Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок и требования относительно осуществления посреднической деятельности на территории Украины по заключению договоров страхования со страховщиками-нерезидентами и в Требования к порядку заключения договоров со страховщиками-нерезидентами

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение от 21.08.2008 № 1002
действует с 07.11.2008

Про внесення змін до Порядку та вимог щодо здійснення посередницької діяльності на території України з укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентами та до Вимог до порядку укладання договорів із страховиками-нерезидентами

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 21 серпня 2008 року N 1002

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 жовтня 2008 р. за N 1032/15723

Відповідно до Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України постановила:

1. Унести зміни до Порядку та вимог щодо здійснення посередницької діяльності на території України з укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентами, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25.10.2007 N 8170, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.11.2007 за N 1288/14555 (додаються).

2. Унести до Вимог до порядку укладання договорів із страховиками-нерезидентами, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 01.11.2007 N 8197, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.11.2007 за N 1294/14561, такі зміни:

2.1. Пункт 1 глави 1 викласти у такій редакції:

"1. Ці Вимоги розроблено відповідно до частини сьомої статті 16 Закону України "Про страхування" та Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292.".

2.2. Абзац перший підпункту 1.2 пункту 1 глави 2 викласти в такій редакції:

"1.2. У разі укладання договору страхування/перестрахування через страхового/перестрахового брокера або страхового агента отримати від такого страхового посередника інформацію, зазначену в підпункті 1.1 цього пункту, у письмовій формі, яку страховий посередник повинен надати згідно з порядком та вимогами щодо здійснення посередницької діяльності на території України з укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентами.".

3. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Комісії - директора департаменту страхового нагляду.

 

В. о. Голови Комісії 

А. Литвин 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. Ващенко
 

Т. в. о. Міністра закордонних
справ України
 

 
В. Д. Хандогій
 

Міністр економіки України 

Б. М. Данилишин 

 

 

ЗМІНИ
до Порядку та вимог щодо здійснення посередницької діяльності на території України з укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентами

1. У главі 1:

1.1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Ці Порядок та вимоги розроблено відповідно до частини дев'ятої статті 15 Закону України "Про страхування", пунктів 16 і 18 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292.".

1.2. Доповнити главу після пункту 2 новим пунктом 3 такого змісту:

"3. Страхові та/або перестрахові брокери-нерезиденти можуть здійснювати посередницьку діяльність на території України з укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентами самостійно або через свої постійні представництва в Україні.

Страхові та/або перестрахові брокери-нерезиденти зобов'язані письмово повідомити Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) за встановленою нею формою про намір здійснювати діяльність на території України.".

У зв'язку з цим пункт 3 вважати відповідно пунктом 4.

2. У главі 2:

2.1. У підпункті "б" пункту 2 слова "Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг)" замінити словом "Держфінпослуг".

2.2. Підпункт "а" пункту 3 викласти у такій редакції:

"а) копію свідоцтва про внесення брокера-резидента або постійного представництва брокера-нерезидента до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів - для страхових та/або перестрахових брокерів-резидентів чи постійних представництв страхових та/або перестрахових брокерів-нерезидентів, внесених до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів;

засвідчені в установленому порядку копії виданих компетентним органом держави постійного місцезнаходження (постійного місця проживання) страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента ліцензії (іншого дозвільного документа) на провадження таким брокером діяльності як страхового посередника та/або документа, який підтверджує реєстрацію (облік) такого брокера як страхового посередника і містить, зокрема, інформацію про найменування такого брокера, його місцезнаходження та реєстр (перелік, список тощо), до якого він включений, - для страхових та/або перестрахових брокерів-нерезидентів, які здійснюють діяльність без відкриття постійного представництва в Україні або через постійні представництва в Україні без внесення такого представництва до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів.

Копії ліцензії та документів, зазначених у абзаці другому цього підпункту, повинні бути легалізовані в установленому порядку та перекладені на українську мову. Правильність перекладу має бути засвідчена в установленому порядку;".

2.3. У пункті 7 слова та цифру "за формою, наведеною у додатку 1" замінити словами та цифрами "за формою, наведеною у додатку 1 для брокера-резидента, чи за формою, наведеною у додатку 2 для брокера-нерезидента".

3. Додаток 1 викласти в новій редакції (додається).

4. Доповнити Порядок та вимоги новим додатком 2 (додається).

У зв'язку з цим додатки 2 та 3 вважати відповідно додатками 3 та 4. У тексті цього Порядку та вимог посилання на додатки 2 та 3 замінити відповідно посиланнями на додатки 3 та 4.

 

Член Комісії - директор
Департаменту державного
регулювання та розвитку
ринків фінансових послуг
 

 
 
 
І. Приянчук
 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
страхового та/або перестрахового брокера-резидента про намір здійснювати посередницьку діяльність на території України з укладання договорів зі страховиками-нерезидентами

                                                                                              "___" ___________ _____
                                                                                                                             (число)         (місяць)          (рік)

1. ____________________________ брокер: ________________________________________________
                 (страховий, перестраховий)                                               (повне найменування та ідентифікаційний код
_____________________________________________________________________________________
                               за ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-підприємця)

2. Номер брокера за державним реєстром страхових та перестрахових брокерів: _____________________________________________________________________________________

3. Місцезнаходження (місце проживання) брокера: __________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Телефон і, в разі наявності, електронна пошта та адреса власного веб-сайта брокера в Інтернет: _____________________________________________________________________________________

5. Членство в професійних об'єднаннях брокерів: ___________________________________________

6. Інформація щодо досвіду роботи брокера: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

"Заявляю про намір здійснювати посередницьку діяльність на території України з укладання договорів зі страховиками-нерезидентами". 

Керівник (підприємець) 

________________
(підпис)

М. П. (за наявності) 

________________
(прізвище, ініціали) 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента про намір здійснювати посередницьку діяльність на території України з укладання договорів зі страховиками-нерезидентами

                                                                                               "___" ___________ _____
                                                                                                                              (число)          (місяць)         (рік)

1. _______________________________________________ брокер:
                                       (страховий, перестраховий)
_____________________________________________________________________________________
                          (повне найменування юридичної особи або прізвище та ім'я фізичної особи мовою оригіналу)
_____________________________________________________________________________________
                        (повне найменування юридичної особи або прізвище та ім'я фізичної особи українською мовою)

2. Повне найменування постійного представництва в Україні, внесеного до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів (за наявності):
_____________________________________________________________________________________

3. Номер постійного представництва брокера в Україні за державним реєстром страхових та перестрахових брокерів (за наявності): ____________________________________________________

4. Членство в професійних об'єднаннях брокерів: ___________________________________________

5. Інформація щодо досвіду роботи брокера: _______________________________________________

"Заявляю про намір здійснювати посередницьку діяльність на території України з укладання договорів зі страховиками-нерезидентами".

Додатки до Декларації (у разі здійснення діяльності без відкриття постійного представництва в Україні або через постійні представництва в Україні без унесення такого представництва до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів):

1) легалізована в установленому порядку копія ліцензії (іншого дозвільного документа) на провадження діяльності як страхового посередника;

2) легалізований в установленому порядку документ, виданий компетентним органом держави постійного місцезнаходження (місця проживання) брокера, який підтверджує його реєстрацію (облік) як страхового посередника і містить, зокрема, інформацію про найменування такого брокера, його місцезнаходження та реєстр, до якого він включений;

3) переклад на українську мову документів, зазначених у пунктах 1 і 2 Додатків до Декларації, правильність якого засвідчено в установленому порядку. 

Керівник (підприємець) 

________________
(підпис)

М. П. (за наявності) 

________________
(прізвище, ініціали) 

____________

Опрос