Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку осуществления государственного надзора за рынком телекоммуникаций

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи
Решение от 12.09.2008 № 1106
Утратил силу

Про затвердження Змін до Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій

Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
від 12 вересня 2008 року N 1106

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 жовтня 2008 р. за N 938/15629

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
від 13 грудня 2012 року N 649)

Відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Національна комісія з питань регулювання зв'язку України ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 27.10.2006 N 426, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2006 за N 1207/13081, що додаються.

2. Державній інспекції зв'язку у встановленому законодавством порядку забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення діяльності розмістити це рішення на веб-сайті НКРЗ та у наступному випуску офіційного бюлетеня НКРЗ.

 

Голова 

С. Колобов 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. Ващенко
 

Голова Антимонопольного
комітету України
 

 
О. Костусєв
 

 

Зміни
до Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій

1. Пункт 1.1 викласти в такій редакції:

"1.1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Законів України "Про телекомунікації", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", інших нормативно-правових актів у сфері телекомунікацій, визначає правові та організаційні засади здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій.".

2. Абзац перший пункту 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3. Планові перевірки суб'єктів ринку телекомунікацій здійснюються з періодичністю, що залежить від ступеня ризику їх господарської діяльності, відповідно до квартальних планів перевірок (додаток 1), які затверджуються ДІЗ до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.".

3. Пункт 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. Позапланові перевірки суб'єктів ринку телекомунікацій проводяться за наказом ДІЗ, виданим на підставі:

подання суб'єктом ринку телекомунікацій письмової заяви до НКРЗ чи ДІЗ про здійснення перевірки за його бажанням;

виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом господарювання;

перевірка виконання суб'єктом ринку телекомунікацій приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових перевірок;

обґрунтованого письмового звернення правоохоронних органів та інших органів державної влади щодо перевірки можливих фактів порушень суб'єктом ринку телекомунікацій законодавства, ліцензійних умов, особливих умов ліцензій, що надійшло до ДІЗ та/або НКРЗ;

звернення фізичної або юридичної особи про порушення суб'єктом ринку телекомунікацій законодавства (стандартів та інших нормативних документів у сфері телекомунікацій, відповідних ліцензійних умов), що надійшло до ДІЗ та/або НКРЗ. Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за погодженням з НКРЗ;

неподання у встановлений термін суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів.

Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цієї перевірки, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки.

Суб'єкт ринку телекомунікацій повинен ознайомитися з підставою проведення позапланової перевірки з наданням йому копії відповідного документа."

4. Пункт 2.5 викласти в такій редакції:

"2.5. Для здійснення планової, позапланової перевірки суб'єктів ринку телекомунікацій ДІЗ видає наказ, який має містити найменування суб'єкта ринку телекомунікацій, що має перевірятися, предмет перевірки та строки її проведення.

На підставі наказу створюється комісія ДІЗ та оформляється посвідчення на проведення перевірки суб'єкта ринку телекомунікацій /додаток 2/ (далі - посвідчення), яке підписується керівником ДІЗ або його заступником, або іншою посадовою особою, уповноваженою керівником ДІЗ (із зазначенням його прізвища, ім'я та по батькові), та засвідчується печаткою ДІЗ.

Посвідчення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки".

5. Пункт 2.7 викласти в такій редакції:

"2.7. Строк здійснення планової перевірки не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів.

Строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів.

Подовження строку здійснення планової та позапланової перевірок не допускається".

6. Пункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. ДІЗ здійснює планові перевірки за умови письмового повідомлення суб'єкта ринку телекомунікацій про проведення перевірки не пізніше ніж за десять днів до дня здійснення цієї перевірки. Повідомлення надсилається рекомендованим листом (факсом) чи телефонограмою за рахунок коштів ДІЗ або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі суб'єкта ринку телекомунікацій під розписку.

У разі проведення перевірки філії, іншого відокремленого структурного підрозділу суб'єкта ринку телекомунікацій ДІЗ повідомляє в установленому законодавством порядку суб'єкта ринку телекомунікацій, а також його відповідні філії, інші відокремлені структурні підрозділи.

Про проведення позапланової перевірки суб'єкт ринку телекомунікацій та його філії, інші відокремлені структурні підрозділи повідомляються безпосередньо перед її початком.".

7. Пункт 3.2 викласти в такій редакції:

"3.2. На початку здійснення перевірки голова комісії ДІЗ зобов'язаний пред'явити керівнику суб'єкта ринку телекомунікацій (його філії, іншого відокремленого підрозділу) або уповноваженій ним особі посвідчення та службові посвідчення, що засвідчують особу голови та членів комісії, і надати суб'єкту господарювання копію такого посвідчення.

Перед проведенням позапланової перевірки голова комісії, крім цього, повинен ознайомити керівника суб'єкта ринку телекомунікацій з підставою для проведення позапланової перевірки та зобов'язаний надати йому копію документа, що став підставою для проведення відповідної перевірки.

У разі відмови суб'єкта ринку телекомунікацій у допуску комісії ДІЗ до проведення перевірки, а також при вчиненні перешкод в здійсненні перевірки комісія складає відповідний акт, який підписують голова та члени комісії.".

8. Пункт 4.4 викласти в такій редакції:

"4.4. ДІЗ протягом п'яти робочих днів з дати підписання акта перевірки вручає керівнику суб'єкта ринку телекомунікацій або уповноваженій ним особі один примірник припису.

Другий примірник припису з підписом керівника суб'єкта ринку телекомунікацій або уповноваженої ним особи щодо погоджених термінів усунення порушень вимог законодавства залишається в ДІЗ. Особа, що отримала припис, повинна зазначити свою посаду, прізвище, ініціали та дату отримання припису. Підпис засвідчується печаткою суб'єкта ринку телекомунікацій (за наявності).

У разі відмови суб'єкта ринку телекомунікацій або уповноваженої ним особи від отримання припису щодо усунення порушень вимог законодавства припис направляється йому рекомендованим листом з повідомленням про вручення, а на копії документа, який залишається в ДІЗ, зазначається відповідний вихідний номер і дата направлення.

У разі виявлення за наслідками перевірки підстав для анулювання ліцензії, визначених статтею 55 Закону України "Про телекомунікації", ДІЗ направляє до НКРЗ пропозиції щодо анулювання ліцензії та копії відповідних актів і матеріалів перевірки.".

9. Пункт 5.1 викласти в такій редакції:

"5.1. Під час здійснення в установленому законодавством порядку державного нагляду за ринком телекомунікацій суб'єкти ринку телекомунікацій мають право:

5.1.1 вимагати від посадових осіб ДІЗ додержання вимог законодавства;

5.1.2 не допускати посадових осіб ДІЗ до здійснення державного нагляду, якщо:

він здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності проведення заходів державного нагляду, передбачених законодавством;

комісією ДІЗ не надано копії документів, передбачених пунктом 3.2 цього Порядку, або якщо надані документи не відповідають вимогам законодавства;

5.1.3 бути присутніми під час здійснення перевірки;

5.1.4 вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею суб'єкта господарювання;

5.1.5 одержувати та знайомитися з актами перевірки;

5.1.6 надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта перевірки.".

10. Пункт 5.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"одержувати примірник акта перевірки, припису або розпорядження.".

11. Пункт 6.1 доповнити новими абзацами такого змісту:

"вимагати від суб'єкта ринку телекомунікацій (його філій, інших відокремлених структурних підрозділів) усунення виявлених порушень вимог законодавства;

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню перевірки;

надавати (надсилати) обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень і недоліків;

накладати штрафні санкції та вживати заходи, передбачені законом.".

12. Пункт 6.2 доповнити новими абзацами такого змісту:

"повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати державний нагляд у межах повноважень, передбачених законом;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах з суб'єктом ринку телекомунікацій;

не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності під час здійснення перевірки, якщо це не загрожує життю та здоров'ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж;

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці суб'єкта ринку телекомунікацій, що стає доступною посадовим особам у ході здійснення державного нагляду.".

13. Додаток 2 до Порядку викласти в новій редакції (додається).

 

Начальник Державної
інспекції зв'язку
 

 
С. Кривенко
 

 

 

Національна комісія з питань регулювання зв'язку України
Державна інспекція зв'язку

ПОСВІДЧЕННЯ

від ____________ 20__ року.                                                                                                            N ______

Видане на проведення перевірки __________________________________________________________
                                                                                                                 (тип заходу (плановий, позаплановий))
______________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта ринку телекомунікацій та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких проводиться перевірка; місцезнаходження або місце здійснення діяльності)
щодо додержання вимог законодавства у сфері телекомунікацій.

Склад комісії:

голова комісії __________________________________________________________________________
                                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
члени комісії: __________________________________________________________________________,
                                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
______________________________________________________________________________________,
                                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
______________________________________________________________________________________

Номер і дата наказу про проведення перевірки ______________________________________________

Підстава для здійснення перевірки: ________________________________________________________
                                                                                                                           (назва та реквізити документа) 

Інформація про здійснення попередньої перевірки ___________________________________________
                                                                                                                                        (тип перевірки та строк її проведення)

Предмет здійснення перевірки: ___________________________________________________________
у термін з ____________ 20__ року по ____________ 20__ року
  

_________________________________
           (посада вповноваженої особи ДІЗ) 

____________
(підпис) 

___________________________
(ініціали та прізвище) 

  

М. П. 

  

____________

Опрос