Идет загрузка документа (110 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам организации статистической отчетности, направляемой в Национальный банк Украины

Национальный банк
Постановление от 18.12.2008 № 434
Утратил силу

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 18 грудня 2008 року N 434

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 грудня 2008 р. за N 1311/16002

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 1 березня 2016 року N 129)

Відповідно до статті 67 Закону України "Про Національний банк України" та з метою забезпечення виконання регулятивних та наглядових функцій, складання грошової і банківської статистики та статистики платіжного балансу Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту статистики та звітності (В. М. Галь) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України, банків України, а також інших фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, для використання в роботі.

3. Департаменту інформатизації (А. С. Савченко) унести потрібні зміни до програмного забезпечення.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з економічних питань І. А. Шумила.

5. Постанова набирає чинності з 10 січня 2009 року.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
статистики України
 

 
О. Г. Осауленко
 

 

Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

1. Пункт 1.8 глави 1 "Загальні положення" Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України викласти в такій редакції:

"1.8. Розробники форм статистичної звітності з грошової та банківської статистики в разі потреби щороку до 1 березня та 1 вересня подають до Департаменту статистики та звітності пропозиції про введення нових форм статистичної звітності та зміни до діючих форм, а також до Департаменту інформатизації для розроблення відповідного програмного забезпечення або внесення змін до нього".

2. У додатку 1 "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України" до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України:

2.1. У розділі 2 "Форми статистичної звітності банків та підприємств":

2.1.1. У таблиці форми N 200 "Звіт про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу" рядок I.I викласти в такій редакції:

"

I.I 

Анульовані 

".

2.1.2. Абзац третій пункту 3 пояснення щодо заповнення форми N 201 "Звіт про кількість клієнтів банку, що підлягають ідентифікації" викласти в такій редакції:

"Колонка 4 - зазначається загальна кількість клієнтів банку, у яких протягом кварталу, що передує звітній даті, були відсутні обороти за дебетом та кредитом за всіма відкритими у банку рахунками, крім операцій, здійснення яких не ініціюється клієнтом (договірне списання коштів на користь банку, зарахування відсотків за залишками коштів на рахунках клієнтів тощо; примусове списання коштів з рахунків клієнтів за рішенням суду, штрафи, пені тощо)".

2.1.3. У формі N 302 "Звіт про класифіковані кредитні операції та сформовані резерви за кредитними операціями" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

у розділі II "Операції з клієнтами":

рядок 3.1 викласти в такій редакції:

"

3.1 

Кредити на поточні потреби,
з них: 

";

після рядка 3.1 доповнити розділ п'ятьма новими рядками такого змісту:

"

3.1.1 

Кредити на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості (окрім іпотечних кредитів) 

3.1.2 

Кредити на придбання транспортних засобів  

3.1.3 

Кредити на охорону здоров'я 

3.1.4 

Кредити на здобуття освіти 

3.1.5 

Інші кредити на поточні потреби 

";

рядок 3.2 викласти в такій редакції:

"

3.2 

Фінансовий лізинг (оренда) 

";

рядок 3.4 викласти в такій редакції:

"

3.4 

Іпотечні кредити,
з них: 

";

після рядка 3.4 доповнити розділ двома новими рядками такого змісту:

"

3.4.1 

Іпотечні житлові кредити 

3.4.2 

Інші іпотечні кредити  

";

після рядка 3.4.2 доповнити розділ новим рядком такого змісту:

"

3.5 

Кредити овердрафт за поточними та картковими рахунками 

";

у поясненні:

в абзаці другому слова "код валюти", "резидентність", "тип контрагента" замінити словами, літерами та цифрами "код валюти" (R030), "резидентність" (K030), "тип контрагента" (K150)" та доповнити абзац словами, літерами та цифрами "вид індивідуального споживання за цілями" (S260), "узагальнений вид забезпечення кредиту" (S032)";

у розділі I "Операції на міжбанківському ринку":

абзац четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - п'ятнадцятий уважати відповідно абзацами четвертим - чотирнадцятим;

в абзаці шостому цифри "9090" виключити;

в абзацах восьмому, дев'ятому, одинадцятому цифри "1591" виключити;

в абзаці дванадцятому цифри "1591" замінити цифрами "1590";

у розділі II "Операції з клієнтами":

в абзаці третьому слова та цифри "і 219 "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані органам державної влади" (2190, 2198)" виключити;

в абзаці четвертому слова та цифри "і 219 "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані органам державної влади" (2191, 2199)" виключити;

в абзаці восьмому слова та цифри "і 209 "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані суб'єктам господарювання" (2092)" виключити;

в абзаці дев'ятому слова та цифри "і 209 "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані суб'єктам господарювання" (2093)" виключити;

в абзаці десятому слова та цифри "і 209 "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані суб'єктам господарювання" (2096)" виключити;

в абзаці одинадцятому слова та цифри "і 209 "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані суб'єктам господарювання" (2097, 2099)" виключити;

в абзаці дванадцятому слова та цифри "і 209 "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані суб'єктам господарювання" (2095)" виключити;

в абзаці чотирнадцятому цифри "3.1 - 3.4" замінити цифрами "3.1 - 3.5";

в абзаці п'ятнадцятому слова та цифри "262 "Кошти на вимогу фізичних осіб" (2620А, 2625А) і "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані фізичним особам" (2290)" виключити;

після абзацу п'ятнадцятого доповнити розділ новим абзацом такого змісту:

"Рядки 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 - заповнюються за параметром "вид індивідуального споживання за цілями".

У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - сорок восьмий уважати відповідно абзацами сімнадцятим - сорок дев'ятим;

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

"Рядок 3.2 - 221 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам (2211, 2215, 2216КА, 2217)";

в абзаці вісімнадцятому слова та цифри "і "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані фізичним особам" (2292)" виключити;

в абзаці дев'ятнадцятому слова та цифри "і "Сумнівна заборгованість за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам" (2295)" виключити;

після абзацу дев'ятнадцятого доповнити розділ двома новими абзацами такого змісту:

"Рядки 3.4.1, 3.4.2 - заповнюються за параметром "узагальнений вид забезпечення кредиту";

Рядок 3.5 - 262 "Кошти на вимогу фізичних осіб" (2620А, 2625А)".

У зв'язку з цим абзаци двадцятий - сорок дев'ятий уважати відповідно абзацами двадцять другим - п'ятдесят першим;

в абзацах двадцять другому, двадцять третьому, двадцять четвертому, двадцять п'ятому цифри "9091" виключити.

2.1.4. У формі N 310Д "Звіт про суми і вартість кредитів (у процентах річних)" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

у розділі I "Операції на міжбанківському ринку":

рядки 1, 2, 3, 4 доповнити словами "у тому числі";

у рядках 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 слова "у тому числі" виключити;

у розділі II "Операції з клієнтами":

рядки 0, 1, 3, 4 доповнити словами "у тому числі";

у рядках 1р, 1в, 4в слово "усього" замінити словами "у тому числі";

у рядках 0.1, 1.1, 1р.1, 1в.1, 4в.1 слова "у тому числі" виключити;

у поясненні:

друге речення абзацу п'ятого викласти в такій редакції: "Під зміною суми слід розуміти наявність позитивної різниці між сумою кредиту за додатковим договором і залишком за первинним договором";

у першому реченні абзацу восьмого розділу II "Операції з клієнтами" цифри "2212, 2213" виключити.

2.1.5. Форму N 310 "Звіт про суми і процентні ставки за кредитами, наданими суб'єктам господарювання та фізичним особам (за видами економічної діяльності)" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами
(за класифікаціями контрагентів і рахунків)
за ____________ 200_ року

____________________________________
(назва банку) 

__________________________________
(місцезнаходження банку) 

(копійки, %)

N з/п 

Показники 

Сума 

Процентна ставка 

I. Кредити, надані на міжбанківському ринку, - усього 

  

  

у тому числі за відповідними класифікаціями 

  

  

A

B

II. Кредити, надані клієнтам, - усього 

  

  

у тому числі за відповідними класифікаціями 

  

  

III. Депозити, залучені на міжбанківському ринку, - усього 

  

  

у тому числі за відповідними класифікаціями 

  

  

IV. Депозити, залучені у клієнтів, - усього 

  

  

у тому числі за відповідними класифікаціями 

  

  

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

___________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

___________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 310
Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами
(за класифікаціями контрагентів і рахунків)

1. Звіт передбачає надання банками даних про суми наданих кредитів і залучених депозитів протягом звітного місяця в розрізі секцій видів економічної діяльності, інституційних секторів економіки, видів валют і початкових строків погашення кредитів, а також процентні ставки за ними.

2. У звіті враховуються суми та процентні ставки за первинними кредитними або депозитними договорами, укладеними протягом звітного місяця, а також суми та процентні ставки за додатковими пролонгованими кредитними або депозитними договорами, за якими, крім продовження строку, відбулася зміна або суми, або процентної ставки, або суми та процентної ставки. Якщо зміна процентної ставки або суми, або суми та процентної ставки відбулася за додатковим договором, то у звіті відображається сума, на яку укладається додатковий договір, строк і процентна ставка за ним. Під зміною суми слід розуміти наявність позитивної різниці між сумою за додатковим договором і залишком за первинним договором. Інформація за пролонгованими договорами за операціями не надається, якщо відбулося продовження строку за договором без зміни суми та процентної ставки. Якщо умови договору змінюються протягом звітного місяця, то у звіті за цим договором зазначається середньозважена процентна ставка. У звіт не включаються суми за розрахунковими операціями.

3. Дані щодо сум кредитів, наданих в іноземній валюті, і депозитів, залучених в іноземній валюті, відображаються в гривневому еквіваленті, що перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, за кожним кодом валют за кожний операційний день; сума курсових різниць не включається.

4. У звіті відображається сукупний розмір винагороди (реальна плата за кредит/депозит), що визначений у кредитному/депозитному договорі, з урахуванням як плати за користування наданими/залученими коштами у вигляді процентної ставки, так і будь-яких інших доходів (комісій), установлених у вигляді фіксованої суми або у відсотках до суми договору, що сплачуються позичальником/банком у зв'язку з ініціюванням, отриманням, обслуговуванням та погашенням кредиту або залученням, використанням, поверненням депозиту, у процентах річних. У разі встановлення банками плати за користування коштами лише у фіксованій сумі у звітності за формою відображається плата у перерахунку до суми коштів, зазначеної в договорі, у процентах річних.

5. У звіті відображаються суми (обсяги) фактично наданих і пролонгованих протягом місяця кредитів та залучених і пролонгованих протягом місяця депозитів і процентних ставок за ними за балансовими рахунками з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, секцій видів економічної діяльності K112, інституційних секторів економіки K072, початкових строків погашення S180, розподілу суми оборотів D020 та додаткового розподілу аналітичних рахунків R013.

За рахунками, які включаються до форми (крім тих, за якими відображаються кредити овердрафт), облік оборотів за фактично наданими та пролонгованими кредитами або фактично залученими та пролонгованими депозитами слід вести за параметром D020, який дає змогу розподілити обороти за балансовим рахунком таким чином:

обороти за кредитами, фактично наданими/обороти за депозитами (вкладами), фактично залученими;

обороти за пролонгованими кредитами/обороти за пролонгованими депозитами;

інші обороти за рахунком.

6. Під час надання банком зведеної інформації за відокремленими підрозділами банку розраховуються загальна сума коштів і середньозважена процентна ставка.

7. Показники сум (обсягів) наданих і пролонгованих кредитів та залучених і пролонгованих депозитів складаються за таким розрахунком:

N з/п 

Назва показника 

Розрахунок показника
(обороти за кредитами/депозитами, що обліковуються на рахунках) 

I. Кредити, надані на міжбанківському ринку 

рахунки 1520, 1521, 1522, 1523*, 1524*, 1600 А** 

II. Кредити, надані клієнтам 

рахунки 2010, 2020*, 2030*, 2062*, 2063*, 2071, 2072, 2073, 2074, 2082, 2083, 2102, 2103, 2112, 2113, 2122, 2123, 2132, 2133, 2202*, 2203*, 2211, 2220*, 2232, 2233, 2600А**, 2605А**, 2620А**, 2625А**, 2650А**, 2655А** 

III. Депозити, залучені на міжбанківському ринку 

рахунки 1602*, 1610, 1612, 1613 

IV. Депозити, залучені в клієнтів 

рахунки 2525, 2546, 2610, 2611, 2615, 2630, 2635, 2651, 2652, (2620П*, 2625П)*** 

____________
* Розрахункові операції з акредитивами, що обліковуються на рахунках, до звітних даних не включаються, а облік оборотів за ними має відображатися за параметром D020 у частині "інші обороти за рахунком".

** Дані про суми кредиту овердрафт, наданого протягом місяця, визначаються як сума обрахованих щоденно відповідно до форми N 310Д позитивних різниць дебетового сальдо за рахунками клієнтів, яка встановилася за місяць. Інформація за даними, які надаються в щоденній інформації відповідно до форми N 310Д з урахуванням аналітичних параметрів секції видів економічної діяльності, інституційних секторів економіки, має накопичуватися в базі даних банку для подання в місячному звіті. Для кредитів овердрафт параметр S180 має значення "1".

*** За рахунками 2620П, 2625П облік оборотів ведеться за параметром R013, який дає змогу розподілити обороти за балансовим рахунком таким чином:
вкладний (депозитний) рахунок;
поточний рахунок.
У звіт не включаються суми за поточними рахунками.

8. Процентна ставка за кредитами або депозитами розраховується як середньозважена величина процентних ставок за обсягами фактично наданих і пролонгованих кредитів або фактично залучених і пролонгованих депозитів у національній та іноземній валюті в річному обчисленні.

9. За кожним балансовим рахунком, кодом резидентності, кодом валюти, за кожною секцією видів економічної діяльності, інституційним сектором економіки та строком погашення процентні ставки розраховуються за такою формулою:

  

де  - середньозважена процентна ставка за кредитами/депозитами;

Pn - процентна ставка за n-м кредитним/депозитним договором;

Vn - сума (обсяг) кредитів за n-м кредитним/депозитним договором.

10. Показники форми відображаються в окремих звітних документах у розрізі параметрів аналітичного обліку, зазначених у пункті 5 цього пояснення".

2.1.6. У формі N 321 "Звіт про вимоги за наданими кредитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми колонку 4 виключити;

у поясненні:

пункт 1 після слів "(початкових строків)" доповнити словами "категорією ризику, видів індивідуального споживання за цілями (тільки для контрагентів фізичних осіб)";

пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Класифікацією індивідуального споживання за цілями (КІСЦ), затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 29.12.2007 N 480";

у пункті 4:

абзац перший після слів, літери і цифр "початкових строків погашення S183" доповнити словами, літерами і цифрами "ризику S080, видів індивідуального споживання за цілями S260 (тільки для контрагентів фізичних осіб)";

абзац чотирнадцятий доповнити шістьма новими абзацами такого змісту:

"Параметр ризику S080 набуває таких значень:

стандартні;

під контролем;

субстандартні;

сумнівні;

безнадійні".

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - шістнадцятий уважати відповідно абзацами двадцять першим - двадцять другим;

в абзаці двадцять другому слова "та сумнівної" виключити;

у першому реченні пункту 6 цифри і знак "2 - 4" замінити цифрами і буквою "2 і 3";

у колонці 3 таблиці пункту 7:

у рядку 4 цифри "2212, 2213" виключити;

рядки 6 і 10 виключити.

У зв'язку з цим рядки 7 - 9 уважати відповідно рядками 6 - 8.

2.1.7. У формі N 350Д "Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних)" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

у розділі I "Операції на міжбанківському ринку":

рядки 1, 2 доповнити словами "у тому числі";

у рядках 1.1, 2.1 слова "у тому числі" виключити;

у розділі II "Операції з клієнтами":

рядки 0, 1, 2, 3, 4 доповнити словами "у тому числі";

у рядках 0.1, 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 слова "у тому числі" виключити;

у поясненні:

друге речення абзацу шостого викласти в такій редакції: "Під зміною суми слід розуміти наявність позитивної різниці між сумою депозиту за додатковим договором і сумою депозиту за первинним договором".

2.1.8. У колонці 3 рядка 15 таблиці пункту 6 пояснення щодо заповнення форми N 363 "Звіт про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" цифри "188, 288, 358" виключити.

2.1.9. У порядку подання форм N 381 "Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку", N 381А "Довідка про залучені кошти та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України" та поясненні щодо їх заповнення слова "Департаменту банківського регулювання і нагляду" замінити словами "Департаменту безвиїзного банківського нагляду";

в абзаці четвертому пункту 4 частини 1 "Загальні положення щодо складання звіту за формою N 381" пояснення слово та цифри "плюс 2889" виключити.

2.1.10. У формі N 403 "Дані про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та технічні засоби‚ що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

рядок 2.11 доповнити новим рядком такого змісту:

"

2.12 

з функцією електронних грошей 

";

рядок 3.3 доповнити новим рядком такого змісту:

"

3.4 

з функцією переказу коштів з рахунків клієнтів 

";

у поясненні:

абзац тридцять перший після цифр "2.11" доповнити цифрами "2.12", а після слів "картки тільки з функцією платежів без функції видачі готівки" - словами "картки з функцією електронних грошей";

абзац тридцять п'ятий доповнити абзацом такого змісту:

"Рядок 3.4 - зазначається кількість банкоматів, що мають виключно функцію переказу коштів з рахунків клієнтів".

У зв'язку з цим абзаци тридцять шостий - тридцять дев'ятий уважати відповідно абзацами тридцять сьомим - сороковим.

2.1.11. Доповнити розділ після форми N 403 "Дані про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та технічні засоби‚ що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням" новими формою і поясненням щодо її заповнення такого змісту:

Дані
про збитки банку, держателів платіжних карток і торговців через незаконні дії/сумнівні операції з платіжними картками
за 200__ р.

_______________________________________
(назва банку - юридичної особи) 

__________________________________
(місцезнаходження банку) 

(одиниці, копійки)

N з/п 

Типи незаконних дій/ сумнівних операцій 

Збитки через незаконні дії/сумнівні операції з платіжними картками 

з них, за платіжними системами 

Національна система масових електронних платежів (НСМЕП) 

Одноемітентні (внутрішньобанківські) платіжні системи 

УкрКарт 

MasterCard 

VISA 

Інші банківські платіжні системи 

Небанківські платіжні системи (American Express тощо) 

кількість випадків  

сума збитків 

кількість випадків 

сума 

кількість випадків 

сума 

кількість випадків 

сума 

кількість випадків 

сума 

кількість випадків 

сума 

кількість випадків 

сума 

кількість випадків 

сума 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

За підробленими платіжними картками 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

За втраченими/
викраденими платіжними картками 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Без пред'явлення картки (операції, які здійснюються через мережу Інтернет, телефон, факс, замовлення поштою тощо) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

За картками, які були надіслані емітентом поштою і не отримані держателем 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З використанням особистих даних клієнта (держателя картки) для відкриття банківського рахунку чи отримання доступу до рахунку за підробленими або викраденими документами 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7 

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 404
Дані
про збитки банку, держателів платіжних карток і торговців через незаконні дії/сумнівні операції з платіжними картками

1. Звіт подається банками - юридичними особами, які є принциповими та асоційованими членами платіжних систем.

2. У звіті надається інформація в розрізі платіжних систем (груп платіжних систем) про кількість випадків і суми збитків банку, держателів платіжних карток і торговців, яких обслуговує банк відповідно до договору, через незаконні дії/сумнівні операції з платіжними картками (далі - збитки через незаконні дії з картками).

3. У формі зазначаються дані за звітний рік.

4. Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 3 - зазначається загальна кількість випадків збитків через незаконні дії з картками за їх типами. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17.

Колонка 4 - зазначається загальна сума збитків через незаконні дії з картками, що отримані за платіжними системами за їх типами. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.

Колонки 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 - зазначається кількість випадків збитків через незаконні дії з картками за їх типами у розрізі платіжних систем.

Колонки 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 - зазначається сума збитків через незаконні дії з картками за їх типами в розрізі платіжних систем.

Рядок 7 "Усього" - зазначаються загальна кількість випадків і сума збитків унаслідок здійснення незаконних дій з картками і є підсумком даних рядків 1 - 6".

2.1.12. У поясненні щодо заповнення форми N 405 "Звіт про перекази, що здійснені з використанням міжнародних систем переказу коштів":

в абзаці двадцять першому слова "Travelex Money Transfer" замінити словами "Coinstar Money Transfer";

після абзацу двадцять дев'ятого доповнити пояснення новим абзацом такого змісту:

"22 - RIA Financial Services (RIA Money Transfer)".

У зв'язку з цим абзаци тридцятий - тридцять п'ятий уважати відповідно абзацами тридцять першим - тридцять шостим.

2.1.13. У формі N 503 "Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом забезпеченого/не забезпеченого гарантією" і поясненні щодо її заповнення:

у порядку подання форми слово "уповноважених" виключити;

у формі:

назву викласти в такій редакції:

"Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом";

речення "Кредитор/кредитна лінія (для забезпечених гарантією кредитів в іноземній валюті)" і "Реєстрація договору Національним банком України від ____________ N______ (для не забезпечених гарантією кредитів в іноземній валюті)" викласти в такій редакції: "Кредитор/кредитна лінія (для гарантованих державою кредитів в іноземній валюті" і "Реєстрація договору Національним банком України від _____________ N ___ (для не гарантованих державою кредитів в іноземній валюті)";

речення "Тип кредиту (підкреслити потрібне):

гарантований

негарантований"

викласти в такій редакції: "Тип кредиту (підкреслити потрібне):

гарантований державою

не гарантований державою";

у поясненні:

назву викласти в такій редакції:

"Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом".

В абзацах п'ятому та шостому слово "уповноваженого" у всіх відмінках виключити.

Після абзацу сьомого доповнити пояснення двома новими абзацами такого змісту:

"У звіті в інформації про негарантований державою кредит в іноземній валюті зазначаються реквізити реєстрації договору Національним банком України (номер і дата реєстрації). У разі одержання негарантованого державою кредиту в іноземній валюті без реєстрації договору в Національному банку України реквізити реєстрації договору Національним банком України заповнюються згідно з нижчезазначеним зразком:

"Реєстрація договору Національним банком України N HPXX, де HP - латинські букви, XX - двозначний умовний код, що присвоюється позичальником кожному окремому договору".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - сорок восьмий уважати абзацами десятим - п'ятдесятим;

в абзаці сорок шостому слова "термін дії реєстрації кредитного договору не закінчився" замінити словами "строк дії реєстрації договору закінчився";

абзац сорок восьмий викласти в такій редакції:

"Код стану розрахунків 3 зазначається у звіті з інформацією про негарантований державою кредит в іноземній валюті, якщо строк дії реєстрації договору закінчився, але кредит або його частка не отриманий".

2.1.14. У формі N 504 "Прогноз операцій з одержання та обслуговування іноземного довгострокового гарантованого/негарантованого кредиту" і поясненні щодо її заповнення:

у порядку подання форми слово "уповноважених" виключити;

назву форми викласти в такій редакції:

"Прогноз операцій з одержання та обслуговування іноземного довгострокового кредиту";

у формі:

речення "Кредитор/кредитна лінія _______ (для гарантованих кредитів) і "Реєстрація договору Національним банком України від ____________ N ____ (для негарантованих кредитів)" викласти в такій редакції: "Кредитор/кредитна лінія _______ (для гарантованих державою кредитів)" і "Реєстрація договору Національним банком України від ____________ N ____ (для не гарантованих державою кредитів)"; 

речення "Тип іноземного кредиту (підкреслити потрібне):

гарантований

негарантований"

викласти в такій редакції: "Тип іноземного кредиту (підкреслити потрібне): 

гарантований державою

не гарантований державою";

у поясненні:

назву викласти в такій редакції:

"Прогноз операцій з одержання та обслуговування іноземного довгострокового кредиту";

у тексті пояснення слово "уповноваженого" у всіх відмінках виключити.

2.1.15. Форму N 520 "Інформація про курс та обсяги операцій з іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Інформація
про курс та обсяги операцій банку з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти
за ____________ 200_ року

_________________________________
(код та назва банку або фінансової установи)  

_________________________________
(місцезнаходження банку або фінансової установи)  

(обсяг - у сотих частках одиниць валюти)

Код валюти 

Усього куплено 

Усього продано 

Операції, здійснені в межах банку* 

Операції, здійснені за результатами участі в Системі підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України 

Конверсійні операції банку 

купівля за гривні 

продаж за гривні 

купівля за гривні 

продаж за гривні 

купівля за іншу іноземну валюту 

продаж за іншу іноземну валюту 

середньо-
зважений курс 

обсяг 

середньо-
зважений курс 

обсяг 

середньозважений курс 

обсяг 

середньозважений курс 

обсяг 

за дорученням клієнтів 

за власними операціями 

за дорученням клієнтів 

за власними операціями 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

____________
* банк - уповноважений банк, уповноважена фінансова установа

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 520
Інформація
про курс та обсяги операцій банку з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти

1. Звіт за формою подається уповноваженим банком, уповноваженою фінансовою установою в разі здійснення протягом операційного дня операцій з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за готівкову та безготівкову національну валюту на міжбанківському валютному ринку України, а також операції з купівлі-продажу іноземної валюти за готівкову та безготівкову іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України та міжнародних валютних ринках (конверсійні операції).

2. У звіті відображаються операції з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти банками.

3. Операції відображаються у звіті тих відокремлених підрозділів, за рахунок коштів яких (або їх клієнтів) було здійснено операції з купівлі-продажу іноземної валюти.

4. Операції з купівлі-продажу іноземної валюти, що здійснюються через кореспондентський рахунок банку в іншому вповноваженому банку, і такі, що здійснені за дорученням іншого банку на підставі договору комісії чи договору поруки, у звіті банку не відображаються. Ці операції відображаються безпосередньо у звіті банку, який відкрив кореспондентський рахунок в уповноваженому банку, а також у звіті банку-довірителя (комітента).

5. Під час заповнення звіту слід керуватися таким:

у звіті відображаються фактично проведені банком протягом операційного дня операції з купівлі та продажу іноземної валюти, які відображаються на балансових рахунках;

середньозважений на обсяг операцій курс гривні до іноземної валюти відображається в масштабі офіційного курсу загальною довжиною до 9 знаків, з яких 4 знаки за комою (наприклад, за 100 доларів США - 503,4201 гривні);

у звіті не відображаються операції з обміну гривні на іноземну валюту (або іноземної валюти на гривні), які відбуваються під час здійснення клієнтами з їх картрахунків операцій з використанням платіжних карток міжнародних платіжних систем;

у звіті не відображаються операції з купівлі та продажу готівкової іноземної валюти за безготівкову;

у колонки 8 - 13 уноситься інформація про операції, здійснені банком за результатами участі в Системі підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України (крім операцій, здійснених у межах одного банку);

банки мають право не відображати операції з купівлі банком у клієнтів іноземної валюти в обсязі, меншому, ніж номінальна вартість мінімальної купюри (нерозмінного залишку).

6. Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 1 - зазначається цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (зі змінами), (KL_r030.dbf) - 3 знаки.

Колонка 2 - зазначається загальна сума валюти, купленої протягом операційного дня на міжбанківському валютному ринку України за гривні, та валюти, отриманої внаслідок здійснення конверсійних операцій (колонка 5 + колонка 9 + колонка 10 + колонка 14), - до 16 знаків.

Колонка 3 - зазначається загальна сума валюти, проданої на міжбанківському валютному ринку України за гривні, та валюти, перерахованої внаслідок здійснення конверсійних операцій (колонка 7 + колонка 12 + колонка 13 + колонка 15), - до 16 знаків.

Колонка 4 - середньозважений на обсяг операцій (колонка 5) курс гривні до іноземної валюти, за яким здійснено купівлю іноземної валюти, - до 9 знаків.

Колонка 5 - обсяг іноземної валюти, купленої у власних клієнтів у межах банку, - до 16 знаків.

Колонка 6 - середньозважений на обсяг операцій (колонка 7) курс гривні до іноземної валюти, за яким здійснено продаж іноземної валюти, - до 9 знаків.

Колонка 7 - обсяг іноземної валюти, проданої клієнтам у межах банку, - до 16 знаків.

Колонка 8 - середньозважений на обсяг операцій (колонка 9 + колонка 10) курс гривні до іноземної валюти, за яким здійснено купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України, - до 9 знаків.

Колонка 9 - обсяг іноземної валюти, купленої банком за дорученням клієнтів на міжбанківському валютному ринку України (крім операцій, здійснених у межах одного банку), - до 16 знаків.

Колонка 10 - обсяг іноземної валюти, купленої банком за власними операціями на міжбанківському валютному ринку України (крім операцій, здійснених у межах одного банку), - до 16 знаків.

Колонка 11 - середньозважений на обсяг операцій (колонка 12 + колонка 13) курс гривні до іноземної валюти, за яким здійснено продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України, - до 9 знаків.

Колонка 12 - обсяг іноземної валюти, проданої банком за дорученням клієнтів на міжбанківському валютному ринку України (крім операцій, здійснених у межах одного банку), - до 16 знаків.

Колонка 13 - обсяг іноземної валюти, проданої банком за власними операціями на міжбанківському валютному ринку України (крім операцій, здійснених у межах одного банку), - до 16 знаків.

Колонка 14 - обсяг іноземної валюти, викупленої за іншу іноземну валюту (конверсійні операції) на міжбанківському валютному ринку України та міжнародному валютному ринку, - до 16 знаків.

Колонка 15 - обсяг іноземної валюти, проданої за іншу іноземну валюту (конверсійні операції) на міжбанківському валютному ринку України та міжнародному валютному ринку, - до 16 знаків".

2.1.16. Пункт 3 пояснення щодо заповнення форми N 521 "Інформація про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою" доповнити новим абзацом такого змісту:

"Банки мають право не відображати операції з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти в обсязі, меншому, ніж номінальна вартість мінімальної купюри (нерозмінного залишку)".

2.1.17. У поясненні щодо заповнення форми N 524 "Інформація про операції нерезидентів з цінними паперами на території України":

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. За формою надається інформація про рух коштів у разі здійснення банком або його клієнтами (резидентами та нерезидентами) операцій з купівлі в нерезидентів або продажу нерезидентам цінних паперів за готівкові або безготівкові грошові кошти.

Сума операції відображається за фактично сплаченими (отриманими) грошовими коштами.

Перерахування нарахованих відсотків (дивідендів) за цінними паперами не відображається";

пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Операції з перерахування комісійної винагороди посередникам у звіті не відображаються";

пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо торговці цінними паперами не надали банку всю необхідну для складання звіту інформацію, то банк одночасно з поданням звіту надсилає Департаменту валютного регулювання повідомлення щодо таких торговців та змісту їх операцій з цінними паперами";

у пункті 6:

в абзаці четвертому слова "сума операції в національній або іноземній валюті" замінити словами "сума національної або іноземної валюти";

в абзаці шостому слова "за якими виконувалася операція" замінити словами "за угодою".

2.1.18. У поясненні щодо заповнення форми N 525 "Звіт про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну":

пункт 3 доповнити трьома новими пунктами такого змісту:

"4. У звіті відображаються перекази, які банк здійснює безпосередньо за дорученням клієнта чи виплачує клієнту. Не відображаються перекази, за якими банк виконує функцію розрахункового центру з банками-субагентами.

5. Інформація про перекази відображається у звіті незалежно від того, чи проводяться ці перекази через платіжні системи, чи через систему коррахунків банку.

6. Якщо переказ надійшов в іноземній валюті, а виплата його здійснюється на бажання клієнта у гривнях, то такий переказ у звіті відображається у валюті переказу".

У зв'язку з цим пункт 4 уважати пунктом 7;

абзац сьомий пункту 7 викласти в такій редакції:

"Рядок 4 - зазначаються в розрізі валют кількість і загальна сума переказів, що надійшли в Україну на користь фізичних осіб - резидентів і нерезидентів та зараховані на їх поточні рахунки або виплачені готівкою без зарахування на поточний рахунок".

2.1.19. Пояснення щодо заповнення форми N 527 "Звіт про оборот готівкової іноземної валюти" після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо протягом одного дня фізична особа внесла на рахунок готівкову іноземну валюту і здійснює переказ за кордон зі свого рахунку, то суми таких коштів відображаються у рядку 1.5.2. Якщо за один день клієнтом здійснюється переказ на суму, більшу, ніж було внесено за цей день на його рахунок, то в рядку 1.5.2 звіту зазначається сума фактично прийнятої від нього готівкової іноземної валюти за день. Якщо ж за один день клієнт переказує суму валюти, меншу, ніж була внесена за цей день на його рахунок, то в рядку 1.5.2 звіту зазначається сума переказу, а залишок, який утворився між сумами внесеної і переказаної готівкової валюти, відображається в рядку 1.5.1".

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - сорок дев'ятий уважати відповідно абзацами шістнадцятим - п'ятдесятим.

2.1.20. Форму N 528 "Дані про рух коштів на валютних рахунках, відкритих небанківською фінансовою установою в закордонних банках" і пояснення щодо її заповнення виключити.

2.1.21. У поясненні щодо заповнення форми N 536 "Звіт про операції з банківськими металами":

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Терміни, які використовуються у формі та поясненні щодо її заповнення, застосовуються у значенні відповідно до Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06.08.2003 N 325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2003 за N 749/8070 (із змінами)";

пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Середньозважений курс - курс, середньозважений на обсяг операцій у гривнях, за яким було здійснено купівлю або продаж. Відображається за 10 тройських унцій у масштабі офіційного курсу - до 12 знаків, з яких 2 знаки за комою (наприклад, за 10 тройських унцій золота - 47179,63 гривні)";

пункт 8 доповнити новим пунктом такого змісту:

"9. За договорами комісії операції відображаються комітентом".

У зв'язку з цим пункт 9 уважати пунктом 10.

У пункті 10:

в абзаці другому слово "України" замінити словами "в Україну";

абзац дев'ятий після слова "банками" доповнити словами "за межі".

2.1.22. У поясненні щодо заповнення форми N 552 "Інформація про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти":

абзац перший пункту 4 після слів "на користь одного клієнта кількох надходжень" доповнити словами "від одного відправника";

пункти 6 та 7 викласти в такій редакції:

"6. Суми, що надійшли на користь клієнтів і обліковувалися на рахунках до з'ясування, у звіті відображаються після їх зарахування на рахунки клієнтів.

7. У звіті не відображаються суми:

зараховані на коррахунок банку або продані за форексними та конверсійними операціями;

операцій поповнення власного коррахунку банку та надходжень з іншого банку за операціями з підкріплення операційної каси банку готівковими коштами;

зараховані за операціями з продажу банківських металів;

зараховані або продані за кредитами (депозитами), у тому числі основний борг, відсотки, штрафні санкції, пені тощо, якщо основна сума заборгованості за кредитом (депозитом) з урахуванням пролонгації (у тому числі за кредитами або депозитами овернайт) обліковується протягом терміну, що не перевищує 30 днів;

поповнення рахунку клієнта за переказами з іншого вповноваженого банку;

внутрішньобанківських і транзитних переказів (перекази інших уповноважених банків, у тому числі через рахунки лоро, перекази між двома банками-нерезидентами через рахунки лоро, відкриті в одному уповноваженому банку тощо);

помилково зараховані кошти та нез'ясовані суми, які повернуті банком, навіть якщо такі суми дорівнюють або перевищують 50000 доларів США, або еквівалент в іншій іноземній валюті";

у пункті 8:

в абзаці другому слова "для зменшення відкритої валютної позиції" замінити словами "власних коштів";

абзац п'ятий доповнити словами та цифрами "(наприклад, під час відображення міжбанківських операцій у колонках 7, 9 і 12 зазначається нуль)";

доповнити пункт двома новими абзацами такого змісту:

"У разі надходження коштів однією сумою в одній іноземній валюті на користь кількох клієнтів банку (у тому числі переказ за списком одержувачів) такі операції можуть відображатися однією сумою із зазначенням: у колонці 4 тризначного коду вповноваженого банку - отримувача коштів, у колонці 6 - відповідного цифрового коду мети надходження, у колонках 7 та 8 - відповідного номера та дати платіжного документа (SWIFT-повідомлення, платіжного доручення), у колонці 13 - коментаря щодо змісту операції.

У разі надходження коштів однією сумою в одній валюті з однаковою метою за кількома контрактами (договорами тощо) з кількома ВМД (актами виконаних робіт тощо) на користь одного клієнта, продажу коштів за кількома контрактами (договорами тощо), кількома ВМД (актами виконаних робіт тощо) за дорученням одного клієнта у відповідних колонках звіту зазначається один з контрактів або номер заявки на продаж, одна ВМД з відповідними датами у колонках 8 та 10, а в колонці 13 зазначається загальна кількість контрактів, ВМД та надається коментар щодо змісту операції";

у пункті 11:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Колонка 3 - зазначається сума надходжень на коррахунок (рахунок) банку або сума продажу банком власних і клієнтських коштів в одиницях валюти - до 16 знаків";

абзаци тридцять перший, тридцять третій, тридцять четвертий, тридцять шостий, тридцять восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзаци тридцять другий - шістдесят сьомий уважати відповідно абзацами тридцять першим - шістдесят другим;

в абзаці тридцять третьому слова "переказується з коррахунку банку" замінити словом "продається".

абзац тридцять п'ятий після слів "код країни" доповнити словами "банку-платника".

2.1.23. У поясненні щодо заповнення форми N 555 "Інформація про переказ безготівкової іноземної валюти":

у пункті 3:

абзац другий доповнити словами та цифрами "(наприклад, під час відображення міжбанківських операцій у колонках 6, 8 та 10 зазначається нуль)";

після абзацу другого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У разі списання з коррахунку однією сумою в одній валюті з однаковою метою оплати за кількома контрактами (кредитними договорами тощо) та/або кількома ВМД (актами виконаних робіт тощо) у відповідних колонках звіту зазначається один з контрактів з відповідною датою та одна з ВМД з відповідною датою, а загальна кількість контрактів та ВМД зазначається у колонці 14";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. У звіті не відображаються суми:

списані з коррахунку банку за форексними та конверсійними операціями;

за операціями з купівлі або продажу валюти між уповноваженими банками;

операцій поповнення власного коррахунку банку та перерахувань в інший банк за операціями з підкріплення операційної каси банку готівковими коштами;

списані за операціями з купівлі банківських металів;

списані за кредитами (депозитами), у тому числі основний борг, відсотки, штрафні санкції, пені тощо, якщо основна сума заборгованості за кредитом (депозитом) з урахуванням пролонгації (у тому числі за кредитами або депозитами овернайт) обліковується протягом терміну, що не перевищує 30 днів;

поповнення рахунку клієнта за переказами в інший уповноважений банк;

внутрішньобанківських та транзитних переказів (переказів інших вповноважених банків, у тому числі через рахунки лоро, перекази між двома банками-нерезидентами через рахунки лоро, відкриті в одному вповноваженому банку тощо);

помилково зарахованих коштів та нез'ясовані суми, які повернуті банком, навіть якщо такі суми дорівнюють або перевищують 50000 доларів США, або еквівалент в іншій іноземній валюті";

після пункту 4 доповнити пояснення новим пунктом такого змісту:

"5. Якщо переказ був відображений у формі N 552 і пізніше було встановлено, що він помилково зарахований, то його повернення нерезиденту відображається у формі N 555. Якщо помилково зарахований переказ у формі N 552 не був відображений, то його повернення нерезиденту у формі N 555 не відображається".

У зв'язку з цим пункт 5 уважати пунктом 6;

у пункті 6:

в абзаці четвертому слова "за дорученням якого здійснено переказ" замінити словами "який здійснив переказ";

абзаци п'ятнадцятий, двадцять другий і двадцять шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - п'ятдесят дев'ятий уважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - п'ятдесят шостим;

абзац п'ятдесят п'ятий після слів "цифровий код" доповнити словом "країни".

2.1.24. У поясненні щодо заповнення форми N 604 "Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями":

у розділі I "Категорії кредитних операцій за ступенем ризику":

в абзаці одинадцятому цифри "1591" виключити;

в абзаці дванадцятому цифри "3690/2" замінити цифрами "3690", а цифри "1591", "3690/1" виключити;

в абзацах тринадцятому, чотирнадцятому цифри "1591" замінити цифрами "1590";

у розділі II "Кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках":

в абзаці другому цифри "1580" виключити;

в абзаці п'ятнадцятому слова "Резерви під нестандартну заборгованість за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках" замінити словами та цифрами "Резерви за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках", а слова та цифри "та 1593 "Резерви під стандартну заборгованість за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках" виключити.

2.1.25. В абзаці шістнадцятому пункту 6 пояснення щодо заповнення форми N 605 "Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості" цифри "1880", "2889", "3580" виключити.

2.1.26. У формі N 606 "Звіт про формування банками резерву за простроченими та сумнівними до отримання нарахованими доходами" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

назву колонки 5 викласти в такій редакції:

"прострочені від 32 до 60 днів";

назву колонки 6 викласти в такій редакції:

"

сумнівні 

прострочені понад 60 днів 

платіж за основним боргом прострочений понад 180 днів 

".

У зв'язку з цим колонки 7, 8, 9 уважати відповідно колонками 8, 9, 10;

у поясненні:

після абзацу другого доповнити пояснення новим абзацом такого змісту:

"Дані про формування банками резерву за простроченими та сумнівними до отримання нарахованими доходами складаються за даними балансів банків та даними аналітичного обліку з урахуванням параметра "строк погашення основного боргу" (S270) та параметра аналітичного обліку R013".

У зв'язку з цим абзаци третій - тридцять перший уважати відповідно абзацами четвертим - тридцять другим;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Колонка 3 - зазначається загальна сума заборгованості за нарахованими доходами, простроченими та сумнівними до отримання нарахованими доходами";

після абзацу п'ятого доповнити пояснення новим абзацом такого змісту:

"Дані колонки 3 дорівнюють сумі даних колонок 4, 5, 6 та 7".

У зв'язку з цим абзаци шостий - тридцять другий уважати відповідно абзацами сьомим - тридцять третім;

абзаци сьомий - десятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - тридцять третій уважати відповідно абзацами сьомим - двадцять дев'ятим;

абзац сьомий після слів та цифр "до 31 дня нарахованими доходами" доповнити словами та цифрами "якщо сума основного боргу погашається своєчасно або із затримкою до 180 днів", а після слова "рахунками" доповнити знаком "*";

в абзаці дванадцятому слова та цифри "понад 31 день нарахованими доходами" замінити словами та цифрами "від 32 до 60 днів нарахованими доходами, якщо сума основного боргу погашається своєчасно або із затримкою до 180 днів", а після слова "рахунками" доповнити знаком "*";

в абзаці сімнадцятому слова "сумнівними до отримання нарахованими доходами" замінити словами та цифрами "простроченими понад 60 днів нарахованими доходами", а слово "балансовими" замінити словом "аналітичними";

в абзаці вісімнадцятому цифри "1780" замінити цифрами "1509/3", "1519/3", "1529/3";

в абзаці дев'ятнадцятому цифри "2480" замінити цифрами "2029/3", "2039/3", "2069/3", "2079/3", "2089/3", "2109/3", "2119/3", "2129/3", "2139/3", "2209/3", "2219/3", "2229/3", "2239/3";

в абзаці двадцять першому цифри "3589" замінити цифрами "3579/3";

після абзацу двадцять першого доповнити пояснення п'ятьма новими абзацами такого змісту:

"Колонка 7 зазначається сума заборгованості за нарахованими доходами, а також простроченими до 60 днів нарахованими доходами, якщо платіж за основним боргом прострочений понад 180 днів";

рядок 1 - (1518, 1528, 1509/1, 1519/1, 1529/1, 1509/2, 1519/2, 1529/2)**;

рядок 2 - (2038, 2068, 2078, 2088, 2108, 2118, 2128, 2138, 2208, 2218, 2228, 2238, 2029/1, 2039/1, 2069/1, 2079/1, 2089/1, 2109/1, 2119/1, 2129/1, 2139/1, 2209/1, 2219/1, 2229/1, 2239/1, 2029/2, 2039/2, 2069/2, 2079/2, 2089/2, 2109/2, 2119/2, 2129/2, 2139/2, 2209/2, 2219/2, 2229/2, 2239/2)**;

рядок 3 - не заповнюється;

рядок 4 - (3578, 3579/1, 3579/2)**".

У зв'язку з цим абзаци двадцять другий - двадцять дев'ятий уважати відповідно абзацами двадцять сьомим - тридцять четвертим;

абзац двадцять сьомий викласти в такій редакції:

"Колонка 8 - зазначається розрахункова сума резерву, яка дорівнює сумі даних колонок 5, 6 та 7";

в абзаці двадцять восьмому цифру "8" замінити цифрою "9";

абзац двадцять дев'ятий викласти в такій редакції:

"рядок 1 - 1590/3 (аналітичний рахунок, за яким обліковується сума фактично сформованого резерву за простроченими та сумнівними до отримання нарахованими доходами за операціями на міжбанківському ринку), 1592/3 (аналітичний рахунок, за яким обліковується сума фактично сформованого резерву за простроченими та сумнівними до отримання нарахованими доходами, за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках)";

абзац тридцятий викласти в такій редакції:

"рядок 2 - 2400/3 (аналітичний рахунок, за яким обліковується сума фактично сформованого резерву за простроченими та сумнівними до отримання нарахованими доходами за кредитними операціями з клієнтами, що оцінюються на індивідуальній основі)";

абзац тридцять третій викласти в такій редакції:

"Колонка 10 - зазначається відхилення суми фактично сформованого резерву від розрахункової суми шляхом порівняння даних колонок 8 та 9";

в абзаці тридцять четвертому цифру "9" замінити цифрами "10":

доповнити пояснення приміткою такого змісту:

"Примітка:

* - аналітичні рахунки, за якими обліковуються нараховані доходи, якщо сума основного боргу погашається своєчасно або із затримкою до 180 днів;

** - аналітичні рахунки, за якими обліковуються нараховані доходи, якщо платіж за основним боргом прострочений понад 180 днів".

2.1.27. У формі N 611 "Звіт про дотримання економічних нормативів" і поясненні щодо її заповнення:

порядок подання форми викласти в такій редакції:

у поясненні:

в абзаці дванадцятому слова "адекватності основного капіталу" у всіх відмінках замінити словами "(коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів" у відповідних відмінках;

у тексті пояснення слово та цифри "файла 42" у всіх відмінках замінити словами, цифрами та літерою "файлів 42 та С5" у відповідних відмінках.

2.1.28. У формі N 612 "Звіт про дотримання економічних нормативів на основі консолідованої фінансової звітності" і поясненні щодо її заповнення:

порядок подання форми викласти в такій редакції:

у поясненні:

абзаци п'ятнадцятий, шістнадцятий викласти в такій редакції:

"Рядок 2 - норматив адекватності регулятивного капіталу/ платоспроможності (Н2к) визначається як співвідношення регулятивного капіталу до сумарних активів і певних позабалансових інструментів консолідованої групи, зменшених на суму створених відповідних резервів за активними операціями, на суму забезпечення кредиту (вкладень в боргові цінні папери) безумовним зобов'язанням або грошовим покриттям у вигляді застави майнових прав (за умови, що забезпечення відповідає вимогам пункту 2.5 глави 2 розділу VI Інструкції) та зважених за ступенем кредитного ризику.

Норматив адекватності регулятивного капіталу/платоспроможності (Н2к) розраховується відповідно до Інструкції про консолідацію та глави 1 розділу IV Інструкції";

абзац сімнадцятий після слів "до цього контрагента", "щодо цього контрагента" доповнити словами "(або групи пов'язаних контрагентів)";

абзац двадцять другий після слів "цього інсайдера", "щодо цього інсайдера" доповнити словами "(або групи пов'язаних осіб)".

2.1.29. У поясненні щодо заповнення форми N 618 "Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків":

абзаци тридцять п'ятий - тридцять восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзаци тридцять дев'ятий - вісімдесят третій уважати відповідно абзацами тридцять п'ятим - сімдесят дев'ятим;

у тексті пояснення, крім абзаців тридцять дев'ятого та сорокового, знаки та цифри "/1", "/2" замінити знаками та цифрами "(1)", "(2)".

2.1.30. У формі N 621 "Звіт про роботу ліквідатора (ліквідаційної комісії) банку" і поясненні щодо її заповнення:

порядок подання форми викласти в такій редакції:

у формі слова "Департаменту припинення діяльності банків" замінити словами "Департаменту реорганізації та припинення діяльності банків";

у поясненні:

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Департамент реорганізації та припинення діяльності банків для забезпечення достовірності даних, які подаються ліквідатором (ліквідаційною комісією) самостійно визначає форми їх перевірки";

в абзаці другому пункту 6 слова "(за останній день роботи банку в СЕП)" виключити;

колонку 3 рядка 3.7 таблиці пункту 7 пояснення після цифр "288" доповнити цифрами "300, 301".

2.1.31. Порядок подання форми N 622 "Відомості про проведення ліквідатором роботи щодо повернення коштів боржниками банку" викласти в такій редакції:

2.1.32. У поясненні щодо заповнення форми N 625 "Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку":

абзац перший пункту 2 після цифр "16" доповнити словами та цифрами "(за винятком рахунку 1607)";

у пункті 6:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Колонка 3 - зазначається повне найменування кредитора - контрагента/інсайдера банку (юридичної особи)";

після абзацу четвертого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, колонка 3 не заповнюється".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - тридцять другий уважати відповідно абзацами шостим - тридцять третім;

після абзацу дев'ятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Якщо зобов'язання банку перед контрагентом/інсайдером обліковуються за поточними рахунками до часу формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду) суб'єкта господарювання - юридичної особи, то зазначається умовний код, який повинен містити 10 символів і мати таку структуру: ZNNNNNNNNN, де NNNNNNNNN - порядковий номер контрагента/ інсайдера (наприклад, Z000000001)".

У зв'язку з цим абзаци десятий - тридцять третій уважати відповідно абзацами одинадцятим - тридцять четвертим;

в абзаці дванадцятому слова "або місця проживання фізичної особи" виключити;

абзац тринадцятий після слів "кредитора-нерезидента" доповнити словами "та кредитора - фізичної особи";

абзац двадцять другий викласти в такій редакції:

"Колонка 11 - зазначається дата договору банківського рахунку, банківського вкладу тощо, а за його відсутності дата першого руху коштів за цим рахунком".

2.1.33. У таблиці пояснення щодо заповнення форми N 631 "Звіт про структуру активів та пасивів за строками":

у колонці 3:

рядок 2.2 перед цифрами "1211" доповнити цифрами "1207/1";

у рядку 5.6 цифри "2212","2213" виключити;

у рядках 19.2, 19.3, 20.2, 20.3, 21.2, 21.3, 22.1, 22.2 знаки та цифри "/1", "/2" замінити знаками та цифрами "[1]***", "[2]***";

у рядку 35 цифри "9090", "9091" та знак ")" виключити;

у рядку 37.1 цифри "9390" виключити;

у рядку 37.2 цифри та знаки "9366/1", "9367/1" доповнити знаками "**";

виноску "**" до таблиці після цифр "9364/1" доповнити цифрами "9366/1", "9367/1";

доповнити таблицю пояснення виноскою такого змісту:

"*** "Сума за рахунками із знаками [1] заповнюється для короткострокових вкладів (депозитів) і кредитів.

Сума за рахунками із знаками [2] заповнюється для довгострокових вкладів (депозитів) і кредитів".

2.1.34. Порядок подання форми N 645 "Інформація про суб'єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків" викласти в такій редакції:

2.1.35. У поясненні щодо заповнення форми N 1-ПБ "Звіт банку про фінансові операції з нерезидентами України":

пункт 6 розділу III "Особливості відображення окремих категорій операцій" доповнити новим абзацом такого змісту:

"Виняток: операції, до яких застосовано код нейтральної операції, але які пов'язані з посередництвом у торгівлі з/між нерезидентами, виконанням зобов'язань або регресивних вимог за договором поручительства, надходженням/вибуттям коштів з інвестиційних рахунків нерезидентів, підлягають декларуванню";

у таблиці пояснення "Коди операцій за стандартною класифікацією платіжного балансу та їх застосування":

у розділі I "Поточний рахунок":

рядок 8.3 "подорожі - інше" підрозділу "Подорожі" замінити двома новими рядками такого змісту:

"

8.3 

приватні перекази між резидентами/
нерезидентами 

2307 

2308 

Приватні перекази з-за кордону на користь нерезидентів (у тому числі іноземних студентів), приватні перекази за кордон на користь резидентів (у тому числі студентів, що навчаються за кордоном) 

8.4 

подорожі - інше 

2309 

2310 

Платежі за туристичні путівки, за проживання в готелі та інших місцях для короткотермінового проживання, видана на відрядження готівкова валюта тощо 

";

рядок 2.2 "інші трансферти" підрозділу "Поточні трансферти" замінити трьома новими рядками такого змісту:

"

2.2 

інші приватні перекази між резидентом та нерезидентом 

2867 

2868 

Приватні перекази, що надходять резидентам від нерезидентів або нерезидентам від резидентів (крім переказів, здійснених з використанням міжнародних систем переказу коштів) 

2.3 

соціальні виплати 

2869 

2870 

Пенсії, стипендії, допомога по безробіттю, виплати на утримання дітей та інші виплати в рамках програм соціального забезпечення, що виплачуються резидентам державними органами та недержавними організаціями інших країн або нерезидентам - недержавними організаціями України 

2.4 

поточні трансферти інших секторів - інше 

2871 

2872 

Дарування, спадщина;
благодійні внески, гранти, гуманітарна допомога, отримана/надана фізичними особами та/або недержавними організаціями України;
періодичні відрахування (уключаючи членські внески) благодійним, релігійним і культурним організаціям;
сплата податків, мита, штрафів, відшкодування збитків за рішенням суду, тощо, якщо вони здійснюються фізичними особами-резидентами або недержавними організаціями України на користь державних органів і недержавних організацій інших країн або нерезидентами на користь недержавних організацій України;
купівля/продаж лотерейних квитків та сплата виграшів 

".

2.1.36 У порядку подання форм N 619 "Дані про встановлення банками кореспондентських відносин", N 682 "Звіт про застосування Національним банком України до банків заходів впливу", N 91 "Інформація про виявлені системою банківського нагляду Національного банку України порушення банківського законодавства, у тому числі ті, що можуть свідчити про злочинну діяльність, та вжиті щодо них заходи" (розділ 1 "Форми статистичної звітності територіальних управлінь і установ Національного банку України") та N 302 "Звіт про класифіковані кредитні операції та сформовані резерви за кредитними операціями", N 604 "Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями", N 605 "Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості", N 606 "Звіт про формування банками резерву за простроченими та сумнівними до отримання нарахованими доходами", N 610 "Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку", N 613 "Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами", N 614 "Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку", N 618 "Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків", N 625 "Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку", N 627 "Звіт про двадцять найбільших кредиторів банку", N 631 "Звіт про структуру активів та пасивів за строками", N 643 "Звіт про афілійовані особи банку", N 691 "Звіт про операції банків з цінними паперами та сформовані під них резерви за звітний місяць" (розділ 2 "Форми статистичної звітності банків та підприємств") слова "Департаменту методології банківського регулювання та нагляду" замінити словами "Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду".

3. У додатку 2 "Перелік параметрів аналітичного обліку та їх значення для формування показників статистичної звітності, що подається до Національного банку України" до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України:

після пункту 13 доповнити додаток новим пунктом такого змісту:

"14. Строк погашення основного боргу

Параметр застосовується для розподілу рахунків з обліку нарахованих доходів залежно від строку погашення основного боргу:

своєчасно або із затримкою до 180 днів;

прострочений понад 180 днів".

У зв'язку з цим пункти 14 - 20 уважати відповідно пунктами 15 - 21;

після пункту 16 доповнити додаток новим пунктом такого змісту:

"17. Види індивідуального споживання за цілями

Параметр відображає види індивідуального споживання за цілями відповідно до Класифікації індивідуального споживання за цілями (КІСЦ), затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 29.12.2007 N 480.

Значення параметра:

купівля побутової техніки, аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для оброблення інформації;

охорона здоров'я;

купівля транспортних засобів;

придбання туристичних послуг;

освіта;

інші види індивідуального споживання (у т.ч. невизначені);

для кредитів, наданих фізичним особам на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості;

для кредитів, наданих суб'єктам господарювання та органам державної влади".

У зв'язку з цим пункти 17 - 21 уважати відповідно пунктами 18 - 22.

 

Директор Департаменту
статистики та звітності
 

 
В. М. Галь
 

Опрос