Идет загрузка документа (253 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку казначейского обслуживания местных бюджетов

Государственное казначейство Украины
Приказ от 06.05.2008 № 150
Утратил силу

Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

Наказ Державного казначейства України
Міністерства фінансів України
від 6 травня 2008 року N 150

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 липня 2008 р. за N 704/15395

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного казначейства України
від 4 листопада 2002 року N 205

згідно з наказом Міністерства фінансів України 
від 23 серпня 2012 року N 938)

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України та з метою удосконалення Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 N 205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.11.2002 за N 919/7207, що додаються.

2. Департаменту інформаційних технологій (Ніколаєв О. Б.) забезпечити Державне казначейство України та його територіальні органи відповідними програмними засобами.

3. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н. І.) та Юридичному управлінню (Зіневич О. Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності відповідно до законодавства.

5. Головним розпорядникам бюджетних коштів довести цей наказ до відома підпорядкованих установ, а органам Державного казначейства України - до установ, що ними обслуговуються.

6. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н. І.) довести цей наказ до відома та керівництва в роботі Головним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова 

Т. Я. Слюз 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Міністра
фінансів України 

  
А. І. Мярковський 

Директор Департаменту
реформування бюджетної системи
Міністерства фінансів України 

 
 
Ю. М. Футоранська 

 

ЗМІНИ
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

1. У розділі 1:

1.1. Пункт 1.2 після слів "(далі - фінансовими органами)" доповнити словами "та/або Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, районними, міськими, районними у містах, сільськими, селищними радами або їх виконавчими органами чи міськими, селищними, сільськими головами (в разі, якщо відповідні органи не створені)".

1.2. Пункт 1.3 викласти в такій редакції:

"1.3. При казначейському обслуговуванні місцевих бюджетів застосовуються поняття та категорії, які визначені Бюджетним кодексом України, порядком обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства, встановленим Державним казначейством України, а також іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетний процес".

2. У розділі 2:

2.1. Пункт 2.1 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Після затвердження місцевих бюджетів фінансові органи та/або Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, районні у містах, сільські, селищні ради або їх виконавчі органи чи міські, селищні, сільські голови (в разі, якщо відповідні органи не створені) подають за місцем обслуговування до органу Державного казначейства рішення про затвердження відповідних бюджетів, програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільові програми з інших питань місцевого самоврядування, затверджені рішенням відповідних рад, та розпорядження, які видаються на виконання програм. При внесенні змін до місцевого бюджету подаються рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет, ухвалені відповідною радою.

У разі виявлення в процесі казначейського обслуговування невідповідності показників затверджених бюджетів бюджетному законодавству органи Державного казначейства інформують для прийняття відповідного рішення в межах встановлених повноважень в частині, що не суперечить бюджетному законодавству: Міністерство фінансів України - стосовно бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів і бюджету міст Києва та Севастополя; Раду міністрів Автономної Республіки Крим - стосовно бюджетів міст республіканського значення та районних бюджетів Автономної Республіки Крим; обласні державні адміністрації - стосовно районних та міських (міст обласного значення) бюджетів; міські державні адміністрації в містах Києві та Севастополі - стосовно районних у цих містах бюджетів; районні державні адміністрації - стосовно міських (міст районного значення), сільських, селищних бюджетів та бюджетів їх об'єднань; виконавчі органи міських рад - стосовно бюджетів районів у місті, сільських, селищних чи міст районного значення, що входять до складу цих міст та виконують рішення відповідних рад".

2.2. У пункті 2.2:

абзаци другий - четвертий замінити чотирма новими абзацами такого змісту:

"обслуговують місцеві бюджети за доходами, видатками, кредитуванням та фінансуванням дефіциту бюджету;

установлюють порядок відкриття та відкривають рахунки в органах Державного казначейства України:

- для зарахування доходів місцевих бюджетів та інших надходжень, передбачених законодавством (далі за текстом - платежі), у розрізі кодів класифікації доходів бюджету та у розрізі місцевих бюджетів усіх рівнів (бюджет Автономної Республіки Крим, бюджети м. Києва і Севастополя, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування);

- розпорядникам та одержувачам коштів місцевих бюджетів у розрізі місцевих бюджетів та кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - вісімнадцятий уважати відповідно абзацами шостим - дев'ятнадцятим;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"формують розрахункові документи і проводять повернення помилково та/або надмірно зарахованих до місцевих бюджетів платежів на підставі відповідних документів органів, за якими згідно із законодавством закріплено контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету, погоджених з відповідними місцевими фінансовими органами. За умови надходження до органів Державного казначейства України судових рішень про повернення коштів з відповідного місцевого бюджету органи Державного казначейства України виконують ці рішення відповідно до вимог законодавства";

абзац чотирнадцятий після слова "попередній" доповнити словами "та поточний".

2.3. У пункті 2.3 слова "управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "Головних управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління)".

2.4. Пункт 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. Перерахування платежів, сплачених платниками до місцевих бюджетів, здійснюється через Систему електронних платежів Національного банку України (далі - СЕП НБУ) на рахунки, відкриті на балансі Головних управлінь у розрізі місцевих бюджетів та кодів класифікації доходів бюджету".

2.5. У пунктах 2.6 та 2.8 слова "установи Державного комітету зв'язку та інформатизації України" в усіх відмінках замінити словами "підприємства поштового зв'язку" у відповідних відмінках.

2.6. Пункт 2.9 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.10 - 2.12 уважати відповідно пунктами 2.9 - 2.11.

2.7. Доповнити розділ 2 пунктом 2.11 такого змісту:

"2.11. У разі, якщо розпис місцевого бюджету не відповідає встановленим бюджетним призначенням, орган Державного казначейства України повертає його фінансовому органу на доопрацювання з супровідним листом, який містить обґрунтування щодо причини повернення".

У зв'язку з цим пункт 2.11 вважати пунктом 2.12.

2.8. Доповнити розділ 2 пунктом 2.13 такого змісту:

"2.13. Порядок повернення платникам помилково та/або надміру сплачених до місцевих бюджетів платежів, а також взаємодії органів Державного казначейства України з органами, на які згідно із законодавством покладається контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету, регламентується окремими нормативно-правовими актами".

3. У розділі 3:

3.1. У пункті 3.1:

в абзаці першому підпункту 3.1.1:

слова "управліннях Державного казначейства України" замінити словами "Головних управліннях";

доповнити абзац новим реченням такого змісту: "Одночасно такі операції відображаються на аналітичних рахунках позабалансового обліку, призначених для обліку планових показників за доходами";

підпункт 3.1.2 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 3.1.3 та 3.1.4 уважати відповідно підпунктами 3.1.2 та 3.1.3;

підпункти 3.1.2 та 3.1.3 викласти в такій редакції:

"3.1.2. Для щоденного акумулювання коштів загального фонду місцевих бюджетів в Головному управлінні відкриваються аналітичні рахунки за балансовим рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" для кожного місцевого бюджету, а саме:

перший - для акумулювання коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів;

другий - для акумулювання коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

Кількість інших рахунків, які відкриваються в органах Державного казначейства України для акумулювання коштів загального фонду місцевих бюджетів, залежить від рішення ради про відповідний місцевий бюджет та має забезпечити процес його виконання.

3.1.3. Кошти, які надійшли за день (з урахуванням повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету платежів) на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3141 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів", у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються (списуються) за призначенням на відповідні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" окремо для кожного місцевого бюджету".

3.2. У пункті 3.2:

у підпункті 3.2.1:

слова "управліннях Державного казначейства України" замінити словами "Головних управліннях";

після другого речення доповнити новим реченням такого змісту: "Одночасно такі операції відображаються на рахунках позабалансового обліку, призначених для обліку планових показників за доходами";

підпункт 3.2.2 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 3.2.3 та 3.2.4 уважати відповідно підпунктами 3.2.2 та 3.2.3;

у підпункті 3.2.2 слова "управління Державного казначейства України" замінити словами "Головні управління".

3.3. У пункті 3.3:

підпункт 3.3.2 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 3.3.3 та 3.3.4 уважати відповідно підпунктами 3.3.2 та 3.3.3;

у підпункті 3.3.2 слова "управліннями Державного казначейства України" замінити словами "Головними управліннями".

3.4. Підпункт 3.4.2 пункту 3.4 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 3.4.3 та 3.4.4 уважати відповідно підпунктами 3.4.2 та 3.4.3.

3.5. У пункті 3.5:

абзац перший підпункту 3.5.1 викласти в такій редакції:

"3.5.1. Платежі, які тимчасово відносяться на доходи місцевого бюджету і відповідно до законодавства підлягають розподілу між бюджетами і різними отримувачами коштів, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3421 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу" Плану рахунків";

підпункт 3.5.2 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 3.5.3 - 3.5.5 уважати відповідно підпунктами 3.5.2 - 3.5.4;

підпункт 3.5.4 виключити.

3.6. У пункті 3.6:

підпункт 3.6.2 виключити.

У зв'язку з цим підпункт 3.6.3 уважати підпунктом 3.6.2;

підпункт 3.6.2 викласти в такій редакції:

"3.6.2. Залишки коштів на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 3422 "Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету", розподіляються та спрямовуються за призначенням згідно з вимогами нормативно-правових актів".

4. У розділі 4:

4.1. Пункт 4.1 викласти в такій редакції:

"4.1. Основні положення про формування бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів

4.1.1. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів (далі - головні розпорядники) до початку бюджетного року визначають мережу розпорядників коштів місцевих бюджетів нижчого рівня (далі - розпорядники нижчого рівня) та одержувачів бюджетних коштів, які уповноважені на виконання бюджетних програм, за територіями (обласний рівень), чітко визначившись із статусом кожної установи, яка обслуговується у відповідному органі Державного казначейства України. Установа не може бути одночасно розпорядником бюджетних коштів та їх одержувачем. Розпорядники нижчого рівня (одержувачі) бюджетних коштів включаються до мережі головних розпорядників або розпорядників нижчого рівня, якщо вони отримують асигнування безпосередньо від них.

Розпорядник бюджетних коштів (одержувач) не може бути включений одночасно до мережі головного розпорядника та розпорядника нижчого рівня за одним кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

До мережі відповідних розпорядників бюджетних коштів можуть бути включені їх відокремлені структурні підрозділи, які розташовані на різних адміністративних територіях, уключені до реєстраційної справи суб'єкта господарювання та занесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у порядку, визначеному законодавством.

Виконавці робіт, які відповідно до укладених договорів виконали для бюджетної установи (організації) або одержувача відповідні роботи (надали послуги, поставили товари), не включаються до мережі відповідного розпорядника.

4.1.2. Мережа розпорядників коштів нижчого рівня має бути складена з урахуванням необхідності виконання головним розпорядником бюджетних коштів встановлених завдань відповідно до наділених повноважень та досягнення конкретних результатів.

У разі, якщо за певним кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів на наступний бюджетний рік установа визначена головним розпорядником коштів не вперше, її мережа підлягає обов'язковій перевірці на відповідність вищевикладеним вимогам та проекту рішення про відповідний місцевий бюджет. У випадку виявлення розбіжностей у мережу розпорядника вносяться зміни. При цьому мережа до органу Державного казначейства України повторно не подається, а подається реєстр змін до мережі.

Мережа складається установами за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, за якими вони визначені головними розпорядниками коштів на наступний бюджетний рік, у разі, якщо ці установи раніше не формували мережу за цими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

Не пізніше ніж за 15 днів до початку бюджетного року головні розпорядники та розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають до органу Державного казначейства України на паперових і електронних носіях мережу розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, погоджену з відповідним фінансовим органом (додаток 7).

4.1.3. У процесі виконання місцевих бюджетів розпорядниками бюджетних коштів можуть виникнути зміни їх мережі. Зміни мережі можуть виникати в разі включення до мережі нової установи, виключення установи з мережі, уточнення реквізитів тощо.

Реєстр змін до мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів з обґрунтуванням, погоджений відповідним фінансовим органом, подається на паперових та електронних носіях до відповідного органу Державного казначейства України за місцем їх обслуговування (додаток 8).

4.1.4. Органи Державного казначейства України здійснюють перевірку відповідності мережі з даними органів Державного казначейства України щодо розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що безпосередньо обслуговуються у відповідному органі Державного казначейства України.

Головні розпорядники бюджетних коштів місцевих бюджетів (розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня) несуть відповідальність за достовірність поданих ними даних, наведених у мережі та реєстрі змін до мережі.

У разі недотримання розпорядником бюджетних коштів установлених вимог при складанні мережі (внесенні змін до неї) документ повертається органом Державного казначейства України розпоряднику бюджетних коштів на доопрацювання із відповідною позначкою".

4.2. У пункті 4.2:

доповнити пункт новим підпунктом 4.2.1 такого змісту:

"4.2.1. Після затвердження розпису асигнувань місцевих бюджетів, але не пізніше ніж через місяць після затвердження бюджету фінансові органи, міські, районні у містах, селищні, сільські ради або їх виконавчі органи надають до територіальних органів Державного казначейства України на паперових та електронних носіях розпис, помісячний розпис асигнувань загального фонду та помісячний розпис спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетних установ) відповідного бюджету, річний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів та надання кредитів з місцевих бюджетів, помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду місцевих бюджетів та надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів".

У зв'язку з цим підпункти 4.2.1 - 4.2.8 уважати підпунктами 4.2.2 - 4.2.9;

у підпункті 4.2.2 слово та цифри "(додатки 11, 12)" замінити словами та цифрами "(додатки 9, 10), річного розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів та надання кредитів з місцевих бюджетів, помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду місцевих бюджетів та надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів";

у підпункті 4.2.3:

абзац перший після слів "зведених планів асигнувань із загального фонду місцевих бюджетів" доповнити словами та цифрами "розподіл показників зведених планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів (додатки 11, 12)";

доповнити підпункт новим абзацом другим такого змісту:

"До кошторису додається зведення показників спеціального фонду кошторису на відповідний рік та план спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень) за формою та у порядку, встановленому законодавством".

У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім;

підпункт 4.2.4 викласти в такій редакції:

"4.2.4. Дані зведених кошторисів, планів асигнувань із загального фонду місцевих бюджетів, зведених планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду місцевих бюджетів, зведених планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів обліковуються органами Державного казначейства України на відповідних рахунках, відкритих за групами рахунків позабалансового обліку";

у підпункті 4.2.9:

в абзаці першому:

посилання на додаток 11 уважати відповідно посиланням на додаток 9;

слова та цифри "визначеної підпунктами 4.2.2 - 4.2.7" замінити словами та цифрами "визначеної підпунктами 4.2.3 - 4.2.8";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Видатки, здійснені у зазначений період, в обов'язковому порядку мають бути враховані розпорядником та одержувачем бюджетних коштів у затвердженому кошторисі, плані асигнувань загального фонду, плані спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), плані надання кредитів з загального фонду місцевих бюджетів, зведенні показників спеціального фонду розпорядників бюджетних коштів та плані використання бюджетних коштів, у всіх зведених планових показниках";

доповнити підпункт новим абзацом четвертим такого змісту:

"У разі невідповідності показників зазначених документів проведеним видаткам здійснення видатків тимчасово призупиняється, а документи повертаються на доопрацювання. Надалі органи Державного казначейства України здійснюють оплату рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у встановленому Державним казначейством України порядку відповідно до затверджених та взятих на облік показників кошторисів, планів асигнувань загального фонду, планів спеціального фонду (за винятком надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів надання кредитів із загального фонду, зведення показників спеціального фонду та планів використання бюджетних коштів".

4.3. Доповнити розділ 4 новим пунктом 4.3 такого змісту:

"4.3. Оформлення змін, що виникають в процесі виконання місцевих бюджетів та здійснення операцій з їх обліку

4.3.1. Унесення змін до рішення відповідної ради про місцевий бюджет здійснюється на підставі рішення відповідної ради. Прийняття рішення про внесення змін до рішення відповідної ради про місцевий бюджет можливе у випадках та порядку, встановлених статтями 23 та 78 Бюджетного кодексу України, а також у разі внесення змін до Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік.

4.3.2. Фінансові органи та/або міські (міст районного значення), сільські, селищні ради або їх виконавчі органи надають органам Державного казначейства України довідки про внесення змін у розпис та помісячний розпис загального фонду відповідного місцевого бюджету, помісячний розпис спеціального фонду (за винятком власних надходжень та відповідних видатків), річний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів та надання кредитів з місцевих бюджетів, помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду місцевих бюджетів та надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, складені за формою та у порядку, визначеними нормативно-правовими актами, і повідомляють головних розпорядників бюджетних коштів про внесені зміни у вигляді довідок, складених за формою та у порядку, визначеними нормативно-правовими актами.

4.3.3. Зміни до зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду, зведених планів спеціального фонду (за винятком власних надходжень та відповідних видатків), зведених планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів та зведення показників спеціального фонду можуть вноситися головним розпорядником як на підставі відповідної довідки місцевого фінансового органу, так і в межах установлених законодавством прав, наданих головному розпоряднику. Подання Державному казначейству України реєстрів змін обов'язкове в усіх випадках.

Органи Державного казначейства України здійснюють реєстрацію довідок, про що на оригіналі довідки ставиться відбиток печатки (додаток 3), та відображають унесені зміни в обліку виконання місцевого бюджету на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку.

Головні розпорядники коштів складають та подають органам Державного казначейства України протягом трьох днів реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів, реєстр змін розподілу показників планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів, реєстр змін розподілу показників планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень та відповідних видатків), реєстр змін розподілу показників планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, реєстр змін розподілу зведення показників спеціального фонду (додатки 13, 14, 15) на паперових та електронних носіях.

Якщо зазначені зміни викликані змінами у підпорядкуванні та/або розташуванні підвідомчих установ, то головний розпорядник коштів зміни до зведеного кошторису подає одночасно із змінами до мережі (додаток 8).

Зміни до кошторисів, планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів, планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів та планів спеціального фонду місцевих бюджетів оформляються довідками про зміни кошторису, про зміни плану асигнувань загального фонду місцевих бюджетів, про зміни планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів та про зміни плану спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень та відповідних видатків), складені за формою та у порядку, визначеними нормативно-правовими актами. Довідки про зміни подаються до органів Державного казначейства України не пізніше останнього робочого дня поточного місяця.

Зміни до планів використання бюджетних коштів вносяться одержувачами бюджетних коштів в порядку, встановленому для їх затвердження, за формою, що відповідає плану використання бюджетних коштів.

У разі зменшення або збільшення загальної суми плану використання бюджетних коштів одержувач бюджетних коштів в установленому порядку вносить відповідні зміни до зареєстрованих зобов'язань.

4.3.4. Зміни до спеціального фонду кошторису розпорядників (в частині власних надходжень) вносяться у зв'язку із потребою перерозподілу видатків, зарахуванням надходжень, які не передбачені кошторисом або коли загальний обсяг фактичних надходжень до цього фонду разом з обсягом залишків коштів на його рахунку на початок року буде більший, ніж відповідні надходження, враховані в кошторисі на відповідний рік.

Протягом року розпорядники коштів уносять зміни до спеціального фонду кошторису шляхом подання до відповідного органу Державного казначейства України довідки, затвердженої керівником установи, що затвердив кошторис, без внесення відповідних змін до розпису за спеціальним фондом, складеної за формою та у порядку, визначеними нормативно-правовими актами України, на паперових та електронних носіях. При цьому відповідний орган Державного казначейства України реєструє зміни до кошторисів за спеціальним фондом згідно з поданими довідками на рахунках, відкритих за групою рахунків позабалансового обліку 912 "Кошторисні призначення з місцевих бюджетів". Розпорядники нижчого рівня в обов'язковому порядку подають головному розпоряднику завірені органом Державного казначейства України копії довідок про внесення змін до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями.

Головні розпорядники узагальнюють показники довідок про внесення змін до спеціального фонду кошторисів розпорядників нижчого рівня за звітний період та при поданні квартальної звітності про виконання кошторису проводять з органами Державного казначейства України звірку зведених показників щодо внесених змін до планових показників спеціального фонду.

Органи Державного казначейства України ведуть облік таких змін, провадять видатки спеціального фонду бюджету за власними надходженнями бюджетних установ на підставі кошторисів з урахуванням внесених до них змін без внесення змін до розпису.

Головні розпорядники під час подання зведеної фінансової звітності забезпечують відповідність планових показників за спеціальним фондом кошторисів з урахуванням внесених до них змін даним обліку органів Державного казначейства України про виконання спеціального фонду місцевих бюджетів".

У зв'язку з цим пункти 4.3 - 4.9 уважати відповідно пунктами 4.4 - 4.10.

4.4. Підпункт 4.4.1 пункту 4.4 викласти в такій редакції:

"4.4.1. Органи Державного казначейства України обліковують зобов'язання та фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів відповідно до порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України".

4.5. У пункті 4.5:

підпункт 4.5.1 викласти в такій редакції:

"4.5.1. Відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду місцевих бюджетів фінансові органи та/або міські (міст районного значення), сільські, селищні ради або їх виконавчі органи проводять розподіл коштів загального фонду місцевих бюджетів, що зараховані на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевого бюджету", з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов'язань, та подають органам Державного казначейства України розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів (додаток 16) у розрізі головних розпорядників коштів. Розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів затверджується головою місцевого органу виконавчої влади або, за його дорученням, одним з його заступників (керівником фінансового органу).

Органи Державного казначейства України реєструють такі розпорядження у журналі реєстрації розпоряджень про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів (додаток 17) і відповідно до розпорядження зараховують кошти:

на аналітичні рахунки головних розпорядників коштів, відкриті за балансовим рахунком 3531 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету";

у разі, якщо головні розпорядники коштів відповідного бюджету (сільські, селищні бюджети) не мають мережі підвідомчих установ, кошти зараховують на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3541 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету".

Після проведення зарахування на розпорядженні ставиться відмітка у вигляді відбитка штампа казначея "Оплачено" (додаток 18).

Якщо перерахування коштів проводиться за цільовим направленням, то подане розпорядження в обов'язковому порядку повинно містити примітку щодо призначення коштів";

у підпункті 4.5.2:

посилання на додатки 15 та 16 вважати відповідно посиланнями на додатки 19 та 20;

після слів "органу Державного казначейства України" доповнити словами "на паперових та електронних носіях";

підпункт 4.5.3 викласти в такій редакції:

"4.5.3. Отриманий розподіл перевіряється органом Державного казначейства України щодо відповідності вказаних у ньому сум залишкам на рахунках, залишкам невикористаних бюджетних асигнувань за загальним фондом підвідомчих установ у розрізі кодів економічної класифікації видатків та кодів класифікації кредитування бюджету.

Якщо перерахування коштів проводиться за цільовим направленням, то поданий розподіл в обов'язковому порядку повинен містити примітку щодо призначення коштів.

У разі невідповідності цим даним розподіл повертається головному розпоряднику без виконання. Розподіли реєструються у журналі реєстрації розподілу виділених коштів (додаток 21). За наявності всіх необхідних показників кошти зараховуються на рахунки підвідомчих установ. Після проведення зарахування на розподілі ставиться відмітка у вигляді відбитка штампа казначея "Оплачено" (додаток 18). Дані розподілів відображаються на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку";

у підпункті 4.5.4 посилання на додаток 17 уважати відповідно посиланням на додаток 22;

у підпункті 4.5.5:

абзац перший після слів "готуються нові розпорядження" доповнити словами "на паперових та електронних носіях";

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій та четвертий уважати відповідно абзацами другим та третім;

абзац перший підпункту 4.5.6 після слів "коригувальний розподіл" доповнити словами "на паперових та електронних носіях".

4.6. У підпункті 4.6:

підпункт 4.6.1 викласти в такій редакції:

"4.6.1. Відповідно до помісячного розпису спеціального фонду місцевих бюджетів фінансові органи та/або міські (міст районного значення), сільські, селищні ради або їх виконавчі органи проводять розподіл коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, що зараховані на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки", та подають органам Державного казначейства України розпорядження про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів (додаток 23) у розрізі головних розпорядників коштів, які затверджуються головою місцевого органу виконавчої влади або, за його дорученням, одним з його заступників (керівником фінансового органу). Органи Державного казначейства України реєструють розпорядження у журналі реєстрації розпоряджень про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів (додаток 17) і відповідно до розпоряджень зараховують кошти на аналітичні рахунки розпорядників, відкриті за балансовим рахунком 3532 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету".

У разі, якщо головні розпорядники коштів відповідного бюджету (сільські, селищні бюджети) не мають мережі підвідомчих установ, кошти зараховують на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету";

у підпункті 4.6.2 цифри "4.4.2 - 4.4.4" замінити словами та цифрами "4.5.2 - 4.5.4 пункту 4.5 розділу 4 цього Порядку";

у підпункті 4.6.3 цифри "4.4.5" замінити словами та цифрами "4.5.5 пункту 4.5 розділу 4 цього Порядку".

4.7. Підпункт 4.7.4 пункту 4.7 доповнити абзацом другим такого змісту:

"За умови відсутності в призначенні платежу платіжного доручення достатньої інформації для того, щоб здійснити відновлення касових видатків, орган Державного казначейства України отримує письмове підтвердження щодо уточнення призначення платежу від розпорядників бюджетних коштів за підписом керівника".

4.8. Пункт 4.8 викласти у такій редакції:

"4.8. Здійснення видатків розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

4.8.1. Органи Державного казначейства України здійснюють розрахунково-касове обслуговування розпорядників шляхом проведення платежів з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків розпорядників та рахунків одержувачів бюджетних коштів, відкритих в органах Державного казначейства України, відповідно до кошторисів, планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів, планів спеціального фонду місцевих бюджетів або планів використання бюджетних коштів, планів надання кредитів.

Відповідно до встановлених повноважень Державне казначейство України здійснює контроль за наявністю асигнувань для взяття зобов'язань та відповідністю взятих зобов'язань певним асигнуванням за відповідними кодами економічної класифікації видатків. Відповідальність за взяті зобов'язання та цільове використання бюджетних коштів несуть розпорядники та одержувачі бюджетних коштів згідно із законодавством.

Органи Державного казначейства України здійснюють видатки на підставі платіжних доручень (додаток 24) розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у разі наявності в обліку відповідного зобов'язання та фінансового зобов'язання у межах залишків коштів на рахунках розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за відповідними кодами економічної класифікації видатків та класифікації кредитування.

Підтвердні документи (договори, звіт про результати проведення процедури закупівлі тощо) надаються у разі потреби здійснення авансування, поетапної оплати зареєстрованих фінансових зобов'язань тощо.

За умови проведеного авансування наступна оплата здійснюється після надання розпорядником бюджетних коштів до органу Державного казначейства України документів, що підтверджують отримання товарів, робіт/послуг за договорами, згідно з умовами яких було здійснене авансування.

4.8.2. З метою забезпечення контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів органи Державного казначейства України в частині виконання місцевих бюджетів за видатками здійснюють:

попередній контроль - на етапі реєстрації зобов'язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

поточний контроль - у процесі оплати рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

4.8.3. Платіжні доручення (додаток 24) подаються до органів Державного казначейства України в кількості примірників, необхідних для всіх учасників безготівкових розрахунків. Форма, обов'язкові реквізити платіжних доручень та вимоги щодо заповнення розрахункових документів на паперових носіях визначено Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 N 22, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 за N 377/8976.

Строк дії платіжного доручення розпорядників бюджетних коштів, одержувачів та інших клієнтів встановлений у межах 10 календарних днів з дня його виписки. День оформлення не враховується. У разі невідповідності дати подання даті платіжного доручення у правому верхньому куті на всіх примірниках обов'язково проставляється дата подання.

Подані розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів платіжні доручення перевіряються органами Державного казначейства України щодо наявності всіх необхідних реквізитів, відповідності підписів відповідальних посадових осіб і відбитка печатки установи зразкам. За правильність оформлення та достовірність інформації, наведеної у платіжному дорученні, відповідає розпорядник (одержувач) бюджетних коштів.

Після проведення видатків на платіжних дорученнях, за якими проведено оплату, ставиться відмітка у вигляді відбитка штампа казначея "Оплачено" (додаток 18).

4.8.4. Органи Державного казначейства України не несуть відповідальності за недостовірність підтвердних документів та їх зміст, на підставі яких були складені розрахункові документи, оформлені розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів, а також за повноту і своєчасність сплати ними податків, зборів та обов'язкових платежів.

4.8.5. Орган Державного казначейства України при здійсненні видатків шляхом проведення платежів з рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів надає розпоряднику, одержувачу бюджетних коштів виписки з рахунку про здійснені операції за результатами попереднього операційного дня.

4.8.6. При застосуванні системи безготівкової виплати заробітної плати кошти перераховуються (за згодою працівників установ та організацій) на вкладні рахунки відповідно до заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки (додаток 25) та платіжного доручення.

4.8.7. Платіжне доручення не приймається до виконання у разі:

неправильного заповнення реквізитів або якщо не заповнено хоча б один з реквізитів;

відсутності в обліку органів Державного казначейства України відповідних зобов'язань та фінансових зобов'язань;

невідповідності оплати зареєстрованим зобов'язанням та фінансовим зобов'язанням;

невідповідності зазначеного коду економічної класифікації видатків та кредитування бюджету економічній суті видатків;

обмеження здійснення видатків, що встановлюється нормативно-правовими актами;

накладення арешту на кошти, що перебувають на відповідному рахунку розпорядника;

надходження до органів Державного казначейства України відповідного рішення уповноваженого органу за результатами розгляду скарги щодо застосування процедури закупівель та/або копії позовної заяви стосовно порушень процедур закупівель, рішень, дій або бездіяльності замовника;

відсутності або недостатності залишків коштів на відповідних рахунках бюджетних установ та організацій;

перевищення показників, затверджених у кошторисах, планах асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), планах спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планах надання кредитів із загального фонду бюджету, планах використання бюджетних коштів;

неподання документів, що підтверджують отримання товарів, робіт/послуг за договорами, згідно з умовами яких було здійснене авансування.

Платіжне доручення, не прийняте до виконання у зв'язку із зазначеними причинами, не пізніше наступного робочого дня повертається без виконання органами Державного казначейства України розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів, від яких воно надійшло, разом з відмовою у прийнятті до виконання платіжних доручень в письмовій формі (додаток 26). Відмови обов'язково реєструються органами Державного казначейства України в журналі реєстрації відмов у прийнятті до виконання платіжних доручень (додаток 27)".

4.9. Пункти 4.9 та 4.10 виключити.

5. У розділі 5:

5.1. Абзац перший пункту 5.1 викласти в такій редакції:

"5.1. Зі спеціальних реєстраційних рахунків, на яких обліковуються власні надходження, розпорядники бюджетних коштів можуть здійснювати перерахування коштів вищим та підвідомчим установам і організаціям відповідно до чинних нормативно-правових актів тільки в межах одного коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і однієї групи власних надходжень".

5.2. Доповнити розділ новим пунктом 5.7 такого змісту:

"5.7. У разі проведення операцій розпорядниками в натуральній формі, у порядку, встановленому законодавством, зазначені операції проводяться в межах планових показників та відображаються в бухгалтерському обліку виконання місцевих бюджетів. Розпорядники до закінчення звітного періоду складають та подають до органів Державного казначейства України довідку про надходження у натуральній формі (додаток 28).

Відповідальність за законність та достовірність проведених операцій у натуральній формі несуть розпорядники бюджетних коштів".

6. Розділ 6 викласти в такій редакції:

"6. Порядок виплати готівки

6.1. Для оформлення документів на отримання заробітної плати, стипендії, допомоги, видатків на службові відрядження та інших коштів, що видаються на видатки, які не можуть бути проведені безготівковою оплатою, розпорядники та одержувачі бюджетних коштів подають до органів Державного казначейства України заявку на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки (додаток 25) у двох примірниках.

Після видачі готівки один примірник повертається розпоряднику або одержувачу бюджетних коштів з відбитком штампа казначея (додаток 3), другий примірник зберігається в органах Державного казначейства України.

Заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки виписуються розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів на осіб, з якими в них укладені договори про повну матеріальну відповідальність та які мають право отримувати і видавати кошти.

У заявках на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки на виплату заробітної плати указуються суми податку з доходів фізичних осіб, суми нарахувань до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та суми страхових внесків до Пенсійного фонду України, інші податки і обов'язкові платежі, які утримані із заробітної плати та нараховані на фонд заробітної плати відповідно до чинного законодавства.

6.2. Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів при отриманні заробітної плати і прирівняних до неї виплат разом із заявкою на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки повинні подавати платіжні доручення на перерахування платежів, утриманих із заробітної плати працівників та нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету і зборів до державних цільових фондів.

У реквізиті платіжного доручення "Призначення платежу" в разі сплати коштів, утриманих із заробітної плати працівників та нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету і зборів до державних цільових фондів, зазначається період, за який здійснено виплату.

6.3. Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів несуть відповідальність за правильність нарахування заробітної плати і прирівняних до неї виплат, за повноту перерахування коштів, утриманих із заробітної плати і нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету та зборів до державних цільових фондів при отриманні заробітної плати і прирівняних до неї виплат, а також за дані, зазначені в реквізиті платіжного доручення "Призначення платежу".

6.4. Готівка на здійснення інших видатків, які не можуть бути проведені у безготівковій формі, розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів видається на підставі заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки.

6.5. Видача готівкових коштів під звіт на закупівлю сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та заготівлю вторинної сировини, крім металобрухту (далі - закупівля сільгосппродукції та заготівля вторсировини), дозволяється на строк не більше 10 робочих днів від дня видачі готівкових коштів під звіт, а на всі інші виробничі (господарські) потреби - на строк не більше двох робочих днів, уключаючи день отримання готівкових коштів під звіт.

Якщо підзвітній особі одночасно видана готівка як на відрядження, так і для вирішення в цьому відрядженні виробничих (господарських) питань (у тому числі й для закупівлі в населення сільгосппродукції та заготівлі вторсировини), то строк, на який видана готівка під звіт на ці цілі, може бути продовжено до закінчення терміну відрядження.

Відповідальність за цільове використання готівки несе розпорядник або одержувач бюджетних коштів.

6.6. Після отримання підприємством (установою, організацією) матеріальних цінностей або послуг, придбаних/отриманих за готівку, до органів Державного казначейства України подаються документи, які підтверджують здійснені видатки (акти придбання матеріальних цінностей чи послуг, рахунки-фактури тощо).

Акт придбання матеріальних цінностей (додаток 29) затверджується керівником підприємства (установи, організації) або його заступником та підписується комісією, яка створена відповідним розпорядником.

6.7. На підставі перевіреної заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки відповідальні особи органів Державного казначейства України підписують грошові чеки на отримання готівки.

Уповноважені особи розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на підставі належно оформлених грошових чеків отримують готівку з поточних рахунків, відкритих в установах банків на ім'я органів Державного казначейства України за балансовими рахунками групи 257 "Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 208, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517. Рахунки групи 257 є рахунками, на які зараховуються кошти до виплати без перерахувань. Кошти на балансові рахунки групи 257 зараховуються на підставі заявок на видачу готівки розпорядників та/або одержувачів бюджетних коштів.

Для отримання готівки з рахунків Державного казначейства групи 257 розпорядникам видаються грошові чекові книжки. Для отримання грошової чекової книжки розпорядник зі свого реєстраційного рахунку здійснює оплату її вартості відповідному банку. Після підтвердження факту оплати (копія платіжного доручення) орган Державного казначейства України в установленому порядку отримує в банку чекові книжки та реєструє їх у журналі реєстрації отриманих та виданих чекових книжок.

6.8. Передача чекової книжки розпоряднику здійснюється на підставі довіреності розпорядника установленої форми шляхом оформлення акта приймання-передачі грошових чекових книжок у двох примірниках. Один примірник залишається в органі Державного казначейства України, другий разом з чековою книжкою передається розпоряднику. В журналі реєстрації отриманих та виданих чекових книжок у графі "Передано" зазначається назва розпорядника, номер і дата довіреності, номер і дата акта приймання-передачі чекової книжки.

Розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів списують чекові книжки у загальновстановленому порядку.

6.9. При внесенні готівки на рахунки розпорядників бюджетних коштів платники коштів у розрахункових документах (квитанціях тощо) зазначають зміст операції з визначенням коду економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету і номери відповідних рахунків розпорядників, що відкриті в органах Державного казначейства України.

6.10. Для проведення операцій із застосуванням банківських платіжних карток бюджетним установам відкривається картковий рахунок. Карткові рахунки відкриваються в установах банків на умовах договору. У договорі повинні бути вказані довірені особи установи, перелік яких додається до заяви про відкриття карткових рахунків.

Довірена особа може використовувати банківську платіжну картку як для отримання готівки, так і для здійснення безготівкових розрахунків, пов'язаних з господарською діяльністю установи, у тому числі на представницькі потреби та витрати на відрядження.

Для проведення операцій із застосуванням банківських платіжних карток на картковий рахунок платіжним дорученням зараховуються кошти шляхом їх переказу з відповідних рахунків бюджетної установи. При казначейському обслуговуванні сума платіжного доручення на перерахування коштів складається на підставі заявки розпорядника бюджетних коштів.

Кошти, які зараховуються на картковий рахунок, є підзвітними коштами довіреної особи бюджетної установи. Оприбуткування отриманих коштів та включення їх до авансового звіту про їх використання проводяться довіреною особою на підставі виписки з карткового рахунку або, у разі отримання готівки у банкоматі, чека банкомату.

Довірена особа бюджетної установи зобов'язана подати до бухгалтерії установи авансовий звіт про використання коштів з банківської платіжної картки разом із підтвердними документами та залишком невикористаної готівки відповідно до законодавства. Залишки невикористаної готівки повертаються довіреною особою згідно із законодавством.

Відповідальність за здійснення усіх господарських операцій з використанням карткових рахунків покладається на керівництво бюджетних установ відповідно до законодавства.

Залишки коштів, не використані довіреною особою у визначені терміни, повертаються на рахунок, з якого вони були перераховані".

7. Розділ 7 виключити.

У зв'язку з цим розділи 8 - 11 уважати відповідно розділами 7 - 10.

8. У пункті 7.1 розділу 7:

8.1. Підпункт 7.1.2 викласти в такій редакції:

"7.1.2. Суми коштів, зараховані на відповідні аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів", направляються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3531 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету", з подальшим перерахуванням на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3545 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального фонду місцевого бюджету", з яких згідно з встановленим порядком направляються на рахунки з обліку надходжень до загального фонду відповідного місцевого бюджету. При здійсненні видатків розпорядниками коштів за рахунок трансфертів, отриманих з іншого бюджету, кошти зараховуються на аналітичний рахунок 3541 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету" і направляються на видатки відповідного бюджету у порядку, викладеному у підпунктах 4.5.1 - 4.5.5 пункту 4.5 розділу 4 цього Порядку.

Перерахування коштів, що передаються до Державного бюджету України та до місцевих бюджетів вищого рівня, здійснюється органами Державного казначейства України з окремого аналітичного рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" згідно з нормативами, встановленими законом про Державний бюджет України на відповідний рік та рішеннями місцевих рад про місцеві бюджети".

8.2. Підпункт 7.1.3 викласти в такій редакції:

"7.1.3. Суми коштів, зараховані на відповідні аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки", направляються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3532 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету", з подальшим перерахуванням на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3546 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", з яких згідно з встановленим порядком направляються на рахунки з обліку надходжень до спеціального фонду відповідного місцевого бюджету. При здійсненні видатків розпорядниками коштів за рахунок трансфертів, отриманих з іншого бюджету, кошти зараховуються на рахунок 3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" і направляються на видатки відповідного бюджету у порядку, викладеному у підпункті 4.6.2 пункту 4.6 розділу 4 цього Порядку".

8.3. У підпункті 7.2.2 посилання на додаток 26 уважати відповідно посиланням на додаток 30.

8.4. У підпункті 7.2.3 посилання на додаток 27 уважати відповідно посиланням на додаток 31.

9. Доповнити Порядок розділом 9 такого змісту:

"9. Надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів місцевих бюджетів.

9.1. Головний розпорядник, якому передбачені бюджетні призначення для надання кредитів, визначає розпорядників та/або одержувачів бюджетних коштів (далі - кредитори) та спрямовує такі бюджетні призначення у порядку, визначеному відповідними нормативно-правовими актами.

Позичальники не включаються до мережі відповідного розпорядника і отримують кредитні ресурси на підставі укладених договорів та інших підтвердних документів.

Кредитор спрямовує кошти за бюджетними програмами з кредитування виключно на визначені у встановленому порядку мету, завдання та напрямки цих бюджетних програм, а позичальник забезпечує використання таких коштів за їх призначенням.

Відповідальність за цільове використання коштів, наданих у вигляді кредиту з загального/спеціального фонду місцевих бюджетів (фінансової допомоги на зворотній основі), а також за їх своєчасне та повне повернення, несуть кредитор та позичальник згідно з законодавством.

9.2. Формування мережі розпорядників бюджетних коштів здійснюється відповідно до пункту 4.1 розділу 4 цього Порядку.

9.3. Організація роботи органів Державного казначейства України щодо забезпечення обліку бюджетних асигнувань в частині кредитування та контролю за їх дотриманням здійснюється відповідно до пункту 4.2 розділу 4 цього Порядку.

9.4. Оформлення змін планових показників, що виникають у процесі виконання місцевих бюджетів в частині кредитування, здійснюється відповідно до пункту 4.3 розділу 4 цього Порядку.

9.5. Організація роботи органів Державного казначейства України з проведення операцій з надання кредитів із загального/спеціального фонду місцевих бюджетів здійснюється відповідно до пунктів 4.5 та 4.6 розділу 4 цього Порядку.

9.6. Операції з надання кредитів здійснюються шляхом проведення платежів з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків кредиторів, відкритих в органах Державного казначейства України, відповідно до кошторисів та планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень та відповідних видатків) або планів використання бюджетних коштів на рахунки позичальників, зазначені в кредитних договорах і відкриті в установах банків.

Відповідно до покладених завдань Державне казначейство контролює цільове спрямування бюджетних коштів на стадії проведення оплати на підставі підтвердних документів, наданих кредиторами.

Органи Державного казначейства України проводять оплати за дорученнями розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у разі наявності в обліку зареєстрованих зобов'язань. Підставою для здійснення операцій по кредитуванню розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів є укладені кредитні договори, платіжні доручення, підготовлені власниками рахунків (додаток 24), та інші підтвердні документи, передбачені бюджетним законодавством.

Платіжні документи приймаються органами Державного казначейства України від розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у межах залишків на рахунках в частині кредитування.

9.7. Процедура повернення кредитів, наданих за рахунок коштів загального/спеціального фонду місцевих бюджетів, та сплати відсотків за користування ними здійснюється відповідно до рішення про місцевий бюджет та/або окремих нормативно-правових актів.

Операції по зарахуванню коштів, що надходять як повернення кредитів та відсотків за користування ними, та відображення їх на відповідних рахунках бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів здійснюються згідно з процедурами, визначеними нормативно-правовими актами.

9.8. Здійснення операцій з надання кредитів розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів проводиться відповідно до пункту 4.8 розділу 4 цього Порядку.

9.9. Кошти від повернення позик, наданих до набрання чинності Бюджетним кодексом України, відповідно до підпункту 3 статті 71 Бюджетного кодексу України, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3153 "Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів".

Інформація щодо сум коштів від повернення позик одночасно відображається на відповідному рахунку, відкритому за рахунком бюджетного обліку 7232 "Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення".

У кінці операційного дня засобами програмного забезпечення, на підставі меморіальних документів, кошти перераховуються (списуються) на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки".

9.10. Відсотки, сплачені за користування позиками, наданими до набрання чинності Бюджетним кодексом України, відповідно до підпункту 3 статті 71 Бюджетного кодексу України, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3151 "Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки".

У кінці операційного дня засобами програмного забезпечення, на підставі меморіальних документів, кошти перераховуються (списуються) на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки".

Інформація щодо надходження платежів одночасно відображається на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6122 "Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки".

9.11. Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної ради за кодом класифікації кредитування 4000 "Кредитування з вирахуванням погашення" з загального фонду місцевих бюджетів, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3143 "Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів".

Інформація щодо сум коштів від повернення кредитів одночасно відображається на відповідному рахунку, відкритому за рахунком бюджетного обліку 7231 "Кредитування загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення".

У кінці операційного дня засобами програмного забезпечення, на підставі меморіальних документів, кошти перераховуються (списуються) на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів".

9.12. Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної ради за кодом класифікації кредитування 4000 "Кредитування з вирахуванням погашення" зі спеціального фонду місцевих бюджетів, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3153 "Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів".

Інформація щодо сум коштів від повернення кредитів одночасно відображається на відповідному рахунку, відкритому за рахунком бюджетного обліку 7232 "Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення".

У кінці операційного дня засобами програмного забезпечення, на підставі меморіальних документів, кошти перераховуються (списуються) на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки".

У зв'язку з цим розділи 9 та 10 уважати відповідно розділами 10 та 11.

10. Пункт 10.1 розділу 10 викласти в такій редакції:

"10.1. Облікові дані аналітичного обліку операцій з виконання місцевих бюджетів повинні відповідати аналогічним даним оборотно-сальдової відомості (додаток 32) і сальдової відомості (додаток 33). Дані оборотно-сальдової відомості і сальдової відомості повинні бути тотожні даним щоденного оборотно-сальдового балансу, що є підставою для складання щоденних форм звіту "Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами" (додаток 34), "Звіт про виконання місцевих бюджетів за видатками" (додаток 35), які складаються органами Державного казначейства України в розрізі місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами. Зазначені звіти передаються фінансовим органам до 12-ї години робочого дня, наступного за звітним, у встановленому порядку. Дані звітів за останній робочий день місяця є підставою для складання звітності про виконання відповідних місцевих бюджетів".

11. Додатки 1 - 33 викласти у новій редакції (додаються).

12. Доповнити Порядок новими додатками 34 та 35 (додаються).

 

Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності
 

 
 
 
Н. І. Сушко
 

 

____________________
          (вид бюджету)  

ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________
                           (посада)
___________________________
           (підпис, ініціали, прізвище) 

Річний розпис  ______________________________
                         (назва бюджету)

на 20__ рік 

Номер ____________
Дата _____________ 

Вид бюджету __________________________________________________________________________
код та найменування бюджетної установи __________________________________________________
______________________________________________________________________________________
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування ___________________________________
______________________________________________________________________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів _____________________________________________________________________)

Відділ-виконавець ______________________________________________________________________

Підстава ______________________________________________________________________________ 

Код 

Найменування показників 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

Головний бухгалтер/
Начальник планово-фінансового відділу  

 
___________
(підпис) 

 
____________________
(ініціали, прізвище) 

 

Помісячний розпис  ______________________________
                        (назва бюджету)

на 20__ рік 

Номер ____________
Дата _____________ 

Вид бюджету __________________________________________________________________________
код та найменування бюджетної установи __________________________________________________
______________________________________________________________________________________
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування ___________________________________
______________________________________________________________________________________
код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів _____________________________________________________________________

Відділ-виконавець _____________________________________________________________________

Підстава ______________________________________________________________________________ 

Код 

Найменування видатків 

Сі-
чень

Лю-
тий

Бере-
зень 

Кві-
тень 

Тра-
вень 

Чер-
вень 

Ли-
пень 

Сер-
пень 

Вере-
сень 

Жов-
тень 

Листо-
пад 

Гру-
день 

Ра-
зом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Головний бухгалтер/начальник планово-фінансового відділу  

 
___________
(підпис) 

 
____________________
(ініціали, прізвище) 

 

_____________________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України)

ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК

 

Дата 


 

Реєстраційний N зобов'язання __________*

КЕКВ/КККБ ______________*

Відповідальна особа _______________________________
                                                                               (підпис)                                                           N  

____________
* При реєстрації розпису, кошторису та довідок про внесення змін до зазначених документів параметри "Реєстраційний N зобов'язання" та "КЕКВ/КККБ ________" не заповнюються. 

 

___________________________________________
   (найменування органу Державного казначейства України)
___________________________________________
                                         (назва бюджету) 

Відомість
розподілу платежів між загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету, які надійшли на рахунки 3161 "Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів",

за ___________________________
(число, місяць, рік)

(грн коп.)

Код бюджетної класифікації доходів 

Надходження 

Відрахування до фондів бюджету 

за день 

з початку року 

загальний 

спеціальний 

загальна сума надходжень 

сума до розподілу (за вирахуванням повернень) 

загальна сума надходжень 

сума до розподілу (за вирахуванням повернень) 

відсоток 

за день 

з початку року 

відсоток 

за день 

з початку року 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за видом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за видом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

___________________________________________
   (найменування органу Державного казначейства України)
___________________________________________
                                         (назва бюджету) 

Відомість
розподілу платежів між рівнями місцевого бюджету, які надійшли на рахунки 3321 "Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету",

за ___________________________
(число, місяць, рік)

(грн коп.)

Код бюджетної класифікації доходів 

Надходження 

Відрахування до бюджетів 

за день 

з початку року 

обласний 

районний 

бюджет місцевого самоврядування 

загальна сума надходжень 

сума до розподілу (за вирахуванням повернень) 

загальна сума надходжень 

сума до розподілу (за вирахуванням повернень) 

відсоток 

за день 

з початку року 

відсоток 

за день 

з початку року 

відсоток 

за день 

з початку року 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за видом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за видом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

___________________________________________
   (найменування органу Державного казначейства України)
___________________________________________
                                         (назва бюджету) 

Відомість N 2м
розподілу коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету, які надійшли на рахунки 3421 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу",

за ___________________________
(число, місяць, рік)

(грн коп.)

Найменування отримувача коштів 

Код бюджетної класифікації доходів 

Надходження 

Відрахування 

за день 

з початку року 

відсоток 

за день 

з початку року 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Надійшло
у тому числі: 

  

  

  

х 

х 

х 

до Пенсійного фонду України 

х 

х 

х 

  

  

  

до Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності 

х 

х 

х 

  

  

  

до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 

х 

х 

х 

  

  

  

До Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 

  

  

  

  

  

  

до Державного бюджету України 

х 

х 

х 

  

  

  

до місцевого бюджету 

х 

х 

х 

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

 

_________________________
                  (вид бюджету)
_________________________
                (назва бюджету)
 

                        ПОГОДЖЕНО
____________________________________
                                        (посада)  

________________
              (підпис)  

_________________________
               (ініціали і прізвище) 

____________________________________
      (число, місяць, рік)                        М. П. 

МЕРЕЖА
установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету в 20__ році

КВК ______________
КПК ______________
_________________________________________________________________________
                                                             (найменування розпорядника коштів) 

N
з/п 

Код розпорядника коштів/ одержувача коштів за Єдиним реєстром розпорядників та одержувачів бюджетних коштів 

Ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ 

Найменування установи (організації) 

Рівень розпорядника/ одержувача коштів (РРК) * 

Код розпорядника коштів вищого рівня ** 

Код органу Державного казначейства України 

Найменування органу Державного казначейства України 

Код відпові-
дального виконавця 

М. П.  

Керівник установи (організації)  

______________
(підпис) 

_________________________
(ініціали, прізвище) 

  

Головний бухгалтер (начальник планово-фінансового управління/відділу)  

______________
(підпис) 

_________________________
(ініціали, прізвище) 

____________
* Рівень розпорядника коштів визначається таким чином: головному розпоряднику присвоюється код 1; розпорядникам коштів нижчого рівня, що мають власну мережу, - 2; бюджетним установам, що не мають мережі, - 3; одержувачам бюджетних коштів - 9.

** Код розпорядника коштів вищого рівня з Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (головного розпорядника коштів або розпорядника коштів другого ступеня).

 

_________________________
                  (вид бюджету)
_________________________
                (назва бюджету)
 

                        ПОГОДЖЕНО
____________________________________
                                        (посада)  

________________
              (підпис)  

_________________________
               (ініціали і прізвище) 

____________________________________
      (число, місяць, рік)                        М. П. 

РЕЄСТР
змін до мережі установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету в 20__ році

КВК ______________
КПК ______________

_________________________________________________________________________
(найменування розпорядника коштів)

N
з/п 

Код розпорядника коштів/ одержувача коштів за Єдиним реєстром розпорядників та одержувачів бюджетних коштів 

Ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ 

Найменування установи (організації) 

Рівень розпорядника/ одержувача коштів(РРК) 

Код розпорядника коштів вищого рівня 

Код органу Державного казначейства України 

Найменування органу Державного казначейства України 

Код відпові-
дального виконавця 

Примітка 

10 

М. П.  

Керівник установи (організації)  

______________
(підпис) 

_________________________
(ініціали, прізвище) 

  

Головний бухгалтер (начальник планово-фінансового управління/відділу)  

______________
(підпис) 

_________________________
(ініціали, прізвище) 

 

__________________________
                    (вид бюджету)
__________________________
                  (назва бюджету) 

ВИТЯГ
з річного розпису асигнувань з місцевих бюджетів за 20__ рік

___________________________________________
             (найменування головного розпорядника коштів) 

(тис. грн)

КПК 

Найменування видатків (КЕКВ) 

Загальні видатки 

Спеціальні видатки 

Усього 

Підпис відповідальної особи 

_________________________ 

 

________________________________
                           (вид бюджету)
________________________________
                         (назва бюджету) 

ВИТЯГ
з помісячного розпису асигнувань з загального фонду місцевих бюджетів (з помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду місцевих бюджетів / надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів)
за 20__ рік

КВК ___________  

___________________________________________
              (найменування головного розпорядника коштів) 

(тис. грн)

КПК 

Найменування видатків (КЕКВ) 

Січень 

Лютий 

Березень 

Квітень 

Травень 

Червень 

Липень 

Серпень 

Вересень 

Жовтень 

Листопад 

Грудень 

Усього 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Підпис відповідальної особи 

_________________________ 

 

РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ КОШТОРИСІВ
на 20_ рік

Код відомчої класифікації та найменування головного розпорядника бюджетних коштів ___________________________

(грн)

Рівень розпорядника коштів 

КПК 

КЕКВ/КККБ 

Усього на рік, у т. ч. 

Разом на рік 

загальний фонд 

спеціальний фонд 

  

  

  

  

  

  

Разом
щодо головного розпорядника бюджетних коштів 

___________
(код території) 

___________________________________
(найменування розпорядника
бюджетних коштів) 

__________________
(код розпорядника)

__________________________
(найменування ГУДКУ (УДК) 

_______________
(код ГУДКУ (УДК) 


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом
щодо розпорядника бюджетних коштів 

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу)  

 
_____________
(підпис)  

 
_______________________________
(ініціали, прізвище) 

 

  

ЗАТВЕРДЖУЮ
________________________________
                                  (посада)
________________________________
                  (підпис, ініціали, прізвище) 

М. П.  

"___" ____________ 20__ року 

РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
(РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ НАДАННЯ КРЕДИТІВ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ)
на 20__ рік

Код відомчої класифікації та найменування головного розпорядника бюджетних коштів ___________________________________

(грн)

Рівень розпо-
рядника 

КПК 

КЕКВ/
КККБ 

Усього на рік 

У тому числі за місяцями 

січень 

лютий 

бере-
зень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вере-
сень 

жовтень 

листо-
пад 

грудень 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом
щодо головного розпорядника бюджетних коштів 

___________
(код території) 

___________________________________
(найменування розпорядника
бюджетних коштів) 

__________________
(код розпорядника)

__________________________
(найменування ГУДКУ (УДК) 

_______________
(код ГУДКУ (УДК) 


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом
щодо розпорядника бюджетних коштів 

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу)  

 
_____________
(підпис)  

 
_______________________________
(ініціали, прізвище) 

 

_________________________
                  (вид бюджету)
_________________________
                 (назва бюджету) 

  

ЗАТВЕРДЖУЮ
________________________________
                                  (посада)
________________________________
                  (підпис, ініціали, прізвище) 

М. П.  

"___" ______________________ 

РЕЄСТР
змін розподілу показників зведеного кошторису на 20__ рік

________________________________________________________________
(Код відомчої класифікації та найменування головного розпорядника бюджетних коштів)  

 
довідка N _____ від _______ 

(грн)

Рівень розпорядника коштів 

КПК 

КЕКВ/КККБ 

Сума змін (зменшення "-", збільшення "+") 

Усього 

загальний фонд 

спеціальний фонд 

  

  

  

  

  

  

Усього
щодо головного розпорядника коштів  

___________
(код території) 

__________________________
(код розпорядника) 

__________________
(найменування розпорядника) 

__________________________
(найменування ГУДКУ (УДК) 

_______________
(код ГУДКУ (УДК) 


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом
щодо розпорядника коштів 

  

  

  

  

  

  

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового відділу)  

 
_____________
(підпис)  

 
_______________________________
(ініціали, прізвище) 

 

______________________________
                         (вид бюджету)
______________________________
                        (назва бюджету) 

РЕЄСТР ЗМІН РОЗПОДІЛУ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ / ПЛАНІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ (РОЗПОДІЛУ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ НАДАННЯ КРЕДИТІВ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ)
на 20__ рік

довідка N _____
від ________________ 

Код та назва відомчої класифікації головного розпорядника коштів ______________________

(грн)

Рівень роз-
поряд-
ника коштів 

КПК 

КЕКВ/
КККБ 

Разом на рік 

У тому числі за місяцями 

січень 

лютий 

бере-
зень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листо-
пад 

грудень 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом
щодо головного розпорядника коштів 

___________
(код території) 

___________________________________
(найменування розпорядника)

__________________
(код розпорядника)

__________________________
(найменування ГУДКУ (УДК) 

_______________
(код ГУДКУ (УДК) 


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом
щодо розпорядника коштів 

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового відділу)  

 
_____________
(підпис)  

 
_______________________________
(ініціали, прізвище) 

 

РЕЄСТР ЗМІН
N _______ від ___________
зведення показників спеціального
фонду на 20__ рік

Код відомчої класифікації та найменування головного розпорядника бюджетних коштів _______________________

(грн)

Показники 

Рівень розпоряд-
ника 

КПК 

Разом за спеціальним фондом 

Суми змін (зменшення "-", збільшення "+") 

плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

інші джерела власних надходжень* 

Інші надходження 

разом 

у т. ч. за підгрупами 

разом 

у т. ч. за підгрупами 

25010100 

25010200 

25010300 

25010400 

25020100 

25020200 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

___________
(код території) 

______________________________
(найменування розпорядника)

_________________
(код розпорядника)

__________________________
(найменування ГУДКУ (УДК) 

_______________
(код ГУДКУ (УДК) 


Разом щодо розпорядника бюджетних коштів 

Видатки та надання кредитів - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Поточні видатки
(1000)** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Капітальні видатки (2000)** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Плануються за наявності підстави.

** Заповнюються у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу)  

 
_____________
(підпис)  

 
_______________________________
(ініціали, прізвище) 

 

___________________________________________
   (найменування органу Державного казначейства України)
___________________________________________
                                          (назва бюджету)  

  

ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________________
                                       (посада)
____________________________________
                       (підпис, ініціали, прізвище) 

М. П. "___" _______________ 

Розпорядження
про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів з рахунку N ______
Державним казначейством

у ______________________________________
(область, місто, район)

від __________________ N ________
(число, місяць, рік)

N
з/п 

Код головного розпорядника бюджетних коштів 

Найменування головного розпорядника бюджетних коштів 

КВК 

КПК 

КЕКВ 

Номер особового рахунку головного розпорядника бюджетних коштів (реєстраційний рахунок розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня) 

Сума 

Примітка 

Усього 

_______________________________________
                            (суму писати словами) 

Відповідальна особа  

_______________
(підпис)  

________________________
(ініціали, прізвище) 

 

________________________________________
                                          (вид бюджету)
________________________________________
                                          (назва бюджету)
__________________________________________________
            (найменування органу Державного казначейства України) 

ЖУРНАЛ
реєстрації розпоряджень про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів

N
з/п 

Дата реєстрації 

Дата розпорядження 

Номер розпорядження 

Найменування головного розпорядника бюджетних коштів* 

Код головного розпорядника бюджетних коштів* 

Номер рахунку* 

КВК* 

КПК* 

КЕКВ* 

Сума 

10 

11 

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Заповнюється за умови автоматизованої обробки розпоряджень.

 

________________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України)

ОПЛАЧЕНО

 

дата 


 

Казначей __________________________
                                   (підпис)                                  N  

 

______________________
               (вид бюджету)
______________________
             (назва бюджету) 

  

  

______________________
      (код органу Державного
        казначейства України) 

_____________________________________________
      (найменування органу Державного казначейства України) 

______________
      (код клієнта)  

____________________________
               (найменування клієнта) 

  

  

__________________________________
                             (номер рахунку) 

  

  

Виписка з рахунку

рахунок N _______________
за період з __________ по __________ 20__ року

N
з/п 

Тип операції 

МФО 

Рахунок 

Номер документа 

Дата 

Сума 

дебет 

кредит 

Вхідний залишок: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього оборотів: 

  

  

Вихідний залишок: 

  

  

Реєстр документів за рахунком:  

_________________________________
 

Виконавець:  

____________
(підпис) 

_________________________________
(ініціали, прізвище) 

 

_____________________
               (вид бюджету)
_____________________
             (назва бюджету)
_________________________________________
        (найменування розпорядника бюджетних коштів)

КВК _________ 

  

Розподіл виділених бюджетних асигнувань
з рахунку N ___________________
від "___" ____________ 20__ року N _____

Код коштів ______

Код тери-
торії 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

Код розпорядника бюджетних коштів 

Найменування розпорядника коштів 

КПК 

КЕКВ 

Номер рахунку розпорядника бюджетних коштів 

Сума, грн 

Примітка* 

__________________________________________
(назва територіальної одиниці)

Разом щодо територіальної одиниці

Усього, у т. ч. щодо КПК та КЕКВ 

Керівник 

  

____________________
(підпис) 

____________________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

  

____________________
(підпис) 

____________________________
(ініціали, прізвище) 

  

М. П. 

  

  

____________
* За умови перерахування коштів робиться відповідна примітка "перерахування". 

 

___________________________
                      (вид бюджету)
___________________________
                    (назва бюджету)
_________________________________________________
           (найменування органу Державного казначейства України) 

  

ЖУРНАЛ
реєстрації розподілу виділених коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів

N
з/п 

Дата реєстрації 

Дата складання розподілу 

Номер розподілу 

Найменування розпорядника нижчого рівня (одержувача бюджетних коштів)* 

Код розпорядника нижчого рівня (одержувача) бюджетних коштів* 

Номер рахунку* 

КВК* 

КПК* 

КЕКВ* 

Сума 

10 

11 

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Заповнюється за умови автоматизованої обробки розпоряджень.

 

 

____________
* Зазначається найменування Головного управління Державного казначейства України, на балансі якого відкриті реєстраційні рахунки, та його місцезнаходження.

** Зазначаються коди економічної класифікації видатків, за якими здійснюються операції із зазначенням сум.

 

___________________________________________
   (найменування органу Державного казначейства України)
___________________________________________
                                          (назва бюджету)  

  

ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________________
                                       (посада)
____________________________________
                       (підпис, ініціали, прізвище) 

М. П. "___" _______________ 

Розпорядження
про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів з рахунку N ________
Державним казначейством

у _______________________________________
(область, місто, район)
від __________________ N ________
(число, місяць, рік)

(грн)

N
з/п 

Код головного розпорядника бюджетних коштів 

Найменування головного розпорядника бюджетних коштів 

КВК 

КПК 

КЕКВ 

Номер особового рахунку головного розпорядника бюджетних коштів (реєстраційний рахунок розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня) 

Сума 

Примітка 

Усього 

____________________________________________
                                            (сума словами)
 

Відповідальна особа  

____________
(підпис) 

_________________________________
(ініціали, прізвище) 

 

 

____________
* Зазначається найменування Головного управління Державного казначейства України, в якому обслуговується платник, та його місцезнаходження.

** Обов'язково зазначаються: код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТКВК); код економічної класифікації видатків бюджету; номер та дата документа, на підставі якого здійснюється платіж; стислий зміст платежу.

 

  

_________________________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України)

ЗАЯВКА
НА ВИДАЧУ ГОТІВКИ ТА ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ НА ВКЛАДНІ РАХУНКИ

"___" _________________________ 20__
(дата подачі заявки)

______________________________________________________________________________________
                                                                    (найменування розпорядника бюджетних коштів) 

____________________________________________________________
                                                  (номер реєстраційного / спеціального реєстраційного рахунку, КПКВ)
просить погодити (необхідне підкреслити): 1) перерахування коштів

______________________________________________________________________________________
                                                          (мета, суми в розрізі кодів економічної класифікації видатків)
перерахувати кошти в сумі _______________________________________________________________
                                                                                                                       (писати словами)
2) видачу готівки _______________________________________________________________________
_________________________________________________________
                                                           (мета, суми в розрізі кодів економічної класифікації видатків)
видати чек на суму _____________________________________________________________________
                                                                                                                       (писати словами)
на ім'я ________________________________________________________________________________
                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові, зразок підпису, посада)
дані паспорта (посвідчення - для військових) серія _________ N __________ від _________________,
виданий _____________________________________________________________________________;

Прострочена заборгованість із заробітної плати на 01 ______ 20__ _____________________________
                                                                                      (місяць, за який проводиться розрахунок)                          (сума) 

I. Розрахункова відомість із заробітної плати за ___________ місяць 20__ року

(грн) 

N
з/п 

Нараховано за місяць 

Утримано 

Сума до виплати готівки 

Перера-
хування на вкладні рахунки 

показники 

сума 

разом 

податок з доходів фізичних осіб 

до Пенсій-
ного фонду України 

до Фонду загально-
обов'яз-
кового держав-
ного соціаль-
ного страху-
вання на випадок безро-
біття 

до Фонду соціаль-
ного страху-
вання у зв'язку з тимча-
совою втратою працез-
датності 

проф-
спілкові внески 

інші утри-
мання 

Виплата в міжроз-
рахун-
ковий період 

10 

11 

12 

13 

Заробітної плати 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Грош. утримання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Заробітної плати інвалідам, що працюють 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Компенсація з доходів фізичних осіб 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) мат. допомоги 

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

б) лікарняних 

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

в) інші виплати (відпускні) 

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

Виплати в міжрозрахун-
ковий період* 

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

х 

Належить до перерахування 

х 

  

  

  

  

  

  

  

х 

  

  

II. Погашення простроченої заборгованості із заробітної плати 

Виплати в міжрозрахунковий період*

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

х 

Належить до перерахування 

х 

  

  

  

  

  

  

  

х 

  

  

III. Нарахування на заробітну плату

(грн) 

N
з/п 

Показники 

Сума нарахованої заробітної плати 

До Пенсійного фонду України 

До Фонду загально-
обов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 

До Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності 

До Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 

Інші нарахування 

Усього нараховано за розрахунковий період 

  

  

  

  

  

  

Перераховано в міжрозрахунковий період* 

  

  

  

  

  

  

Підлягає перерахуванню 

  

  

  

  

  

  

Суми за нарахованою заробітною платою, утриманням і нарахуванням відповідають аналітичним і синтетичним даним у бухгалтерських регістрах
______________________________________________________________________________________
                                        (підпис, ініціали, прізвище відповідальної особи - розпорядника бюджетних коштів) 

Заборгованість із заробітної плати на 01 __ 20__ становить (відсутня)* __________________________
                                              (місяць, який слідує за розрахунковим періодом)                                                    (сума) 

Заборгованість за платежами, утриманими та нарахованими на заробітну плату до бюджетів та фондів, на 01 __ 20__ становить (відсутня)* ________________________________________________
           (місяць, який слідує за розрахунковим періодом)                                                                  (сума) 

_________________________________________________________

IV. Виплата готівки на інші видатки:

(грн) 

N
з/п 

Назва видатків 

КЕКВ 

Готівка до виплати 

Сума до перерахування на вкладні рахунки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

УСЬОГО: 

  

  

  

____________
* Заповнюється лише при кінцевому розрахунку за звітний період. 

Керівник установи 

____________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

____________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 

  

Штамп казначея 

 

______________________________________________
       (найменування органу Державного казначейства України)
_______________________________________
                 (найменування розпорядника коштів)
_______________________________________
                 (номер реєстраційного/спеціального
                            реєстраційного рахунку) 

ВІДМОВА
у прийнятті до виконання платіжних доручень

N _________ від ____________

У проведенні платежу відповідно до N ______________________________
                                                                                                        (платіжного доручення) 

"___" ____________ 20__ року на суму
                        (дата) 

_________________________________________________________________________________ грн
                                                                                                  (писати словами)
на користь ___________________________________________________________________________
                                                                                         (назва отримувача коштів)
відмовлено у зв'язку з* _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Начальник органу Державного
казначейства України  

 
___________
(підпис) 

 
__________________________
(ініціали, прізвище) 

Виконавець  

__________________________
               (ініціали, прізвище) 

  

тел. _______________________ 

  

____________
* Причина відмови вказується відповідно до пункту 4.8 цього Порядку із зазначенням інших нормативно-правових актів, що визначають підставу для відмови (посилання надаються на конкретний абзац, пункт, статтю). 

 

______________________________________________________
                  (найменування органу Державного казначейства України) 

ЖУРНАЛ
реєстрації відмов у прийнятті до виконання платіжних доручень

N
з/п 

Дата 

Номер рахунку 

Найменування розпорядника коштів (одержувача бюджетних коштів) 

Сума 

Причина відмови 

Прізвище
виконавця 

Відмітка (підпис про отримання відмови) 

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

 

ДОВІДКА
ПРО НАДХОДЖЕННЯ У НАТУРАЛЬНІЙ ФОРМІ
за станом на _____________ 20__ року

Установа _____________________________________________________________________________

Територія _____________________________________________________________________________

Код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника
бюджетних коштів _____________________________________________________________________

Код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету
______________________________________________________________________________________

Код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів ______________________________
______________________________________________________________________________________

(грн) 

Показники 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

надходження 

касові видатки 

надходження 

касові видатки 

Надходження - усього 

  

  

  

  

У томі числі: за видами надходжень за кодами класифікації доходів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Видатки - усього 

  

  

  

  

У тому числі: за кодами економічної класифікації видатків 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Керівник установи 

____________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер
М. П. 

____________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

"___" ____________ 20__ року 

  

 

АКТ
придбання матеріальних цінностей

м. _______________        "___" _____________ 20__ року

Ми, що нижче підписались, комісія у складі _________________________________________________
______________________________________________________________________________________
підтверджуємо факт придбання ___________________________________________________________
                                                                                                                                   (місце придбання)
______________________________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові покупця)
таких товарно-матеріальних цінностей: 

Дата придбання 

Найменування товару 

Вага або кількість 

Ціна за од. товару 

Сума 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього: _______________________________________ грн ________ коп.
                                                        (сума прописом)
 

Голова комісії 

_______________________________
               (прізвище, ім'я, по батькові) 

Члени комісії 

_______________________________
               (прізвище, ім'я, по батькові) 

 

Довідка про взаємні розрахунки

______________________________________________________
(кому - найменування органу Державного казначейства України)
______________________________________________________
(кому - найменування органу виконавчої влади/назва бюджету)
______________________________________________________
(найменування органу виконавчої влади/назва бюджету)
______________________________________________________
(код бюджетної класифікації)
______________________________________________________
(назва області)

повідомляє, що на підставі рішення (найменування ради, що прийняла рішення) від "___" ____________ 20__ року N _____ (назва бюджету) за взаємними розрахунками передаються з (назва бюджету) кошти в сумі ______________ гривень у такі строки:

(тис. грн)

Строки 

Сума 

  

  

Вам необхідно при отриманні цієї довідки зробити бухгалтерські записи за такими балансовими рахунками:

Дебет 

Кредит 

Сума 

  

  

  

Доповнювальні вказівки

Додатки: на ___ аркушах.
 

  

Керівник 

________________________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового відділу)  

 
________________________________
(ініціали, прізвище) 

  

Перелік
бюджетних установ, організацій і заходів, які передаються на утримання з

______________________________________________________
(назва бюджету)
______________________________________________________
(кому - найменування органу Державного казначейства України)
______________________________________________________
(кому - найменування органу виконавчої влади/назва бюджету)
_______________________________________________________
(найменування органу виконавчої влади - розпорядника коштів
місцевого бюджету нижчого рівня/назва бюджету)
_______________________________________________________
(код бюджетної класифікації)
_______________________________________________________
(назва області)

(тис. грн)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

Найменування бюджетної установи, організації, закладу 

Місцезнаходження установи 

Річні призначення за кошторисом 

загальний фонд 

спеціальний фонд 

разом 

 

__________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України)
____________________________________
                                          (код)
________________________________________
                                     (назва бюджету) 

Оборотно-сальдова відомість за аналітичними рахунками на "___" ____________ 20__ року

Номер рахунку 

Сальдо на початок 

Обороти 

Сальдо на кінець 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

__________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України)
____________________________________
                                          (код)
________________________________________
                                     (назва бюджету) 

Сальдова відомість за аналітичними рахунками на "___" ____________ 20__ року

Номер рахунку 

Сальдо 

дебет 

кредит 

  

 
 
 

  

 

__________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України)
____________________________________
                                          (код)
________________________________________
                                     (назва бюджету) 

Звіт
про виконання місцевих бюджетів за доходами

за __________________ 20__ року
(число, місяць)

Група символів 

Символ 

Код класифікації доходів бюджету 

Надійшло 

за день 

наростаючим підсумком з початку року 

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

Начальник 

____________________ 

Головний бухгалтер 

____________________ 

Роз'яснення щодо порядку заповнення форми Звіту про виконання місцевих бюджетів за доходами

Перша колонка:

1-а група символів - ознака надходжень до загального фонду місцевого бюджету;

2-а група символів - ознака надходжень до спеціального фонду місцевого бюджету;

3-я група символів - надходження, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами;

4-а група символів - надходження, що підлягають розподілу між рівнями бюджетів;

5-а група символів - надходження, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу.

Друга колонка:

1 - 5-а групи символів - символи видів доходів.

Третя колонка:

Коди згідно з класифікацією доходів бюджету з додатка 1 до наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 "Про бюджетну класифікацію та її запровадження" (із змінами).

Четверта колонка:

1 - 5-а групи символів - суми надходжень за день за відповідними аналітичними рахунками з урахуванням повернень;

Усього - загальні надходження за день за кожною 1 - 5-ю групою символів.

П'ята колонка:

Дані колонки 5 Звіту про виконання місцевого бюджету за доходами за попередній операційний день плюс дані колонки 4 за день складання Звіту про виконання місцевих бюджетів за доходами.

 

__________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України)
____________________________________
                                          (код)
________________________________________
                                     (назва бюджету) 

Звіт
про виконання місцевих бюджетів за видатками

за __________________ 20__ року
(число, місяць)

N
з/п 

КПК 

КЕКВ 

Сума за день 

Сума з початку року 

  

  

  

  

  

Начальник 

____________________ 

Головний бухгалтер 

____________________ 

____________

Опрос