Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок обслуживания государственного бюджета по расходам и операциям по предоставлению и возврату кредитов, предоставленных за счет средств государственного бюджета

Государственное казначейство Украины
Приказ от 28.08.2008 № 358
Утратил силу

Про внесення змін до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету

Наказ Державного казначейства України
Міністерства фінансів України
від 28 серпня 2008 року N 358

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 вересня 2008 р. за N 870/15561

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України
 від 11 грудня 2008 року N 515
,
 від 16 липня 2009 року N 286

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного казначейства України
від 25 травня 2004 року N 89

згідно з наказом Міністерства фінансів України 
від 30 вересня 2011 року N 1223)

Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232 "Питання Державного казначейства України", наказу Міністерства фінансів України від 13.02.2008 N 180 "Про затвердження пріоритетів роботи Міністерства фінансів України на 2008 рік" та з метою удосконалення порядку обслуговування державного бюджету за видатками НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 N 89, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за N 716/9315 (зі змінами) (далі - Зміни), що додаються.

2. Наказ набирає чинності згідно із законодавством, крім:

підпунктів 1.1, 1.2, абзаців четвертого та п'ятого підпункту 1.3, підпунктів 1.4, 1.5 пункту 1 та пункту 8 Змін в частині змін, що вносяться до додатків 1, 2, які набувають чинності з 15 грудня 2008 року.

абзац третій пункту 2 виключено

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 11.12.2008 р. N 515
,
 виключено згідно з наказом Державного казначейства України
  Міністерства фінансів України від 16.07.2009 р. N 286)

3. Директору Департаменту інформаційних технологій Ніколаєву О. Б. забезпечити Державне казначейство України та його територіальні органи відповідними програмними засобами.

4. Директору Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Сушко Н. І. та Директору Юридичного департаменту Зіневичу О. Л. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Директору Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Сушко Н. І. довести цей наказ до відома та керівництва в роботі Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

6. Головним розпорядникам бюджетних коштів довести цей наказ до відома підпорядкованих установ, а органам Державного казначейства України - до установ, що ними обслуговуються.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова  

Т. Я. Слюз 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра
фінансів України
 

 
А. І. Мярковський
 

Директор Департаменту
реформування бюджетної системи
Міністерства фінансів України 

 
 
Ю. М. Футоранська
 

 

ЗМІНИ
до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету

1. У главі 2:

1.1. У пункті 2.1:

друге речення абзацу восьмого викласти у такій редакції: "Державне казначейство України отриману інформацію вносить до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету";

абзац дев'ятий викласти у такій редакції:

"Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації подають інформацію щодо мережі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів до Головних управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління) для внесення до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету";

абзац десятий виключити.

1.2. Пункт 2.2 викласти у такій редакції:

"2.2. Розпорядники нижчого рівня (обласний рівень) подають Головним управлінням на паперових та електронних носіях дані про мережу розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у територіальному розрізі (місто, район) не пізніше ніж за 10 днів до початку бюджетного року. Головні управління отриману інформацію вносять до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету".

1.3. У пункті 2.3:

у абзаці першому:

у першому реченні слова "Національного космічного агентства України" виключити;

друге речення викласти у такій редакції: "Мережа силових структур вноситься до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету базовими Головними управліннями";

абзац четвертий виключити.

1.4. Третє речення абзацу другого пункту 2.5 викласти у такій редакції: "Державне казначейство України та Головні управління відповідно вносять зміни до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету на підставі поданих головними розпорядниками та розпорядниками нижчого рівня реєстрів змін до мережі".

1.5. Доповнити главу після пункту 2.7 новим пунктом 2.8 такого змісту:

"2.8. Державне казначейство України надає головним розпорядникам бюджетних коштів (на їх звернення) інформацію з єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету на паперових та електронних носіях.

Державне казначейство України щоденно надає Міністерству фінансів України інформацію з єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів державного бюджету відповідно до формату та регламенту обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Державним казначейством України".

2. У главі 4:

2.1. У пункті 4.4:

друге речення абзацу третього викласти у такій редакції: "До Державного казначейства України в обов'язковому порядку подаються реєстри змін, внесених на підставі довідки Міністерства фінансів України, та реєстри змін, що вносяться в межах установлених законодавством прав, наданих головному розпоряднику, та внесення яких не потребує довідки Міністерства фінансів України";

у абзаці четвертому слова та цифри "ніж за 10 днів до закінчення звітного місяця" замінити словами та цифрами "25 числа поточного місяця".

2.2. У третьому реченні абзацу першого пункту 4.5 після слів "помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та" слово "інших" замінити словом "відповідних".

2.3. Підпункт 2.3 пункту 2 виключено

(згідно з наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 16.07.2009 р. N 286)

3. У пункті 5.2 глави 5 слова "прийняття відповідних управлінських рішень" замінити словами "надання відповідної інформації головним розпорядникам та Міністерству фінансів України з метою прийняття ними управлінських рішень".

4. Пункт 4 виключено

(згідно з наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 16.07.2009 р. N 286)

5. У главі 7:

у пункті 7.1 після слів "цільових видатків державного бюджету" доповнити словами "в регламентованому режимі", слова "напрямків їх витрачання, передбачених" замінити словами "вимог, встановлених";

у абзаці другому пункту 7.6 після слів "перераховуються на рахунки" слова "головних розпорядників" виключити.

6. У пункті 12.14 глави 12 після слів "відповідно до" доповнити словами "платіжних доручень та".

7. Пункт 7 виключено

(згідно з наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 16.07.2009 р. N 286)

8. Додатки 1, 2, 19, 23, 29 викласти у новій редакції (додаються).

9. У додатках 12 - 15, 20 - 22 слово "начальник" замінити словом "керівник", у назві додатка 22 слово "інших" замінити словом "відповідних", у додатку 33 слова "начальник Управління" замінити словами "керівник органу Державного казначейства України".

 

Директор Департаменту
методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

 

МЕРЕЖА УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ,
ЯКІ ОТРИМУЮТЬ КОШТИ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
в 20__ році

КВК ______  

_________________________________________
(назва розпорядника бюджетних коштів) 

N
з/п 

Код розпорядника коштів* 

Код за ЄДРПОУ 

Назва установи (організації)
(повна/скорочена) 

Ступінь розпорядника коштів
(СРК)** 

Код розпорядника коштів вищого
рівня*** 

Код органу Державного казначейства 

Назва органу Державного казначейства 

Код відповідального виконавця 

М. П.  

Керівник установи (організації)  

_____________
(підпис)  

_________________________
(ініціали, прізвище) 

  

Головний бухгалтер (начальник
планово-фінансового управління/відділу) 

_____________
(підпис)  

_________________________
(ініціали, прізвище) 

____________
* Код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів з Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

** Ступінь розпорядника коштів визначається таким чином: головному розпоряднику присвоюється код 1; розпорядникам коштів нижчого рівня, що мають власну мережу, - 2; бюджетним установам, що не мають мережі, - 3; одержувачам бюджетних коштів - 9.

*** Код розпорядника коштів вищого рівня з Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (головного розпорядника коштів або розпорядника коштів другого ступеня).

 

РЕЄСТР ЗМІН ДО МЕРЕЖІ
УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ КОШТИ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
в 20__ році

КВК ______  

_________________________________________
(назва розпорядника бюджетних коштів) 

N
з/п 

Код розпорядника коштів 

Код за ЄДРПОУ 

Назва установи (організації)
(повна/скорочена) 

Ступінь розпорядника коштів
(СРК) 

Код розпорядника коштів вищого рівня 

Код органу Державного казначейства 

Назва органу Державного казначейства 

Код відповідального виконавця 

Примітка 

10 

М. П.  

Керівник установи (організації)  

_____________
(підпис)  

_________________________
(ініціали, прізвище) 

  

Головний бухгалтер (начальник
планово-фінансового управління/відділу) 

_____________
(підпис)  

_________________________
(ініціали, прізвище) 

 

РЕЄСТР ЗМІН N ___ від ____________
ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ на 20___ рік

Код відомчої класифікації та назва головного розпорядника бюджетних коштів ________________

(грн.)  

Показники 

Ступінь розпорядника 

КПК 

Суми змін (зменшення "-", збільшення "+") 

Разом 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

Інші джерела власних надходжень* 

Інші надходження 

разом 

у т. ч. за підгрупами 

разом 

у т. ч. за підгрупами 

25010100 

25010200 

25010300 

25010400 

25020100 

25020200 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(________)       ____________________________________        (_______________)        ________________________        __________
(код території)                   (назва розпорядника бюджетних коштів)                         (код розпорядника)                              (назва органу ДКУ)                     (код органу ДКУ) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом щодо розпорядника бюджетних коштів 

Видатки та надання кредитів - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Поточні видатки (1000)** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Капітальні видатки (2000)** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Плануються за наявності підстави.

** Заповнюється у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу)  

____________
(підпис)  

______________________
(ініціали, прізвище)  

 

ПОВІДОМЛЕННЯ N ___ від ____________
ПРО ЗМІНИ РІЧНОГО РОЗПИСУ ВИТРАТ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ З РОЗПОДІЛОМ ЗА ВИДАМИ НАДХОДЖЕНЬ
на 20__ рік

___________________________________________
(назва органу Державного казначейства України)

(грн.)

Показники 

Ступінь розпорядника 

КПК 

Суми змін (зменшення "-", збільшення "+") 

Разом 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

Інші джерела власних надходжень* 

Інші надходження 

разом 

у т. ч. за підгрупами 

разом 

у т. ч. за підгрупами 

25010100 

25010200 

25010300 

25010400 

25020100 

25020200 

(_______)         ________________________________________________________
      (КВК)                                                  (назва головного розпорядника бюджетних коштів) 

(__________)                   ________________________________________________
(код розпорядника)                                                (назва розпорядника бюджетних коштів) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Видатки та надання кредитів - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Поточні видатки (1000)** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Капітальні видатки (2000)** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом щодо КПК 

Разом щодо розпорядника бюджетних коштів 

Разом щодо КВК 

Усього 

____________
* Плануються за наявності підстави.

** Заповнюється у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Керівник структурного підрозділу Державного казначейства України  

____________
(підпис)  

_______________________
(ініціали, прізвище) 

 

до отримання "Повідомлення про зміни
помісячного розпису асигнувань загального
фонду державного бюджету" залишок
планових показників не використовувати 

ПОВІДОМЛЕННЯ N ___ від ____________
ПРО ЗМІНИ ПЛАНОВИХ ПОКАЗНИКІВ ПО СОЦІАЛЬНИХ ВИДАТКАХ
на 20__ рік

Додаток 24 виключено
(згідно з наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України
 від 16 липня 2009 року N 286)

 

Відправник ________________________________________
                                   (назва органу Державного казначейства України) 

РЕЄСТР
НА ВІДКРИТТЯ (ВІДКЛИКАННЯ) АСИГНУВАНЬ

Додаток 29 виключено
(згідно з наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України
 від 16 липня 2009 року N 286)

____________

Опрос