Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины в условиях особого периода

Национальный банк
Постановление от 27.08.2008 № 260
Утратил силу

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду

Постанова Правління Національного банку України
від 27 серпня 2008 року N 260

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 вересня 2008 р. за N 828/15519

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 1 березня 2016 року N 130)

Для забезпечення виконання регулятивних та наглядових функцій, складання грошової і банківської статистики, згідно зі статтею 67 Закону України "Про Національний банк України" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 21.04.2004 N 177, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18.06.2004 за N 749/9348 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту статистики та звітності (В. М. Галь) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь і структурних одиниць Національного банку України, банків України, які залучаються до роботи в умовах особливого періоду, для використання в роботі.

3. Департаменту інформатизації (А. С. Савченко) унести потрібні зміни до програмного забезпечення.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з економічних питань І. А. Шумила.

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова

В. С. Стельмах

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного комітету
статистики України

 
О. Г. Осауленко

 

Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду

1. У розділі 1 "Форми статистичної звітності територіальних управлінь, установ і підприємств Національного банку України" додатка 1 "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду":

1.1. У формі N 505 "Інформація про зареєстровані договори щодо виконання резидентами перед нерезидентами боргових зобов'язань за залученими від них кредитами та позиками в іноземній валюті" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми назву колонки 17 викласти в такій редакції:

"

процентна ставка за основною сумою боргу

17

";

у поясненні:

абзац тридцять восьмий викласти в такій редакції:

"Колонка 17 - зазначається річна процентна ставка за основною сумою боргу для кредитів з фіксованою процентною ставкою, а для кредитів з плаваючою процентною ставкою - база для обчислення ставки за кредитом (Libor, Euribor тощо)";

після абзацу тридцять восьмого доповнити пояснення новим абзацом такого змісту:

"Колонка 18 - зазначається маржа для плаваючої процентної ставки".

У зв'язку з цим абзаци тридцять дев'ятий - п'ятдесят третій уважати відповідно абзацами сороковим - п'ятдесят четвертим.

1.2. У формі N 760 "Звіт про рух готівки":

у рядках 4 і 7 таблиці форми слово "Знищено" замінити словом "Утилізовано";

у пункті 2 примітки слова "знищення" і "знищують" замінити відповідно словами "утилізацію" і "утилізують".

1.3. У таблиці форми N 761 "Звіт про рух резервних фондів банкнот і монет":

у рядку 11 слово "знищення" замінити словом "утилізації";

рядок 13 доповнити словами та цифрами "та/або перераховано на рахунок 9819";

у рядку 15 слово "Знищено" замінити словом "Утилізовано".

2. У розділі 2 "Форми статистичної звітності банків і підприємств" додатка 1 "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду":

2.1. В абзаці другому розділу I "Операції на міжбанківському ринку" пояснення щодо заповнення форми N 310_О "Звіт про суми і вартість кредитів (у процентах річних)" цифри "1525" замінити цифрами "1520".

2.2. У розділі I "Операції на міжбанківському ринку" пояснення щодо заповнення форми N 350_О "Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних)":

в абзаці першому слова "на вимогу" виключити;

в абзаці другому цифри "1515" замінити цифрами "1513";

в абзаці третьому цифри "1615" замінити цифрами "1613".

2.3. У частині 1 "Загальні положення щодо складання звіту за формою N 381" пояснення щодо заповнення форм N 381, N 381А "Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку банку або стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України":

в абзаці четвертому пункту 2 слова і цифри "1612 мінус 1512 - (пасивне сальдо), 1615 мінус 1515 - (пасивне сальдо)" замінити словами та цифрами "(1612 плюс 1615/1 мінус 1616/1) мінус (1512 плюс 1515/1 мінус 1516/1) - (пасивне сальдо), (1613 плюс 1615/2 мінус 1616/2) мінус (1513 плюс 1515/2 мінус 1516/2) - (пасивне сальдо)";

абзац п'ятий після слів "балансових рахунків" доповнити цифрами "151, 161".

2.4. У формі N 503 "Звіт про залучення та обслуговування іноземного гарантованого/негарантованого кредиту" і поясненні щодо її заповнення:

у формі:

назву викласти в такій редакції:

"Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом, забезпеченого/не забезпеченого гарантією";

слова "(для гарантованих кредитів)" і "(для негарантованих кредитів)" замінити відповідно словами "(для забезпечених гарантією кредитів в іноземній валюті)" і "(для не забезпечених гарантією кредитів в іноземній валюті)";

доповнити форму після слів "(для не забезпечених гарантією кредитів в іноземній валюті)" реченням такого змісту:

"Кредит у гривнях від ЄБРР:

Договір від              N     ";

слово "іноземного" виключити;

у таблиці форми:

у рядку Г слова "(підкреслити потрібне)" виключити;

рядок 23 викласти в такій редакції:

"

23

Код стану розрахунків за кредитом

";

у поясненні:

назву форми викласти в такій редакції:

"Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом, забезпеченого/не забезпеченого гарантією";

абзац перший замінити трьома абзацами такого змісту:

"Звіт подається резидентами, які уклали договори, що передбачають виконання ними боргових зобов'язань:

в іноземній валюті перед нерезидентами за залученими в них кредитами (позиками, поворотною фінансовою допомогою);

у гривнях перед Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) за залученими від нього кредитами".

У зв'язку з цим абзаци другий - сорок перший уважати відповідно абзацами четвертим - сорок третім;

в абзаці четвертому слово "іноземних" виключити;

в абзаці п'ятому слово "іноземного" виключити;

абзаци сороковий - сорок другий замінити вісьмома новими абзацами такого змісту:

"Пункт 23 - зазначається цифровий код стану розрахунків за кредитом - 1 знак.

Цифровий код стану розрахунків за кредитом може мати такі значення:

1 - розрахунки за кредитом остаточно завершені;

2 - розрахунки за кредитом продовжуються;

3 - кредит не отриманий, термін дії реєстрації кредитного договору не закінчився.

Код стану розрахунків 1 зазначається в разі остаточного завершення розрахунків з нерезидентом за кредитом (тобто за станом на кінець звітного періоду кредит повністю погашено і розрахунки за кредитом остаточно завершені).

Код стану розрахунків 3 зазначається, якщо позичальник забезпеченого/не забезпеченого гарантією кредиту в іноземній валюті не одержав кредит і за станом на кінець звітного періоду реєстрація цього договору не анульована територіальним управлінням Національного банку України.

У разі анулювання територіальним управлінням Національного банку України реєстрації договору щодо залучення кредиту або завершення розрахунків з нерезидентом за кредитом звітність у наступні звітні періоди не подається".

У зв'язку з цим абзац сорок третій уважати відповідно абзацом сорок восьмим.

2.5. У поясненні щодо заповнення форми N 748 "Звіт про касові обороти банку":

в абзаці двадцять четвертому слова та цифри "та наказом Державного комітету статистики України від 18.07.2003 N 221 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень з обліку послуг" (із змінами)" замінити словами та цифрами "(зі змінами) та наказом Державного комітету статистики України від 20.07.2007 N 228 "Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі статистики послуг та інформатики", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.08.2007 за N 894/14161";

в абзаці двадцять п'ятому слово "виручки" замінити словом "готівки";

після абзацу двадцять п'ятого доповнити пояснення новим абзацом такого змісту:

"Надходження виручки від надання послуг підприємствами, установами та організаціями, для яких надання послуг не є основним видом діяльності".

У зв'язку з цим абзаци двадцять шостий - сімдесят п'ятий уважати відповідно абзацами двадцять сьомим - сімдесят шостим;

абзац двадцять сьомий викласти в такій редакції:

"Символ 12 (Надходження податків та зборів) - надходження готівки за всіма видами податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших бюджетних надходжень, що зараховуються на рахунки бюджетів усіх рівнів";

абзац сорок другий викласти в такій редакції:

"Видача готівки на виплату допомоги, компенсацій, надбавок та інші виплати відповідно до розділу 3 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 N 5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за N 114/8713 (за винятком відряджень, позик, виданих працівникам підприємства на різні потреби, допомоги та компенсацій з Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, Пенсійного фонду України, з бюджетів усіх рівнів, профспілкових, благодійних та інших фондів, які обліковуються за іншими символами)";

абзац сорок восьмий викласти в такій редакції:

"пенсій та всіх видів виплат з Пенсійного фонду України, допомоги та компенсацій з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, з бюджетів усіх рівнів, профспілкових, благодійних та інших фондів";

абзац сорок дев'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятдесятий - сімдесят шостий уважати відповідно абзацами сорок дев'ятим - сімдесят п'ятим;

абзаци шістдесят восьмий і шістдесят дев'ятий викласти в такій редакції:

"Символ 87 - пенсій, допомоги та страхових відшкодувань за всіма видами страхування;

Символ 88 - інших сум, а також сум відсотків, що нараховані за вкладами (не відображаються операції з переказу коштів між рахунками, які належать одній фізичній особі та здійснюються в межах банку - юридичної особи)";

друге речення абзацу сімдесят третього доповнити словами "(не відображаються операції з переказу коштів між рахунками, які належать одній фізичній особі і здійснюються в межах банку - юридичної особи)".

 

Директор Департаменту
статистики та звітності

 
В. М. Галь

Опрос