Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об осуществлении мониторинга трудоустройства магистров по специальностями области знаний "Государственное управление"

Главное управление государственной службы Украины
Положение, Приказ от 03.10.2008 № 269
Утратил силу

Про затвердження Положення про здійснення моніторингу працевлаштування магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління"

Наказ Головного управління державної служби України
від 3 жовтня 2008 року N 269

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 грудня 2008 р. за N 1304/15995

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Національного агентства України з питань державної служби
 від 24 січня 2014 року N 10)

Додатково див. наказ
 Головного управління державної служби України
 від 26 жовтня 2010 року N 272

Відповідно до підпункту 32 пункту 4 Положення про Головне управління державної служби України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 N 1180, пункту 10 Положення про працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 N 468, пункту 33 Положення про порядок прийому осіб на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" в освітній галузі "Державне управління" та працевлаштування випускників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 N 402, та з метою здійснення контролю щодо дотримання вимог законодавства з питань працевлаштування магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про здійснення моніторингу працевлаштування магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" (додається).

2. Рекомендувати керівникам центральних, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування забезпечити координацію діяльності кадрових служб щодо виконання вимог зазначеного Положення.

3. Територіальним органам Головдержслужби забезпечити надання методично-консультаційної допомоги в організації здійснення обліку та моніторингу магістрів Національної академії державного управління при Президентові України, її регіональних інститутів та вищих навчальних закладів, що навчалися за державним замовленням та отримали диплом магістра за спеціальностями галузі знань "Державне управління".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Начальника Головдержслужби відповідно до розподілу обов'язків.

 

Начальник Головдержслужби 

Т. Мотренко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр освіти і науки України 

І. О. Вакарчук 

Президент Національної академії державного
управління при Президентові України

 
В. Нанівська

 

ПОЛОЖЕННЯ
про здійснення моніторингу працевлаштування магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління"

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок здійснення моніторингу працевлаштування магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" (далі - випускники).

1.2. Мета моніторингу - одержання точної, об'єктивної та достовірної інформації про працевлаштування та перебування на державній службі випускників та здійснення контролю за забезпеченням дотримання вимог законодавства щодо їх працевлаштування.

1.3. Моніторинг працевлаштування випускників передбачає збір, облік та аналіз інформації про працевлаштування та перебування випускників на державній службі (далі - моніторинг).

1.4. Об'єктами моніторингу є випускники Національної академії державного управління при Президентові України, її регіональних інститутів та вищих навчальних закладів, що навчалися за державним замовленням та отримали диплом магістра за спеціальностями галузі знань "Державне управління".

1.5. Суб'єктами моніторингу є:

Головне управління державної служби України, його територіальні органи, Національна академія державного управління при Президентові України, її регіональні інститути (далі - Національна академія), вищі навчальні заклади, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" (далі - магістратури державної служби), органи державної влади, органи місцевого самоврядування та інші установи, організації, на які поширюється дія Законів України "Про державну службу" і "Про службу в органах місцевого самоврядування" (далі - органи, установи, організації).

1.6. Контроль за працевлаштуванням випускників здійснюють суб'єкти моніторингу.

II. Порядок здійснення моніторингу

2.1. Протягом місяця після початку навчання Національна академія та магістратури державної служби подають Головному управлінню державної служби України та відповідним кадровим службам органів, установ, організацій відомості про вступників, які розпочали навчання, за формою згідно з додатком 1.

2.2. Кадрові служби органів, установ, організацій здійснюють облік вступників (додаток 2) та в десятиденний строк надають територіальному органу Головдержслужби відомості про вступників за формою згідно з додатком 3.

2.3. Територіальні органи Головдержслужби на підставі отриманих від кадрових служб органів, установ, організацій відомостей про вступників здійснюють узагальнення інформації та формують регіональний банк даних обліку вступників до Національної академії та магістратур державної служби у формі журналу обліку вступників.

2.4. Органи, установи, організації, які уклали договори-направлення, щороку в січні подають до Національної академії, у серпні до магістратур державної служби та відповідно до територіальних органів Головдержслужби підтвердження щодо перебування слухачів денної форми навчання у відповідному кадровому резерві із повною назвою посади, на яку випускників буде призначено після закінчення навчання, та підтвердження прийняття випускників на посади, зазначені у договорах-направленнях, або посади, рівноцінні за оплатою, категорією, характером діяльності тій, яку вони займали до вступу на навчання, згідно з додатком 4.

2.5. Орган, установа, організація після прибуття випускника на роботу бере його на облік (додаток 2) та в десятиденний строк надає територіальному органу Головдержслужби інформацію про працевлаштування випускника згідно з додатком 5.

2.6. Територіальні органи Головдержслужби щоквартально до 2 числа місяця, наступного за звітним періодом, надсилають до Головдержслужби інформацію про перебування випускників на державній службі за формою, наведеною у додатку 6.

2.7. Головдержслужба щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, подає Кабінету Міністрів України інформацію про працевлаштування випускників та перебування їх на державній службі.

2.8. Органи, установи, організації та територіальні органи Головдержслужби здійснюють моніторинг працевлаштування випускників магістратур державної служби протягом трьох років, випускників Національної академії - протягом п'яти років.

2.9. Органи, установи, організації у разі звільнення чи переведення випускників в десятиденний строк інформують територіальний орган Головдержслужби, Національну академію, магістратуру державного управління згідно з додатком 7.

2.10. Територіальні органи Головдержслужби спільно з органами, установами та організаціями забезпечують формування банку даних перебування магістрів галузі знань "Державне управління" на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, відслідковують просування їх по службі.

 

В. о. начальника управління організації
професійного навчання державних
службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування
 

 
 
 
Л. Джемесюк
 

 

Інформація про вступ до

_____________________________________________________________________
(назва вищого навчального закладу)

N з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові вступника 

Спеціальність 

Спеціалізація 

Форма навчання 

Рік вступу 

Рік випуску 

  

  

  

  

  

  

  

 

Журнал обліку вступників
до Національної академії та магістратур державної служби та їх працевлаштування

____________________________________________________________________________________
(назва органу, установи, організації та місцезнаходження)

N з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Число, місяць, рік народження 

Освіта (навчальний заклад, спеціальність, рік закінчення) 

Останнє місце роботи, посада (для державних службовців указати категорію і ранг) 

Стаж роботи 

Посада, на яку зараховано вступника до кадрового резерву згідно з договором-направлення, категорія (для денної форми навчання) 

Навчальний заклад, до якого зараховано вступника, спеціальність (спеціалізація) 

Форма навчання 

Період навчання* 

Результати працевлаштування (орган, установа, організація посада, категорія, ранг) 

Причини непраце-
влаштування
 

 

 

рік вступу 

рік вступу 

10 

11 

12 

13 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Указати причини зміни термінів навчання.

 

Відомості про вступників до Національної академії та магістратур державної служби

___________________________________________________________________________________
(назва органу, установи, організації та місцезнаходження)

N з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Число, місяць, рік народження 

Освіта (навчальний заклад, спеціальність, рік закінчення) 

Останнє місце роботи, посада (для державних службовців указати категорію і ранг) 

Стаж роботи  

Посада, на яку зараховано до кадрового резерву згідно з договором-направленням, категорія (для денної форми навчання) 

Навчальний заклад, до якого вступив, спеціальність (спеціалізація) 

Форма навчання 

Рік вступу 

Рік випуску 

загальний 

на державній службі 

10 

11 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Відомості про перебування у кадровому резерві
__________________________________________________________________________________
(назва органу, установи, організації та місцезнаходження)
слухачів денної форми навчання ______ року випуску 
__________________________________________________________________________________
(назва вищого навчального закладу) 

N з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Число, місяць, рік народження 

Останнє місце роботи, посада (для державних службовців указати категорію і ранг) 

Стаж роботи  

Посада, на яку зараховано до кадрового резерву згідно з договором-направленням, категорія (для денної форми навчання) 

Посада, на яку буде призначено після закінчення навчання (для державних службовців вказати категорію і ранг) 

загальний 

на державній службі 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Відомості про працевлаштування випускників Національної академії та магістратур державної служби

_________________________________________________________________________________
(назва органу, установи, організації та місцезнаходження)

N з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Число, місяць, рік народження 

Навчальний заклад, який закінчено, отримана спеціальність, спеціалізація 

Форма навчання 

Період навчання

Місце роботи, посада (до вступу на навчання) 

Перебування у кадровому резерві під час навчання (орган, установа організація, посада) (для денної форми навчання) 

Назва органу, установи, організації, який видав договір-
направлення
 

Назва органу, установи, організації, до якого направлено особу 

Результати працевлаштування 

Причини непрацевлаштування 

Ужиті заходи щодо забезпечення працевлаш-
тування
 

рік вступу 

рік випуску 

назва органу, установи, організації 

посада, категорія, ранг 

зміна місця проживання 

вступ до аспірантури 

інше* 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Вказати причину.

 

Відомості про перебування випускників Національної академії та магістратур державної служби на державній службі

__________________________________________________________________________________
(назва регіону)

N з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Навчальний заклад, який закінчено, отримана спеціальність, спеціалізація 

Форма навчання 

Період навчання  

Місце роботи, посада (до вступу на навчання) 

Перебування у кадровому резерві під час навчання (орган, установа, організація, посада) (для денної форми навчання) 

Назва органу, установи, організації, який видав договір направлення 

Результати працевлаштування 

Назва органу за останнім місцем роботи випускника (в разі переведення) 

Відомості про звільнення (вказати причину, підстави) 

рік вступу 

рік випуску 

назва органу, установи, організації 

посада, категорія, ранг 

назва органу, установи, організації 

посада, категорія, ранг 

10 

11 

12 

13 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Відомості про звільнення чи переведення на інше місце роботи випускників Національної академії та магістратур державної служби

_________________________________________________________________________________
(назва органу, установи, організації та місцезнаходження)

N з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Навчальний заклад, який закінчено, отримана спеціальність, спеціалізація 

Форма навчання 

Період навчання  

Назва органу, установи, організації де працевлаштовано випускника після закінчення навчання 

Посада, на яку працевлаштовано випускника, категорія, ранг 

Відомості про звільнення (вказати причину, підстави

 

Відомості про переведення 

Перебування у кадровому резерві (орган, установа, організація, посада, категорія, ранг) (для денної форми навчання) 

Рік вступу 

Рік випуску 

назва органу, установи, організації 

посада, категорія, ранг 

10 

11 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________

Опрос