Идет загрузка документа (54 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Специального порядка осуществления мер по финансовому оздоровлению банков

Национальный банк
Порядок, Постановление от 01.12.2008 № 405
Утратил силу

Про затвердження Спеціального порядку здійснення заходів щодо фінансового оздоровлення банків

Постанова Правління Національного банку України
від 1 грудня 2008 року N 405

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 грудня 2008 р. за N 1210/15901

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 16 квітня 2009 року N 225
,
 від 24 грудня 2009 року N 765
,
 від 30 червня 2011 року N 213

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 6 червня 2012 року N 220)

Відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про Національний банк України", "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" та з метою підвищення рівня капіталізації банків і забезпечення стабільності їх діяльності Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Спеціальний порядок здійснення заходів щодо фінансового оздоровлення банків, що додається.

2. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

3. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Н. В. Іваненко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку України, а також банків України для керівництва та використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора - директора Дирекції з банківського регулювання та нагляду О. І. Кірєєва, департаменти безвиїзного банківського нагляду (В. І. Мазепа), реорганізації та припинення діяльності банків (К. Є. Раєвський), інспектування банків (С. В. Фабер), реєстрації та ліцензування банків (О. І. Пархоменко) і начальників територіальних управлінь Національного банку України.

 

Голова

В. С. Стельмах

 

Спеціальний порядок здійснення заходів щодо фінансового оздоровлення банків

(У тексті Порядку слова та цифри "статті 43 Закону України "Про господарські товариства", "статей 40, 43 Закону України "Про господарські товариства" замінено словами "законодавства України про господарські товариства та цінні папери" згідно з постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2011 року N 213)

Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Законів України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України", "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки), "Про Національний банк України" та з урахуванням Порядку участі держави у капіталізації банків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2008 N 960 (зі змінами) (далі - Порядок N 960), з метою підвищення рівня капіталізації банків і забезпечення їх стабільної діяльності.

Розділ I. Загальні положення

1. Цей Порядок регулює здійснення заходів щодо фінансового оздоровлення банків шляхом участі у формуванні та збільшенні статутного капіталу банку (капіталізації) акціонерів (учасників) банку, третіх осіб (далі - інвестори), держави або реорганізації банку.

2. Заходи щодо фінансового оздоровлення здійснюються на підставі плану фінансового оздоровлення банку (програми фінансового оздоровлення або програми капіталізації банку) (далі - план фінансового оздоровлення), розробленого відповідно до вимог Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за N 845/6036, зі змінами (далі - Положення про застосування заходів впливу).

3. Правління Національного банку України (далі - Національний банк) відповідно до вимог законодавства України має право з урахуванням фінансового стану банку прийняти постанову про особливості його капіталізації.

Розділ II. Порядок затвердження та погодження плану фінансового оздоровлення

1. Комісія Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків (далі - Комісія Національного банку) протягом двох робочих днів з дня надходження до Національного банку плану фінансового оздоровлення банку, підготовленого правлінням (радою директорів) банку для затвердження загальними зборами акціонерів (учасників) банку або тимчасовим адміністратором, приймає рішення про його погодження (чи відмову в погодженні).

2. Загальні збори акціонерів (учасників) або тимчасовий адміністратор банку приймають рішення про:

затвердження плану фінансового оздоровлення шляхом збільшення статутного капіталу або реорганізації банку, попередньо погодженого Комісією Національного банку;

збільшення статутного капіталу банку та про умови капіталізації як за власною ініціативою, так і на підставі рішення Національного банку про потребу в капіталізації банку (у разі затвердження плану фінансового оздоровлення шляхом збільшення статутного капіталу);

реорганізацію банку та затвердження плану реорганізації банку (у разі затвердження плану фінансового оздоровлення шляхом реорганізації).

Акціонери (учасники) про скликання загальних зборів для прийняття рішень із зазначених питань повідомляються персонально в порядку, передбаченому статутом банку, та шляхом оприлюднення повідомлення в друкованих виданнях згідно з вимогами законодавства України про господарські товариства та цінні папери не менше ніж за п'ять робочих днів до дати проведення загальних зборів.

Про прийняті загальними зборами акціонерів (учасників) рішення щодо збільшення статутного капіталу акціонери та інвестори, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (учасників), повідомляються шляхом опублікування відповідного повідомлення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - ДКЦПФР). У повідомленні про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків мають бути розкриті відомості, передбачені абзацом четвертим пункту 1 глави 5 розділу II Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.02.2007 N 387, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.03.2007 за N 280/13547.

Розділ III. Особливості капіталізації банків

Глава 1. Особливості порядку збільшення статутного капіталу за рахунок коштів акціонерів (учасників) банку та інвесторів

1.1. Акціонери (учасники) банку та/або інвестори, які під час капіталізації банку набувають (збільшують) істотну участь у ньому, протягом п'яти робочих днів з дня прийняття загальними зборами акціонерів (учасників) банку, але не пізніше дати початку розміщення акцій, рішення про збільшення статутного капіталу банку, зобов'язані подати до Національного банку повний пакет документів згідно з вимогами статті 34 Закону про банки для погодження набуття/збільшення істотної участі.

(абзац перший пункту 1.1 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
від 30.06.2011 р. N 213)

Абзац другий пункту 1.1 глави 1 розділу ІІІ виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 30.06.2011 р. N 213,
 у зв'язку з цим абзаци третій, четвертий
 уважати відповідно абзацами другим, третім)

Банк протягом 12 банківських днів з дня прийняття загальними зборами акціонерів (учасників) рішення про збільшення статутного капіталу банку подає оформлені відповідно до законодавства зміни до статуту банку на погодження Національному банку.

Фактичне подання змін до статуту банку на погодження Національному банку вважається погодженням їх Національним банком.

1.2. Фактичне подання змін до статуту банку після погодження їх Національним банком на реєстрацію державному реєстратору вважається реєстрацією цих змін державним реєстратором.

1.3. Антимонопольний комітет України у випадках, передбачених законодавством, надає висновок та/або дозвіл на концентрацію протягом п'яти робочих днів з дня фактичного подання банком відповідних документів.

1.4. Банк - акціонерне товариство збільшує розмір статутного капіталу за рахунок додаткових внесків акціонерів та інвесторів шляхом закритого (приватного) розміщення акцій.

1.5. Банк - акціонерне товариство здійснює закрите (приватне) розміщення акцій у два етапи.

На першому етапі (строк якого не може бути менше десяти календарних днів) реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, у кількості, що пропорційна їх частці в статутному капіталі банку на дату початку зазначеного строку.

На другому етапі (який починається після закінчення першого етапу розміщення) здійснюється розміщення акцій у кількості, що не розміщена на першому етапі, серед акціонерів та інвесторів, які взяли на себе інвестиційні зобов'язання відповідно до плану фінансового оздоровлення.

1.6. Банк - акціонерне товариство для реєстрації випуску акцій подає до ДКЦПФР:

копію рішення Комісії Національного банку щодо погодження плану фінансового оздоровлення банку-емітента;

рішення загальних зборів акціонерів про затвердження плану фінансового оздоровлення, оформлене відповідно до пункту 10 розділу I Положення про порядок реєстрації випуску акцій, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2007 N 942, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.06.2007 за N 619/13886, зі змінами (далі - Положення), або його нотаріально засвідчену копію;

документи, передбачені в підпунктах 1.1, 1.2, 1.4 - 1.7 пункту 1 глави 1 розділу II Положення;

баланс та звіт про фінансові результати відповідно до вимог пункту 11 розділу I Положення за звітний період, що передував кварталу, в якому подаються документи для реєстрації випуску акцій, засвідчені підписами та відбитками печаток емітента та аудитора (аудиторської фірми), а також висновок аудитора (аудиторської фірми) за звітний період, що передував кварталу, в якому подаються документи для реєстрації випуску акцій, якщо вони є. Якщо їх немає, то подаються баланс, звіт про фінансові результати та висновок аудитора (аудиторської фірми) за попередній звітний період, які є;

засвідчену підписом керівника та відбитком печатки банку копію опублікованого в одному з друкованих видань згідно з вимогами законодавства України про господарські товариства та цінні папери повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів банку, на яких прийняті рішення про збільшення статутного капіталу та розміщення акцій (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 2 розділу II цього Порядку), а також засвідчену підписом керівника та відбитком печатки банку довідку, яка свідчить про персональне повідомлення всіх акціонерів про проведення цих зборів (згідно з порядком, установленим у статуті банку).

Фактичне подання банком - акціонерним товариством документів для реєстрації випуску акцій банку до ДКЦПФР уважається реєстрацією ДКЦПФР випуску акцій банку з видачею тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

1.7. Загальні збори (або уповноважений орган, якщо це передбачено статутом) акціонерів (учасників) або тимчасовий адміністратор банку приймають рішення про затвердження:

результатів закритого (приватного) розміщення акцій;

звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;

змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу банку з урахуванням результатів розміщення акцій.

Акціонери (учасники) про скликання загальних зборів акціонерів (учасників) для прийняття рішень із зазначених питань повідомляються персонально в порядку, передбаченому статутом банку, та шляхом оприлюднення повідомлення в друкованому виданні згідно з вимогами законодавства України про господарські товариства та цінні папери не менше ніж за п'ять робочих днів до дати проведення зборів.

1.8. Для реєстрації звіту про закрите (приватне) розміщення акцій банк подає до ДКЦПФР:

документи, передбачені в підпунктах 2.1 - 2.4, 2.6 - 2.9, 2.12, 2.13 пункту 2 глави 4 розділу II Положення;

баланс та звіт про фінансові результати відповідно до вимог пункту 11 розділу I Положення за звітний період, що передував кварталу, в якому подаються документи для реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій, засвідчені підписами та відбитком печатки емітента та аудитора (аудиторської фірми), а також висновок аудитора (аудиторської фірми) за звітний період, що передував кварталу, в якому подаються документи для реєстрації звіту про результати розміщення акцій, якщо вони є. Якщо їх немає, то подається баланс, звіт про фінансові результати та висновок аудитора (аудиторської фірми) за попередній звітний період, які є;

засвідчену підписом керівника та відбитком печатки товариства копію опублікованого в одному з друкованих видань згідно з вимогами законодавства України про господарські товариства та цінні папери повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийняті рішення про затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій, звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій, змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу банку з урахуванням результатів розміщення акцій (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1.7 глави 1 розділу III цього Порядку), а також засвідчену підписом керівника та відбитком печатки банку довідку, яка свідчить про персональне повідомлення всіх акціонерів про проведення цих зборів (згідно з порядком, установленим у статуті банку).

Фактичне подання до ДКЦПФР звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій банку вважається реєстрацією ДКЦПФР цього звіту.

1.9. Банк зобов'язаний протягом місяця після прийняття загальними зборами акціонерів (учасників) рішення щодо затвердження результатів збільшення статутного капіталу подати до Національного банку документи, що зазначені в нормативно-правовому акті Національного банку, який регулює питання реєстрації та ліцензування банків (далі - Положення про реєстрацію та ліцензування банків).

(абзаци перший і другий пункту 1.9 глави 1 розділу ІІІ замінено
 абзацом згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 30.06.2011 р. N 213,
у зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом другим)

Національний банк має право продовжити строк подання документів, передбачених абзацом першим цього пункту, за наявності об'єктивних причин.

Глава 2. Особливості реорганізації банків за рішенням власників

2.1. Загальні збори акціонерів (учасників) банку приймають рішення про реорганізацію банку та затвердження плану реорганізації банку відповідно до плану фінансового оздоровлення.

Банки - учасники реорганізації здійснюють скликання та проведення загальних зборів акціонерів (учасників) банку з питань реорганізації банку з урахуванням вимог розділу II цього Порядку.

Банки - учасники реорганізації подають до Національного банку для затвердження план реорганізації, яким передбачено здійснення реорганізаційних процедур, а також рішення загальних зборів акціонерів (учасників) про проведення реорганізації та затвердження плану реорганізації банку.

Дата отримання Національним банком плану реорганізації банку вважається датою його затвердження.

Банки - учасники реорганізації здійснюють заходи, передбачені планом реорганізації, та подають документи щодо реорганізації згідно з вимогами Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27.06.2008 N 189, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.09.2008 за N 845/15536 (зі змінами), з урахуванням особливостей, які визначені цим Порядком.

(абзац п'ятий пункту 2.1 глави 2 розділу III із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 24.12.2009 р. N 765)

2.2. Особливості порядку реєстрації випуску акцій під час реорганізації товариств визначаються нормативно-правовими актами ДКЦПФР.

2.3. Національний банк приймає рішення про заміну банківської ліцензії у порядку, установленому Положенням про реєстрацію та ліцензування банків.

(пункт 2.3 глави 2 розділу ІІІ у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 30.06.2011 р. N 213)

Глава 3. Особливості процедури капіталізації банків за участю держави

3.1. Участь держави в капіталізації банків здійснюється відповідно до вимог Порядку N 960 на підставі результатів діагностичного обстеження банків і критеріїв, за якими визначається можливість участі держави в капіталізації (формуванні та/або збільшенні статутного капіталу) банків.

3.2. Банк одночасно із зверненням до Національного банку зобов'язаний подати такі документи:

а) заяву про намір банку здійснити капіталізацію за участю держави;

б) копію рішення тимчасового адміністратора банку про необхідність участі держави в капіталізації банку;

в) план фінансового оздоровлення банку, затверджений в установленому порядку та попередньо погоджений Національним банком;

г) копію рішення тимчасового адміністратора банку про передавання акцій у розмірах відповідно до вимог Порядку N 960 у власність держави одноосібно або разом з іншим інвестором у разі укладення договору про спільну участь у капіталізації банку з розрахунками необхідного розміру його капіталу;

ґ) інформацію банку про акціонерів (учасників), які володіють часткою в статутному капіталі банку, що становить не менше ніж п'ять відсотків;

д) зобов'язання тимчасового адміністратора щодо надання уповноваженим особам Міністерства фінансів України права отримувати інформацію, що є власністю банку, про фінансовий стан банку, у тому числі ту, що становить банківську таємницю. Розкриття Міністерству фінансів України інформації, що становить банківську таємницю щодо банків, участь у капіталізації яких бере держава, здійснюється відповідно до статті 62 Закону про банки та нормативно-правових актів Національного банку.

(підпункт "д" пункту 3.2 глави 3 розділу III із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 24.12.2009 р. N 765)

3.3. Рішення про внесення пропозиції про участь держави в капіталізації банку (відмову в задоволенні звернення банку) приймається Правлінням Національного банку протягом п'яти робочих днів з дати отримання документів.

3.4. Рішення Правління Національного банку про внесення пропозиції про участь держави в капіталізації банку має містити інформацію, передбачену Порядком N 960, та є погодженням щодо набуття/збільшення істотної участі держави в банку.

(пункт 3.4 глави 3 розділу ІІІ із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
від 30.06.2011 р. N 213)

3.5. Рішення Правління Національного банку про відмову в задоволенні звернення банку не пізніше наступного дня після дати його прийняття надсилається банку.

3.6. Національний банк у день отримання рішення Кабінету Міністрів України щодо участі держави в капіталізації банку надсилає копію цього рішення банку.

3.7. Погодження Національним банком змін до статуту банку, реєстрація їх державним реєстратором, надання Антимонопольним комітетом України висновку та/або дозволу на концентрацію, реєстрація ДКЦПФР випуску акцій банку та звіту про результати їх закритого (приватного) розміщення за умови участі держави в капіталізації банку здійснюються в порядку, установленому главою 1 цього розділу.

Розділ IV. Заходи щодо збільшення статутного капіталу та реорганізації банків в умовах запровадження тимчасової адміністрації

Глава 1. Особливості фінансового оздоровлення банків в умовах запровадження тимчасової адміністрації

1.1. Тимчасовий адміністратор з метою вжиття заходів відповідно до плану фінансового оздоровлення банку має право, зокрема:

зменшувати розмір статутного капіталу банку;

визначати нову номінальну вартість акцій;

проводити консолідацію акцій;

здійснювати додаткову емісію акцій.

1.2. Тимчасовий адміністратор зобов'язаний погодити з Національним банком зменшення розміру статутного капіталу, консолідацію акцій та обсяги капіталізації банку.

Капіталізація банку здійснюється відповідно до плану фінансового оздоровлення в розмірі, що забезпечує виконання банком установлених економічних нормативів.

1.3. Документи для погодження змін до статуту банку, визначені Положенням про реєстрацію та ліцензування банків, під час формування (збільшення) статутного капіталу подаються до Національного банку тимчасовим адміністратором (або надсилаються рекомендованим листом з описом вкладення) і розглядаються Національним банком (з прийняттям відповідного рішення) у порядку, визначеному в главі 1 розділу III цього Порядку.

(абзац перший пункту 1.3 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
від 30.06.2011 р. N 213)

Тимчасовий адміністратор здійснює закрите (приватне) розміщення акцій з урахуванням вимог глави 1 розділу III цього Порядку.

1.4. Тимчасовий адміністратор банку для погодження питання щодо зменшення (за потреби) статутного капіталу банку шляхом зменшення номінальної вартості акцій, випуску акцій нової номінальної вартості та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості (а за потреби і попереднього проведення консолідації акцій) має подати до Національного банку відповідні розрахунки та рішення, оформлені наказом тимчасового адміністратора.

1.5. Тимчасовий адміністратор у разі потреби переоформлення банківської ліцензії подає до Національного банку документи відповідно до Положення про реєстрацію та ліцензування банків.

(пункт 1.5 глави 1 розділу IV у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 30.06.2011 р. N 213)

Глава 2. Порядок зменшення статутного капіталу банку та визначення нової номінальної вартості акцій

2.1. Тимчасовий адміністратор здійснює оцінку розміру регулятивного капіталу з урахуванням проведених відповідно до глави 5 розділу V Положення про застосування заходів впливу заходів щодо інвентаризації активів банку, зобов'язань, резервів (уключаючи обліковані на позабалансових рахунках) та оцінки фінансового стану банку і можливостей стабілізації його діяльності.

(пункт 2.1 глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.12.2009 р. N 765)

2.2. Тимчасовий адміністратор під час оцінки розміру регулятивного капіталу має врахувати погоджені з Національним банком результати діагностичного обстеження банку.

2.3. Тимчасовий адміністратор зіставляє розмір регулятивного капіталу, визначений з урахуванням вимог, установлених пунктами 2.1 та 2.2 цієї глави, з розміром статутного капіталу.

Тимчасовий адміністратор має право прийняти рішення про зменшення статутного капіталу та визначення нової номінальної вартості акцій банку в разі перевищення зареєстрованого розміру статутного капіталу над розміром регулятивного капіталу банку.

Нова номінальна вартість акцій банку розраховується за формулою:

НН = [СК - (СК - РК)] / КА,

де НН - нова номінальна вартість акцій банку;

СК - зареєстрований статутний капітал;

РК - регулятивний капітал банку, визначений тимчасовим адміністратором;

КА - кількість акцій.

Номінальна вартість акцій не може бути меншою, ніж одна копійка.

Тимчасовий адміністратор не здійснює зменшення статутного капіталу в разі перевищення розміру регулятивного капіталу над зареєстрованим розміром статутного капіталу або якщо розмір регулятивного капіталу дорівнює зареєстрованому розміру статутного капіталу.

Абзац одинадцятий пункту 2.3 глави 2 розділу IV виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 24.12.2009 р. N 765)

2.4. Тимчасовий адміністратор може прийняти рішення про деномінацію акцій банку шляхом їх консолідації, зокрема, якщо номінальна вартість акцій дорівнює одній копійці, з прийняттям (за потреби) рішення про зменшення розміру статутного капіталу банку шляхом зменшення номінальної вартості акцій та здійснення додаткової емісії акцій за новою номінальною вартістю.

2.5. Тимчасовий адміністратор здійснює процедуру зменшення розміру статутного капіталу банку шляхом зменшення номінальної вартості акцій (а за потреби і попереднього проведення консолідації акцій) відповідно до вимог нормативно-правових актів ДКЦПФР з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом.

Висновок аудитора (аудиторської фірми) за звітний період, що передував кварталу, в якому подаються документи для реєстрації випуску акцій, пов'язаної з їх консолідацією, не вимагається, якщо його немає.

Тимчасовий адміністратор повідомляє кредиторів про зменшення статутного капіталу банку шляхом опублікування відповідного оголошення в офіційних друкованих засобах масової інформації.

2.6. Тимчасовий адміністратор одночасно подає погоджені Національним банком зміни до статуту банку, пов'язані зі зменшенням статутного капіталу банку шляхом зменшення номінальної вартості акцій (а за потреби і попереднім проведенням консолідації акцій), та зміни до статуту банку, пов'язані із здійсненням додаткової емісії акцій за новою їх номінальною вартістю, а також документи, які потрібні для реєстрації випуску акцій відповідно до вимог цього Порядку, ДКЦПФР та державному реєстратору для державної реєстрації змін до статуту банку.

Фактичне подання змін до статуту банку після погодження їх Національним банком на реєстрацію державному реєстратору вважається реєстрацією цих змін державним реєстратором.

Фактичне подання банком - акціонерним товариством документів для реєстрації випуску акцій банку нової номінальної вартості ДКЦПФР вважається реєстрацією ДКЦПФР випуску акцій банку.

Глава 3. Заходи щодо здійснення емісії акцій

3.1. Тимчасовий адміністратор за умови залучення коштів інвестора (інвесторів), участі держави в капіталізації банку та за погодженням з Національним банком зобов'язаний прийняти рішення про додаткову емісію акцій банку, обсяги якої мають ураховувати вимоги пункту 1.2 глави 1 розділу IV цього Порядку щодо обсягів капіталізації банку.

3.2. У разі прийняття тимчасовим адміністратором рішення щодо зменшення розміру статутного капіталу банку шляхом зменшення номінальної вартості акцій з подальшою капіталізацією банку шляхом здійснення додаткової емісії акцій за новою їх номінальною вартістю інвестор (інвестори) чи держава (у разі її участі в капіталізації банку) здійснюють оплату вартості акцій у розмірі інвестиційних пропозицій (зобов'язань), передбачених планом фінансового оздоровлення банку.

3.3. Тимчасовий адміністратор здійснює емісію акцій банку відповідно до законодавства про цінні папери.

Рішення тимчасового адміністратора про закрите (приватне) розміщення акцій банку повинно містити строк і порядок реалізації акцій.

Глава 4. Заходи щодо проведення реорганізації банку під час тимчасової адміністрації

4.1. Реорганізація банку під час тимчасової адміністрації здійснюється в порядку, установленому постановою Правління Національного банку відповідно до вимог статті 78 Закону про банки, Положення про застосування заходів впливу.

4.2. Строк реорганізації банку під час тимчасової адміністрації визначається відповідно до плану фінансового оздоровлення.

 

Директор Департаменту
нормативно-методологічного
забезпечення банківського
регулювання та нагляду
 

 
 
 
Н. В. Іваненко
 

(Спеціальний порядок у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 16.04.2009 р. N 225)

Опрос