Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 28.07.2008 № 217
Утратил силу

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 28 липня 2008 року N 217

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 жовтня 2008 р. за N 979/15670

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 5 лютого 2019 року N 31)

Відповідно до статей 30, 44 Закону України "Про Національний банк України", а також з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Правил резервування коштів за залученими уповноваженим банком депозитами і кредитами (позиками) в іноземній валюті від нерезидентів, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18.06.2008 N 171, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09.07.2008 за N 617/15308, такі зміни:

1.1. У преамбулі:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Ці Правила встановлюють порядок резервування коштів за договором, відповідно до якого уповноваженим банком залучається депозит, кредит (позика) в іноземній валюті від нерезидента на строк, що фактично дорівнює або менший, ніж 183 календарних дні (далі - договір)";

в абзаці третьому слово "календарного" замінити словом "робочого".

1.2. У пункті 1:

в абзаці третьому слово "календарного" замінити словом "робочого";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"фактичний строк користування якими дорівнював або був менший, ніж 183 календарних дні, незалежно від початкового строку залучення коштів за договором. Для таких договорів наступний робочий день за датою фактичного виконання банком зобов'язання за цим договором є наступним робочим днем з дати залучення з метою застосування пунктів 7, 8 цих Правил".

1.3. В абзаці другому пункту 3 слова "в Національному банку" замінити словами "Національного банку".

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2004 за N 885/9484 (зі змінами), що додаються.

3. Департаменту інформатизації (А. С. Савченко) протягом 90 днів після державної реєстрації цієї постанови в Міністерстві юстиції України доопрацювати та впровадити в промислову експлуатацію зміни до програмного забезпечення для Національного банку України, територіальних управлінь і банків України щодо здійснення Національним банком України реєстрації договорів уповноважених банків з використанням засобів захисту інформації Національного банку України.

4. Департаменту валютного регулювання (О. А. Щербакова) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для керівництва і використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України А. В. Шаповалова, Дирекцію з банківського регулювання та нагляду (О. І. Кірєєв), Операційне управління Національного банку України (В. Д. Щуцький), Департамент валютного регулювання (О. А. Щербакова), Департамент валютного контролю та ліцензування (О. Г. Біланенко) і начальників територіальних управлінь Національного банку України.

6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, крім підпункту 1.4 пункту 1 та пункту 6 Змін до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2004 за N 885/9484, що затверджені цією постановою, які набирають чинності з 1 січня 2009 року.

 

В. о. Голови 

А. В. Шаповалов 

 

Зміни до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам

1. У розділі I:

1.1. У главі 1:

абзац другий пункту 1.1 виключити;

пункт 1.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Залучення уповноваженими банками коштів за договорами здійснюється з урахуванням вимог щодо дотримання лімітів заборгованості в іноземній валюті уповноважених банків нерезидентам у разі їх встановлення Національним банком";

пункт 1.4 викласти в такій редакції:

"1.4. Резиденти-позичальники одержують та погашають кредити лише в безготівковій формі";

у пункті 1.11:

в абзаці першому слова "на дату надходження до територіального управління повного пакета документів, потрібних для реєстрації договору (змін до договору) відповідно до вимог цього розділу" замінити словами "на дату надходження до Національного банку (територіального управління) документів, потрібних відповідно до вимог цього розділу для реєстрації договору (змін до договору) (далі - пакет документів*)" та слова "територіального управління вищезазначеного пакета документів" замінити словами "Національного банку (територіального управління) вищезазначених документів";

____________
* Пакет документів - це всі документи, надання яких передбачено пунктами 2.1, 2.6 - 2.8 глави 2, підпунктом 4.2.1, абзацом другим підпункту 4.2.4, підпунктом 4.2.9, абзацом другим підпункту 4.2.12, підпунктом 4.2.13 пункту 4.2, підпунктами 4.3.1, 4.3.6, 4.3.7 пункту 4.3 глави 4 цього розділу.

доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:

"Датою надходження до Національного банку (територіального управління) пакета документів є дата реєстрації в Національному банку (територіальному управлінні) останнього, що надійшов, документа з переліку документів, потрібних відповідно до вимог цього розділу".

У зв'язку з цим абзаци другий та третій уважати відповідно абзацами третім та четвертим;

у пункті 1.14:

в абзаці четвертому слово "повного" виключити;

після абзацу п'ятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У разі залучення кредитних коштів окремими частинами (траншами) у рамках генерального (рамочного) договору про відкриття кредитної лінії контроль за розміром виплат за користування кредитом здійснюється із застосуванням за кожним траншем максимальної процентної ставки в розмірі, установленому для договорів із строком, що відповідає строку траншу".

У зв'язку з цим абзаци шостий та сьомий уважати відповідно абзацами сьомим та восьмим;

доповнити абзац восьмий словами "а також виплати, обумовлені настанням форс-мажорних обставин" і реченням другим такого змісту: "Підтвердженням настання форс-мажорних обставин є відповідне підтвердження Торгово-промислової палати України або іншої уповноваженої організації (органу) країни розташування сторони договору або третьої країни відповідно до умов договору";

в абзаці першому пункту 1.15 слова "до територіального управління повного пакета документів, потрібних" замінити словами "до Національного банку (територіального управління) пакета документів".

1.2. У главі 2:

абзаци п'ятий, шостий підпункту "г" пункту 2.1 виключити;

у пункті 2.2:

абзац п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзац шостий уважати абзацом п'ятим;

в абзаці десятому пункту 2.6 слова "строку погашення" замінити словами "скороченням строку погашення";

у пункті 2.7:

в абзаці третьому підпункту "б" слова "банку, до якого резидент-позичальник має намір перейти" замінити словами "уповноваженого банку, до якого резидент-позичальник має намір перейти";

у підпункті "в" слова "з відміткою банку" замінити словами "з відміткою уповноваженого банку (підрозділу банку)";

пункт 2.8 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Резидент-позичальник зобов'язаний подати до територіального управління документи, зазначені в абзаці першому цього пункту, у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з дати запиту територіального управління";

у пункті 2.10:

абзац другий після слів "оформлення документів" доповнити словами "або строку їх подання";

абзаци п'ятий та шостий викласти в такій редакції:

"отримання від компетентного державного органу інформації про порушення суб'єктом господарювання державного сектору економіки або органом місцевого самоврядування встановленого законодавством порядку здійснення зовнішніх запозичень або надання гарантій за зовнішніми запозиченнями;

недотримання вимог цього Положення";

пункт 2.12 викласти в такій редакції:

"2.12. У разі відмови в наданні резиденту-позичальнику реєстраційного свідоцтва (додатка до реєстраційного свідоцтва, додатка до індивідуальної ліцензії) територіальне управління письмово повідомляє про це резидента-позичальника (копія надсилається уповноваженому банку, який дав згоду на обслуговування операцій за договором) у строк, що не перевищує:

шести робочих днів з дати запиту територіального управління до резидента-позичальника про надання додаткових документів, передбачених пунктом 2.8 цієї глави, у разі ненадходження цих документів до територіального управління у встановлений пунктом 2.8 цієї глави строк;

строку, зазначеного в абзаці першому пункту 2.3 цієї глави, в інших випадках";

в абзаці першому пункту 2.18 слова "уповноважений обслуговуючий банк (підрозділ банку)" замінити словами "обслуговуючий банк".

1.3. У главі 3:

у пункті 3.4:

у першому реченні слова "уповноважений банк - юридична особа" замінити словами "уповноважений банк";

в абзаці п'ятому пункту 3.6 слово "переходить" замінити словом "перейшов";

в абзаці другому пункту 3.8:

слово "має" замінити словом "зобов'язаний";

доповнити абзац словами "у строк до 10 робочих днів з дати виникнення підстав для такого звернення".

1.4. У главі 4:

у пункті 4.2:

абзац другий підпункту 4.2.4 доповнити новими двома реченнями такого змісту: "Уповноважений банк зобов'язаний подати інформацію за запитом територіального управління в строк до трьох робочих днів з дати такого запиту. У випадку звернення територіального управління до уповноваженого банку із запитом для отримання додаткової інформації у письмовому вигляді або у випадку, передбаченому підпунктом 4.2.12 цього пункту, строк реєстрації договору відраховується від дати реєстрації в Національному банку останнього, що надійшов, документа з переліку документів, потрібних для реєстрації договору";

доповнити підпункт 4.2.7 двома новими абзацами третім та четвертим такого змісту:

"відсутні документи, потрібні для реєстрації договору у випадку, передбаченому підпунктом 4.2.12 цього пункту;

уповноваженим банком не надано інформації за запитом територіального управління, передбаченої абзацом другим підпункту 4.2.4 цього пункту або порушено строк її подання".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий уважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим;

підпункт 4.2.8 викласти в такій редакції:

"4.2.8. Територіальне управління повідомляє уповноважений банк про відмову в реєстрації або неналежне оформлення повідомлення в листі за формою згідно з додатком 10 до цього Положення із зазначенням усіх недоліків, що потребують виправлення. Територіальне управління надсилає листа до уповноваженого банку засобами програмного забезпечення щодо здійснення Національним банком реєстрації договорів з використанням засобів захисту інформації Національного банку в строк, що не перевищує:

чотирьох робочих днів з дати запиту територіального управління до уповноваженого банку згідно з абзацом другим підпункту 4.2.4 цього пункту в разі ненадходження до територіального управління відповіді від уповноваженого банку у встановлений абзацом другим підпункту 4.2.4 цього пункту строк;

строку, зазначеного в абзаці першому підпункту 4.2.4 цього пункту, в інших випадках";

доповнити підпункт 4.2.12 новим абзацом такого змісту:

"Територіальне управління встановлює індивідуальний строк дії реєстрації договору, згідно з умовами якого одержання кредиту розпочнеться у строк, що перевищує 180 календарних днів з дати реєстрації договору. Уповноважений банк для встановлення індивідуального строку дії реєстрації такого договору подає до територіального управління письмове звернення, що має містити обов'язкове посилання на відповідні положення цього договору, та засвідчену в нотаріальному порядку на території України копію договору мовою оригіналу (якщо договір укладено іноземною мовою /крім російської/, то додається також його переклад на українську мову, засвідчений підписом особи, яка здійснила переклад /справжність підпису перекладача засвідчується в нотаріальному порядку/, або нотаріусом). Індивідуальний строк дії реєстрації договору не може перевищувати двох років. У цьому випадку у відмітці про реєстрацію територіальне управління зазначає кінцеву дату строку дії реєстрації договору. Установлення індивідуального строку дії реєстрації договору не дозволяється, якщо договір передбачає сплату резидентом-позичальником комісій та/або зборів до отримання кредиту";

у підпункті 4.2.13:

в абзаці першому слова "в цей строк" замінити словами "у 180-денний строк";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Вимоги цього пункту не поширюються на випадок, передбачений абзацом другим підпункту 4.2.12 цього пункту";

доповнити пункт новим підпунктом 4.2.14 такого змісту:

"4.2.14. У разі закінчення строку дії реєстрації договору, за яким кредит або його частка не були отримані, уповноважений банк зобов'язаний звернутися до територіального управління для анулювання реєстрації договору згідно з підпунктом 4.2.10 цього пункту".

У зв'язку з цим підпункт 4.2.14 уважати підпунктом 4.2.15;

у пункті 4.3:

в абзаці першому підпункту 4.3.1 слова "про одержання короткострокового кредиту" замінити словами "про договір (зміни до договору) про короткостроковий кредит";

у підпункті 4.3.3:

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"відомості щодо процентної ставки за основною сумою боргу (вид*, розмір базової ставки у процентах річних, розмір маржі для плаваючої процентної ставки, фактичний розмір (числове значення) процентної ставки, що використовується для розрахунку виплат за договором, за станом на дату отримання коштів за кредитом або на дату подання повідомлення, якщо кошти за кредитом ще не отримано)";

____________
* Безпроцентна, плаваюча або фіксована.

доповнити підпункт новим абзацом вісімнадцятим такого змісту:

"процентна ставка за основною сумою боргу за траншем (із зазначенням відомостей, перелічених в абзаці дванадцятому цього підпункту).

У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий та дев'ятнадцятий уважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим та двадцятим;

абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"обсяг і валюта траншу/операції з одержання кредиту в межах відновлювальної кредитної лінії";

доповнити пункт новим підпунктом 4.3.7 такого змісту:

"4.3.7. Уповноважений банк зобов'язаний зареєструвати зміни до договору про короткостроковий кредит, що стосуються зміни відомостей, зазначених у повідомленні, занесеному до реєстру повідомлень. Повідомлення про зміни до договору із зазначенням відомостей, визначених підпунктом 4.3.3 цього пункту, подається уповноваженим банком до Національного банку в строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати внесення змін до зареєстрованого договору. Реєстрація змін до договору про короткостроковий кредит здійснюється в порядку, установленому для реєстрації цих договорів".

2. У додатку 2 до Положення:

пункт 1 доповнити новим підпунктом 1.3 такого змісту:

"1.3. Відомості щодо анульованого реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії): номер і дата реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) і дата його анулювання (заповнюються в разі потреби отримання нового реєстраційного свідоцтва замість анульованого)";

пункт 9 доповнити словами "(за відсутності в договорі інформації щодо мети використання коштів зазначена інформація вказується резидентом-позичальником за власним визначенням)";

пункт 12 доповнити новим підпунктом 12.4 такого змісту:

"12.4. Максимальна процентна ставка (числове значення на дату заповнення повідомлення про договір) __________________________________";

у пункті 19:

таблицю пункту доповнити новою колонкою 9 "Примітки";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У разі потреби додаткові відомості подаються в примітці".

3. У додатку 3 до Положення:

пункт 1 доповнити новим підпунктом 1.3 такого змісту:

"1.3. Відомості щодо анульованого реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії): номер і дата реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) і дата його анулювання (заповнюються в разі потреби отримання нового реєстраційного свідоцтва замість анульованого)";

пункт 7 доповнити словами "(за відсутності у договорі інформації щодо мети використання коштів зазначена інформація вказується резидентом-позичальником за власним визначенням)";

пункт 9 доповнити новим підпунктом 9.4 такого змісту:

"9.4. Максимальна процентна ставка (числове значення на дату заповнення повідомлення про договір) __________________________________";

у пункті 16:

таблицю пункту доповнити новою колонкою 9 "Примітки";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"У разі потреби додаткові відомості подаються в примітці".

4. У додатку 4 до Положення:

доповнити додаток новим абзацом третім такого змісту:

"Залучення кредитних коштів передбачається у вигляді кредитної лінії із загальним (розрахунковим) обсягом __________________________ (цей абзац включається до листа у випадку, передбаченому пунктом 2.14 глави 2 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам)".

У зв'язку з цим абзаци третій та четвертий уважати відповідно абзацами четвертим та п'ятим;

слова "Виконавець _________ ____________________________"
                                                 (підпис)       (прізвище та ініціали, номер телефону)
замінити словами "Виконавець ___________________________".
                                                                        (прізвище та ініціали, номер телефону)

5. Назву додатка 5 до Положення викласти в такій редакції:

"Додаток від ________ N ___ до реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії)".

6. У додатку 6 до Положення:

абзац четвертий доповнити словами "(у разі встановлення індивідуального строку дії реєстрації договору згідно з абзацом другим підпункту 4.2.12 пункту 4.2 глави 4 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам зазначається кінцева дата строку дії реєстрації договору)";

пункт 1 доповнити двома новими підпунктами 1.6 і 1.7 такого змісту:

"1.6. Просимо встановити індивідуальний строк дії реєстрації договору з кінцевою датою _________ 200_ року. Реквізити письмового звернення уповноваженого банку щодо встановлення індивідуального строку дії реєстрації договору _____________________ (заповнюється в разі потреби
                                                                                                                        (дата, номер)
встановлення індивідуального строку дії реєстрації договору відповідно до абзацу другого підпункту 4.2.12 пункту 4.2 глави 4 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам).

1.7. Відомості щодо анульованої реєстрації договору: номер і дата реєстрації договору та дата її анулювання (заповнюються в разі потреби нової реєстрації договору замість анульованої)";

пункт 6 доповнити словами "(за відсутності у договорі інформації щодо мети використання коштів зазначена інформація вказується позичальником за власним визначенням)";

у пункті 8 слова "понад трьох років" замінити словами "понад три роки";

пункт 9 доповнити новим підпунктом 9.4 такого змісту:

"9.4. Максимальна процентна ставка (числове значення на дату заповнення повідомлення про договір) _________________________________";

у пункті 15:

таблицю пункту доповнити новою колонкою 9 "Примітки";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У разі потреби додаткові відомості подаються в примітці";

слова "Виконавець _______ ____________________________"
                                               (підпис)     (прізвище та ініціали, номер телефону)
замінити словами "Виконавець ___________________________";
                                                                         (прізвище та ініціали, номер телефону)

виноску 2 доповнити словами "або встановлення індивідуального строку дії реєстрації договору".

 

Директор Департаменту
валютного регулювання
 

 
О. А. Щербакова
 

Заступник директора Департаменту
валютного регулювання - начальник
управління регулювання валютних
операцій, пов'язаних з експортом
і імпортом капіталу

 
 
 
 
Г. Ю. Ніколаєва

Начальник відділу кредитних
операцій та фінансового ринку

 
Т. А. Розмаїта

Опрос