Идет загрузка документа (51 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения и предоставления сотрудникам Службы внешней разведки Украины и членам их семей жилых помещений

Служба внешней разведки
Приказ, Инструкция от 20.10.2008 № 242
редакция действует с 20.08.2019

Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення і надання співробітникам Служби зовнішньої розвідки України та членам їх сімей житлових приміщень

Наказ Служби зовнішньої розвідки України
від 20 жовтня 2008 року N 242

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 листопада 2008 р. за N 1105/15796

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Служби зовнішньої розвідки України
від 4 лютого 2013 року N 31
,
 від 17 серпня 2015 року N 301
,
від 3 липня 2019 року N 265

Відповідно до Житлового кодексу Української РСР, Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР та Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.84 N 470, Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР, затвердженого постановою Ради Міністрів Української РСР від 04.02.88 N 37, Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2006 N 1081, та з метою встановлення єдиного порядку прийняття на квартирний облік співробітників Служби зовнішньої розвідки України, надання їм службових жилих приміщень та житлових приміщень для постійного користування НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок забезпечення і надання співробітникам Служби зовнішньої розвідки України та членам їх сімей житлових приміщень, що додається.

2. Директору 5 департаменту забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. З наказом ознайомити співробітників Служби зовнішньої розвідки України.

 

Голова Служби 

М. Маломуж 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок забезпечення і надання співробітникам Служби зовнішньої розвідки України та членам їх сімей житлових приміщень

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок забезпечення та надання жилих приміщень для постійного проживання, службових жилих приміщень, а також грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення (далі - грошова компенсація) співробітникам усіх категорій Служби зовнішньої розвідки України (далі - співробітники СЗРУ) у Службі зовнішньої розвідки України (далі - СЗРУ).

(пункт 1.1 у редакції наказу Служби зовнішньої
 розвідки України від 04.02.2013 р. N 31)

1.2. Співробітники СЗРУ мають право забезпечуватися житлом за місцем проживання за рахунок житлового фонду виконавчих органів місцевих рад нарівні з іншими громадянами України.

1.3. Співробітники СЗРУ із числа військовослужбовців, направлені на навчання до вищих військових навчальних закладів із звільненням з посади забезпечуються, за необхідності, на час навчання жилою площею у гуртожитках (сімейні - у сімейних гуртожитках) навчальних закладів. У разі відсутності таких гуртожитків (ліжко-місць у гуртожитках) їм виплачується за місцем проходження військової служби грошова компенсація за піднайм (найм) жилого приміщення.

Після закінчення навчання займане ними житло підлягає звільненню у двомісячний термін. За ними на весь період навчання зберігається житло та черга на його отримання за місцем попередньої служби.

1.4. Спірні питання щодо квартирного обліку та забезпечення житлом можуть бути оскаржені в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

II. Житлово-побутова комісія

2.1. З метою обліку співробітників СЗРУ, які потребують поліпшення житлових умов, проведення розподілу та використання жилої площі, вирішення інших побутових питань в СЗРУ утворюється житлово-побутова комісія СЗРУ (далі - житлово-побутова комісія).

Житлово-побутова комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Житловим кодексом Української РСР, Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затвердженими постановою Ради Міністрів Української РСР та Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року N 470 (далі - Правила), Положенням про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР, затвердженим постановою Ради Міністрів Української РСР від 04 лютого 1988 року N 37, Порядком забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2006 року N 1081, Порядком визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 року N 728, цією Інструкцією, а також іншими актами законодавства.

(абзац другий пункту 2.1 у редакції наказу Служби
 зовнішньої розвідки України від 04.02.2013 р. N 31
,
із змінами, внесеними згідно з наказом Служби
зовнішньої розвідки України від 03.07.2019 р. N 265)

Житлово-побутова комісія підзвітна Голові СЗРУ.

2.2. Діяльність житлово-побутової комісії щодо обліку співробітників СЗРУ, які потребують поліпшення житлових умов, встановлення черговості на одержання житлових приміщень, а також їх розподілу у будинках житлового фонду здійснюється гласно та з урахування вимог Закону України "Про державну таємницю".

2.3. Житлово-побутова комісія утворюється з числа представників структурних підрозділів за принципом рівного представництва (один представник з кожного структурного підрозділу СЗРУ) та представника профспілкового органу. Персональний склад комісії затверджується наказом Голови Служби зовнішньої розвідки України.

2.4. Основними завданнями житлово-побутової комісії є:

ведення обліку співробітників СЗРУ та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов;

ведення обліку військовослужбовців (осіб, звільнених з військової служби в запас або у відставку, чи членів сімей померлих таких осіб) та членів їх сімей, яким надано грошову компенсацію;

розгляд рапортів (заяв) співробітників СЗРУ про зарахування на облік осіб як таких, що потребують поліпшення житлових умов;

розгляд рапортів військовослужбовців (заяв осіб, звільнених з військової служби в запас або у відставку, чи членів сімей померлих таких осіб) на отримання грошової компенсації;

прийняття рішень з питань квартирного обліку і надання житлових приміщень для постійного проживання;

прийняття рішень про надання або відмову в наданні грошової компенсації військовослужбовцям (особам, звільненим з військової служби в запас або у відставку, чи членам сімей померлих таких осіб) та членам їх сімей;

перевірка житлових умов співробітників СЗРУ;

інформування військовослужбовців (осіб, звільнених з військової служби в запас або у відставку, чи членів сімей померлих таких осіб) про їх право на отримання грошової компенсації та про її орієнтовний розмір;

інформування про роботу житлово-побутової комісії на загальних зборах співробітників СЗРУ.

У разі потреби виключно з метою підтвердження даних, що є підставою для взяття (перебування) співробітника СЗРУ на квартирному обліку, житлово-побутова комісія може запитувати відповідні документи в органах державної влади, установах, організаціях через керівництво СЗРУ у встановленому законодавством порядку.

(пункт 2.4 у редакції наказу Служби зовнішньої
 розвідки України від 04.02.2013 р. N 31)

2.5. Голова житлово-побутової комісії організовує роботу комісії та забезпечує для цього необхідні умови.

Секретар житлово-побутової комісії забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, акти, готує проекти рішень та інших документів, що стосуються діяльності житлово-побутової комісії.

2.6. Основною формою роботи житлово-побутової комісії є засідання, порядок проведення яких та перелік питань для розгляду на них визначає голова комісії. Він завчасно призначає доповідача з числа членів комісії для розгляду окремого питання та забезпечує можливість висловити свою думку всім присутнім на засіданні членам комісії.

2.7. Засідання житлово-побутової комісії є правомірним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну вирішальним є голос голови житлово-побутової комісії.

2.8. За результатами розгляду на засіданні питань житлово-побутовою комісією приймаються рішення, які оформляються протоколом.

Рішення житлово-побутової комісії погоджується (у випадках, передбачених законодавством, - затверджується) Головою СЗРУ.

(пункт 2.8 доповнено абзацом другим згідно з наказом
Служби зовнішньої розвідки України від 04.02.2013 р. N 31)

2.9. Кожен член комісії має право внести до протоколу свою особисту думку щодо питання, яке розглядалося на засіданні.

III. Облік співробітників СЗРУ, які потребують поліпшення житлових умов, та членів їх сімей

3.1. Для зарахування на облік співробітник СЗРУ подає на ім'я голови житлово-побутової комісії СЗРУ заяву (військовослужбовець - рапорт) про прийняття на квартирний облік, яка (який) також підписується повнолітніми членами його сім'ї, що проживають разом зі співробітником і бажають разом із ним стати на квартирний облік.

Співробітники СЗРУ, які приймаються на квартирний облік на пільгових умовах або користуються правом першочергового та позачергового одержання житлових приміщень, зазначають про це у рапорті (заяві) з доданням до нього (неї) відповідних документів.

3.2. До рапорту (заяви) додаються:

довідка з місця проживання про реєстрацію і склад сім'ї;

довідка про те, чи перебувають члени сім'ї на квартирному обліку за місцем роботи (попередньої роботи) та у виконавчих органах місцевих рад;

документи, що підтверджують право на першочергове чи позачергове одержання житла, інші пільги;

інші документи, визначені пунктом 18 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року N 470.

(пункт 3.2 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Служби зовнішньої розвідки України від 03.07.2019 р. N 265)

3.3. При зарахуванні співробітників на квартирний облік у протоколі зазначається дата зарахування на облік, склад сім'ї, підстави для зарахування на облік, вид черговості (загальна черга, у першу чергу, поза чергою), а також підстави включення до списків осіб, що користуються правом першочергового або позачергового одержання житлових приміщень, а в разі відмови в зарахуванні на облік - підстави відмови з посиланням на конкретні норми законодавства.

3.4. Датою зарахування на облік вважається день, коли житлово-побутовою комісією винесено рішення про зарахування співробітника СЗРУ на облік.

3.5. Співробітники та члени їх сімей забезпечуються в СЗРУ жилими приміщеннями відповідно до статті 48 Житлового кодексу Української РСР.

Особи офіцерського складу у званні полковника та вище, які перебувають на дійсній військовій службі або звільнені в запас або відставку, мають право на додаткову жилу площу. Також додаткова жила площа може бути надана особам, визначеним чинним законодавством України.

(пункт 3.5 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Служби зовнішньої розвідки України від 17.08.2015 р. N 301)

Розмір додаткової жилої площі визначається чинним законодавством України.

(пункт 3.5 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Служби зовнішньої розвідки України від 17.08.2015 р. N 301)

3.6. Співробітники СЗРУ, взяті на квартирний облік, вносяться до книги обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилих приміщень, що ведеться за формою згідно з додатком 4 до Правил. Книга повинна бути пронумерована, прошнурована, підписана секретарем житлово-побутової комісії і скріплена печаткою СЗРУ та зберігатися, як документ суворої звітності.

З числа зазначених співробітників СЗРУ складаються списки осіб, які користуються правом позачергового та першочергового одержання житлових приміщень, що ведуться за формою згідно з додатками 5 і 6 до Правил.

3.7. На кожного співробітника СЗРУ, зарахованого на облік, оформлюється облікова справа.

Витяги з протоколів засідань житлово-побутової комісії про: зарахування на квартирний облік, зміну складу сім'ї, включення до списків (виключення зі списків) пільгового забезпечення житлом, надання або відмову в наданні грошової компенсації, затверджені секретарем житлово-побутової комісії, є обов'язковими для долучення до облікових справ.

(абзац другий пункту 3.7 із змінами, внесеними згідно з
наказом Служби зовнішньої розвідки України від 04.02.2013 р. N 31)

Облікова справа зберігається за місцеперебуванням співробітника СЗРУ на обліку під час перебування останнього на обліку та протягом п'яти років після надання йому житла для постійного проживання або грошової компенсації. Після закінчення зазначеного строку справа знищується відповідно до чинного законодавства України.

(абзац третій пункту 3.7 у редакції наказу Служби
 зовнішньої розвідки України від 04.02.2013 р. N 31)

3.8. Співробітники СЗРУ, які перебувають на обліку, у разі переміщення по службі чи переведення на роботу у випадках, передбачених пунктом 32 Правил, пов'язаних з переїздом в іншу місцевість, зараховуються на облік за новим місцем служби (роботи) разом із членами їх сімей зі збереженням попереднього часу перебування на обліку, а також у списках осіб, що користуються правом першочергового або позачергового одержання житла.

3.9. Співробітники СЗРУ, які за попереднім місцем служби (роботи) не перебували на квартирному обліку, у разі переміщення по службі (переведення на роботу), пов'язаного з переїздом в іншу місцевість, зараховуються на облік за новим місцем служби разом із членами їх сімей на загальних підставах та в порядку, передбаченому законодавством України.

(пункт 3.9 у редакції наказу Служби зовнішньої
 розвідки України від 04.02.2013 р. N 31)

3.10. Залишаються на обліку до одержання житла з державного житлового фонду:

співробітники СЗРУ із числа військовослужбовців, які перебувають на обліку, при звільненні з військової служби в запас або у відставку за віком, станом здоров'я, а також у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів у разі неможливості використання їх на військовій службі;

співробітники СЗРУ із числа державних службовців та працівників у разі звільнення їх у зв'язку з виходом на пенсію та в інших випадках, передбачених чинним законодавством;

співробітники направлені СЗРУ на навчання;

члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли, пропали безвісти під час проходження військової служби, що перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов.

3.11. Співробітники СЗРУ, які штучно погіршили житлові умови шляхом обміну займаного жилого приміщення, його псування або руйнування, відчуження придатного і достатнього за розміром для проживання жилого будинку (частини будинку), квартири, а також в інших передбачених законом випадках не беруться на квартирний облік протягом п'яти років з моменту погіршення житлових умов.

3.12. Співробітники СЗРУ та члени їх сімей знімаються з обліку у разі:

поліпшення житлових умов, внаслідок чого відпала потреба в наданні житла;

отримання грошової компенсації в повному обсязі загальної площі жилого приміщення, яка підлягає компенсації;

(пункт 3.12 доповнено новим абзацом третім згідно з наказом
 Служби зовнішньої розвідки України від 04.02.2013 р. N 31,
у зв'язку з цим абзаци другий - шостий
вважати відповідно абзацами третім - сьомим)

звільнення з військової служби за службовою невідповідністю, у зв'язку з систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;

набуття сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 6 місяців;

припинення працівником трудових відносин зі СЗРУ, крім випадків, які передбачені чинним законодавством України;

подання відомостей, що не відповідають дійсності, які стали підставою для взяття на облік;

3.13. Перереєстрація співробітників СЗРУ, які перебувають на квартирному обліку, здійснюється щорічно в період з 1 жовтня до 1 грудня, під час якої перевіряються їх облікові дані. Перереєстрація проводиться з обов'язковим поданням особами, які перебувають на квартирному обліку, оновлених довідок із місця проживання про склад сім'ї і реєстрацію з перевіркою підстав подальшого перебування на квартирному обліку.

IV. Надання житлових приміщень для постійного проживання

4.1. Житлова площа для забезпечення постійним житлом розподіляється відповідно до черги квартирного обліку та у межах норм, установлених законодавством.

4.2. Житловими приміщеннями забезпечуються тільки співробітники СЗРУ та члени їх сімей, які перебувають на квартирному обліку та внесені до єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

(абзац перший пункту 4.2 у редакції наказу Служби
 зовнішньої розвідки України від 17.08.2015 р. N 301)

Якщо у співробітника СЗРУ після отримання ним житла для постійного проживання повторно виникли підстави для поліпшення житлових умов, йому надається додаткове житлове приміщення з урахуванням наявної житлової площі або після передачі СЗРУ раніше наданого йому житла.

4.3. Співробітникам СЗРУ із числа військовослужбовців, які мають вислугу 20 років і більше, та членам їх сімей надається житло для постійного проживання.

Забезпечення за рахунок СЗРУ співробітників СЗРУ із числа військовослужбовців та членів їх сімей житлом для постійного проживання провадиться шляхом надання один раз протягом усього часу проходження військової служби.

Співробітнику СЗРУ із числа військовослужбовців, який має вислугу на військовій службі 20 років і більше, за його бажанням, може бути надано кредит на будівництво (купівлю) житла, на підставах та в порядку, визначеному чинним законодавством.

Визначена в абзаці першому цього пункту умова про вислугу років на військовій службі не застосовується при забезпеченні житловими приміщеннями для постійного проживання співробітників, що перебували на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, до набрання чинності Законом України від 24 червня 2004 року N 1865-IV "Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

4.4. У разі наявності у співробітника СЗРУ та членів його сім'ї, які перебувають з ним на квартирному обліку, у приватній власності житла за попереднім місцем проживання, надання постійного житла за новим місцем служби здійснюється за умови дотримання вимог статті 48 Житлового кодексу Української РСР.

4.5. Співробітники СЗРУ та члени їх сімей забезпечуються житловими приміщеннями для постійного проживання згідно з чергою, яка визначається часом зарахування на квартирний облік осіб, що потребують поліпшення житлових умов.

V. Надання службових житлових приміщень

5.1. Службові житлові приміщення розподіляються між структурними підрозділами Головою СЗРУ або особою, яка виконує його обов'язки. Рішення про надання службових житлових приміщень приймає Голова СЗРУ або особа, яка виконує його обов'язки, на підставі мотивованих рапортів начальників структурних підрозділів, після їх погодження із заступниками Голови СЗРУ, відповідно до функціональних обов'язків.

У рішенні зазначаються прізвище, ім'я та по батькові співробітника СЗРУ, якому надається службове жиле приміщення, склад сім'ї (за матеріалами його особової справи), розмір приміщення, що надається, кількість кімнат у ньому та адреса.

Рішення про надання службового житлового приміщення протягом місяця подається підрозділом, відповідальним за господарське забезпечення, до виконавчого органу місцевої ради для оформлення спеціального ордера, який є єдиною підставою для вселення в надане службове житлове приміщення.

5.2. Службові жилі приміщення в СЗРУ надаються для заселення співробітниками СЗРУ до надання їм (придбання ними) жилого приміщення для постійного проживання.

Службові жилі приміщення СЗРУ повинні використовуватись виключно за їх цільовим призначенням.

5.3. У разі недостатності службових жилих приміщень для забезпечення всіх співробітників СЗРУ зазначені приміщення надаються, виходячи з необхідності забезпечення та створення належних умов для ефективного виконання СЗРУ покладених на неї завдань.

Надання співробітникам СЗРУ службових жилих приміщень не може бути підставою для зняття їх із квартирного обліку.

5.4. Жилі приміщення включаються до числа службових приміщень СЗРУ за рішенням виконавчого органу місцевої ради за місцезнаходженням приміщення на підставі клопотання СЗРУ.

5.5. Службове жиле приміщення повинно відповідати санітарним, технічним та іншим вимогам відповідно до чинного законодавства.

5.6. При наданні службових жилих приміщень не допускається заселення однієї кімнати особами різної статі, старшими за 9 років, крім подружжя, а також особами, які хворіють на тяжкі форми хронічних захворювань, у зв'язку з чим вони не можуть проживати в одній кімнаті з членами своєї сім'ї.

Не допускається також заселення квартири, призначеної для однієї сім'ї, двома і більше сім'ями.

5.7. Службові жилі приміщення надаються у межах не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в даному населеному пункті, визначеному в установленому порядку, але не більше 13,65 квадратного метра жилої площі на одну особу та з урахуванням вимог пункту 3.5 розділу III цієї Інструкції.

(абзац перший пункту 5.7 у редакції наказу Служби
 зовнішньої розвідки України від 17.08.2015 р. N 301)

Службове жиле приміщення може бути надано з перевищенням максимального розміру, якщо воно становить однокімнатну квартиру або у випадку, передбаченому пунктом 5.6 цієї Інструкції.

5.8. В окремих випадках за наявності крайньої виробничої необхідності і відсутності відповідного службового жилого приміщення як тимчасовий захід, за згодою співробітника СЗРУ, йому може бути надано службове жиле приміщення, що не відповідає вимогам, передбаченим пунктами 5.6 та 5.7 цієї Інструкції, із збереженням права на одержання службового жилого приміщення, що відповідає вказаним вимогам і розміру.

5.9. Службові жилі приміщення надаються на всіх членів сім'ї співробітника, які дали згоду на проживання в зазначеному приміщенні, незалежно від того, чи проживають вони в даному населеному пункті або в іншому населеному пункті.

5.10. На підставі рішення про надання службового жилого приміщення виконавчий орган місцевої ради видає співробітнику СЗРУ спеціальний ордер, який є єдиною підставою для вселення в надане службове жиле приміщення.

При отриманні спеціального ордера пред'являються паспорти усіх членів сім'ї, включених до нього, з відміткою про виписку з попереднього місця проживання.

5.11. Співробітники СЗРУ із числа військовослужбовців, які звільнені з військової служби в СЗРУ, працівники, що припинили зі СЗРУ трудові відносини, підлягають виселенню із службового жилого приміщення з усіма особами, що з ними проживають, без надання іншого жилого приміщення. У разі відмови звільнити службове жиле приміщення виселення провадиться в судовому порядку.

5.12. Без надання іншого жилого приміщення у випадках, зазначених у пункті 5.11 цієї Інструкції, з службового жилого приміщення не може бути виселено:

інвалідів війни та інших інвалідів із числа військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, що їх вони дістали при захисті СРСР чи при виконанні інших обов'язків військової служби, або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті;

учасників Великої Вітчизняної війни, які перебували у складі діючої армії;

сім'ї військовослужбовців і партизанів, які загинули або пропали безвісти при захисті СРСР чи при виконанні інших обов'язків військової служби;

сім'ї військовослужбовців;

осіб, які пропрацювали (прослужили) у СЗРУ (розвідувальних підрозділах органів державної безпеки України) не менш як десять років;

осіб, що звільнені з посади, у зв'язку з якою їм було надано службове жиле приміщення, але не припинили трудових відносин з підприємством, установою, організацією, які надали це приміщення, а також звільнених у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи, організації або за скороченням чисельності чи штату працівників;

пенсіонерів по старості, персональних пенсіонерів, членів сім'ї померлого працівника, якому було надано службове жиле приміщення;

інвалідів праці I і II груп, інвалідів I і II груп із числа військовослужбовців і прирівняних до них осіб;

одиноких осіб з неповнолітніми дітьми, які проживають разом із ними.

5.13. За бажанням військовослужбовців, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, у разі звільнення з військової служби за станом здоров'я, віком, у зв'язку із скороченням штатів, а також звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами I чи II групи, членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби та які перебувають на обліку співробітників СЗРУ, які потребують поліпшення житлових умов, а також проживають у службовому жилому приміщенні, це жиле приміщення може бути надано для постійного проживання шляхом виключення його з числа службових.

Факт проживання у службових жилих приміщеннях осіб, які звільнені з військової служби в запас або відставку, не є підставою для виключення цих приміщень з числа службових.

(розділ V доповнено пунктом 5.13 згідно з наказом
 Служби зовнішньої розвідки України від 04.02.2013 р. N 31)

VI. Облік службової житлової площі

6.1. Оперативний облік службової житлової площі провадить житлово-побутова комісія СЗРУ.

6.2. Дані про облік службових житлових приміщень заносяться до журналу обліку службових житлових приміщень, що ведеться за формою згідно з додатком 1 до Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР, затвердженого постановою Ради Міністрів Української РСР від 04.02.88 N 37.

6.3. Жилі приміщення виключаються із числа службових, якщо відпала потреба в такому їх використанні, а також у випадках, коли у встановленому порядку вони виключені з числа жилих. Сам по собі факт проживання в службових приміщеннях співробітників та працівників, які звільнилися з військової служби або припинили трудові відносини із СЗРУ, не є підставою для виключення цих приміщень із числа службових.

Виключення жилого приміщення з числа службового проводиться на підставі клопотання Голови СЗРУ за рішенням виконавчого органу місцевої ради.

Про виключення жилого приміщення з числа службових робиться відповідна відмітка у книзі обліку службових жилих приміщень.

VII. Надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення

7.1. Надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації здійснюється Службою зовнішньої розвідки України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 року N 728 "Деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та інших громадян".

(пункт 7.1 у редакції наказу Служби
зовнішньої розвідки України від 03.07.2019 р. N 265)

7.2. Житлово-побутова комісія щороку в разі затвердження бюджетних призначень для забезпечення житлом військовослужбовців СЗРУ на відповідний бюджетний рік інформує листом з повідомленням військовослужбовців та членів їх сімей (осіб, звільнених з військової служби в запас або у відставку, у разі їх смерті - членів сім'ї таких осіб), у яких настала черга на отримання житлових приміщень, про їх право на отримання грошової компенсації, її орієнтовний розмір та перелік документів, необхідних для отримання компенсації, або надає таке повідомлення особисто під підпис.

(абзац перший пункту 7.2 у редакції наказу Служби
зовнішньої розвідки України від 03.07.2019 р. N 265)

Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, у місячний строк повинні письмово повідомити житлово-побутову комісію про згоду або відмову від отримання грошової компенсації в поточному році. Якщо житлово-побутова комісія не отримала в установлений строк письмову згоду чи відмову від отримання грошової компенсації, військовослужбовець та члени його сім'ї (особа, звільнена з військової служби в запас або у відставку, у разі її смерті - члени сім'ї такої особи) вважаються такими, що не бажають отримати грошову компенсацію в поточному році.

(абзац другий пункту 7.2 у редакції наказу Служби
зовнішньої розвідки України від 03.07.2019 р. N 265)

Після спливу зазначеного строку житлово-побутова комісія доповідає Голові СЗРУ про кількість осіб, які виявили бажання отримати грошову компенсацію в поточному році, для визначення обсягу видатків на надання грошової компенсації в межах бюджетних призначень для забезпечення житлом військовослужбовців СЗРУ.

Черговість надання грошової компенсації визначається за часом взяття військовослужбовця та членів його сім'ї на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та/або включення до списків осіб, які мають право на позачергове одержання жилих приміщень.

7.3. Для отримання грошової компенсації та визначення її остаточного розміру до житлово-побутової комісії подаються документи, визначені пунктом 11 Порядку визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 року N 728.

(абзац перший пункту 7.3 у редакції наказу Служби
зовнішньої розвідки України від 03.07.2019 р. N 265)

Визначення остаточного розміру грошової компенсації здійснюється Фінансово-економічним управлінням СЗРУ після отримання відповідних документів від житлово-побутової комісії.

7.4. Житлово-побутова комісія розглядає рапорти військовослужбовців (заяви осіб, звільнених з військової служби в запас або у відставку, або членів сімей померлих таких осіб) та членів їх сімей щодо надання їм грошової компенсації та приймає рішення про надання або відмову в наданні грошової компенсації.

Таке рішення житлово-побутової комісії затверджується Головою СЗРУ. Списки осіб, щодо яких прийнято рішення про надання грошової компенсації, а також її конкретні розміри затверджуються наказом Голови СЗРУ.

7.5. Військовослужбовці (особи, звільнені з військової служби в запас або відставку, чи члени сімей померлих таких осіб) та члени їх сімей, які отримали грошову компенсацію, вносяться до книги обліку осіб, яким надано грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення, згідно з додатком до цієї Інструкції. Книга повинна бути пронумерована, прошнурована, підписана секретарем житлово-побутової комісії і скріплена печаткою СЗРУ та зберігатися відповідно до чинного законодавства України.

(Інструкцію доповнено розділом VII згідно з наказом
 Служби зовнішньої розвідки України від 04.02.2013 р. N 31)

 

Директор
5 департаменту 

 
С. Роменський
 

 

КНИГА
обліку осіб, яким надано грошову компенсацію за належне для отримання жиле приміщення у Службі зовнішньої розвідки України

Розпочата ___ ____________ 20__ року

Закінчена ___ ____________ 20__ року

(Інструкцію доповнено додатком згідно з наказом
 Служби зовнішньої розвідки України від 04.02.2013 р. N 31)

____________

Опрос