Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам регистрации корреспондентских счетов банков Национальным банком Украины

Национальный банк
Постановление от 24.07.2008 № 213
Утратил силу

Про затвердження Змін до Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України

Постанова Правління Національного банку України
від 24 липня 2008 року N 213

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 вересня 2008 р. за N 820/15511

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 17 січня 2015 року N 32)

Відповідно до статті 55 Закону України "Про Національний банк України" та з метою вдосконалення порядку реєстрації Національним банком України кореспондентських рахунків банків Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 15.08.2001 N 343, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.09.2001 за N 780/5971 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Н. В. Іваненко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату і територіальних управлінь Національного банку України, а також банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови В. Л. Кротюка, виконавчого директора - директора Дирекції з банківського регулювання та нагляду О. І. Кірєєва і керівників територіальних управлінь Національного банку України.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

В. о. Голови 

А. В. Шаповалов 

 

Зміни
до Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України

1. Пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Для реєстрації кореспондентських рахунків установи подають до територіальних управлінь Національного банку такі документи:

клопотання про реєстрацію відкритого кореспондентського рахунку, у якому зазначається мета відкриття кореспондентського рахунку, види операцій, які проводитимуться за цим рахунком, засоби зв'язку, що використовуватимуться для обслуговування кореспондентського рахунку;

копію договору про встановлення кореспондентських відносин;

копію документа, виданого банком-кореспондентом про відкриття кореспондентського рахунку, що містить номер рахунку, назви валют і дату відкриття рахунку;

довідку (додаток 1) про кореспондентський рахунок, у якій викладено загальну інформацію про кореспондентський рахунок;

копію ліцензії кореспондента - банку-нерезидента (крім банків країн групи А) або аналогічного офіційного документа, який надає право здійснювати банківську діяльність у країні реєстрації, що засвідчена відбитком печатки банку;

копію документа на переказ, що підтверджує сплату коштів за реєстрацію кореспондентського рахунку (кореспондентських рахунків) відповідно до тарифів, визначених нормативно-правовими актами Національного банку.

Копії документів мають бути обов'язково засвідчені відбитком печатки установи, яка подає пакет документів на реєстрацію кореспондентського рахунку. До документів, складених іноземною мовою, має додаватися переклад, засвідчений підписом та відбитком печатки (за наявності) особи, яка здійснила переклад".

2. Після пункту 6 доповнити новими пунктами 7, 8 такого змісту:

"7. Якщо банк-кореспондент (нерезидент) не включений до довідника "The Bankers' Almanac" (Великобританія) або розташований на території чи під юрисдикцією країни, яка входить до переліку офшорних зон, або країни, яка не приєдналася до міжнародних угод з питань запобігання та протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму, а також щодо фінансового сектору якої існують негативні висновки міжнародних організацій, які здійснюють оцінку країн та/або їх фінансових секторів щодо відповідності основним міжнародним стандартам у цій сфері, то банк має надати таку додаткову інформацію та матеріали:

копію аудиторського висновку про достовірність фінансової звітності банку-кореспондента разом з копіями балансу і звіту про прибутки та збитки банку за останній фінансовий рік, засвідчені відповідно до законодавства країни розташування;

документи, що підтверджують наявність у банку-кореспондента постійного офісу за місцем його реєстрації.

8. Територіальне управління Національного банку може звернутися до установи за додатковою інформацією щодо реєстраційних даних, ліцензії, статутних документів та рейтингової оцінки кореспондента-нерезидента, яка необхідна для ідентифікації його як банківської установи".

У зв'язку з цим пункти 7 - 17 уважати відповідно пунктами 9 - 19.

3. Перше речення пункту 9 після слова "отримання" доповнити словами "повного пакета".

4. Пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Територіальне управління Національного банку під час проведення реєстрації кореспондентських рахунків надсилає запит до Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду для перевірки наявності в довіднику "The Bankers' Almanac" (Великобританія) відомостей про кореспондента-нерезидента як банківської установи".

5. Пункт 11 виключити.

У зв'язку з цим пункти 12 - 19 уважати відповідно пунктами 11 - 18.

6. У пункті 12 слова "Департаменту методології банківського регулювання та нагляду" замінити словами "Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду".

7. У пункті 15:

в абзаці першому слово "п'яти" замінити словом "десяти";

в абзаці шістнадцятому слова "платіжного документа про внесення плати" замінити словами "документа на переказ, що підтверджує сплату коштів";

після абзацу шістнадцятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Територіальне управління Національного банку видає новий реєстраційний номер та вносить зміни до реєстраційного номера протягом десяти робочих днів після отримання інформації про зміни даних щодо кореспондентських відносин".

У зв'язку з цим абзац сімнадцятий уважати абзацом вісімнадцятим.

8. Пункт 16 викласти в такій редакції:

"16. На територіальне управління Національного банку покладається відповідальність за дотримання порядку реєстрації відкритих кореспондентських рахунків".

9. В абзаці першому пункту 17 слова "в триденний строк" і "Департамент методології банківського регулювання та нагляду" замінити відповідно словами "протягом трьох робочих днів" та "Департамент нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду".

 

Директор Департаменту
нормативно-методологічного
забезпечення банківського
регулювання та нагляду
 

 
 
 
Н. В. Іваненко
 

Опрос