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (N 4-3д, N 4-3м).

Такі звіти подаються також відповідним головним розпорядникам бюджетних коштів, яким за бюджетними програмами (функціями) встановлені бюджетні призначення законом про Державний бюджет України або рішенням про місцевий бюджет.".

3. У главі 3:

3.1. У пункті 3.1:

3.1.1. Абзац перший викласти в такій редакції: 

"3.1. "Баланс" (форма N 1) (додаток 1) містить узагальнені підсумкові показники, отримані на підставі звірених даних бухгалтерського обліку за станом на початок та на кінець бюджетного періоду. Звітні дані мають бути достовірними, об'єктивними, реальними. Звітні дані статей "Балансу" на початок року повинні бути тотожними даним графи 4 "На кінець року" фінансового звіту попереднього звітного року.".

3.1.2. У розділі II "Оборотні активи": 

Абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

"Рядок 200 "Розрахунки за окремими програмами". Відображаються суми заборгованості бюджетних установ за звітний період, що виникла при виконанні видаткової частини кошторису за окремими програмами, передбаченими в Державному бюджеті України (за придбані та відпущені матеріальні цінності державного резерву, за надані пільгові довгострокові кредити тощо).".

Абзац двадцять четвертий викласти в такій редакції:

"243 "Рахунки в іноземній валюті". Призначений для обліку коштів в іноземній валюті загального чи спеціального фондів бюджету, що належать бюджетній установі й перебувають на поточному рахунку в установі банку на звітну дату. Сума коштів відображається у звіті в національній валюті України та розшифровується в Довідці про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 23) до пояснювальної записки;".

Абзац двадцять п'ятий викласти в такій редакції:

"244 "Інші поточні рахунки". Відображається сума коштів, які зберігаються на поточних рахунках в установах банків, відкритих на ім'я бюджетної установи, що не ввійшла в рядки 241, 242, 243.".

3.1.3. Абзац перший в розділі III "Витрати" викласти в такій редакції:

"Графа 4 "На кінець року" розділу III "Витрати" в річному фінансовому звіті не заповнюється. Усі фактичні видатки і витрати бюджетної установи, проведені у звітному періоді, остаточними оборотами в кінці року списуються на результати виконання кошторису за рік". 

3.1.4. У розділі II "Зобов'язання":

В абзаці другому слова "які не виникають у процесі її звичайної діяльності і" виключити.

В абзаці одинадцятому слова "(у тому числі відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи")" виключити.

В абзаці дванадцятому слова "(у тому числі відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи")" виключити.

Абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"427 "Розрахунки з підзвітними особами". Відображається кредиторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами."

Абзац п'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"429 "Розрахунки за іншими операціями". Відображаються суми кредиторської заборгованості за всіма іншими операціями бюджетної установи, що не ввійшли до рядків 421 - 428. Також у графі 3 "На початок року" відображаються суми кредиторської заборгованості, які склалися на початок року за розрахунками з працівниками за товари, продані в кредит торговельними організаціями, за заробітною платою з безготівкового перерахування на особистий вклад працівника в установу банку, за утриманням членських профспілкових внесків, за виконавчими листами та іншими документами.".

3.1.5. Абзац перший розділу III "Доходи" викласти в такій редакції:

"Графа 4 "На кінець року" розділу III "Доходи", у річному фінансовому звіті не заповнюється. Усі доходи бюджетної установи, отримані у звітному періоді на виконання кошторису, остаточними оборотами в кінці року списуються на результати виконання кошторису за рік".

3.2. В абзаці шостому пункту 3.8 слова "відповідного джерела надходжень" виключити.

3.3. Пункт 3.9 викласти в такій редакції:

"3.9. При перерахуванні власних надходжень бюджетних установ у частині плати за послуги, що надаються бюджетними установами, отриманих у поточному році між установами вищого та нижчого рівнів у межах однієї програми або навпаки - установа, що перераховує їх відображає як зменшення доходів у звіті форми N 4-1д, N 4-1м.

Установа, що отримує кошти, відображає їх як надходження доходів та використовує згідно з кошторисом.".

3.4. У пункті 3.13:

3.4.1. Абзац одинадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - тридцять третій уважати відповідно абзацами одинадцятим - тридцять другим.

3.4.2. Абзаци одинадцятий та дванадцятий викласти в такій редакції:

"у рядку 070 "Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання" наводиться сума вартості матеріалів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 238 "Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання";

у рядку 080 "Інші матеріали" наводиться сума вартості матеріалів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 239 "Інші матеріали";".

3.4.3. В абзаці тринадцятому цифри "231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239;" замінити на цифри "231 - 239;".

3.5. У пункті 3.14:

3.5.1. Друге речення абзацу чотирнадцятого викласти в такій редакції: "Тобто це заборгованість, що виникає на 30-й день після закінчення терміну обов'язкового платежу згідно з укладеними договорами, або якщо дата платежу не визначена після виписування рахунку на оплату;".

3.5.2. В абзаці вісімнадцятому слова та цифри "у 2001 - 2007 бюджетних роках" замінити словами та цифрами "за період з 2001 року".

3.5.3. В абзаці дев'ятнадцятому слова та цифри "у 2001 - 2007 роках" замінити словами та цифрами "за період з 2001 року".

3.5.4. Друге речення абзацу двадцятого викласти в такій редакції: "Тобто це заборгованість, що виникає на 30-й день після закінчення терміну обов'язкового платежу згідно з укладеними договорами, або якщо дата платежу не визначена після отримання підтвердних документів за отримані товари, виконані роботи, надані послуги;".

3.6. Абзаци дев'ятий та десятий пункту 3.15 викласти в такій редакції:

"Суми повернутих позичальниками кредитів, які надавалися із загального фонду бюджету, у формі N 7д.1, N 7м.1 відображаються як зменшення дебіторської заборгованості в сумі повернутих кредитів (тобто відображається різниця між сумою наданих кредитів та сумою повернутих кредитів) та як зменшення кредиторської заборгованості перед загальним фондом бюджету на суму коштів, перерахованих розпорядником бюджетних коштів до загального фонду бюджету.

За сумами кредитів, наданих позичальникам із спеціального фонду бюджету (у разі рекредитування), відображається дебіторська заборгованість в сумі наданих кредитів, зменшена на суму повернених коштів позичальниками.".

3.7. У пункті 3.16:

3.7.1. Абзац восьмий викласти в такій редакції:

"у рядку 200 "Проведені витрати звітного року" наводяться суми списаних фактичних видатків звітного року, проведених за рахунок коштів загального фонду бюджету;".

3.7.2. Після абзацу десятого доповнити пункт абзацом одинадцятим такого змісту:

"у рядку 203 "надання кредитів" з усієї суми наводяться суми списаних кредитів, які були надані;".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - сорок п'ятий уважати відповідно абзацами дванадцятим - сорок шостим.

3.7.3. Абзац тридцять п'ятий викласти в такій редакції:

"у рядку 500 "Проведені витрати звітного року" відображаються суми списаних остаточними оборотами видатків звітного року, які проведені за рахунок коштів спеціального фонду бюджету;".

3.7.4. Після абзацу тридцять сьомого доповнити пункт абзацом тридцять восьмим такого змісту:

"у рядку 503 "надання кредитів" з усієї суми наводяться суми списаних остаточними оборотами кредитів, які були надані;".

У зв'язку з цим абзаци тридцять восьмий - сорок шостий уважати відповідно абзацами тридцять дев'ятим - сорок сьомим.

4. У главі 6:

4.1. У пункті 6.2:

4.1.1. Підпункт 6.2.2 доповнити абзацом такого змісту:

"У зведених річних фінансових звітах головних розпорядників бюджетних коштів та бюджетних установ, що мають підвідомчі установи, така довідка не подається.".

4.1.2. У підпункті 6.2.3:

Абзац перший викласти в такій редакції:

"Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках бюджетних установ, відкритих в органах Державного казначейства України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, за станом на 1 січня 20__ року (додаток 20). Складається установами за даними довідок органів Державного казначейства України або установ банків".

Доповнити підпункт абзацом такого змісту:

"У зведених річних фінансових звітах головних розпорядників бюджетних коштів та бюджетних установ, що мають підвідомчі установи, така довідка не подається.".

4.1.3. Підпункт 6.2.5 доповнити абзацом такого змісту:

"У зведених річних фінансових звітах головних розпорядників бюджетних коштів та бюджетних установ, що мають підвідомчі установи, така довідка не подається.".

4.1.4. Друге речення підпункту 6.2.6 викласти в такій редакції: "Дані в рядку "Разом" графи 4 Довідки повинні відповідати даним рядка 243 "Рахунки в іноземній валюті" графи 4 "На кінець року" форми N 1 "Баланс".

4.1.5. Підпункт 6.2.8 викласти в такій редакції:

"6.2.8. Довідка про виконання статті 68 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" в частині спрямування обсягів власних надходжень бюджетних установ, які перевищують відповідні витрати, встановлені додатком N 3 до цього Закону або рішенням про місцевий бюджет (додаток 25)".

4.1.6. Абзац другий підпункту 6.2.9 викласти в такій редакції:

"У цій довідці відображаються відсотки, нараховані банком на залишок коштів у національній та іноземній валютах, які відображаються в рядку 187 форми N 1 "Баланс".

4.1.7. Підпункт 6.2.10 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 6.2.11 - 6.2.26 уважати відповідно підпунктами 6.2.10 - 6.2.25.

4.1.8. Доповнити пункт підпунктом 6.2.26 такого змісту:

"6.2.26. Довідка щодо виконання розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України за програмами, які фінансуються за рахунок позик міжнародних фінансових організацій (додаток 43)" (додається).

4.1.9. Доповнити пункт підпунктом 6.2.27 такого змісту:

"6.2.27. Реєстр форм звітів про надходження та використання коштів загального фонду (додаток 44).".

4.1.10. Доповнити пункт підпунктом 6.2.28 такого змісту:

"6.2.28. Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду (додаток 45).".

4.1.11. Доповнити пункт підпунктом 6.2.29 такого змісту:

"6.2.29. Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ (додаток 46). Складається окремо за загальним і спеціальним фондами.".

4.1.12. Доповнити пункт підпунктом 6.2.30 такого змісту:

"6.2.30. Довідка про операції бюджетних установ із надання та повернення кредитів (додаток 47)" (додається).

5. Назву додатка 20 "Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках установ за станом на 1 січня 2008 року" змінити на назву "Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках бюджетних установ, відкритих в органах Державного казначейства України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, за станом на 1 січня 20__ року".

6. Назву додатка 25 "Довідка про виконання статті 73 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" змінити на назву "Довідка про виконання статті 68 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України".

7. Додаток 27 виключити.

У зв'язку з цим додатки 28 - 43 вважати відповідно додатками 27 - 42.

8. Додатки до Порядку 1, 9, 12, 13, 16, 18, 23, 26, 30, 33 викласти в новій редакції (додаються).

9. У тексті Порядку та додатків слова та цифри "за 2006 рік" замінити словами "за попередній звітний рік"; "за 2007 рік" замінити словами "за звітний рік"; "на 2007 рік" замінити словами "на звітний рік"; "на 01.01.2007" замінити словами та цифрами "на 01.01.20__"; "на 01.01.2008" замінити словами та цифрами "на 01.01.20__"; "на 1 січня 2008 року" замінити словами та цифрами "на 1 січня 20__ року" у відповідних відмінках.

10. У назвах додатків до Порядку цифри та слова "за 2007 рік" замінити на слова "за ____ рік".

 

Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності
 

 
 
 
Н. І. Сушко
 

 

БАЛАНС (форма N 1)

за ________ рік

 

 

Коди 

 
 

за ДКУД
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


Установа ____________________________________________________ 

за ЄДРПОУ 

Код відомчої класифікації видатків ________________________________
Періодичність: річна.
Одиниця виміру: грн. коп. 

за СПОДУ 

АКТИВ 

Код рядка 

На початок року 

На кінець року 

1 

2 

3 

4 

I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ 

 

 

 

Нематеріальні активи 

 

 

 

   Залишкова вартість 

110 

 

 

   Знос 

111 

 

 

   Первісна вартість 

112 

 

 

Основні засоби 

 

 

 

   Залишкова вартість 

120 

 

 

   Знос 

121 

 

 

   Первісна вартість 

122 

 

 

Інші необоротні матеріальні активи 

 

 

 

   Залишкова вартість 

130 

 

 

   Знос 

131 

 

 

   Первісна вартість 

132 

 

 

Незавершене капітальне будівництво 

140 

 

 

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ 

 

 

 

Матеріали і продукти харчування 

150 

 

 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 

160 

 

 

Інші запаси 

170 

 

 

Дебіторська заборгованість 

180 

 

 

   Розрахунки з постачальниками, підрядниками та
   замовниками за виконані роботи й надані послуги 

181 

 

 

   Розрахунки із податків та платежів 

182 

 

 

   Розрахунки із страхування 

183 

 

 

   Розрахунки з відшкодування завданих збитків 

184 

 

 

   Розрахунки за спеціальними видами платежів 

185 

 

 

   Розрахунки з підзвітними особами 

186 

 

 

   Розрахунки за іншими операціями 

187 

 

 

Розрахунки за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей 

190 

 

 

Розрахунки за окремими програмами 

200 

 

 

Короткострокові векселі одержані 

210 

 

 

Інші кошти 

220 

 

 

Грошові кошти в дорозі 

230 

 

 

Рахунки в банках 

240 

 

 

   Рахунки загального фонду 

241 

 

 

   Рахунки спеціального фонду 

242 

 

 

   Рахунки в іноземній валюті 

243 

 

 

   Інші поточні рахунки 

244 

 

 

Рахунки в казначействі загального фонду 

250 

 

 

Рахунки в казначействі спеціального фонду 

260 

 

 

   Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів,
   отриманих як плата за послуги 

261 

 

 

   Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів,
   отриманих за іншими джерелами власних надходжень 

262 

 

 

   Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших
   надходжень спеціального фонду 

263 

 

 

   Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів,
   отриманих на виконання програм
   соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 

264 

 

 

Інші рахунки в казначействі 

270 

 

 

Каса 

280 

 

 

III. ВИТРАТИ 

 

 

 

Видатки загального фонду 

290 

 

 

   Видатки державного бюджету 

291 

 

 

   Видатки місцевого бюджету 

292 

 

 

Видатки спеціального фонду 

300 

 

 

   Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги 

301 

 

 

   Видатки за іншими джерелами власних надходжень 

302 

 

 

   Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду 

303 

 

 

   Видатки за коштами, отриманими на виконання програм
   соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 

304 

 

 

 

310 

 

 

БАЛАНС 

320 

 

 

ПАСИВ 

Код рядка 

На початок року 

На кінець року 

1 

2 

3 

4 

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

 

 

 

Фонд у необоротних активах 

330 

 

 

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах 

340 

 

 

Результат виконання кошторису за загальним фондом 

350 

 

 

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом 

360 

 

 

Результати переоцінок 

370 

 

 

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

 

 

 

Довгострокові зобов'язання 

380 

 

 

Короткострокові позики 

390 

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 

400 

 

 

Короткострокові векселі видані 

410 

 

 

Кредиторська заборгованість 

420 

 

 

   Розрахунки з постачальниками, підрядниками та
   замовниками за виконані роботи й надані послуги 

421 

 

 

   Розрахунки за спеціальними видами платежів 

422 

 

 

   Розрахунки із податків та платежів 

423 

 

 

   Розрахунки із страхування 

424 

 

 

   Розрахунки із заробітної плати 

425 

 

 

   Розрахунки зі стипендіатами 

426 

 

 

   Розрахунки з підзвітними особами 

427 

 

 

   Розрахунки за депозитними сумами 

428 

 

 

   Розрахунки за іншими операціями 

429 

 

 

Розрахунки за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей 

430 

 

 

Розрахунки за окремими програмами 

440 

 

 

III. ДОХОДИ 

 

 

 

Доходи загального фонду 

450 

 

 

   Доходи державного бюджету 

451 

 

 

   Доходи місцевого бюджету 

452 

 

 

Доходи спеціального фонду 

460 

 

 

   Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги 

461 

 

 

   Доходи за іншими джерелами власних надходжень 

462 

 

 

   Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду 

463 

 

 

   Доходи за коштами, отриманими на виконання програм
   соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 

464 

 

 

 

465 

 

 

 

470 

 

 

БАЛАНС 

480 

 

 

ДОВІДКА ДО РАХУНКУ 71 "ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ"
(у частині інших надходжень)

Дебет 

Код рядка 

Сума 

Кредит 

Код рядка 

Сума 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Сума доходів, що списана на фінансовий результат 

490 

 

Надійшло асигнувань за іншими надходженнями спеціального фонду (одержаними за розподілами) 

530 

 

 

500 

 

Надійшло за позиками міжнародних фінансових організацій 

540 

 

 

510 

 

 

550 

 

Разом 

560 

 

Разом 

520 

 

Залишок за рахунком на кінець звітного періоду 

570 

 

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

N з/п 

Назва рахунку позабалансового обліку 

Залишок на 01.01.2007 

Надходження 

Вибуття 

Залишок на кінець звітного періоду 

сума 

сума 

сума 

сума 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

01 "Орендовані необоротні активи" 

 

 

 

 

02 "Активи на відповідальному зберіганні" 

 

 

 

 

04 "Непередбачені активи і зобов'язання" 

 

 

 

 

05 "Гарантії та забезпечення" 

 

 

 

 

06 "Матеріальні цінності, закуплені шляхом централізованого постачання" 

 

 

 

 

07 "Списані активи та зобов'язання" 

 

 

 

 

08 "Бланки суворого обліку" 

 

 

 

 

09 "Призначення та зобов'язання" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом 

 

 

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

"___" ____________ 20__ р.

 

Звіт
про рух матеріалів і продуктів харчування (форма N 6)

за _______ рік 

 

 

Коди 

за ДКУД 

 

 

 

 

 

 

 


 

Установа ____________________________________________________ 

за ЄДРПОУ 

Територія ____________________________________________________ 

за КОАТУУ 

Код відомчої класифікації видатків _______________________________ 

за СПОДУ 

Галузь (вид діяльності) _________________________________________
Періодичність: річна.
Одиниця виміру: грн. коп. 

за ЗКГНГ 

Показники 

Код рядка 

Залишок на початок року 

Залишок на кінець року 

Витрачено на потреби установи за рік 

1 

2 

3 

4 

5 

Матеріали для учбових, наукових та інших цілей (231) 

010 

 

 

 

   з них:
   дорогоцінні метали 

 
011 

 

 

 

   скло 

012 

 

 

 

   реактиви 

013 

 

 

 

Продукти харчування (232) 

020 

 

 

 

Медикаменти і перев'язувальні засоби (233) 

030 

 

 

 

Господарські матеріали і канцелярське приладдя (234) 

040 

 

 

 

   з них будівельні матеріали для
   поточного і капітального ремонту 

041 

 

 

 

Паливо, горючі і мастильні матеріали (235) 

050 

 

 

 

Тара (236) 

060 

 

 

 

Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання (238) 

070 

 

 

 

Інші матеріали (239) 

080 

 

 

 

Разом матеріалів і продуктів харчування (231 - 239) 

100 

 

 

 

Показники 

Код рядка 

Сума 

1 

2 

3 

Надходження - разом 

110 

 

     у тому числі за рахунок: 
коштів загального фонду бюджету 

 
120 

 
 

коштів спеціального фонду бюджету 

130 

 

     з них:
     гранти, дарунки 

 
131 

 
 

     лишки 

132 

 

безоплатних надходжень у межах головного розпорядника бюджетних коштів 

140 

 

     з них централізоване постачання 

141 

 

проведених переоцінок 

150 

 

інших надходжень 

160 

 

Вибуття - разом 

170 

 

     у тому числі: 
витрачено на потреби установи 

 
180 

 
 

списано недостач, виявлених в результаті інвентаризації 

190 

 

     з них:
     за рахунок установи 

 
191 

 
 

     за рахунок винних осіб 

192 

 

безоплатно передано в межах головного розпорядника бюджетних коштів 

200 

 

    з них централізоване постачання 

201 

 

списано непридатні 

210 

 

реалізація зайвих та непотрібних матеріалів і продуктів харчування 

220 

 

інші вибуття 

230 

 

Керівник 

____________________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер

____________________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 20__ р. 

 

Звіт
про результати фінансової діяльності (форма N 9)

за _______ рік 

 

 

Коди 

за ДКУД 

 

 

 

 

 


 

Установа ____________________________________________________ 

за ЄДРПОУ 

Територія ____________________________________________________ 

за КОАТУУ 

Код відомчої класифікації видатків _______________________________ 
Періодичність: річна.
Одиниця виміру: грн. коп. 

за СПОДУ 

Показники 

Код рядка 

За попередній рік 

За звітний рік 

1 

2 

3 

4 

Загальний фонд 

 

Х 

Х 

Отримані асигнування звітного року 

100 

Х 

 

         з державного бюджету 

101 

Х 

 

         з місцевих бюджетів 

102 

Х 

 

Проведені витрати звітного року 

200 

Х 

 

         з них:
         поточні 

 
201 

 
Х 

 

         капітальні 

202 

Х 

 

         надання кредитів 

203 

Х 

 

Списані недостачі матеріалів 

210 

Х 

 

Списана заборгованість 

220 

Х 

 

         у тому числі:
         дебіторська 

 
221 

 
Х 

 

         кредиторська 

222 

Х 

 

Результат переоцінок (+; -) 

230 

Х 

 

Інші видатки 

240 

Х 

 

Фінансовий результат за загальним фондом (+; -) 

300 

 

 

Спеціальний фонд 

 

Х 

Х 

Отримані доходи звітного року 

400 

Х 

 

   Плата за послуги, що надаються бюджетними
   установами 

410 

Х 

 

         у тому числі:
         плата за послуги, що надаються бюджетними
         установами згідно з їх функціональними
         повноваженнями 

 
411 

 
Х 

 

         надходження бюджетних установ від господарської
         та/або виробничої діяльності 

412 

Х 

 

         плата за оренду майна бюджетних установ 

413 

Х 

 

         надходження бюджетних установ від реалізації
         майна 

414 

Х 

 

    Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 

420 

Х 

 

         у тому числі:
         благодійні внески, гранти та дарунки 

 
421 

 
Х 

 

         кошти, які отримують бюджетні установи для
         виконання окремих доручень від підприємств,
         організацій чи фізичних осіб, від інших бюджетних
         установ 

422 

Х 

 

   Інші надходження спеціального фонду 

430 

Х 

 

   Надходження коштів на виконання програм
   соціально-економічного та культурного розвитку
   регіонів 

440 

Х 

 

   Надходження позик міжнародних фінансових
   організацій 

450 

Х 

 

   Перераховано залишок 

460 

Х 

 

   Отримано залишок 

470 

Х 

 

Проведені витрати звітного року 

500 

Х 

 

         з них:
         поточні 

 
501 

Х 

 

         капітальні 

502 

Х 

 

         надання кредитів 

503 

Х 

 

Списані недостачі матеріалів 

510 

Х 

 

Списана заборгованість 

520 

Х 

 

         у тому числі:
         дебіторська 

 
521 

 
Х 

 

         кредиторська 

522 

Х 

 

Результат переоцінок (+; -) 

530 

Х 

 

Інші видатки 

540 

Х 

 

Фінансовий результат за спеціальним фондом (+; -) 

600 

 

 

Керівник 

____________________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер

____________________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 20__ р. 

 

Звіт
про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей в бюджетних установах (форма N 15)

за ______ рік 

 

 

Коди 

за ДКУД

 

 

 

 

 

 

 


Установа ____________________________________________________ 

за ЄДРПОУ 

Територія ____________________________________________________ 

за КОАТУУ 

Код відомчої класифікації видатків ________________________________
Періодичність: річна.
Одиниця виміру: грн. коп. 

за СПОДУ 

Показники 

Код рядка 

Сума 

1 

2 

3 

Недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей на початок року 

010 

 

    з них:
    віднесено на винних осіб 

020 

 

    справи знаходяться в слідчих органах (винні особи не встановлені) 

030 

 

Встановлено недостач та крадіжок грошових коштів та матеріальних цінностей протягом року - усього 

040 

 

    з них:
    віднесено на винних осіб 

 
050 

 

    Списано за рахунок установи в межах природних втрат 

060 

 

    Списано за рахунок установи (винні особи не встановлені) 

070 

 

    Списано за рахунок установи (справи передано в слідчі органи) 

080 

 

Стягнуто з винних осіб 

090 

 

Списано за висновками слідчих органів 

100 

 

Недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей на кінець року (010 + 040 - 060 - 070 - 090 - 100) 

110 

 

    з них:
    залишок заборгованості за винними особами на кінець року
    (020 + 050 - 090) 

 
120 

 

    знаходиться в слідчих органах (030 + 080 - 100) 

130 

 

Керівник 

____________________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер

____________________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 20__ р. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо звірки показників форм річної фінансової звітності за 2008 рік та довідок до пояснювальної записки установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів

N
з/п
 

Показники, що зіставляються 

Порівняльні показники 

1 

2 

3 

Форма N 1 "Баланс"

Рядок 110, графи 3 і 4 

Форма N 1, рядок 112 мінус рядок 111, графи 3 і 4 

Рядок 120, графи 3 і 4 

Форма N 1, рядок 122 мінус рядок 121, графи 3 і 4 

Рядок 130, графи 3 і 4 

Форма N 1, рядок 132 мінус рядок 131, графи 3 і 4 

Сума рядків 110, 120, 130, 140, графи 3 і 4 

Форма N 1, рядок 330, графи 3 і 4 

Сума рядків 112, 122, 132, 140, графи 3 і 4 

Форма N 5, рядок 500, графи 3 і 4 

Рядок 150, графи 3 і 4 

Форма N 6, рядок 100, графи 3 і 4 

Рядок 160, графи 3 і 4 

Форма N 1, рядок 340, графи 3 і 4 

Рядок 180, графи 3 і 4 

Форма N 1, сума рядків від 181 до 187, графи 3 і 4 

Рядок 180, графа 3 плюс рядок 190, графа 3 

Форма N 7д, N 7м, рядок 010, графа 4 плюс рядок 020, графа 4 плюс додаток 26, рядок 140, графа 3 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

10 

Рядок 180, графа 4 плюс рядок 190, графа 4 

Форма N 7д, N 7м, рядок 010, графа 5 плюс рядок 020, графа 5 плюс додаток 26, рядок 140, графа 5 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

11 

Рядок 184, графа 3 

Форма N 15, рядок 020, графа 3 

12 

Рядок 184, графа 4 

Форма N 15, рядок 120, графа 3 

13 

Рядок 200, графа 3 

Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010, графа 4 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

14 

Рядок 200, графа 4 

Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010, графа 5 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

15 

Рядок 240, графи 3 і 4 

Форма N 1, сума рядків від 241 до 244, графи 3 і 4 

16 

Рядок 350, графи 3 і 4 

Форма N 9, рядок 300, графи 3 і 4 

17 

Рядок 360, графи 3 і 4 

Форма N 9, рядок 600, графи 3 і 4 

18 

Рядок 420, графи 3 і 4 

Форма N 1, сума рядків від 421 до 429, графи 3 і 4 

19 

Рядок 440, графа 3 

Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010, графа 6 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

20 

Рядок 440, графа 4 

Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010, графа 7 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

21 

Рядок 380 плюс рядок 390 плюс рядок 400 плюс рядок 410 плюс рядок 420 плюс рядок 430, графа 3 

Форма N 7д, N 7м, рядок 010, графа 8 плюс рядок 020, графа 8 плюс додаток 26, рядок 140, графа 4 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

22 

Рядок 380 плюс рядок 390 плюс рядок 400 плюс рядок 410 плюс рядок 420 плюс рядок 430, графа 4 

Форма N 7д, N 7м, рядок 010, графа 9 плюс рядок 020, графа 9 плюс додаток 26, рядок 140, графа 6 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

23 

Рядок 530 довідки до форми N 1, графа 6 

Зведена форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 7 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

24 

Рядок 540 довідки до форми N 1, графа 6 

Зведена форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 10 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

Форма N 2д, N 2м "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду"

1 

2 

3 

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 8 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

Форма N 9, рядок 200, графа 4 

Форми N 4 звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

1 

2 

3 

Зведена форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 7 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

Довідка до форми N 1, рядок 530, графа 6 

Форма N 4-4д, рядок 010, графа 10 

Форма N 4-4д, рядок 010, графа 5 мінус графа 6 плюс графа 7 мінус рядок 040, графа 8 

Зведена форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 10 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

Довідка до форми N 1, рядок 540, графа 6 

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, за всіма рядками, графа 17 

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, за всіма рядками, графа 6 мінус графа 8 плюс графа 10 мінус графа 13 

Форма N 5 "Звіт про рух необоротних активів"

1 

2 

3 

Рядок 500, графи 3 і 4 

Форма N 1, сума рядків 112, 122, 132, 140, графи 3 і 4 

Рядок 500, графи 3 і 4 

Форма N 5, сума рядків 100, 200, 300, 400, графи 3 і 4 

Рядок 500, графа 4 

Форма N 5, рядок 500 плюс рядок 600 мінус рядок 700, графа 3 

Рядок 600, графа 3 

Форма N 5, рядок 610 плюс рядок 620 плюс рядок 630 плюс рядок 640 плюс рядок 650 плюс рядок 660 плюс рядок 670 плюс рядок 680 плюс рядок 690, графа 3 

Рядок 700, графа 3 

Форма N 5, рядок 710 плюс рядок 720 плюс рядок 730 плюс рядок 740 плюс рядок 750, графа 3 

У зведених звітах розпорядників бюджетних коштів
Рядок 650, графа 3 

У зведених звітах розпорядників бюджетних коштів
Форма N 5, рядок 721, графа 3 

Форма N 6 "Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування"

1 

2 

3 

Рядок 100, графи 3 і 4 

Форма N 1, рядок 150, графи 3 і 4 

Рядок 100, графа 4 

Форма N 6, рядок 100 графа 3 плюс рядок 110, графа 3 мінус рядок 170, графа 3 

Рядок 110, графа 3 

Форма N 6, рядок 120 плюс рядок 130 плюс рядок 140 плюс рядок 150 плюс рядок 160, графа 3 

Рядок 170, графа 3 

Форма N 6, рядок 180 плюс рядок 190 плюс рядок 200 плюс рядок 210 плюс рядок 220 плюс рядок 230, графа 3 

Рядок 100, графа 5 

Форма N 6, рядок 180, графа 3 

У зведених звітах розпорядників бюджетних коштів
Рядок 140, графа 3 

У зведених звітах розпорядників бюджетних коштів
Форма N 6, рядок 200, графа 3 

Форма N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"

1 

2 

3 

Форма N 7д, N 7м, рядок 010, графа 4 плюс рядок 020, графа 4 плюс додаток 26, рядок 140, графа 3 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

Форма N 1, рядок 180, графа 3 плюс рядок 190, графа 3 

Форма N 7д, N 7м, рядок 010, графа 5 плюс рядок 020, графа 5 плюс додаток 26, рядок 140, графа 5 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

Форма N 1, рядок 180, графа 4 плюс рядок 190, графа 4 

Форма N 7д, N 7м, рядок 010, графа 8 плюс рядок 020, графа 8 плюс додаток 26, рядок 140, графа 4 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

Форма N 1, рядок 380 плюс рядок 390 плюс рядок 400 плюс рядок 410 плюс рядок 420 плюс рядок 430, графа 3 

Форма N 7д, N 7м, рядок 010, графа 9 плюс рядок 020, графа 9 плюс додаток 26, рядок 140, графа 6 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

Форма N 1, рядок 380 плюс рядок 390 плюс рядок 400 плюс рядок 410 плюс рядок 420 плюс рядок 430, графа 4 

Форма N 7д, N 7м, графа 9, за всіма рядками, крім рядка 010 

Форма N 7д, N 7м, графа 10 плюс графа 11, за всіма рядками, крім рядка 010 

Форма N 7д.1, N 7м.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами"

1 

2 

3 

Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010, графа 4 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

Форма N 1, рядок 200, графа 3 

Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010, графа 5 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

Форма N 1, рядок 200, графа 4 

Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010, графа 6 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

Форма N 1, рядок 440, графа 3 

Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010, графа 7 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

Форма N 1, рядок 440, графа 4 

Форма N 9 "Звіт про результати фінансової діяльності"

1 

2 

3 

Рядок 300, графи 3 і 4 

Форма N 1, рядок 350, графи 3 і 4 

Рядок 100, графа 4 

Форма N 2, рядок 010, графа 6 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

Рядок 200, графа 4 

Форма N 2, рядок 010, графа 8 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

Рядок 600, графи 3 і 4 

Форма N 1, рядок 360, графи 3 і 4 

Рядок 410, графа 4 

Форма N 4-1, рядок 010, графа 8 

Рядок 420, графа 4 

Форма N 4-2, рядок 010, графа 7 

Рядок 430, графа 4 

Форма N 4-3, рядок 010, графа 7 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

Рядок 440, графа 4 

Форма N 4-4, рядок 010, графа 7 

Рядок 450, графа 4 

Форма N 4-3.1, рядок 010, графа 10 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

Форма N 15 "Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей в бюджетних установах"

1 

2 

3 

Рядок 020, графа 3 

Форма N 1, рядок 184, графа 3 

Рядок 110, графа 3 

Форма N 15, рядок 010 плюс рядок 040 мінус рядок 060 мінус рядок 070 мінус рядок 090 мінус рядок 100, графа 3 

Рядок 120, графа 3 

Форма N 1, рядок 184, графа 4 

Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках підвідомчих бюджетних установ

1 

2 

3 

Підсумковий рядок, графа 4 

Форма N 1, рядок 260, графа 4 

Підсумковий рядок, графа 5 

Форма N 1, рядок 241, графа 4 

Підсумковий рядок, графа 6 

Форма N 1, рядок 242, графа 4 

Довідка про рух грошових коштів

1 

2 

3 

Рядок 010, за всіма графами 

Рядок 020 плюс рядок 030, за всіма графами 

Рядок 010, графа 3 

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 5 

Рядок 010, графа 6 

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 6 

Рядок 010, графа 7 

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 7 

Рядок 010, графа 8 

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 9 

Рядок 020, графа 3 

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 5 

Рядок 020, графа 6 

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 6 

Рядок 020, графа 7 

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 7 

Рядок 020, графа 8 

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 9 

10 

Рядок 030, графа 3 

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 5 

11 

Рядок 030, графа 6 

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 6 

12 

Рядок 030, графа 7 

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 7 

13 

Рядок 030, графа 8 

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 9 

14 

Рядок 040, за всіма графами 

Рядок 050 плюс рядок 060, за всіма графами 

15 

Рядок 040, за всіма графами 

Рядок 070 плюс рядок 120 плюс рядок 150 плюс рядок 160 плюс рядок 170, за всіма графами 

16 

Рядок 070, графа 3 

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 5 

17 

Рядок 070, графа 4 

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 6 

18 

Рядок 070, графа 5 

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 7 

19 

Рядок 070, графа 6 

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 7 плюс графа 9 

20 

Рядок 070, графа 7 

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 070, графа 10 

21 

Рядок 070, графа 8 

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 14 

22 

Рядок 120, графа 3 

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010, графа 5 

23 

Рядок 120, графа 4 

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010, графа 6 

24 

Рядок 120, графа 6 

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010, графа 7 

25 

Рядок 120, графа 7 

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 050, графа 8 

26 

Рядок 120, графа 8 

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010, графа 10 

27 

Рядок 150, графа 3 

Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 5 

28 

Рядок 150, графа 4 

Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 6 

29 

Рядок 150, графа 6 

Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 7 

30 

Рядок 150, графа 7 

Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 8 

31 

Рядок 150, графа 8 

Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 10 

32 

Рядок 160, графа 3 

Форма N 4-4д, рядок 010, графа 5 

33 

Рядок 160, графа 4 

Форма N 4-4д, рядок 010, графа 6 

34 

Рядок 160, графа 6 

Форма N 4-4д, рядок 010, графа 7 

35 

Рядок 160, графа 7 

Форма N 4-4д, рядок 030, графа 8 

36 

Рядок 160, графа 8 

Форма N 4-4д, рядок 010, графа 10 

37 

Рядок 170, графа 3 

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 6 

38 

Рядок 170, графа 4 

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 8 

39 

Рядок 170, графа 6 

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 10 

40 

Рядок 170, графа 7 

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 13 

41 

Рядок 170, графа 8 

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 17 

42 

Рядок 210, за всіма графами 

Рядок 010 плюс рядок 040 плюс рядок 180 плюс рядок 190 плюс рядок 200, за всіма графами 

Довідка про дебіторську заборгованість

1 

2 

3 

Рядок "Разом", графа 3 

Форма N 7д, N 7м, рядок 020, графа 4 

Рядок "Разом", графа 7 

Форма N 7д, N 7м, рядок 020, графа 5 

 

Довідка
про рух грошових коштів

за _______ рік

Установа ____________________________________________________________________________
Код відомчої класифікації
видатків _____________________________________________________________________________
Одиниця виміру: грн. коп. 

Показники 

Код рядка 

Залишок на початок року 

Пере-
раховано залишок
 

Отримано залишок 

Надход-
ження
 

Касові видатки 

Залишок на кінець року 

Загальний фонд - усього: 

010 

 

Х 

Х 

 

 

 

                     з них:
рахунки в органах Державного казначейства 

 
020 

 
Х 

 
Х 

 
Х 

 

 

 
Х 

рахунки в установах банків 

030 

 

Х 

Х 

 

 

 

Спеціальний фонд - усього: 

040 

 

 

 

 

 

 

рахунки в органах Державного казначейства 

050 

 

 

 

 

 

 

рахунки в установах банків 

060 

 

 

 

 

 

 

Власні надходження - перша група 

070 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
- за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями 

 
080 

 
Х 

 
Х 

 
Х 

 

 

 
Х 

- від господарської та/або виробничої діяльності 

090 

Х 

Х 

Х 

 

 

Х 

- за оренду майна бюджетних установ 

100 

Х 

Х 

Х 

 

 

Х 

- від реалізації майна 

110 

Х 

Х 

Х 

 

 

Х 

Власні надходження - друга група 

120 

 

 

 

 

 

 

в тому числі:
- від отримання грантів та дарунків 

 
130 

 
Х 

 
Х 

 
Х 

 

 

 
Х 

- отримані для виконання окремих доручень 

140 

Х 

Х 

Х 

 

 

Х 

Інші надходження 

150 

 

Х 

Х 

 

 

 

Кошти на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 

160 

 

 

Х 

 

 

 

Кошти міжнародних фінансових організацій 

170 

 

 

Х 

 

 

 

Інші рахунки в органах Державного казначейства 

180 

 

Х 

Х 

 

 

 

Поточні рахунки в іноземній валюті 

190 

 

Х 

Х 

 

 

 

Інші поточні рахунки в установах банків 

200 

 

Х 

Х 

 

 

 

Усього (010 + 040 + 180 + 190 + 200) 

210 

 

 

 

 

 

 

Керівник 

____________________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер

____________________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 20__ р. 

 

Довідка
про залишки коштів в іноземній валюті,
що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

за ________ рік

Установа _________________________________________________________________________________________________________________
Код відомчої класифікації видатків _________________________________________________________________________________________
Одиниця виміру: грн. коп. 

N з/п 

Назва установи 

Назва установи банку 

Залишки коштів на кінець звітного року 

 

у тому числі: 

 

 

 

усього 

загальний фонд 

спеціальний фонд 

усього 

кошти державного бюджету 

кошти місцевого бюджету 

усього 

власні надходження 

інші надходження спеціального фонду 

підстава 

перша група 

друга група 

усього 

з них: 

усього 

з них: 

позики міжнародних фінансових організацій 

гранти 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник 

____________________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер

____________________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 20__ р. 

 

Довідка
про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами",

за ______ рік

Установа _____________________________________________________________________________
Код відомчої класифікації видатків ________________________________________________________
Одиниця виміру: грн. коп. 

 

Код рядка 

На початок року 

На кінець звітного періоду 

д-т 

к-т 

д-т 

к-т 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Допомога і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

010 

 

 

 

 

Внутрівідомчі розрахунки з централізованого постачання матеріальних цінностей 

020 

 

 

 

 

Розрахунки за депозитними операціями 

030 

 

 

 

 

Довгострокові зобов'язання 

040 

 

 

 

 

Короткострокові позики 

050 

 

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 

060 

 

 

 

 

Короткострокові векселі видані 

070 

 

 

 

 

Заборгованість за недостачами і крадіжками коштів та матеріальних цінностей 

080 

 

 

 

 

Розрахунки з депонентами 

090 

 

 

 

 

Відсотки, нараховані банком на залишок коштів у національній та іноземній валютах 

100 

 

 

 

 

Заборгованість АКБ "Україна" та інших ліквідованих банків 

110 

 

 

 

 

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями 

120 

 

 

 

 

Розрахунки за іншими операціями 

130 

 

 

 

 

у тому числі: 

 
131 

 

 

 

 

 

132 

 

 

 

 

 

133 

 

 

 

 

Разом 

140 

 

 

 

 

Керівник 

____________________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер

____________________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" _____________ 20__ р. 

 

Довідка
про дебіторську заборгованість

за _______ рік

Установа __________________________________________________________________________________________________________________
Код відомчої класифікації видатків _____________________________________________________________________________________________
Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити).
Одиниця виміру: грн. коп. 

Коди програмної класифікації видатків державного бюджету або тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів 

КЕКВ 

Дебіторська заборгованість на початок року 

Дебіторська заборгованість з простроченим строком позовної давності, що настав протягом звітного року 

Списана дебіторська заборгованість протягом року 

Дебіторська заборгованість на кінець року 

усього 

з неї: 

усього 

до одного місяця 

прострочена 

строк позовної давності якої минув 

усього 

з неї: 

строк позовної давності якої минув 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник 

____________________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер

____________________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 20__ р. 

 

Довідка
про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду

за ______ рік 

 

 

Коди 

за ДКУД

 

 

 

 

 

 

 

 


Установа ________________________________________________________________________________________ 

за ЄДРПОУ 

Територія ________________________________________________________________________________________ 

за КОАТУУ 

Галузь (вид діяльності) ____________________________________________________________________________ 

за ЗКГНГ 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________ 

за СПОДУ 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ___________________

Код та назва відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів _______________________________________

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____________________

Періодичність: річна.
Одиниця виміру: грн. коп. 

 

N з/п 

Показники 

Сума 

1 

2 

3 

1. 

Небюджетна заборгованість минулих років 

 

2. 

Небюджетна заборгованість поточного року 

 

2.1 

з неї:
нераціональне (без врахування фактичних потреб) визначення планових призначень або несвоєчасний їх перерозподіл розпорядниками бюджетних коштів вищого рівня 

 

2.2 

недостатність кошторисних призначень звітного року у зв'язку із зміною тарифів, цін на продукти, індексацією житлового фонду, неврахування бюджетної заборгованості попередніх років (у тому числі за неіснуючими в звітному році програмами) тощо 

 

2.3 

відновлення заборгованості згідно з рішеннями контролюючих та судових органів 

 

2.4 

інше 

 

3. 

Бюджетна заборгованість поточного року 

 

3.1 

з неї:
відмова в реєстрації фінансових зобов'язань у зв'язку з відсутністю повного пакету документів. 

 

3.2 

асигнування відкриті в неповному обсязі 

 

3.3 

призупинення операцій за рішенням судових, контролюючих органів 

 

3.4 

відновлення заборгованості згідно з рішеннями контролюючих та судових органів 

 

3.5 

інше 

 

 

Усього простроченої кредиторської заборгованості 

 

Керівник 

____________________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер

____________________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 20__ р. 

 

Довідка
щодо виконання розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України за програмами, які фінансуються за рахунок позик міжнародних фінансових організацій

за _______ рік

Установа __________________________________________________________________________________________________________________
Код відомчої класифікації видатків _____________________________________________________________________________________________
Періодичність: річна.
Одиниця виміру: грн. коп. 

Код 

Найменування 

Затверджено кошторисом на рік 

Залишок коштів на початок року 

Надійшло коштів за звітний період 

Направлено надходжень на здійснення видатків 

Касові видатки 

Залишок коштів на кінець року 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

КПКВ 

 

 

 

 

 

 

 

602100 

На початок періоду 

 

 

Х 

 

Х 

Х 

401201 

Довгострокові зобов'язання 

 

Х 

 

 

Х 

Х 

Керівник 

____________________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер

____________________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" _____________ 20__ р. 

 

Реєстр
форм звітів про надходження та використання коштів загального фонду

Головний розпорядник бюджетних коштів _____________________________________________________________________________________
Одиниця виміру: грн. коп. 

N
з/п 

КПКВК 

Затверджено кошторисом на рік 

Залишок на початок року 

Надійшло коштів за звітний період 

Касові видатки 

Фактичні видатки 

Залишок на кінець звітного року 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього бюджетні установи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього одержувачі бюджетних коштів 

 

 

 

 

 

 

Разом по установі 

 

 

 

 

 

 

Керівник 

____________________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер

____________________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" _____________ 20__ р. 

 

Реєстр
форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду*

____________________________________________________________________________________
(Джерело надходжень спеціального фонду, форма звіту)

Головний розпорядник бюджетних коштів ______________________________________________________________________________________
Одиниця виміру: грн. коп. 

N
з/п 

КПКВК 

Затверджено кошторисом на рік 

Залишок на початок року 

Пере-
раховано залишок 

Отримано залишок 

Нараховано доходів 

Надійшло коштів 

Касові видатки 

Фактичні видатки 

Залишок на кінець звітного року 

усього 

у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду 

усього 

у тому числі проведені за видатками загального фонду 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Реєстр складається окремо за кожною формою фінансового звіту: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4.

Керівник 

____________________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер

____________________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" _____________ 20__ р. 

 

Реєстр
форм звітів про заборгованість бюджетних установ

_______________________________________________________
(загальний / спеціальний фонд)

Головний розпорядник бюджетних коштів ______________________________________________________________________________________
Одиниця виміру: грн. коп. 

N з/п 

КПКВК 

Дебіторська заборгованість 

Кредиторська заборгованість 

Зареєстровані фінансові зобов'язання на кінець звітного року 

на початок року усього 

на звітну дату 

на початок року усього 

на звітну дату 

усього 

простро-
чена 

списана 

усього 

у тому числі: 

простро-
чена 

термін оплати якої не настав 

списана 

бюджет-
на 

небюд-
жетна 

усього 

з них: 

кредиторська заборгованість 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього бюджетні установи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього одержувачі бюджетних коштів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по установі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник 

____________________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер

____________________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" _____________ 20__ р. 

 

Довідка
про операції бюджетних установ із надання та повернення кредитів

 

 

Коди 

 
за ДКУД
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


 

Установа ________________________________________________________________________________________ 

за ЄДРПОУ 

Територія ________________________________________________________________________________________ 

за КОАТУУ 

Код та назва відомчої класифікації видатків ____________________________________________________________
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _________________________
Підстава отримання кредиту (номер документа, стаття бюджету) __________________________________________
Періодичність: річна.
Одиниця виміру: грн. коп.
Складається за загальним фондом. 

за КОДУ 

Роки 

Отримано асигнувань на кредитування розпорядником бюджетних коштів 

Повернуто позичальниками 

Повернуто розпорядниками бюджетних коштів 

Залишок заборгованості розпорядників бюджетних коштів за кредитами 

до загального фонду 

до спеціального фонду 

зменшено заборгованість* 

Заборгованість на 01.01.2000 року 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

2000 рік 

 

 

 

 

 

 

2001 рік 

 

 

 

 

 

 

2002 рік 

 

 

 

 

 

 

2003 рік 

 

 

 

 

 

 

2004 рік 

 

 

 

 

 

 

2005 рік 

 

 

 

 

 

 

2006 рік 

 

 

 

 

 

 

2007 рік 

 

 

 

 

 

 

2008 рік 

 

 

 

 

 

 

____________
* в пояснювальній записці вказати підставу зменшення заборгованості

Керівник 

____________________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер

____________________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 20__ р. 

____________

Опрос