Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке выдачи индивидуальных лицензий на осуществление инвестиций за границу

Национальный банк
Постановление от 25.07.2008 № 214
действует с 01.09.2008

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон

Постанова Правління Національного банку України
від 25 липня 2008 року N 214

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 серпня 2008 р. за N 777/15468

Відповідно до статей 7, 30 і 44 Закону України "Про Національний банк України", пункту 1 статті 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою вдосконалення порядку видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16.03.99 N 122, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.04.99 за N 259/3552 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту валютного регулювання (О. А. Щербакова) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного та територіальних управлінь Національного банку України, банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (О. Г. Біланенко), Департамент валютного регулювання (О. А. Щербакова) і територіальні управління Національного банку України.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

В. о. Голови 

А. В. Шаповалов 

 

Зміни до Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон

1. У главі 1:

у тексті глави слово "господарська" в усіх відмінках замінити словом "валютна" у відповідних відмінках;

пункт 1.11 виключити.

2. У главі 2:

У пункті 2.1:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.1. Для одержання ліцензії резидент зобов'язаний подати до Національного банку України такі документи";

підпункти 1 і 2 пункту 2.1 викласти в такій редакції:

"1) заяву про видачу ліцензії згідно з додатком 1 до цієї Інструкції;

2) оригінали або нотаріально засвідчені копії договорів (угод) та/або інших документів (рішення засновника, протокол загальних зборів акціонерів тощо), що є підставою для здійснення резидентом інвестиції за кордон";

підпункти 3 та 4 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 5 - 7 уважати відповідно підпунктами 3 - 5;

у підпункті 3 слова "легалізовану копію" замінити словами "оригінали або нотаріально засвідчені копії";

підпункти 4 та 5 виключити;

пункт 2.2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.3 - 2.6 уважати відповідно пунктами 2.2 - 2.5;

пункт 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2. Уповноважений банк, крім документів, перелічених у пункті 2.1 цієї глави, зобов'язаний також подати до Національного банку України копію протоколу рішення компетентного органу уповноваженого банку про здійснення банком інвестиції";

пункт 2.3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.4 та 2.5 уважати відповідно пунктами 2.3 та 2.4;

у пункті 2.3:

у першому реченні слова "легалізованим документом" замінити словами "витягом із законодавства країни інвестиції", а цифру "5" замінити цифрою "3".

3. Главу 3 викласти в такій редакції:

"3. Порядок видачі ліцензій, унесення змін і доповнень до ліцензій

3.1. Строк розгляду Національним банком України пакета документів для видачі ліцензії, визначеного в главі 2 цієї Інструкції, не повинен перевищувати 25 робочих днів з дати його надходження.

3.2. Документи, які складені іноземною мовою, мають бути перекладені на українську мову (вірність перекладу засвідчується нотаріально).

Не перекладаються на українську мову документи, що складені російською мовою, а також ті, що складені іноземною мовою з одночасним наведенням їх тексту українською (російською) мовою.

3.3. Не приймаються до розгляду документи, що мають підчищення або дописування, закреслені слова або інші виправлення, а також документи, текст яких неможливо прочитати.

3.4. Протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації документів Національний банк України надсилає копію заяви про надання ліцензії спеціальним державним органам по боротьбі з організованою злочинністю.

3.5. Рішення про видачу Національним банком України ліцензії приймається з урахуванням висновків спеціальних державних органів по боротьбі з організованою злочинністю, якщо вони надійшли протягом строку розгляду документів заявника, установленого в пункті 3.1 цієї глави.

3.6. Ліцензія, зміни та доповнення до ліцензії оформляються в двох примірниках за формою, установленою у додатку 2 або 3 відповідно. Оригінал ліцензії (змін і доповнень до ліцензії) надсилається власникові ліцензії (видається під розпис власникові ліцензії або його довіреній особі) після здійснення оплати за надання ліцензії (змін і доповнень до ліцензії) у розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку України. Другий примірник ліцензії (змін і доповнень до ліцензії) зберігається в Національному банку України.

3.7. Власник ліцензії особисто пред'являє оригінал ліцензії уповноваженому банку, через який має переказуватися іноземна валюта за межі України (у разі здійснення інвестиції за кордон у безготівковій формі). Уповноважений банк на цій ліцензії робить відмітку, що має містити суму та дату переказування іноземної валюти за межі України, і зберігає її копію з відмітками в установленому Національним банком України порядку.

3.8. Ліцензія видається резиденту на строк, що необхідний для здійснення інвестиції.

3.9. Власник ліцензії зобов'язаний у двотижневий строк після кожного перерахування коштів на підставі ліцензії надіслати до Національного банку України повідомлення про фактично здійснену інвестицію згідно з додатком 4 або додатком 5 до цієї Інструкції залежно від форми здійснення інвестиції.

3.10. У разі потреби внесення змін і доповнень до ліцензії (крім збільшення суми інвестиції) власник ліцензії зобов'язаний подати протягом строку дії цієї ліцензії до Національного банку України клопотання та документи, що підтверджують потребу у внесенні таких змін і доповнень.

Національний банк України вносить зміни та доповнення до ліцензії у строк не більше ніж 20 робочих днів з дати реєстрації документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, за відсутності підстав для відмови або відкликання ліцензії, наведених у пунктах 4.1 та 4.2 глави 4 цієї Інструкції.

3.11. З метою збільшення суми інвестиції, передбаченої ліцензією, її власник має звернутися до Національного банку України в порядку, установленому цією Інструкцією для отримання нової ліцензії.

3.12. Документи і копії документів, на підставі яких була видана ліцензія (внесені зміни та доповнення до ліцензії), не можуть бути підставою для видачі резиденту іншої ліцензії".

4. У главі 4:

у назві та тексті глави слово "анулювання" у всіх відмінках замінити словом "відкликання" у відповідних відмінках;

у пункті 4.1:

у підпункті "а" слово та цифру "главі 2" замінити словом і цифрами "главах 2, 3";

у підпункті "д" слова "відповідного територіального підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України та (або) відповідного територіального підрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України" замінити словами "спеціальних державних органів по боротьбі з організованою злочинністю";

підпункт 4.2.1 пункту 4.2 викласти в такій редакції:

"4.2.1. У разі відкликання виданої ліцензії її власник повинен припинити інвестицію за кордоном, яку він проводив (здійснював) на підставі цієї ліцензії, та повернути в Україну в строки, визначені Національним банком України, усі кошти, отримані внаслідок припинення власником ліцензії інвестиційної діяльності, а також доходи (прибутки), отримані від здійснення цієї інвестиції за кордон".

5. Додатки 1, 2 до цієї Інструкції викласти в редакції, що додається.

6. У додатках 3, 4, 5 до цієї Інструкції слова "Назва та місцезнаходження територіального управління НБУ" та "Назва та місцезнаходження уповноваженого банку, який обслуговуватиме інвестицію" виключити.

 

Директор Департаменту
валютного регулювання
 

 
О. А. Щербакова
 

Заступник директора Департаменту -
начальник управління регулювання
валютних операцій, пов'язаних з
експортом і імпортом капіталу
 

 
 
 
Г. Ю. Ніколаєва
 

 

Заява
про видачу індивідуальної ліцензії Національного банку України на здійснення інвестиції за кордон

На підставі підпункту "е" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" _________________________________
                                                              [повна назва, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи);
______________________________________________________________________________________
                    прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, ідентифікаційний номер за ДРФО (для фізичної особи)]
______________________________________________________________________________________
звертається до Національного банку України з проханням видати йому індивідуальну ліцензію на здійснення інвестиції за кордон на таких умовах:

1. Обсяг та вид валютних цінностей (цифрами та словами), які інвестуються за кордон, строки розрахунків ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                          (мають відповідати документам, що додаються до цієї заяви)
_____________________________________________________________________________________.

2. Форма здійснення інвестиції (готівкова/безготівкова) ______________________________________.

3. Назва та місцезнаходження уповноваженого банку України (його філії), реквізити рахунку заявника, з якого переказуватиметься іноземна валюта за межі України, _________________________
                                                                                                                                                   (заповнюється в разі здійснення інвестиції в
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                               безготівковій формі)

4. Назва, місцезнаходження іноземного банку (його філії, відділення) і реквізити рахунку (у т. ч. його власник), на який інвестуються кошти, _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

5. Мета інвестиції за кордон:

5.1. Придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав ______________________________________________________________________________________
                                                   [зазначаються назва та адреса об'єкта інвестиції (іноземною та українською
_____________________________________________________________________________________.
                                                                        або російською мовою), частка участі в капіталі] 

5.2. Придбання цінних паперів, виражених в іноземній валюті, ________________________________
______________________________________________________________________________________
                             [зазначаються вид, назва емітента (іноземною та українською або російською мовою), номінал,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                      кількість на загальну суму, частка участі в капіталі]

6. Відомості про факт реєстрації/відсутність реєстрації об'єкта інвестиції за кордоном ______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

7. Додаткова інформація ________________________________________________________________.
                                                                                                                           (заповнюється за потреби)

З Інструкцією про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 16.03.99 N 122, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.04.99 за N 259/3552, ознайомлений. Зобов'язуюсь дотримуватися вимог законодавства України та умов індивідуальної ліцензії.

Виконавець _____________________________________________.
                                                    (прізвище та ініціали, номер телефону)

До заяви додаються: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                                              (перелік документів, кількість сторінок додатків) 

_________________
(дата) 

__________________________________________
(підпис заявника або уповноваженої особи заявника)

М. П.
(за наявності) 

 

Індивідуальна ліцензія N ___
на здійснення інвестиції за кордон

Національний банк України відповідно до підпункту "е" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" дозволяє здійснити інвестицію за кордон:

1. Резиденту __________________________________________________________________________
                                                [повна назва, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи);
_____________________________________________________________________________________.
                     прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, ідентифікаційний номер за ДРФО (для фізичної особи)]

2. З рахунку ___________________________________________________________________________
                                                  [назва та місцезнаходження уповноваженого банку (філії), реквізити рахунку]
_____________________________________________________________________________________.
                                                         (заповнюється в разі здійснення інвестиції в безготівковій формі)

3. На рахунок __________________________________________________________________________
                                                               [назва, місцезнаходження іноземного банку (філії, відділення)
______________________________________________________________________________________.
                                                     і реквізити рахунку (у т. ч. його власник), на який інвестуються кошти]

4. Обсяг і вид валютних цінностей, що інвестуються, _________________________________________
                                                                                                                                                        (у т. ч. сума цифрами
______________________________________________________________________________________.
                                                                                                               та словами)

5. Мета інвестиції ______________________________________________________________________
                                                                              (у т. ч. з повною назвою та характеристиками об'єкта інвестиції)
______________________________________________________________________________________.

6. Проведення розрахунків на підставі цієї ліцензії дозволяється у строк до ______________________.

7. Оригінали або засвідчені в нотаріальному порядку копії документа про реєстрацію об'єкта інвестиції за кордоном та його установчих документів необхідно подати до Національного банку України у строк до _____________________________________________________________________.
                                                                   (заповнюється у випадку, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції)
(документи, які складені іноземною мовою, мають відповідати вимогам пункту 3.2 глави 3 Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16.03.99 N 122, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.04.99 за N 259/3552).

8. Власник ліцензії зобов'язаний у двотижневий строк після кожного перерахування коштів на підставі цієї ліцензії надіслати до Національного банку України повідомлення про фактично здійснену інвестицію відповідно до вимог пункту 3.9 глави 3 Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16.03.99 N 122, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.04.99 за N 259/3552.

Без права передавання третім особам. 

Голова або уповноважена ним особа 

_____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
М. П. 

____________

Опрос