Идет загрузка документа (138 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении типовой формы первичной учетной документации N 1-ВТ "Учет отходов и упаковочных материалов и тары" и Инструкции по ее заполнению

Министерство охраны окружающей природной среды Украины (2)
Приказ, Инструкция от 07.07.2008 № 342
действует с 01.01.2009

Про затвердження типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари" та Інструкції щодо її заповнення

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
від 7 липня 2008 року N 342

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 вересня 2008 р. за N 824/15515

Відповідно до статей 5, 17, 26 Закону України "Про відходи", статті 14 Закону України "Про державну статистику", пункту 4 Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.99 N 2034, та з метою створення єдиної інформаційної основи для обліку у сфері поводження з відходами, раціонального використання ресурсів та запобігання негативному впливу відходів на довкілля і здоров'я населення НАКАЗУЮ:

1. Затвердити типову форму первинної облікової документації N 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари" (далі - типова форма N 1-ВТ) та Інструкцію щодо заповнення типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари" (далі - Інструкція), що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2009 року.

3. Первинний облік за типовою формою та Інструкцією, затвердженими цим наказом, здійснюється юридичними особами всіх форм власності, видів економічної діяльності та організаційно-правових форм господарювання, фізичними особами - підприємцями, у діяльності яких утворюються відходи та використовуються пакувальні матеріали й тара.

4. Республіканському комітету Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища, державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в областях і містах Києві та Севастополі, органам, уповноваженим здійснювати державний контроль за дотриманням законодавства в галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, у межах компетенції забезпечити:

4.1 опублікування цього наказу в засобах масової інформації;

4.2 надання суб'єктам господарювання, зазначеним у пункті 2 цього наказу, типової форми та Інструкції, затверджених цим наказом, в електронному вигляді;

4.3 організацію щорічних методичних семінарів з питань ведення первинного обліку за типовою формою та Інструкцією, затвердженими цим наказом;

4.4 контроль за веденням суб'єктами господарювання, зазначеними в пункті 2 цього наказу, первинного обліку відходів, пакувальних матеріалів і тари.

5. Департаменту екологічної безпеки (Зосімов І. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони навколишнього природного середовища України Макаренка І. Д.

 

Міністр 

Г. Філіпчук 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного
комітету статистики України
 

 
О. Г. Осауленко
 

 

_______________________________________________________________________
(підприємство, організація, установа, фізична особа - підприємець)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків  

ОБЛІК ВІДХОДІВ ТА ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ТАРИ за ____________________

Цех (відділення, дільниця, підрозділ або інше) _____________________________________ Код виду економічної діяльності ______________
                                                                                                                                             (найменування)
                                Виробничий, технологічний процес, установка (устаткування) ____________________________
                                                                                                                                                                                                                  (найменування, код)

Технологічна одиниця, на якій здійснюється облік (окрема операція, одиниця обладнання) __________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                         (найменування, код) 

  

___________________________
(виконавець, посада) 

___________________________
(підпис) 

_________________________
(розшифровка підпису) 

____________
(дата) 

____________
і Для окремих відходів та видів упаковки, що підлягають обов'язковому обліку навіть у невеликих кількостях (зокрема небезпечні та такі, які містять особливо цінні компоненти), можуть установлюватись інші відповідні одиниці маси (кг) або має спеціально визначатись кількість знаків після коми у значенні кількості відходу чи упаковки в тоннах.

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Інструкція встановлює порядок ведення первинного обліку відходів та пакувальних матеріалів і тари за типовою формою N 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари" (далі - типова форма N 1-ВТ), яку заповнюють підприємства, установи, організації усіх форм власності, видів економічної діяльності та організаційно-правових форм господарювання і фізичні особи - підприємці (далі - підприємства), у процесі діяльності яких утворюються відходи, у тому числі відходи пакувальних матеріалів і тари (далі - упаковка).

1.2. До типової форми N 1-ВТ не включаються дані про речовини (продукти, сполуки), що є готовою продукцією, яка підлягає подальшому використанню, напівфабрикати, призначені за технологією виробництва для подальшої переробки з метою одержання готової продукції, а також відходи, що надходять у водні об'єкти зі стічними водами та викидаються в атмосферне повітря і які відображаються у формі статистичної звітності N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря", затвердженої наказом Держкомстату України від 03.06.2008 N 172, та формі N 2-ТП (водгосп) "Звіт про використання води", затвердженої наказом Держкомстату України від 30.09.97 N 230, зареєстрованим в Мін'юсті 16.10.97 N 480/2284. Разом з тим у типовій формі N 1-ВТ повинні відображатися речовини, уловлені (одержані) у процесі очистки газів і стічних вод, які відходять від джерел забруднення на відповідних спорудах та установках.

1.3. Не відображаються у типовій формі N 1-ВТ відходи та упаковка, якщо за технологічним регламентом виробництва (надання послуг), узгодженим з відповідним Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища, неможливо визначити кількість утворюваних відходів та упаковки, яка використовується.

1.4. Терміни в цій Інструкції вживаються згідно з визначеннями, наведеними в ДСТУ 3911-99 Охорона природи. Поводження з відходами. Виявлення відходів і подання інформаційних даних про відходи. Загальні вимоги та ДСТУ 3910-99 Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій (далі - ДСТУ 3910-99).

Запровадження типової форми N 1-ВТ на підприємстві може здійснюватися за наказом керівника чи технічного директора або за письмовим розпорядженням начальника цеху (відділення, дільниці, іншого підрозділу) чи керівника відповідної служби підприємства, зразок якого наведено в додатку 1 до цієї Інструкції.

Облік відходів і упаковки за типовою формою N 1-ВТ рекомендується проводити на паперових або електронних носіях за кожним технологічним процесом, окремою операцією, одиницею устаткування, де утворюються відходи і використовується упаковка.

Інформація, наведена в типовій формі N 1-ВТ, може використовуватися для ведення державного обліку і паспортизації відходів, складання адміністративних данних, проведення контролю, експертизи проектів та об'єктів, підготовки технічної документації, реєстраційних карток для реєстрів місць утворення, перероблення та видалення відходів, проведення інвентаризації, затвердження лімітів і отримання дозволів на утворення і розміщення відходів, отримання ліцензій та дозволів на поводження з відходами і упаковкою, оперативного вирішення питань поводження з неякісною та небезпечною продукцією, ідентифікації та паспортизації потенційно небезпечних об'єктів і укладання декларацій безпеки, заповнення документів для транскордонних перевезень відходів тощо.

2. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ТИПОВОЇ ФОРМИ N 1-ВТ

2.1. У типовій формі N 1-ВТ графи, виділені жирними лініями, заповнюються підприємствами в обов'язковому порядку. Графи, виділені тонкими лініями, заповнюються підприємствами за наявності міжнародних, національних, галузевих чи внутрішніх нормативних документів (далі - НД), що регламентують наведення відповідних даних.

2.2. Заповнення реквізитів у заголовку типової форми N 1-ВТ

Найменування підприємства наводиться відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи разом з ідентифікаційним кодом за ЄДРПОУ, для фізичної особи - підприємця наводяться реквізити, зазначені у свідоцтві про його державну реєстрацію, та ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків.

Після прийменника "за" у назві типової форми проставляється період, за який здійснюється облік утворюваних відходів та використаної упаковки або їх більшої частини згідно з наказом (розпорядженням) по підприємству (дільниці), із зазначенням проміжку часу (наприклад, 200_ р., або I півріччя 200_ р., або II квартал 200_ р., або конкретний тиждень чи доба, або з 10 до 12 години на певну дату) чи іншого показника технологічного циклу виробництва (наприклад, за третю зміну на певну дату, або за другу плавку на певну дату). Якщо більшість відходів та видів упаковки обліковується за різні періоди часу, після прийменника "за" проставляється прочерк "-".

Найменування підрозділу підприємства: цеху, відділення, дільниці або іншої структурної одиниці заповнюється відповідно до документації (наприклад, заточне відділення механічного цеху N 2).

Код основного чи додаткового виду економічної діяльності, яка здійснюється цим підрозділом, наводиться з Державного класифікатора ДК 009:2005 Класифікація видів економічної діяльності, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375. Зазначений код виду економічної діяльності має збігатися з одним з кодів (основним чи додатковим) довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

Код і найменування виробничого, технологічного процесу, установки (устаткування), де утворюються відходи та використовується упаковка, наводяться відповідно до додатка 2 до цієї Інструкції. У разі відсутності виробничого, технологічного процесу, установки (устаткування) в додатку 2 до цієї Інструкції його найменування визначається за чинним нормативним документом (ДСТУ, ГОСТ, ОСТ). У разі відсутності будь-якого НД у заголовку типової форми N 1-ВТ указується найменування технологічного процесу та його окремої операції безпосередньо за документацією підприємства, наприклад, технологічний процес виготовлення шпону струганого, операція розпилювання кряжів на ванчоси; технологічний процес фасування олії, операція виготовлення PET-пляшки.

2.3. У графі 1 послідовно вказуються найменування відходів, які утворюються у процесі виробництва (надання послуг), упаковки, що використовується для пакування продукції чи виробничих потреб (якщо упаковка вже не може бути використана за призначенням, її відображають як відходи упаковки). Окремо зазначається упаковка, виготовлена самим підприємством, імпортована та отримана від вітчизняного виробника.

Найменування відходів у графі 1 наводяться за чинними НД, а упаковки - згідно з додатками 3 і 4 до цієї Інструкції або за Номенклатурою продукції промисловості, затвердженою наказом Держкомстату від 30.08.2002 N 320, зі змінами, затвердженими наказами від 29.12.2005 N 439 та від 29.12.2007 N 477 (далі - Номенклатура продукції промисловості).

Для найменування відходів обирається відповідний термін з додатка 5 до цієї Інструкції (додаток А до ДСТУ 3910-99).

У разі відсутності відповідного терміна в додатку А з ДСТУ 3910-99 необхідно використовувати галузеві НД, що визначають вузькоспецифічні терміни на зразок дрос, дегра, настил, ізгар тощо.

Для упаковки термін вибирається з додатків 3 і 4 до цієї Інструкції, для упаковки з композиційних матеріалів - з розділу К додатка 3 до цієї Інструкції, а для складних відходів вживають спеціальні терміни, наведені в додатку 5 до цієї Інструкції (додаток Б ДСТУ 3910-99).

Для ідентифікації компонентів складних відходів вживають відповідні терміни, наприклад, суміш сталевої та пластикової стружки або перекисно-аміачний розчин жирів.

У разі відсутності найменування відходу за додатками 5 і 6 до цієї Інструкції та найменування упаковки за додатками 3 і 4 до цієї Інструкції уживають уніфіковане найменування речовини (матеріалу, виробу) з числа найменувань вихідних компонентів чи кінцевих продуктів процесу, у якому утворюються відходи та використовується упаковка.

Таке уніфіковане найменування відходу чи упаковки (наприклад, коробка картонна, оболонка/плівка поліетиленова) вибирають з Номенклатури продукції промисловості або з НД, які використовуються на підприємстві (для упаковки - з додатка 4 до цієї Інструкції). У такому разі уніфіковане найменування відходу доповнюється словом (словосполученням), яке розкриває причину віднесення речовини (матеріалу, продукту) до категорії відходів (зокрема відходів упаковки), наприклад, відпрацьований (а, е), зношений (а, е), забруднений (а, е) (із зазначенням компонента-забруднювача), некондиційний (а, е), бракований (а, е) тощо (наприклад, банки оцинковані із залишками нітроемалі, відпрацьований вуглець чотирихлористий, забруднений мастилами, залишки аргону в балонах).

У разі неможливості визначення найменування відходу або упаковки жодним із зазначених способів уживається уніфіковане найменування виробничого процесу (операції) чи обладнання або технологічної одиниці, яке наведене в заголовку типової форми N 1-ВТ згідно з додатком 7 цієї Інструкції (наприклад, осад промивної ванни, піддон для внутрішньовиробничого транспортування тощо).

Як тимчасовий виняток, для заповнення графи 1 використовуються слова відходи (відхід) або тара, упаковка. Надалі це найменування підлягає уточненню.

2.4. У графі 2 наводяться відомості про фізичний стан відходів або про упаковку. Фізичний стан відходів визначається словами: твердий (конденсований), шламоподібний (пастоподібний), рідиноподібний (рідинний, рідина), газоподібний (газ). Вид упаковки визначається за найменуваннями, зазначеними у розділах А - Е додатка 3 до цієї Інструкції.

2.5. У графах 3 та 4 наводяться відповідно код та найменування відходів за Класифікатором відходів ДК 005-96, уведеним у дію наказом Держстандарту України від 29.02.96 N 89 (далі - Класифікатор відходів), а для упаковки - у графі 3 наводиться код за Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-97, затвердженим наказом Держстандарту України від 30.12.97 N 822, та в графі 4 - найменування упаковки з додатків 3, 4 до цієї Інструкції або за іншим НД на конкретний вид тари (пакувального матеріалу).

Якщо в графі 1 для упаковки використовується термін з додатка 3 до цієї Інструкції, то в графі 3 слід навести відповідний код, зазначений у цьому самому додатку.

Код відходів вибирається за Класифікатором відходів з урахуванням виду економічної діяльності підрозділу і конкретного технологічного процесу, наведеного в заголовку типової форми N 1-ВТ, та номенклатурного найменування відходу, зазначеного в графі 1.

2.6. У графі 5 наводиться норматив утворення відходу (уключаючи відходи упаковки) чи норматив використання упаковки на підставі відповідного НД (галузевого або чинного на підприємстві).

Графа 5 заповнюється таким чином: норматив утворення відходу чи використання упаковки за одиницю часу наводиться у відповідних одиницях продуктивності у вигляді дробу, у чисельнику якого зазначається фізична одиниця вимірювання кількості відходів чи упаковки, а в знаменнику - одиниця часу (наприклад, т/рік, {шт./квартал, м3/місяць, одиниць/добу, контейнерів/зміну} тощо).

У разі нормування утворення відходів чи використання упаковки на основі конкретного показника виробництва норматив також наводиться у вигляді дробу, у знаменнику якого зазначається одиниця вимірювання показника виробництва (сировина, продукція, енергоносій, параметр процесу), наприклад, для виробництва взуття: тонн обрізків шкіри/1000 м2 шкіряної сировини, або тонн обрізків шкіри/1000 пар виробленого взуття, або (для фасування олії) кількість PET-пляшок/тонну олії.

Для упаковки багаторазового використання вказується кількість циклів її використання до перетворення у відходи внаслідок зношення. Наприклад, кратність використання або відсоток зношення за один цикл тощо.

У разі відсутності встановленого нормативу утворення відходу чи використання упаковки в графі 5 проставляється прочерк "-".

2.7. У графі 6 проставляється фізична одиниця вимірювання кількості (обсягу) утворюваного відходу чи упаковки (т {кг}, шт., м3 {л, мл}, м2 {дм2}, бочки тощо) відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку ДК 011-96, затвердженого та введеного в дію наказом Держстандарту України від 09.01.97 N 8. Перевагу слід надавати вимірюванню кількості відходів та упаковки в одиницях маси (тоннах).

Якщо графа 5 заповнена, то в графі 6 зазначається та сама одиниця вимірювання.

2.8. У графі 7 проставляється коефіцієнт перерахування у тонни показника, наведеного в графі 6. Якщо в графі 6 зазначені тонни, то в графі 7 вказується коефіцієнт 1. Якщо кількість утворюваних відходів або задіяної упаковки неможливо перерахувати в одиниці маси, у графі 7 проставляється прочерк "-".

2.9. У графі 8а наводиться кількість утворених відходів чи використаної упаковки за період часу (виробничий цикл), зазначений у заголовку типової форми. Кількість відходів та упаковки наводиться у тих одиницях вимірювання, які вказано в графі 6. У графі 8б зазначається кількість відходів чи упаковки в тоннах, яка є добутком показника, наведеного в графі 8а, та коефіцієнта, наведеного в графі 7.

Якщо кількість відходу чи упаковки, наведена в графах 8а і 8б, обліковується за проміжок часу чи виробничий цикл, відмінний від того, який зазначено після найменування типової форми N 1-ВТ, то у графах 8а і 8б у дужках (після запису кількості відходу чи упаковки) зазначається реальний проміжок часу, за який утворилась ця кількість відходів або була використана наведена кількість упаковки.

2.10. У графі 9а вказується кількість утвореного відходу чи використаної упаковки, яка збирається і утилізується самим підприємством або іншим переробником за угодою, укладеною з виробником.

У графі 9б зазначається кількість відходів чи упаковки в тоннах, яка є добутком показника, наведеного в графі 9а, та коефіцієнта, наведеного в графі 7. Якщо в графі 7 коефіцієнт перерахунку відсутній, то в графі 9б проставляється прочерк "-".

Якщо утворений відхід на підприємстві не утилізується, то в графах 9а та 9б проставляється прочерк "-". Прочерк проставляється також і в разі, якщо використана підприємством упаковка після споживання упакованої продукції не збирається цим підприємством і воно не уклало відповідних угод з переробниками відходів упаковки.

Дані граф 8а і 9а (чи 8б і 9б) щодо використаної підприємством упаковки мають збігатися, якщо після споживання упакованої продукції використана упаковка повністю збирається та переробляється самим підприємством-виробником або за угодами, укладеними підприємством-виробником з підприємствами-переробниками.

Якщо технологія утилізації відходів або упаковки відповідає чинним НД і пройшла екологічну експертизу, відходи й упаковка, кількість яких наведена в графі 9а чи 9б, не підлягають подальшому обов'язковому державному обліку і паспортизації, за винятком випадків, зазначених у НД щодо поводження з окремими видами відходів. Ці обсяги відходів та упаковки надалі контролюються тільки за документами бухгалтерського обліку підприємства, а також за документами про виконання укладених ним угод щодо утилізації відходів упаковки.

2.11. У графах 10а та 10б наводяться обсяги відходів, які:

- видаляють (знищують, захоронюють) або тимчасово розміщують (накопичують) на території підприємства без подальшої утилізації;

- передають для утилізації іншим юридичним особам (як вторинну сировину);

- видаляють з території підприємства-виробника на полігони, звалища та інші об'єкти видалення або розміщення відходів.

У графі 10а кількість відходів наводиться в тих одиницях вимірювання, які зазначені в графі 6, а в графі 10б - у тоннах.

За умови повної утилізації відходів на підприємстві показники граф 8а і 9а та 8б і 9б збігаються, а у графах 10а й 10б проставляється прочерк "-".

Сума даних граф 9а і 10а повинна дорівнювати кількості відходів (упаковки), наведеній у графі 8а, або бути меншою (якщо НД установлені технологічні втрати відходів), а сума даних граф 9б та 10б - кількості відходів (упаковки), наведеній у графі 8б.

У графах 10а та 10б зазначається кількість упаковки, яку не збирає і не утилізує саме підприємство або інший переробник, з яким підприємство-виробник уклало відповідну угоду. У разі відображення даних щодо використаної упаковки, яку підприємство не збирає і не утилізує самостійно, показники граф 8а та 10а (8б і 10б) повинні збігатися.

2.12. У графі 11 наводяться відомості про об'єкт (об'єкти), куди надходять відходи або використана упаковка для утилізації або видалення. Наприклад, до таких об'єктів належать:

станція нейтралізації або установка типу "Циклон" для спалювання відходів, які зосереджені безпосередньо на підприємстві;

фірма, яка займається збиранням та заготівлею відходів як вторинної сировини (переробкою та утилізацією упаковки);

полігон чи звалище для промислових чи побутових відходів;

об'єкт тимчасового або довготривалого розміщення відходів.

У графі 11 наводяться дані про підрозділ, де відбувається утилізація зібраної підприємством упаковки, або відомості про підприємства, з якими укладено договори на збирання та утилізацію використаної упаковки. У разі відсутності таких даних у графі 11 наводяться відомості про оптових споживачів або торговельних агентів, до яких надходить продукція в упаковці.

Відомості про подальше поводження з відходами та використаною упаковкою за місцем надходження наводяться у графі 11, де зазначаються утилізація, переробка, знешкодження, тимчасове зберігання, транспортування, захоронення, спалення, компостування.

2.13. У графах 13, 14 послідовно відображаються значення показників, найменування яких зазначаються у графі 12. Зокрема, заповнення граф 13, 14 типової форми N 1-ВТ розпочинається відповідно до запису класу небезпеки, якщо його встановлено чинними НД або визначено для конкретного відходу чи виду упаковки. У разі відсутності відомостей щодо класу небезпеки відходів чи упаковки в графах 13 і 14 проставляється прочерк "-".

Якщо відходи або упаковку, які обліковуються, віднесено до категорії небезпечних матеріалів, речовин чи об'єктів за чинними НД, технічною документацією підприємства або за наказом про ведення первинного обліку, проти найменування "Категорія небезпеки" у графі 13 наводиться одиниця вимірювання показника відходу чи упаковки, указаного в графі 12, відповідно до НД або документації підприємства, а саме: 1 - вибухові речовини та вироби; 3 - легкозаймисті розчини; 4.1 - легкозаймисті тверді речовини; 4.2 - речовини, які можуть самозайматися; 4.3 - речовини, які виділяють легкозаймисті гази при зіткненні з водою; 5.1 - речовини, які здатні до окислення; 5.2 - органічні пероксиди; 6.1 - токсичні речовини; 6.2 - інфекційні речовини; 7 - радіоактивні матеріали; 8 - корозійні речовини; 9 - інші небезпечні речовини та вироби.

У графі 14 наводиться кількісне значення показника відходу чи упаковки, що контролюється чи вимірюється в одиницях, визначених у графі 13. Якщо контрольований показник відходу чи упаковки не визначається чисельно, його значення наводиться словами (наприклад, для визначеного у графі 12 показника колір у графі 14 можна навести значення темно-рожевий).

Якщо для вимірювання показника, наприклад, кольору відходу, не застосовують спеціальні одиниці (наприклад, шкалу або бал кольору), то в графі 14 проставляється прочерк "-".

У разі відсутності вимог щодо категорії небезпеки відходів чи упаковки, які обліковуються, у графах 13 та 14 проставляється прочерк "-".

Відомості про інші показники відходу і упаковки з числа рекомендованих у додатку Ж ДСТУ 2195-99 Охорона природи. Поводження з відходами. Технічний паспорт відходу. Склад, вміст, викладення і правила внесення змін, уведеного в дію наказом Держстандарту України від 03.02.2000 N 97, зокрема відповідні показники небезпеки, одиниці вимірювання та значення згідно з вимогами чинних нормативних актів, слід уносити до граф 12-14 тільки у випадках, коли відповідними НД чи технологічною документацією підприємства (наприклад, за стандартами безпеки праці) передбачено здійснення контролю чи вимірювання параметрів відходу (наприклад, колір, або температура, або тиск залишкового газу в балоні) за місцем утворення.

У графах 12-14 відображаються тільки такі показники відходів і упаковки та методи вимірювання і контролю, які передбачені чинними НД для існуючих технологічних процесів та речовин, матеріалів, предметів і відходів, що є чинними для підприємства.

 

Заступник Директора
Департаменту екологічної безпеки
 

 
В. Мойсеєнко
 

 

Зразок

Назва підприємства (структурного підрозділу підприємства) і його підпорядкування

НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ)

Дата 

Назва населеного пункту N 

Про введення в дію типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ
"Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари" та Інструкції щодо заповнення типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари"

На виконання наказу Мінприроди України, яким затверджена ця Інструкція, згідно з вимогами статті 17 Закону України "Про відходи" та інших законодавчо-нормативних актів у сфері поводження з відходами та пов'язаних з цим вимог безпеки

НАКАЗУЮ (ЗОБОВ'ЯЗУЮ)

1. Призначити відповідальною особою за здійснення первинного обліку відходів та пакувальних матеріалів і тари на підприємстві (далі - первинний облік) (прізвище, ініціали, посада) з (дата).

2. Відповідальному за первинний облік (прізвище, ініціали) спільно з керівниками структурних підрозділів і служб підприємства на підставі даних попереднього обстеження укласти перелік місць, де ведеться первинний облік (технологічних дільниць, одиниць обладнання або окремих операцій), перелік конкретних видів відходів та пакувальних матеріалів і тари, що мають обліковуватися за кожним з цих місць, та періодичність здійснення обліку кожного виду відходів (упаковки) (дата).

3. Керівникам структурних підрозділів та служб підприємства спільно з відповідальним за первинний облік (прізвище, ініціали) призначити своїми наказами (розпорядженнями) відповідальних осіб за ведення і зберігання типових форм N 1-ВТ за кожним конкретним місцем первинного обліку відповідно до їх посадових обов'язків та фаху (кваліфікації) з (дата).

4. Відповідальному за первинний облік (прізвище, ініціали) спільно з керівниками відповідних структурних підрозділів і служб підприємства встановити порядок забезпечення відповідальних осіб, визначених у пункті 3:

бланками типових форм N 1-ВТ та/або програмними продуктами для їх ведення;

відповідними засобами контролю та метрологічного забезпечення;

розрахунками коефіцієнтів переведення кількості відходів та упаковки в тонни до (дата).

5. Контроль за виконанням наказу покласти на технічного директора (прізвище, ініціали).

Підпис керівника підприємства

 

Перелік виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Код 

найменування виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок) 

Енергетика (процеси спалювання в енергетиці та переробній промисловості)
Стаціонарні джерела
 

 

Електростанції загального використання 

110101 

експлуатація установок для спалювання і 300 МВт (котлоагрегати) 

110102 

експлуатація установок для спалювання і 50 та < 300 МВт (котлоагрегати) 

110103 

експлуатація установок для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) 

110104 

експлуатація газових турбін 

110105 

експлуатація стаціонарних двигунів 

 

Системи централізованого теплозабезпечення 

110201 

експлуатація установок для спалювання і 300 МВт (котлоагрегати) 

110202 

експлуатація установок для спалювання і 50 та < 300 МВт (котлоагрегати) 

110203 

експлуатація установок для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) 

110204 

експлуатація газових турбін 

110205 

експлуатація стаціонарних двигунів 

 

Нафтопереробні підприємства 

110301 

експлуатація установок для спалювання і 300 МВт (котлоагрегати) 

110302 

експлуатація установок для спалювання і 50 та < 300 МВт (котлоагрегати) 

110303 

експлуатація установок для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) 

110304 

експлуатація газових турбін 

110305 

експлуатація стаціонарних двигунів 

110306 

експлуатація процесових печей без контакту 

 

Установки для перетворення твердого палива 

110401 

експлуатація установок для спалювання і 300 МВт (котлоагрегати) 

110402 

експлуатація установок для спалювання і 50 та < 300 МВт (котлоагрегати) 

110403 

експлуатація установок для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) 

110404 

експлуатація газових турбін 

110405 

експлуатація стаціонарних двигунів 

110406 

експлуатація коксових печей 

110407 

інше (газифікація вугілля, зріджування) 

 

Видобуток вугілля, нафти /газу, компресори трубопроводів 

110501 

експлуатація установок для спалювання і 300 МВт (котлоагрегати) 

110502 

експлуатація установок для спалювання і 50 та < 300 МВт (котлоагрегати) 

110503 

експлуатація установок для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) 

110504 

експлуатація газових турбін 

110505 

експлуатація стаціонарних двигунів 

110506 

експлуатація компресорів трубопроводів 

Непромислові установки для спалювання 

 

Установки для спалювання на комерційних підприємствах та в установах 

120202 

експлуатація установок для спалювання і 50 та < 300 МВт (котлоагрегати) 

120203 

експлуатація установок для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) 

120204 

експлуатація стаціонарних газових турбін 

120205 

експлуатація стаціонарних двигунів 

120206 

експлуатація іншого стаціонарного обладнання 

 

Установки для спалювання в житлово-комунальному секторі 

120201 

експлуатація установок для спалювання і 50 та < 300 МВт (котлоагрегати) 

120202 

експлуатація установок для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) 

120203 

експлуатація стаціонарних газових турбін 

120204 

експлуатація стаціонарних двигунів 

120205 

експлуатація іншого стаціонарного обладнання (печі, каміни, обладнання для приготування їжі) 

 

Установки для спалювання в сільському та лісовому господарствах і в секторі культивування водяних організмів 

120301 

експлуатація установок для спалювання і 50 (котлоагрегати) 

120302 

експлуатація установок для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) 

120303 

експлуатація стаціонарних газових турбін 

120304 

експлуатація стаціонарних двигунів 

120305 

експлуатація іншого стаціонарного обладнання 

Спалювання в промисловості 

 

Процеси спалювання в котлоагрегатах, газових турбінах і стаціонарних двигунах 

130101 

експлуатація установок для спалювання і 300 МВт (котлоагрегати) 

130102 

експлуатація установок для спалювання і 50 та < 300 МВт (котлоагрегати) 

130103 

експлуатація установок для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) 

130104 

експлуатація стаціонарних газових турбін 

130105 

експлуатація стаціонарних двигунів 

130106 

експлуатація іншого стаціонарного обладнання 

 

Безконтактні технологічні печі 

130203 

експлуатація кауперів доменних печей 

130204 

експлуатація печей для одержання гіпсової штукатурки, гіпсу 

130205 

експлуатація інших печей 

 

Контактні технологічні процеси 

130301 

функціонування агломераційних заводів 

130302 

експлуатація печей вторинного нагрівання для виробництва чавуну та сталі 

130303 

функціонування ливарних цехів для виробництва сірого чавуну 

130304 

первинне виробництво свинцю 

130305 

первинне виробництво цинку 

130306 

первинне виробництво міді 

130307 

вторинне виробництво свинцю 

130308 

вторинне виробництво цинку 

130309 

вторинне виробництво міді 

130310 

вторинне виробництво алюмінію 

130311 

виробництво цементу 

130312 

виробництво вапна 

130313 

виробництво асфальтобетону 

130314 

виробництво листового скла 

130315 

виробництво контейнерного скла 

130316 

виробництво скляної вати 

130317 

виробництво іншого скла (включаючи спеціальне скло) 

130318 

виробництво мінеральної вати 

130319 

виробництво цегли та кахлю 

130320 

виробництво тонких керамічних матеріалів 

130321 

виробництво паперу (процес сушки) 

130322 

виробництво глинозему 

130323 

виробництво магнію (обробка доломіту) 

130324 

виробництво нікелю (термальний процес) 

130325 

виробництво емалі 

130326 

зварювання металів 

130327 

інше 

Виробничі процеси (стаціонарні джерела) 

 

Технологічні процеси в нафтовій промисловості 

210101 

переробка нафтопродуктів 

210102 

здійснення каталітичного крекінгу 

210103 

функціонування підприємств з відновлення сірки 

210104 

експлуатація сховищ і транспортування нафти на нафтопереробних заводах 

210105 

інше 

 

Технологічні процеси в чорній металургії та вугільній промисловості 

210201 

коксові батареї (витікання та гасіння в приміщенні) 

210202 

завантаження доменної печі 

210203 

плавлення чавуну і відливання чушок 

210204 

застосування твердого бездимного палива 

210205 

експлуатація мартенівської печі 

210206 

експлуатація кисневого конвертера на заводі для виробництва сталі 

210207 

виробництво сталі в електричній печі 

210208 

експлуатація прокатних станів 

210209 

експлуатація агломераційної установки (за винятком коду 030301) 

210210 

інше 

 

Технологічні процеси в кольоровій металургії 

210301 

виробництво алюмінію (електроліз) 

210302 

виробництво феросплавів 

210303 

виробництво кремнію 

210304 

виробництво магнію (за винятком коду 130323) 

210305 

виробництво нікелю (за винятком коду 130324) 

210306 

виробництво легованих металів 

210307 

гальванізація 

210308 

електрогальванізація 

210309 

інше 

 

Технологічні процеси в промисловості з виробництва неорганічних хімічних речовин 

210401 

виробництво сірчаної кислоти 

210402 

виробництво азотної кислоти 

210403 

виробництво аміаку 

210404 

виробництво сульфату амонію 

210405 

виробництво нітрату амонію 

210406 

виробництво фосфату амонію 

210407 

виробництво добрив NPK 

210408 

виробництво сечовини 

210409 

виробництво сажі (кіптява) 

210410 

виробництво двоокису титану 

210411 

виробництво графіту 

210412 

виробництво карбіду кальцію 

210413 

виробництво хлору 

210414 

виробництво фосфатних добрив 

210415 

зберігання неорганічних хімічних продуктів 

210416 

інше 

 

Технологічні процеси в промисловості з виробництва органічних хімічних речовин (крупнотоннажне виробництво) 

210501 

виробництво етилену 

210502 

виробництво пропілену 

210503 

виробництво 1,2 дихлоретану (за винятком коду 040505) 

210504 

виробництво вінілхлориду (за винятком коду 040505) 

210505 

виробництво 1,2 дихлоретану і вінілхлориду (збалансований процес) 

210506 

виробництво поліетилену низької щільності 

210507 

виробництво поліетилену високої щільності 

210508 

виробництво полівінілхлориду 

210509 

виробництво поліпропілену 

210510 

виробництво стиролу 

210511 

виробництво полістиролу 

210512 

виробництво стирол-бутадієну 

210513 

виробництво стирол-бутадієнового латексу 

210514 

виробництво стирол-бутадієнового каучуку (SBR) 

210515 

виробництво акрилонітрилу бутадієну стиролу (АБС) 

210516 

виробництво окису етилену 

210517 

виробництво формальдегіду 

210518 

виробництво етилбензолу 

210519 

виробництво фталевого ангідриду 

210520 

виробництво акрилонітрилу 

210521 

виробництво адипінової кислоти 

210522 

зберігання органічних хімічних речовин 

210523 

виробництво гліоксилової кислоти 

210524 

виробництво галогенованих вуглеводнів 

210525 

виробництво пестицидів 

210526 

виробництво стійких органічних сполук 

210527 

інше (фітосанітарія) 

 

Технологічні процеси в деревообробній, целюлозно-паперовій та харчовій промисловості, промисловості з виробництва напоїв та в інших секторах 

210601 

виробництво деревостружкової плити (ДСП) 

210602 

виробництво целюлози та паперу (крафт - целюлоза) 

210603 

виробництво целюлози та паперу (сульфітна варка) 

210604 

виробництво целюлози (нейтральний сульфітний поліхімічний процес) 

210605 

хлібопромисловість 

210606 

виробництво вина 

210607 

виробництво пива 

210608 

виробництво міцних спиртних напоїв 

210609 

інші галузі харчової промисловості 

210610 

виробництво бітумних покрівельних матеріалів 

210611 

виробництво шляхового асфальтного покриття 

210612 

виробництво цементу 

210613 

виробництво скла 

210614 

виробництво вапна 

210615 

виробництво батарей 

210616 

видобуток мінеральних руд 

210617 

інше (уключаючи виробництво волокнистого азбесту) 

210618 

використання вапняку і доломіту 

210619 

виробництво та використання соди 

210620 

машинобудування (механічна обробка металу) 

210621 

переробка сільськогосподарської продукції 

210622 

легка та обробна промисловості 

210700 

Експлуатація холодильних установок 

210800 

Виробництво галокарбонів та сірчистого гексафториду 

Видобуток і розподіл викопного палива та геотермальної енергії 

 

Видобуток та первинна обробка твердого викопного палива 

310101 

відкрита розробка родовищ 

310102 

підземна розробка родовищ 

310102 

зберігання твердого палива 

310104 

інше 

 

Видобуток, первинна обробка та завантаження рідкого викопного палива 

310201 

робота на материку 

310202 

робота у відкритому морі 

310203 

інше 

 

Видобуток, первинна обробка та завантаження газоподібного видобувного палива 

310301 

робота на материку (десульфуризація) 

310302 

робота на материку (за винятком десульфуризації) 

310303 

робота у відкритому морі 

310304 

інше 

 

Розподіл рідкого палива (за винятком розподілу бензину) 

310401 

експлуатація морських терміналів (танкери, транспортування та зберігання) 

310402 

інші види транспортування та зберігання (уключаючи трубопроводи) 

 

Розподіл бензину 

310501 

експлуатація станцій відправлення з нафтопереробних заводів 

310502 

транспортування та зберігання (за винятком коду 310503) 

310503 

експлуатація станцій обслуговування (уключаючи заправку автомобілів) 

310504 

інше 

 

Мережі розподілу газу 

310601 

експлуатація трубопроводів 

310602 

експлуатація трубопровідних компресорних станцій 

310603 

мережі розподілення 

310700 

Паливо у вигляді геотермальної енергії 

Використання розчинників та інших продуктів 

 

Нанесення лакофарбового покриття 

410101 

виробництво автомобілів 

410102 

ремонт автомобілів (нове визначення діяльності) 

410103 

будівництво та оздоблення будівель (за винятком коду 410107) 

410104 

побутове використання (за винятком коду 410107) 

410105 

фарбування рулонної продукції 

410106 

суднобудування 

410107 

обробка деревини 

410108 

інші види промислового використання фарб (за винятком коду 410102) 

410109 

інші види непромислового використання фарб 

 

Знежирення, хімічне чищення та електронне обладнання 

410201 

знежирення металів 

410202 

хімічне чищення 

410203 

виробництво електронних деталей 

410204 

інша промислова чистка 

 

Виробництво або обробка хімічних продуктів 

410301 

обробка поліестеру 

410302 

обробка полівінілхлориду 

410303 

обробка пінополіуретану 

410304 

обробка пінополістиролу 

410305 

обробка каучуку 

410306 

виробництво фармацевтичних продуктів 

410307 

виробництво фарб 

410308 

виробництво чорнила 

410309 

виробництво клеїв 

410310 

продування бітуму 

410311 

виробництво клейких, магнітних стрічок, фотоплівок та фотографій 

410312 

оздоблення текстилю 

410313 

дублення шкіри 

410314 

інше 

 

Інші види використання розчинників та супутні види діяльності 

410401 

виробництво скловати 

410402 

виробництво шлакової вати 

410403 

поліграфічна промисловість 

410404 

екстракція жирів, харчових та нехарчових масел 

410405 

застосування клеїв та клейких стрічок 

410406 

збереження деревини 

410407 

антикорозійна обробка та консервація транспортних засобів 

410408 

побутове використання розчинників (за винятком використання фарб) 

410409 

депарафінізація транспортних засобів 

410410 

виробництво фармацевтичної продукції 

410411 

інше (збереження насіння) 

 

Використання ГФУ, N2O, NH3, ПФУ і SF6 

410501 

використання N2O для анестезії 

410502 

експлуатація обладнання для заморожування і кондиціювання повітря при використанні галокарбонів 

410503 

експлуатація обладнання для заморожування і кондиціювання повітря при використанні інших продуктів, відмінних від галокарбонів 

410504 

процеси з витіканням піни (за винятком коду 410304) 

410505 

експлуатація вогнегасників 

410506 

застосування аерозолю 

410507 

експлуатація електричного обладнання (за винятком коду 410203) 

410508 

інше 

Обробка та видалення відходів 

 

Спалювання відходів 

510201 

спалювання побутових або муніципальних відходів 

510202 

спалювання промислових відходів (за винятком відкритого спалювання) 

510203 

спалювання у факелі на нафтопереробних заводах 

510204 

спалювання у факелі в хімічній промисловості 

510205 

спалювання відстою стічних вод 

510206 

спалювання у факелі при видобутку нафти та газу 

510207 

спалювання відходів від лікарень 

510208 

спалювання відпрацьованого масла 

 

Видалення твердих відходів на землі 

510401 

ліквідація контрольованих відходів на землі 

510402 

ліквідація неконтрольованих відходів на землі 

510403 

інше 

510700 

Спалювання сільськогосподарських відходів на відкритому повітрі (за винятком коду 610300) 

 

Кремація 

510901 

спалювання трупів 

510902 

спалювання туш тварин 

 

Обробка інших відходів 

511001 

очищення стічних вод у промисловості 

511002 

очищення стічних вод у житловому і комерційному секторах 

511003 

розміщення осаду стічних вод 

511004 

розміщення відходів у землі 

511005 

виробництво компосту від відходів 

511006 

виробництво біогазу 

511007 

виробництво м'ясо-кісткового борошна 

511008 

інше виробництво палива (залишки відпрацьованого палива) 

Сільське і лісове господарство, землекористування та зміна лісової біомаси 

 

Вирощування сільськогосподарських культур з використанням добрив (за винятком гною) 

610101 

вирощування та збирання постійних (незмінних) культур 

610102 

вирощування та збирання сільськогосподарських культур 

610103 

використання рисових полів 

610104 

садівництво 

610105 

використання пасовищ 

610106 

зберігання землі під паром 

 

Вирощування сільськогосподарських культур без використання добрив 

610201 

вирощування та збирання постійних (незмінних) культур 

610202 

вирощування та збирання сільськогосподарських культур 

610203 

використання рисових полів 

610204 

садівництво 

610205 

використання пасовищ 

610206 

зберігання землі під паром 

610300 

Спалювання після пожнивних залишків, соломи та ін. на сільськогосподарських полях 

 

Ентеральна (кишкова) ферментація 

610401 

тримання молочних корів 

610402 

тримання іншої рогатої худоби 

610403 

тримання овець 

610404 

тримання свиней для відгодівлі 

610405 

тримання коней 

610407 

тримання кіз 

610408 

тримання курей несучок 

610409 

тримання бройлерів 

610410 

тримання іншої свійської птиці (качки, гуси та ін.) 

610411 

вирощування хутрових звірів 

610412 

тримання свиноматок 

610414 

тримання буйволів 

610415 

інші 

 

Прибирання, збереження та використання гною, а також органічних сполук 

610501 

тримання молочних корів 

610502 

тримання іншої рогатої худоби 

610503 

тримання свиней для відгодівлі 

610504 

тримання свиноматок 

610505 

тримання овець 

610506 

тримання коней 

610507 

тримання курей несучок 

610508 

тримання бройлерів 

610509 

тримання іншої свійської птиці (качки, гуси, тощо.) 

610510 

вирощування хутрових звірів 

610511 

тримання кіз 

610514 

тримання буйволів 

610515 

інші 

610600 

Використання пестицидів та вапняку 

 

МАТЕРІАЛИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ УПАКОВКИ, ЇХ АБРЕВІАТУРНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА НУМЕРАЦІЙНІ КОДИ

А. Пластики

Матеріал 

Абревіатура 

Код 

Поліетилентерефталат 

ПЕТ 

Поліетилен високої щільності 

ПЕВЩ 

Полівінілхлорид 

ПВХ 

Поліетилен низької щільності 

ПЕНЩ 

Поліпропілен 

ПП 

Полістирол 

ПС 

 

 

 

 

 

 

19 

Б. Папір і волокнисті матеріали

Матеріал 

Абревіатура 

Код 

Картон (гофрований) 

ПАП 

20 

Картон (негофрований) 

ПАП 

21 

Папір 

ПАП 

22 

 

 

 

 

39 

В. Метали

Матеріал 

Абревіатура 

Код 

Сталь 

СТ 

40 

Алюміній 

АЛ 

41 

 

 

42 

 

 

 

 

49 

Г. Деревинні матеріали

Матеріал 

Абревіатура 

Код 

Дерево 

ДЕР 

50 

Пробкове дерево 

ДЕР 

51 

Деревинно-волокниста плита 

ДВП 

52 

Деревинно-стружкова плита 

ДСП 

53 

Фанера 

Ф 

54 

 

 

 

 

59 

Ґ. Текстильні матеріали

Матеріал 

Абревіатура 

Код 

Бавовна 

ТЕКС 

60 

Джут 

ТЕКС 

61 

 

 

 

 

69 

Д. Скло

Матеріал 

Абревіатура 

Код 

Скло (безколірне) 

СК 

70 

Скло (зелене) 

СК 

71 

Скло (темне) 

СК 

72 

 

 

73 

 

 

 

 

79 

Е. Композиційні матеріали

Матеріал 

Абревіатура*) 

Код 

Папір і картон/різноманітні матеріали 

К/ПАП 

80 

Папір і картон/пластик 

К/ПАП 

81 

Папір і картон/алюміній 

К/ПАП 

82 

Папір і картон/гальванізований лист 

К/ПАП 

83 

Папір і картон/пластик/алюміній 

К/ПАП 

84 

Папір і картон/пластик/алюміній /гальванізований лист 

К/ПАП 

85 

 

 

86 

 

 

 

 

89 

Пластик/алюміній 

К/ПЛ 

90 

Пластик/гальванізований лист 

К/ПЛ 

91 

Пластик /різноманітні матеріали 

К/ПЛ 

92 

 

 

93 

 

 

94 

Скло/пластик 

К/СК 

95 

Скло/ алюміній 

К/СК 

96 

Скло /гальванізований лист 

К/СК 

97 

Скло / різноманітні матеріали 

К/СК 

98 

 

 

99 

____________
* Для композиційних матеріалів Е/абревіатура, що відповідає матеріалу, який переважає.

 

ОСНОВНІ ВИДИ УПАКОВКИ БАГАТОРАЗОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Матеріал 

Різновид тари (упаковки) 

Призначення 

Пластик 

бідони - бочки ємністю від 20 до 250 л 

харчові продукти/вироби 

нехарчові продукти/вироби 

бочки ємністю 250 л та понад 250 л 

харчові продукти/вироби 

нехарчові продукти/вироби 

великі мішки 

 

бутлі 

напої 

інше 

коробки 

 

контейнери 

 

ящики 

 

піддони 

 

Картон 

коробки (ящики) 

 

бочки 

 

контейнери 

 

піддони 

 

Метали 

сталь 

бідони ємністю до 50 л 

харчові продукти/вироби 

нехарчові продукти/вироби 

бідони ємністю 50 л до 300 л 

харчові продукти/вироби 

нехарчові продукти/вироби 

алюміній 

бідони ємністю до 50 л 

харчові продукти/вироби 

нехарчові продукти/вироби 

бідони ємністю 50 л до 300 л 

харчові продукти/вироби 

нехарчові продукти/вироби 

Дерево 

ящики/лотки 

 

кошики 

 

бочки/діжки 

 

піддони 

 

бокс піддони 

 

Скло 

пляшки/бутлі 

напої 

інше 

контейнери 

 

 

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ, ЯКІ ВІДОБРАЖАЮТЬ КОНКРЕТНІ ВИДИ І СТАН ВІДХОДІВ, ТА ВИЗНАЧЕННЯ ДО НИХ

Агломерат 

Продукт випалу руд та інших матеріалів, у якому легкоплавка частина матеріалу, твердіючи, скріплює між собою тверді частинки 

Барда 

Залишки бродильного виробництва, з яких видалені леткі компоненти 

Бітум 

Природна або штучно отримана пластична чи високов'язка речовина - суміш вуглеводнів з продуктами їхньої полімерізації та окислення 

Вижимки
Вичавки*
Макуха
 

Залишки овочів, фруктів та іншої рослинної продукції після пресової обробки 

Випади 

Жмутики вовни, що їх отримують з-під класирувальних сортувальних столів, тріпальних, сушильних та інших машин під час пневмотранспортування вимитої вовни, очищення пресового цеху (у вимитому стані мають закатаний вигляд) 

Виштамповка
Випресовка
Задирка
 

Залишки металу та інших матеріалів після ковальсько-пресової обробки 

Віск 

Жироподібна аморфна речовина, що являє собою складні ефіри вищих жирних кислот і одноатомних вищих спиртів, які залишаються після переробки тваринних, рослинних і природних продуктів 

Вовна некондиційна:
Вовна брильна
Вовна каналізаційна
Вовна кислотна
Вовна підпилочна
Вовна підстрига
Вовна рубка
Вовна смєтка
Очіс
 

Залишки вовни, що утворюються на різних стадіях переробки хутрової сировини 

Води дренажні 

Води, які профільтрувалися у дренаж з тіла гідротехнічної споруди або її основи, а також з осушуваного (зрошуваного) земельного масиву 

Води зворотні
Води зворотні неочищені
Води зворотні недостатньо очищені
Води зворотні очищені (нормативно)
Води зворотні чисті (нормативно)
 

Води, які повертаються за допомогою технічних споруд та засобів з господарської ланки кругообігу води до його природних ланок у вигляді стоків та скидів 

Води лляльні 

Води з домішками (здебільшого нафтопродуктів), зібрані в колодязях - ллялах машинних відділень суден 

Води попутні
Води кар'єрні
Води пластові
 

Природні води (водні розчини), які виділяються у процесі видобутку корисних копалин 

Води скидні 

Води, які відводяться зі зрошуваних сільськогосподарських угідь та забудованих територій, що поливаються, а також води, які відводять з ділянок, де застосовується гідромеханізація 

____________
* Курсивом позначений допустимий синонім основного терміна. 

Води стічні 

Різновид зворотних вод, що утворилися у процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності, а також під час відведення із забудованих територій вод, які утворюються внаслідок випадання атмосферних опадів 

Ганчір'я
Дрантя
Лахміття
Мотлох
 

Зношені текстильні вироби, що їх не використовують за цільовим призначенням 

Гнилісні залишки 

Продукти процесу розкладу органічних речовин, що утримують азот (білків), під впливом мікроорганізмів 

Гній

Екскременти тварин

Гранулят 

Дрібні, щільні агрегати будь-якої речовини у вигляді зерен, які утворюються під час переходу речовини з рідинного у твердий стан або в інших процесах 

Гудрон 

Смоляна маса, яка залишається після відгону від нафти легких фракцій та більшості олив, або кубовий залишок, що залишається під час дистиляції жирних кислот та сирого гліцерину у харчовій промисловості 

Екстракт 

Розчин певних компонентів, які виділено із суміші твердих або рідинних речовин за допомогою селективних розчинників (екстрагентів) 

Жиропіт
Неочищений ланолін 

Виділення потових і сальних залоз на шкірах та волосяному покриві тварин, що видаляються у підготовчих операціях під час виробляння шкір та хутряної сировини 

Жом 

Залишки подрібнених коренеплодів після екстрагування цільового продукту 

Зажимні кінці 

Відрізки матеріалу, що утворюються у процесі розкроювання або обробки матеріалу в місцях його закріплення 

Зола
Попіл 

Залишок після спалення органічних сполук до мінералізованого стану 

Капежі 

Втрати рідинних продуктів, напівфабрикатів, сировини, що обумовлені нещільностями обладнання 

Кек 

Твердий залишок фільтрації пульпи 

Кінці 

Відрізки волокна, ниток, стрічки, пряжі та інших матеріалів, розміри яких не дозволяють використовувати їх за прямим призначенням основного матеріалу 

Кісточки 

Тверді стрижневі частини (насіння) плодів фруктів, овочів і ягід 

Клапоть
Вирубка
Клапоть кушнірський
Клапоть мірний
Клапоть підніжний
Міжлекальний випад
 

Обрізки тканин та інших листових матеріалів, що отримуються у різних технологічних операціях, розміри і якість яких не дозволяють використовувати їх у виробництві основних виробів 

Кокс 

Твердий залишок, що утворюється внаслідок нагрівання різних видів палива до високих температур без доступу повітря: кам'яновугільний, пековий, електродний, нафтовий 

Компост
Перегній 

Продукт розкладання мікроорганізмами твердих сумішей органічного походження 

Конфіскати 

Окремі органи або частини тіл людей і тварин, вилучені під час розбирання (розчленування, розтинання) туш (трупів) або під час хірургічних операцій та вівісекцій 

Костра 

Задерев'янілі частини стеблин прядивних рослин (льону, коноплі, кенафу та ін.), які одержують під час їхньої первинної обробки 

Кубовий залишок 

Малолеткий висококиплячий залишок, що утворюється у процесах дистиляції та ректифікації рідких сумішей на фракції 

Ливник
Прибування 

Частина відливки, що утворюється поза габаритами виробу, який відливається, під час заповнення розплавом ливарної форми; відокремлюється під час подальшого оброблення виробу 

Лушпиння
Насіннєва оболонка 

Зовнішня оболонка насіння і плодів, що залишається після лущення та обрушування насіння рослин 

Макулатура 

Паперові вироби та залишки паперу, не придатні для подальшого використання 

Мездра 

Підшкірно-жирова клітковина, м'ясо, сало, шматки сухожилля, які видаляють зі шкір у підготовчих операціях 

Меляса
Кормова патока 

Концентрований розчин вуглеводів (переважно цукристих), з якого подальше вилучення цукру за звичайною технологічною схемою буряко-цукрового виробництва неможливе 

Мичка

Пухнаста однорідна маса волокон з невеличкими обривками пряжі 

Наріст
Дендріт 

Відокремлені від поверхні коралоподібні відкладення, що утворюються у перенасичених розчинах, а також у процесі нанесення покриттів тощо 

Насіння

Зародкові частинки рослинної сировини, що перероблюються 

Недогарок
Огарки 

Окислені за високої температури залишки мінеральної сировини - продукти випалювання руд та концентратів 

Облой 

Залишки матеріалу, що утворюються у зазорах штампувального та ливарного інструменту 

Обрізь
Зрізи
Пруг
 

Залишки країв листа (шматка) матеріалу, що утворюються під час розкроювання тканин, шкіри, хутра, металу та інших листових матеріалів 

Окалина
Іржа 

Продукт окислення металів, відокремлений від основної маси металу 

Осад фільтраційний
Дефекат 

Залишковий продукт процесу очищення розчинів від завислих речовин.
У крохмале-патоковому виробництві - залишковий продукт очищення сиропу. У цукровому виробництві - залишковий продукт очищення бурякового соку від домішок, які містять вапно 

Пасма

Сувої ниток суворих або пофарбованих, що не піддаються подальшому перемотуванню 

Пек 

Маса, що залишається після перегонки кам'яновугільного, торф'яного, деревного дьогтю, а також нафтової смоли після піролізу 

Перліт жирний

Відпрацьований сорбент (перліт) із залишками жирів і мастил 

Підміть 

Суміш обрізків ниток, волокна і пуху з різним ступенем засміченості та засмальцьованості, яка збирається під час підмітання підлоги у приміщеннях крутильного і ткального виробництв, а також під час обмахування та очищення машин 

Підмильний луг

Нейтралізовані промислові стоки, що містять омилені жирні кислоти, нейтральний жир і нежирові речовини 

Порода
Порода вміщаюча 

Природний матеріал, що містить у різних кількостях різні мінеральні агрегати 

Послід 

Екскременти птахів і дрібних тварин 

Пульпа

Суміш технічної рідини процесу з твердими компонентами 

Плутанка 

Невпорядковано переплетені, заплутані нитки, волокна, пряжа, дріт тощо 

Пух 

Неущільнені тонкі волокна тваринного, рослинного і штучного походження, слабо зчеплені між собою 

Рідина промивна
Промивні води 

Розчин, емульсія, суспензія, пульпа або їхні суміші, що утворюються в результаті очищення матеріалів, виробів тощо шляхом змиву непотрібних (шкідливих) компонентів технічною рідиною 

Сажа 

Аморфний вуглець - продукт неповного згоряння або термічного розкладання органічних сполук 

Скрап 

Дрібні застиглі частинки та безформні пластинки застиглого металу, що утворюються внаслідок розбризкування чи розливів рідкого металу, а також залишки металу на ливарному обладнанні 

Соапсток 

Суміш омилених (вільних) жирних кислот, нейтральних жирів і нежирових речовин, яка утворюється в результаті нейтралізації рослинних олій та жирів 

Стружка
Відструги
Ошурки
Тирса
 

Продукти руйнування матеріалів у процесі механічної обробки 

Улюк волокнистий 

Маса з недорозвиненого щуплого насіння (улюка) бавовнику з різним ступенем опушеності, з домішкою волокна у вільному стані, волокнуватих дефектів і сміття 

Фекалії 

Екскременти людини 

Фільтрат 

Рідина, що виділяється твердими відходами під час їхнього зберігання (транспортування) або утворюється під час спеціальних фільтраційних процесів 

Фус (фуз)
Кубовий відстій 

Осад, що утворюється під час відстоювання рідких продуктів у ємностях (гідрофус - фус, що утворився в процесі гідратації олії) 

Хвости 

Залишки корисних копалин, що утворюються у процесах збагачення, з низьким вмістом корисних компонентів, у концентраті 

Шкаралупа
Лушпина 

Залишки твердого покриття яєць та плодів 

Шлак 

Побічний продукт процесів окислення-відновлення, у загальному випадку суміш оксидів з іншими компонентами процесу (наприклад, томасшлак - суміш фосфорного ангідриду і продуктів його взаємодії з іншими компонентами (головним чином з вапном) у сталеплавильному (конверторному) процесі) 

Шлам
Відстій
Мул
Осад
Шліх
 

Конденсована маса, яка виділяється із суспензії під гравітаційним або механічним впливом з можливими залишками рідини 

Шрот
Жмих 

Тверді залишки насіння олійних культур після вилучення з них олії екстракцією та пресуванням 

 

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ, ЩО ВІДБИВАЮТЬ ЗАГАЛЬНИЙ СТАН ВІДХОДІВ, ТА ВИЗНАЧЕННЯ ДО НИХ

Гель 

Консистентна (драглиста) дисперсна система, що утворюється в результаті коагуляції золю 

Емульсія 

Дисперсна система, що являє собою розподілені в рідині мікрочастинки іншої рідини, що не змішується з нею, з розмірами частинок, більшими, ніж у золів 

Завись 

Суспензія, в якій частки осідають або спливають дуже повільно через малу різницю щільності дисперсного середовища та дисперсної фази 

Золь
Дим*
Піна
Туман
 

Колоїдна дисперсна система з часток розміром 0,001 - 0,1 мкм, рівномірно розподілених в основному компоненті: гідрозоль - у воді, аерозоль - у газовому середовищі (повітрі) 

Коагулят 

Осад дисперсної фази, що випадає з колоїдної системи під час її дестабілізації 

Конгломерат
Маса 

Невпорядковане механічне сполучення невідомого компонентного складу і структури 

Лом
Бій
Шматки
Уламки
 

Некондиційні вироби або частини виробів з металів чи з інших твердих речовин 

Паста 

Концентрована суспензія 

Порошок 

Тонкоподрібнена тверда речовина 

Пил

Завислі у газовому середовищі (повітрі) або осілі на тверду поверхню тверді частинки розмірами від 0,01 до 100 мкм 

Розчин 

Стійка, незалежно від часу, гомогенна суміш щонайменше двох компонентів, які рівномірно розподілені за об'ємом відходу, основний з яких - розчинник, котрий утворює певні рідкі, газоподібні або тверді фазові стани з іншими компонентами 

Суміш 

Сукупність щонайменше двох відомих компонентів невідомої структури 

Смола 

Конденсована маса органічного походження 

Сплав 

Твердий або рідинний розчин, хімічна сполука металів між собою або з неметалами, яка має основні властивості металів; однорідна система, яку отримують шляхом сплавлення металів, неметалів, оксидів, органічних речовин 

Суспензія 

Агрегатно і кінетично нестійка дисперсна система, що являє собою розподілені в рідині або газі тверді частки з розмірами 100 і більше мікронів 

____________
* Курсивом позначений допустимий синонім основного терміна.

 

ТЕРМІНИ, ЩО ЇХ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЯК ДОДАТКОВІ ПІД ЧАС ПОЗНАЧЕННЯ ВІДХОДІВ ЧЕРЕЗ НАЙМЕНУВАННЯ ПРОЦЕСУ, У ЯКОМУ ВОНИ УТВОРЮЮТЬСЯ

Брак

Вибраковка

Виділення

Вижимка

Викид

Відпрацювання

Відсів
Гравівідсів*

Відстій

Возгон

Залишок

Конденсат

Концентрат

Накип

Осад

Осмол

Пересортиця

Плав

Продукт

Продукти зносу

Продукти корозії

Просів

Рециркулят

Розплав

Фракція

Шом

____________
* Курсивом позначений допустимий синонім основного терміна.

____________

Опрос