Идет загрузка документа (546 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил взаимоотношений между Государственным предприятием "Національна енергетична компанія "Укренерго" и субъектами (объектами) электроэнергетики в условиях параллельной работы в составе Объединенной энергетической системы Украины

Министерство топлива и энергетики
Приказ, Правила от 02.06.2008 № 303
редакция действует с 29.11.2016

Про затвердження Правил взаємовідносин між Державним підприємством "Національна енергетична компанія "Укренерго" та суб'єктами (об'єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об'єднаної енергетичної системи України

Наказ Міністерства палива та енергетики України
від 2 червня 2008 року N 303

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 липня 2008 р. за N 673/15364

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
 від 16 квітня 2014 року N 306
,
 від 17 жовтня 2016 року N 656

Відповідно до статті 7 Закону України "Про електроенергетику" та Положення про Міністерство палива та енергетики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1540, з метою вдосконалення взаємодії Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" та суб'єктів (об'єктів) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об'єднаної енергетичної системи України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила взаємовідносин між Державним підприємством "Національна енергетична компанія "Укренерго" та суб'єктами (об'єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об'єднаної енергетичної системи України (далі - Правила), що додаються.

2. Департаменту з питань електроенергетики (Меженний С. Я.) у порядку та в терміни, встановлені чинним законодавством, подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Ці Правила набувають чинності через 90 днів від дати державної реєстрації наказу.

3. Державному науково-дослідному, проектно-вишукувальному технологічному інституту з перспектив розвитку енергетики "Енергоперспектива" (Головатюк П. М.) після державної реєстрації внести Правила до реєстру і комп'ютерного банку даних чинних нормативних документів Мінпаливенерго в установленому порядку.

4. Державному підприємству "Національна енергетична компанія "Укренерго" (Ущаповський К. В.) забезпечити видання необхідної кількості примірників Правил та їх надходження енергетичним компаніям та підприємствам відповідно до замовлень.

5. Наказ Мінпаливенерго від 21.03.2008 N 155 "Про затвердження та надання чинності нормативному документу "Взаємовідносини між Державним підприємством "Національна енергетична компанія "Укренерго" та суб'єктами (об'єктами) електроенергетики України в умовах паралельної роботи в складі Об'єднаної енергетичної системи України. Правила" визнати таким, що втратив чинність.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лучнікова В. А.

 

Міністр 

Ю. Продан 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. Ващенко
 

Заступник Міністра
промислової політики України
 

 
В. В. Севернюк
 

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України
 

 
Ю. Г. Кравченко
 

Голова (Член) Національної
комісії регулювання
електроенергетики України
 

 
 
С. Дунайло
 

 

ПРАВИЛА
ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" ТА СУБ'ЄКТАМИ (ОБ'ЄКТАМИ) ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ В УМОВАХ ПАРАЛЕЛЬНОЇ РОБОТИ В СКЛАДІ ОБ'ЄДНАНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

(У тексті Правил посилання на додатки 5 - 15 замінено посиланнями відповідно на додатки 6 - 16 згідно з наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 16 квітня 2014 року N 306)

(У тексті Правил та додатках до них абревіатуру "ЕЕС" замінено абревіатурою "ЕС"; слово "Мінпаливенерго" замінено словом "Міненерговугілля"; слова "суб'єкти підприємницької діяльності" в усіх відмінках та числах замінено словами "суб'єкти господарювання" у відповідних відмінках та числах; слова "оперативне керування" в усіх відмінках та числах замінено словами "оперативне управління" у відповідних відмінках та числах; цифри та слово "154 кВ" замінено цифрами та словом "150 кВ"; слова "передавання електричної енергії" в усіх відмінках та числах замінено словами "передача електричної енергії" у відповідних відмінках та числах згідно з наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 16 квітня 2014 року N 306)

Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання України незалежно від їх підпорядкування та форми власності, об'єкти електроенергетики яких здійснюють паралельну роботу в складі Об'єднаної енергетичної системи України чи її відокремленої частини, а також орган, що здійснює функції управління, регулювання та державного нагляду (контролю) в електроенергетиці. Ці Правила регулюють оперативно-технологічні відносини, що виникають між ДП "НЕК "Укренерго" і його відокремленими підрозділами (електроенергетичними системами) та суб'єктами (об'єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об'єднаної енергетичної системи України.

(преамбула у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

I. Терміни та визначення понять

У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

абсолютне обмеження потужності - обмеження активної потужності до наперед заданого ліміту потужності;

альтернативна енергетика - сфера енергетики, що забезпечує вироблення електричної, теплової та механічної енергії з альтернативних джерел енергії;

альтернативні джерела енергії - відновлювані джерела енергії, до яких належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів та вторинні енергетичні ресурси, до яких належать доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного енергетичного потенціалу технологічних процесів;

відокремлена частина Об'єднаної енергетичної системи України - сукупність електростанцій чи окремих генераторів електростанцій та електричні мережі, які розміщуються на території України і працюють окремо від основної мережі Об'єднаної енергетичної системи України у зв'язку з технологічною необхідністю або технічною неможливістю паралельної роботи;

дельта-обмеження - обмеження доступної активної потужності на задану у відносних одиницях величину (дельту);

договір про паралельну роботу - договір, який встановлює правила взаємодії та врегульовує оперативно-технологічні взаємовідносини між ДП "НЕК "Укренерго" та суб'єктом електроенергетики України в умовах паралельної роботи його об'єктів у складі Об'єднаної енергетичної системи України;

електроенергетична система - відокремлений підрозділ ДП "НЕК "Укренерго", який діє на підставі Положення, затвердженого керівником ДП "НЕК "Укренерго", і виконує експлуатацію магістральних, міждержавних (на території України) електричних мереж та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління режимами виробництва, передачі та розподілу електричної енергії на території регіонів (областей) України, підпорядкованих йому в частині централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;

енергосистема - сукупність електростанцій, електричних і теплових мереж, інших об'єктів електроенергетики, які об'єднані спільним режимом виробництва, передачі та розподілу електричної і теплової енергії та територіально розміщені в регіоні України, підпорядкованому в частині централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління режимом роботи одній електроенергетичній системі ДП "НЕК "Укренерго";

Об'єднана енергетична система України (далі - ОЕС України) - сукупність електростанцій, електричних і теплових мереж, інших об'єктів електроенергетики, які об'єднані спільним режимом виробництва, передачі та розподілу електричної і теплової енергії при централізованому управлінні цим режимом у межах України;

об'єкт альтернативної енергетики - енергогенеруюче та інше обладнання, що виробляє енергію за рахунок використання альтернативних джерел енергії, частка яких становить не менш як 50 відсотків від встановленої потужності всіх задіяних на об'єкті джерел енергії;

об'єкт диспетчеризації - устаткування електричних станцій та підстанцій, ліній електропередачі, пристрої релейного захисту, протиаварійної автоматики, збудження, системи автоматичного регулювання частоти і перетоків потужності, засоби автоматизованого обліку електроенергії, засоби автоматизованих систем диспетчерського управління, що перебувають в оперативному підпорядкуванні диспетчерського персоналу, відповідно до багаторівневої структури централізованого ОДУ ОЕС України;

обмеження градієнта потужності - обмеження максимальної швидкості, з якою активну потужність ВЕС (СЕС) може бути змінено у разі зміни швидкості вітру (інтенсивності сонячної радіації) або зміни уставки абсолютного обмеження потужності;

оперативна команда - усна вказівка, яку віддає диспетчер вищого рівня організаційної структури централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління ОЕС України каналами телефонного зв'язку диспетчеру або оперативному персоналу нижчого рівня управління щодо виконання конкретних дій з управління режимами роботи ОЕС України та експлуатаційного стану об'єктів диспетчеризації. Вказівка вважається виконаною, якщо диспетчер одержав в усній формі каналами телефонного зв'язку повідомлення про її виконання від особи, яка вказівку отримала. Віддача команд та одержання повідомлень про їх виконання повинні фіксуватися пристроями автоматичного звукового (магнітного) запису;

оперативне відання об'єктом диспетчеризації - категорія оперативного підпорядкування об'єкта диспетчеризації, що передбачає організацію контролю за його станом чи режимом роботи оперативним персоналом, в оперативному віданні якого перебуває зазначений об'єкт диспетчеризації, шляхом надання відповідних дозволів або заборон на проведення технологічних операцій щодо зміни його стану або режиму роботи оперативному персоналу, в оперативному управлінні якого перебуває об'єкт диспетчеризації;

оперативне підпорядкування - оперативне управління чи оперативне відання;

оперативне розпорядження - письмове розпорядження керівників усіх рівнів організаційної структури централізованої диспетчерської системи оперативно-технологічного управління ОЕС України щодо зміни режимів роботи ОЕС України та експлуатаційного стану об'єктів диспетчеризації або внесення змін до затверджених чинних інструкцій, передане факсимільними або електронними засобами зв'язку;

оперативне управління об'єктом диспетчеризації - категорія оперативного підпорядкування об'єкта диспетчеризації, коли технологічні операції щодо зміни його стану чи режиму роботи вимагають координації підлеглого оперативного персоналу та здійснюються або безпосередньо оперативним персоналом, в оперативному управлінні якого перебуває об'єкт диспетчеризації, або за його командою. Оперативне управління здійснюється після одержання дозволу від оперативного персоналу, у віданні якого перебуває вищезазначений об'єкт управління;

паралельна робота об'єктів електроенергетики - спільна синхронна робота об'єктів електроенергетики (електричних станцій та електричних мереж) для забезпечення електричною енергією споживачів при централізованому диспетчерському (оперативно-технологічному) управлінні режимом їх роботи;

положення про оперативно-технологічні відносини - документ, що є невід'ємним додатком до договору про паралельну роботу, який регулює оперативно-технологічні відносини між ДП "НЕК "Укренерго", ЕС, ЕПК, ЕГК і об'єктами електроенергетики (приєднаними до мережі) у частині забезпечення диспетчерського (оперативно-технологічного) управління під час підготовки і ведення нормального та ремонтного режимів, виведення обладнання з роботи чи резерву та введення його в роботу, вибору уставок спрацювання для пристроїв релейного захисту та протиаварійної автоматики, спільної експлуатації пристроїв телемеханіки, зв'язку, засобів диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, ведення єдиної технічної політики у частині питань науково-технічного забезпечення надійного та сталого функціонування ОЕС України, перспективи розвитку;

точка загального приєднання - точка електричної мережі загального призначення, до якої приєднують лінію видавання потужності електростанції і до якої приєднані або можуть бути приєднані інші електростанції або споживачі.

(розділ І у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

II. СКОРОЧЕННЯ

У цих Правилах застосовано такі скорочення:

АЕС 

- атомна електрична станція; 

АВВП 

- автоматика виділення власних потреб; 

АЛАР 

- автоматика ліквідації асинхронного режиму; 

АРС 

- автоматика розвантаження станції; 

АРЗ 

- автоматичне регулювання збудження; 

АСДУ 

- автоматизована система диспетчерського управління; 

АСОЕ 

- автоматична система обліку електричної енергії; 

АЧР 

- автоматичне частотне розвантаження; 

ВЕС 

- вітрова електрична станція; 

ВРУ 

- відкрита розподільча установка; 

ГАЕС 

- гідроакумулююча електрична станція; 

ГЕС 

- гідравлічна електрична станція; 

ДС 

- диспетчерська служба; 

ДУ

- диспетчерське управління;

ДЧОРЕ 

- Договір між членами оптового ринку електричної енергії

ЕГК 

- енергогенеруюча компанія; 

ЕС 

- електроенергетична система; 

ЕПК 

- енергопостачальна компанія; 

 

- абзац виключено

ЗДТУ 

- засоби диспетчерсько-технологічного управління; 

ІР 

- імпульсне розвантаження; 

МЕМ 

- магістральні електричні мережі; 

ОВ 

- обхідний вимикач; 

ОДУ  

- диспетчерське (оперативно-технологічне) управління; 

ОДС 

- оперативно-диспетчерська служба; 

ОЕС 

- об'єднана енергетична система; 

ОІК 

- обчислювально-інформаційний комплекс; 

ОП 

- обмеження потужності; 

ОРЕ 

- оптовий ринок електричної енергії; 

ОТ

- обчислювальна техніка;

ПА 

- протиаварійна автоматика; 

ПЛ 

- повітряна лінія електропередачі; 

ПС 

- підстанція; 

ПТК 

- програмно-технічний комплекс; 

РЗ 

- релейний захист; 

САВН 

- спеціальна автоматика вимкнення навантаження; 

САРЧП 

- система автоматичного регулювання частоти і потужності; 

СЕС

- сонячна електрична станція;

СМПР 

- система моніторінгу перехідних режимів; 

СРЗА 

- служба релейного захисту та автоматики; 

СРТ 

- система регулювання турбін; 

ТЕС 

- теплова електрична станція; 

ТЕЦ 

- теплова електроцентраль; 

ТЗП

- точка загального приєднання;

ТН 

- трансформатор напруги; 

ТС 

- трансформатор струму; 

УТДУ

- утилізаційна турбодетандерна установка;

ЦДС 

- центральна диспетчерська служба; 

ЧАПВ 

- частотне автоматичне повторне вмикання; 

ЧД 

- черговий диспетчер; 

ШЗВ 

- шиноз'єднувальний вимикач. 

(розділ ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

III. ПАРАЛЕЛЬНА РОБОТА ОБ'ЄКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ В СКЛАДІ ОБ'ЄДНАНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

3.1. Загальні положення

3.1.1. В електроенергетиці України діє єдина централізована диспетчерська система ОДУ виробництвом, передаванням та постачанням електричної енергії з урахуванням режимів централізованого теплопостачання. Централізована диспетчерська система об'єднує роботу всіх рівнів ОДУ, що діють в ОЕС України.

Централізоване диспетчерське управління поширюється на всі суб'єкти господарювання електроенергетики, об'єкти яких підключені до ОЕС України.

Усі суб'єкти (об'єкти) електроенергетики незалежно від їх підпорядкування та форми власності повинні виконувати вимоги нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів Міненерговугілля України, відповідних положень та інструкцій ДП "НЕК "Укренерго" для забезпечення централізованого ОДУ та надійної і сталої роботи ОЕС України.

(абзац третій пункту 3.1.1 глави 3.1 у редакції наказу Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

Забезпечення надійного функціонування ОЕС України, стабільної паралельної роботи енергетичних об'єктів України, запобігання порушенням нормального режиму роботи ОЕС України і аваріям системного значення, дотримання вимог щодо енергетичної безпеки України здійснюються шляхом дотримання критеріїв та меж надійної і безпечної експлуатації устаткування, умов стійкості ОЕС України та її елементів згідно з чинними нормативно-правовими актами і нормативно-технічними документами та безумовного виконання визначених Міненерговугіллям України, ДП "НЕК "Укренерго" протиаварійних заходів.

(пункт 3.1.1 глави 3.1 доповнено абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
 від 16.04.2014 р. N 306)

Особливості регулювання правових, економічних та організаційних відносин, пов'язаних з продажем електричної енергії з оптового ринку електричної енергії України на тимчасово окуповану територію, а також відносин, пов'язаних з виробництвом, передачею, розподілом, постачанням, купівлею, продажем і використанням електричної енергії на тимчасово окупованій території, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

(пункт 3.1.1 глави 3.1 доповнено абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
 від 16.04.2014 р. N 306)

3.1.2. В умовах паралельної роботи в складі ОЕС України суб'єкти (об'єкти) електроенергетики повинні керуватися Законом України "Про електроенергетику", ГКД 34.20.507-2003 "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила", затверджений наказом Міністерства палива та енергетики України від 13.06.2003 N 296, розпорядчими актами з цього питання Кабінету Міністрів України та інших державних органів влади, актами з організаційних і технічних питань функціонування ОЕС України, нормативними документами Міненерговугілля України, ДЧОРЕ, статутами, а також відповідними положеннями та інструкціями ДП НЕК "Укренерго" та ЕС з питань ОДУ ОЕС України.

3.1.3. Більшість об'єктів електроенергетики (електричні мережі, електричні станції та теплоелектроцентралі), розміщених на території України, незалежно від підпорядкування та форми власності суб'єктів господарювання, до складу яких вони входять, працюють паралельно в складі ОЕС України, за винятком тих об'єктів, які за технологічною необхідністю або через технічні причини працюють окремо від основної мережі ОЕС України.

(пункт 3.1.3 глави 3.1 у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

3.1.4. Надійна паралельна робота об'єктів електроенергетики у складі ОЕС України порівняно з їх роздільною роботою дає можливість:

підвищити надійність та економічність енергопостачання споживачів;

знизити потужність сумарної величини аварійного резерву, яка необхідна для сталої роботи ОЕС;

підвищити можливості маневрування енергоресурсами;

підвищити енергетичну безпеку України.

(пункт 3.1.4 глави 3.1 у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

3.1.5. Надійна та економічна робота ОЕС України забезпечується за рахунок:

дотримання встановлених критеріїв і меж надійності, безпечності та економічності експлуатації устаткування та функціонування ОЕС України в цілому;

паралельної роботи ОЕС України з енергосистемами суміжних держав;

розвитку енергетичних систем, електричних мереж та засобів регулювання перетоками електричної енергії в ОЕС України для забезпечення довгострокового і середньострокового попиту на електричну енергію;

регулювання перетоків лініями електропередачі міждержавних зв'язків;

первинного, вторинного та третинного регулювання частоти та потужності енергоблоків.

(главу 3.1 доповнено новим пунктом 3.1.5 згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306
,
 у зв'язку з цим пункт 3.1.5 вважати пунктом 3.1.6
)

3.1.6. Основний принцип організації паралельної роботи об'єктів електроенергетики в складі ОЕС України - це підпорядкування їх режиму роботи централізованому ОДУ.

3.1.7. ДП "НЕК "Укренерго" та його відокремлені підрозділи - ЕС разом із суб'єктами (об'єктами) електроенергетики проводять єдину технічну політику, регламентовану чинними нормативно-правовими актами і нормативно-технічними документами Міненерговугілля України.

Єдина технічна політика у частині питань науково-технічного забезпечення надійного та сталого функціонування ОЕС України поширюється на всіх суб'єктів (усі об'єкти) електроенергетики, що працюють у паралельному режимі в складі ОЕС України. Суб'єкти (об'єкти) електроенергетики погоджують виконання робіт з проектування, будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації, ремонту, реконструкції та виведення з експлуатації основного обладнання електричних станцій та мереж, засобів та систем їх автоматичного регулювання і керування, а також комплексів РЗ і ПА та засобів АСДУ і ЗДТУ з ЕС ДП "НЕК "Укренерго" та генеральним проектувальником, якщо це обладнання перебуває в оперативному віданні чи оперативному управлінні.

(главу 3.1 доповнено пунктом 3.1.7 згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

3.2. Учасники паралельної роботи в складі Об'єднаної енергетичної системи України

3.2.1. Учасниками паралельної роботи в складі ОЕС України є електричні станції: АЕС, ТЕС, ГЕС, ГАЕС, ВЕС, СЕС, УТДУ, ТЕЦ, кваліфіковані когенераційні установки, МЕМ і місцеві (локальні) електричні мережі.

Переліки учасників паралельної роботи складають і коригують ДП "НЕК "Укренерго" та відокремлені підрозділи з функціями централізованого ОДУ електроенергетичними системами ДП "НЕК "Укренерго". Зразки форм переліків об'єктів і суб'єктів електроенергетики України, які здійснюють роботу в складі ОЕС України в умовах паралельної роботи, наведені в додатках 1 - 7.

Крім суб'єктів (об'єктів) електроенергетики, наведених у додатках 1 - 7, паралельну роботу в складі ОЕС України здійснюють також окремі самостійні суб'єкти електроенергетики України з виробництва електричної енергії або об'єкти електроенергетики в складі суб'єктів господарської діяльності України.

Паралельну роботу в складі ОЕС України також можуть здійснювати окремі електричні станції (турбогенератори чи блоки цих станцій) та електричні мережі відокремлених частин ОЕС України.

(пункт 3.2.1 глави 3.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
 від 16.04.2014 р. N 306,
 у редакції наказу Міністерства енергетики та
 вугільної промисловості України від 17.10.2016 р. N 656)

3.2.2. Суб'єкти електроенергетики, які мають об'єкти, що здійснюють паралельну роботу в складі ОЕС України, в передбачених законодавством випадках повинні:

(абзац перший пункту 3.2.2 глави 3.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
 від 16.04.2014 р. N 306)

- мати відповідну ліцензію Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на право здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії, комбінованого виробництва теплової і електричної енергії, передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, постачання електричної енергії;

(абзац другий пункту 3.2.2 глави 3.2 у редакції наказу Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

- підписати ДЧОРЕ;

(абзац третій пункту 3.2.2 глави 3.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
 від 16.04.2014 р. N 306)

- підписати договір з ДП "Енергоринок" на купівлю-продаж електричної енергії (для виробників і постачальників електричної енергії) або на централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління та передачу електричної енергії МЕМ і міждержавними електромережами (для ДП НЕК "Укренерго");

- підписати договір про паралельну роботу та положення про оперативно-технологічні відносини з ДП НЕК "Укренерго" як з компанією, яка здійснює централізоване ОДУ ОЕС України.

(абзац п'ятий пункту 3.2.2 глави 3.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
 від 16.04.2014 р. N 306)

Крім того, об'єкти електроенергетики суб'єктів, що здійснюють паралельну роботу в складі ОЕС України, повинні підписати положення про оперативно-технологічні відносини з відповідною ЕС ДП НЕК "Укренерго" згідно з діючою структурою централізованого ОДУ.

3.3. Організація паралельної роботи

3.3.1. Паралельна робота об'єктів електроенергетики України в складі ОЕС України (відокремленої частини ОЕС України) забезпечується шляхом централізованого ОДУ виробництвом, передаванням і розподілом електричної енергії з урахуванням умов роботи ОРЕ України (для членів ОРЕ України).

3.3.2. Централізоване ОДУ ОЕС України організоване за ієрархічною структурою, що передбачає розподіл функцій оперативного управління між окремими рівнями, а також обов'язкову підпорядкованість нижчих рівнів оперативного управління вищим і поширюється на всі суб'єкти господарювання електроенергетики України, які мають об'єкти електроенергетики, підключені до ОЕС України (відокремленої частини ОЕС України).

(пункт 3.3.2 глави 3.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

3.3.3. Централізоване ОДУ ОЕС України призначене для цілодобового постійного виконання таких завдань:

(абзац перший пункту 3.3.3 глави 3.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
 від 16.04.2014 р. N 306)

- планування та оперативне управління потужностями електростанцій України з урахуванням режимів централізованого теплопостачання та умов роботи ОРЕ України (для членів ОРЕ України);

- планування та контроль за додержанням нормального режиму роботи ОЕС України;

- запобігання аварійним ситуаціям і ліквідація їх наслідків у ОЕС України підтримкою необхідного балансу потужності та енергії, забезпечення надійного і сталого функціонування ОЕС України та її паралельної роботи з ЕС інших держав;

- розроблення і контроль за впровадженням нових систем РЗ і ПА, АСОЕ, а також засобів зв'язку і диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;

(абзац п'ятий пункту 3.3.3 глави 3.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
 від 16.04.2014 р. N 306)

- нагляд за експлутацією систем РЗ і ПА, АСОЕ, АСДТУ і ЗДТУ.

(абзац шостий пункту 3.3.3 глави 3.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
 від 16.04.2014 р. N 306)

Учасники паралельної роботи в складі ОЕС України одночасно з виконанням вимог щодо централізованого ОДУ ОЕС України також виконують завдання з оперативного управління щодо забезпечення узгодженої роботи окремих об'єктів електроенергетики енергогенеруючих компаній, електропередавальних організацій та енергопостачальників (залежно від умов здійснення ліцензійної діяльності), а саме:

(абзац сьомий пункту 3.3.3 глави 3.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
 від 16.04.2014 р. N 306)

- розроблення та ведення нормальних і ремонтних режимів роботи електростанцій, магістральних і розподільчих мереж, які забезпечують задані умови енергопостачання споживачів;

- виконання вимог щодо забезпечення якості електричної енергії і тепла;

- режимне забезпечення економічності роботи ОЕС України та ЕС, об'єктів електроенергетики за раціонального використання енергоресурсів, дотримання режимів споживання електричної енергії;

- запобігання і ліквідація технологічних порушень під час виробництва, передачі та розподілу електричної та теплової енергії;

(абзац одинадцятий пункту 3.3.3 глави 3.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
 від 16.04.2014 р. N 306)

- здійснення оперативного обслуговування і контролю за роботою пристроїв РЗ і ПА, АСДУ і ЗДТУ.

Виконання вимог щодо централізованого ОДУ ОЕС України є пріоритетним для кожного з рівнів структури ОДУ.

3.3.4. Функції централізованого ОДУ ОЕС України виконує державне підприємство, що здійснює управління в електроенергетиці, - ДП НЕК "Укренерго" та його відокремлені структурні підрозділи - ЕС. Централізоване диспетчерське ОДУ поширюється на суб'єкти господарювання, об'єкти електроенергетики яких підключені до ОЕС України.

3.3.5. Функції централізованого ОДУ ОЕС України ДП "НЕК "Укренерго" здійснює через багаторівневу організаційну структуру оперативно-диспетчерського управління ОЕС України від рівня ДП "НЕК "Укренерго" до рівня енергопостачальних компаній та електростанцій системного значення енергогенеруючих компаній (ТЕС з енергоблоками, АЕС, ГЕС Дніпровського та Дністровського каскадів), яка визначається ДП "НЕК "Укренерго" як органом вищого рівня ОДУ ОЕС України, уповноваженим Міненерговугілля України, і затверджується технічним керівником ДП "НЕК "Укренерго", відповідальним за централізоване ОДУ ОЕС України.

Структуру централізованого ОДУ на енергооб'єктах несистемного значення в енергогенеруючих та енергопостачальних компаніях або самостійних суб'єктах електроенергетики встановлює керівництво цих енергокомпаній (суб'єктів) з дотриманням вимог цих Правил і за узгодженням з відокремленими підрозділами з функціями централізованого ОДУ електроенергетичними системами ДП "НЕК "Укренерго".

Зразки форм чотирьох складових багаторівневої структури ОДУ ОЕС України наведені в додатках 8 - 11:

централізована диспетчерська система оперативно-технологічного управління режимом роботи МЕМ і міждержавних електричних мереж ОЕС України (додаток 8);

централізована диспетчерська система оперативно-технологічного управління виробництвом електричної енергії електростанціями ЕГК в ОЕС України (додаток 9);

централізована диспетчерська система оперативно-технологічного управління виробництвом електричної енергії відокремленими ТЕЦ в ОЕС України (додаток 10);

централізована диспетчерська система оперативно-технологічного управління режимом роботи електричних мереж ЕПК (додаток 11).

(пункт 3.3.5 глави 3.3 у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 17.10.2016 р. N 656)

3.3.6. Багаторівнева структура централізованого ОДУ ОЕС України містить:

рівень ОЕС України - Оперативно-диспетчерське управління Оперативного департаменту ДП "НЕК "Укренерго";

рівень енергосистем - центральні диспетчерські служби ЕС ДП "НЕК "Укренерго";

рівень магістральних і міждержавних електричних мереж - ОДС або оперативно-диспетчерські групи МЕМ і оперативний персонал ПС напругою 220 кВ і вище;

рівень ЕГК - оперативний персонал енергогенеруючої компанії;

рівень електростанції - оперативний персонал електростанції;

рівень ЕПК - ДС енергопостачальної компанії.

(пункт 3.3.6 глави 3.3 у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

3.3.7. Пункт 3.3.7 виключено

(згідно з наказом Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306
,
 у зв'язку з цим пункти 3.3.8 - 3.3.15
 вважати відповідно пунктами 3.3.7 - 3.3.14
)

3.3.7. Взаємовідносини між різними рівнями структури ОДУ ОЕС України регламентуються відповідними інструкціями ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС).

(пункт 3.3.7 глави 3.3 у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

3.3.8. Основні принципи організації функціонування централізованого ОДУ ОЕС України:

- для обладнання електростанцій, електричних мереж, пристроїв РЗ і ПА, САРЧП, засобів АСДУ та АСОЕ ОЕС України установлено дві категорії диспетчерського підпорядкування - оперативне управління та оперативне відання;

(абзац другий пункту 3.3.8 глави 3.3 у редакції наказу Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

- ДП НЕК "Укренерго" та ЕС складають перелік ПЛ, обладнання електростанцій, електричних мереж, пристроїв РЗ і ПА, САРЧП, засобів АСДУ та АСОЕ, які перебувають в оперативному управлінні або оперативному віданні їх оперативного персоналу, і направляють його підпорядкованому оперативному персоналу на об'єкти електроенергетики для керівництва і використання в роботі;

(абзац третій пункту 3.3.8 глави 3.3 у редакції наказу Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

- усі дії (вимкнення, увімкнення, зміна навантаження) з обладнанням, підпорядкованим централізованому ОДУ, провадять за распорядженням (оперативне управління) або за дозволом (оперативне відання) диспетчера ДП НЕК "Укренерго" або диспетчера ЦДС ЕС;

- усі оперативні розпорядження (команди) ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) підлягають беззаперечному виконанню всіма суб'єктами господарювання, об'єкти електроенергетики яких підключені до ОЕС України, якщо вони не становлять загрози для життя людей, обладнання та не можуть призвести до втрати живлення власних потреб електростанції. Інформацію про відмову виконувати розпорядження оперативного персоналу вищого рівня оперативний персонал енергооб'єкта повинен довести до відома свого керівництва і оперативного персоналу, що віддав розпорядження, з поясненням причин своєї відмови, але якщо після цього від оперативного персоналу вищого рівня отримано підтвердження своєї команди, оперативний персонал енергооб'єкта зобов'язаний її виконати, крім команд, які загрожують здоров'ю та/або життю людей, пошкодженню обладнання, зниженню рівня безпеки ядерної установки АЕС, втратою живлення власних потреб електростанції або ПС.

(абзац п'ятий пункту 3.3.8 глави 3.3 у редакції наказу Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

3.3.9. Для виконання функцій централізованого ОДУ ОЕС України ЕС зобов'язані готувати для використання в роботі свого оперативного персоналу необхідну документацію, розпорядження та рекомендації стосовно:

(абзац перший пункту 3.3.9 глави 3.3 у редакції наказу Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

- підтримання збалансованого режиму роботи ОЕС України (ЕС);

- управління об'єктами диспетчеризації електростанцій і мереж, які перебувають в оперативному управлінні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕС);

(абзац третій пункту 3.3.9 глави 3.3 у редакції наказу Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

- попередження та ліквідації технологічних порушень режиму роботи ОЕС України (ЕС);

- забезпечення відповідності нормальних і ремонтних схем електричних з'єднань об'єктів електроенергетики ОЕС України, що перебувають в оперативному підпорядкуванні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕС), прийнятим режимам роботи ОЕС України;

(абзац п'ятий пункту 3.3.9 глави 3.3 у редакції наказу Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

- управління перемиканнями в електричних установках об'єктів електроенергетики ОЕС України на обладнанні та пристроях, які знаходяться в оперативному підпорядкуванні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕС);

(абзац шостий пункту 3.3.9 глави 3.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
 від 16.04.2014 р. N 306)

- організації функціонування комплексу технічних засобів із РЗ, ПА, ЗДТУ, АСДУ, АСОЕ, який забезпечує належне функціонування ОЕС України.

(абзац сьомий пункту 3.3.9 глави 3.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
 від 16.04.2014 р. N 306)

- абзац восьмий пункту 3.3.9 глави 3.3 виключено

(згідно з наказом Міністерства енергетики та
 вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

- абзац дев'ятий пункту 3.3.9 глави 3.3 виключено

(згідно з наказом Міністерства енергетики та
 вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306
,
 у зв'язку з цим абзаци десятий, одинадцятий
 вважати відповідно абзацами восьмим, дев'ятим
)

Виробничо-технологічні служби ДП "НЕК "Укренерго" та ЕС відповідно до своїх повноважень здійснюють згідно з нормативними документами, зазначеними в пункті 3.1.2 глави 3.1 цього розділу, керівництво і нагляд за експлуатацією режимних і протиаварійних систем регулювання, ПА, САРЧП та СМПР і РЗ на об'єктах ОЕС України.

(абзац восьмий пункту 3.3.9 глави 3.3 у редакції наказу Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

Абзац дев'ятий пункту 3.3.9 глави 3.3 виключено

(згідно з наказом Міністерства енергетики та
 вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

3.3.10. Взаємовідносини між різними рівнями централізованої диспетчерської системи ОДУ ОЕС України базуються на відданні оперативних розпоряджень та виданні дозволів вищими рівнями управління нижчим.

3.3.11. Усі рівні структури централізованого ОДУ повинні бути обладнані диспетчерськими пунктами (щитами управління), оснащені ЗДТУ, АСДУ, не менше ніж двома взаєморезервованими автоматизованими робочими місцями (АРМ), системами контролю і запису оперативних переговорів, а також документацією, необхідною для оперативних дій.

(пункт 3.3.11 глави 3.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
 від 16.04.2014 р. N 306)

3.3.12. Вищі рівні структури централізованого ОДУ повинні надавати нижчим рівням розроблені інструкції з ОДУ, ведення оперативних переговорів і записів ведення режиму, проведення перемикань і ліквідації технологічних порушень, а також надавати програми перемикань на обладнанні, що знаходиться в їх оперативному управлінні. Вимоги цих інструкцій потрібно враховувати під час розроблення відповідних інструкцій для нижчого рівня структури ОДУ.

3.3.13. Усі оперативні переговори, оперативно-диспетчерську документацію на всіх рівнях структури ОДУ ОЕС України потрібно вести із застосуванням єдиної загальновживаної спеціальної технічної термінології, типових розпоряджень, повідомлень і записів.

3.3.14. Суб'єкти господарювання, об'єкти електроенергетики яких підключені до ОЕС України, зобов'язані подавати до ДП НЕК "Укренерго" звіти та інформацію, які потрібні для забезпечення централізованого ОДУ.

IV. ДОГОВІР ПРО ПАРАЛЕЛЬНУ РОБОТУ ТА ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПЕРАТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ВІДНОСИНИ

4.1. Відповідно до вимог ГКД 34.20.507-2003 "Технічна експлуатація електричних станцій та мереж. Правила" паралельну роботу у складі ОЕС України суб'єкти (об'єкти) електроенергетики України всіх форм власності здійснюють на підставі договорів про паралельну роботу.

(пункт 4.1 у редакції наказу Міністерства енергетики та
 вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

4.2. Договір про паралельну роботу регламентує правові та технічні питання у взаємовідносинах між ДП НЕК "Укренерго" та суб'єктами (об'єктами) електроенергетики України в умовах їх паралельної роботи у складі ОЕС України.

Договір регулює правила взаємодії у взаємовідносинах сторін в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України згідно з діючою структурою централізованого ОДУ.

(пункт 4.2 доповнено абзацом другим згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

Договір має технічний характер і не регулює фінансово-економічні відносини, які виникають між сторонами.

(пункт 4.2 доповнено абзацом третім згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

Договори про паралельну роботу між ДП "НЕК "Укренерго" та суб'єктами електроенергетики розробляються на основі примірного договору, форму якого наведено в додатку 12 до цих Правил.

(пункт 4.2 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

4.3. Якщо суб'єкти господарювання з виробництва електричної енергії є власниками або користувачами обладнання встановленої потужності меншої, ніж 5 МВт, а для об'єктів альтернативної енергетики - меншої, ніж 10 МВт, або відповідно до пункту 1.12 глави 1 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.96 N 28, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.96 за N 417/1442 (зі змінами), реалізують електричну енергію постачальнику електричної енергії за регульованим тарифом або безпосередньо іншим споживачам у встановленому законодавством порядку, то ці суб'єкти господарської діяльності договір про паралельну роботу з ДП "НЕК "Укренерго" не укладають.

Якщо об'єкти електроенергетики цих суб'єктів господарювання підключені безпосередньо до електричної мережі ДП "НЕК "Укренерго", для врегулювання оперативно-технологічних відносин їх роботи в складі ОЕС України між ними та відповідною ЕС, у зоні оперативно-диспетчерського управління якої розташовані ці електричні мережі, оформлюється положення про оперативно-технологічні відносини.

(пункт 4.3 у редакції наказу Міністерства енергетики та
 вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

4.4. Суб'єкти господарювання, яким для виробництва електроенергії не потрібно отримувати ліцензію відповідно до вимог Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 08.02.96 N 3, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.04.96 за N 174/1199, та/або суб'єкти електроенергетики, що здійснюють господарську діяльність на підставі ліцензії на здійснення господарської діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, які працюють у паралельному режимі з ОЕС України, договір про паралельну роботу з ДП "НЕК "Укренерго" не укладають.

Оперативно-технологічні питання їх паралельної роботи з ОЕС України регламентуються відповідними положеннями про оперативно-технологічні відносини, що оформляються між ними та ЕПК, з електричними мережами яких вони працюють паралельно.

(пункт 4.4 у редакції наказу Міністерства енергетики та
 вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

4.5. Положення про оперативно-технологічні відносини між ДП "НЕК "Укренерго" та суб'єктами (об'єктами) електроенергетики України під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України є невід'ємною частиною договору про паралельну роботу.

(пункт 4.5 у редакції наказу Міністерства енергетики та
 вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

4.6. Положення про оперативно-технологічні відносини між ДП "НЕК "Укренерго" та суб'єктами електроенергетики України розробляються на основі примірних положень про оперативно-технологічні відносини, форми яких наведено в додатках 13 - 17 до цих Правил.

Особливості примірних положень про оперативно-технологічні відносини між електроенергетичною системою ДП "НЕК "Укренерго" та об'єктом у складі суб'єкта (відокремленим суб'єктом) електроенергетики України під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України для окремих груп суб'єктів (ТЕС, ТЕЦ, АЕС, ГЕС, ГАЕС, СЕС, ВЕС, УТДУ) наведено в додатку 18 до цих Правил.

(пункт 4.6 у редакції наказу Міністерства енергетики та
 вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

4.7. У положеннях про оперативно-технологічні взаємовідносини між ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) та суб'єктами (об'єктами) електроенергетики зазначається, що одночасно з виконанням централізованим ОДУ ОЕС України та оперативним управлінням магістральними електричними мережами ДП "НЕК "Укренерго" та його відокремлені підрозділи - ЕС разом із суб'єктами (об'єктами) електроенергетики впроваджують єдину технічну політику в частині забезпечення надійного та сталого функціонування ОЕС України.

(пункт 4.7 у редакції наказу Міністерства енергетики та
 вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

4.8. Пункт 4.8 виключено

(згідно з наказом Міністерства енергетики та
 вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306
,
 у зв'язку з цим пункти 4.9 - 4.16 вважати відповідно пунктами 4.8 - 4.15
)

4.8. Положення про оперативно-технологічні відносини регламентують питання взаємодії ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) з об'єктами електроенергетики в складі суб'єктів електроенергетики України або відокремленими суб'єктами електроенергетики в частині ОДУ, підготовки і ведення режиму, виведення обладнання в ремонт з роботи чи резерву та його введення в роботу, експлуатації електротехнічного обладнання, пристроїв РЗ і ПА, засобів телемеханіки, зв'язку, ЗДТУ, в умовах їх паралельної роботи в складі ОЕС України, а також в умовах роботи в складі відокремленої частини ОЕС України.

4.9. Договір та положення про паралельну роботу у складі ОЕС України між ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) та суб'єктами (об'єктами) електроенергетики укладаються таким чином:

договори про паралельну роботу та положення про оперативно-технологічні відносини з ДП "НЕК "Укренерго" укладають енергогенеруючі компанії;

договори та положення з ЕС ДП "НЕК "Укренерго" укладають: енергопостачальні компанії, відокремлені ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, ГАЕС, ВЕС, СЕС та УТДУ, що не входять до складу енергогенеруючих і енергопостачальних компаній, а також суб'єкти господарської діяльності України, які не є суб'єктами господарської діяльності з виробництва електричної енергії, але мають у своєму складі об'єкти електроенергетики (ТЕЦ), за умови їх паралельної роботи у складі ОЕС України, і перебувають у зоні оперативно-диспетчерського управління ЕС;

положення з ЕС ДП "НЕК "Укренерго" також підписують електростанції, що входять до складу енергогенеруючих компаній і перебувають у зоні оперативно-диспетчерського управління електроенергетичної системи.

(пункт 4.9 у редакції наказу Міністерства енергетики та
 вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

4.10. ДП "НЕК "Укренерго" та суб'єкти (об'єкти) електроенергетики України під час укладання договорів про паралельну роботу та підписання положень про оперативно-технологічні відносини мають право за узгодженням сторін вносити до них зміни та доповнення з огляду на місцеві умови, але якщо вони не суперечать основним положенням цих Правил.

У разі змін до чинного законодавства України сторони вносять до договору відповідні зміни, необхідні для усунення суперечностей.

(пункт 4.10 у редакції наказу Міністерства енергетики та
 вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

4.11. Договори про паралельну роботу та положення про оперативно-технологічні відносини потрібно переглядати за необхідності (у разі структурних змін у галузі, змін у структурі централізованого ОДУ, законодавстві України тощо), але не рідше ніж один раз на п'ять років.

(пункт 4.11 у редакції наказу Міністерства енергетики та
 вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

4.12. Усі учасники, які працюють в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України, забезпечують обов'язкове виконання нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів Міненерговугілля України, інструкцій ДП "НЕК "Укренерго" з питань ОДУ, стандартів операційної безпеки функціонування ОЕС України, правил ОРЕ, а також приписів, розпоряджень ДП "НЕК "Укренерго" та органів державного нагляду (контролю).

(пункт 4.12 у редакції наказу Міністерства енергетики та
 вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

4.13. Міненерговугілля України разом з ДП "НЕК "Укренерго" розробляє механізм та процедуру нагляду і контролю (моніторингу) суб'єктів (об'єктів) електроенергетики у складі ОЕС України, які мають договори про паралельну роботу або положення про оперативно-технологічні відносини (у передбачених цими Правилами випадках).

(пункт 4.13 у редакції наказу Міністерства енергетики та
 вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

4.14. При невиконанні вимог цих Правил суб'єктами (об'єктами) електроенергетики за поданням ДП "НЕК "Укренерго" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, приймає рішення про застосування до цих суб'єктів (об'єктів) санкцій відповідно до чинного законодавства.

(пункт 4.14 у редакції наказу Міністерства енергетики та
 вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

4.15. За відсутності укладених договорів між ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) і суб'єктами (об'єктами) електроенергетики про паралельну роботу та положень про оперативно-технологічні відносини паралельна робота суб'єктів електроенергетики в складі ОЕС України згідно з ГКД 34.20.507-2003 не допускається.

(пункт 4.15 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

 

Директор
Департаменту з питань
електроенергетики
Мінпаливенерго України
 

 
 
 
С. Я. Меженний
 

 

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"

Відокремлена структурна одиниця з функціями ОДУ 

Відокремлені структурні підрозділи - МЕМ 

1. Донбаська ЕС 

Артемівські
Чайкінські
Маріупольські
Луганські 

2. Дніпровська ЕС 

Дніпропетровські
Криворізькі
Кіровоградські
Запорізькі 

3. Північна ЕС 

Харківські
Сумські
Полтавські 

4. Центральна ЕС 

Київські
Черкаські
Житомирські
Чернігівські 

5. Південно-Західна ЕС 

Вінницькі
Хмельницькі
Тернопільські
Чернівецькі 

6. Західна ЕС 

ПС 750 кВ З-У
Львівські
Стрийські
Рівненські
Волинські
Івано-Франківські
Закарпатські 

7. Південна ЕС 

Одеські
Миколаївські
Херсонські 

8. Кримська ЕС 

Джанкойські
Сімферопольські
Феодосійські 

 

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ"

Відокремлений підрозділ - АЕС 

1. Запорізька АЕС 

2. Хмельницька АЕС 

3. Рівненська АЕС 

4. Южно-Українська АЕС

5. Ташлицька ГАЕС 

6. Олександрівська ГЕС 

7. Донузлавська ВЕС

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

 

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГІДРОЕНЕРГО"

(додаток 3 у редакції наказу Міністерства енергетики та
 вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

 

ПЕРЕЛІК СУБ'ЄКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ - ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

(додаток 4 у редакції наказу Міністерства енергетики та
 вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

 

ПЕРЕЛІК СУБ'ЄКТІВ (ОБ'ЄКТІВ)
АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

N
з/п

Електростанція

Регіон
розташування

1

2

3

СЕС (5 МВт та більше)

1

ТОВ "Ренджи Тростянець"

Вінницька обл.

2

Сонячна електростанція "СЕ-1"

Закарпатська обл.

3

ТОВ "Сонячна Енергія ПЛЮС"

Закарпатська обл.

4

ПрАТ "НЕПТУН СОЛАР"

Миколаївська обл.

5

ТОВ "Соларенерго"

Херсонська обл.

6

ТОВ "Лиманська Енержі 1"

Одеська обл.

7

ТОВ "Лиманська Енержі 2"

Одеська обл.

8

ТОВ "Франко СОЛАР"

Одеська обл.

9

ТОВ "Франко Піві"

Одеська обл.

10

ТОВ "Дунайська СЕС-1" (Арцизька)

Одеська обл.

11

ТОВ "Дунайська СЕС-2"

Одеська обл.

12

ТОВ "Болград Солар"

Одеська обл.

13

СЕС "Роднікове"

Автономна Республіка Крим

14

ТОВ "Альфа СОЛАР"

Автономна Республіка Крим

15

ТОВ "Бета СОЛАР"

Автономна Республіка Крим

16

ТОВ "Гамма СОЛАР"

Автономна Республіка Крим

17

ПрАТ "Дельта СОЛАР"

Автономна Республіка Крим

18

ТОВ "Зета СОЛАР"

Автономна Республіка Крим

19

ТОВ "ОМАО СОЛАР"

Автономна Республіка Крим

20

ТОВ "ОРІОЛ СОЛАР"

Автономна Республіка Крим

21

ТОВ "ОСПРІЙ СОЛАР"

Автономна Республіка Крим

22

ТОВ "ОУЗІЛ СОЛАР"

Автономна Республіка Крим

23

ПрАТ "ОУЛ СОЛАР"

Автономна Республіка Крим

ВЕС

1

ВЕО "Вітроенергопром"

Донецька обл.

2

ТОВ "Вітряний парк Новоазовський"

Донецька обл.

3

Ботієвська ВЕС

Запорізька обл.

4

Очаківська ВЕС

Миколаївська обл.

5

Тузлівська ВЕС

Миколаївська обл.

6

Бахчисарайська ВЕС

Автономна Республіка Крим

7

Донузлавська ВЕС

Автономна Республіка Крим

8

Прісноводненська ВЕС

Автономна Республіка Крим

9

Сакська ВЕС

Автономна Республіка Крим

10

Тарханкутська ВЕС

Автономна Республіка Крим

11

Новоросійська ВЕС

Херсонська обл.

12

ТОВ "Сивашенергопром" (Сиваська ВЕС)

Херсонська обл.

(Правила доповнено новим додатком 5 згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306
,
 у зв'язку з цим додатки 5 - 15 вважати відповідно додатками 6 - 16
)

 

ПЕРЕЛІК СУБ'ЄКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ - ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

ЕПК

ЕПК

1

ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс"

23

ПАТ "Сумиобленерго"

2

ПАТ "Вінницяобленерго"

24

ВАТ "Тернопільобленерго"

3

ПАТ "Волиньобленерго"

25

АК "Харківобленерго"

4

ПАТ "ДТЕК "Дніпрообленерго"

26

ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"

5

ПАТ "ДТЕК "Донецькобленерго"

27

ПАТ "Хмельницькобленерго"

6

ПАТ "ДТЕК "ПЕМ-Енерговугілля"

28

ПАТ "Черкасиобленерго"

7

ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"

29

ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго"

8

ПАТ "Закарпаттяобленерго"

30

ПАТ "Чернігівобленерго"

9

ВАТ "Запоріжжяобленерго"

31

ДП "Південна залізниця"

10

ПАТ "Київенерго"

32

ДТГО "Південно-Західна залізниця"

11

ПАТ "Київобленерго"

33

ДП "Придніпровська залізниця"

12

ПАТ "Кіровоградобленерго"

34

ДП "Одеська залізниця"

13

ПАТ "ДТЕК "Крименерго"

35

ДТГО "Львівська залізниця"

14

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"

36

ДП "Донецька залізниця"

15

ПАТ "Львівобленерго"

37

ДП МОУ "102 ПЕМ"

16

ПАТ "Миколаївобленерго"

38

ДП "Регіональні електричні мережі"

17

ПАТ "ЕК Одесаобленерго"

39

ПрАТ "ПЕЕМ "Центральна енергетична компанія"

18

ПАТ "Полтаваобленерго"

40

ТзОВ "Затоцькі електричні мережі"

19

ПАТ "Прикарпаттяобленерго"

41

ТзОВ "Енергія - Новий Розділ"

20

ПАТ "Рівнеобленерго"

42

ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ"

21

ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"

43

ПрАТ "Східно-Кримська енергетична компанія"

22

ТОВ "ДТЕК "Високовольтні мережі"

44

КП "Міські електричні мережі"

(додаток 6 у редакції наказу Міністерства енергетики та
 вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

 

ПЕРЕЛІК СУБ'ЄКТІВ (ОБ'ЄКТІВ) ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ - ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЕЙ УКРАЇНИ

ТЕЦ 

  

ТЕЦ 

1. Білоцерківська ТЕЦ 

  

13. Миколаївська ТЕЦ 

2. Вінницька ТЕЦ - 1 

  

14. Новороздільська ТЕЦ 

3. Вінницька ТЕЦ - 4 

  

15. Новояворівська ТЕЦ 

4. Дарницька ТЕЦ 

  

16. Одеська ТЕЦ 

5. Дніпродзержинська ТЕЦ 

  

17. Охтирська ТЕЦ 

 

 

18. Севастопольська ТЕЦ

6. Зуївська ТЕЦ 

  

19. Сєверодонецька ТЕЦ 

7. Калуська ТЕЦ 

  

20. Сумська ТЕЦ 

8. Кам'янець-Подільська ТЕЦ 

  

21. Харківська ТЕЦ-2 (Есхар) 

9. Краматорська ТЕЦ 

  

22. Харківська ТЕЦ - 3 

10. Кременчуцька ТЕЦ 

  

23. Харківська ТЕЦ - 5 

11. Криворізька ТЦ 

  

24. Черкаська ТЕЦ 

12. Виключено

  

25. Чернігівська ТЕЦ 

13. Виключено

  

26. Херсонська ТЕЦ 

12. ТЕЦ Львівського МКП "Львівтеплоенерго" 

  

27. Шосткінська ТЕЦ 

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

 

СТРУКТУРА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СИСТЕМИ ОПЕРАТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕЖИМОМ РОБОТИ МАГІСТРАЛЬНИХ І МІЖДЕРЖАВНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ОБ'ЄДНАНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

 

СТРУКТУРА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СИСТЕМИ ОПЕРАТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯМИ ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ КОМПАНІЙ В ОБ'ЄДНАНІЙ ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

(додаток 9 у редакції наказу Міністерства енергетики та
 вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

 

СТРУКТУРА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СИСТЕМИ ОПЕРАТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЯМИ В ОБ'ЄДНАНІЙ ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

 

 

СТРУКТУРА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СИСТЕМИ ОПЕРАТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕЖИМОМ РОБОТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ КОМПАНІЙ

(додаток 11 у редакції наказу Міністерства енергетики та
 вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

 

ФОРМА ПРИМІРНОГО ДОГОВОРУ МІЖ ДП НЕК "УКРЕНЕРГО" ТА СУБ'ЄКТОМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ ПРО ПАРАЛЕЛЬНУ РОБОТУ В СКЛАДІ ОЕС УКРАЇНИ

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
між ДП НЕК "Укренерго" та суб'єктом електроенергетики України про паралельну роботу в складі ОЕС України

м. __________  

"___" ____________ 200_ р. 

ДП НЕК "Укренерго" в особі керівника ____________________, який діє на підставі __________, з одного боку, та суб'єкт електроенергетики України (далі - Суб'єкт) в особі керівника ____________________, який діє на підставі ____________, з другого боку, що спільно іменуються Сторонами, уклали цей договір про таке:

I. Предмет договору

Цим договором Сторони встановлюють правила взаємодії та врегульовують між собою організаційно-технічні питання у взаємовідносинах в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України згідно з діючою структурою централізованого ОДУ.

II. Загальні положення договору

2.1. Підставою для укладання цього договору є вимоги, зазначені в підпункті 13.1.12 ГКД 34.20.507-2003 "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила".

2.2. Цей договір має технічний характер і не розглядає фінансово-економічних відносин, які виникають між Сторонами під час паралельної роботи в складі ОЕС України.

2.3. Під час виконання умов цього договору Сторони беруть до уваги наявність і враховують дію положень таких документів:

2.3.1. Договір між ДП "Енергоринок" і ДП НЕК "Укренерго" про централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління ОЕС України та передача електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами від "___" ____________ 200_ N _______.

2.3.2. Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від "___" ____________ 200_ N _______ на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, що видана ДП НЕК "Укренерго". 

2.3.3. Договір між ДП "Енергоринок" і Суб'єктом на продаж-купівлю електричної енергії від "___" ____________ 200_ N _______.

2.3.4. Ліцензія НКРЕ від "___" ____________ 20___ N _______ на право здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії, комбінованого виробництва теплової і електричної енергії, передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, постачання, видана Суб'єкту. 

III. Обов'язки Сторін

3.1. Під час виконання умов цього договору необхідно керуватися "Правилами взаємовідносин між Державним підприємством "Національна енергетична компанія "Укренерго" і суб'єктами (об'єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об'єднаної енергетичної системи України".

3.2. Розробити, узгодити в установленому порядку та забезпечити виконання Положення про оперативно-технологічні відносини між ДП НЕК "Укренерго" і Суб'єктом під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України.

Керівники ДП "НЕК "Укренерго" та Суб'єкта, які підписують цей договір, можуть додатково доручити об'єктам Суб'єкта підписати з відповідними відокремленими підрозділами ДП "НЕК "Укренерго" положення про оперативно-технологічні відносини.

3.3. Забезпечувати виконання вимог нормативно-технічних документів, нормативно-правових актів та інструкцій Міненерговугілля України та ДП НЕК "Укренерго" стосовно питань ОДУ.

3.4. Виключено

3.4. У разі припинення дії цього договору для забезпечення безперебійного постачання електроенергії споживачам Суб'єкт зобов'язаний виконувати функції, передбачені Положеннями про оперативно-технологічні відносини між ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) та об'єктами електроенергетики Суб'єкта під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України, які є додатками до договору, до укладання нового договору із Суб'єктом чи вирішення питання його заміни у складі ОЕС України.

IV. Права Сторін

4.1. Сторони мають право ініціювати припинення дії цього договору за взаємним узгодженням чи в однобічному порядку, якщо одна із Сторін надішле іншій Стороні рекомендованим або цінним листом повідомлення про намір розірвати цей договір. У разі прийняття рішення щодо припинення дії договору Сторони повинні керуватися вимогами пункту 3.5 цього договору.

4.2. У разі порушення умов цього договору ДП НЕК "Укренерго" має право ініціювати перед Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, питання щодо зупинення або анулювання дії ліцензії, виданої Суб'єкту, на право здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії, комбінованого виробництва теплової і електричної енергії, передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, постачання електричної енергії.

V. Форс-мажорні обставини

5.1. Випадками форс-мажорних обставин є випадки непереборної сили, що спричиняють неможливість виконання однією із Сторін зобов'язань за цим договором.

5.2. За наявності форс-мажорних обставин Сторони звільняються від виконання зобов'язань за цим договором на термін дії форс-мажорних обставин до усунення їх наслідків.

5.3. Потерпіла Сторона негайно повинна повідомити іншу Сторону про подію, що оголошується форс-мажорною, та про вжиті заходи щодо усунення наслідків цієї події.

VI. Вирішення суперечок і розбіжностей

6.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають між Сторонами в процесі виконання договірних зобов'язань, вирішуватимуться переговорами.

6.2. Суперечки, не вирішені переговорами, підлягатимуть вирішенню в судовому порядку.

VII. Інші умови

7.1. Сторони погоджуються з тим, що в цей договір та його додатки в разі необхідності можна вносити зміни та доповнення за взаємною домовленістю.

7.2. У разі змін чинного законодавства України Сторони вносять до цього договору відповідні зміни, необхідні для усунення суперечностей.

7.3. У разі внесення змін до цього договору вони мають бути оформленими у вигляді додаткової угоди за підписами уповноважених осіб Сторін і скріпленими їх печатками.

У разі зміни поштових чи банківських реквізитів однієї зі Сторін остання зобов'язана письмово повідомити про це іншу Сторону протягом п'яти днів з дня такої зміни. Таке повідомлення, підписане уповноваженою особою і головним бухгалтером, стає частиною цього договору лише за умови безпосереднього його отримання іншою Стороною.

7.4. Цей договір має бути підписано у двох примірниках, по одному для кожної Сторони. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.

7.5. Права та обов'язки однієї зі Сторін за цим договором не дозволено передавати третій Стороні.

7.6. Виключено

7.7. Виключено

VIII. Термін дії договору

Цей договір набуває чинності з "___" ____________ 200_ року та діє до "___" ____________ 200_ року.

IX. Додатки

Після затвердження невід'ємною частиною договору є такі додатки:

9.1. Положення про оперативно-технологічні відносини між ДП НЕК "Укренерго" та Суб'єктом під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України.

9.2. Положення про оперативно-технологічні відносини між об'єктами електроенергетики Суб'єкта та відокремленими підрозділами ДП "НЕК "Укренерго" під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи у складі ОЕС України.

X. Місцезнаходження та реквізити Сторін

ДП НЕК "Укренерго": 

Суб'єкт: 

Місцезнаходження _________ 

Місцезнаходження ________ 

ЄДРПОУ _________________ 

ЄДРПОУ ________________ 

Телефон: __________________ 

Телефон: _________________ 

Факс: _____________________ 

Факс: ____________________ 

Керівник 

__________
      (підпис) 

________________
             (П. І. Б.) 

Керівник 

__________
      (підпис) 

________________
             (П. І. Б.) 

Погоджено: 

__________
      (підпис) 

________________
             (П. І. Б.) 

Погоджено: 

__________
      (підпис) 

________________
             (П. І. Б.) 

(додаток 12 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

 

ФОРМА ПРИМІРНОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПЕРАТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ВІДНОСИНИ МІЖ ДП НЕК "УКРЕНЕРГО" ТА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧОЮ КОМПАНІЄЮ ПІД ЧАС ЇХ ВЗАЄМОДІЇ В УМОВАХ ПАРАЛЕЛЬНОЇ РОБОТИ В СКЛАДІ ОЕС УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник
ДП НЕК "УКРЕНЕРГО"
_________________ /П. І. Б./
"___" ____________ 200_ р. 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник
енергогенеруючої компанії
_______________ /П. І. Б./
"___" ____________ 200_ р. 

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про оперативно-технологічні відносини між ДП НЕК "Укренерго" та енергогенеруючою компанією під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України

ПОГОДЖЕНО

Представник
ДП НЕК "Укренерго",
відповідальний за
оперативно-технологічні
питання
_________________ /П. І. Б./
"___" ____________ 200_ р. 

ПОГОДЖЕНО

Представник
енергогенеруючої компанії,
відповідальний за
оперативно-технологічні
питання
_________________ /П. І. Б./
"___" ____________ 200_ р. 

I. Загальні положення

1.1. Це Положення є невід'ємною частиною договору між ДП НЕК "Укренерго" та ЕГК про паралельну роботу в складі ОЕС України від "___" ____________ 200_ р. N _______.

1.2. Це Положення встановлює порядок оперативно-технологічних відносин між ДП НЕК "Укренерго" та ЕГК у частині централізованого ОДУ режимами роботи електростанцій ЕГК, експлуатації обладнання, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, засобів обліку та контролю якості електроенергії та обчислювальної техніки.

1.3. Це Положення складене на підставі Закону України "Про електроенергетику", ГКД 34.20.507-2003 "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила", Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 08.02.96 N 3 (із змінами), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.04.96 за N 174/1199, Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 11.10.96 N 152 (із змінами), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31.10.96 за N 637/1662, Правил взаємовідносин між Державним підприємством "Національна енергетична компанія "Укренерго" та суб'єктами (об'єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об'єднаної енергетичної системи України, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 02.06.2008 N 303, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 23.07.2008 за N 673/15364 (зі змінами), статутів ДП НЕК "Укренерго" і ЕГК.

1.4. Після підписання цього Положення керівниками ДП НЕК "Укренерго" та ЕГК його направляють у відповідні ЕС ДП НЕК "Укренерго" та на електростанції ЕГК згідно з діючою структурою централізованого ОДУ.

1.5. На підставі цього Положення ЕС ДП НЕК "Укренерго" і електростанції ЕГК розробляють і підписують відповідні Положення про двосторонні оперативно-технологічні відносини під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України, які не повинні суперечити цьому Положенню.

II. Організація централізованого ОДУ режимом роботи електростанцій

2.1. Організацію централізованого ОДУ режимом роботи електростанцій ЕГК у складі ОЕС України (відокремленої частини ОЕС України) здійснюють згідно зі структурою ОДУ.

Організаційну структуру централізованого ОДУ режимом роботи електростанцій ЕГК у складі ОЕС України (відокремленої частини ОЕС України) визначає ДП "НЕК "Укренерго".

2.2. Основні принципи функціонування централізованого ОДУ режимом роботи електростанцій ЕГК у складі ОЕС України (відокремленої частини ОЕС України)

2.2.1. Централізоване ОДУ режимом роботи електростанцій у реальному часі здійснює зміна ЧД ДП НЕК "Укренерго" через ЧД ЦДС ЕС або через ЧД (начальника зміни) ЕГК (для ПАТ "Укргідроенерго").

2.2.2. Керівний оперативний персонал у зміні електростанції - начальник зміни станції в оперативному відношенні підпорядкований ЧД ЦДС ЕС, у регіоні управління якого розміщується електростанція (згідно із структурою ОДУ ОЕС України). За відсутності на головному щиті управління електростанцією начальника зміни станції оперативні переговори з ЧД ЦДС ЕС веде начальник зміни електроцеху.

2.2.3. Диспетчер ДП НЕК "Укренерго" видає розпорядження оперативному персоналу електростанції через диспетчера ЦДС ЕС. Диспетчер ЦДС ЕС видає розпорядження начальнику зміни електростанції, а за його відсутності - начальнику зміни електроцеху. Розпорядження диспетчера ДП НЕК "Укренерго" оперативний персонал ЦДС ЕС і електростанції повинен виконувати негайно.

Якщо розпорядження суперечать вимогам технологічного регламенту експлуатації обладнання електростанції, начальник зміни повідомляє про це диспетчера ЦДС ЕС, а останній - диспетчера ДП НЕК "Укренерго".

Оперативний персонал електростанції несе повну відповідальність за виконання розпоряджень диспетчера ЦДС ЕС, а диспетчери ДП НЕК "Укренерго" і ЦДС ЕС - за обґрунтованість своїх розпоряджень.

При цьому оперативний персонал суворо дотримується вимог технічного регламенту з режиму роботи реакторної установки (для АЕС), включаючи можливе розвантаження та повну зупинку енергоблока без будь-яких попередніх узгоджень з диспетчером ЦДС ЕС.

2.2.4. Якщо начальнику зміни електростанції чи начальнику зміни електроцеху електростанції (начальнику зміни ЕГК) розпорядження диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" чи диспетчера ЦДС ЕС здається помилковим, він зобов'язаний зробити обґрунтоване заперечення, проте у випадку повторного підтвердження диспетчером розпорядження повинен виконати його, але в будь-якому випадку начальник зміни АЕС (головний інженер АЕС) має право і зобов'язаний прийняти рішення з режиму роботи АЕС та окремого обладнання, виходячи із ситуації і безумовного виконання вимог норм і правил з ядерної і радіаційної безпеки, технологічного регламенту, інструкцій, правил технічної експлуатації та інших нормативно-технічних документів.

2.2.5. Розпорядження диспетчера ДП НЕК "Укренерго" чи диспетчера ЦДС ЕС, що являють загрозу для життя людей, а також розпорядження, які можуть призвести до пошкодження обладнання, втрати живлення власних потреб чи повної зупинки електростанції, виконувати заборонено. Про свою відмову виконати таке розпорядження оперативний персонал електростанції зобов'язаний негайно повідомити диспетчера, який віддав це розпорядження, а також доповісти головному інженеру електростанції (технічному директорові) і зробити відповідний запис в оперативному журналі.

2.2.6. У разі виникнення на електростанції ситуації, яка вимагає розвантаження або відключення обладнання (загроза життю людей, пошкодження обладнання, відмова, аварія), воно повинно бути розвантажене або відключене оперативним персоналом згідно з вимогами інструкцій з попереднім, якщо це можливо, і з обов'язковим наступним повідомленням про це оперативно-диспетчерського персоналу вищого рівня. Після відключення і зупинки обладнання оформляється аварійна заявка із зазначенням причини й орієнтовного терміну ремонту чи зупинки енергоблоків електростанції, а начальник зміни електростанції негайно повідомляє про це диспетчера ЦДС ЕС і діє відповідно до вимог чинних інструкцій з експлуатації обладнання електростанції.

2.2.7. Розпорядження керівників ЕГК персоналу електростанції з питань, що стосуються експлуатації пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, засобів обліку та контролю якості електроенергії, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕС), потрібно попередньо узгоджувати з керівним персоналом ДП НЕК "Укренерго" або ЕС згідно з переліком обладнання електростанції щодо способу диспетчерського управління, складеним відповідно до пункту 2.3.1 цього Положення.

2.2.8. Начальник зміни електростанції зобов'язаний негайно повідомляти диспетчера ЦДС ЕС, а диспетчер ЦДС ЕС - диспетчера ДП НЕК "Укренерго" про вимкнення ПЛ та обладнання, спрацювання РЗ, лінійної автоматики та ПА, параметри аварійного режиму для визначення місць пошкодження на ПЛ, порушення нормальної роботи обладнання та пристроїв, які знаходяться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕС), а також про порушення режиму роботи основного і допоміжного генеруючого обладнання електростанції, які призвели чи можуть призвести до зниження її навантаження або порушення вимог безпечної експлуатації обладнання.

Надалі подання уточнювальної інформації про всі порушення в роботі устаткування здійснюється згідно з регламентом оперативних повідомлень щодо порушень у роботі підприємств паливно-енергетичного комплексу України.

2.2.9. Диспетчер ЦДС ЕС повинен негайно повідомляти начальника зміни електростанції про аварійне вимкнення ПЛ та обладнання ПС основної мережі ОЕС України, внаслідок якого, за умовами забезпечення стійкості, персонал електростанції повинен за командою диспетчера або самостійно знизити генеруючу потужність електростанції згідно з вимогами чинних інструкцій.

У випадку аварійних вимкнень за межами даної регіональної ЕС, які обмежують видачу потужності електростанції, термінову інформацію диспетчеру ЦДС ЕС надає диспетчер ДП НЕК "Укренерго".

Абзац третій підпункту 2.2.9 виключено

2.2.10. До основних функцій ЧД ДП НЕК "Укренерго", ЦДС ЕС і керівного оперативного персоналу електростанцій ЕГК належать:

- управління режимом роботи електростанцій у складі ОЕС України;

- управління устаткуванням, обладнанням, пристроями РЗ і ПА, ЗДТУ, установленими на електростанціях;

- попередження та ліквідація технологічних порушень у роботі електростанцій та ОЕС України;

- проведення оперативних перемикань в електричних установках електростанцій, на обладнанні, що знаходиться в оперативному управлінні або віданні диспетчерів ДП НЕК "Укренерго" та ЦДС ЕС згідно з інструкціями та положеннями, розробленими ДП НЕК "Укренерго" та ЕС і направленими на електростанції, виконання вимог яких обов'язкове для керівного оперативного персоналу електростанцій.

2.3. Порядок розроблення та введення в дію оперативної документації з централізованого ОДУ режимом роботи електростанцій ЕГК у складі ОЕС України (відокремленої частини ОЕС України)

2.3.1. Для кожної електростанції ЕГК ДП НЕК "Укренерго" розробляє і передає відповідній ЕС затверджений головним диспетчером ДП НЕК "Укренерго" перелік електротехнічного обладнання, турбогенераторів, котлів, реакторів АЕС, основного та допоміжного обладнання енергоблоків (включно з системами управління та регулювання), зупинка (вимкнення) якого знижує наявну або підвищує мінімальну потужність електростанції, перелік енергоблоків (генераторів), підключених до режимної автоматики регулювання перетоків активної потужності, автоматики виділення блоків на власні потреби, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, АСДУ, які знаходяться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго". ЕС доповнюють вищезазначений перелік обладнанням, яке знаходиться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ЦДС ЕС, і після затвердження його головним диспетчером ЕС направляють на електростанцію. З урахуванням переліку, одержаного від ЕС, на електростанції складають і затверджують технічним керівником свій перелік обладнання, який є єдиним документом, що встановлює оперативну підпорядкованість обладнання електростанції відповідно до рівня централізованого ОДУ для роботи електростанції в складі ОЕС України.

2.3.2. ЦДС ЕС надсилає на електростанції ЕГК комплект необхідних інструкцій і положень щодо ОДУ роботою електростанції у складі ОЕС України (ЕС) і забезпечує їх своєчасний перегляд та коригування.

Перелік цих інструкцій і положень є невід'ємним додатком до цього Положення.

2.3.3. Електростанції ЕГК щорічно надсилають в ЕС на погодження нормальні схеми з'єднань обладнання електростанції, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЦДС ЕС.

2.3.4. Електростанції ЕГК надають ЦДС ЕС:

- комплект інструкцій і регламентів роботи основного обладнання електростанцій і забезпечують їх своєчасний перегляд та коригування;

- паспортні дані, технічні характеристики СРТ і ПТК СРТ, АРЗ і систем збудження генераторів, безпосередньо генераторів, необхідні для розрахунків струмів короткого замикання і стійкості;

- експериментально зняті часові характеристики зміни потужності турбін у режимах "ІР" та "ІР+ОП" у разі подачі команд ПА на ПТК СРТ на розвантаження енергоблоків.

Перелік цих інструкцій і регламентів роботи є невід'ємним додатком до цього Положення.

2.4. Взаємодія електростанцій ЕГК та ЕС ДП НЕК "Укренерго" з підготовки керівного оперативного персоналу електростанцій та диспетчерів ЦДС ЕС

2.4.1. Перед допуском до дублювання на робочому місці вперше підготовлені начальник зміни станції і начальник зміни електроцеху повинні проходити в ЦДС ЕС ознайомлення з режимом роботи ЕС і співбесіду з керівниками ЦДС ЕС з питань оперативного управління обладнанням електростанції, що знаходиться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ЦДС ЕС. Результати співбесіди оформлюють протоколом, складеним у довільній формі, в якому відзначають професійну готовність (неготовність) кандидата на посаду начальника зміни станції або електроцеху до співпраці з диспетчером ЦДС ЕС.

2.4.2. Диспетчери ЦДС ЕС і ДП НЕК "Укренерго" можуть ознайомитись з особливостями роботи електростанцій ЕГК відповідно до програми, складеної керівниками ЦДС ЕС чи диспетчерської служби ДП НЕК "Укренерго" на підставі листа, надісланого технічному керівникові електростанції. Персонал електростанції забезпечує необхідні умови для ознайомлення (оформлення допуску на електростанцію за наявності в диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕС) необхідних документів, виділення для консультацій кваліфікованих фахівців).

III. Функції ДП НЕК "Укренерго" та ЕГК щодо забезпечення надійної паралельної роботи електростанцій у складі ОЕС України

3.1. Планування та ведення режиму роботи електростанцій ЕГК

3.1.1. У частині планування та ведення режиму роботи електростанцій ДП НЕК "Укренерго" виконує такі функції:

- планує та веде режим роботи електростанцій з виконанням вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації енергоблоків, наданих електростанціями;

- щодобово встановлює для електростанцій перелік енергоблоків, які повинні обов'язково знаходитись у роботі для забезпечення надійного режиму роботи основної мережі ОЕС України;

- розраховує максимально допустиму активну та реактивну потужність і задає уставки ПА розвантаження електростанцій АРС за умовами збереження стійкості;

- абзац п'ятий підпункту 3.1.1 виключено

- абзац шостий підпункту 3.1.1 виключено

- абзац сьомий підпункту 3.1.1 виключено

- абзац восьмий підпункту 3.1.1 виключено

- абзац дев'ятий підпункту 3.1.1 виключено

- визначає прогнозовані річні, квартальні, місячні обсяги виробництва електроенергії на електростанціях і потужності на годину максимального навантаження;

- погоджує технічні рішення щодо впровадження автоматики частотного виділення енергоблоків на збалансоване навантаження для забезпечення живлення власних потреб електростанції;

- приймає рішення за заявками на узгоджене виведення в ремонт (резерв) або введення в роботу основного і допоміжного устаткування з урахуванням заходів щодо ведення режиму, зміни параметрів настроювання пристроїв РЗ і ПА, АСДУ, ЗДТУ, АСОЕ;

- разом з ДП "Енергоринок" затверджує складені останнім відповідно до Правил оптового ринку електричної енергії України (додаток 2 до ДЧОРЕ) від 15.11.96 добові погодинні графіки активного навантаження та резерву потужності на електростанціях;

- погоджує схеми з'єднань обладнання електростанцій ЕГК, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЦДС ЕС, для нормальних і ремонтних режимів;

- розробляє і подає до електростанцій інструкції з ОДУ режимом роботи ОЕС України;

- взаємодіє з ЕГК у разі модернізації, заміни і введення нового обладнання, управління, моніторингу пристроїв РЗ та ПА і ЗДТУ, АСОЕ, що передаються в управління чи ведення регіональної ЕС;

- видає завдання та обробляє дані контрольних вимірювань у визначених обсягах;

- погоджує технічні завдання на розробку передпроектної документації щодо зміни потужності, реконструкції схеми видачі потужності електростанції.

3.1.2. Терміни, форми подання та обсяг даних, необхідних ДП НЕК "Укренерго" для виконання ЕС робіт з планування та ведення режиму роботи електростанцій у складі ОЕС України, визначаються для електростанцій ЕГК відповідною ЕС.

3.1.3. У частині планування та ведення режиму роботи електростанцій ЕГК виконує такі функції:

- забезпечує виконання заходів, необхідних для надійної паралельної роботи своїх електричних станцій у складі ОЕС України;

- подає в обов'язковому порядку до ЕС ДП НЕК "Укренерго" для кожного розрахункового періоду наступної доби (період тривалістю 60 хв., який починається в момент початку кожної відлікової години доби і закінчується в момент початку наступної години, не включаючи її) значення максимальної та мінімальної робочих потужностей на всі енергоблоки, які знаходяться в роботі і резерві;

- організовує забезпечення електростанцій паливом у кількості, необхідній для виробництва електроенергії в прогнозованих ДП НЕК "Укренерго" та затверджених Міненерговугілля України обсягах: на місяць, квартал, рік, а також створення незнижувального запасу твердого (рідкого) палива на ТЕС для запобігання розморожуванню в зимовий період;

- абзац п'ятий підпункту 3.1.3 виключено

- абзац шостий підпункту 3.1.3 виключено

- забезпечує передачу технічної документації на обладнання імпортного виробництва (з перекладом українською мовою), що встановлюється на об'єктах ЕГК, і своєчасне її передавання відповідним підрозділам ЕС і проектним організаціям;

- включає під час комплектації груп для навчання на фірмах-постачальниках обладнання та апаратури до їх складу спеціалістів ЕС, які будуть забезпечувати вибір уставок та узгодження принципових схем в СРЗА, узгодження інструкцій з експлуатації цього обладнання та апаратури;

- залучає представників ЕС на технічні наради з представниками фірм-постачальників обладнання;

- забезпечує одержання для СРЗА від постачальників чи розробляє методичні вказівки з вибору уставок пристроїв РЗ і ПА імпортного виробництва, погоджує їх зі СРЗА першого рівня і надає ЕС;

- розробляє програми випробувань (перевірок) та експлуатаційну документацію, погоджує їх з ЕС;

- приймає в експлуатацію нове обладнання та апаратуру за участю представників ЕС;

- здійснює технічне обслуговування нового обладнання та апаратури в терміни, погоджені з ЕС;

- надає матеріали контрольного вимірювання в установлені ЕС терміни.

3.2. Планування ремонтів основного обладнання, устаткування, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ електростанцій ЕГК, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕС)

3.2.1. Надійність, економічність і стійкість роботи ОЕС України забезпечують якісним проведенням ремонтів основного обладнання електростанцій, ПЛ, устаткування ПС і технічного обслуговування пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ системотвірної електричної мережі напругою від 220 кВ до 750 кВ, що великою мірою залежить від правильного їх планування.

3.2.2. Довготермінове планування режиму роботи ОЕС України передбачає складання річних і місячних планів ремонту основного обладнання, обладнання електростанцій, технічного обслуговування пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ.

3.2.3. Короткотермінове планування режиму роботи ОЕС України передбачає складання тижневих планів ремонтів, щоб провадити поточне коригування місячних планів залежно від реального режиму роботи ОЕС України, який може змінюватись через різні непередбачені обставини, а також залежно від об'єктивних причин необхідності зміни технології проведення ремонтів.

3.2.4. Планування ремонтів основного обладнання електростанцій, ПЛ, обладнання ПС і технічного обслуговування пристроїв РЗ і ПА провадять з урахуванням планів ремонту блоків електростанцій (для основного обладнання ГЕС - з урахуванням сезонності режиму наповнення та спрацювання водосховищ).

3.2.5. Попередні річні плани ремонтів енергоблоків розробляють електростанції і подають до ЕГК та відповідних ЕС.

3.2.6. ЕС та енергокомпанія розглядають надані попередні річні плани ремонтів енергоблоків та передають їх зі своїми зауваженнями та пропозиціями на узгодження в ДП НЕК "Укренерго".

3.2.7. ДП НЕК "Укренерго", одержавши попередні річні плани ремонтів енергоблоків, перевіряє можливість забезпечення надійного режиму роботи ОЕС України з передбачуваною базовою потужністю на електростанції з огляду на прогноз максимально допустимого навантаження енергоблоків на окремі періоди року залежно від прогнозного річного потижневого балансу потужності та з урахуванням сезонності режиму наповнення та спрацювання водосховищ (для ГЕС) і розробляє пропозиції з оптимізації ремонтної площадки основного обладнання електростанцій, що впливає на зменшення їх потужності. Після внесення відповідних змін узгоджує попередні річні плани ремонту енергоблоків електростанцій і передає їх в ЕГК для подальшого подання на затвердження в Міненерговугілля України.

3.2.8. Після остаточного погодження річних планів ремонтів Міненерговугілля України видає наказ про затвердження річних графіків та обсягів ремонтів основного обладнання електростанцій (ремонтний наказ).

3.2.9. ЕГК разом з електростанціями розробляють місячні плани ремонтів основного обладнання електростанції на підставі ремонтного наказу Міненерговугілля України та подають їх у відповідні ЕС.

3.2.10. ЕС направляють (зі своїми зауваженнями) на узгодження в ДП НЕК "Укренерго" зведені по ЕС дані щодо ремонтів основного обладнання електростанцій, що впливає на їх наявну потужність і знаходиться в оперативному віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго". Після розгляду та погодження місячні графіки ремонтів ДП НЕК "Укренерго" направляє в ЕС та ЕГК.

3.2.11. Електростанції також складають і подають у визначені терміни на затвердження в ЕС ДП НЕК "Укренерго" річні, місячні та тижневі плани ремонту автотрансформаторів і шунтувальних реакторів електростанцій, підстанційного обладнання приєднань ПЛ, а також річні та місячні плани ремонту пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС та ДП НЕК "Укренерго". У цьому разі планування ремонтів пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ провадять з максимальним урахуванням планів ремонтів ПЛ та устаткування електростанцій. ЕС розглядають подані електростанціями плани ремонту, вносять необхідні зміни з огляду на забезпечення надійного режиму роботи ЕС і подають на затвердження в ДП НЕК "Укренерго" плани ремонту обладнання, що знаходиться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго". ДП НЕК "Укренерго" розглядає подані ЕС плани ремонтів з огляду на забезпечення надійності режиму роботи ОЕС України і після внесення необхідних змін затверджує їх.

3.2.12. ЕС на підставі затверджених ДП НЕК "Укренерго" планів ремонту складають плани ремонту основного устаткування електростанцій, підстанційного обладнання приєднань ПЛ, пристроїв РЗ і ПА та ЗДТУ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС, і після затвердження головним диспетчером ЕС направляють на електростанції.

3.2.13. Після затвердження плани ремонтів може коригувати тільки посадова особа, яка затвердила їх, за наявності достатнього обґрунтування (зміна обсягів фінансування, аварійні ремонти обладнання електричних станцій і мереж, незапланована зміна балансу потужності ОЕС України). Коригування провадять у централізованому порядку внесенням змін: для річного плану - у місячні плани, а для місячного - у тижневі плани з обов'язковим зазначенням наступного запланованого терміну ремонту цього обладнання або визначенням іншого обладнання, яке можливо вивести в ремонт у цей період за режимом роботи ОЕС України, передбаченим річним графіком.

3.2.14. Терміни, форми подання та обсяг даних, необхідних для складання ЕС річних, місячних і тижневих планів ремонту, визначає для електростанції ЕГК відповідна ЕС.

3.2.15. Виведення в ремонт устаткування електростанцій, підстанційного обладнання приєднань ПЛ, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЕС або ДП НЕК "Укренерго", навіть за затвердженими планами потрібно оформлювати письмовими заявками або через електронну систему передачі заявок. Порядок подання заявок на виконання ремонтів обладнання та прийняття рішень щодо них провадять згідно з вимогами, викладеними ДП НЕК "Укренерго" в Інструкції про порядок виведення в ремонт ліній електропередачі, обладнання електростанцій, мереж, пристроїв РЗ, ПА, САРЧП, засобів АСДТУ та АСОЕ ОЕС України, затвердженою ДП НЕК "Укренерго" 24.01.2005. На підставі цієї інструкції в ЕС розробляють відповідну інструкцію і направляють на електростанції.

3.3. Експлуатація пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, установлених на електростанціях ЕГК

3.3.1. Експлуатація пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ має цілком відповідати вимогам ГКД 34.20.507, "Правил устройства электроустановок (6-е изд. перер. и доп., 1986)", інших чинних нормативних документів, а також експлуатаційних і протиаварійних циркулярів.

3.3.2. Персонал електростанції ЕГК у частині експлуатації пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, каналів телемеханіки і зв'язку перебуває в оперативно-технологічному підпорядкуванні відповідних виробничих служб ДП НЕК "Укренерго" та ЕС і взаємодіє з ними під час вирішення питань експлуатації відповідного обладнання. Розподіл функцій між виробничими службами ДП НЕК "Укренерго" та електростанціями ЕГК визначається згідно з відповідними положеннями про їх взаємовідносини.

3.3.3. Періодичність і обсяги профілактичних перевірок обладнання, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ встановлюють відповідно до вимог чинних нормативних документів та інструкцій. ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) провадить контроль за виконанням річних планів-графіків технічного обслуговування пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕС).

3.3.4. У частині пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ на підставі матеріалів, отриманих від ЕГК, ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) виконує такі функції:

- провадить систематичний облік і аналіз роботи пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕС), готує пропозиції з розроблення протиаварійних заходів, складає і розсилає інформаційні листи;

- стежить за оснащенням електрообладнання ЕГК, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕС), пристроями РЗ і ПА, вибірково бере участь у випробуваннях, дає пропозиції з доопрацювання цих пристроїв;

- відповідно до розподілу обов'язків робить необхідні розрахунки, визначає принципи виконання, уставки спрацьовування і характеристики настроювання пристроїв РЗ і ПА (у тому числі АЛАР), які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕС).

Вказівки з принципів експлуатації, типів, схем, уставок, характеристик пристроїв РЗ і ПА, установлених на електростанціях ЕГК і які знаходяться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго", задаються ЕГК факсограмою чи листом за підписом головного диспетчера ДП НЕК "Укренерго", направленими через ЕС;

- затверджує переліки пристроїв РЗ і ПА, для яких структурні і принципові схеми, уставки і характеристики вибирає ЕС і в яких зазначають необхідність узгодження їх з ДП НЕК "Укренерго";

- відповідно до оперативної підпорядкованості і розподілу обов'язків на вибір уставок і узгодження схем пристроїв РЗ і ПА, на основі проектних рішень і наданих вихідних даних виконує розрахунки стійкості паралельної роботи електростанцій, струмів короткого замикання, асинхронних режимів і до введення в роботу генеруючого обладнання електростанцій, яке вводять уперше, чи обладнання електричних мереж визначають і видають електростанції у встановленому порядку уставки настроювання ПА для нормальної і ремонтної схем зв'язків електростанції з ЕС, настроювання пристроїв АЛАР, уставки пристроїв РЗ і лінійної автоматики.

Уточнені після натурних випробувань характеристики обладнання і пристроїв електростанцій ЕГК оперативно передають ЕС і ДП НЕК "Укренерго" для уточнення уставок настроювання пристроїв РЗ і ПА;

- відповідно до оперативної підпорядкованості обладнання видає електростанції вказівки про припустиме навантаження електростанції у нормальній і ремонтній (післяаварійній) схемах, уставки пристроїв РЗ і ПА, інструкції з експлуатації цих пристроїв, а також погоджує графіки технічного обслуговування обладнання, пристроїв РЗ і ПА і виконавчі схеми цих пристроїв.

3.3.5. У частині експлуатації пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ ЕГК виконує такі функції:

- надає ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) електричні характеристики основного електротехнічного обладнання, параметри настроювання, принципові виконавчі схеми пристроїв РЗ і ПА, що знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕС), місячні та річні звіти про роботу зазначених пристроїв РЗ і ПА, а також оперативну інформацію про їхнє функціонування під час порушення режимів роботи обладнання;

- розробляє та узгоджує з ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) будь-які зміни схем, уставок і характеристик настроювання пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕС), і з проектною організацією - у частині схемних рішень, та оформляє заявками у встановленому порядку.

- під час розроблення проекту, але не пізніше ніж за два роки до введення генеруючого обладнання, подає на узгодження в ДП НЕК "Укренерго" проектні схемні рішення головних електричних з'єднань електростанції;

- складає графіки ремонтів, технічного обслуговування і заміни спрацьованого обладнання і пристроїв РЗ і ПА. У цьому разі терміни перевірок пристроїв РЗ і ПА мають збігатися з вимкненням відповідного силового обладнання (енергоблоки, автотрансформатори, ПЛ тощо) і режимами видачі потужності електростанції. Коригування термінів і обсягів перевірок (у зв'язку із зміною режимів роботи обладнання, незапланованою завантаженістю персоналу тощо) оформляє ДП НЕК "Укренерго" на запит електростанції через ЕС до 25 числа місяця, який передує місяцю запланованої перевірки.

У третьому кварталі року, який передує планованому, електростанція підготовляє і погоджує з ДП НЕК "Укренерго" (через ЕС) графіки заміни застарілого обладнання й апаратури, пристроїв РЗ і ПА, які складають з урахуванням затвердженої ДП НЕК "Укренерго" програми поетапної модернізації і реконструкції пристроїв РЗ і ПА.

Абзац сьомий підпункту 3.3.5 виключено

Програми оперативних перемикань на обладнанні і пристроях, що знаходяться в оперативному управлінні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕС), розробляються ЕС і передаються на електростанцію для використання під час складання місцевих програм.

Електростанція на підставі отриманих програм складає місцеві робочі програми (бланки) оперативних перемикань.

На обладнанні й пристроях, що знаходяться в оперативному управлінні персоналу електростанції і віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕС), програми (бланки) оперативних перемикань розробляє електростанція і надає ЕС на узгодження;

- по всіх пристроях РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго", підготовляє три примірники виконавчих (принципових) схем, а по пристроях РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні персоналу електростанції і віданні диспетчера ЕС, - два примірники схем.

Виконавчі схеми пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго", СРЗА електростанції узгоджує з ЕС. Після цього схеми направляються ЕС на погодження в ДП НЕК "Укренерго".

Виконавчі схеми пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго", СРЗА ЕС погоджує зі СРЗА ДП НЕК "Укренерго";

- забезпечує надійну роботу пристроїв телевимірювань і телесигналізації, необхідних для нормального ведення режиму роботи ЕС, а також своєчасне передавання в ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) звітних даних про режим роботи електростанцій у складі ОЕС України згідно з вимогами відповідних розпорядчих документів;

- у разі виникнення аварій чи порушень нормальних режимів роботи в електричній частині електростанції надає на запит ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) відповідні інформаційні матеріали (у тому числі розшифровані осцилограми чи дані реєстраторів аварійних подій), необхідні для розслідування причин виникнення технологічних порушень і розроблення заходів щодо їх запобігання. Інформацію про аварійні ситуації на електростанції повідомляють у ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) згідно з вимогами чинних інструкцій і нормативних документів;

- у разі виникнення порушень у роботі електричних мереж напругою від 110 кВ до 750 кВ, які прилягають до електростанцій, персонал електростанцій надає персоналу ДП НЕК "Укренерго" дані реєстраторів аварійних подій для проведення оперативного аналізу і розрахунку місця пошкодження на приєднаннях від 110 кВ до 750 кВ, які відходять від електростанцій.

3.3.6. Порядок, терміни виявлення й усунення пошкоджень на обладнанні й пристроях, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЦДС ЕС чи диспетчера ДП НЕК "Укренерго", визначають чинні нормативні документи, експлуатаційні і заводські інструкції для відповідного обладнання.

3.3.7. Закупівля обладнання, апаратури, виконання розрахунків, коригування алгоритмів, розроблення принципових схем та комплекс монтажно-налагоджувальних робіт пристроїв РЗ і ПА, установлених одночасно на електростанціях і ПС, що належать ДП "НЕК "Укренерго" (і які працюють у єдиному комплексі) та перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" чи ЕС, фінансується ЕГК і ДП "НЕК "Укренерго" згідно з їх балансовою належністю.

3.3.8. Придбання устаткування й апаратури, необхідних для виконання реконструкції пристроїв РЗ і ПА, установлених тільки на електростанціях, а також виконання проектних, монтажно-налагоджувальних робіт, підготовлення і проведення випробувань на електростанціях фінансує ЕГК.

Проектування на електростанціях ведуть спеціалізовані проектні організації відповідно до норм технологічного проектування електростанцій.

3.3.9. Експлуатація обладнання та апаратури, які встановлені на електростанціях ЕГК і знаходяться в оперативному управлінні чи віданні ДП НЕК "Укренерго", виконується персоналом ДП НЕК "Укренерго" або персоналом ЕГК (згідно з відповідним спільним договором між ДП НЕК "Укренерго" і ЕГК).

3.3.10. Виключено

3.3.10. За шість місяців до введення в роботу нових енергоблоків чи об'єктів електричної мережі, а також у разі їх реконструкції чи реконструкції їхніх систем керування і (або) регулювання електростанцій ЕГК представляє ЕС і ДП НЕК "Укренерго" інформацію про допустимі дії ПА на розвантаження енергоблоків електростанцій (дією на вхід ПТК СРТ, закриттям стопорних клапанів турбін або вимкненням вимикачів енергоблоків від системи) і характеристики СРТ і ПТК СРТ зниження активної потужності енергоблока залежно від години під час роботи ПТК, а також параметри генераторів, АРЗ і систем збудження та їхньої кратності форсування, параметри електротехнічного обладнання, що вводиться вперше і впливає на режим роботи ЄС.

3.4. Облік та якості електричної енергії

3.4.1. ДП НЕК "Укренерго" та ЕГК у частині, що стосується обліку електроенергії, виконують функції, передбачені в таких нормативних документах:

- Інструкція про порядок комерційного обліку електроенергії (додаток 10 до ДЧОРЕ), 3-я редакція, затверджена постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 26.06.2003 N 612;

- Інструкція про порядок здійснення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії України (додаток 3 до ДЧОРЕ), затверджена постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 23.06.2004 N 634;

- Загальні технічні вимоги до автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії оптового ринку електричної енергії України (додаток 7(4) до ДЧОРЕ), погоджені листом Національної комісії регулювання електроенергетики України від 27.07.2004 N 03-39-18/3477;

- Інструкція про здійснення митного контролю за переміщенням електроенергії через митний кордон України, затверджена спільним наказом Державної митної служби України, Міністерством палива та енергетики України та Міністерством транспорту та зв'язку України від 12.12.2006 N 1110/484/1146, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 10.01.2007 за N 7/13274;

- Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.96 N 28 (у редакції постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 17.10.2005 N 910), зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за N 417/1442 (зі змінами);

Закон України "Про електроенергетику";

- Порядок та строки митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються лініями електропередачі, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 N 629, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.06.2012 за N 1037/21349;

- ГОСТ 13109-97 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения";

- ДСТУ EN 50160:2010 "Характеристики напруги електроживлення, постачальної розподільчими мережами загальної призначеності";

- інші чинні нормативні документи щодо функціонування та експлуатації АСКОЕ.

3.4.2. ЕС експлуатує та має на власному балансі вимірювальні комплекси (ТС і ТН, їх вторинні кола, лічильники електроенергії, перетворювачі імпульсів), встановлені в точках комерційного та технічного обліку електричної енергії на ПС напругою 220 кВ і вище, які належать ДП НЕК "Укренерго", а також лічильники електричної енергії, встановлені на міждержавних ПЛ всіх класів напруги. Лічильники електроенергії, встановлені на ОВ і ШЗВ, через які можуть вмикатися міждержавні ПЛ, також знаходяться на балансі ЕС.

3.4.3. ЕГК експлуатує та має на власному балансі вимірювальні комплекси (ТС і ТН, їх вторинні кола, лічильники електроенергії, перетворювачі імпульсів), встановлені в точках комерційного та технічного обліку електричної енергії на електростанціях, за винятком лічильників електроенергії, встановлених на міждержавних ПЛ, ОВ і ШЗВ, через які можуть вмикатися міждержавні ПЛ.

ЕГК відповідає за збереження лічильників електроенергії, встановлених ЕС на міждержавних ПЛ, ОВ та ШЗВ електростанцій.

Обслуговування, ремонт, модернізацію та повірку елементів вимірювальних комплексів виконує та сторона, яка є власником цього обладнання.

ЕГК або електростанції, що входять до її складу, щорічно надають до ЕС річні графіки планової заміни і відомчої перевірки розрахункових лічильників електроенергії, встановлених на електростанціях, за показами яких визначається надходження електроенергії до мереж ДП НЕК "Укренерго".

3.4.4. ЕС щорічно надає та узгоджує з ЕГК або електростанціями, що входять до складу ЕГК, річні графіки планової заміни і відомчої перевірки розрахункових лічильників електроенергії, встановлених на міждержавних ПЛ (включаючи ОВ та ШЗВ), які відходять від ВРУ електростанції.

ЕС щорічно надає ЕГК або електростанціям, що входять до складу ЕГК, списки персоналу, який має право на електростанціях виконувати зняття показів лічильників електроенергії в точках комерційного обліку та міждержавних ПЛ, складати відповідні акти щодо надходження електроенергії до мереж ДП НЕК "Укренерго" та міждержавних ПЛ, а також брати участь у проведенні робіт із заміни та перевірки лічильників.

ЕС погоджує відповідні додатки (перелік точок комерційного обліку, актів балансової належності обладнання та однолінійні схеми) до договору між ДП "Енергоринок" та ЕГК у частині, що стосується обліку електричної енергії по перетину між ЕС та ЕГК.

3.4.5. ЕГК надає на погодження відповідні додатки до договору між ДП "Енергоринок" та ЕГК у частині, що стосується обліку електричної енергії. У разі необхідності ЕГК узгоджує з ЕС окремі положення договору між ДП "Енергоринок" та ЕГК у частині, що стосується обліку електричної енергії, порядку передавання даних до Головного оператора системи комерційного обліку ОРЕ України та якості електроенергії.

ЕГК або електростанції, що входять до складу ЕГК, своєчасно повідомляють ЕС про виявлені порушення в роботі вимірювальних комплексів, встановлених на розрахункових точках, а також переведення ПЛ на роботу через ОВ або ШЗВ.

ЕГК або електростанції, що входять до складу ЕГК, подають до ЕС у встановлені терміни такі документи:

- акти виробітку електроенергії електростанціями за звітний період, підписані керівництвом електростанції та завірені печаткою;

- акти звірки відпуску електроенергії до мереж ЕПК за звітний період і щодекадно.

ЕГК або електростанції, що входять до складу ЕГК, подають до ЕС у встановлені терміни форми відомчої та статистичної звітності, звітні дані, акти та іншу інформацію, надання якої передбачено:

- Інструкцією про порядок комерційного обліку електроенергії (додаток 10 до ДЧОРЕ);

- Інструкцією про порядок здійснення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії України (додаток 3 до ДЧОРЕ);

- Інструкцією про здійснення митного контролю за переміщенням електроенергії через митний кордон України;

- розпорядчими документами Міненерговугілля України та інших державних органів влади;

Порядок та строки митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються лініями електропередачі.

3.4.6. ЕС подають до ЕГК або електростанції, що входить до складу ЕГК, у встановлені терміни звітні дані, акти та іншу інформацію, надання якої передбачено:

- Інструкцією про порядок комерційного обліку електроенергії (додаток 10 до ДЧОРЕ);

- Інструкцією про порядок здійснення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії України (додаток 3 до ДЧОРЕ);

- розпорядчими документами Міненерговугілля України та інших державних органів влади.

3.5. Експлуатація та використання засобів ЗДТУ та ОТ, встановленої на електростанціях ЕГК, ДП НЕК "Укренерго" та ЕС

3.5.1. Експлуатація ЗДТУ, які складаються з обладнання засобів радіозв'язку, ущільнення ліній зв'язку, комутаційної техніки, пристроїв збору телеметричної інформації та апаратури селекторних нарад, має цілком відповідати вимогам ГКД 34.20.507-2003 "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила", інших чинних нормативних та експлуатаційних документів.

3.5.2. Персонал енергетичних компаній у частині експлуатації ЗДТУ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕС), перебуває в оперативно-технологічному підпорядкуванні відповідних служб ЗДТУ ДП "НЕК "Укренерго" та ЕС і взаємодіє з ними під час вирішення питань експлуатації обладнання.

3.5.3. Порядок, терміни виявлення та усунення пошкоджень на обладнанні та пристроях, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЦДС ЕС чи диспетчера ДП "НЕК "Укренерго", визначаються чинними нормативними документами, експлуатаційними і заводськими інструкціями для відповідного обладнання.

3.5.4. У частині експлуатації та модернізації обладнання ЗДТУ, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕС), персонал СЗДТУ ЕС виконує такі функції:

доводить до відома енергетичних компаній періодичність і обсяги профілактичних перевірок обладнання, пристроїв ЗДТУ, які використовуються для організації диспетчерського управління, здійснює контроль за виконанням річних планів-графіків їх технічного обслуговування;

проводить систематичний облік і аналіз роботи обладнання ЗДТУ;

доводить до енергетичних компаній плани модернізації засобів ДТУ, впровадження сучасних телекомунікаційних протоколів та протоколів телемеханіки;

погоджує плани енергетичних компаній з модернізації ЗДТУ, за потреби бере участь у випробуваннях, надає пропозиції з доопрацювання цього обладнання;

забезпечує технічне обслуговування обладнання ЗДТУ енергетичних компаній, яке перебуває на їх балансі і знаходиться на вузлах зв'язку ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС), відповідно до вимог чинних нормативних документів, інструкцій та укладених договорів;

складає телефонний довідник абонентів у межах єдиної телефонної мережі ЕС;

складає та веде єдиний план частот на канали ВЧ по ВЛ-зв'язку, РЗ і ПА на території ЕС. Видає частоти для організації таких каналів для потреб енергетичних компаній;

забезпечує за потреби енергетичні компанії каналами телефонного зв'язку і передавання інформації, які проходять через вузли зв'язку ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) і використовуються для їх власних потреб на договірній основі.

3.5.5. У частині експлуатації та модернізації обладнання ЗДТУ, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕС), підрозділи ЗДТУ енергетичних компаній виконують такі функції:

забезпечують ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) каналами диспетчерського зв'язку та збору телеметричної інформації за допомогою своїх засобів або шляхом укладання відповідних договорів, у тому числі зі сторонніми операторами зв'язку;

забезпечують каналами радіозв'язку, телефонного зв'язку і передавання інформації, які транзитом проходять через вузли зв'язку енергетичних компаній і (ЕС), для диспетчерського і технологічного управління на договірній основі;

погоджують графіки ремонтів, технічного обслуговування і заміни спрацьованого обладнання і пристроїв ЗДТУ, розроблені СЗДТУ ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС);

забезпечують технічне обслуговування обладнання ЗДТУ ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС), яке знаходиться на вузлах зв'язку енергетичних компаній, відповідно до вимог чинних нормативних документів, інструкцій та укладених договорів;

у другому кварталі року, який передує плановому, енергетичні компанії готують та погоджують з ДП "НЕК "Укренерго" (через ЕС) плани заміни застарілих засобів ДТУ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕС) і працюють у єдиному комплексі. Ці плани складають з урахуванням затвердженої ДП "НЕК "Укренерго" програми поетапної модернізації і реконструкції пристроїв ЗДТУ. Технічні завдання на модернізацію обладнання, його інтерфейси та протоколи обміну інформації погоджуються з ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС).

3.5.6. У взаємовідносинах з ЕГК з питань експлуатації і використання засобів обчислювальної техніки на ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) покладаються такі функції:

- надання до програмно-технічного комплексу ЕГК погодженої інформації (оперативно-диспетчерської, ДП "Енергоринок" тощо), необхідної для управління виробництвом, а також додаткових програмно-технічних засобів для вирішення типових для галузі завдань з навчання персоналу, у тому числі на договірній основі;

- організація оперативної взаємодії з персоналом ЕГК, відповідальним за експлуатацію обчислювальної техніки, з питань експлуатації, впровадження і розвитку програмно-технічних засобів ЕГК для забезпечення обміну інформацією з ДП НЕК "Укренерго" (ЕС);

- розгляд заявок на виведення в ремонт програмно-технічних засобів ОІК АСДУ, комп'ютерних мереж та інших засобів, що забезпечують видачу інформації;

- узгодження графіків планових ремонтів (профілактики) програмно-технічних засобів, що забезпечують обмін інформацією між ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) та ЕГК;

- проведення технічної політики Міністерства палива та енергетики України та ДП НЕК "Укренерго" у частині використання і розвитку програмно-технічних засобів у оперативно-диспетчерському управлінні.

3.5.7. У взаємовідносинах з ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) з питань експлуатації і використання засобів обчислювальної техніки на ЕГК покладаються такі функції:

- надання до програмно-технічного комплексу ДП НЕК "Укренерго" (ЕС), у тому числі до ОІК, погодженої інформації (оперативно-диспетчерської, ДП "Енергоринок" тощо), необхідної для управління виробництвом;

- узгодження з ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) проектів створення, модернізації, технічного переустаткування ОІК, комп'ютерних мереж, а також узгодження зміни стану чи умов роботи діючих систем, що забезпечують видачу інформації на рівень ДП НЕК "Укренерго" (ЕС);

- оперативна взаємодія з персоналом ДП НЕК "Укренерго" (ЕС), відповідальним за обчислювальну техніку, з питань експлуатації, впровадження і розвитку програмно-технічних засобів ДП НЕК "Укренерго", що забезпечують обмін інформацією з ЕГК;

- надання у встановлений термін ЦДС ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) у погоджених обсягах інформації, необхідної для формування звітних показників роботи ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) в умовах аварійних і планових ремонтів каналів зв'язку, засобів міжмашинного обміну інформацією чи у разі відсутності на об'єктах автоматичних пристроїв реєстрації та дистанційного одержання інформації;

- надання заявок у ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) на виведення в ремонт (профілактику) програмно-технічних засобів, що забезпечують видачу оперативної інформації на рівень ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) і перебувають в оперативному віданні ДП НЕК "Укренерго" (ЕС);

- узгодження з ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) графіків ремонтів (профілактики) програмно-технічних засобів, що забезпечують видачу необхідної інформації на рівень ДП НЕК "Укренерго" (ЕС);

- узгодження з ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) протоколів про обсяги обміну по телекомунікаційних мережах інформацією, забезпечення транзиту інформації.

Додатки:

Додаток 1. Структура ОДУ режимом роботи електростанцій ЕГК у складі ОЕС України (відокремленої частини ОЕС України) (в Примірному положенні не наведений).

Додаток 2. Перелік інструкцій і положень щодо ОДУ роботою електростанції у складі ОЕС України (ЕС), які ЦДС ЕС надсилає на електростанції ЕГК (в Примірному положенні не наведений).

Додаток 3. Перелік інструкцій і регламентів роботи основного обладнання електростанції, які електростанції ЕГК надають ЦДС ЕС (в Примірному положенні не наведений).

Підписи керівників служб або підрозділів кожної із Сторін, визначені керівниками Сторін:

_________________________
 (П. І. Б.)

__________________________
(підпис) 

(додаток 13 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

 

ФОРМА ПРИМІРНОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПЕРАТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ВІДНОСИНИ МІЖ ДП "НЕК "УКРЕНЕРГО" ТА ВІТРОВОЮ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЄЮ ПІД ЧАС ЇХ ВЗАЄМОДІЇ В УМОВАХ ПАРАЛЕЛЬНОЇ РОБОТИ В СКЛАДІ ОЕС УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник
ДП "НЕК "Укренерго"
_________________ /П. І. Б./
"___" ____________ 20__ р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник
вітрової електростанції
____________________ /П. І. Б./
___________________________
(найменування вітрової електростанції)
"___" ______ 20__ р.

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про оперативно-технологічні відносини між ДП "НЕК "Укренерго" та вітровою електростанцією під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України

ПОГОДЖЕНО
Представник
ДП "НЕК "Укренерго",
відповідальний за
оперативно-технологічні
питання
_________________ /П. І. Б./
"___" ____________ 20__ р.

ПОГОДЖЕНО
Відповідальний за
оперативно-технологічні
питання ВЕС
_________________ /П. І. Б./
"___" ____________ 20__ р.

I. Загальні положення

1.1. Це Положення є додатком до Договору між ДП "НЕК "Укренерго" та вітровою електростанцією про паралельну роботу в складі ОЕС України від "___" __________ 20__ року N _______.

1.2. Це Положення встановлює порядок оперативно-технологічних відносин між ДП "НЕК "Укренерго" та ВЕС у частині централізованого ОДУ режимами роботи ВЕС, експлуатації обладнання, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ і засобів обліку та контролю якості електроенергії.

1.3. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 08.02.96 N 3, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.04.96 за N 174/1199, Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 11.10.96 N 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31.10.96 за N 637/1662, ГКД 34.20.507-2003 "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила", Правил взаємовідносин між Державним підприємством "Національна енергетична компанія "Укренерго" та суб'єктами (об'єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об'єднаної енергетичної системи України, статутів ДП "НЕК "Укренерго" і ВЕС.

II. Організація централізованого ОДУ режимом роботи ВЕС

2.1. Централізоване ОДУ режимом роботи ВЕС у складі ОЕС України здійснюють відповідно до структури централізованого ОДУ, визначеної ДП "НЕК "Укренерго".

2.2. Основні принципи функціонування централізованого ОДУ режимом роботи ВЕС в складі ОЕС України:

2.2.1. Централізоване ОДУ режимом роботи ВЕС у реальному часі здійснює зміна ЧД ДС ДП "НЕК "Укренерго" через ЧД ЦДС ЕС.

2.2.2. Керівний оперативний персонал у зміні ВЕС в оперативному відношенні підпорядкований ЧД ЦДС ЕС, у зоні ОДУ якого розташована ВЕС (згідно зі структурою централізованого ОДУ ОЕС України).

2.2.3. Диспетчер ДП "НЕК "Укренерго" видає розпорядження оперативному персоналу ВЕС через диспетчера ЦДС ЕС. Диспетчер ЦДС ЕС видає розпорядження керівникові оперативного персоналу у зміні ВЕС. Розпорядження диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" оперативний персонал ЦДС ЕС і ВЕС повинен виконувати негайно.

Якщо розпорядження суперечать вимогам технологічного регламенту експлуатації обладнання ВЕС, керівник оперативного персоналу у зміні ВЕС повідомляє про це диспетчера ЦДС ЕС, а останній - диспетчера ДП "НЕК "Укренерго".

Оперативний персонал ВЕС несе повну відповідальність за виконання розпоряджень диспетчера ЦДС ЕС, а диспетчери ДП "НЕК "Укренерго" і ЦДС ЕС - за обґрунтованість своїх розпоряджень.

2.2.4. Якщо керівнику оперативного персоналу у зміні ВЕС розпорядження диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" чи диспетчера ЦДС ЕС здається помилковим, він зобов'язаний зробити обґрунтоване заперечення, але в разі повторного підтвердження диспетчером розпорядження - виконати його.

2.2.5. Розпорядження диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" чи диспетчера ЦДС ЕС, що являють загрозу для життя людей, а також розпорядження, які можуть призвести до пошкодження обладнання, втрати живлення власних потреб ВЕС, виконувати заборонено. Про свою відмову виконати таке розпорядження оперативний персонал ВЕС зобов'язаний негайно повідомити диспетчера, який віддав це розпорядження, а також доповісти головному інженеру ВЕС (технічному директору) і зробити відповідний запис в оперативному журналі.

2.2.6. ВЕС встановленою потужністю 10 МВт або більше чи група ВЕС, що приєднані до спільної ТЗП та мають сумарну встановлену потужність в означеній ТЗП 10 МВт або більше, здійснює генерацію активної потужності відповідно до заявленого прогнозного добового графіка, який підлягає уточненню через кожні шість годин. Середня за добу похибка заявленого прогнозного графіка не повинна перевищувати 20 % від встановленої потужності ВЕС. Похибка розраховується оперативним персоналом ВЕС для кожної години поточної доби.

Оперативний персонал ВЕС повинен повідомляти про очікувані зміни графіка поточної розрахункової доби диспетчера ЦДС ЕС не пізніше ніж за одну годину до кінця поточного шестигодинного періоду.

У випадку виникнення на ВЕС ситуації, яка вимагає розвантаження або повного відключення генерації ВЕС, керівник оперативного персоналу зміни ВЕС повинен негайно повідомити про це диспетчера ЦДС ЕС та діяти згідно з вимогами чинних інструкцій з експлуатації обладнання ВЕС.

Після відключення і зупинки обладнання оформляється аварійна заявка із зазначенням причини і орієнтовного терміну ремонту.

2.2.7. Розпорядження керівників ВЕС її персоналу з питань експлуатації пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, засобів обліку та контролю якості електроенергії, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕС), потрібно попередньо узгоджувати з керівним персоналом ЕС або ДП "НЕК "Укренерго" (відповідно до оперативної підпорядкованості обладнання).

2.2.8. Керівник оперативного персоналу у зміні ВЕС зобов'язаний негайно повідомляти диспетчера ЦДС ЕС, а диспетчер ЦДС ЕС - диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" про вимкнення ПЛ та обладнання, спрацювання РЗ, лінійної автоматики та ПА, порушення нормальної роботи обладнання та пристроїв, які перебувають в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕС), а також про порушення режиму роботи основного і допоміжного генеруючого обладнання ВЕС, які призвели чи можуть призвести до зниження або збільшення її навантаження більше ніж на 20 % від встановленої потужності ВЕС або до порушення вимог безпечної експлуатації обладнання.

2.2.9. Диспетчер ЦДС ЕС повинен негайно повідомити начальника зміни ВЕС про виникнення в ОЕС України (ЕС) режиму (у тому числі аварійне вимкнення ПЛ та обладнання ПС основної електричної мережі ОЕС України), внаслідок якого персонал ВЕС повинен за командою диспетчера або самостійно знизити (або повністю припинити) генеруючу потужність ВЕС згідно з вимогами чинних інструкцій.

2.2.10. ЧД ДП "НЕК "Укренерго", ЦДС ЕС і керівний оперативний персонал ВЕС згідно з інструкціями та положеннями, розробленими ДП "НЕК "Укренерго" та ЕС і направленими на ВЕС, виконують такі функції:

управління режимом роботи ВЕС в складі ОЕС України;

управління устаткуванням, обладнанням, пристроями РЗ і ПА, ЗДТУ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчерів ДП "НЕК "Укренерго" та ЦДС ЕС;

попередження та ліквідація технологічних порушень у роботі обладнання ВЕС, яке перебуває в оперативному управлінні ЧД ДП "НЕК "Укренерго" або ЧД ЦДС ЕС.

2.3. Порядок розроблення та надання чинності документації щодо централізованого ОДУ режимом роботи ВЕС в складі ОЕС України:

2.3.1. ДП "НЕК "Укренерго" розробляє і передає у відповідну ЕС затверджений головним диспетчером ДП "НЕК "Укренерго" перелік обладнання, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, АСДУ, установлених на ВЕС, які перебувають в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго". ЕС доповнюють вищезазначений перелік обладнанням, яке перебуває в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ЦДС ЕС, і після затвердження його головним диспетчером ЕС направляють на ВЕС. З урахуванням переліку, одержаного від ЕС, на ВЕС складається і затверджується її технічним керівником свій перелік обладнання, який є єдиним документом, що встановлює оперативну підпорядкованість обладнання ВЕС відповідно до рівня централізованого ОДУ для роботи ВЕС в складі ОЕС України.

2.3.2. ЦДС ЕС надсилає на ВЕС комплект необхідних інструкцій і положень щодо ОДУ роботою ВЕС у складі ОЕС України (ЕС) і забезпечує їх своєчасний перегляд та коригування.

Перелік зазначених інструкцій і положень є невід'ємним додатком до цього Положення.

2.3.3. ВЕС щороку надсилає в ЕС на погодження нормальні схеми з'єднань обладнання ВЕС, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЦДС ЕС.

2.3.4. ВЕС надає ЦДС ЕС комплект інструкцій і регламентів роботи основного обладнання ВЕС і забезпечує їх своєчасний перегляд і коригування.

Перелік зазначених інструкцій і регламентів є невід'ємним додатком до цього Положення.

2.4. Взаємодія ВЕС та ЕС ДП "НЕК "Укренерго" з підготовки керівного оперативного персоналу ВЕС та диспетчерів ЦДС ЕС:

2.4.1. Перед допуском до дублювання на робочому місці вперше підготовлений керівник оперативного персоналу ВЕС повинен проходити в ЦДС ЕС ознайомлення з режимом роботи ЕС і співбесіду з керівниками ЦДС ЕС з питань оперативного управління обладнанням ВЕС, яке перебуває в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ЦДС ЕС. Результати співбесіди оформлюють протоколом, складеним за довільною формою, у якому відзначають професійну готовність (неготовність) кандидата на посаду керівника оперативного персоналу у зміні ВЕС до співпраці з диспетчером ЦДС ЕС.

2.4.2. Диспетчери ЦДС ЕС і ДП "НЕК "Укренерго" можуть проходити ознайомлення з особливостями роботи ВЕС відповідно до програми, складеної керівниками ЦДС ЕС чи ДС ДП "НЕК "Укренерго" на підставі листа, надісланого технічному керівникові ВЕС. Персонал електростанції забезпечує необхідні умови для проведення ознайомлення (оформляє допуск на ВЕС за наявності у диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕС) необхідних документів і виділяє для консультацій кваліфікованих фахівців).

III. Функції ДП "НЕК "Укренерго" та ВЕС щодо забезпечення надійної паралельної роботи ВЕС у складі ОЕС України

3.1. Планування та ведення надійного режиму роботи ВЕС:

3.1.1. У частині планування та ведення режиму роботи ВЕС ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) виконує такі функції:

проводить планування та ведення надійного режиму роботи ВЕС з урахуванням необхідності виконання вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації генеруючого обладнання ВЕС, наданого ВЕС;

проводить розрахунки величин абсолютного обмеження потужності, дельта-обмеження та обмеження градієнта потужності ВЕС за умови збереження стійкості для кожного розрахункового періоду;

погоджує значення потужності на годину зимового максимуму та літнього мінімуму навантаження;

приймає рішення за заявками на узгоджене виведення в ремонт (резерв) або введення в роботу устаткування, що перебуває в оперативному віданні ДП "НЕК "Укренерго", з урахуванням заходів щодо ведення режиму, зміни параметрів настроювання пристроїв РЗ і ПА, АСДУ, ЗДТУ, АСУЕ;

для ВЕС встановленою потужністю 10 МВт або більше чи групи ВЕС, що приєднані до спільної ТЗП та мають сумарну встановлену потужність в означеній ТЗП 10 МВт або більше, ДП "НЕК "Укренерго" разом з ДП "Енергоринок" затверджує складені останнім відповідно до Правил оптового ринку електричної енергії України (додаток 2 до ДЧОРЕ) від 15.11.96 прогнозні добові погодинні графіки активного навантаження;

погоджує схеми електричних з'єднань обладнання ВЕС, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні ЧД ЦДС ЕС, для нормальних і ремонтних режимів роботи;

розробляє і надає ВЕС інструкції з ОДУ режимом роботи ОЕС України.

3.1.2. Терміни, форми подання та обсяг даних, необхідних ДП "НЕК "Укренерго" для виконання ЕС робіт з планування та ведення режиму роботи ВЕС ОЕС України, визначає відповідна ЕС.

У частині планування та ведення надійного режиму роботи ВЕС остання виконує такі функції:

забезпечує виконання заходів, необхідних для надійної паралельної роботи ВЕС в складі ОЕС України;

ВЕС встановленою потужністю 10 МВт або більше чи група ВЕС, що приєднані до спільної ТЗП та мають сумарну встановлену потужність в означеній ТЗП 10 МВт або більше, подає обов'язково до ЕС ДП "НЕК "Укренерго" для кожного розрахункового періоду наступної доби (період тривалістю 60 хв., який починається в момент початку кожної відлікової години доби і закінчується в момент початку наступної години, не включаючи її) значення прогнозованої активної потужності;

у разі якщо ВЕС здійснює видачу потужності по одній ПЛ, надає безумовну та безперешкодну згоду на виведення цієї ПЛ в ремонт;

надає в ЕС електричні характеристики основного електротехнічного (у тому числі генеруючого) обладнання (на запит);

розробляє плани ремонтів генеруючого обладнання та подає їх до ЕС (на запит);

щороку надає ЕС затверджену схему нормального режиму пристанційного вузла (для пристанційних вузлів, що не перебувають на балансі МЕМ).

3.2. Планування ремонтів основного обладнання, устаткування, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ ВЕС, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕС):

3.2.1. Надійність, економічність і стійкість роботи ОЕС України забезпечуються якісним проведенням ремонтів основного обладнання ВЕС, ПЛ, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ та устаткування ПС системотвірної електричної мережі напругою від 220 кВ до 750 кВ, що значною мірою залежить від правильного їх планування.

3.2.2. Довгострокове планування режиму роботи ОЕС України передбачає складання річних і місячних планів ремонту основного обладнання ВЕС, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, АСОЕ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" або ЧД ЦДС ЕС.

3.2.3. Короткострокове планування режиму роботи ОЕС України передбачає складання тижневих планів ремонтів з метою проведення поточного коригування місячних планів залежно від реального режиму роботи ОЕС України, який може змінюватись через різні непередбачені обставини, а також залежно від об'єктивних причин необхідності зміни технології проведення ремонтів.

3.2.4. ВЕС також складає і подає у визначені строки на затвердження в ЕС річні, місячні та тижневі плани ремонту автотрансформаторів, підстанційного обладнання приєднань ПЛ, а також річні та місячні плани ремонту пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС та ДП "НЕК "Укренерго". У цьому разі планування ремонтів пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ проводять з максимальним урахуванням планів ремонтів ПЛ та устаткування ВЕС. ЕС розглядає подані електростанцією плани ремонту обладнання ВЕС, вносить необхідні зміни з огляду на забезпечення надійного режиму роботи ЕС і подає на затвердження до ДП "НЕК "Укренерго" плани ремонту обладнання, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго". ДП "НЕК "Укренерго" розглядає подані ВЕС плани ремонтів з огляду на забезпечення надійності режиму роботи ОЕС України і після внесення необхідних змін затверджує їх.

3.2.5. ЕС на підставі затверджених ДП "НЕК "Укренерго" планів ремонту складає плани ремонту підстанційного обладнання приєднань ПЛ, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС, і після затвердження головним диспетчером ЕС направляє їх на ВЕС.

3.2.6. Після затвердження плани ремонтів може коригувати тільки посадова особа, яка затвердила їх, за наявності достатнього обґрунтування (зміна обсягів фінансування, аварійні ремонти обладнання ВЕС і мереж, незапланована зміна балансу потужності ОЕС України). Коригування проводять у централізованому порядку внесенням змін: для річного плану - у місячні плани, для місячного - у тижневі плани.

3.2.7. Терміни, форми подання та обсяг даних, необхідних для складання ЕС річних, місячних і тижневих планів ремонту, визначають для ВЕС ЕС.

3.2.8. Виведення в ремонт устаткування ВЕС, підстанційного обладнання приєднань ПЛ, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЦДС ЕС або ДП НЕК "Укренерго", навіть за затвердженими планами потрібно оформлювати письмовими заявками або через електронну систему передачі заявок. Порядок подання заявок на виконання ремонтів обладнання та прийняття рішень щодо них проводять згідно з вимогами, викладеними ДП "НЕК "Укренерго" в Інструкції про порядок виведення в ремонт ліній електропередачі, обладнання ВЕС, мереж, пристроїв РЗ, ПА, САРЧП, засобів АСДУ та АСОЕ ОЕС України, затвердженій ДП "НЕК "Укренерго". На підставі зазначеної Інструкції в ЕС розробляють відповідну інструкцію і направляють її на ВЕС.

3.2.9. Ремонти основного обладнання ВЕС, які призводять до зменшення потужності генерації, враховують у прогнозному добовому погодинному графіку активної потужності.

3.3. Експлуатація пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, установлених на ВЕС:

3.3.1. Експлуатація пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ має повністю відповідати вимогам ГКД 34.20.507-2003 "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила", "Правил устройства электроустановок", інших чинних нормативних документів.

3.3.2. Персонал ВЕС у частині експлуатації пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, каналів телемеханіки і зв'язку перебуває в оперативно-технологічному підпорядкуванні відповідних виробничих служб ДП "НЕК "Укренерго" та ЕС і взаємодіє з ними під час вирішення питань щодо експлуатації відповідного обладнання. Розподіл функцій між виробничими службами ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) та ВЕС визначають відповідно до положень про ці служби.

3.3.3. Періодичність і обсяги профілактичних перевірок обладнання, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ установлюють відповідно до вимог чинних нормативних документів та інструкцій. ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) здійснює контроль за виконанням річних планів-графіків технічного обслуговування пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС).

3.3.4. У частині пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) на підставі матеріалів, отриманих від ВЕС, виконує такі функції:

проводить систематичний облік і аналіз роботи пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС), готує пропозиції з розроблення протиаварійних заходів, складає і розсилає інформаційні листи;

стежить за оснащуванням електрообладнання ВЕС, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС), засобами РЗ і ПА, вибірково бере участь у випробуваннях, надає пропозиції з удосконалення цих пристроїв;

відповідно до розподілу обов'язків здійснює необхідні розрахунки, визначає принципи виконання, уставки спрацьовування і характеристики настроювання пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС).

Вказівки щодо принципів експлуатації, типів, схем, уставок, характеристик пристроїв РЗ і ПА, які установлено на ВЕС та які перебувають в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго", надаються ВЕС факсограмою чи листом за підписом головного диспетчера ДП "НЕК "Укренерго", надісланим через ЕС;

затверджує переліки пристроїв РЗ і ПА, для яких структурні і принципові схеми, уставки і характеристики вибирає ЕС і в яких зазначає необхідність узгодження їх із ДП "НЕК "Укренерго";

відповідно до оперативної підпорядкованості і розподілу обов'язків на вибір уставок і узгодження схем пристроїв РЗ і ПА на підставі проектних рішень і наданих вихідних даних виконує розрахунки стійкості паралельної роботи ВЕС, струмів короткого замикання і до введення в роботу генеруючого обладнання ВЕС, яке вводиться вперше, чи мережевих об'єктів визначає і видає ВЕС у встановленому порядку уставки настроювання ПА для нормальної і ремонтної схем зв'язків ВЕС з ЕС, уставки пристроїв РЗ і лінійної автоматики.

Уточнені після натурних випробувань характеристики обладнання і пристроїв ВЕС оперативно передають в ЕС і ДП "НЕК "Укренерго" для уточнення уставок настроювання пристроїв РЗ і ПА;

відповідно до оперативної підпорядкованості обладнання видає ВЕС вказівки про допустиме навантаження ВЕС у нормальній і ремонтній (післяаварійній) схемах, уставки пристроїв РЗ і ПА, інструкції з експлуатації цих пристроїв, а також погоджує графіки технічного обслуговування обладнання, пристроїв РЗ і ПА і їх виконавчі схеми.

3.3.5. У частині експлуатації пристроїв РЗ і ПА, диспетчерського та технологічного управління ВЕС виконує такі функції:

подає до ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) електричні характеристики основного електротехнічного обладнання, параметри настроювання, принципові виконавчі схеми пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС), щоквартальні й річні звіти про роботу зазначених пристроїв РЗ і ПА, а також оперативну інформацію про їх функціонування в разі порушення режимів роботи обладнання;

розробляє та узгоджує з ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) будь-які зміни схем, уставок і характеристик настроювання пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС), з проектною організацією у частині схемних рішень і оформляє це поданням заявок у встановленому порядку;

у процесі розроблення проектної документації подає на узгодження в ДП "НЕК "Укренерго" проектні рішення головної схеми електричних з'єднань електростанції;

складає графіки ремонтів і технічного обслуговування обладнання і пристроїв РЗ і ПА. У цьому разі терміни перевірок пристроїв РЗ і ПА мають, як правило, збігатися з відключенням відповідного силового обладнання (генеруючі установки, автотрансформатори, ПЛ тощо) і режимами видачі потужності ВЕС. Коригування термінів і обсягів перевірок (у зв'язку зі зміною режимів роботи обладнання, незапланованою завантаженістю персоналу тощо) оформляє ДП "НЕК "Укренерго" на запит ВЕС через ЕС до 25 числа місяця, який передує місяцю запланованої перевірки. У третьому кварталі року, який передує планованому, ВЕС підготовляє і погоджує з ДП "НЕК "Укренерго" (через ЕС) графіки заміни застарілого обладнання й апаратури, пристроїв РЗ і ПА, які складають з урахуванням затвердженої ДП "НЕК "Укренерго" програми поетапної модернізації і реконструкції пристроїв РЗ і ПА.

Програми оперативних перемикань на обладнанні і пристроях ВЕС, які перебувають в оперативному управлінні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС), розробляє ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС). Зазначені програми передаються ЕС на ВЕС для використання під час складання місцевих програм.

ВЕС на підставі отриманих програм складає місцеві робочі програми (бланки) оперативних перемикань;

щодо всіх пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго", готує три примірники виконавчих (принципових) схем, а щодо пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЕС, - два примірники схем.

Виконавчі схеми пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЕС, узгоджує керівник СРЗА ВЕС, затверджує (відповідно до переліку) та узгоджує із СРЗА ЕС головний інженер ВЕС.

Виконавчі схеми пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго", СРЗА ЕС погоджує з СРЗА ДП "НЕК "Укренерго";

забезпечує нормальну роботу пристроїв телевимірювань і телесигналізації, необхідних для надійного ведення режиму роботи ЕС, а також своєчасне передавання в ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) звітних даних про режим роботи ВЕС в складі ОЕС України згідно з вимогами відповідних розпорядчих документів;

у разі виникнення аварій чи порушень нормальних режимів роботи в електричній частині ВЕС надає на запит ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) відповідні інформаційні матеріали (у тому числі розшифровані осцилограми чи дані реєстраторів аварійних подій), необхідні для розслідування причин виникнення технологічних порушень і розроблення заходів щодо запобігання їм. Інформація про аварійні ситуації на ВЕС надається у ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) згідно з вимогами чинних інструкцій і нормативних документів;

у разі виникнення порушень у роботі електричних мереж ОЕС України напругою від 110 кВ до 750 кВ, які прилягають до ВЕС, персонал ВЕС надає персоналу ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) дані реєстраторів аварійних подій для проведення оперативного аналізу роботи пристроїв РЗ і ПА та розрахунку місця пошкодження на ПЛ, які відходять від ВЕС.

3.3.6. Порядок, терміни виявлення й усунення пошкоджень на обладнанні й пристроях, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЕС (ДП "НЕК "Укренерго"), регламентують чинні нормативні документи, експлуатаційні інструкції виробника на відповідне обладнання.

3.3.7. Фінансування робіт з реконструкції пристроїв РЗ і ПА, установлених одночасно на ВЕС і ПС, які належать ДП "НЕК "Укренерго" і які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" чи ЕС (з урахуванням робіт з виконання розрахунків, коригування алгоритмів, розроблення й узгодження принципових схем), здійснюють на підставі спільного рішення про частки фінансування з боку ВЕС і ДП "НЕК "Укренерго".

3.3.8. Придбання устаткування й апаратури, необхідних для виконання реконструкції пристроїв РЗ і ПА, установлених тільки на ВЕС, а також виконання проектних, монтажно-налагоджувальних робіт, підготовку і проведення випробувань на ВЕС фінансує ВЕС.

Проектування на ВЕС ведуть спеціалізовані проектні організації відповідно до норм технологічного проектування ВЕС.

3.3.9. До введення в роботу нових генеруючих установок чи нових об'єктів електричних мереж, а також у разі їх реконструкції чи реконструкції систем їх керування і (або) регулювання ВЕС надає ЕС і ДП "НЕК "Укренерго" інформацію про допустимі впливи ПА на розвантаження ВЕС і обмеження градієнта потужності, а також генеруюче обладнання, параметри електротехнічного обладнання, яке вводять у роботу вперше та яке впливає на режим роботи ЕС. Термін надання інформації узгоджується з ЕС і ДП "НЕК "Укренерго" залежно від потужності ВЕС.

3.4. Облік та контроль якості електричної енергії:

3.4.1. Положення цього пункту поширюються тільки на ВЕС, яка є членом ОРЕ України.

ДП "НЕК "Укренерго" або відповідна ЕС та ВЕС у частині, що стосується обліку електроенергії, виконують функції, передбачені такими нормативно-правовими актами та нормативними документами:

Закон України "Про електроенергетику";

Інструкція про порядок комерційного обліку електроенергії, затверджена постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 26.06.2003 N 612 (додаток 10 до ДЧОРЕ);

Інструкція про порядок здійснення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії України, затверджена постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 23.06.2004 N 634 (додаток 3 до ДЧОРЕ);

Загальні технічні вимоги до автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії оптового ринку електричної енергії України (додаток 7(4) до ДЧОРЕ), погоджені листом Національної комісії регулювання електроенергетики України від 27.07.2004 N 03-39-18/3477;

Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.96 N 28 (зі змінами);

ГОСТ 13109-97 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения";

ДСТУ EN 50160:2010 "Характеристики напруги електроживлення, постачальної розподільчими мережами загальної призначеності";

інші чинні нормативні документи щодо функціонування та експлуатації автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії.

3.4.2. ЕС експлуатує та має на власному балансі вимірювальні комплекси (ТС і ТН, їх вторинні кола, лічильники електроенергії, перетворювачі імпульсів), встановлені в точках комерційного та технічного обліку електричної енергії на ПС напругою 220 кВ і вище, які належать ДП "НЕК "Укренерго", а також лічильники електричної енергії, встановлені на ВЕС, на міждержавних ПЛ усіх класів напруги та на ОВ і ШЗВ, через які можуть включатися міждержавні ПЛ.

3.4.3. ВЕС експлуатує та має на власному балансі вимірювальні комплекси (ТС і ТН, їх вторинні кола, лічильники електроенергії, перетворювачі імпульсів), встановлені в точках комерційного та технічного обліку електричної енергії на ВЕС, за винятком лічильників електроенергії, встановлених на міждержавних ПЛ та ОВ і ШЗВ, через які можуть включатися міждержавні ПЛ.

ВЕС відповідає за збереження лічильників електроенергії, технічних засобів АСОЕ та пломб, встановлених ЕС на міждержавних ПЛ та ОВ і ШЗВ ВЕС.

Обслуговування, ремонт, модернізацію та повірку елементів вимірювальних комплексів виконує сторона, яка є власником цього обладнання.

ВЕС щороку надає до ЕС річні графіки планової заміни і відомчої перевірки розрахункових лічильників електроенергії, встановлених на ВЕС, за показами яких визначається надходження електроенергії до мереж ДП "НЕК "Укренерго".

3.4.4. ВЕС щороку надає до ЕС річні графіки планової заміни і відомчої перевірки розрахункових лічильників електроенергії, встановлені на ВЕС, за показами яких визначається надходження електроенергії до мереж ДП "НЕК "Укренерго".

3.4.5. ЕС щороку надає до ВЕС списки персоналу, який має право виконувати зняття показів з лічильників електроенергії в точках комерційного обліку, складати відповідні акти щодо надходження електроенергії до мереж ДП "НЕК "Укренерго", а також брати участь у проведенні робіт із заміни та перевірки лічильників.

ЕС погоджує відповідні додатки (перелік точок комерційного обліку, актів балансової належності обладнання та однолінійні схеми) до договору між ДП "Енергоринок" та ВЕС у частині, що стосується обліку електричної енергії на перетині між ЕС та ВЕС.

3.4.6. ВЕС надає до ЕС на погодження відповідні додатки до договору між ДП "Енергоринок" та ВЕС у частині, що стосується обліку електричної енергії на зв'язках між ВЕС та ЕС.

ВЕС своєчасно повідомляє ЕС про виявлені порушення в роботі вимірювальних комплексів, встановлених на розрахункових точках, а також переведення ПЛ на роботу через ОВ і ШЗВ.

ВЕС подає до ЕС у встановлені терміни такі документи:

акт виробітку електроенергії за звітний період, підписаний керівництвом ВЕС та завірений печаткою;

акт звірки відпуску електроенергії до мереж ЕПК за звітний період та щодекади.

ВЕС подає до ЕС у встановлені терміни форми відомчої та статистичної звітності, звітні дані, акти та іншу інформацію, надання якої передбачено:

Інструкцією про порядок комерційного обліку електроенергії (додаток 10 до ДЧОРЕ);

Інструкцією про порядок здійснення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії України (додаток 3 до ДЧОРЕ);

розпорядчими документами Міненерговугілля України та інших державних органів влади.

3.5. Експлуатація та використання засобів обчислювальної техніки, встановленої на ВЕС, ДП "НЕК "Укренерго" та ЕС:

3.5.1. У взаємовідносинах з ВЕС з питань експлуатації і використання засобів обчислювальної техніки на ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) покладаються такі функції:

надання до програмно-технічного комплексу ВЕС погодженої інформації (оперативно-диспетчерської, ДП "Енергоринок" тощо), необхідної для управління виробництвом, а також надання додаткових програмно-технічних засобів для вирішення типових для галузі завдань з навчання персоналу;

організація оперативної взаємодії з персоналом ВЕС, відповідальним за експлуатацію обчислювальної техніки, з питань експлуатації, впровадження і розвитку програмно-технічних засобів ВЕС для забезпечення обміну інформацією з ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС);

розгляд заявок на виведення в ремонт програмно-технічних засобів ОІК АСДУ, комп'ютерних мереж та інших засобів, що забезпечують видачу інформації;

узгодження графіків планових ремонтів (профілактики) програмно-технічних засобів, що забезпечують обмін інформацією між ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) та ВЕС;

проведення технічної політики Міненерговугіллям України та ДП "НЕК "Укренерго" у частині використання і розвитку програмно-технічних засобів в оперативно-диспетчерському управлінні.

3.5.2. У взаємовідносинах з ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) з питань експлуатації і використання засобів обчислювальної техніки на ВЕС покладаються такі функції:

надання до програмно-технічного комплексу ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС), у тому числі до ОІК, погодженої інформації (оперативно-диспетчерської, ДП "Енергоринок" тощо), необхідної для управління виробництвом;

узгодження з ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) проектів створення, модернізації, технічного переоснащення ОІК, комп'ютерних мереж, а також узгодження зміни стану чи умов роботи діючих систем, що забезпечують видачу інформації на рівень ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС);

оперативна взаємодія з персоналом ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС), відповідальним за обчислювальну техніку, з питань експлуатації, впровадження і розвитку програмно-технічних засобів ДП "НЕК "Укренерго", що забезпечують обмін інформацією з ВЕС;

надання у встановлений термін ЦДС ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) у погоджених обсягах інформації, необхідної для формування звітних показників роботи ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) в умовах аварійних і планових ремонтів каналів зв'язку, засобів мережевої взаємодії інформацією чи в разі відсутності на об'єктах автоматичних пристроїв реєстрації та дистанційного одержання інформації;

подання заявок у ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) на виведення в ремонт (профілактику) програмно-технічних засобів, які забезпечують видачу оперативної інформації на рівень ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) і перебувають в оперативному віданні ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС);

узгодження з ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) графіків ремонтів (профілактики) програмно-технічних засобів, які забезпечують видачу необхідної інформації на рівень ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС);

узгодження з ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) протоколів про обсяги обміну телекомунікаційними мережами інформацією, забезпечення транзиту інформації.

Додатки:

Додаток 1. Структура централізованого ОДУ режимом роботи ВЕС в складі ОЕС України.

Додаток 2. Перелік інструкцій і положень щодо ОДУ роботою ВЕС в складі ОЕС України (ЕС), які ЦДС ЕС надає ВЕС.

Додаток 3. Перелік інструкцій і регламентів роботи основного обладнання ВЕС, які ВЕС надає ЦДС ЕС.

Підписи керівників служб або підрозділів кожної зі Сторін, визначених керівниками Сторін:

_________________________
(П. І. Б.)

_________________________
(підпис)

_________________________
(П. І. Б.)

_________________________
(підпис)

(Правила доповнено новим додатком 14 згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

 

ФОРМА ПРИМІРНОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПЕРАТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ВІДНОСИНИ МІЖ ДП "НЕК "УКРЕНЕРГО" ТА СОНЯЧНОЮ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЄЮ ПІД ЧАС ЇХ ВЗАЄМОДІЇ В УМОВАХ ПАРАЛЕЛЬНОЇ РОБОТИ В СКЛАДІ ОЕС УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник
ДП "НЕК "Укренерго"
_________________ /П. І. Б./
"___" ____________ 20__ р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник
сонячної електростанції
_____________________ /П. І. Б./
____________________________
(найменування сонячної електростанції)
"___" _________________ 20__ р.

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про оперативно-технологічні відносини між ДП "НЕК "Укренерго" та сонячною електростанцією під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України

ПОГОДЖЕНО
Представник
ДП "НЕК "Укренерго",
відповідальний за
оперативно-технологічні
питання
_________________ /П. І. Б./
"___" ____________ 20__ р.

ПОГОДЖЕНО
Відповідальний за
оперативно-технологічні
питання СЕС
_________________ /П. І. Б./
"___" ____________ 20__ р.

I. Загальні положення

1.1. Це Положення є додатком до Договору між ДП "НЕК "Укренерго" та сонячною електростанцією про паралельну роботу в складі ОЕС України від "___" __________ 20__ року N _______.

1.2. Це Положення встановлює порядок оперативно-технологічних відносин між ДП "НЕК "Укренерго" та СЕС у частині централізованого ОДУ режимами роботи СЕС, експлуатації обладнання, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ і засобів обліку та контролю якості електроенергії.

1.3. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 08.02.96 N 3, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.04.96 за N 174/1199, Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 11.10.96 N 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31.10.96 за N 637/1662, ГКД 34.20.507-2003 "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила", Правил взаємовідносин між Державним підприємством "Національна енергетична компанія "Укренерго" та суб'єктами (об'єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об'єднаної енергетичної системи України, статутів ДП "НЕК "Укренерго" і СЕС.

II. Організація централізованого ОДУ режимом роботи СЕС

2.1. Централізоване ОДУ режимом роботи СЕС в складі ОЕС України здійснюють відповідно до структури ОДУ, визначеної ДП "НЕК "Укренерго".

2.2. Основні принципи функціонування централізованого ОДУ режимом роботи СЕС в складі ОЕС України:

2.2.1. Централізоване ОДУ режимом роботи електростанції в реальному часі здійснює зміна ЧД ДС ДП "НЕК "Укренерго" через ЧД ЦДС ЕС;

2.2.2. Керівний оперативний персонал у зміні СЕС в оперативному відношенні підпорядкований ЧД ЦДС ЕС, у регіоні керування якого розташована СЕС (згідно зі структурою централізованого ОДУ ОЕС України).

2.2.3. Диспетчер ДП "НЕК "Укренерго" видає розпорядження оперативному персоналу СЕС через диспетчера ЦДС ЕС. Диспетчер ЦДС ЕС видає розпорядження керівникові оперативного персоналу у зміні СЕС. Розпорядження диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" оперативний персонал ЦДС ЕС і СЕС повинен виконувати негайно.

Якщо розпорядження суперечать вимогам технологічного регламенту експлуатації обладнання СЕС, керівник оперативного персоналу у зміні СЕС повідомляє про це диспетчера ЦДС ЕС, а останній - диспетчера ДП "НЕК "Укренерго".

Оперативний персонал СЕС несе повну відповідальність за виконання розпоряджень диспетчера ЦДС ЕС, а диспетчери ДП "НЕК "Укренерго" і ЦДС ЕС - за обґрунтованість своїх розпоряджень.

2.2.4. Якщо керівнику оперативного персоналу у зміні СЕС розпорядження диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" чи диспетчера ЦДС ЕС здається помилковим, він зобов'язаний зробити обґрунтоване заперечення, але в разі повторного підтвердження диспетчером розпорядження - виконати його.

2.2.5. Розпорядження диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" чи диспетчера ЦДС ЕС, що являють загрозу для життя людей, а також розпорядження, які можуть призвести до пошкодження обладнання, втрати живлення власних потреб СЕС, виконувати заборонено. Про свою відмову виконати таке розпорядження оперативний персонал СЕС зобов'язаний негайно повідомити диспетчера, який віддав це розпорядження, а також доповісти головному інженеру СЕС (технічному директорові) і зробити відповідний запис в оперативному журналі.

2.2.6. СЕС встановленою потужністю 5 МВт або більше чи група СЕС, що приєднані до спільної ТЗП та мають сумарну встановлену потужність в означеній ТЗП 5 МВт або більше, здійснює генерацію активної потужності відповідно до заявленого прогнозного добового графіка, який підлягає уточненню через кожні три години. Допустима похибка уточненого прогнозного графіка не повинна перевищувати 30 % від реальної потужності, яка видається кожну годину в мережу.

Оперативний персонал СЕС повинен повідомляти про очікувані зміни графіка поточної розрахункової доби диспетчера ЦДС ЕС не пізніше ніж за одну годину до кінця поточного тригодинного періоду.

У випадку виникнення на СЕС ситуації, котра вимагає розвантаження або повного відключення генерації СЕС, керівник оперативного персоналу зміни СЕС повинен негайно повідомити про це диспетчера ЦДС ЕС та діяти згідно з вимогами чинних інструкцій з експлуатації обладнання СЕС.

Після відключення і зупинки обладнання оформляється аварійна заявка із зазначенням причини і орієнтовного терміну ремонту.

2.2.7. Розпорядження керівників СЕС її персоналу з питань експлуатації пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, засобів обліку та контролю якості електроенергії, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕС), потрібно попередньо узгоджувати з керівним персоналом ЕС або ДП "НЕК "Укренерго" (відповідно до оперативної підпорядкованості обладнання).

2.2.8. Керівник оперативного персоналу у зміні СЕС зобов'язаний негайно повідомляти диспетчера ЦДС ЕС, а диспетчер ЦДС ЕС - диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" про вимкнення ПЛ та обладнання, спрацювання РЗ, лінійної автоматики та ПА, порушення нормальної роботи обладнання та пристроїв, які перебувають в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕС), а також про порушення режиму роботи основного і допоміжного генеруючого обладнання СЕС, які призвели чи можуть призвести до зниження її навантаження більше ніж на 30 % від реальної потужності СЕС чи повної втрати генерації СЕС або порушення вимог безпечної експлуатації обладнання.

2.2.9. Диспетчер ЦДС ЕС повинен негайно повідомити начальника зміни СЕС про виникнення в ОЕС України (ЕС) режиму (в тому числі аварійне вимкнення ПЛ та обладнання ПС основної електричної мережі ОЕС України), внаслідок якого персонал СЕС повинен за командою диспетчера або самостійно знизити (або повністю припинити) генеруючу потужність СЕС згідно з вимогами чинних інструкцій.

2.2.10. ЧД ДП "НЕК "Укренерго", ЦДС ЕС і керівний оперативний персонал СЕС згідно з інструкціями та положеннями, розробленими ДП "НЕК "Укренерго" та ЕС і направленими на СЕС, виконують такі функції:

управління режимом роботи СЕС в складі ОЕС України;

управління устаткуванням, обладнанням, пристроями РЗ і ПА, ЗДТУ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчерів ДП "НЕК "Укренерго" та ЦДС ЕС і встановлені на СЕС;

попередження та ліквідація технологічних порушень у роботі обладнання СЕС, яке перебуває в оперативному управлінні ЧД ДП "НЕК "Укренерго" або ЧД ЦДС ЕС;

проведення оперативних перемикань в електричних установках ЕС, на обладнанні, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні диспетчерів ДП "НЕК "Укренерго" та ЦДС ЕС.

2.3. Порядок розроблення та надання чинності документації щодо централізованого ОДУ режимом роботи СЕС в складі ОЕС України:

2.3.1. ДП "НЕК "Укренерго" розробляє і передає у відповідну ЕС затверджений головним диспетчером ДП "НЕК "Укренерго" перелік обладнання, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, АСДУ, установлених на СЕС, які перебувають в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго". ЕС доповнюють вищезазначений перелік обладнанням, яке перебуває в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ЦДС ЕС, і після затвердження його головним диспетчером ЕС направляють на СЕС. З урахуванням переліку, одержаного від ЕС, на СЕС складається і затверджується її технічним керівником свій перелік обладнання, який є єдиним документом, що встановлює оперативну підпорядкованість обладнання СЕС відповідно до рівня централізованого ОДУ для роботи СЕС в складі ОЕС України.

2.3.2. ЦДС ЕС надсилає на СЕС комплект необхідних інструкцій і положень щодо ОДУ роботою СЕС у складі ОЕС України (ЕС) і забезпечує їх своєчасний перегляд та коригування.

Перелік зазначених інструкцій і положень є невід'ємним додатком до цього Положення.

2.3.3. СЕС щороку надсилає в ЕС на погодження нормальні схеми з'єднань обладнання ВЕС, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЦДС ЕС.

2.3.4. СЕС надає ЦДС ЕС комплект інструкцій і регламентів роботи основного обладнання СЕС і забезпечує їх своєчасний перегляд і коригування.

Перелік зазначених інструкцій і регламентів є невід'ємним додатком до цього Положення.

2.4. Взаємодія СЕС та ЕС ДП "НЕК "Укренерго" з підготовки керівного оперативного персоналу СЕС та диспетчерів ЦДС ЕС:

2.4.1. Перед допуском до дублювання на робочому місці вперше підготовлений керівник оперативного персоналу СЕС повинен проходити в ЦДС ЕС ознайомлення з режимом роботи ЕС і співбесіду з керівниками ЦДС ЕС з питань оперативного управління обладнанням СЕС, яке перебуває в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ЦДС ЕС. Результати співбесіди оформлюють протоколом, складеним за довільною формою, у якому відзначають професійну готовність (неготовність) кандидата на посаду керівника оперативного персоналу у зміні СЕС до співпраці з диспетчером ЦДС ЕС.

2.4.2. Диспетчери ЦДС ЕС і ДП "НЕК "Укренерго" можуть проходити ознайомлення з особливостями роботи СЕС відповідно до програми, складеної керівниками ЦДС ЕС чи ДС ДП "НЕК "Укренерго" на підставі листа, надісланого технічному керівникові СЕС. Персонал електростанції забезпечує необхідні умови для проведення ознайомлення (оформляє допуск на СЕС за наявності у диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕС) необхідних документів і виділяє для консультацій кваліфікованих фахівців).

III. Функції ДП "НЕК "Укренерго" та СЕС щодо забезпечення надійної паралельної роботи СЕС у складі ОЕС України

3.1. Планування та ведення надійного режиму роботи СЕС:

3.1.1. У частині планування та ведення режиму роботи СЕС ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) виконує такі функції:

проводить планування та ведення надійного режиму роботи СЕС з урахуванням необхідності виконання вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації генеруючого обладнання електростанції, наданого СЕС;

проводить розрахунки величин абсолютного обмеження потужності, дельта-обмеження та обмеження градієнта потужності СЕС за умови збереження стійкості для кожного розрахункового періоду;

приймає рішення за заявками на узгоджене виведення в ремонт (резерв) або введення в роботу основного і допоміжного устаткування з урахуванням заходів щодо ведення режиму, зміни параметрів настроювання пристроїв РЗ і ПА, АСДУ, ЗДТУ, АСУЕ;

 для СЕС встановленою потужністю 5 МВт або більше чи групи СЕС, що приєднані до спільної ТЗП та мають сумарну встановлену потужність в означеній ТЗП 5 МВт або більше, ДП "НЕК "Укренерго" разом з ДП "Енергоринок" затверджує складені останнім відповідно до Правил оптового ринку електричної енергії України (додаток 2 до ДЧОРЕ) від 15.11.96 прогнозні добові погодинні графіки активного навантаження;

погоджує схеми електричних з'єднань обладнання СЕС, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЦДС ЕС, для нормальних і ремонтних режимів роботи;

розробляє і надає СЕС інструкції з ОДУ режимом роботи ОЕС України.

3.1.2. Терміни, форми подання та обсяг даних, необхідних ДП "НЕК "Укренерго" для виконання ЕС робіт з планування та ведення режиму роботи СЕС ОЕС України, визначає відповідна ЕС.

3.1.3. У частині планування та ведення надійного режиму роботи СЕС виконує такі функції:

забезпечує виконання заходів, необхідних для надійної паралельної роботи СЕС в складі ОЕС України;

СЕС встановленою потужністю 10 МВт або більше чи група СЕС, що приєднані до спільної ТЗП та мають сумарну встановлену потужність в означеній ТЗП 10 МВт або більше, подає обов'язково до ЕС ДП "НЕК "Укренерго" для кожного розрахункового періоду наступної доби (період тривалістю 60 хв., який починається в момент початку кожної відлікової години доби і закінчується в момент початку наступної години, не включаючи її) значення прогнозованої активної потужності;

у разі якщо СЕС здійснює видачу потужності по одній ПЛ, надає безумовну та безперешкодну згоду на виведення цієї ПЛ в ремонт.

3.2. Планування ремонтів основного обладнання, устаткування, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ СЕС, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕС):

3.2.1. Надійність, економічність і стійкість роботи ОЕС України забезпечуються якісним проведенням ремонтів основного обладнання СЕС, ПЛ, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ та устаткування ПС системотвірної електричної мережі напругою від 220 кВ до 750 кВ, що значною мірою залежить від правильного їх планування.

3.2.2. Довгострокове планування режиму роботи ОЕС України передбачає складання річних і місячних планів ремонту основного обладнання СЕС, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, АСОЕ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" або ЧД ЦДС ЕС.

3.2.3. Короткострокове планування режиму роботи ОЕС України передбачає складання тижневих планів ремонтів з метою проведення поточного коригування місячних планів залежно від реального режиму роботи ОЕС України, який може змінюватись через різні непередбачені обставини, а також залежно від об'єктивних причин необхідності зміни технології проведення ремонтів.

3.2.4. СЕС також складає і подає у визначені строки на затвердження в ЕС річні, місячні та тижневі плани ремонту автотрансформаторів, підстанційного обладнання приєднань ПЛ, а також річні та місячні плани ремонту пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС та ДП "НЕК "Укренерго". У цьому разі планування ремонтів пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ проводять з максимальним урахуванням планів ремонтів ПЛ та устаткування СЕС. ЕС розглядає подані СЕС плани ремонту обладнання СЕС, вносить необхідні зміни з огляду на забезпечення надійного режиму роботи ЕС і подає на затвердження до ДП "НЕК "Укренерго" плани ремонту обладнання, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго". ДП "НЕК "Укренерго" розглядає подані СЕС плани ремонтів з огляду на забезпечення надійності режиму роботи ОЕС України і після внесення необхідних змін затверджує їх.

3.2.5. ЕС на підставі затверджених ДП "НЕК "Укренерго" планів ремонту складає плани ремонту підстанційного обладнання приєднань ПЛ, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС, і після затвердження головним диспетчером ЕС направляє їх на СЕС.

3.2.6. Після затвердження плани ремонтів може коригувати тільки посадова особа, яка затвердила їх, за наявності достатнього обґрунтування (зміна обсягів фінансування, аварійні ремонти обладнання станцій і мереж, незапланована зміна балансу потужності ОЕС України). Коригування проводять у централізованому порядку внесенням змін: для річного плану - у місячні плани, а для місячного - у тижневі плани.

3.2.7. Терміни, форми подання та обсяг даних, необхідних для складання ЕС річних, місячних і тижневих планів ремонту, визначають для СЕС ЕС.

3.2.8. Виведення в ремонт устаткування СЕС, підстанційного обладнання приєднань ПЛ, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЦДС ЕС або ДП "НЕК "Укренерго", навіть за затвердженими планами потрібно оформлювати письмовими заявками або через електронну систему передачі заявок. Порядок подання заявок на виконання ремонтів обладнання та прийняття рішень щодо них проводять згідно з вимогами, викладеними ДП "НЕК "Укренерго" в Інструкції про порядок виведення в ремонт ліній електропередачі, обладнання СЕС, мереж, пристроїв РЗ, ПА, САРЧП, засобів АСДУ та АСОЕ ОЕС України, затвердженій ДП "НЕК "Укренерго". На підставі зазначеної Інструкції в ЕС розробляють відповідну інструкцію і направляють її на СЕС.

3.2.9. Ремонти основного обладнання СЕС, які призводять до зменшення потужності генерації, враховують у прогнозному добовому погодинному графіку активної потужності.

3.3. Експлуатація пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, установлених на СЕС:

3.3.1. Експлуатація пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ має повністю відповідати вимогам ГКД 34.20.507-2003 "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила", "Правил устройства электроустановок", інших чинних нормативних документів.

3.3.2. Персонал СЕС у частині експлуатації пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, каналів телемеханіки і зв'язку перебуває в оперативно-технологічному підпорядкуванні відповідних виробничих служб ДП "НЕК "Укренерго" та ЕС і взаємодіє з ними під час вирішення питань щодо експлуатації відповідного обладнання. Розподіл функцій між виробничими службами ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) та СЕС визначають відповідно до положень про ці служби.

3.3.3. Періодичність і обсяги профілактичних перевірок обладнання, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ установлюють відповідно до вимог чинних нормативних документів та інструкцій. ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) здійснює контроль за виконанням річних планів-графіків технічного обслуговування пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС).

3.3.4. У частині пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) на підставі матеріалів, отриманих від СЕС, виконує такі функції:

проводить систематичний облік і аналіз роботи пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС), готує пропозиції з розроблення протиаварійних заходів, складає і розсилає інформаційні листи;

стежить за оснащуванням електрообладнання СЕС, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС), засобами РЗ і ПА, вибірково бере участь у випробуваннях, надає пропозиції з удосконалення цих пристроїв;

відповідно до розподілу обов'язків виконує необхідні розрахунки, визначає принципи виконання, уставки спрацьовування і характеристики настроювання пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС).

Вказівки щодо принципів експлуатації, типів, схем, уставок, характеристик пристроїв РЗ і ПА, які установлено на СЕС та які перебувають в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго", надаються СЕС факсограмою чи листом за підписом головного диспетчера ДП "НЕК "Укренерго", надісланим через ЕС;

затверджує переліки пристроїв РЗ і ПА, для яких структурні і принципові схеми, уставки і характеристики вибирає ЕС і в яких зазначає необхідність узгодження їх із ДП "НЕК "Укренерго";

відповідно до оперативної підпорядкованості і розподілу обов'язків на вибір уставок і узгодження схем пристроїв РЗ і ПА на підставі проектних рішень і наданих вихідних даних виконує розрахунки стійкості паралельної роботи СЕС, струмів короткого замикання і до введення в роботу генеруючого обладнання СЕС, яке вводиться вперше, чи мережевих об'єктів визначає і видає СЕС у встановленому порядку уставки настроювання ПА для нормальної і ремонтної схем зв'язків СЕС з ЕС, уставки пристроїв РЗ і лінійної автоматики.

Уточнені після натурних випробувань характеристики обладнання і пристроїв СЕС оперативно передають в ЕС і ДП "НЕК "Укренерго" для уточнення уставок настроювання пристроїв РЗ і ПА;

відповідно до оперативної підпорядкованості обладнання видає СЕС вказівки про допустиме навантаження СЕС у нормальній і ремонтній (післяаварійній) схемах, уставки пристроїв РЗ і ПА, інструкції з експлуатації цих пристроїв, а також погоджує графіки технічного обслуговування обладнання, пристроїв РЗ і ПА і їх виконавчі схеми.

3.3.5. У частині експлуатації пристроїв РЗ і ПА, диспетчерського та технологічного управління СЕС виконує такі функції:

подає до ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) електричні характеристики основного електротехнічного обладнання, параметри настроювання, принципові виконавчі схеми пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС), щоквартальні й річні звіти про роботу зазначених пристроїв РЗ і ПА, а також оперативну інформацію про їх функціонування в разі порушення режимів роботи обладнання;

розробляє та узгоджує з ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) будь-які зміни схем, уставок і характеристик настроювання пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС), з проектною організацією у частині схемних рішень і оформляє це поданням заявок у встановленому порядку;

у процесі розроблення проектної документації подає на узгодження в ДП "НЕК "Укренерго" проектні рішення головної схеми електричних з'єднань електростанції;

складає графіки ремонтів і технічного обслуговування обладнання і пристроїв РЗ і ПА. У цьому разі терміни перевірок пристроїв РЗ і ПА мають збігатися з відключенням відповідного силового обладнання (генеруючі установки, автотрансформатори, ПЛ тощо) і режимами видачі потужності СЕС. Коригування термінів і обсягів перевірок (у зв'язку зі зміною режимів роботи обладнання, незапланованою завантаженістю персоналу тощо) оформляє ДП "НЕК "Укренерго" на запит СЕС через ЕС до 25 числа місяця, який передує місяцю запланованої перевірки. У третьому кварталі року, який передує планованому, СЕС підготовляє і погоджує з ДП "НЕК "Укренерго" (через ЕС) графіки заміни застарілого обладнання й апаратури, пристроїв РЗ і ПА, які складають з урахуванням затвердженої ДП "НЕК "Укренерго" програми поетапної модернізації і реконструкції пристроїв РЗ і ПА.

Програми оперативних перемикань на обладнанні і пристроях СЕС, які перебувають в оперативному управлінні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС), розробляє ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС). Зазначені програми передаються ЕС на СЕС для використання під час складання місцевих програм.

СЕС на підставі отриманих програм складає місцеві робочі програми (бланки) оперативних перемикань;

щодо всіх пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго", готує три примірники виконавчих (принципових) схем, а щодо пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЕС, - два примірники схем.

Виконавчі схеми пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЕС, узгоджує керівник СРЗА СЕС, затверджує (відповідно до переліку) та узгоджує з СРЗА ЕС головний інженер СЕС.

Виконавчі схеми пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго", СРЗА ЕС погоджує із СРЗА ДП "НЕК "Укренерго";

забезпечує нормальну роботу пристроїв телевимірювань і телесигналізації, необхідних для надійного ведення режиму роботи ЕС, а також своєчасне передавання в ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) звітних даних про режим роботи СЕС в складі ОЕС України згідно з вимогами відповідних розпорядчих документів;

у разі виникнення аварій чи порушень нормальних режимів роботи в електричній частині СЕС надає на запит ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) відповідні інформаційні матеріали (у тому числі розшифровані осцилограми чи дані реєстраторів аварійних подій), необхідні для розслідування причин виникнення технологічних порушень і розроблення заходів щодо запобігання їм. Інформація про аварійні ситуації на СЕС надається у ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) згідно з вимогами чинних інструкцій і нормативних документів;

у разі виникнення порушень у роботі електричних мереж ОЕС України напругою від 110 кВ до 750 кВ, які прилягають до СЕС, персонал СЕС надає персоналу ЕС (ДП "НЕК "Укренерго") дані реєстраторів аварійних подій для проведення оперативного аналізу роботи пристроїв РЗ і ПА та розрахунку місця пошкодження на ПЛ, які відходять від СЕС.

3.3.6. Порядок, терміни виявлення й усунення пошкоджень на обладнанні й пристроях, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЕС (ДП "НЕК "Укренерго"), регламентують чинні нормативні документи, експлуатаційні інструкції виробника на відповідне обладнання.

3.3.7. Фінансування робіт з реконструкції пристроїв РЗ і ПА, установлених одночасно на СЕС і ПС, які належать ДП "НЕК "Укренерго" і які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" чи ЕС (з урахуванням робіт з виконання розрахунків, коригування алгоритмів, розроблення й узгодження принципових схем), здійснюють на підставі спільного рішення про частки фінансування з боку СЕС і ДП "НЕК "Укренерго".

3.3.8. Придбання устаткування й апаратури, необхідних для виконання реконструкції пристроїв РЗ і ПА, установлених тільки на СЕС, а також виконання проектних, монтажно-налагоджувальних робіт, підготовку і проведення випробувань на СЕС фінансує електростанція.

Проектування на СЕС ведуть спеціалізовані проектні організації відповідно до норм технологічного проектування СЕС.

3.3.9. До введення в роботу нових генеруючих установок чи нових об'єктів електричних мереж, а також у разі їх реконструкції чи реконструкції їх систем керування і (або) регулювання СЕС надає ЕС і ДП "НЕК "Укренерго" інформацію про допустимі впливи ПА на розвантаження СЕС і обмеження градієнта потужності, а також генеруюче обладнання, параметри електротехнічного обладнання, яке вводять у роботу вперше та яке впливає на режим роботи ЕС. Термін надання інформації узгоджується з ЕС і ДП "НЕК "Укренерго" залежно від потужності СЕС.

3.4. Облік та контроль якості електричної енергії:

3.4.1. Положення цього пункту поширюються тільки на СЕС, яка є членом ОРЕ України.

ДП "НЕК "Укренерго" або відповідна ЕС та СЕС у частині, що стосується обліку електроенергії, виконують функції, передбачені такими нормативно-правовими актами та нормативними документами:

Закон України "Про електроенергетику";

Інструкція про порядок комерційного обліку електроенергії, затверджена постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 26.06.2003 N 612 (додаток 10 до ДЧОРЕ);

Інструкція про порядок здійснення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії України, затверджена постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 23.06.2004 N 634 (додаток 3 до ДЧОРЕ);

Загальні технічні вимоги до автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії оптового ринку електричної енергії України (додаток 7(4) до ДЧОРЕ), погоджені листом Національної комісії регулювання електроенергетики України від 27.07.2004 N 03-39-18/3477;

Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.96 N 28 (зі змінами);

ГОСТ 13109-97 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения";

ДСТУ EN 50160:2010 "Характеристики напруги електроживлення, постачальної розподільчими мережами загальної призначеності";

інші чинні нормативні документи щодо функціонування та експлуатації автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії.

3.4.2. ЕС експлуатує та має на власному балансі вимірювальні комплекси (ТС і ТН, їх вторинні кола, лічильники електроенергії, перетворювачі імпульсів), встановлені в точках комерційного та технічного обліку електричної енергії на ПС напругою 220 кВ і вище, які належать ДП "НЕК "Укренерго", а також лічильники електричної енергії, встановлені на СЕС, на міждержавних ПЛ усіх класів напруги та на ОВ і ШЗВ, через які можуть включатися міждержавні ПЛ.

3.4.3. СЕС експлуатує та має на власному балансі вимірювальні комплекси (ТС і ТН, їх вторинні кола, лічильники електроенергії, перетворювачі імпульсів), встановлені в точках комерційного та технічного обліку електричної енергії на СЕС, за винятком лічильників електроенергії, встановлених на міждержавних ПЛ та ОВ і ШЗВ, через які можуть включатися міждержавні ПЛ.

СЕС відповідає за збереження лічильників електроенергії, встановлених ЕС на міждержавних ПЛ та ОВ і ШЗВ СЕС.

Обслуговування, ремонт, модернізацію та повірку елементів вимірювальних комплексів виконує сторона, яка є власником цього обладнання.

СЕС щороку надає до ЕС річні графіки планової заміни і відомчої перевірки розрахункових лічильників електроенергії, встановлених на СЕС, за показами яких визначається надходження електроенергії до мереж ДП "НЕК "Укренерго".

3.4.4. СЕС щороку надає до ЕС річні графіки планової заміни і відомчої перевірки розрахункових лічильників СЕС, встановлені на СЕС, за показами яких визначається надходження електроенергії до мереж ДП "НЕК "Укренерго".

3.4.5. ЕС щороку надає до СЕС списки персоналу, який має право виконувати зняття показів з лічильників електроенергії в точках комерційного обліку, складати відповідні акти щодо надходження електроенергії до мереж ДП "НЕК "Укренерго", а також брати участь у проведенні робіт із заміни та перевірки лічильників.

ЕС погоджує відповідні додатки (перелік точок комерційного обліку, актів балансової належності обладнання та однолінійні схеми) до договору між ДП "Енергоринок" та СЕС у частині, що стосується обліку електричної енергії на перетині між ЕС та СЕС.

3.4.6. СЕС надає до ЕС на погодження відповідні додатки до договору між ДП "Енергоринок" та СЕС у частині, що стосується обліку електричної енергії на зв'язках між СЕС та ЕС.

СЕС своєчасно повідомляє ЕС про виявлені порушення в роботі вимірювальних комплексів, встановлених на розрахункових точках, а також переведення ПЛ на роботу через ОВ і ШЗВ.

СЕС подає до ЕС у встановлені терміни такі документи:

акт виробітку електроенергії за звітний період, підписаний керівництвом СЕС та завірений печаткою;

акт звірки відпуску електроенергії до мереж ЕПК за звітний період та щодекади.

СЕС подає до ЕС у встановлені терміни форми відомчої та статистичної звітності, звітні дані, акти та іншу інформацію, надання якої передбачено:

Інструкцією про порядок комерційного обліку електроенергії (додаток 10 до ДЧОРЕ);

Інструкцією про порядок здійснення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії України (додаток 3 до ДЧОРЕ);

розпорядчими документами Міненерговугілля України та інших державних органів влади.

3.5. Експлуатація та використання засобів обчислювальної техніки, встановленої на СЕС, ДП "НЕК "Укренерго" та ЕС:

3.5.1. У взаємовідносинах із СЕС з питань експлуатації і використання засобів обчислювальної техніки на ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) покладаються такі функції:

надання до програмно-технічного комплексу СЕС погодженої інформації (оперативно-диспетчерської, ДП "Енергоринок" тощо), необхідної для управління виробництвом, а також надання додаткових програмно-технічних засобів для вирішення типових для галузі завдань з навчання персоналу;

організація оперативної взаємодії з персоналом СЕС, відповідальним за експлуатацію обчислювальної техніки, з питань експлуатації, впровадження і розвитку програмно-технічних засобів СЕС для забезпечення обміну інформацією з ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС);

розгляд заявок на виведення в ремонт програмно-технічних засобів ОІК АСДУ, комп'ютерних мереж та інших засобів, що забезпечують видачу інформації;

узгодження графіків планових ремонтів (профілактики) програмно-технічних засобів, що забезпечують обмін інформацією між ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) та СЕС;

проведення єдиної технічної політики Міненерговугіллям України та ДП "НЕК "Укренерго" у частині використання і розвитку програмно-технічних засобів в оперативно-диспетчерському управлінні.

3.5.2. У взаємовідносинах з ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) з питань експлуатації і використання засобів обчислювальної техніки на СЕС покладаються такі функції:

надання до програмно-технічного комплексу ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС), у тому числі до ОІК, погодженої інформації (оперативно-диспетчерської, ДП "Енергоринок" тощо), необхідної для управління виробництвом;

узгодження з ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) проектів створення, модернізації, технічного переоснащення ОІК, комп'ютерних мереж, а також узгодження зміни стану чи умов роботи діючих систем, що забезпечують видачу інформації на рівень ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС);

оперативна взаємодія з персоналом ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС), відповідальним за обчислювальну техніку, з питань експлуатації, впровадження і розвитку програмно-технічних засобів ДП "НЕК "Укренерго", що забезпечують обмін інформацією з СЕС;

подання у встановлений термін ЦДС ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) у погоджених обсягах інформації, необхідної для формування звітних показників роботи ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) в умовах аварійних і планових ремонтів каналів зв'язку, засобів мережевої взаємодії інформацією чи в разі відсутності на об'єктах автоматичних пристроїв реєстрації та дистанційного одержання інформації;

представлення заявок у ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) на виведення в ремонт (профілактику) програмно-технічних засобів, які забезпечують видачу оперативної інформації на рівень ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) і перебувають в оперативному віданні ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС);

узгодження з ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) графіків ремонтів (профілактики) програмно-технічних засобів, які забезпечують видачу необхідної інформації на рівень ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС);

узгодження з ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) протоколів про обсяги обміну телекомунікаційними мережами інформацією, забезпечення транзиту інформації.

Додатки:

Додаток 1. Структура централізованого ОДУ режимом роботи СЕС в складі ОЕС України.

Додаток 2. Перелік інструкцій і положень щодо ОДУ роботою СЕС в складі ОЕС України (ЕС), які ЦДС ЕС надає СЕС.

Додаток 3. Перелік інструкцій і регламентів роботи основного обладнання СЕС, які СЕС надає ЦДС ЕС.

Підписи керівників служб або підрозділів кожної зі Сторін, визначених керівниками Сторін:

_________________________
(П. І. Б.)

_________________________
(підпис)

_________________________
(П. І. Б.)

_________________________
(підпис)

(Правила доповнено новим додатком 15 згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306
,
 у зв'язку з цим додатки 13 - 15 вважати відповідно додатками 16 - 18
)

 

ФОРМА ПРИМІРНОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПЕРАТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ВІДНОСИНИ МІЖ ДП НЕК "УКРЕНЕРГО" ТА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНОЮ КОМПАНІЄЮ ПІД ЧАС ЇХ ВЗАЄМОДІЇ В УМОВАХ ПАРАЛЕЛЬНОЇ РОБОТИ В СКЛАДІ ОЕС УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

 Керівник
ДП НЕК "Укренерго"
_________________ /П. І. Б./
"___" ____________ 200_ р. 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник
енергопостачальної компанії
_______________ /П. І. Б./
"___" ____________ 200_ р. 

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про оперативно-технологічні відносини між ДП НЕК "Укренерго" та енергопостачальною компанією під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України

ПОГОДЖЕНО

Представник
ДП НЕК "Укренерго",
відповідальний за
оперативно-технологічні
питання
_________________ /П. І. Б./

ПОГОДЖЕНО

Представник
енергопостачальної компанії,
відповідальний за
оперативно-технологічні
питання
_________________ /П. І. Б./

I. Загальні положення

1.1. Це Положення є додатком до Договору між ДП НЕК "Укренерго" та ЕПК про паралельну роботу в складі ОЕС України від "___"________ 200__ р. N _______.

1.2. Це Положення встановлює порядок оперативно-технологічних відносин між ДП НЕК "Укренерго" та ЕПК у частині централізованого ОДУ режимами роботи ЕПК, експлуатації обладнання, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ і засобів обліку та контролю якості електроенергії.

1.3. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 08.02.96 N 3, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.04.96 за N 174/1199 (зі змінами), Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13.06.96 N 15, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26.07.96 за N 408/1433, Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 11.10.96 N 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31.10.96 за N 637/1662 (зі змінами), ГКД 34.20.507-2003 "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила", Правил взаємовідносин між Державним підприємством "Національна енергетична компанія "Укренерго" та суб'єктами (об'єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об'єднаної енергетичної системи України, статутів Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" і електростанції.

1.4. Виключено

1.5. Виключено

II. Організація централізованого ОДУ електричними мережами ЕПК

2.1. Централізоване ОДУ електричними мережами ЕПК у складі ОЕС України здійснюють відповідно до структури ОДУ, визначеною ДП НЕК "Укренерго".

2.2. Функції ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) у частині ОДУ роботою ЕПК у складі ОЕС України

2.2.1. Цілодобове ОДУ електричною мережею напругою від 110 кВ до 750 кВ, яка знаходиться в оперативному управлінні (операції з увімкнення і вимкнення якої потребують координації дій оперативного персоналу різних ЕПК) або віданні (стан і режим роботи якої впливають на режим роботи ЕС у цілому, а також настроювання ПА) ЧД ЕС згідно з вимогами ГКД 34.20.507, чинних нормативних документів з ОДУ ОЕС.

Розпорядження ЧД ЕС мають виконуватись оперативним персоналом ЕПК негайно.

ЧД ЕС несе відповідальність за обґрунтованість оперативних розпоряджень, а оперативний персонал ЕПК - за невиконання або зволікання з виконанням розпоряджень ЧД ЕС.

Заборонено виконувати розпорядження, пов'язані із загрозою для життя людей, а також розпорядження, які можуть призвести до виходу з ладу енергетичного обладнання, втрати живлення власних потреб електростанції, які входять до складу ЕПК, ПС.

Про відмову виконати одержане розпорядження за наявності обґрунтованих причин оперативний персонал повинен негайно повідомити диспетчера, що віддав розпорядження, та свого безпосереднього керівника з обґрунтуванням свого рішення.

За необхідності (за ініціативи ЕС або ЕПК) такі випадки повинна розслідувати комісія в складі представників ЕС, ЕПК і Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (далі - Держенергонагляд), яка приймає рішення про подальший допуск до роботи оперативного персоналу, що порушив оперативну дисципліну.

2.2.2. Виконання розпоряджень оперативного персоналу ЕПК про проведення перемикань на обладнанні ПС напругою 220 кВ і вище, що знаходиться в оперативному управлінні ЧД ЕПК.

У разі одночасного одержання розпоряджень від диспетчерів різних рівнів щодо обладнання різних класів напруги послідовність їх виконання визначає диспетчер вищого рівня ОДУ.

2.2.3. Контроль за виконанням визначених у встановленому порядку Міненерговугілля України режимів електроспоживання ЕПК та за вжиттям заходів для їх виконання, у тому числі щодо примусового зниження споживання електроенергії застосуванням графіків обмежень споживання електричної енергії та потужності, графіків аварійних відключень споживачів електричної енергії, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання.

Введення графіків обмеження споживання електроенергії та потужності, графіків відключення і застосування протиаварійних систем зниження електроспоживання виконувати відповідно до вимог Інструкції про складання та застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження енергоспоживання, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 23.11.2006 N 456, та ГКД 34.35.511-2002 "Правила підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики відключення навантаження (САВН)" (зі змінами).

У разі відмови ЕПК виконати команду про введення графіків відключення ЕС самостійно, попередивши ЕПК, відключає задіяні в графіках відключення приєднання даної ЕПК, що знаходяться на ПС, які належать ЕС, і письмово ставить до відома про цей випадок ДП НЕК "Укренерго" та інспекцію Держенергонагляду у відповідному регіоні. У цьому разі персонал ЕС не несе відповідальності за наслідки цих відключень.

Негайне і безумовне виконання оперативним персоналом ЕС команд диспетчерів ЕПК про відключення з ПС напругою від 220 кВ до 750 кВ, що належать ЕС, приєднань, передбачених графіками відключення і які знаходяться в оперативному управлінні ЧД ЕПК.

2.2.4. Контроль за виконанням затверджених графіків навантаження електростанціями, що входять до складу ЕПК.

2.2.5. Дотримання встановлених ДП НЕК "Укренерго" та ЕС рівнів напруги в контрольних точках електромережі напругою від 110 кВ до 750 кВ, яка знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС.

2.2.6. Контроль за підтриманням навантажень у електромережах напругою від 110 кВ до 150 кВ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС, у технічно допустимих, у тому числі і в аварійно допустимих межах.

2.2.7. Приймання від ЕПК і розгляд оперативних заявок на відключення для ремонту обладнання, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні оперативного персоналу ЕС.

2.2.8. Подання до ЕПК оперативних заявок на відключення для ремонту обладнання ЕС, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні оперативного персоналу ЕПК.

2.2.9. Управління діями безпосередньо підпорядкованого оперативного персоналу ЕПК під час виконання операцій на обладнанні ПС і пристроях РЗ і ПА, засобах телемеханіки, ЗДТУ, які знаходяться в оперативному управлінні ЧД ЕС. Перемикання проводять згідно із взаємопогодженими між ЕС та ЕПК інструкціями, розробленими відповідно до вимог ГКД 34.5.507-96 "Оперативні перемикання в електроустановках. Правила виконання" і ГКД 34.35.501-93 "Пристрої релейного захисту і електроавтоматики енергосистем. Інструкції з обслуговування для оперативного персоналу". Правила виконання" і ГКД 34.35.501-93 "Пристрої релейного захисту і електроавтоматики енергосистем. Інструкції з обслуговування для оперативного персоналу".

2.2.10. Видання дозволу безпосередньо підпорядкованому оперативному персоналу ЕПК на перемикання на обладнанні ПС і пристроях РЗ і ПА, засобах телемеханіки, ЗДТУ, які знаходяться в оперативному віданні ЧД ЕС.

2.2.11. Контроль за станом основного обладнання і пристроїв, що знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС.

Своєчасне надання оперативному персоналу ЕПК інформації про стан і режими роботи обладнання електричних мереж напругою 220 кВ і вище, що впливає на надійність електропостачання споживачів ЕПК.

2.2.12. Складання програм оперативних перемикань на обладнанні ЕПК, яке знаходиться в оперативному управлінні ЧД ЕС.

2.2.13. Погодження програм уведення в дію нового обладнання ЕПК, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС, управління його пуском (увімкненням) відповідно до оперативного підпорядкування.

2.2.14. Управління роботою з ліквідації технологічних порушень режимів експлуатації обладнання ЕПК, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС. Отримання інформації про перебіг ліквідації технологічних порушень на обладнанні, яке знаходиться в оперативному віданні ЧД ЕС. Організацію робіт з ліквідації технологічних порушень провадять з урахуванням вимог інструкцій ДП НЕК "Укренерго" та ЕС, складених на підставі СОУ-Н МПЕ 40.1.20.563:2004 "Ліквідація аварій та технологічних порушень режиму на енергопідприємствах і в енергооб'єднаннях. Запобігання технологічним порушенням у електричній частині енергопідприємств і енергооб'єднань і їх ліквідація. Інструкція".

Абзац другий підпункту 2.2.14 виключено

2.2.15. Розроблення, перегляд і розсилання в ЕПК інструкцій для диспетчерів ЕС, положення яких необхідно знати диспетчерам ЕПК.

2.2.16. ЦДС ЕС надсилає ЕПК комплект необхідних інструкцій і положень щодо ОДУ роботою ЕПК у складі ОЕС України (ЕС) і забезпечує їх своєчасний перегляд і коригування.

Перелік цих інструкцій і положень є невід'ємним додатком до цього Положення.

2.2.17. Щорічне подання до ЕПК списків персоналу ЕС, який має право вести оперативні переговори, виконувати перемикання, приймати та передавати інформацію статистичного характеру. Додатково подають списки на одержання права виконувати роботи в електроустановках ЕПК персоналом ЕС на правах відряджених працівників (з переліком наданих персоналу прав на виконання робіт).

2.2.18. Участь у складі комісій з розслідування технологічних порушень у роботі обладнання, пристроїв і ПЛ ЕПК (за згодою).

2.2.19. Погодження схем диспетчеризації ЕПК у частині взаємодії з ЕС. Участь в атестації новостворених або реконструйованих ДП ДС ЕПК.

2.2.20. Складання переліку обладнання ЕПК, що знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС.

2.2.21. Організація збирання, передавання та обліку у взаємопогоджених форматах (протоколах) інформації, необхідної для функціонування ОІК, АСДУ, ЧД, ЕПК.

2.3. Функції ЕПК у частині взаємовідносин з ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) з питань ОДУ

2.3.1. Обов'язкова участь у селекторних нарадах за регламентом ЕС.

2.3.2. Негайне виконання розпоряджень оперативного персоналу ЕС у частині оперативно-режимного управління ЕС.

2.3.3. Цілодобове ОДУ обладнанням напругою 150 кВ і нижче, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕПК, у тому числі на ПС напругою від 220 кВ до 750 кВ, які належать ЕС, згідно з взаємопогодженими положеннями або інструкціями.

2.3.4. Впровадження заходів із забезпечення додержання встановлених режимів електроспоживання, а також впровадження пристроїв компенсації втрат потужності у своїх мережах. Відповідальність за додержання режимів електроспоживання несуть керівники та оперативний персонал ЕПК.

2.3.5. Безумовне виконання розпоряджень ЧД ЕС щодо впровадження комплексу заходів з примусового зниження споживання електричної енергії та потужності (графіки обмеження, відключення тощо), у тому числі і відданням розпорядження на вимкнення приєднань, які знаходяться в оперативному управлінні ЧД ЕПК на ПС напругою від 220 кВ до 750 кВ, які належать ЕС, в обсягах і в терміни, визначені ЧД ЕС.

2.3.6. Подання інформації про всі порушення в роботі устаткування ЕПК згідно з Регламентом оперативних повідомлень щодо порушень у роботі підприємств Міненерговугілля України, а також на запит ЧД ЕС оперативної інформації про стан і режими роботи обладнання ЕПК.

2.3.7. Подання до ЕС схем електромереж ЕПК напругою 110 кВ і вище з параметрами обладнання, даних про реконструкцію, зміну стану або умов роботи обладнання, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, засобів телемеханіки, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС, а також даних про введення в дію нового обладнання напругою від 110 кВ до 150 кВ.

2.3.8. Подання до ЕС заявок на виведення в ремонт обладнання, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС.

 2.3.9. Виключено

 2.3.10. Виключено

 2.3.11. Виключено

2.3.9. Оперативне надання засобами ОІК і по телефону (на запит ЕС) необхідної для ведення режимів і виконання функцій згідно з підпунктом 2.2.3 цього Положення інформації про навантаження електростанцій ЕПК (блок - станцій), ПС і ПЛ та режими електроспоживання ЕПК і окремих споживачів (за погодженим переліком).

2.3.10. Щорічне подання до ЕС списків персоналу ЕПК, який має право вести оперативні переговори, виконувати перемикання, приймати та передавати інформацію статистичного характеру. Додатково подають списки на одержання права виконувати роботи в електроустановках ЕС персоналом ЕПК на правах відряджених працівників (з переліком наданих персоналу прав на виконання робіт).

2.3.11. Керування плановими перемиканнями та ліквідацією аварій на обладнанні напругою 150 кВ і нижче (яке знаходиться в оперативному управлінні ЧД ЕПК) на ПС напругою від 220 кВ до 750 кВ, що належать ЕС.

2.3.12. Участь у роботі комісій ЕС з розслідування технологічних порушень у роботі обладнання напругою 150 кВ і нижче, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕПК, на ПС напругою від 220 кВ до 750 кВ (за згодою).

2.3.13. ЕПК надає ЦДС ЕС комплект інструкцій і регламентів роботи основного обладнання електромереж та електростанцій, які входять до складу ЕПК, і забезпечує їхній своєчасний перегляд і коригування.

Перелік цих інструкцій і регламентів є невід'ємним додатком до цього Положення.

2.3.14. Організація збирання, передавання даних ТА та ТС, необхідних для функціонування ОІК АСДУ ЧД ЕС, в обсягах, погоджених з ЕС.

2.4. Взаємодія ЕПК та ЕС ДП НЕК "Укренерго" з підготовки диспетчерів ЕПК та диспетчерів ЦДС ЕС

2.4.1. Перед допуском до дублювання на робочому місці вперше підготовлені диспетчери ЕПК повинні проходити в ЦДС ЕС ознайомлення з режимом роботи ЕС і співбесіду з керівниками ЦДС ЕС з питань оперативного управління обладнанням електричних мереж ЕПК, що знаходиться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ЦДС ЕС. Результати співбесіди оформлюють протоколом, складеним у довільній формі, в якому відзначають професійну готовність (неготовність) кандидата на посаду диспетчера ЕПК до співпраці з диспетчером ЦДС ЕС.

2.4.2. Диспетчери ЦДС ЕС і ДП НЕК "Укренерго" можуть ознайомлюватись з особливостями роботи електричних мереж ЕПК відповідно до програм, складених керівниками ЦДС ЕС чи диспетчерської служби ДП НЕК "Укренерго" на підставі листа, надісланого технічному керівникові ЕПК. ЕПК забезпечує необхідні умови для ознайомлення та виділяє для консультацій кваліфікованих фахівців.

III. Функції ДП НЕК "Укренерго" та ЕПК щодо забезпечення надійної паралельної роботи в складі ОЕС України

3.1. Планування та ведення режимів роботи електричних мереж ЕПК

3.1.1. У частині підготовки та ведення режимів роботи ЕПК у зоні, яку обслуговує ЕПК, установленій ДП НЕК "Укренерго", та в частині перспективного розвитку електричних мереж ЕПК на ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) покладають такі функції:

- розгляд і погодження річних і місячних графіків ремонту обладнання, підготовка і забезпечення режимних схем для виконання відключення обладнання (згідно з графіком ЕПК), яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС (за поданим ЕС переліком);

- участь у плануванні і контролі за дотриманням робочої потужності ТЕС ЕПК відповідно до вимог СОУ 40.1-21677681-32:2010 "Робоча потужність ТЕС. Методика нормування і обліку";

- контроль за веденням автоматизованої добової відомості, її достовірністю;

- погодження схем електричних з'єднань мереж напругою від 110 кВ до 150 кВ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС (за поданим до ЕС переліком) та які мають забезпечувати надійність роботи електричних мереж;

- абзац шостий підпункту 3.1.1 виключено

- абзац сьомий підпункту 3.1.1 виключено

- абзац восьмий підпункту 3.1.1 виключено

- абзац дев'ятий підпункту 3.1.1 виключено

- абзац десятий підпункту 3.1.1 виключено

- розроблення графіків напруги та їх виконання в контрольних точках електричних мереж, визначених ЕС;

- видача завдань та обробка даних контрольних вимірювань у визначених обсягах;

- виконання та надання в ЕПК розрахунків струмів короткого замикання на шинах напругою від 110 кВ до 150 кВ ПС напругою 220 кВ і вище, які належать ЕС. Надання в ЕПК схем стану нейтралей трансформаторів напругою 110 кВ і вище на ПС, які належать ЕС. Погодження пропозицій ЕПК про приведення фактичних значень струмів короткого замикання у відповідність до номінальних показників устаткування електричних мереж напругою від 110 кВ до 150 кВ і контроль за їх подальшою реалізацією;

- виконання розрахунків, розроблення режимних принципів для засобів ПА системного значення, завдання з уставок ПА та місць їх розташування;

- виконання на договірній основі розрахунків струмів несинхронного увімкнення для визначення допустимості несинхронного увімкнення генераторів електростанцій;

- сумісно з проектними організаціями і ЕПК опрацювання схем "островів навантажень" електричних мереж, на які виділяються енергоблоки чи електростанції ЕГК та ЕПК дією АВВП;

- виконання необхідних розрахунків по обсягах АЧР, ЧАПВ та САВН системного значення, видача завдань ЕПК з їх обсягів і настроювання, контроль за виконанням цих завдань;

- погодження проектних схем плавки та запобігання утворенню ожеледі в електричних мережах напругою від 110 кВ до 150 кВ ЕПК, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС, якщо в схемах задіяне обладнання ПС ЕС;

- режимне опрацювання заявок на ремонт обладнання і пристроїв ЕПК, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС;

- розроблення, перегляд, погодження і подання до ЕПК інструкцій щодо ведення режимів роботи і застосування ПА;

- видача відповідно до вказівок ДП НЕК "Укренерго" завдань ЕПК з обсягів, погодження графіків обмеження споживання електроенергії і потужності, графіків аварійного відключення споживачів електричної енергії. Участь у складанні спеціальних графіків аварійних відключень і координація цієї роботи. Ці роботи виконують згідно з вимогами Інструкції про складання та застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження енергоспоживання та Правила підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики вимкнення навантаження, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 29.07.2002 N 449, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15.08.2002 за N 667/6955 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 31.07.2012 N 554);

- методичне управління роботою режимних груп ДС ЕПК;

- аналіз "вузьких місць" в електричних мережах напругою від 110 кВ до 150 кВ ЕПК, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС, розроблення заходів з їх ліквідації, видача відповідних рекомендацій ЕПК;

- подання до ЕПК результатів розрахунків струмів короткого замикання та реактансів на шинах ПС напругою від 110 кВ до 150 кВ і вище та шинах ПС напругою від 3,15 кВ до 330 кВ ТЕС для проведення розрахунків уставок пристроїв РЗ і ПА для ЕПК;

- погодження передпроектних опрацювань схем перспективного розвитку електричних мереж напругою від 110 кВ до 150 кВ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС;

- погодження проектів перспективного розвитку електричних мереж напругою від 110 кВ до 150 кВ, схем розподільчих пристроїв об'єктів електроенергетики напругою від 110 кВ до 150 кВ;

- погодження технічних умов на приєднання споживачів потужністю 5 МВт і більше згідно з вимогами Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 14.12.2005 N 1137 (із змінами), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19.01.2006 за N 42/11916.

- аналіз на договірній основі перспективних режимів роботи ЕПК з розподілу перетоків потужності, рівнів напруги, значень струмів короткого замикання і видача відповідних рекомендацій ЕПК;

- здійснення взаємодії з ЕПК у разі модернізації, заміни і введення нового обладнання, управління, моніторингу пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які передаються в управління чи відання регіональної ЕС;

- подання до ЕПК для погодження в частині підвідомчого обладнання схем електричних з'єднань ремонтних режимів ПС напругою від 220 кВ до 750 кВ, які належать ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС);

- приймання та розгляд оперативних заявок на виведення в ремонт обладнання ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС), яке перебуває в оперативному управлінні або віданні оперативного персоналу ЕПК;

- погодження технічних умов на приєднання споживачів потужністю 1 МВт і більше та погодження технічних умов на приєднання генеруючих потужностей (ВЕС, СЕС та інші) потужністю 1 МВт і більше.

3.1.2. У частині взаємовідносин з ДП "НЕК "Укренерго" (ЕС) з підготовки та ведення режимів роботи обладнання та в частині перспективного розвитку ЕПК на ЕПК покладають такі функції:

подання до ЕС прогнозного добового графіка споживання по ЕПК у терміни, передбачені інструкцією ЕС, розробленою згідно з вимогами ДП "НЕК "Укренерго";

подання до ЕС інформації, необхідної для складання графіків навантаження електростанцій ЕПК, в обсягах і в терміни, передбачені інструкцією ЕС, розробленою згідно з вимогами ДП "НЕК "Укренерго", та даних про забезпечення паливом ТЕС;

подання до ЕС на погодження місячних і річних графіків ремонту обладнання, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС (за наданими ЕС переліками);

подання у визначені ЕС терміни результатів вимірювання режимів роботи електричних мереж;

подання до ЕС погоджених з ДП "ДонОРГРЕС" показників обмежень потужностей електростанцій на наступний рік з розподілом за кварталами і місяцями;

подання до ЕС показників планової робочої потужності для ТЕС, які входять до складу ЕПК, з розподілом за кварталами, місяцями, обґрунтованих пропозицій про коригування, звітів про використання установленої потужності, а також показників щодобової фактичної робочої потужності;

подання до ЕС для погодження нормальних схем електричних з'єднань мереж ЕПК напругою від 110 кВ до 150 кВ і головних схем електростанцій, які входять до складу ЕПК, щодо обладнання, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС, згідно з переліком, погодженим з ЕС;

погодження за потреби технічних умов електропостачання, виданих ЕС (у випадках, обумовлених Правилами приєднань електроустановок до електричних мереж, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 17.01.2013 N 32, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08.02.2013 за N 236/22768), погодження проектів передпроектних напрацювань, техніко-економічних обґрунтувань (ТЕО) у частині модернізації, автоматизації, реконструкції та переоснащення електромереж та енергооб'єктів ЕС, режим роботи яких впливає на надійність електропостачання споживачів ЕПК та (або) обладнання яких перебуває в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ЕПК.

Технічні умови, розроблені згідно з техніко-економічним обґрунтуванням, у якому відображена необхідність реконструкції магістральних електричних мереж, надаються на розгляд до ЕС разом з договором на приєднання до електричних мереж, у якому вказані строки введення об'єкта в експлуатацію, та документами, які додаються разом із заявою на видачу технічних умов згідно з Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж;

забезпечення одержання документації за контрактом, її переклад українською мовою (у разі застосування обладнання чи апаратури імпортного виробництва) і своєчасне її передавання відповідним підрозділам ЕС і проектним організаціям;

забезпечення одержання для СРЗА від постачальників або розробка методичних вказівок з вибору уставок пристроїв РЗ і ПА імпортного виробництва і надання ЕС;

забезпечення включення під час комплектації груп для навчання на фірмах-постачальниках обладнання та апаратури до їх складу спеціалістів ЕС, які будуть забезпечувати вибір уставок та узгодження принципових схем у СРЗА, узгодження інструкцій з експлуатації цього обладнання та апаратури;

залучення представників ЕС на участь у технічних нарадах з представниками фірм - постачальників обладнання;

розроблення програм випробувань (перевірок) та експлуатаційної документації, погодження їх з ЕС;

приймання в експлуатацію нового обладнання та апаратури за участю представників ЕС;

технічне обслуговування нового обладнання та апаратури в терміни, погоджені з ЕС;

подання у визначені ЕС строки результатів вимірювання режимів роботи електромереж;

подання до ЕС паспортних даних і параметрів обладнання, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС, допустимих навантажень обладнання за елементами схеми в нормальних та аварійних режимах;

дотримання передбачених ЕС щодо АЧР, ЧАПВ, САВН обсягів підключеної потужності, настроювання уставок, а також подання до ЕС даних про розміщення АЧР, ЧАПВ, САВН на об'єктах ЕПК і обсяги підключеної до них потужності за результатами вимірювання;

подання до ЕС даних про стан і результати випробування схем плавки ожеледі в електричних мережах напругою від 110 кВ до 150 кВ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС;

розроблення та погодження з органами місцевої влади режимних заходів із забезпечення дотримання граничних значень щодо споживання та значень стосовно обмеження споживання електроенергії і потужності та протиаварійних систем зниження електроспоживання (графіки обмеження, аварійного відключення, САВН, АЧР);

подання до ЕС звітів за формою 1Б (ТВЕ) "Структура балансу електроенергії та технологічних витрат електроенергії на передачу по електричних мережах 154 - 0,38 кВ";

подання на погодження до ЕС інвестиційних програм (інформації в межах компетенції ЕС), передпроектних напрацювань, схем розвитку, схем зовнішнього електропостачання споживачів, які стосуються розвитку та зміни електричних мереж напругою від 110 кВ до 150 кВ, що перебуває в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС;

подання на погодження до ЕС проектної документації в частині питань змін і розвитку схем основної електричної мережі напругою від 110 кВ до 150 кВ, схем розподільчих установок об'єктів електроенергетики напругою від 110 кВ до 150 кВ, схем видачі потужності електростанціями ЕПК;

подання на розгляд до ЕС технічних умов на приєднання споживачів потужністю 1 МВт і більше, розроблених на основі затверджених схем перспективного розвитку, та технічних умов на включення на паралельну роботу з ЕС генеруючих установок усіх типів (ВЕС, СЕС тощо) потужністю більше 1 МВт;

щокварталу (до 20 числа наступного місяця за звітним кварталом) подання до ЕС в узагальненому вигляді даних про видані технічні умови ЕПК на приєднання споживачів потужністю менше ніж 1 МВт та генеруючих установок (ВЕС, СЕС тощо) з прив'язкою до джерел живлення напругою від 110 кВ до 150 кВ та про фактичні навантаження джерел живлення для літнього та зимового дня минулого року за формою для споживачів:

та за такою формою для генеруючих установок:

;

подання до ЕС (щороку до 15 лютого) в узагальненому вигляді (однією цифрою за окремими ПС ЕПК) даних про потужність фактично приєднаних до електричних мереж ЕПК споживачів потужністю до 5 МВт та генеруючих установок (з прив'язкою до джерел живлення напругою від 110 кВ до 150 кВ);

передача ЕС інформації щодо приєднаної потужності та резервів дозволеної потужності за усіма трансформаторними підстанціями на території ліцензованої діяльності до її оприлюднення на веб-сайті ЕПК.

3.2. Планування ремонтів основного обладнання, устаткування, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ ЕПК, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕС)

3.2.1. Надійність, економічність і стійкість роботи ОЕС України забезпечують якісним проведенням ремонтів основного обладнання електростанцій, ПЛ, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ та устаткування ПС системотвірної електричної мережі напругою від 220 кВ до 750 кВ, що великою мірою залежить від правильного їх планування. На проведення планування ремонтів електричної мережі напругою від 220 кВ до 750 кВ впливає стан розподільчих електричних мереж напругою від 110 кВ до 150 кВ і наявна потужність електростанцій, які належать ЕПК.

3.2.2. Довготермінове планування режиму роботи ОЕС України передбачає складання річних і місячних планів ремонту основного обладнання, устаткування електромереж та електростанцій, які входять до складу ЕПК, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ.

3.2.3. Короткотермінове планування режиму роботи ОЕС України передбачає складання тижневих планів ремонтів з метою проведення поточного коригування місячних планів залежно від реального режиму роботи ОЕС України, який може змінюватись через різні непередбачені обставини, а також залежно від об'єктивних причин необхідності зміни технології проведення ремонтів.

3.2.4. Планування ремонтів основного обладнання електричних мереж, ПЛ, устаткування ПС і пристроїв РЗ і ПА провадять з урахуванням планів ремонту блоків електростанцій (для основного обладнання ГЕС - з урахуванням сезонності режиму наповнення та спрацювання водосховищ).

3.2.5. Попередні річні плани ремонтів енергообладнання, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС (ДП НЕК "Укренерго"), розробляють ЕПК і подають до відповідних ЕС.

3.2.6. ЕС розглядають надані ЕПК попередні річні плани ремонтів енергообладнання та передають плани ремонтів енергообладнання, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ДП НЕК "Укренерго", із своїми зауваженнями та пропозиціями на узгодження в ДП НЕК "Укренерго".

3.2.7. ДП НЕК "Укренерго", одержавши попередні річні плани ремонтів енергообладнання ЕПК, перевіряє можливість забезпечення надійного режиму роботи ОЕС України і розробляє пропозиції з оптимізації ремонтної площадки основного устаткування ЕПК. Після внесення відповідних змін узгоджує попередні річні плани ремонту енергообладнання і передає їх в ЕС для подальшого передавання в ЕПК. ЕПК подає плани ремонтів, узгоджені ДП НЕК "Укренерго" і ЕС, на затвердження до Міненерговугілля України.

3.2.8. Після остаточного погодження річних планів ремонтів Міненерговугілля України видає наказ про затвердження річних графіків та обсягів ремонтів основного обладнання ЕПК (ремонтний наказ).

3.2.9. ЕПК розробляють місячні плани ремонтів основного обладнання електричних мереж та електростанцій на підставі ремонтного наказу Міненерговугілля України та подають їх до відповідних ЕС.

3.2.10. ЕС направляють (із своїми зауваженнями) на узгодження в ДП НЕК "Укренерго" зведені по ЕС дані щодо місячних планів ремонтів основного обладнання електричних мереж та електростанцій ЕПК, яке знаходиться в оперативному віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго". Після розгляду та погодження ДП НЕК "Укренерго" направляє місячні графіки ремонтів в ЕС для подальшого опрацювання та передавання в ЕПК.

3.2.11. ЕПК також складають і подають у визначені терміни на затвердження до ЕС ДП НЕК "Укренерго" річні та місячні плани ремонту пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС та ДП НЕК "Укренерго". У цьому разі планування ремонтів пристроїв РЗ і ПА та ЗДТУ провадять з максимальним урахуванням планів ремонтів ПЛ та устаткування ПС. ЕС розглядають подані ЕПК плани ремонту, коригують з огляду на забезпечення надійного режиму роботи ЕС і подають на затвердження до ДП НЕК "Укренерго" плани ремонту обладнання, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго". ДП НЕК "Укренерго" розглядає подані ЕС плани ремонтів з огляду на забезпечення надійності режиму роботи ОЕС України і після коригування затверджує їх.

3.2.12. ЕС на підставі затверджених ДП НЕК "Укренерго" планів ремонту складають плани ремонту пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, що знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС, які затверджує головний диспетчер ЕС.

3.2.13. Після затвердження плани ремонтів може коригувати тільки посадова особа, яка затвердила їх, за наявності достатнього обґрунтування (зміна обсягів фінансування, аварійні ремонти обладнання електричних мереж, незапланована зміна балансу потужності ОЕС України). Коригують у централізованому порядку внесенням змін: для річного плану - у місячні плани, а для місячного - у тижневі плани.

3.2.14. Терміни, форми подання та обсяг даних, необхідних для складання ЕС річних, місячних і тижневих планів ремонту, визначає для ЕПК відповідна ЕС.

3.2.15. Виведення в ремонт устаткування ПС, підстанційного обладнання приєднань ПЛ, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЕС або ДП НЕК "Укренерго", навіть за затвердженими планами повинно оформлюватись письмовими заявками або через електронну систему передачі заявок. Порядок подання заявок на виконання ремонтів обладнання та прийняття рішень провадять згідно з вимогами Інструкції про порядок виведення в ремонт ліній електропередавання, обладнання електростанцій, мереж, пристроїв РЗ, ПА, САРЧП, засобів АСДУ та АСОЕ ОЕС України. На підставі цієї Інструкції в ЕС розробляють відповідну інструкцію і направляють в ЕПК.

3.3. Експлуатація пристроїв РЗ і ПА, установлених на об'єктах електроенергетики ЕПК

3.3.1. Основним принципом визначення взаємовідносин між ЕС та ЕПК з питань експлуатації пристроїв РЗ і ПА є поділ первинного устаткування і пристроїв РЗ і ПА на групи залежно від оперативного підпорядкування (оперативного управління та відання).

3.3.2. Основною функцією ЕС у взаємовідносинах з ЕПК є визначення і вибір принципів виконання, типів схем, уставок і характеристик пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні ЧД ЕС, а також погодження принципів виконання, типів схем, уставок і характеристик тих пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному віданні ЧД ЕС, але вибір уставок і схем щодо яких здійснює ЕПК (перелік цих пристроїв РЗ і ПА складає ЕС).

3.3.3. У взаємовідносинах з ЕПК з питань експлуатації пристроїв РЗ і ПА на ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) покладають такі функції:

а) визначення схем, уставок і характеристик пристроїв РЗ і ПА устаткування ТЕС і електричних мереж ЕПК, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС;

б) погодження уставок і схем пристроїв РЗ і ПА устаткування ЕПК, яке знаходиться в оперативному віданні ЧД ЕС, але вибір яких здійснює ЕПК. Погодження застосування нових пристроїв РЗ і ПА для цього устаткування;

в) подання інформації з питань експлуатації пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС, розроблення технічних рішень і заходів, спрямованих на підвищення надійності роботи ЕС;

г) складання квартальних і річних звітів про роботу пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС, розроблення заходів щодо запобігання порушенням у їх роботі;

ґ) розроблення методик та інструкцій з питань експлуатації пристроїв РЗ і ПА системного значення, установлених у ЕПК, подання до ЕПК інформації з питань зміни режиму експлуатації пристроїв РЗ і ПА системного значення на підставі вказівок, оперативно розроблених ДП НЕК "Укренерго" з урахуванням вимог ГКД 34.35.604-96 "Техническое обслуживание устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, дистанционного управления и сигнализации электрических станций и подстанций 110 - 750 кВ. Правила" та СОУ-Н ЕЕ 35.514:2007 "Технічне обслуговування мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, протиаварійної автоматики, електроавтоматики, дистанційного керування та сигналізації електростанцій і підстанцій від 0,4 кВ до 750 кВ. Правила;

д) подання до ЕПК:

1) висновків за результатами аналізу проектної документації щодо експлуатації пристроїв РЗ і ПА стосовно устаткування, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС;

2) переліку пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні ЧД ЕПК та оперативному віданні ЧД ЕС, вибір уставок і схем яких виконує або погоджує ЕС;

3) завдань з реконструкції, впровадження нових, модернізації застарілих пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС;

4) відомостей і розрахунків, необхідних для визначення місць пошкодження ПЛ напругою 110 кВ і вище, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС;

5) результатів перевірок роботи СРЗА ЕПК та їх структурних підрозділів, які здійснюють за ініціативою ЕПК;

6) переліків протиаварійних заходів у разі відмов пристроїв РЗ і ПА на устаткуванні, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС;

7) інформаційних матеріалів, циркулярних листів, керівних документів з питань експлуатації пристроїв РЗ і ПА, розроблених СРЗА ЕС;

8) осцилограм аварійних осцилографів і реєстраторів аварійних подій (за запитом ЕПК);

9) даних щодо обмежень режимів роботи електричних мереж напругою від 110 кВ до 150 кВ, необхідних для забезпечення надійної і селективної роботи пристроїв РЗ і ПА;

10) режими роботи нейтралей трансформаторів напругою від 110 кВ до 150 кВ за умовами роботи їх основної ізоляції;

е) погодження схем, програм робіт, застосування уставок пристроїв РЗ і ПА, графіків технічного обслуговування пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС. Уточнення (у разі необхідності) періодичності та обсягів технічного обслуговування пристроїв РЗ і ПА;

є) контроль за виконанням ЕПК вказівок ДП НЕК "Укренерго", ЕС, вимог розпорядчих документів, графіків технічного обслуговування пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС;

ж) тематичні перевірки технічного стану пристроїв РЗ і ПА на об'єктах електроенергетики з устаткуванням, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС;

з) участь у розслідуванні технологічних порушень на об'єктах електроенергетики ЕПК унаслідок порушення роботи пристроїв РЗ і ПА системного значення (за згодою);

и) методичне керування роботою з удосконалення конструкції пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС.

3.3.4. У взаємовідносинах з ЕС з питань експлуатації пристроїв РЗ і ПА на ЕПК покладають такі функції:

а) забезпечення надійної експлуатації пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному підпорядкуванні ЧД ЕС;

б) впровадження нових і модернізація застарілих пристроїв РЗ і ПА, виконання вказівок СРЗА ЕС, спрямованих на забезпечення виконання функцій, покладених на ЕС;

в) участь у системних випробуваннях, які провадить ДП НЕК "Укренерго" або ЕС, оброблення результатів, одержаних на об'єктах електроенергетики ЕПК;

г) подання до ЕС:

1) графіків технічного обслуговування пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному підпорядкуванні ЧД ЕС;

2) місячних (форма 1-РЗА) і щорічних (форми 45-,46-енерго) звітів про роботу пристроїв РЗ і ПА, щомісячних і річних звітів про виконання графіків технічного обслуговування пристроїв РЗ і ПА системного значення, вимог розпорядчих документів у частині, яка стосується СРЗА ЕС;

3) параметрів устаткування та ПЛ, необхідних для вибору уставок пристроїв РЗ і ПА (стосовно нових об'єктів і тих, які вводять в дію після реконструкції, - за три місяці до введення в дію);

4) виконавчих схем пристроїв РЗ і ПА устаткування, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС;

5) підпункт 5 підпункту "г" підпункту 3.3.4 виключено

5) повідомлень СРЗА ЕС у триденний термін про зміну (виконання) схем і уставок пристроїв РЗ і ПА;

6) повідомлень СРЗА ЕС про порушення роботи пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні ЧД ЕС (у робочий час - негайно, а в разі помилкового спрацьовування пристрою РЗ або ПА в неробочий час - протягом наступного робочого дня);

7) скоригованих карт селективності, альбомів уставок пристроїв РЗ і ПА ТЕС ЕГК і ПС напругою від 110 кВ до 150 кВ за погодженим переліком - щороку;

8) розрахунків уставок нових пристроїв РЗ і ПА, які підлягають уведенню в дію на приєднаннях напругою від 110 кВ до 150 кВ;

9) осцилограм аварійних осцилографів і реєстраторів (за запитом СРЗА ЕС);

10) відомостей про виявлені дефекти схем і пристроїв РЗ і ПА - щокварталу, у термінових випадках - негайно.

3.4. Експлуатація ЗДТУ ЕПК

3.4.1. Енергооб'єкти ЕС і ЕПК повинні бути оснащені засобами диспетчерського і технологічного управління відповідно до РД 34.48.151 "Нормы технологического проектирования диспетчерских пунктов и узлов СДТУ энергосистем" та інших чинних НД. Експлуатація ЗДТК повинна забезпечувати постійне їх функціонування і готовність до дії з передавання інформації з установленою якістю в нормальних режимах ОЕС України, а також у випадку технологічних порушень ОЕС.

3.4.2. У частині експлуатації ЗДТУ на ЕС покладають такі функції:

- методичне управління і контроль за діяльністю підрозділів ЗДТУ ЕПК стосовно проведення планово-експлуатаційних вимірювань і випробувань, профілактичних робіт на лініях зв'язку, системах передавання та каналах, через які організовано передавання інформації для ЕС відповідно до складеного графіка;

- оперативне управління єдиною мережею ЗДТУ загальносистемного значення, поточною експлуатацією цієї мережі на території ЕПК спільно з персоналом ЕПК;

- експлуатаційне обслуговування засобів зв'язку та телемеханіки, які розташовані на об'єктах електроенергетики ЕС та які використовують для організації ЗДТУ на рівні ЕПК та її структурних підрозділів, на договірній основі;

- забезпечення експлуатації засобів зв'язку та телемеханіки, які розташовані на об'єктах електроенергетики ЕС і знаходяться на балансі ЕПК, на договірній основі;

- організація, управління і за необхідності безпосередня участь у виконанні робіт з усунення пошкоджень і відновлення ЗДТУ загальносистемного значення;

- контроль за станом ЗДТУ загальносистемного значення, виконанням правил технічної експлуатації, вимог заводських і виробничих інструкцій з обслуговування ЗДТУ;

- спільно з персоналом ЕПК контроль за якістю і перебігом будівництва нових і капітального ремонту діючих ЗДТУ загальносистемного значення об'єктів електроенергетики, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС;

- спільно з персоналом ЕПК приймання в оперативне і технічне обслуговування устаткування нововведених ЗДТУ загальносистемного значення, а також устаткування ЗДТУ після поточного та капітального ремонтів на об'єктах електроенергетики, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС;

- розгляд пропозицій ЕПК щодо модернізації, впровадження нової техніки та проектних розробок з реконструкції ЗДТУ у загальносистемній мережі, їх погодження та контроль реалізації за їх виконанням у загальносистемних мережах;

- контроль за дотриманням сітки частот радіозв'язку, взаємне використання мереж радіозв'язку та інших ЗДТУ у разі стихійних явищ;

- складання телефонного довідника в межах єдиної телефонної мережі ЕС;

- забезпечення ЕПК каналами телефонного зв'язку і передавання інформації, які проходять через вузол зв'язку ЕС і використовуються ЕПК для власних технологічних потреб на договірній основі;

- розроблення і погодження з ЕПК річних графіків експлуатаційних вимірювань, випробувань, планово-попереджувальних ремонтних робіт на ЗДТУ, які знаходяться на балансі ЕС і проходять через вузол зв'язку ЕПК;

- технічне обслуговування на договірній основі кінцевого та абонентського устаткування;

- складання єдиного плану частот на канали високочастотного зв'язку та телемеханіки, РЗ і ПА, які організовано по ПЛ напругою від 110 кВ до 330 кВ та мережах радіозв'язку на території ЕС, видача частот для організації таких каналів у ЕПК;

- проведення єдиної технічної політики Міненерговугілля України і ДП НЕК "Укренерго" з питань експлуатації ЗДТУ.

3.4.3. У частині експлуатації ЗДТУ на ЕПК покладають такі функції:

- забезпечення каналами радіозв'язку, телефонною мережею та системою передавання інформації, які проходять через вузли зв'язку ЕПК і використовуються ЕС для диспетчерського і технологічного управління на договірній основі;

- технічне обслуговування ЗДТУ, які розташовані на об'єктах електроенергетики ЕПК і знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС, відповідно до погоджених графіків;

- забезпечення експлуатації засобів зв'язку та телемеханіки, які розташовані на об'єктах ЕПК і знаходяться на балансі ЕС;

- негайне виконання персоналом служби ЗДТУ ЕПК розпоряджень чергового та адміністративно-технічного персоналу служби ЗДТУ ЕС щодо відновлення роботи технічних засобів зв'язку та телемеханіки загальносистемного значення, а також усунення недопустимих похибок телеметрії на об'єктах електроенергетики ЕПК;

- подання заявок до ЕС на виведення з експлуатації ЗДТУ, через які організовано передавання інформації для ЕС, ДП НЕК "Укренерго" і Міненерговугілля України, для планово-профілактичних робіт;

- подання обґрунтувань для одержання дозволу на використання ЗДТУ, які знаходяться на балансі ЕС, для потреб ЕПК;

- подання до ЕС актів розслідування технологічних порушень у роботі ЗДТУ загальносистемного значення;

- подання до ЕС пропозицій щодо підвищення надійності роботи ЗДТУ загальносистемного значення;

- своєчасне подання до ЕС даних про зміну номерів службових і квартирних телефонів, внесених до загальносистемного довідника;

- подання до ЕС на погодження графіків проведення експлуатаційних вимірювань, випробувань і планово-профілактичних робіт на каналах зв'язку і телемеханіки, через які передають інформацію для ЕС та ДП НЕК "Укренерго", на обладнанні і пристроях РЗ і ПА, ЗДТУ, які використовують як середовище передачі інформації лініями зв'язку ЕС та ДП "НЕК "Укренерго";

- подання оперативної інформації про перебіг ліквідації пошкоджень на ЗДТУ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС.

3.5. Облік та контроль якості електричної енергії

3.5.1. У частині, що стосується обліку електроенергії, ДП НЕК "Укренерго" та ЕПК виконують функції, передбачені такими нормативними документами:

- Інструкція про порядок комерційного обліку електроенергії (додаток 10 до ДЧОРЕ), 3-я редакція, затверджена постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 26.06.2003 N 612;

- Абзац третій підпункту 3.5.1 виключено

- Загальні технічні вимоги до автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії оптового ринку електричної енергії України (додаток 7(4) до ДЧОРЕ), погоджені листом Національної комісії регулювання електроенергетики України від 27.07.2004 N 03-39-18/3477;

- Інструкція про здійснення митного контролю за переміщенням електроенергії через митний кордон України, затверджена спільним наказом Державної митної служби України, Міністерством палива та енергетики України та Міністерством транспорту та зв'язку України від 12.12.2006 N 1110/484/1146;

- Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.96 N 28 (у редакції постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 17.10.2005 N 910), зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за N 417/1442;

- Закон України "Про електроенергетику";

- ГОСТ 13109-97 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения";

- ДСТУ EN 50160:2010 "Характеристики напруги електроживлення, постачальної розподільчими мережами загальної призначеності";

- інші чинні нормативні документи щодо функціонування та експлуатації автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії.

3.5.2. ЕС експлуатує та має на власному балансі вимірювальні комплекси (ТС, ТН, їх вторинні кола, лічильники електроенергії, перетворювачі імпульсів), що встановлені в точках комерційного та технічного обліку електричної енергії на ПС напругою 220 кВ і вище, які належать ДП НЕК "Укренерго", а також лічильники електричної енергії, що встановлені на міждержавних ПЛ усіх класів напруги. Лічильники електроенергії, встановлені на ОВ та ШЗВ, через які можуть вмикатися міждержавні ПЛ, також знаходяться на балансі ЕС.

ЕПК експлуатує та має на власному балансі вимірювальні комплекси (ТС, ТН, їх вторинні кола, лічильники електроенергії, перетворювачі імпульсів), встановлені в точках комерційного та технічного обліку електричної енергії на власних ПС, за винятком лічильників електроенергії, встановлених на міждержавних ПЛ, а також ОВ і ШЗВ, через які можуть вмикатися міждержавні ПЛ.

ЕПК відповідає за збереження лічильників електроенергії, встановлених ЕС на міждержавних ПЛ, ОВ і ШЗВ на ПС ЕПК.

Обслуговування, ремонт, модернізацію та повірку елементів вимірювальних комплексів виконує та Сторона, яка є власником цього обладнання.

3.5.3. ЕС щорічно надає ЕПК списки персоналу, який має право на ПС, які належать ЕПК, знімати покази лічильників електроенергії в точках комерційного обліку та міждержавних ПЛ, а також брати участь у проведенні робіт із заміни та перевірки лічильників.

ЕС щорічно надає до ЕПК річні графіки планової заміни і відомчої перевірки розрахункових лічильників електроенергії, встановлених на ПС ДП НЕК "Укренерго", за показами яких визначається надходження електроенергії до мереж ЕПК, а також лічильників електроенергії, установлених на міждержавних ПЛ (включаючи ОВ і ШЗВ), які відходять від ПС ЕПК.

3.5.4. ЕПК щорічно надає ЕС списки персоналу, який має право на ПС, що належать ДП НЕК "Укренерго", знімати покази лічильників електроенергії в точках комерційного обліку, складати відповідні акти щодо надходження електроенергії до ЕПК, а також брати участь у проведенні робіт із заміни та перевірки лічильників.

3.5.5. ЕС погоджує відповідні додатки (перелік точок комерційного обліку, актів балансової належності обладнання та однолінійні схеми) до договору між ДП "Енергоринок" та ЕПК у частині, що стосується обліку електричної енергії по перетину між ЕС та ЕПК.

ЕПК надає на погодження до ЕС відповідні додатки до договору між ДП "Енергоринок" та ЕПК у частині, що стосується обліку електричної енергії по перетину між ЕС та ЕПК.

3.5.6. ЕС оперативно повідомляє ЕПК про:

порушення схем розрахункового обліку електричної енергії та пошкодження розрахункових засобів обліку та контролю якості електричної енергії по периметру між ЕС та ЕПК;

порушення схем розрахункового обліку електричної енергії та пошкодження розрахункових засобів обліку електричної енергії, які є комерційними та були узгоджені ЕС у додатку до договору між ЕПК та ДП "Енергоринок" - "Перелік точок комерційного обліку";

виявлені недоліки в роботі вимірювальних комплексів, встановлених у точках комерційного обліку (розрахункових точках) на ПС ДП "НЕК "Укренерго", а також переведення ПЛ на роботу через ОВ та ШЗВ.

3.6. Облік перетоків електроенергії

3.6.1. У частині обліку перетоків електроенергії ЕС виконує такі основні функції:

а) складає фактичний фізичний баланс електричної енергії регіону на основі фізичних балансів електричної енергії постачальників за регульованим тарифом і виробників, а також узгоджених актів звірки між:

1) ЕПК;

2) виробниками та ЕПК;

3) ЕПК і ЕС;

4) ЕС та суміжними державами за міждержавними ПЛ;

5) між суміжними ЕС України;

б) розраховує сальдо перетоків електроенергії, яка надійшла в мережі ЕПК.

ЕС надає ЕПК дані та довідкову інформацію, передбачену:

- Інструкцією про порядок комерційного обліку електроенергії (додаток 10 до ДЧОРЕ);

- Інструкцією про порядок здійснення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії України (додаток 3 до ДЧОРЕ);

- розпорядчими документами Міненерговугілля України та інших державних органів влади.

3.6.2. У частині обліку перетоків електроенергії ЕПК виконує такі основні функції:

а) подання до ЕС у встановлені терміни даних, актів, звітів та іншої інформації, надання якої передбачено:

1) Інструкцією про порядок комерційного обліку електроенергії (додаток 10 до ДЧОРЕ);

2) Інструкцією про порядок здійснення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії України (додаток 3 до ДЧОРЕ);

3) Інструкцією про здійснення митного контролю за переміщенням електроенергії через митний кордон України, затвердженої наказом Державної митної служби України, Міністерства палива та енергетики України, Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.12.2006 N 1110/484/1146, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.01.2007 за N 7/13274;

Порядком та строками митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються лініями електропередачі, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 N 629, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 22.06.2012 за N 1037/21349;

б) подання до ЕС форми статистичної звітності, передбаченої чинним законодавством, зокрема:

1) даних про купівлю електроенергії ЕПК в ОРЕ України;

2) звітного балансу електроенергії (форма N 37-енерго).

в) підпункт "в" підпункту 3.6.2 виключено

3.7. Експлуатація та використання засобів обчислювальної техніки, встановленої на об'єктах електроенергетики ЕПК

3.7.1. У взаємовідносинах з ЕПК з питань експлуатації і використання засобів обчислювальної техніки на ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) покладаються такі функції:

- надання до програмно-технічного комплексу ЕПК погодженої інформації (оперативно-диспетчерської, ДП "Енергоринок" тощо), необхідної для управління виробництвом, включаючи передавання інформації з каналів телеметрії і мережевої взаємодії;

- передавання ЕПК типових для галузі засобів програмного забезпечення, розробленого (придбаного) ДП НЕК "Укренерго" (ЕС), з навчання персоналу, у тому числі на договірній основі;

- передавання ЕПК інструктивних матеріалів щодо системи збору й обробки інформації, введення в дію яких здійснюється ДП НЕК "Укренерго" чи ЕС;

- організація оперативної взаємодії з персоналом ЕПК, відповідальним за експлуатацію обчислювальної техніки, з питань експлуатації, впровадження і розвитку програмно-технічних засобів ЕПК для забезпечення обміну інформацією з ДП НЕК "Укренерго" (ЕС);

- узгодження питань створення, упровадження, модернізації, зміни чи стану умов роботи програмно-технічних засобів обчислювальної техніки, у тому числі ОІК і комп'ютерних мереж, що забезпечують видачу оперативної інформації на рівень ДП НЕК "Укренерго" (ЕС);

- розгляд заявок на виведення в ремонт програмно-технічних засобів ОІК АСДУ, комп'ютерних мереж та інших засобів, що забезпечують видачу оперативної інформації на рівень ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) і перебувають в оперативному віданні ЧД ЕС;

- узгодження графіків планових ремонтів (профілактики) програмно-технічних засобів ЕПК, що забезпечують обмін інформацією між ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) і ЕПК;

- проведення технічної політики Міненерговугілля України і ДП НЕК "Укренерго" у частині використання і розвитку програмно-технічних засобів в оперативно-диспетчерському управлінні;

- надання в ЕПК графіків планових ремонтів (профілактики) та оперативне інформування ЧД ЕПК про планові й аварійні відключення програмно-технічних засобів ДП НЕК "Укренерго" (ЕС), що забезпечують обмін інформацією між ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) і ЕПК;

- надання у встановлений термін ЧД ЕПК у погоджених обсягах інформації, необхідної для формування звітних показників роботи ЕПК в умовах планових і аварійних ремонтів каналів зв'язку і засобів міжмашинного обміну інформацією.

3.7.2. У взаємовідносинах з ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) з питань експлуатації і використання засобів обчислювальної техніки на ЕПК покладають такі функції:

- надання до програмно-технічного комплексу ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) погодженої інформації (оперативно-диспетчерської, ДП "Енергоринок" тощо), необхідної для управління виробництвом, включаючи передавання інформації з каналів телеметрії і міжмашинного обміну;

- узгодження з ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) проектів створення, модернізації, технічного переустаткування ОІК, комп'ютерних мереж, а також узгодження зміни стану чи умов роботи діючих систем, що забезпечують видачу інформації на рівень ДП НЕК "Укренерго" (ЕС);

- оперативна взаємодія з персоналом ДП НЕК "Укренерго" (ЕС), відповідальним за обчислювальну техніку, з питань експлуатації, впровадження і розвитку програмно-технічних засобів ДП НЕК "Укренерго" (ЕС), що забезпечують обмін інформацією з ЕПК;

- надання у встановлений термін ЧД ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) в погоджених обсягах інформації, необхідної для формування звітних показників роботи ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) в умовах аварійних і планових ремонтів каналів зв'язку і засобів міжмашинного обміну інформацією;

- надання заявок у ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) на виведення в ремонт (профілактику) програмно-технічних засобів, що забезпечують видачу оперативної інформації на рівень ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) і перебувають у віданні ЧД ДП НЕК "Укренерго" (ЕС);

- узгодження з ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) графіків ремонтів (профілактики) програмно-технічних засобів, що забезпечують видачу необхідної інформації на рівень ДП НЕК "Укренерго" (ЕС);

- узгодження з ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) протоколів обміну, обсягів обміну інформацією з телекомунікаційних мереж, забезпечення транзиту інформації.

Додатки:

Додаток 1. Структура ОДУ електричними мережами ЕПК у складі ОЕС України (в Примірному положенні не наведений).

Додаток 2. Перелік інструкцій і положень щодо ОДУ роботою ЕПК у складі ОЕС України (ЕС), які ЦДС ЕС надсилає ЕПК (в Примірному положенні не наведений).

Додаток 3. Перелік інструкцій і регламентів роботи основного обладнання електромереж та електростанцій, які входять до складу ЕПК, які ЕПК надає ЦДС ЕС (в Примірному положенні не наведений).

Підписи керівників служб або підрозділів кожної із Сторін, визначені керівниками Сторін:

_________________________
(П. І. Б.)  

_________________________
(підпис) 

(додаток 16 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

 

ФОРМА ПРИМІРНОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПЕРАТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ВІДНОСИНИ МІЖ ДП НЕК "УКРЕНЕРГО" ТА ВІДОКРЕМЛЕНОЮ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЄЮ ПІД ЧАС ЇХ ВЗАЄМОДІЇ В УМОВАХ ПАРАЛЕЛЬНОЇ РОБОТИ В СКЛАДІ ОЕС УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник
ДП НЕК "Укренерго"
_________________ /П. І. Б./
"___" ____________ 200_ р. 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник
електростанції
_______________ /П. І. Б./
"___" ____________ 200_ р. 

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про оперативно-технологічні відносини між ДП НЕК "Укренерго" та відокремленою електростанцією під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України

ПОГОДЖЕНО

Представник
ДП НЕК "Укренерго",
відповідальний за
оперативно-технологічні
питання
_________________ /П. І. Б./
"___" ____________ 200_ р. 

ПОГОДЖЕНО

Представник
електростанції,
відповідальний за
оперативно-технологічні
питання
_________________ /П. І. Б./
"___" ____________ 200_ р. 

I. Загальні положення

1.1. Це Положення є додатком до Договору між ДП НЕК "Укренерго" та електростанцією про паралельну роботу в складі ОЕС України від "___" ____________ 200_ р. N _______.

1.2. Це Положення встановлює порядок оперативно-технологічних відносин між ДП НЕК "Укренерго" та електростанцією, яка не входить до складу ЕГК чи ЕПК України, у частині централізованого ОДУ режимами роботи електростанції, експлуатації обладнання, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ і засобів обліку електроенергії.

1.3. Це Положення складене на підставі Закону України "Про електроенергетику", Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 08.02.96 N 3 (із змінами), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.04.96 за N 174/1199, Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 11.10.96 N 152 (із змінами), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31.10.96 за N 637/1662, ГКД 34.20.507-2003 "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила", Правил взаємовідносин між Державним підприємством "Національна енергетична компанія "Укренерго" та суб'єктами (об'єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об'єднаної енергетичної системи України, статутів ДП НЕК "Укренерго" і електростанції.

1.4. Виключено

1.5. Виключено

II. Організація централізованого ОДУ режимом роботи електростанції

2.1. Централізоване ОДУ режимом роботи електростанції у складі ОЕС України здійснюють відповідно до структури ОДУ, визначеною ДП НЕК "Укренерго".

2.2. Основні принципи функціонування централізованого ОДУ режимом роботи електростанції у складі ОЕС України

2.2.1. Централізоване ОДУ режимом роботи електростанції в реальному часі здійснює зміна ЧД ДС ДП НЕК "Укренерго" через ЧД ЦДС ЕС.

2.2.2. Керівний оперативний персонал у зміні електростанції - начальник зміни станції, в оперативному відношенні підпорядкований ЧД ЦДС ЕС, у регіоні керування якого знаходиться електростанція (згідно із структурою ОДУ ОЕС України). За відсутності на головному щиті управління електростанцією начальника зміни станції оперативні переговори з ЧД ЦДС ЕС веде начальник зміни електроцеху.

2.2.3. Диспетчер ДП НЕК "Укренерго" видає розпорядження оперативному персоналу електростанції через диспетчера ЦДС ЕС. Диспетчер ЦДС ЕС видає розпорядження начальнику зміни електростанції, а за його відсутності - начальнику зміни електроцеху. Розпорядження диспетчера ДП НЕК "Укренерго" оперативний персонал ЦДС ЕС і електростанції повинен виконувати негайно.

Якщо розпорядження суперечать вимогам технологічного регламенту експлуатації обладнання електростанції, начальник зміни повідомляє про це диспетчера ЦДС ЕС, а останній - диспетчера ДП НЕК "Укренерго".

Оперативний персонал електростанції несе повну відповідальність за виконання розпоряджень диспетчера ЦДС ЕС, а диспетчери ДП НЕК "Укренерго" і ЦДС ЕС - за обґрунтованість своїх розпоряджень.

2.2.4. Якщо начальнику зміни електростанції чи начальнику зміни електроцеху електростанції розпорядження диспетчера ДП НЕК "Укренерго" чи диспетчера ЦДС ЕС здається помилковим, то він зобов'язаний зробити обґрунтоване заперечення, але в разі повторного підтвердження розпорядження диспетчером - виконати його.

2.2.5. Розпорядження диспетчера ДП НЕК "Укренерго" чи диспетчера ЦДС ЕС, що являють загрозу для життя людей, а також розпорядження, які можуть призвести до пошкодження обладнання, втрати живлення власних потреб чи повної зупинки електростанції, виконувати заборонено. Про свою відмову виконати таке розпорядження оперативний персонал електростанції зобов'язаний негайно повідомити диспетчера, який віддав це розпорядження, а також доповісти головному інженеру електростанції (технічному директорові) і зробити відповідний запис у оперативному журналі.

2.2.6. У разі виникнення на електростанції ситуації, яка вимагає розвантаження чи зупинки її енергоблоків, начальник зміни електростанції повинен негайно повідомити про це диспетчера ЦДС ЕС і діяти відповідно до вимог чинних інструкцій з експлуатації обладнання електростанції.

Після відключення і зупинки обладнання оформляється аварійна заявка із зазначенням причини та орієнтовного терміну проведення ремонту.

2.2.7. Розпорядження керівників електростанції її персоналові з питань експлуатації пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, засобів обліку електроенергії, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕС), потрібно попередньо узгоджувати з керівним персоналом ЕС або ДП НЕК "Укренерго" (відповідно до оперативної підпорядкованості обладнання).

2.2.8. Начальник зміни електростанції зобов'язаний негайно повідомляти диспетчера ЦДС ЕС, а диспетчер ЦДС ЕС - диспетчера ДП НЕК "Укренерго" про вимкнення ПЛ та обладнання, спрацювання РЗ, лінійної автоматики та ПА, порушення нормальної роботи обладнання та пристроїв, які знаходяться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕС), а також про порушення режиму роботи основного і допоміжного генеруючого обладнання електростанції, які призвели чи можуть призвести до зниження її навантаження або порушення вимог безпечної експлуатації обладнання.

2.2.9. Диспетчер ЦДС ЕС повинен негайно повідомити начальника зміни електростанції про аварійне вимкнення ПЛ та обладнання ПС основної електричної мережі ОЕС України, внаслідок якого персонал електростанції повинен за командою диспетчера або самостійно знизити генеруючу потужність електростанції згідно з вимогами чинних інструкцій.

2.2.10. ЧД ДП НЕК "Укренерго", ЦДС ЕС і керівний оперативний персонал електростанції згідно з інструкціями та положеннями, розробленими ДП НЕК "Укренерго" та ЕС і направленими на електростанцію, виконують такі функції:

- управління режимом роботи електростанції у складі ОЕС України;

- управління устаткуванням, обладнанням, пристроями РЗ і ПА, ЗДТУ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчерів ДП НЕК "Укренерго" та ЦДС ЕС і встановлені на електростанції;

- попередження та ліквідація технологічних порушень у роботі обладнання електростанцій, яке знаходиться в оперативному управлінні ЧД ДП НЕК "Укренерго" або ЧД ЦДС ЕС;

- проведення оперативних перемикань в електричних установках ЕС, на обладнанні, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні диспетчерів ДП НЕК "Укренерго" та ЦДС ЕС.

2.3. Порядок розроблення та надання чинності документації щодо централізованого ОДУ режимом роботи електростанції у складі ОЕС України

2.3.1. ДП НЕК "Укренерго" розробляє і передає у відповідну ЕС затверджений головним диспетчером ДП НЕК "Укренерго" перелік обладнання, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, АСДУ, установлених на електростанції, які знаходяться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго". ЕС доповнюють вищезазначений перелік обладнанням, яке знаходиться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ЦДС ЕС, і після затвердження його головним диспетчером ЕС направляють на електростанції. З урахуванням переліку, одержаного від ЕС, на електростанції складається і затверджується її технічним керівником свій перелік обладнання, який є єдиним документом, що встановлює оперативну підпорядкованість обладнання електростанції відповідно до рівня централізованого ОДУ для роботи електростанції в складі ОЕС України.

2.3.2. ЦДС ЕС надсилає на електростанцію комплект необхідних інструкцій і положень щодо ОДУ роботою електростанції у складі ОЕС України (ЕС) і забезпечує їх своєчасний перегляд та коригування.

Перелік цих інструкцій і положень є невід'ємним додатком до цього Положення.

2.3.3. Електростанція щорічно надсилає в ЕС на погодження нормальні схеми з'єднань обладнання електростанції, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЦДС ЕС.

2.3.4. Електростанція надає ЦДС ЕС комплект інструкцій і регламентів роботи основного обладнання електростанції і забезпечує їх своєчасний перегляд і коригування.

Перелік цих інструкцій і регламентів є невід'ємним додатком до цього Положення.

2.4. Взаємодія електростанції та ЕС ДП НЕК "Укренерго" з підготовки керівного оперативного персоналу електростанції та диспетчерів ЦДС ЕС

2.4.1. Перед допуском до дублювання на робочому місці вперше підготовлені начальник зміни станції і начальник зміни електроцеху повинні проходити в ЦДС ЕС ознайомлення з режимом роботи ЕС і співбесіду з керівниками ЦДС ЕС з питань оперативного управління обладнанням електростанції, яке знаходиться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ЦДС ЕС. Результати співбесіди оформлюють протоколом, складеним за довільною формою, в якому відзначають професійну готовність (неготовність) кандидата на посаду начальника зміни станції (начальника зміни електроцеху) до співпраці з диспетчером ЦДС ЕС.

2.4.2. Диспетчери ЦДС ЕС і ДП НЕК "Укренерго" можуть проходити ознайомлення з особливостями роботи електростанції відповідно до програми, складеної керівниками ЦДС ЕС чи ДС ДП НЕК "Укренерго" на підставі листа, надісланого технічному керівникові електростанції. Персонал електростанції забезпечує необхідні умови для проведення ознайомлення (оформляє допуск на електростанцію за наявності в диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕС) необхідних документів і виділяє для консультацій кваліфікованих фахівців).

III. Функції ДП НЕК "Укренерго" та електростанції щодо забезпечення надійної паралельної роботи електростанції в складі ОЕС України

3.1. Планування та ведення надійного режиму роботи електростанції

3.1.1. Видача завдань та обробка даних контрольних вимірювань у визначених обсягах.

3.1.2. Погодження технічних завдань на розробку передпроектної та проектної документації щодо зміни потужності, реконструкції схеми видачі потужності електростанції, а також погодження виконаних проектів.

3.1.3. У частині планування та ведення режиму роботи електростанції ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) виконує такі функції:

- провадить планування та ведення надійного режиму роботи електростанції з урахуванням необхідності виконання вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації енергоблоків, наданих електростанцією;

- складає щодобово для електростанції перелік енергоблоків, які повинні обов'язково знаходитись у роботі з метою забезпечення надійного режиму роботи основної електричної мережі ОЕС України;

- провадить розрахунки максимально допустимої потужності електростанції за умовами збереження стійкості;

- погоджує прогнозовані річні, квартальні, місячні обсяги виробництва електроенергії на електростанції та значення потужності на годину максимуму навантаження;

- погоджує технічні рішення щодо впровадження автоматики частотного виділення енергоблоків на збалансоване навантаження з метою забезпечення живлення власних потреб електростанції;

- приймає рішення за заявками на узгоджене виведення в ремонт (резерв) або введення в роботу основного і допоміжного устаткування з урахуванням заходів щодо ведення режиму, зміни параметрів настроювання пристроїв РЗ і ПА, АСДУ, ЗДТУ, АСОЕ;

- разом з ДП "Енергоринок" затверджує складені останнім відповідно до Правил оптового ринку електричної енергії України (додаток 2 до ДЧОРЕ) від 15.11.96 добові погодинні графіки активного навантаження та резерву потужності на електростанції;

- погоджує схеми з'єднань обладнання електростанції, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЦДС ЕС, для нормальних і ремонтних режимів роботи.

- абзац десятий підпункту 3.1.3 виключено

3.1.4. Терміни, форми подання та обсяг даних, необхідних ДП НЕК "Укренерго" для виконання ЕС робіт з планування та ведення режиму роботи електростанції ОЕС України, визначає відповідна ЕС.

3.1.5. У частині планування та ведення надійного режиму роботи електростанція виконує такі функції:

- забезпечує виконання заходів, необхідних для надійної паралельної роботи електростанції у складі ОЕС України;

- подає обов'язково до ЕС ДП НЕК "Укренерго" для кожного розрахункового періоду наступної доби (період тривалістю 60 хв., який починається в момент початку кожної відлікової години доби і закінчується в момент початку наступної години, не включаючи її) значення максимальної та мінімальної робочих потужностей на всі енергоблоки, які знаходяться в роботі і резерві;

- організовує забезпечення електростанцій паливом у кількості, необхідній для виробництва електроенергії в прогнозованих ДП НЕК "Укренерго" та затверджених Міненерговугілля України обсягах: на місяць, квартал, рік, а також створення незнижувального запасу твердого (рідкого) палива на ТЕС для запобігання розморожуванню в зимовий період;

- надає матеріали контрольного виміру в установлені ЕС терміни;

- надає на погодження технічні завдання на розробку передпроектної та проектної документації щодо зміни потужності, реконструкції схеми видачі потужності електростанції, а також погоджує виконані проекти.

3.2. Планування ремонтів основного обладнання, устаткування, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ електростанції, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕС)

3.2.1. Надійність, економічність і стійкість роботи ОЕС України забезпечують якісним проведенням ремонтів основного обладнання електростанцій, ПЛ, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ та устаткування ПС системотвірної електричної мережі напругою від 220 кВ до 750 кВ, що значною мірою залежить від правильного їх планування.

3.2.2. Довготермінове планування режиму роботи ОЕС України передбачає складання річних і місячних планів ремонту основного обладнання електростанції, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, АСОЕ.

3.2.3. Короткотермінове планування режиму роботи ОЕС України передбачає складання тижневих планів ремонтів з метою проведення поточного коригування місячних планів залежно від реального режиму роботи ОЕС України, який може змінюватись через різні непередбачені обставини, а також залежно від об'єктивних причин необхідності зміни технології проведення ремонтів.

3.2.4. Планування ремонтів основного обладнання електростанції, ПЛ, устаткування ПС і пристроїв РЗ і ПА провадять з урахуванням планів ремонту блоків електростанції (для основного обладнання ГЕС - з урахуванням сезонності режиму наповнення та спрацювання водосховищ).

3.2.5. Попередні річні плани ремонтів енергоблоків розробляє електростанція і направляє в ЕС.

3.2.6. ЕС розглядає надані попередні річні плани ремонтів енергоблоків електростанції та передає їх із своїми зауваженнями та пропозиціями на узгодження в ДП НЕК "Укренерго".

3.2.7. ДП НЕК "Укренерго", одержавши попередні річні плани ремонтів енергоблоків електростанції, перевіряє можливість забезпечення надійного режиму роботи ОЕС України з передбачуваною базовою потужністю на електростанції з огляду на прогноз максимально допустимого навантаження енергоблоків на окремі періоди року, залежно від прогнозного річного потижневого балансу потужності та з урахуванням сезонності режиму наповнення та спрацювання водосховищ (для ГЕС), і розробляє пропозиції з оптимізації ремонтної площадки основного устаткування електростанції, що впливає на зменшення їх потужності. Після внесення відповідних змін узгоджує попередні річні плани ремонту енергоблоків електростанції і передає їх в ЕС. ЕС направляє їх на електростанцію для подальшого подання на затвердження в Міненерговугілля України.

3.2.8. Після остаточного погодження річних планів ремонтів Міненерговугілля України видає наказ про затвердження річних графіків та обсягів ремонтів основного обладнання електростанцій (ремонтний наказ).

3.2.9. Електростанція розробляє місячні плани ремонтів основного обладнання на підставі ремонтного наказу Міненерговугілля України та подає їх до відповідної ЕС.

3.2.10. ЕС направляє (із своїми зауваженнями) на узгодження в ДП НЕК "Укренерго" зведені по ЕС дані щодо ремонтів основного обладнання електростанцій, що впливає на їх наявну потужність і знаходиться в оперативному віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго". Після розгляду та погодження місячні графіки ремонтів ДП НЕК "Укренерго" направляє в ЕС, а звідти їх передають на електростанцію.

3.2.11. Електростанція також складає і подає у визначені терміни на затвердження в ЕС річні, місячні та тижневі плани ремонту автотрансформаторів, підстанційного обладнання приєднань ПЛ, а також річні та місячні плани ремонту пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС та ДП НЕК "Укренерго". У цьому разі планування ремонтів пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ провадять з максимальним урахуванням планів ремонтів ПЛ та устаткування електростанції. ЕС розглядає подані електростанцією плани ремонту, вносить необхідні зміни з огляду на забезпечення надійного режиму роботи ЕС і подає на затвердження до ДП НЕК "Укренерго" плани ремонту обладнання, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго". ДП НЕК "Укренерго" розглядає подані електростанцією плани ремонтів з огляду на забезпечення надійності режиму роботи ОЕС України і після внесення необхідних змін затверджує їх.

3.2.12. ЕС на підставі затверджених ДП НЕК "Укренерго" планів ремонту складає плани ремонту основного обладнання електростанції, підстанційного обладнання приєднань ПЛ, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС, і після затвердження головним диспетчером ЕС направляє на електростанцію.

3.2.13. Після затвердження плани ремонтів може коригувати тільки посадова особа, яка затвердила їх за наявності достатнього обґрунтування (зміна обсягів фінансування, аварійні ремонти обладнання електричних станцій і мереж, незапланована зміна балансу потужності ОЕС України). Коригування провадять у централізованому порядку внесенням змін: для річного плану - у місячні плани, а для місячного - у тижневі плани.

3.2.14. Терміни, форми подання та обсяг даних, необхідні для складання ЕС річних, місячних і тижневих планів ремонту, визначають для електростанції ЕС.

3.2.15. Виведення в ремонт устаткування електростанції, підстанційного обладнання приєднань ПЛ, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЦДС ЕС або ДП НЕК "Укренерго", навіть за затвердженими планами потрібно оформлювати письмовими заявками або через електронну систему передачі заявок. Порядок подання заявок на виконання ремонтів обладнання та прийняття рішень щодо них провадять згідно з вимогами, викладеними ДП НЕК "Укренерго" в Інструкції про порядок виведення в ремонт ліній електропередачі, обладнання електростанцій, мереж, пристроїв РЗ, ПА, САРЧП, засобів АСДУ та АСОЕ ОЕС України, затвердженою ДП НЕК "Укренерго" 24.01.2005. На підставі цієї Інструкції в ЕС розробляють відповідну інструкцію і направляють на електростанцію.

3.3. Експлуатація пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, установлених на електростанції

3.3.1. Експлуатація пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ має цілком відповідати вимогам ГКД 34.20.507, "Правил устройства электроустановок" (6-е изд. перер. и доп., 1986), інших чинних нормативних документів, а також вимогам експлуатаційних і протиаварійних циркулярів.

3.3.2. Персонал електростанції у частині експлуатації пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, каналів телемеханіки і зв'язку перебуває в оперативно-технологічному підпорядкуванні відповідним виробничим службам ДП НЕК "Укренерго" та ЕС і взаємодіє з ними під час вирішення питань щодо експлуатації відповідного обладнання. Розподіл функцій між виробничими службами ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) та електростанції визначають відповідно до положень про ці служби.

3.3.3. Періодичність і обсяги профілактичних перевірок обладнання, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ установлюють відповідно до вимог чинних нормативних документів та інструкцій. ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) провадить контроль за виконанням річних планів-графіків технічного обслуговування пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕС).

3.3.4. У частині пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) на підставі матеріалів, отриманих від електростанції, виконує такі функції:

- провадить систематичний облік і аналіз роботи пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕС), готує пропозиції з розроблення протиаварійних заходів, складає і розсилає інформаційні листи;

- стежить за оснащуванням електрообладнання електростанції, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕС), засобами РЗ і ПА, вибірково бере участь у випробуваннях, дає пропозиції з удосконалення цих пристроїв;

- відповідно до розподілу обов'язків виконує необхідні розрахунки, визначає принципи виконання, уставки спрацьовування і характеристики настроювання пристроїв РЗ і ПА (у тому числі АЛАР), які знаходяться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕС).

Вказівки щодо принципів експлуатації, типів, схем, уставок, характеристик пристроїв РЗ і ПА, які установлено на електростанції та які знаходяться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго", задається електростанції факсограмою чи листом за підписом головного диспетчера ДП НЕК "Укренерго", надісланим через ЕС;

- затверджує переліки пристроїв РЗ і ПА, для яких структурні і принципові схеми, уставки і характеристики вибирає ЕС і в яких зазначають необхідність узгодження їх із ДП НЕК "Укренерго";

- відповідно до оперативної підпорядкованості і розподілу обов'язків на вибір уставок і узгодження схем пристроїв РЗ і ПА на підставі проектних рішень і наданих вихідних даних виконує розрахунки стійкості паралельної роботи електростанції, струмів короткого замикання, асинхронних режимів і до введення в роботу генеруючого обладнання електростанції, яке вводиться вперше, чи мережевих об'єктів визначають і видають електростанції у встановленому порядку уставки настроювання ПА для нормальної і ремонтної схем зв'язків електростанції з ЕС, настроювання пристроїв АЛАР, уставки пристроїв РЗ і лінійної автоматики.

Уточнені після натурних випробувань характеристики обладнання і пристроїв електростанції оперативно передають в ЕС і ДП НЕК "Укренерго" для уточнення уставок настроювання пристроїв РЗ і ПА;

- відповідно до оперативної підпорядкованості обладнання видають електростанції вказівки про припустиме навантаження електростанції у нормальній і ремонтній (післяаварійній) схемах, уставки пристроїв РЗ і ПА, інструкції з експлуатації цих пристроїв, а також погоджує графіки технічного обслуговування обладнання, пристроїв РЗ і ПА і їх виконавчі схеми.

3.3.5. У частині експлуатації пристроїв РЗ і ПА, диспетчерського та технологічного управління електростанція виконує такі функції:

- подає до ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) електричні характеристики основного електротехнічного обладнання, параметри настроювання, принципові виконавчі схеми пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера НЕК "Укренерго" (ЕС), щоквартальні й річні звіти про роботу зазначених пристроїв РЗ і ПА, а також оперативну інформацію про їхнє функціонування в разі порушення режимів роботи обладнання;

- розробляє та узгоджує з ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) будь-які зміни схем, уставок і характеристик настроювання пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕС), і з проектною організацією - у частині схемних рішень, і оформляє це поданням заявок у встановленому порядку;

- у процесі розроблення проектної документації, але не пізніше ніж за два роки до введення генеруючого обладнання, представляє на узгодження в ДП НЕК "Укренерго" проектні рішення головної схеми електричних з'єднань електростанції;

- складає графіки ремонтів і технічного обслуговування обладнання і пристроїв РЗ і ПА. У цьому разі терміни перевірок пристроїв РЗ і ПА мають збігатися з відключенням відповідного силового обладнання (енергоблоки, автотрансформатори, ПЛ тощо) і режимами видачі потужності електростанції. Коригування термінів і обсягів перевірок (у зв'язку зі зміною режимів роботи обладнання, незапланованою завантаженістю персоналу тощо) оформляє ДП НЕК "Укренерго" на запит електростанції через ЕС до 25 числа місяця, який передує місяцю запланованої перевірки. У третьому кварталі року, який передує планованому, електростанція підготовляє і погоджує з ДП НЕК "Укренерго" (через ЕС) графіки заміни застарілого обладнання й апаратури, пристроїв РЗ і ПА, які складають з урахуванням затвердженої ДП НЕК "Укренерго" програми поетапної модернізації і реконструкції пристроїв РЗ і ПА.

Програми оперативних перемикань на обладнанні і пристроях, які знаходяться в оперативному управлінні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕС), розробляє ДП НЕК "Укренерго" (ЕС), і вони передаються ЕС на електростанцію для використання під час складання місцевих програм.

Електростанція на підставі отриманих програм складає місцеві робочі програми (бланки) оперативних перемикань.

На обладнання й пристрої, які знаходяться в оперативному управлінні оперативного персоналу електростанції і віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕС), програми (бланки) оперативних перемикань розробляє електростанція і подає до ЕС на узгодження;

- по всіх пристроях РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго", підготовляє три примірники виконавчих (принципових) схем, а по пристроях РЗ і ПА, які знаходиться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЕС, - два примірники схем.

Виконавчі схеми пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЕС, узгоджує керівник СРЗА електростанції, затверджує (відповідно до переліку) головний інженер електростанції та узгоджує з СРЗА ЕС.

Виконавчі схеми пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго", СРЗА ЕС погоджує з СРЗА ДП НЕК "Укренерго";

- забезпечує нормальну роботу пристроїв телевимірювань і телесигналізації, необхідних для надійного ведення режиму роботи ЕС, а також своєчасне передавання в ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) звітних даних про режим роботи електростанції у складі ОЕС України згідно з вимогами відповідних розпорядчих документів;

- у разі виникнення аварій чи порушень нормальних режимів роботи в електричній частині електростанції надає на запит ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) відповідні інформаційні матеріали (у тому числі розшифровані осцилограми чи дані реєстраторів аварійних подій), необхідні для розслідування причин виникнення технологічних порушень і розроблення заходів щодо їх запобігання. Інформацію про аварійні ситуації на електростанції надають у ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) згідно з вимогами чинних інструкцій і нормативних документів;

- у разі виникнення порушень у роботі електричних мереж ОЕС України напругою від 110 кВ до 750 кВ, які прилягають до електростанції, персонал електростанції надає персоналу ЕС (ДП НЕК "Укренерго") дані реєстраторів аварійних подій для проведення оперативного аналізу роботи пристроїв РЗ і ПА та розрахунку місця пошкодження на ПЛ, які відходять від електростанції.

3.3.6. Порядок, терміни виявлення й усунення пошкоджень на обладнанні й пристроях, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЕС (ДП НЕК "Укренерго"), регламентують чинні нормативні документи, експлуатаційні і заводські інструкції на відповідне обладнання.

3.3.7. Фінансування робіт з реконструкції пристроїв РЗ і ПА, установлених одночасно на електростанції і ПС, які належать ДП "НЕК "Укренерго" і які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" чи ЕС (з урахуванням робіт з виконання розрахунків, коригування алгоритмів, розроблення й узгодження принципових схем), здійснюється на підставі спільного рішення про частки фінансування з боку електростанції і ДП "НЕК "Укренерго".

3.3.8. Придбання устаткування й апаратури, необхідних для виконання реконструкції пристроїв РЗ і ПА, установлених тільки на електростанції, а також виконання проектних, монтажно-налагоджувальних робіт, підготовку і проведення випробувань на електростанції фінансує електростанція.

Проектування на електростанції ведуть спеціалізовані проектні організації відповідно до норм технологічного проектування електростанції.

3.3.9. Головні схеми електричних з'єднань електростанції затверджує головний інженер електростанції і узгоджує, у частині стану обладнання, яке знаходиться в оперативному управлінні чи віданні диспетчерів ДП НЕК "Укренерго" (ЕС), - головний диспетчер ДП НЕК "Укренерго" (ЕС).

3.3.10. За шість місяців до введення в роботу нових енергоблоків чи нових об'єктів електричних мереж, а також у разі їх реконструкції чи реконструкції їх систем керування і (або) регулювання електростанція надає ЕС і ДП НЕК "Укренерго" інформацію про припустимі впливи ПА на розвантаження блоків електростанції і характеристики зниження активної потужності залежно від часу, а також параметри генераторів, систем збудження (АРЗ), форсування збудження, регуляторів швидкості турбін, параметри електротехнічного обладнання, яке вводять в роботу вперше та яке впливає на режим роботи ЕС.

3.4. Облік та контроль якості електричної енергії

3.4.1. Положення цього пункту поширюється тільки на електростанцію, яка є членом ОРЕ України.

ДП НЕК "Укренерго" або відповідна ЕС та електростанція в частині, що стосується обліку електроенергії, виконують функції, передбачені такими нормативними документами:

- Інструкція про порядок комерційного обліку електроенергії (додаток 10 до ДЧОРЕ), 3-я редакція, затверджена постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 26.06.2003 N 612;

- Інструкція про порядок здійснення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії України (додаток 3 до ДЧОРЕ), затверджена постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 23.06.2004 N 634;

- Загальні технічні вимоги до автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії оптового ринку електричної енергії України (додаток 7(4) до ДЧОРЕ), погоджені листом Національної комісії регулювання електроенергетики України від 27.07.2004 N 03-39-18/3477;

- Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.96 N 28 (у редакції постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 17.10.2005 N 910), зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за N 417/1442;

- Закон України "Про електроенергетику";

- ГОСТ 13109-97 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения";

- ДСТУ EN 50160:2010 "Характеристики напруги електроживлення, постачальної розподільчими мережами загальної призначеності";

- інші чинні нормативні документи щодо функціонування та експлуатації автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії.

3.4.2. ЕС експлуатує та має на власному балансі вимірювальні комплекси (ТС, ТН, їх вторинні кола, лічильники електроенергії, перетворювачі імпульсів), встановлені в точках комерційного та технічного обліку електричної енергії на ПС напругою 220 кВ і вище, які належать ДП НЕК "Укренерго", а також лічильники електричної енергії, встановлені на міждержавних ПЛ усіх класів напруги. Лічильники електроенергії, встановлені на ОВ і ШЗВ, через які можуть вмикатися міждержавні ПЛ, також знаходяться на балансі ЕС.

Електростанція експлуатує та має на власному балансі вимірювальні комплекси (ТС і ТН, їх вторинні кола, лічильники електроенергії, перетворювачі імпульсів), встановлені в точках комерційного та технічного обліку електричної енергії на електростанції, за винятком лічильників електроенергії, встановлених на міждержавних ПЛ та ОВ і ШЗВ, через які можуть включатися міждержавні ПЛ.

Електростанція відповідає за збереження лічильників електроенергії, встановлених ЕС на міждержавних ПЛ та ОВ і ШЗВ електростанції. Обслуговування, ремонт, модернізацію та повірку елементів вимірювальних комплексів виконує сторона, яка є власником цього обладнання.

3.4.3. Електростанція щорічно надає до ЕС річні графіки планової заміни і відомчої перевірки розрахункових лічильників електроенергії, встановлені на електростанції, за показами яких визначається надходження електроенергії до мереж ДП НЕК "Укренерго".

3.4.4. ЕС щорічно надає до електростанції списки персоналу, який має право виконувати зняття показів з лічильників електроенергії в точках комерційного обліку, складати відповідні акти щодо надходження електроенергії до мереж ДП НЕК "Укренерго", а також брати участь у проведенні робіт із заміни та перевірки лічильників.

ЕС погоджує відповідні додатки (перелік точок комерційного обліку, актів балансової належності обладнання та однолінійні схеми) до договору між ДП "Енергоринок" та електростанцією в частині, що стосується обліку електричної енергії по перетину між ЕС та електростанцією.

3.4.5. Електростанція надає до ЕС на погодження відповідні додатки до договору між ДП "Енергоринок" та електростанцією в частині, що стосується обліку електричної енергії на зв'язках між електростанцією та ЕС.

Електростанція своєчасно повідомляє ЕС про виявлені порушення в роботі вимірювальних комплексів, встановлених на розрахункових точках, а також переведення ПЛ на роботу через ОВ і ШЗВ.

Електростанція подає до ЕС у встановлені терміни такі документи:

- акт виробітку електроенергії за звітний період, підписаний керівництвом електростанції та завірений печаткою;

- акт звірки відпуску електроенергії до мереж ЕПК за звітний період та щодекадно.

Електростанція подає до ЕС у встановлені терміни форми відомчої та статистичної звітності, звітні дані, акти та іншу інформацію, надання якої передбачено:

- Інструкцією про порядок комерційного обліку електроенергії (додаток 10 до ДЧОРЕ);

- Інструкцією про порядок здійснення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії України (додаток 3 до ДЧОРЕ);

- розпорядчими документами Міненерговугілля та інших державних органів влади.

3.5. Експлуатація та використання засобів обчислювальної техніки, встановленої на електростанції, ДП НЕК "Укренерго" та ЕС

3.5.1. У взаємовідносинах з електростанцією з питань експлуатації і використання засобів обчислювальної техніки на ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) покладаються такі функції:

- надання до програмно-технічного комплексу електростанції погодженої інформації (оперативно-диспетчерської, ДП "Енергоринок" тощо), необхідної для управління виробництвом, а також надання додаткових програмно-технічних засобів для рішення типових для галузі завдань з навчання персоналу, у тому числі на договірній основі;

- організація оперативної взаємодії з персоналом електростанції, відповідальним за експлуатацію обчислювальної техніки, з питань експлуатації, впровадження і розвитку програмно-технічних засобів електростанції для забезпечення обміну інформацією з ДП НЕК "Укренерго" (ЕС);

- розгляд заявок на виведення в ремонт програмно-технічних засобів ОІК АСДУ, комп'ютерних мереж та інших засобів, що забезпечують видачу інформації;

- узгодження графіків планових ремонтів (профілактики) програмно-технічних засобів, що забезпечують обмін інформацією між ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) та електростанцією;

- проведення технічної політики Міненерговугілля України та ДП НЕК "Укренерго" у частині використання і розвитку програмно-технічних засобів у оперативно-диспетчерському управлінні.

3.5.2. У взаємовідносинах з ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) з питань експлуатації і використання засобів обчислювальної техніки на електростанцію покладаються такі функції:

- надання до програмно-технічного комплексу ДП НЕК "Укренерго" (ЕС), у тому числі до ОІК, погодженої інформації (оперативно-диспетчерської, ДП "Енергоринок" тощо), необхідної для управління виробництвом;

- узгодження з ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) проектів створення, модернізації, технічного переустаткування ОІК, комп'ютерних мереж, а також узгодження зміни стану чи умов роботи діючих систем, що забезпечують видачу інформації на рівень ДП НЕК "Укренерго" (ЕС);

- оперативна взаємодія з персоналом ДП НЕК "Укренерго" (ЕС), відповідальним за обчислювальну техніку, з питань експлуатації, впровадження і розвитку програмно-технічних засобів ДП НЕК "Укренерго", що забезпечують обмін інформацією з електростанцією;

- надання у встановлений термін ЦДС ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) в погоджених обсягах інформації, необхідної для формування звітних показників роботи ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) в умовах аварійних і планових ремонтів каналів зв'язку, засобів міжмашинного обміну інформацією чи в разі відсутності на об'єктах автоматичних пристроїв реєстрації та дистанційного одержання інформації;

- представлення заявок у ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) на виведення в ремонт (профілактику) програмно-технічних засобів, які забезпечують видачу оперативної інформації на рівень ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) і перебувають в оперативному віданні ДП НЕК "Укренерго" (ЕС);

- узгодження з ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) графіків ремонтів (профілактики) програмно-технічних засобів, які забезпечують видачу необхідної інформації на рівень ДП НЕК "Укренерго" (ЕС);

- узгодження з ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) протоколів про обсяги обміну по телекомунікаційних мережах інформацією, забезпечення транзиту інформації.

Додатки:

Додаток 1. Структура ОДУ режимом роботи електростанції у складі ОЕС України (в Примірному положенні не наведений).

Додаток 2. Перелік інструкцій і положень щодо ОДУ роботою електростанції у складі ОЕС України (ЕС), які ЦДС ЕС надає електростанції (в Примірному положенні не наведений).

Додаток 3. Перелік інструкцій і регламентів роботи основного обладнання електростанції, які електростанція надає ЦДС ЕС (в Примірному положенні не наведений).

Підписи керівників служб або підрозділів кожної із Сторін, визначені керівниками Сторін:

_________________________
(П. І. Б.)  

_________________________
(підпис) 

(додаток 17 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРИМІРНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРО ОПЕРАТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ВІДНОСИНИ МІЖ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ ДП НЕК "УКРЕНЕРГО" ТА ОБ'ЄКТОМ У СКЛАДІ СУБ'ЄКТА (ВІДОКРЕМЛЕНИМ СУБ'ЄКТОМ) ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ЇХ ВЗАЄМОДІЇ В УМОВАХ ПАРАЛЕЛЬНОЇ РОБОТИ В СКЛАДІ ОЕС УКРАЇНИ ДЛЯ ОКРЕМИХ ГРУП СУБ'ЄКТІВ (ТЕС, ТЕЦ, АЕС, ГЕС, ГАЕС, СЕС, ВЕС, УТДУ)

(назва додатка 18 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

1. У цих Правилах наведено варіанти примірних положень про оперативно-технологічні відносини між ДП НЕК "Укренерго" та:

- ЕГК;

- ЕПК;

- відокремленою електростанцією, яка не входить до складу ЕГК або ЕПК;

ВЕС;

СЕС.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

2. Ці Правила передбачають підписання положень про оперативно-технологічні відносини також між окремими ЕС ДП НЕК "Укренерго" та:

- АЕС (ГАЕС) у складі ДП НАЕК "Енергоатом";

- ГЕС (ГАЕС) у складі ПАТ "Укргідроенерго";

- ТЕС у складі ЕГК;

- ЕПК;

- відокремленими ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, ВЕС, СЕС, УТДУ, які не входять до складу цих ЕГК або ЕПК;

- суб'єктами господарювання України, які мають у своєму складі об'єкти електроенергетики (ТЕЦ, ВЕС, СЕС), за умови їх паралельної роботи у складі ОЕС України, та які отримали відповідну ліцензію НКРЕ на виробництво електричної енергії.

Вищезазначені положення розробляють на підставі положень, підписаних між ДП НЕК "Укренерго" та ЕГК, ЕПК, відокремленою електростанцією, яка не входить до складу ЕГК або ЕПК.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 16.04.2014 р. N 306)

3. Положення про оперативно-технологічні відносини, зазначені в пункті 2, підписуються між ЕС та об'єктами в складі суб'єктів (відокремленими суб'єктами) електроенергетики України відповідно до діючої в галузі структури централізованої системи ОДУ ОЕС України.

4. Під час розроблення та підписання положень, зазначених у пункті 2, потрібно враховувати особливості завдань і функцій ОДУ, покладених на ЕС ДП НЕК "Укренерго" та об'єкти у складі суб'єктів (відокремлені суб'єкти) електроенергетики, склад основного обладнання, умов роботи останніх, визначених чинними галузевими нормативними документами, статутами компаній, положеннями та інструкціями ДП НЕК "Укренерго" щодо ОДУ.

5. Під час розроблення та підписання положення між ЕС та ЕПК, до складу якої входять енергогенеруючі об'єкти, потрібно враховувати відповідні розділи Примірного положення про оперативно-технологічні відносини між ДП НЕК "Укренерго" та відокремленою електростанцією.

6. Для врахування місцевих особливостей (наприклад, робота у відокремленій частині ОЕС України), обміну інформацією та оперативною документацією, які традиційно мали місце під час розроблення та підписання положень, сторони за взаємною угодою можуть вносити до їх тексту додаткові розділи чи окремі пункти до розділів, якщо це не суперечить основним вимогам відповідних положень, підписаних між ДП НЕК "Укренерго" та ЕГК, ЕПК, відокремленою електростанцією, яка не входить до складу ЕГК або ЕПК.

7. Положення про оперативно-технологічні відносини між ЕС та об'єктами у складі суб'єктів (відокремленими суб'єктами) електроенергетики України затверджують керівники Сторін.

____________

Опрос