Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 06.08.2008 № 228
редакция действует с 01.10.2012

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 6 серпня 2008 року N 228

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 вересня 2008 р. за N 821/15512

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 9 червня 2010 року N 273
,
 від 8 вересня 2011 року N 306
,
 від 28 грудня 2011 року N 479
,
 від 17 серпня 2012 року N 346

Відповідно до статей 55, 58 Закону України "Про Національний банк України" і статей 6, 17, 19, 30, 31, 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою підвищення рівня капіталізації банків України, забезпечення їх стабільної діяльності Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032 (зі змінами), що додаються.

2. Пункт 2 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 09.06.2010 р. N 273,
у зв'язку з цим пункти 3 - 11 уважати відповідно пунктами 2 - 10)

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 08.09.2011 р. N 306)

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 08.09.2011 р. N 306)

4. Пункт 4 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 17.08.2012 р. N 346)

5. Пункт 5 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 09.06.2010 р. N 273,
у зв'язку з цим пункти 6 - 10 уважати відповідно пунктами 5 - 9)

5. Пункт 5 втратив чинність

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 09.06.2010 р. N 273
,
 втратив чинність згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 28.12.2011 р. N 479)

6. Визнати такими, що втратили чинність:

пункт 5 постанови Правління Національного банку України від 17.03.2004 N 112 "Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.04.2004 за N 445/9044;

пункти 2 і 3 постанови Правління Національного банку України від 12.10.2005 N 373 "Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.10.2005 за N 1289/11569;

пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 25.09.2006 N 374 "Про внесення змін до Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.09.2006 за N 1079/12953.

7. Постанова набирає чинності через один місяць після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, крім пункту 2.5 глави 2 розділу IV Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032 (зі змінами), який набирає чинності з 01.03.2009.

8. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Н. В. Іваненко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку України, а також банків України для керівництва та використання в роботі.

9. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови В. Л. Кротюка, виконавчого директора - директора Дирекції з банківського регулювання та нагляду О. І. Кірєєва, департаменти безвиїзного банківського нагляду (В. І. Мазепа), інспектування банків (С. В. Фабер), реєстрації та ліцензування банків (О. І. Пархоменко) і начальників територіальних управлінь Національного банку України.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

 

Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

1. У розділі I:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3)";

абзац двадцять перший після букви та цифри "Н2" доповнити буквою та цифрою "Н3";

абзац двадцять другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять третій - двадцять шостий уважати відповідно абзацами двадцять другим - двадцять п'ятим.

2. У главі 2 розділу II:

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Мінімальний розмір регулятивного капіталу банку (Н1) має становити 10 млн. євро";

пункти 2.2 - 2.4 виключити.

У зв'язку з цим пункт 2.5 уважати пунктом 2.2;

у пункті 2.2:

в абзаці першому слова "відповідно до пунктів 2.2 та 2.3 цієї глави" виключити;

в абзаці третьому слова та цифри "(на період до 2007 року включно)" виключити.

3. У розділі III:

3.1. Пункт 2.2 глави 2 доповнити підпунктом "і" такого змісту:

"і) документи, що підтверджують джерела походження коштів юридичних і фізичних осіб, передбачені законодавством країни походження Інвестора".

3.2. Абзац другий пункту 3.8 глави 3 викласти в такій редакції:

"погіршення фінансового стану банку-боржника (невиконання нормативів обов'язкового резервування, мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1), адекватності регулятивного капіталу (Н2), співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3), нормативів ліквідності (Н4, Н5, Н6), якщо питома вага негативно класифікованих активів5 перевищує 10 відсотків від загальної суми активів банку; немає позитивного фінансового результату за відповідний період (квартал);

____________
5 До негативно класифікованих активів належать: кредитні операції, що класифіковані за ступенем ризику як "сумнівні", "безнадійні", дебіторська заборгованість, що належить до III та IV груп ризику; цінні папери, що обліковуються в торговому портфелі та за якими сума накопиченої уцінки перевищує 50 відсотків від вартості їх придбання (тобто балансової вартості цінних паперів без уключення накопиченої уцінки/дооцінки); цінні папери, що обліковуються у портфелях на продаж та до погашення, значення показника ризику яких становить "0,5" та більше; прострочені понад 31 день та сумнівні до отримання нараховані доходи; кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках у банках-резидентах і нерезидентах, які визнані банкрутами або ліквідовуються за рішенням уповноважених органів або які зареєстровані в офшорних зонах, а також у банках, що розташовані в країнах, рейтинг яких не підтверджений рейтинговим агентством (яке має право визначати рейтингові оцінки згідно із законодавством України)".

3.3. У пункті 5.1 глави 5:

в абзаці першому слова "адекватності основного капіталу" замінити словами "співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів";

в абзаці другому слова "адекватності основного капіталу" замінити словами "співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів".

3.4. Пункт 6.1 глави 6 викласти в такій редакції:

"6.1. Територіальне управління Національного банку (структурний підрозділ центрального апарату Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд за банком-боржником) здійснює контроль за виконанням банком-боржником умов угоди (договору), бізнес-плану (у тому числі програми капіталізації) та за відсутністю заборгованості Інвестора (пов'язаних з ним осіб) перед банком-боржником під час проведення планової інспекційної перевірки (у разі потреби - під час проведення позапланової інспекційної перевірки)".

4. У розділі IV:

4.1. Підпункт "а" пункту 1.3 глави 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"кредити та зобов'язання з кредитування, які надані Міжнародному банку реконструкції та розвитку, Європейському банку реконструкції та розвитку, Міжнародній фінансовій корпорації".

4.2. Главу 2 викласти в такій редакції:

"Глава 2. Норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3)

2.1. Норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (далі - норматив Н3) відображає розмір регулятивного капіталу, необхідний для здійснення банком активних операцій.

2.2. Норматив Н3 установлює мінімальний коефіцієнт співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів.

2.3. До сукупних активів банку під час розрахунку нормативу Н3 уключаються:

готівкові кошти;

банківські метали;

кошти в Національному банку;

казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються та емітовані Національним банком;

кошти в інших банках;

сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями;

кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування, суб'єктам господарювання, фізичним особам;

дебіторська заборгованість за операціями з банками та з клієнтами;

цінні папери в торговому портфелі банку, у портфелі банку на продаж та в портфелі банку до погашення;

запаси матеріальних цінностей;

інші активи банку;

суми до з'ясування та транзитні рахунки;

інвестиції в асоційовані та дочірні компанії;

основні засоби.

2.4. Під час розрахунку нормативу Н3 до сукупних активів не включається сума сформованих резервів за всіма активними операціями банку.

2.5. Нормативне значення нормативу Н3 має бути не менше ніж 9 відсотків.

2.6. У разі недотримання нормативу Н3 банк зобов'язаний ужити заходів для приведення його у відповідність до вимог пункту 2.5 цієї глави".

4.3. Главу 3 виключити.

5. В абзаці першому пункту 2.5 глави 2 розділу VI слова "який є добре капіталізованим або достатньо капіталізованим" замінити словами "який дотримується нормативів капіталу".

6. У главі 1 розділу IX:

у пункті 1.2 слова "адекватності регулятивного та основного капіталу" замінити словами "адекватності регулятивного капіталу та співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів";

абзац третій пункту 1.5 викласти в такій редакції:

"нормативу (коефіцієнта) співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3) - не менше ніж 12 відсотків";

абзац третій пункту 1.6 викласти в такій редакції:

"нормативу (коефіцієнта) співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3) - не менше ніж 12 відсотків";

у пункті 1.9:

абзац тринадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - вісімнадцятий уважати абзацами тринадцятим - сімнадцятим;

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"Банкам забороняється додаткове залучення вкладів фізичних осіб або продовження дії договорів з фізичними особами у разі порушення хоча б одного з економічних нормативів";

в абзаці сімнадцятому слова "за результатами інспекційної перевірки банк є добре або достатньо капіталізованим" виключити.

7. У розділі X:

в абзаці другому підпункту "б" пункту 1.2 глави 1 слова "адекватності основного капіталу" замінити словами "співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів";

у пункті 2.15 глави 2 слова "на підставі консолідованої фінансової звітності у строк до 25 квітня року, наступного за звітним" замінити словами "у строк, передбачений нормативно-правовими актами Національного банку України".

 

Заступник директора Департаменту
нормативно-методологічного
забезпечення банківського
регулювання та нагляду
 

 
 
 
Л. Н. Бердій
 

Опрос