Идет загрузка документа (63 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Министерства финансов Украины по бухгалтерскому учету

Минфин
Приказ от 14.10.2008 № 1238
редакция действует с 23.08.2013

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Наказ Міністерства фінансів України
від 14 жовтня 2008 року N 1238

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 листопада 2008 р. за N 1084/15775

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства фінансів України
від 7 лютого 2013 року N 73
,
 від 27 червня 2013 року N 628

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додаються.

2. Управлінню методології бухгалтерського обліку (Пархоменко В. М.) забезпечити подання цього наказу в п'ятиденний строк у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Шпента І. Ю.) після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Фудашкіна Д. О.

 

Міністр 

В. Пинзеник 

 

Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

1. Пункт 1 втратив чинність

2. Пункт 2 втратив чинність

3. У пункті 33 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 N 92, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за N 288/4509, слово "продажу" виключити.

4. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 N 242, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за N 750/4043:

4.1. Пункт 20 викласти в такій редакції:

"20. Переоцінка нематеріальних активів тієї групи, об'єкти якої вже зазнали переоцінки, надалі має проводитися з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої вартості".

4.2. У пункті 34 слово "продажу" виключити.

5. Пункт 9 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 N 353, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.01.2001 за N 47/5238, викласти в такій редакції:

"9. Відстрочений податковий актив не визнається, якщо він виникає внаслідок первісного визнання активу або зобов'язання в результаті господарських операцій (крім об'єднання підприємств), які не впливають на обліковий та податковий прибуток (збиток)".

6. Пункт 6 втратив чинність

7. У Примітках до річної фінансової звітності (форма N 5), затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2003 N 602), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11.12.2000 за N 904/5125:

7.1. У розділі I "Нематеріальні активи":

7.1.1. У рядку 030 слова "знаки для товарів і послуг" замінити словами "комерційні позначення".

7.1.2. У рядку 050 слова "Авторські та суміжні з ними права" замінити словами "Авторське право та суміжні з ним права".

7.1.3. Доповнити розділ рядком 090 "Гудвіл".

7.2. У розділі II "Основні засоби":

7.2.1. Доповнити розділ рядком 105 "Інвестиційна нерухомість".

7.2.2. У рядку 160 слова "Робоча і продуктивна худоба" замінити словом "Тварини".

7.2.3. Текст рядка 264 викласти в такій редакції:

"первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) _____

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) ____".

7.2.4. Текст рядка 265 викласти в такій редакції:

"З рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу (265) _______

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) _______".

7.2.5. Доповнити розділ рядком такого змісту:

"З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) _______".

7.3. У розділі III "Капітальні інвестиції":

7.3.1. У рядку 320 слова "Формування основного стада" замінити словами "Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів".

7.3.2. Доповнити розділ рядками такого змісту:

"З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) ________

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) _______".

7.4. У розділі V "Доходи і витрати":

7.4.1. Назву рядка 580 викласти в такій редакції: "Доходи від об'єднання підприємств".

7.4.2. Назву рядка 590 викласти в такій редакції: "Результат оцінки корисності".

7.4.3. Доповнити розділ рядком такого змісту:

"З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) _______".

7.5. У розділі VIII "Запаси":

7.5.1. У рядку 870 слова "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" замінити словами "Поточні біологічні активи".

7.5.2. Доповнити розділ рядком такого змісту:

"З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) _______".

7.6. У розділі IX "Дебіторська заборгованість" у графі 4 цифру "3" замінити цифрами "12", у графі 5 цифри "3" і "6" замінити відповідно цифрами "12" і "18", у графі 6 цифри "6" і "12" замінити відповідно цифрами "18" і "36".

7.7. Після розділу XIII доповнити розділами XIV "Біологічні активи" і XV "Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів", які подаються підприємствами, що здійснюють сільськогосподарську діяльність, такого змісту:

"XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів 

Код рядка 

Обліковуються за первісною вартістю 

Обліковуються за справедливою вартістю 

залишок на початок року 

надійшло за рік 

вибуло за рік 

нараховано аморти-
зації за рік 

втрати від зменшення корисності 

вигоди від віднов-
лення корисності 

залишок на кінець року 

залишок на початок року 

надійшло за рік 

зміни вартості за рік 

вибуло за рік 

залишок на кінець року 

первісна вартість 

накопи-
чена амор-
тизація 

первісна вартість 

накопи-
чена амор-
тизація 

первісна вартість 

накопи-
чена амор-
тизація 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Довгострокові біологічні активи - усього
в тому числі:  

1410 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

робоча худоба 

1411 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

продуктивна худоба 

1412 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

багаторічні насадження 

1413 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1414 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

інші довгострокові біологічні активи 

1415 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Поточні біологічні активи - усього
  в тому числі:

1420 

  

Х 

  

  

Х 

Х 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

тварини на вирощуванні та відгодівлі 

1421 

  

Х 

  

  

Х 

Х 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 

1422 

  

Х 

  

  

Х 

Х 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

1423 

  

Х 

  

  

Х 

Х 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

інші поточні біологічні активи 

1424 

  

Х 

  

  

Х 

Х 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

Разом  

1430 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування 

(1431) ____________ 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій 

(1432) ____________ 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності 

(1433) ____________ 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника 

Код рядка 

Вартість первісного визнання 

Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями 

Результат від первісного визнання 

Уцінка 

Виручка від реалізації 

Собівартість реалізації 

Фінансовий результат
(прибуток +, збиток -) від 

дохід 

витрати 

реалізації 

первісного визнання та реалізації 

10 

11 

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 

1500 

  

(            ) 

  

(           ) 

  

  

(            ) 

  

  

   у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

зернові і зернобобові 

1510 

  

(           ) 

  

(           ) 

  

  

(           ) 

  

  

   з них:
   пшениця 

 
1511 

  

 
(           ) 

  

 
(           ) 

  

  

 
(           ) 

  

  

   соя 

1512 

  

(           ) 

  

(           ) 

  

  

(           ) 

  

  

соняшник 

1513 

  

(           ) 

  

(           ) 

  

  

(           ) 

  

  

ріпак 

1514 

  

(           ) 

  

(           ) 

  

  

(           ) 

  

  

цукрові буряки (фабричні) 

1515 

  

(           ) 

  

(           )  

  

  

(           ) 

  

  

картопля 

1516 

  

(           ) 

  

(           ) 

  

  

(           ) 

  

  

плоди (зерняткові, кісточкові) 

1517 

  

(           ) 

  

(           ) 

  

  

(           ) 

  

  

інша продукція рослинництва 

1518 

  

(           ) 

  

(           ) 

  

  

(           ) 

  

  

додаткові біологічні активи рослинництва 

1519 

  

(           ) 

  

(           ) 

  

  

(           ) 

  

  

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 

1520 

  

(           ) 

  

(           ) 

  

  

(           ) 

  

  

   у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

приріст живої маси - усього 

1530 

  

(           ) 

  

(           ) 

  

  

(           ) 

  

  

   з нього: 
   великої рогатої худоби 

  
1531 

  
  

  
(           ) 

  
  

  
(           ) 

  
  

  
  

  
(           ) 

  
  

  
  

   свиней 

1532 

  

(           ) 

  

(           ) 

  

  

(           ) 

  

  

молоко 

1533 

  

(           ) 

  

(           ) 

  

  

(           ) 

  

  

вовна 

1534 

  

(           ) 

  

(           ) 

  

  

(           ) 

  

  

яйця 

1535 

  

(           ) 

  

(           ) 

  

  

(           ) 

  

  

інша продукція тваринництва 

1536 

  

(           ) 

  

(           ) 

  

  

(           ) 

  

  

додаткові біологічні активи тваринництва 

1537 

  

(           ) 

  

(           ) 

  

  

(           ) 

  

  

продукція рибництва 

1538 

  

(           ) 

  

(           ) 

  

  

(           ) 

  

  

  

1539 

  

(           ) 

  

(           ) 

  

  

(           ) 

  

  

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 

1540 

  

(           ) 

  

(           ) 

  

  

(           ) 

  

  

8. У Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21.12.99 за N 892/4185:

8.1. Субрахунки "192 Негативний гудвіл" і "743 Дохід від реалізації майнових комплексів" виключити.

8.2. Назву субрахунку 025 викласти в такій редакції: "Матеріальні цінності довірителя".

9. В Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 21.12.99 за N 893/4186:

9.1. Перше речення абзацу другого розділу "Клас 1. Необоротні активи" викласти в такій редакції:

"На рахунках цього класу з відповідним веденням аналітичного обліку узагальнюється інформація про наявність і рух необоротних активів, належних підприємству на праві власності, отриманих на праві господарського відання, на праві оперативного управління, отриманих у фінансовий лізинг, у довірче управління чи за договором оренди цілісного майнового комплексу".

9.2. У тексті до рахунку 19 "Гудвіл":

9.2.1. В абзаці першому слова "і негативний гудвіл, що виникають" замінити словами "що виникає".

9.2.2. В абзаці другому субрахунок "192 "Негативний гудвіл" виключити.

9.2.3. Абзац четвертий виключити.

9.2.4. В абзаці шостому слова "і негативного гудвілу" виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - шостий вважати відповідно абзацами четвертим - п'ятим.

9.3. У тексті до рахунку 42 "Додатковий капітал" абзац восьмий доповнити словами "зокрема капітал у сумі вартості необоротних активів, отриманих за договором оренди цілісних майнових комплексів".

9.4. У тексті до рахунку 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" абзац перший доповнити словами "а також за оборотні матеріальні активи, кошти та цінні папери, отримані за договором оренди цілісного майнового комплексу".

9.5. У тексті до рахунку 74 "Інші доходи":

9.5.1. В абзаці третьому субрахунок "743 "Дохід від реалізації майнових комплексів" виключити.

9.5.2. Абзац шостий виключити.

9.5.3. В абзаці дев'ятому слова "від вартості негативного гудвілу, яка визнається доходом" замінити словами "від перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов'язань і непередбачених зобов'язань об'єкта придбання над сукупністю витрат на об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим.

9.6. У тексті до рахунку 02 "Активи на відповідальному зберіганні":

9.6.1. В абзаці другому назву субрахунку 025 викласти в такій редакції: "Матеріальні цінності довірителя".

9.6.2. Абзац сьомий викласти в такій редакції:

"На позабалансовому рахунку 025 "Матеріальні цінності довірителя" повіреним ведеться облік товарно-матеріальних цінностей, які надійшли повіреному від третіх осіб при виконанні доручення довірителя на підставі договору доручення. Аналітичний облік ведеться за назвою товарно-матеріальних цінностей, місцезнаходженням і довірителями".

9.7. Кореспонденцію рахунків доповнити такою кореспонденцією рахунків:

9.7.1. За дебетом рахунків:

"10 "Основні засоби" і 11 "Інші необоротні матеріальні активи" з кредитом рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями".

37 "Розрахунки з різними дебіторами" з кредитом рахунків 10 "Основні засоби" і 11 "Інші необоротні матеріальні активи".

40 "Статутний капітал" з кредитом рахунку 42 "Додатковий капітал".

45 "Вилучений капітал" з кредитом рахунків 19 "Гудвіл" і 42 "Додатковий капітал".

70 "Доходи від реалізації" з кредитом рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням".

9.7.2. За кредитом рахунків:

"10 "Основні засоби" і 11 "Інші необоротні матеріальні активи" з дебетом рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами".

"42 "Додатковий капітал" з дебетом рахунків 40 "Статутний капітал" і 45 "Вилучений капітал".

65 "Розрахунки за страхуванням" з дебетом рахунку 70 "Доходи від реалізації".

68 "Розрахунки за іншими операціями" з дебетом рахунків 10 "Основні засоби" і 11 "Інші необоротні матеріальні активи".

9.8. З кореспонденції рахунків виключити таку кореспонденцію рахунків:

9.8.1. За дебетом рахунку 19 "Гудвіл" з кредитом рахунку 74 "Інші доходи".

9.8.2. За кредитом рахунку 74 "Інші доходи" з дебетом рахунку 19 "Гудвіл".

 .

Начальник Управління
методології бухгалтерського обліку
 

 
В. Пархоменко
 

Опрос