Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию средств противопожарной защиты и систем отопления, оценке противопожарного состояния объектов и проведению испытаний на пожарную опасность веществ, материалов, строительных конструкций, изделий и оборудования, а также пожарной техники, пожарно-технического вооружения, продукции противопожарного назначения на соответствие установленным требованиям

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (2), Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства
Приказ от 31.07.2008 № 99/569
Утратил силу

Про затвердження Змін до Порядку контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів та проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 31 липня 2008 року N 99/569

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 серпня 2008 р. за N 781/15472

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 1 вересня 2004 року N 98/34
згідно з наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
 та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 від 8 липня 2010 року N 217/525)

На виконання Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Порядку контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів та проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам, затвердженого спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.09.2004 N 98/34, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2004 року за N 1146/9745, що додаються.

2. Департаменту ліцензування Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва (Іванченко О. Б.) та Державному департаменту пожежної безпеки (Улинець Е. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Приступу М. І. і начальника Державного департаменту пожежної безпеки Улинця Е. М.

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. Ващенко
 

Міністр України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи
 

 
 
В. Шандра
 

 

ЗМІНИ
до Порядку контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів та проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам

1. Абзац другий преамбули викласти в такій редакції:

"Контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів та проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам протипожежного призначення (далі - діяльність протипожежного призначення) здійснюють у межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок органи контролю:".

2. Абзац третій преамбули викласти в такій редакції:

"Державний департамент пожежної безпеки, який є органом ліцензування діяльності протипожежного призначення (далі - орган ліцензування), та територіальні органи державного пожежного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які є територіальними органами ліцензування діяльності протипожежного призначення (далі - територіальні органи ліцензування)".

У зв'язку з цим далі за текстом слова "орган ліцензування діяльності протипожежного призначення" замінити на слова "орган ліцензування", а слова "територіальний орган ліцензування діяльності протипожежного призначення" замінити на слова "територіальний орган ліцензування".

3. Абзац четвертий преамбули викласти в такій редакції:

"Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва (далі - Держкомпідприємництво) та його територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні органи Держкомпідприємництва)".

У зв'язку з цим далі за текстом слова "Держпідприємництво України" замінити словом "Держкомпідприємництво".

4. В абзаці першому пункту 1.1 слова "один раз на рік" виключити.

5. Пункт 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2. Позапланові перевірки здійснюються органами контролю на підставах, визначених Законами України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Під час проведення позапланових перевірок з'ясовуються питання, які стали підставою для здійснення цих перевірок".

6. Перше речення пункту 1.7 викласти в такій редакції: "Орган контролю не менш як за десять днів до здійснення перевірки надсилає рекомендованим листом чи телефонограмою або вручає особисто керівнику чи уповноваженій особі ліцензіата повідомлення за формою (додаток 3)".

У тексті Порядку посилання на додатки 3 - 6 замінити посиланнями відповідно на додатки 4 - 7.

7. Пункт 1.8 викласти в такій редакції:

"1.8. Строк здійснення планової перевірки становить не більше п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів.

Строк здійснення позапланової перевірки становить не більше десяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів".

8. Абзац перший пункту 4.1 доповнити реченням "Одночасно ліцензіату надається копія посвідчення".

9. Абзац другий пункту 5.3 викласти в такій редакції:

"У разі, якщо під час перевірки виявлені порушення ліцензійних умов (крім порушень, які є підставою для анулювання ліцензії), орган контролю, який здійснював (очолював) перевірку, не пізніше десяти робочих днів з дати складання акта перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов (додаток 6) у двох примірниках. Один примірник розпорядження у триденний строк вручається або надсилається (листом з повідомленням) ліцензіату, другий зберігається в органі контролю, який здійснював перевірку".

10. Абзац чотирнадцятий пункту 5.4 викласти в такій редакції:

"У разі виявлення під час перевірки Держкомпідприємництвом або його територіальними органами або територіальними органами ліцензування порушень ліцензійних умов та складання акта(ів), який(і) є підставою для анулювання ліцензії, вони протягом трьох робочих днів із дати складання даного акта подають його разом із актом перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов та посвідченням про право перевірки до органу ліцензування для розгляду питання щодо подальшої дії ліцензії".

11. Додаток 1 викласти в новій редакції (додається).

12. Доповнити новим додатком 3 (додається).

У зв'язку з цим додатки 3 - 6 вважати додатками 4 - 7.

13. У додатку 4 назву документа викласти в такій редакції:

"Акт

____________________________
(планової/позапланової)

перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов" 

 

Директор Департаменту ліцензування
Держпідприємництва України
 

 
О. Б. Іванченко
 

Начальник Державного департаменту
пожежної безпеки
 

 
Е. М. Улинець
 

 

(Державний Герб України)

__________________________________________________________________________
(найменування органу контролю)

ПОСВІДЧЕННЯ

про право  

___________________________
(планова, позапланова) 

перевірки ліцензіата 

від "___" ____________ 20__ р. N ______

Видане голові комісії ____________________________________________________________________
                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
та членам комісії: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
для проведення _________________________ перевірки
                                               (планова, позапланова)
ліцензіата _____________________________________________________________________________
                                                                     (найменування та місцезнаходження ліцензіата)
у строк з "___" ____________ 20__ р. до "___" ____________ 20__ р.

Розпорядчий документ про створення комісії з перевірки: _____________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                    (назва, дата та номер розпорядчого документа органу контролю)

Підстава для здійснення перевірки: ________________________________________________________
                                                                                                                          (річний план-графік перевірки
______________________________________________________________________________________
                                                                       або підстава для позапланової перевірки)

Предмет перевірки: _____________________________________________________________________
                                                                          (перевірка додержання ліцензійних умов чи окремих їх пунктів
______________________________________________________________________________________
                                        або виконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов)
______________________________________________________________________________________

Попередній захід: _______________________________________________________________________
                                                  (N , дата акта попередньої планової або позапланової перевірки)
 

Керівник органу контролю
(його заступник) 

 
_____________
(підпис) 

 
____________________________
(прізвище та ініціали) 

М. П.  

  

  

Копію посвідчення отримав 

_________________________________________________________
        (підпис, прізвище та ініціали керівника ліцензіата (юридичної особи) або
ліцензіата (фізичної особи - підприємця), або його уповноваженого представника) 

 

Директор Департаменту ліцензування
Держпідприємництва України
 

 
О. Б. Іванченко 

Начальник Державного
департаменту пожежної безпеки
 

 
Е. М. Улинець 

 

(Державний Герб України)

_____________________________________________________________
(найменування органу контролю)

"___" ____________ 20__ р. N ____ 

______________________________________
      (найменування юридичної особи або прізвище,
_______________________________________
       ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця
_______________________________________
                         та його місцезнаходження) 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Порядку контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів та проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам (далі - Порядок контролю), затвердженого спільним наказом Держкомпідприємництва і МНС України від 01.09.2004 N 98/34 та зареєстрованого в Мінюсті 13.09.2004 за N 1146/9745, та згідно з планом-графіком перевірок ліцензіатів на _____________ рік, затвердженого наказом Держпожбезпеки _______________________________________________ та
                                                                                                                                                 (N , дата)
погодженого з Держпідприємництом ____________________,
                                                                                                                   (дата)
органом(ами) контролю: ________________________________________________________________
                                                                                                     (найменування органу(ів) контролю)
в період з "___" ____________ 20__ р. по "___" ____________ 20__ р.
буде проведено перевірку додержання ліцензійних умов _____________________________________
_____________________________________________________________________________________
                       (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Під час перевірки комісією будуть перевірені питання, визначені пунктом 4.2 Порядку контролю.

Вам необхідно забезпечити умови для проведення перевірки та бути присутнім особисто або призначити уповноваженого представника, якому надана засвідчена в установленому порядку довіреність на право представляти ліцензіата.
 

Керівник органу контролю
(його заступник) 

 
_____________
(підпис) 

 
___________________________
(прізвище та ініціали) 

М. П. 

  

  

 

Директор Департаменту ліцензування
Держпідприємництва України
 

 
О. Б. Іванченко 

Начальник Державного
департаменту пожежної безпеки
 

 
Е. М. Улинець 

Опрос