Идет загрузка документа (169 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины

Национальный банк
Постановление от 27.06.2008 № 188
Утратил силу

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 27 червня 2008 року N 188

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 липня 2008 р. за N 669/15360

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 1 березня 2016 року N 129)

Для забезпечення виконання регулятивних та наглядових функцій, складання грошової і банківської статистики та статистики платіжного балансу згідно зі статтею 67 Закону України "Про Національний банк України" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту статистики та звітності (В. М. Галь) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України, банків України, а також інших фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, для використання в роботі.

3. Департаменту інформатизації (А. С. Савченко) унести потрібні зміни до програмного забезпечення.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з економічних питань І. А. Шумила.

5. Постанова набирає чинності з 1 серпня 2008 року.

 

В. о. Голови  

А. В. Шаповалов 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Державного
комітету статистики України
 

 
В. О. Піщейко
 

 

Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

1. У Правилах організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України:

пункти 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.10 глави 1 після слів "установ Національного банку України, банків" у всіх відмінках доповнити словами "інших фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій" у відповідних відмінках;

у главі 2:

пункти 2.1, 2.3, 2.12 після слів "установи Національного банку України, банки" у всіх відмінках доповнити словами "інші фінансові установи, національний оператор поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій" у відповідних відмінках;

абзац перший пункту 2.6 викласти в такій редакції:

"2.6. Для складання Національним банком України грошової і банківської статистики банки - юридичні особи надсилають зведені дані по банку в цілому, у розрізі відокремлених підрозділів банку, у розрізі областей за операціями, здійсненими відокремленими підрозділами банку на території області, у формі файлів електронною поштою територіальним управлінням Національного банку України з подальшим пересиланням їх Центральній розрахунковій палаті Національного банку України для надання структурним підрозділам центрального апарату Національного банку України".

2. У додатку 1 "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України" до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України:

2.1. У розділі 1 "Форми статистичної звітності територіальних управлінь і установ Національного банку України":

2.1.1. В абзаці двадцять третьому пояснення щодо заповнення форми N 535 "Звіт про рух та залишки коштів на рахунках резидентів за межами України" цифри "20" замінити цифрами "30".

2.1.2. У формі N 760 "Звіт про рух готівки":

у таблиці форми:

рядок 7 виключити.

У зв'язку з цим рядок 8 уважати рядком 7;

у рядку 7 знак та цифру "- 7" виключити;

у пункті 2 приміток слова та цифру "і рядок 7" виключити.

2.1.3. У формі N 770 "Звіт про стан перерахування банкнот" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми колонку 13 виключити;

у поясненні:

назву викласти в такій редакції:

"Звіт про стан перерахування банкнот";

абзац п'ятнадцятий виключити.

2.1.4. У формі N 771 "Звіт про стан перерахування монет" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми колонку 11 виключити;

у поясненні:

назву викласти в такій редакції:

"Звіт про стан перерахування монет";

абзац тринадцятий виключити.

2.2. У розділі 2 "Форми статистичної звітності банків та підприємств":

2.2.1. У формі N 200 "Звіт про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу" і поясненні щодо її заповнення:

порядок подання форми викласти в такій редакції:

таблицю форми після рядка I доповнити новими рядками I.I і I.I.I такого змісту:

"

I.I 

З них анульованих 

I.I.I 

У тому числі після взяття уповноваженим органом на облік 

";

у поясненні:

пункт 4 виключити.

У зв'язку з цим пункт 5 уважати пунктом 4;

пункт 4 після абзацу п'ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Рядок I.I - зазначаються дані про всі фінансові операції, відомості про які у звітному періоді були анульовані з реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

Рядок I.I.I - зазначаються дані про фінансові операції, інформація про які була анульована з відповідного реєстру після взяття Державним комітетом фінансового моніторингу України цих операцій на облік".

У зв'язку з цим абзаци шостий - сімнадцятий уважати відповідно абзацами восьмим - дев'ятнадцятим.

2.2.2. У формі N 201 "Звіт про кількість клієнтів банку, що підлягають ідентифікації" і поясненні щодо її заповнення:

порядок подання форми викласти в такій редакції:

у таблиці форми:

колонки 4 - 18 виключити.

У зв'язку з цим колонку 19 уважати колонкою 4;

після колонки 3 доповнити новою колонкою такого змісту:

"

Кількість клієнтів, які не здійснювали операцій за звітний період 

".

У зв'язку з цим колонку 4 уважати колонкою 5;

у поясненні:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Звіт передбачає надання банками відомостей про кількість:

клієнтів банку, які на звітну дату мають відкриті рахунки в банку і повинні бути ідентифіковані згідно з вимогами законодавства України;

клієнтів банку, які не підтримували ділових стосунків з банком, тобто не здійснювали операцій у звітному періоді";

пункт 3 виключити;

У зв'язку з цим пункт 4 уважати пунктом 3;

у пункті 3:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Колонка 3 - зазначається загальна кількість клієнтів банку, які мають відкриті рахунки в банку і повинні бути ідентифіковані згідно з вимогами законодавства України";

абзаци третій - двадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять перший - двадцять шостий уважати відповідно абзацами третім - восьмим;

доповнити пояснення після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"Колонка 4 - зазначається загальна кількість клієнтів банку, у яких протягом кварталу, що передує звітній даті, були відсутні обороти за дебетом та кредитом по всіх відкритих у банку рахунках (крім оборотів з договірного списання коштів на користь банку)".

У зв'язку з цим абзаци третій - восьмий уважати відповідно абзацами четвертим - дев'ятим;

в абзаці четвертому цифру "19" замінити цифрою "5".

2.2.3. У формі N 302 "Звіт про класифіковані кредитні операції та сформовані резерви за кредитними операціями з клієнтами" і поясненні щодо її заповнення:

у назві форми слова "з клієнтами" виключити;

у таблиці форми:

у розділі I "Операції на міжбанківському ринку":

рядок 1 викласти в такій редакції:

"

Кредити, фінансовий лізинг, депозити, виконані гарантії 

";

доповнити розділ новими рядками такого змісту:

"

Фактично сформований резерв за операціями на міжбанківському ринку, усього (рядок 4.1 + рядок 4.2) 

4.1 

Фактично сформований резерв за кредитами, фінансовим лізингом і виконаними гарантіями 

4.2 

Фактично сформований резерв за позабалансовими зобов'язаннями з кредитування та гарантіями, що надані банкам 

";

у розділі II "Операції з клієнтами":

рядок 4 доповнити словами, цифрами та знаками "усього (рядок 4.1 + рядок 4.2 + рядок 4.3)";

після рядка 4 доповнити розділ трьома новими рядками такого змісту:

"

4.1 

Позабалансові зобов'язання за гарантіями, що надані органам державної влади 

4.2 

Позабалансові зобов'язання за гарантіями, що надані суб'єктам господарювання 

4.3 

Позабалансові зобов'язання за гарантіями, що надані фізичним особам 

";

рядок 5 доповнити словами, цифрами та знаками "усього (рядок 5.1 + рядок 5.2 + рядок 5.3)";

після рядка 5 доповнити розділ трьома новими рядками такого змісту:

"

5.1 

Позабалансові зобов'язання з кредитування, що надані органам державної влади 

5.2 

Позабалансові зобов'язання з кредитування, що надані суб'єктам господарювання 

5.3 

Позабалансові зобов'язання з кредитування, що надані фізичним особам 

";

рядок 6 викласти в такій редакції:

"

Фактично сформований резерв за операціями з органами державної влади, усього (рядок 6.1 + рядок 6.2) 

";

доповнити розділ новими рядками такого змісту:

"

6.1 

Фактично сформований резерв за кредитами, що надані органам державної влади 

6.2 

Фактично сформований резерв за позабалансовими зобов'язаннями з кредитування та гарантіями, що надані органам державної влади 

Фактично сформований резерв за операціями із суб'єктами господарювання, усього (рядок 7.1 + рядок 7.2) 

7.1 

Фактично сформований резерв за кредитами, що надані суб'єктам господарювання 

7.2 

Фактично сформований резерв за позабалансовими зобов'язаннями з кредитування та гарантіями, що надані суб'єктам господарювання 

Фактично сформований резерв за операціями з фізичними особами, усього (рядок 8.1 + рядок 8.2) 

8.1 

Фактично сформований резерв за кредитами, що надані фізичним особам 

8.2 

Фактично сформований резерв за позабалансовими зобов'язаннями з кредитування та гарантіями, що надані фізичним особам 

";

у поясненні:

у назві слова "з клієнтами" виключити;

абзац другий після слів "(далі - Положення)" доповнити словами "а також з метою аналізу динаміки співвідношення заборгованості за кредитними операціями та сформованими за цими операціями резервами для відшкодування можливих втрат у розрізі типів контрагентів", а після слова "резидентність" - словами "тип контрагента";

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Дані за кредитними операціями надаються з розподілом за параметрами типів контрагентів".

У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом четвертим;

розділ I "Операції на міжбанківському ринку" доповнити новими абзацами такого змісту:

"Рядок 4 - зазначається загальна сума фактично сформованого резерву за заборгованістю за операціями на міжбанківському ринку, яка зазначена в рядках 1, 2 та 3 розділу I цієї таблиці (1590, 1591, 3690);

Рядок 4.1 - зазначається сума фактично сформованого резерву за кредитами, фінансовим лізингом і виконаними гарантіями (1590, 1591).

Рядок 4.2 - зазначається сума фактично сформованого резерву за позабалансовими зобов'язаннями з кредитування та гарантіями, що надані банкам (3690).

Колонка 3 - зазначається сума фактично сформованих резервів за операціями на міжбанківському ринку, що обліковується за рахунками 1590, 1591, 3690.

Колонка 4 - зазначається сума фактично сформованого банком резерву під стандартну заборгованість за операціями на міжбанківському ринку, що обліковується за рахунками 1591, 3690.

Колонка 5 - зазначається сума фактично сформованого банком резерву під нестандартну заборгованість за операціями на міжбанківському ринку, що обліковується за рахунками 1590, 3690.

Колонки 6 - 9 - зазначається сума фактично сформованого банком резерву за відповідною категорією заборгованості за операціями на міжбанківському ринку, що обліковується за рахунками 1590, 3690";

у розділі II "Операції з клієнтами":

після абзацу дев'ятнадцятого доповнити розділ трьома новими абзацами такого змісту:

"Рядок 4.1 - позабалансові зобов'язання за гарантіями, що надані органам державної влади (9020, 9023, 9091).

Рядок 4.2 - позабалансові зобов'язання за гарантіями, що надані суб'єктам господарювання (9020, 9023, 9091).

Рядок 4.3 - позабалансові зобов'язання за гарантіями, що надані фізичним особам (9020, 9023, 9091)".

У зв'язку з цим абзаци двадцятий - тридцять четвертий уважати відповідно абзацами двадцять третім - тридцять сьомим;

після абзацу двадцять третього доповнити розділ трьома новими абзацами такого змісту:

"Рядок 5.1 - позабалансові зобов'язання з кредитування, що надані органам державної влади (9122, 9129).

Рядок 5.2 - позабалансові зобов'язання з кредитування, що надані суб'єктам господарювання (9122, 9129).

Рядок 5.3 - позабалансові зобов'язання з кредитування, що надані фізичним особам (9122, 9129)".

У зв'язку з цим абзаци двадцять четвертий - тридцять сьомий уважати відповідно абзацами двадцять сьомим - сороковим;

абзац тридцять п'ятий викласти в такій редакції:

"Рядок 6 - зазначається загальна сума фактично сформованого резерву за заборгованістю за операціями з органами державної влади, яка зазначена в рядках 1, 4.1, 5.1 розділу II цієї таблиці (2400, 2401, 3690)";

після абзацу тридцять п'ятого доповнити розділ вісьмома новими абзацами такого змісту:

"Рядок 6.1 - зазначається сума фактично сформованого резерву за кредитами, що надані органам державної влади (2400, 2401).

Рядок 6.2 - зазначається сума фактично сформованого резерву за позабалансовими зобов'язаннями з кредитування та гарантіями, що надані органам державної влади (3690).

Рядок 7 - зазначається загальна сума фактично сформованого резерву за заборгованістю за операціями із суб'єктами господарювання, яка зазначена в рядках 2, 4.2, 5.2 розділу II цієї таблиці (2400, 2401, 3690).

Рядок 7.1 - зазначається сума фактично сформованого резерву за кредитами, що надані суб'єктам господарювання (2400, 2401).

Рядок 7.2 - зазначається сума фактично сформованого резерву за позабалансовими зобов'язаннями з кредитування та гарантіями, що надані суб'єктам господарювання (3690).

Рядок 8 - зазначається загальна сума фактично сформованого резерву за заборгованістю за операціями з фізичними особами, яка зазначена в рядках 3, 4.3, 5.3 розділу II цієї таблиці (2400, 2401, 3690).

Рядок 8.1 - зазначається сума фактично сформованого резерву за кредитами, що надані фізичним особам (2400, 2401).

Рядок 8.2 - зазначається сума фактично сформованого резерву за позабалансовими зобов'язаннями з кредитування та гарантіями, що надані фізичним особам (3690)".

У зв'язку з цим абзаци тридцять шостий - сороковий уважати відповідно абзацами сорок четвертим - сорок восьмим;

абзаци сорок четвертий - сорок сьомий викласти в такій редакції:

"Колонка 3 - зазначається сума фактично сформованих резервів за операціями з клієнтами, що обліковується за рахунками 2400, 2401, 3690.

Колонка 4 - зазначається сума фактично сформованого банком резерву під стандартну заборгованість за операціями з клієнтами, що обліковується за рахунками 2401, 3690.

Колонка 5 - зазначається сума фактично сформованого банком резерву під нестандартну заборгованість за операціями з клієнтами, що обліковується за рахунками 2400, 3690.

Колонки 6 - 9 - зазначається сума фактично сформованого банком резерву за відповідною категорією заборгованості за операціями з клієнтами, що обліковується за рахунками 2400, 3690".

2.2.4. У частині 1 "Загальні положення щодо складання звіту за формою N 381" пояснення щодо заповнення форм N 381, N 381А "Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку банку або стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України":

у пункті 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4. Обов'язковому резервуванню підлягають усі залучені банком кошти, за винятком коштів, залучених від банків-резидентів, міжнародних фінансових організацій, а також коштів, залучених на умовах субординованого боргу";

в абзаці четвертому після цифр і слів "1517 - (пасивне сальдо)" доповнити цифрами та словами "(1621* плюс 1622*) мінус (1521* плюс 1522*) - (пасивне сальдо), (1623* плюс 1625/1* мінус 1626/1*) мінус (1523* плюс 1525/1* мінус 1526/1*) - (пасивне сальдо), (1624* плюс 1625/2* мінус 1626/2*) мінус (1524* плюс 1525/2* мінус 1526/2*) - (пасивне сальдо)", а після цифр і слів "2655 - (пасивний залишок)" доповнити цифрами та словами "2700** плюс 2707/1** мінус 2706/1** - (пасивне сальдо), 2701** плюс 2707/2** мінус 2706/2** - (пасивне сальдо)";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Розрахунок запозичень та зобов'язань банку за групами балансових рахунків 151, 152, 161, 162, 261, 263, 265 і 270 здійснюється з урахуванням обліку неамортизованого дисконту (премії) у розрізі аналітичних рахунків окремо за короткостроковими (1) та довгостроковими (2) коштами";

після абзацу п'ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Розрахунок запозичень та зобов'язань банку за групами балансових рахунків 152, 162 здійснюється в розрізі аналітичних рахунків окремо за коштами, залученими від банків-нерезидентів (*).

Розрахунок зобов'язань банку за групою балансових рахунків 270 здійснюється в розрізі аналітичних рахунків окремо за коштами, залученими від інших фінансових організацій-нерезидентів (**)".

У зв'язку з цим абзац шостий уважати відповідно абзацом восьмим.

2.2.5. У формі N 401 "Дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток, емітованих для клієнтів банку" і поясненні щодо її заповнення:

примітку до форми викласти в такій редакції:

"Примітка. Х - позиції, що не заповнюються.

*У частині 1 "Операції з отримання готівки" - лише для операцій у власній мережі банку (колонки 4 - 11). Операції, здійснені в мережі інших банків - резидентів і нерезидентів (колонки 12 - 19), слід відображати за кодом області місцезнаходження головного банку, який подає звіт.

У частині 2 "Безготівкові платежі" - лише для операцій у власній мережі банку (колонки 4 - 7). Операції, здійснені в мережі інших банків - резидентів і нерезидентів (колонки 8 - 15), слід відображати за кодом області місцезнаходження головного банку, який подає звіт";

пояснення після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Звітність за формою за банками надсилається Центральною розрахунковою палатою відповідним територіальним управлінням Національного банку України".

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий уважати відповідно абзацами четвертим - сьомим.

2.2.6. Пояснення щодо заповнення форми N 402 "Дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток через власну інфраструктуру банку" після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Звітність за формою за банками надсилається Центральною розрахунковою палатою відповідним територіальним управлінням Національного банку України".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий уважати відповідно абзацами четвертим - шостим.

2.2.7. У формі N 403 "Дані про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та технічні засоби, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

рядок 2 після слів "платіжних карток" доповнити словами "за якими були здійснені видаткові операції";

доповнити таблицю новим рядком такого змісту:

"

Кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток, термін дії яких не закінчився 

";

у поясненні:

у тексті слова "у цій колонці" замінити словами "у цьому рядку";

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Звітність за формою за банками надсилається Центральною розрахунковою палатою відповідним територіальним управлінням Національного банку України".

У зв'язку з цим абзаци третій - тридцять сьомий уважати відповідно абзацами четвертим - тридцять восьмим;

абзац двадцять третій викласти в такій редакції:

"Рядок 2 - зазначається кількість емітованих (розповсюджених) банком платіжних карток, за якими була здійснена хоча б одна видаткова операція за останні дванадцять місяців. У цьому рядку не зазначаються платіжні картки, які вийшли з ладу, термін дії яких закінчився, а також утрачені платіжні картки";

доповнити пояснення абзацом такого змісту:

"Рядок 6 - зазначається загальна кількість емітованих (розповсюджених) банком платіжних карток, термін дії яких не закінчився. У цьому рядку не зазначаються платіжні картки, які вийшли з ладу, термін дії яких закінчився, а також утрачені платіжні картки".

2.2.8. У поясненні щодо заповнення форми N 405 "Звіт про перекази, що здійснені з використанням міжнародних систем переказу коштів":

в абзаці дев'ятнадцятому слова "Страна Экспресс" замінити словами "Золотая Корона - Денежные Переводы";

після абзацу двадцять сьомого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"20 - UNITED EUROPHIL;

21 - Caspian Money Transfer".

У зв'язку з цим абзаци двадцять восьмий - тридцять третій уважати відповідно абзацами тридцятим - тридцять п'ятим.

2.2.9. Доповнити розділ після форми N 405 "Звіт про перекази, що здійснені з використанням міжнародних систем переказу коштів" двома новими формами і поясненнями щодо їх заповнення такого змісту:

Звіт про кількість програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС), що належать банку на праві власності або інших речових правах, та обсяги переказів коштів, які здійснюються за їх допомогою
за станом на ___________ 200_ року

_____________________________________
          (найменування банку - юридичної особи)
_____________________________________
                        (місцезнаходження банку) 

(копійки)

Назва показника 

У тому числі 

Загальна кількість ПТКС  

Загальна сума переказів коштів через ПТКС за звітне півріччя 

банківські автомати самообслуговування 

депозитні банкомати 

платіжні термінали 

термінали самообслуговування 

інші ПТКС 

кількість  

сума 

кількість  

сума 

кількість  

сума 

кількість  

сума 

кількість 

сума 

10 

11 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"___" ___________ 200_ р. 

Керівник  

____________
(підпис) 

____________________________
(прізвище, ініціали) 

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

  

  

  

Начальник 

__________________________
(назва підрозділу - виконавця звіту) 

____________
(підпис) 

______________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 406

Звіт про кількість програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС), що належать банку на праві власності або інших речових правах, та обсяги переказів коштів, які здійснюються за їх допомогою

Звіт подається банками - юридичними особами з урахуванням операцій, які здійснені за допомогою програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі - ПТКС), у розрізі областей.

Звіт складається на підставі даних, поданих банку процесинговими центрами, та власної інформації, отриманої з автоматизованих систем банку.

Дані, у яких зазначається сума операцій, не містять суми комісійних.

Опис параметрів заповнення форми:

Колонка 1 - зазначається загальна кількість ПТКС, що є підсумком даних колонок 3, 5, 7, 9, 11.

Колонка 2 - зазначається загальна сума переказів коштів, які здійснені із застосуванням ПТКС за звітне півріччя, що є сумою даних колонок 4, 6, 8, 10, 12.

Колонка 3 - зазначається кількість задіяних банківських автоматів самообслуговування.

Колонка 4 - зазначається сума переказів коштів, що здійснені із застосуванням банківських автоматів самообслуговування.

Колонка 5 - зазначається кількість задіяних депозитних банкоматів.

Колонка 6 - зазначається сума переказів коштів, що здійснені із застосуванням депозитних банкоматів.

Колонка 7 - зазначається кількість задіяних платіжних терміналів.

Колонка 8 - зазначається сума переказів коштів, що здійснені із застосуванням платіжних терміналів.

Колонка 9 - зазначається кількість задіяних терміналів самообслуговування.

Колонка 10 - зазначається сума переказів коштів, що здійснені із застосуванням терміналів самообслуговування.

Колонка 11 - зазначається кількість задіяних інших ПТКС.

Колонка 12 - зазначається сума переказів коштів, що здійснені із застосуванням інших ПТКС.

Звіт про кількість програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС), що належать суб'єктам господарювання, які уклали агентські договори з банком, та обсяги переказів коштів, що здійснюються за їх допомогою
за станом на ____________ 200_ року

_____________________________________
       (найменування банку - юридичної особи)
_____________________________________
                   (місцезнаходження банку) 

(копійки)

N
з/п 

Найменування суб'єкта господарю-
вання, який уклав агентський договір з банком 

Код суб'єкта господа-
рювання 

Адреса (місце-
знаход-
ження/
місце прожи-
вання) суб'єкта господа-
рювання 

Номер і дата агентсь-
кого договору 

Назва показника 

У тому числі 

Усього 

кількість ПТКС, що належать суб'єктам господарю-
вання  

сума переказів коштів через ПТКС за звітне півріччя 

банківські автомати самообслуговування 

депозитні банкомати 

платіжні термінали 

термінали само-
обслуговування 

інші ПТКС  

кіль-
кість  

сума  

кіль-
кість  

сума 

кіль-
кість  

сума 

кіль-
кість  

сума 

кіль-
кість  

сума 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"___" ___________ 200_ р. 

Керівник  

____________
(підпис) 

____________________________
(прізвище, ініціали) 

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

  

  

  

Начальник 

__________________________
(назва підрозділу - виконавця звіту) 

____________
(підпис) 

______________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 407

Звіт про кількість програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС), що належать суб'єктам господарювання, які уклали агентські договори з банком, та обсяги переказів коштів, що здійснюються за їх допомогою

Звіт подається банками - юридичними особами, які уклали агентські договори з суб'єктами господарювання з урахуванням операцій, що здійснені за допомогою програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі - ПТКС), у розрізі областей.

Звіт складається на підставі даних, поданих процесинговими центрами, і власної інформації, отриманої з автоматизованих систем.

Дані, у яких зазначається сума операцій, не містять суми комісійних.

Опис параметрів заповнення форми:

Колонка 2 - зазначається найменування суб'єкта господарювання, який уклав агентський договір з банком.

Колонка 3 - зазначається код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб, ідентифікаційний номер - для фізичних осіб - суб'єктів господарювання, які уклали з банком агентський договір.

Колонка 4 - зазначається адреса (місцезнаходження/місце проживання) суб'єкта господарювання, який уклав з банком агентський договір.

Колонка 5 - зазначається номер і дата агентського договору, який укладено з банком.

Колонка 6 - зазначається загальна кількість ПТКС у розрізі агентів, що є сумою даних колонок 8, 10, 12, 14, 16.

Колонка 7 - зазначається сума переказів коштів, які здійснені із застосуванням ПТКС за звітне півріччя в розрізі агентів, що є сумою даних колонок 9, 11, 13, 15, 17.

Колонка 8 - зазначається кількість задіяних банківських автоматів самообслуговування в розрізі агентів.

Колонка 9 - зазначається сума переказів коштів, що здійснені із застосуванням банківських автоматів самообслуговування в розрізі агентів.

Колонка 10 - зазначається кількість депозитних банкоматів у розрізі агентів.

Колонка 11 - зазначається сума переказів коштів, що здійснені із застосуванням депозитних банкоматів у розрізі агентів.

Колонка 12 - зазначається кількість задіяних платіжних терміналів у розрізі агентів.

Колонка 13 - зазначається сума переказів коштів, що здійснені із застосуванням платіжних терміналів у розрізі агентів.

Колонка 14 - зазначається кількість задіяних терміналів самообслуговування в розрізі агентів.

Колонка 15 - зазначається сума переказів коштів, що здійснені із застосуванням терміналів самообслуговування в розрізі агентів.

Колонка 16 - зазначається кількість задіяних інших ПТКС у розрізі агентів.

Колонка 17 - зазначається сума переказів коштів, що здійснені із застосуванням інших ПТКС у розрізі агентів".

2.2.10. У формі N 410 "Звіт про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків" і поясненні щодо її заповнення:

таблицю форми доповнити новими рядками такого змісту:

"

14 

6. Кількість поточних рахунків, облік коштів за якими здійснюється в національній валюті 

15 

7. Кількість поточних рахунків, облік коштів за якими здійснюється в іноземній валюті 

16 

8. Кількість вкладних (депозитних) рахунків, облік коштів за якими здійснюється в національній валюті 

17 

9. Кількість вкладних (депозитних) рахунків, облік коштів за якими здійснюється в іноземній валюті 

";

у поясненні:

у пункті 11 цифри "13" замінити цифрами "17";

у пункті 12:

доповнити таблицю новими рядками такого змісту:

"

11 

5. Кількість поточних рахунків, облік коштів за якими здійснюється в національній валюті 

***** 

***** 

***** 

***** 

***** 

***** 

***** 

12 

6. Кількість поточних рахунків, облік коштів за якими здійснюється в іноземній валюті 

***** 

***** 

***** 

***** 

***** 

***** 

***** 

13 

7. Кількість вкладних (депозитних) рахунків, облік коштів за якими здійснюється в національній валюті 

****** 

****** 

****** 

****** 

****** 

****** 

****** 

14 

8. Кількість вкладних (депозитних) рахунків, облік коштів за якими здійснюється в іноземній валюті 

****** 

****** 

****** 

****** 

****** 

****** 

****** 

";

доповнити пункт новими виносками такого змісту:

"*****Зазначається кількість поточних рахунків, облік коштів за якими здійснюється в національній або іноземній валюті за балансовими рахунками, зазначеними в рядках 3 - 7 у відповідній колонці. Сума даних рядків 11 та 12 дорівнює даним рядка 2;

******Зазначається кількість вкладних (депозитних) рахунків, облік коштів за якими здійснюється в національній або іноземній валюті за балансовими рахунками, зазначеними в рядку 8 у відповідній колонці. Сума даних рядків 13 та 14 дорівнює даним рядка 8".

2.2.11. Форму N 521 "Інформація про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою та банківськими металами" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Інформація про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою
за ___________ 200_ року

_________________________
(код та назва банку, фінансової установи,
національного оператора поштового зв'язку) 

____________________________
(місцезнаходження банку, фінансової установи,
національного оператора поштового зв'язку) 

(обсяг у сотих частках одиниць валюти)

Код валюти  

Купівля  

Продаж  

середньо-
зважений курс гривні до іноземної валюти 

обсяг  

середньо-
зважений курс гривні до іноземної валюти 

обсяг  

1  

2  

3  

5  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"____________" 200_ р. 

Керівник 

____________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

  

  

  

Головний бухгалтер 

____________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 521

Інформація про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою

1. Звіт за формою подається уповноваженими банками, уповноваженими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку в разі здійснення протягом дня операцій з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти за готівкову національну валюту у фізичних осіб (резидентів і нерезидентів), відображених у балансі. Датою фактичного проведення операцій є дата їх відображення в балансі.

2. Уповноважені фінансові установи надають інформацію про здійснені операції в межах отриманих ліцензій.

3. У звіті відображаються обсяги купленої або проданої готівкової іноземної валюти, виключаючи обсяги придбаної іноземної валюти за конверсійними операціями.

4. У звіті середньозважений курс гривні до іноземної валюти відображається в масштабі офіційного курсу - до 9 знаків, з яких 4 знаки за комою (наприклад, за 100 доларів США - 503,4201 гривні).

5. Викуп банком або фінансовою установою понадлімітних залишків готівкової іноземної валюти у своїх агентів у звіті не відображається.

6. Опис параметрів заповнення форми:

Колонка 1 (Код валюти) - зазначається цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (зі змінами), (KL_r030.dbf) - 3 знаки.

Колонка 2 (Купівля/курс) - середньозважений на суму операцій курс гривні до іноземної валюти, за яким здійснено купівлю готівкової іноземної валюти, у масштабі офіційного курсу - до 9 знаків, з яких 4 знаки за комою (наприклад, за 100 доларів США - 503,4201 гривні).

Колонка 3 (Купівля/обсяг) - обсяг готівкової іноземної валюти, купленої у фізичних осіб протягом дня, - до 16 знаків.

Колонка 4 (Продаж/курс) - середньозважений на суму операції курс гривні до іноземної валюти, за яким здійснено продаж готівкової іноземної валюти, у масштабі офіційного курсу - до 9 знаків, з яких 4 знаки за комою (наприклад, за 100 доларів США - 503,4201 гривні).

Колонка 5 (Продаж/обсяг) - обсяг готівкової іноземної валюти, проданої фізичним особам протягом дня, - до 16 знаків".

2.2.12. Пояснення щодо заповнення форми N 523 "Інформація про суму коштів у гривнях, використану для купівлі безготівкової іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України" доповнити новим абзацом такого змісту:

"Показники звіту заповнюються за схемою подання звіту про нарахування та сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривні до установ Пенсійного фонду України, визначеною Порядком сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.98 N 1740 (зі змінами)".

2.2.13. У формі N 524 "Інформація про операції нерезидентів з цінними паперами на території України" і поясненні щодо її заповнення:

у порядку подання форми слова "уповноваженими фінансовими установами в обласному розрізі" виключити;

у формі слова "або фінансової установи" виключити;

таблицю форми доповнити новими колонками такого змісту:

"

Код стану розрахунків  

Примітки 

11 

12 

";

у поясненні:

пункт 1 після слів "надається інформація" доповнити словами "про рух коштів";

у пункті 2 слова "нерезидентами - клієнтами банку" замінити словами "між нерезидентами - клієнтами банку, здійснені на території України";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Якщо банк або фінансова установа є посередником (уповноваженою особою) у виконанні операцій з купівлі або продажу цінних паперів, то у звіті такі операції відображаються двома записами - про купівлю і про продаж";

після пункту 3 доповнити пояснення двома новими пунктами такого змісту:

"4. Торговці цінними паперами (уповноважені фінансові установи, які обслуговуються в уповноваженому банку) надають банку повну інформацію щодо операцій з купівлі в нерезидентів або продажу нерезидентам цінних паперів, здійснених за участю фінансової установи.

5. Якщо банк не має всієї потрібної для складання звіту інформації, то у відповідних колонках проставляються нулі".

У зв'язку з цим пункт 4 уважати пунктом 6;

абзаци тридцятий і тридцять перший пункту 6 викласти в такій редакції:

"3 - торговець (клієнт);

4 - торговець (уповноважений банк)";

доповнити пояснення новими абзацами такого змісту:

"Колонка 11 - зазначається код стану розрахунків за операціями з цінними паперами - 1 знак.

Код стану розрахунків за операціями з цінними паперами може мати такі значення:

1 - повна оплата (здійснено кінцевий розрахунок) за цінні папери, право власності на які перейшло до покупця;

2 - часткова оплата за цінні папери, право власності на які перейшло до покупця;

3 - повний (остаточний) авансовий платіж за цінні папери, право власності на які перейде до покупця в майбутньому;

4 - частковий авансовий платіж за цінні папери, право власності на які перейде до покупця в майбутньому.

Колонка 12 - заповнюється в разі подання додаткових роз'яснень, у тому числі щодо причин відсутності інформації для заповнення окремих даних звіту (текст) - 80 символів".

2.2.14. Доповнити розділ після форми N 524 "Інформація про операції нерезидентів з цінними паперами на території України" двома новими формами і поясненнями щодо їх заповнення такого змісту:

Звіт про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну

за ____________ місяць 20__ року

_____________
(назва банку)  

_______________________
(місцезнаходження банку) 

(суми - у сотих частках одиниць валюти, кількість - в одиницях)

N
з/п 

Назва показника 

Перекази 

код валюти (цифровий) 

резиденти 

нерезиденти 

кількість 

сума 

кількість 

сума 

Здійснено переказів за межі України без використання поточних рахунків  

  

  

  

  

  

Здійснено переказів за межі України з поточних рахунків - усього,
у тому числі: 

  

  

  

  

  

2.1 

за сумами, що не перевищують в еквіваленті 15000 гривень  

  

  

  

  

  

2.2 

за сумами, що перевищують в еквіваленті 15000 гривень  

  

  

  

  

  

Загальний обсяг переказів за межі України 

  

  

  

  

  

Надходження переказів в Україну 

  

  

  

  

  

"____________" 200_ р. 

Керівник 

____________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

  

  

  

Головний бухгалтер 

____________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 525

Звіт про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну

1. Звіт складається уповноваженими банками - юридичними особами, уповноваженими фінансовими установами та національним оператором поштового зв'язку за календарний місяць у разі здійснення фізичними особами (резидентами та нерезидентами) переказів в іноземній валюті за поточними валютними неторговельними операціями за межі України та надходження переказів в Україну на користь фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) відповідно до Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 29.12.2007 N 496, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 01.02.2008 за N 74/14765.

2. Уповноважені фінансові установи та національний оператор поштового зв'язку заповнюють у звіті рядки, які стосуються переказів в іноземній валюті фізичних осіб (резидентів та нерезидентів), що здійснюються без використання поточних рахунків.

3. Коди іноземних валют зазначаються згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (зі змінами), (KL_r030.dbf).

4. Опис параметрів заповнення форми:

Рядок 1 - зазначаються в розрізі валют кількість і загальна сума переказів фізичних осіб - резидентів і нерезидентів, що перераховані за межі України без використання поточного рахунку.

Рядок 2 - зазначаються в розрізі валют кількість і загальна сума переказів фізичних осіб - резидентів і нерезидентів за межі України з їх поточних рахунків. Дані рядка 2 дорівнюють сумі даних рядків 2.1 - 2.2.

Рядок 2.1 - зазначаються в розрізі валют кількість і загальна сума переказів фізичних осіб - резидентів і нерезидентів за межі України з їх поточних рахунків, які за сумами не перевищують в еквіваленті 15000 гривень.

Рядок 2.2 - зазначаються в розрізі валют кількість і загальна сума переказів фізичних осіб - резидентів і нерезидентів за межі України з їх поточних рахунків, які за сумами перевищують в еквіваленті 15000 гривень.

Рядок 3 - зазначаються в розрізі валют кількість і загальна сума переказів фізичних осіб - резидентів і нерезидентів за межі України. Дані рядка 3 дорівнюють сумі даних рядків 1 і 2.

Рядок 4 - зазначаються в розрізі валют кількість і загальна сума переказів, що надійшли в Україну на користь фізичних осіб - резидентів і нерезидентів для зарахування на їх поточні рахунки або для виплати готівкою без зарахування на поточні рахунки.

Інформація про залучені грошові кошти
та надані кредити небанківськими фінансовими установами, що отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій
за ____________ 200_ року

____________________________
(назва установи, код за ЄДРПОУ) 

______________________________
(місцезнаходження установи) 

(одиниці валюти)

Код валюти 

Сума залучених грошових коштів 

Сума наданих кредитів 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

строком
до 92 днів 

строком
від 92 до 183 днів 

строком
від 184 до 365 (366) днів 

строком більше 365 (366) днів 

короткострокові кредити
(до 365 (366) днів) 

середньострокові кредити
(до 3 років) 

довгострокові кредити
(понад 3 роки) 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"____________" 200_ р. 

Керівник 

____________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

  

  

  

Головний бухгалтер 

____________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 526

Інформація про залучені грошові кошти та надані кредити небанківськими фінансовими установами, що отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій

1. Інформація за формою надається небанківською фінансовою установою, яка отримала генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, у разі здійснення нею операцій щодо залучення грошових коштів або надання протягом звітного періоду фінансових кредитів, позик (далі - кредити).

2. У звіті відображаються операції в національній валюті України, які здійснюються із нерезидентами, а також операції в іноземній валюті.

3. У формі зазначаються код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) і повна назва небанківської фінансової установи, адреса її місцезнаходження.

4. Форма складається щоквартально в одиницях відповідних валют.

5. У звіті надається інформація про всі суми залучених грошових коштів та наданих кредитів протягом звітного періоду.

6. Опис параметрів заповнення форми:

Колонка 1 - зазначається цифровий код валюти, у якій були залучені грошові кошти або надані кредити, згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (зі змінами), (KL_r030.dbf) - 3 знаки.

Колонка 2 - зазначається загальна сума фактично залучених протягом звітного періоду грошових коштів (усього) - 16 знаків. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 3 - 6.

Колонка 3 - зазначається сума фактично залучених протягом звітного періоду грошових коштів строком до 92 днів - 16 знаків.

Колонка 4 - зазначається сума фактично залучених протягом звітного періоду грошових коштів строком від 93 днів до 183 днів - 16 знаків.

Колонка 5 - зазначається сума фактично залучених протягом звітного періоду грошових коштів строком від 184 днів до 365 (366) днів - 16 знаків.

Колонка 6 - зазначається сума фактично залучених протягом звітного періоду грошових коштів строком більше 365 (366) днів - 16 знаків.

Колонка 7 - зазначається загальна сума фактично наданих кредитів протягом звітного періоду (усього) - 16 знаків. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 8 - 10.

Колонка 8 - зазначається сума фактично наданих короткострокових кредитів (до 365 (366) днів) протягом звітного періоду - 16 знаків.

Колонка 9 - зазначається сума фактично наданих середньострокових кредитів (до 3 років) протягом звітного періоду - 16 знаків.

Колонка 10 - зазначається сума фактично наданих довгострокових кредитів (понад 3 роки) протягом звітного періоду - 16 знаків".

2.2.15. Абзац другий пояснення щодо заповнення форми N 529 "Звіт про обсяги валютно-обмінних операцій у пунктах обміну іноземної валюти, що працюють на підставі агентських угод" доповнити реченням такого змісту: "До звіту включається інформація щодо ПОВ-А, що будь-який час працювали протягом звітного періоду, у тому числі інформація щодо ПОВ-А з нульовими обсягами валютно-обмінних операцій".

2.2.16. Доповнити розділ після форми N 529 "Звіт про обсяги валютно-обмінних операцій у пунктах обміну іноземної валюти, що працюють на підставі агентських угод" новими формою і поясненням щодо її заповнення такого змісту:

Інформація про операції з цінними паперами, що здійснюються небанківськими фінансовими установами, які отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій
за ____________ 20__ року

________________________________
(назва установи, код за ЄДРПОУ) 

_____________________________
(місцезнаходження установи) 

(одиниці валюти)

Код операцій 

Код валюти операцій 

Сума операцій 

Код виду цінних паперів 

Код валюти, у якій емітовані цінні папери 

Загальна номінальна вартість цінних паперів  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"____________" 200_ р. 

Керівник 

____________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

  

  

  

Головний бухгалтер 

____________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 530

Інформація про операції з цінними паперами, що здійснюються небанківськими фінансовими установами, які отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій

1. Інформація за формою надається небанківською фінансовою установою (торговцем цінними паперами) (далі - НФУ), яка отримала генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, у разі здійснення нею або за дорученням клієнтів (резидентів і нерезидентів, юридичних та фізичних осіб) протягом звітного періоду валютних операцій з цінними паперами (далі - ЦП), вираженими в іноземній та національній валюті. У звіті не відображаються операції з ЦП, що емітовані в національній валюті, між резидентами. Форма надсилається на паперових носіях та у формі файлів у відкритому вигляді у форматі xls на електронну адресу Департаменту валютного контролю та ліцензування dvkl@bank.gov.ua.

2. У формі зазначаються код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) та повна назва НФУ, адреса її місцезнаходження.

3. У разі здійснення НФУ операцій з купівлі-продажу ЦП від свого імені або за дорученням власного клієнта з іншим власним клієнтом у звіті відображаються окремо операції з купівлі та продажу ЦП;

у разі здійснення НФУ операцій з купівлі ЦП від свого імені або за дорученням власного клієнта з іншою НФУ у звіті відображаються лише операції з купівлі ЦП;

у разі здійснення НФУ операцій з продажу ЦП від свого імені або за дорученням власного клієнта з іншою НФУ у звіті відображаються лише операції з продажу ЦП;

у разі здійснення НФУ операцій з обміну ЦП від свого імені або за дорученням власного клієнта з іншим власним клієнтом у звіті відображаються окремо отримання ЦП та передача ЦП за операціями обміну;

у разі здійснення НФУ операцій з обміну ЦП від свого імені або за дорученням власного клієнта з іншою НФУ у звіті відображаються лише отримання або передача ЦП.

4. Опис параметрів заповнення форми:

Колонка 1 - зазначається код операцій з ЦП - 2 знаки.

Код операцій може мати такі значення:

01 - купівля ЦП;

02 - продаж ЦП;

03 - отримання ЦП за операціями обміну;

04 - передача ЦП за операціями обміну.

Колонка 2 - зазначається цифровий код валюти, за яку були куплені або продані ЦП, згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (зі змінами), (KL_r030.dbf) - 3 знаки.

Колонка 3 - зазначається сума здійснених операцій купівлі або продажу ЦП у національній або іноземній валюті (в одиницях валюти) - до 20 знаків.

Колонка 4 - зазначається код виду ЦП - 2 знаки.

Код виду ЦП може мати такі значення:

01 - акції;

02 - інвестиційні сертифікати;

03 - облігації підприємств;

04 - облігації місцевих позик;

05 - державні облігації України;

06 - казначейські зобов'язання України;

07 - ощадні (депозитні) сертифікати;

08 - векселі;

09 - іпотечні сертифікати;

10 - іпотечні облігації;

11 - сертифікати фондів операцій з нерухомістю (сертифікати ФОН);

12 - приватизаційні цінні папери;

13 - товаророзпорядчі цінні папери;

14 - інші цінні папери.

Колонка 5 - зазначається цифровий код валюти, у якій зазначена номінальна вартість ЦП, згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (зі змінами), (KL_r030.dbf) - 3 знаки.

Колонка 6 - зазначається загальна номінальна вартість ЦП, обчислена як сума номінальної вартості всіх ЦП, за якими виконувалися операції (в одиницях валюти), - до 20 знаків".

2.2.17. У формі N 531 "Звіт про резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством терміни розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими операціями" і поясненні щодо її заповнення:

у назві форми слова "та лізинговими" виключити;

у таблиці форми слово "термін" замінити словом "строк";

у поясненні:

у назві слова "та лізинговими" виключити;

у тексті пояснення слово "термін" у всіх відмінках замінити словом "строк" у відповідних відмінках, а слова "та лізинговими" у всіх відмінках виключити, крім пункту 1;

у пунктах 2, 6, 8 слова "індивідуальних ліцензій на перевищення встановленого законодавством строку розрахунків", "індивідуальною ліцензією Національного банку України на перевищення законодавчо встановлених строків розрахунків" у всіх відмінках замінити словами "висновком центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики" у відповідних відмінках;

у пункті 6 цифри "91" замінити цифрами "181";

у пункті 7:

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"Колонка 7 (Дата ВМД або дата авансового платежу) - зазначається дата кожного відвантаження експортером продукції відповідно до вантажних митних декларацій або дата виконання кожного відповідного платіжного доручення імпортера на користь нерезидента, якщо за одним контрактом резидент здійснював відвантаження продукції партіями (під час експорту) або здійснив кілька авансових платежів (під час імпорту).

Якщо клієнт банку здійснив в один день за одним контрактом декілька відвантажень (наявність декількох ВМД за однією датою) або декілька авансових платежів, то в колонці 7 зазначається відповідна дата на загальну суму відвантажень або авансових платежів, які здійснені в одній валюті, - 8 знаків (ДДММРРРР)";

в абзаці двадцять четвертому слова "відповідною ліцензією, одержаною в Національному банку України" замінити словами "висновком центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики";

абзац тридцять другий доповнити новим реченням такого змісту: "Зазначається дата останнього документа чи події (ВМД, реєстру ВМД, акта виконаних робіт, надходження виручки, прийняття рішення уповноваженою особою тощо), що стали підставою для зняття з контролю операції резидента, який перевищив законодавчо встановлений строк розрахунків";

в абзаці першому пункту 11 після слів "У разі прийняття судом" доповнити словами "до розгляду";

в абзаці першому пункту 15 слово "вперше" виключити;

пункт 16 викласти в такій редакції:

"16. Якщо банк - юридична особа реорганізовується шляхом приєднання до іншого банку - юридичної особи, то банк-правонаступник повинен за станом на наступну звітну дату після дати ліквідації банку, що реорганізувався, надати інформацію про взяття на контроль резидентів, які перейшли до нього на обслуговування, із зазначенням фактичної дати першого дня перевищення встановленого законодавством України строку розрахунків за експортно-імпортними операціями".

2.2.18. Форму N 536 "Звіт про операції з банківськими металами у зливках, монетами та порошками банківських металів" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про операції з банківськими металами
за ____________ місяць 20__ року

______________________________
(код банківського металу)  

________________________________
(назва банківського металу)  

______________________________
(код і назва банку)  

________________________________
(місцезнаходження банку)  

(маса в сотих частках тройської унції)

N
з/п 

Назва показника 

За операціями з фізичною поставкою банківських металів 

За операціями без фізичної поставки банківських металів 

середньо-
зважений курс операцій у зливках 

маса банківських металів 

середньо-
зважений курс 

маса банківських металів у стандартних і мірних зливках 

стандартних і мірних зливків  

монет  

порошків  

2  

4  

5  

6  

Увезено, усього за місяць  

Х 

  

  

  

Х 

Х 

Куплено в інших банків, усього за місяць  

  

  

  

  

  

  

Куплено в юридичних осіб, усього за місяць  

  

  

  

  

  

  

Куплено у фізичних осіб, усього за місяць  

  

  

  

  

  

  

Продано іншим банкам, усього за місяць  

  

  

  

  

  

  

Продано юридичним особам, усього за місяць  

  

  

  

  

  

  

Продано фізичним особам, усього за місяць  

  

  

  

  

  

  

Вивезено, усього за місяць  

Х 

  

  

  

Х 

Х 

"____________" 200_ р. 

Керівник 

____________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

  

  

  

Головний бухгалтер 

____________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 536

Звіт про операції з банківськими металами

1. Звіт подається уповноваженими банками, які ввозили та вивозили, купували і продавали (з фізичною поставкою та без фізичної поставки) за безготівкову та готівкову національну валюту банківські метали в стандартних і мірних зливках, монети, вироблені з дорогоцінних металів, порошки банківських металів на валютному ринку України.

2. Зміст термінів "банківські метали", "стандартні зливки", "мірні зливки", "порошки банківських металів", "монети, вироблені з дорогоцінних металів (далі - монети)", "маса в лігатурі (лігатурна маса)", "маса металу в чистоті (хімічно чистого металу)" викладений у Положенні про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 06.08.2003 N 325 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 29.08.2003 за N 749/8070 (із змінами).

3. Маса банківських металів у стандартних і мірних зливках, монет та порошків банківських металів у звіті відображається відповідно до даних аналітичних рахунків бухгалтерського обліку банку.

4. Звіт не містить даних про внутрішньобанківські обороти. Платіжні монети (гривні), вироблені з дорогоцінних (банківських) металів, у звіті не відображаються.

5. У звіті рядки 1 та 8 у колонках 3, 7, 8 не заповнюються.

6. Середньозважений курс - курс, середньозважений на суму операції у гривнях для операцій у стандартних і мірних зливках банківських металів, за яким було здійснено купівлю або продаж, у масштабі офіційного курсу - до 8 знаків, з яких 2 знаки за комою (наприклад, за 10 тройських унцій золота - 47179,63 гривні).

7. Середньозважений курс розраховується лише для рядків 2 - 7 для обсягів, що зазначаються у колонках 4 та 8.

8. Код і назва банківського металу зазначаються згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (зі змінами), (KL_r030.dbf).

9. Опис параметрів заповнення форми:

Рядок 1 - зазначається маса банківських металів у стандартних і мірних зливках, монет та порошків банківських металів, що ввезені банками України протягом звітного періоду, - до 9 знаків.

Рядок 2 - зазначається маса банківських металів у стандартних і мірних зливках, монет та порошків банківських металів, що куплені в інших банків України протягом звітного періоду, - до 9 знаків.

Рядок 3 - зазначається маса банківських металів у стандартних і мірних зливках, монет та порошків банківських металів, що куплені в юридичних осіб протягом звітного періоду, - до 9 знаків.

Рядок 4 - зазначається маса банківських металів у стандартних і мірних зливках, монет та порошків банківських металів, що куплені у фізичних осіб протягом звітного періоду, - до 9 знаків.

Рядок 5 - зазначається маса банківських металів у стандартних і мірних зливках, монет та порошків банківських металів, що продані іншим банкам України протягом звітного періоду, - до 9 знаків.

Рядок 6 - зазначається маса банківських металів у стандартних і мірних зливках, монет та порошків банківських металів, що продані юридичним особам протягом звітного періоду, - до 9 знаків.

Рядок 7 - зазначається маса банківських металів у стандартних і мірних зливках, монет та порошків банківських металів, що продані фізичним особам протягом звітного періоду, - до 9 знаків.

Рядок 8 - зазначається загальна маса банківських металів у стандартних і мірних зливках, монет і порошків банківських металів, що вивезені банками України протягом звітного періоду, - до 9 знаків".

2.2.19. У формі N 552 "Інформація про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти" і поясненні щодо її заповнення:

у порядку подання форми слова "наступного робочого дня" виключити;

пояснення щодо заповнення форми викласти в такій редакції:

"Пояснення щодо заповнення форми N 552

Інформація про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти

1. Форма складається з двох частин.

2. У частині I форми, якщо сума операції в іноземній валюті дорівнює або перевищує 50000 доларів США, або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції, банк надає інформацію про такі операції з безготівковою іноземною валютою:

зарахування (надходження в Україну) на кореспондентські рахунки банку (далі - коррахунки) від нерезидентів і з рахунків резидентів, відкритих за межами України, коштів в іноземній валюті на користь клієнтів банку (резидентів і нерезидентів, юридичних та фізичних осіб), самого банку (власні операції банку);

зарахування (надходження в Україну) з рахунків філії банку, яка знаходиться за межами України, коштів в іноземній валюті на користь клієнтів банку (резидентів і нерезидентів, юридичних та фізичних осіб);

продаж безготівкової іноземної валюти (в одній валюті) за безготівкову національну валюту.

3. У звіті відображаються суми надходжень від банків-нерезидентів за міжбанківськими кредитами (депозитами) та доходів в іноземній валюті на користь самого банку.

4. Надходження для одного клієнта за день у звіті відображаються окремими записами. Проте допускається відображення одним записом загальною сумою в одній валюті на користь одного клієнта кількох надходжень, які мають однакову мету, або надходження однією сумою з однаковою метою на користь кількох клієнтів банку.

Допускається відображення однією сумою за одним кодом мети погашення кредиту разом з відсотками за кредит, повернення депозиту з відсотками тощо.

5. У звіт включається інформація про зарахування (надходження в Україну) коштів за даними повідомлень системи SWIFT, інших телекомунікаційних повідомлень, контрактів, кредитних (депозитних) договорів тощо на дату, на яку банк має потрібну для складання звіту інформацію.

6. Зараховані на користь клієнтів суми в іноземній валюті, які певний час обліковувалися на рахунках до з'ясування, у звіті відображаються після зарахування таких сум на поточний (картковий або інший) рахунок клієнта.

7. У звіті не відображаються суми:

зараховані на коррахунки банку за форексними та конверсійними операціями банків, за міжбанківськими кредитами (депозитами) на строк менше 31 дня з урахуванням пролонгації (у тому числі за кредитами або депозитами овернайт);

поповнення коррахунку уповноваженого банку або рахунку клієнта за переказами з іншого уповноваженого банку;

форексні операції, внутрішньобанківські та транзитні перекази (перекази клієнтів інших уповноважених банків, перекази між двома банками-нерезидентами через рахунки лоро в уповноваженому банку тощо), у тому числі помилково зараховані кошти та нез'ясовані суми, які повернуті банку, навіть, якщо такі суми дорівнюють або перевищують 50000 доларів США, або еквівалент в іншій іноземній валюті.

8. З метою достовірного відображення інформації у відповідних колонках звіту пропонуємо керуватися таким:

у разі продажу іноземної валюти банком для зменшення відкритої валютної позиції заповнюються колонки 1 - 6;

у разі продажу іноземної валюти банком за дорученням клієнта заповнюються колонки 1 - 8;

під час здійснення міжбанківських операцій у звіті заповнюються колонки 1 - 6, 11;

у разі відсутності необхідної для складання звіту інформації (неможливості отримання від клієнта або виконання операції, яка не передбачає наявності окремої інформації) у відповідні колонки звіту вносяться нулі, колонки 8 і 10 ("дата контракту", "дата ВМД") не заповнюються, а банк надає додаткові відомості щодо змісту операції або причини відсутності окремих реквізитів у колонці 13 звіту.

9. Інформація про продаж іноземної валюти у звіті відображається на дату здійснення операції з продажу іноземної валюти банком, якщо сума проданої іноземної валюти за заявкою клієнта в одній валюті дорівнює або перевищує 50000 доларів США, або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом.

10. Якщо банк за заявкою клієнта або за власною операцією банку продає іноземну валюту (за одним кодом валюти) окремими частками протягом кількох днів з однією метою, то у звіті такі операції можуть відображатися загальною сумою проданої валюти на дату продажу останньої частки (повного виконання зобов'язання за заявкою на продаж цієї валюти).

11. Опис параметрів заповнення частини I форми:

Колонка 1 - зазначається код операції (1 - зараховано на коррахунок іноземну валюту (надходження), 2 - продано іноземну валюту).

Колонка 2 - зазначається цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (зі змінами), (KL_r030.dbf) - 3 знаки.

Колонка 3 - зазначається сума іноземної валюти, що продана банком за дорученням власних клієнтів або інших банків чи безпосередньо банком, або зарахована на коррахунок (рахунок) банку, в одиницях валюти - до 16 знаків.

Колонка 4 - зазначається код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) для клієнта - юридичної особи або ідентифікаційний номер за Державним реєстром для фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів фізичної особи (за наявності), або тризначний код банку - юридичної особи згідно з Довідником банків України (файл rcukru.dbf), за дорученням яких продано іноземну валюту або на користь яких надійшла іноземна валюта, - до 10 знаків. Для нерезидентів (юридичних і фізичних осіб), якщо немає коду, то зазначається нуль.

Колонка 5 - зазначається код резидентності (1 - для резидентів, 2 - для нерезидентів) - 1 знак.

Колонка 6 - зазначається цифровий код мети надходження або продажу іноземної валюти - 2 знаки.

Цифровий код мети надходження іноземної валюти може мати такі значення:

01 - на користь резидента-експортера (виручка, авансовий платіж);

02 - з метою здійснення інвестиції;

03 - як кредит;

04 - з метою розміщення на депозит;

05 - безповоротна фінансова допомога (гуманітарна допомога, благодійні внески);

06 - повернення коштів раніше наданого кредиту або розміщеного депозиту;

07 - повернення попередньої оплати у валюті, у тому числі повернення валюти, яка була куплена раніше на міжбанківському валютному ринку України;

08 - надходження для поповнення статутного фонду банку або юридичної особи - клієнта банку;

09 - надходження з іншою метою;

10 - надходження за операціями з купівлі-продажу цінних паперів, у яких уповноважений банк є посередником між покупцем та продавцем;

21 - надходження на користь фізичних осіб за надання послуг (виконання робіт) за кордоном;

22 - дивіденди від інвестицій;

23 - надходження за користування кредитом;

24 - надходження від розміщення депозиту.

Надходження за договорами комісії на користь посередників за мінусом комісії, яку отримують посередники, відображаються за відповідним кодом операції, визначеної основним договором з нерезидентом. У колонці 13 зазначається "договір комісії" тощо.

Цифровий код мети продажу іноземної валюти може мати такі значення:

11 - продано виручку в іноземній валюті, що надійшла з-за кордону на рахунок резидента-експортера;

12 - продано інвестиційні кошти в іноземній валюті, що надійшли з-за кордону на рахунок клієнта;

13 - продано кредитні кошти клієнта в іноземній валюті;

14 - продано валюту, яка була повернута нерезидентом у зв'язку з невиконанням останнім своїх зобов'язань, у тому числі продано валюту, яка була куплена раніше на міжбанківському валютному ринку України;

15 - продано власні кошти банку (у тому числі продано валюту з метою зменшення валютної позиції банку);

16 - продано з іншою метою.

Якщо банк за заявкою клієнта або за власною операцією продає іноземну валюту (за одним кодом валюти) окремими частками протягом кількох днів з однією метою, то у звіті такі операції можуть відображатися однією загальною сумою проданої валюти на дату продажу останньої частки (повного виконання зобов'язання за заявкою на продаж цієї валюти).

Колонка 7 - зазначається номер зовнішньоекономічного контракту (кредитного договору тощо) клієнта або банку, на підставі якого виникли зобов'язання в іноземній валюті, для виконання якого надійшла іноземна валюта, - до 25 знаків. Якщо немає номера, то в колонці слід зазначати "б/н".

У разі надходження коштів однією сумою в одній валюті з однаковою метою за кількома контрактами (договорами тощо), у колонці зазначається один з номерів контрактів, а його дата зазначається у колонці 8.

У разі відображення операцій з продажу іноземної валюти за дорученням клієнтів банку на підставі інших документів (крім зовнішньоекономічного контракту, кредитного договору) у колонці 7 слід зазначати номер заявки, на підставі якої була продана іноземна валюта.

Колонка 8 - зазначається дата укладення зовнішньоекономічного контракту (кредитного договору тощо) з клієнтом або банком, на підставі якого виникли зобов'язання в іноземній валюті, для виконання якого надійшла іноземна валюта, - 8 знаків (ДДММРРРР).

У разі відображення операцій з продажу іноземної валюти за дорученням клієнтів банку на підставі інших документів (крім зовнішньоекономічного контракту, кредитного договору) у колонці 8 слід зазначати дату заявки, на підставі якої була продана іноземна валюта.

Колонка 9 - зазначається номер ВМД (номер акта про отримання послуг, виконання робіт), відповідно до якої за зовнішньоекономічним контрактом (іншим документом) надійшла від нерезидентів на коррахунок банку або переказується з коррахунку банку іноземна валюта, - 18 знаків.

У разі наявності кількох ВМД, актів про виконання робіт тощо в колонці 9 зазначається один з номерів ВМД, а дата цієї ВМД зазначається в колонці 10. Інші номери та дати ВМД, актів про виконання робіт тощо зазначаються в колонці 13.

Колонка 10 - зазначається дата ВМД (дата акта про отримання послуг, виконання робіт), відповідно до якої за зовнішньоекономічним контрактом (іншим документом) надійшла від нерезидентів на коррахунок банку іноземна валюта, - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 11 - зазначається код країни, з якої надійшла на коррахунок банку іноземна валюта на підставі платіжних документів на переказ, згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73, (KL_k040.dbf) - 3 знаки.

У разі перерахування придбаної іноземної валюти до філії уповноваженого банку, яка розташована за межами України, у колонці слід зазначати код країни, у якій розташована ця філія.

Колонка 12 - зазначається цифровий код товарної групи в разі надходження від нерезидентів на коррахунок банку іноземної валюти за товарними операціями - 2 знаки.

Код товарної групи може мати такі значення:

00 - нетоварна операція;

10 - зернові культури;

15 - олія та жири тваринного або рослинного походження;

17 - цукор і кондитерські вироби;

22 - алкогольні та безалкогольні напої;

26 - руди, шлаки та зола;

27 - мінеральні продукти (вугілля, кокс, нафта і нафтопродукти, бітум, віск);

28 - продукти неорганічної хімії;

29 - органічні хімічні сполуки;

31 - добрива;

39 - пластмаси та полімерні матеріали;

40 - каучук та гумові вироби;

44 - деревина та вироби з неї;

72 - чорні метали;

73 - вироби з чорних металів;

74 - кольорові метали і вироби з них;

84 - ядерні реактори та устаткування, їх запчастини;

85 - електричні машини та устаткування, їх частини, апаратура для запису і відтворення телевізійного або відеозображення, відтворення звуку тощо;

86 - локомотиви, трамваї, їх запчастини;

87 - засоби наземного транспорту (крім залізничного і трамваїв), їх запчастини;

88 - літальні та космічні апарати;

89 - судна, човни, інші плавучі засоби;

99 - інші товари.

Колонка 13 - зазначаються відомості про операцію, якщо банк не може надати інформацію про цю операцію в колонках 1 - 12, - до 80 знаків.

12. У частині II форми відображаються загальні суми зарахованої або списаної банком (Операційним управлінням Національного банку України) іноземної валюти (у розрізі валют) за розподільчими рахунками суб'єктів господарювання за звітний операційний день (обороти для банків за балансовим рахунком 2603, для Операційного управління Національного банку України - 3234).

13. Опис параметрів заповнення частини II форми:

Колонка 14 - зазначається код операції (6 - зараховано на рахунок, 5 - списано з рахунку) - 1 знак.

Колонка 15 - зазначається цифровий код іноземної валюти, що була зарахована на рахунок або списана з рахунку згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (зі змінами), (KL_r030.dbf) - 3 знаки.

Колонка 16 - зазначається сума іноземної валюти, що зарахована на розподільчий рахунок клієнта уповноваженого банку або списана з розподільчого рахунку клієнта за дорученням клієнта чи безпосередньо банком, у сотих частках одиниці валюти - до 16 знаків".

2.2.20. У формі N 555 "Інформація про переказ безготівкової іноземної валюти" і поясненні щодо її заповнення:

у порядку подання форми слова "наступного робочого дня" виключити;

пояснення щодо заповнення форми викласти в такій редакції:

"Пояснення щодо заповнення форми N 555

Інформація про переказ безготівкової іноземної валюти

1. У формі банк надає інформацію про виконання операцій з переказу коштів в іноземній валюті за межі України зі свого коррахунку (рахунку філії за межами України) за дорученням клієнтів банку (резидентів і нерезидентів, юридичних та фізичних осіб) або самим банком за власними операціями (далі - перекази), якщо сума операції в іноземній валюті дорівнює або перевищує 50000 доларів США або еквівалент такої суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції.

2. Усі перекази одного клієнта або банку за день у звіті відображаються окремими записами. Проте допускається відображення одним записом загальною сумою в одній валюті на користь одного бенефіціара кількох переказів, які мають однакову мету.

Допускається відображення однією сумою за одним кодом мети: оплата за імпортом товару, яка включає оплату за товар та супутні послуги, пов'язані з цим товаром (код мети 21 та 22 зазначається під одним кодом 21), погашення кредиту разом з відсотками за кредит, повернення депозиту з відсотками тощо.

3. У звіт включається інформація про переказ коштів за даними повідомлення системи SWIFT, інших телекомунікаційних повідомлень, контрактів, кредитних (депозитних) договорів тощо після списання коштів з коррахунку банку.

У разі відсутності необхідної для складання звіту інформації (неможливості отримання від клієнта або виконання операції, яка не передбачає наявності окремої інформації) у відповідні колонки звіту вносяться нулі, поля "дата контракту" або "дата ВМД" не заповнюються, а банк надає додаткові відомості щодо змісту операції або причини відсутності окремих реквізитів у колонці 14 звіту.

4. У звіті не відображаються суми:

списані з коррахунку банку за міжбанківськими кредитами (депозитами) на строк менше 31 дня з урахуванням пролонгації (у тому числі за кредитами або депозитами овернайт), за операцією з купівлі або продажу валюти між уповноваженими банками;

поповнення коррахунку уповноваженого банку або рахунку клієнта за переказами в інший уповноважений банк;

форексні операції, внутрішньобанківські та транзитні перекази (перекази клієнтів інших уповноважених банків, перекази між двома банками-нерезидентами через рахунки лоро в уповноваженому банку тощо), у тому числі помилково зараховані кошти та нез'ясовані суми, які повернуті банком, навіть, якщо такі суми дорівнюють або перевищують 50000 доларів США або еквівалент в іншій іноземній валюті.

5. Опис параметрів заповнення форми:

Колонка 1 - зазначається цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (зі змінами), (KL_r030.dbf) - 3 знаки.

Колонка 2 - зазначається сума іноземної валюти, що переказана з коррахунку банку, в одиницях валюти - до 16 знаків.

Колонка 3 - зазначається код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) для клієнта - юридичної особи або ідентифікаційний номер за Державним реєстром для фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів фізичної особи (за наявності), або тризначний код банку - юридичної особи згідно з Довідником банків України (файл rcukru.dbf), за дорученням якого здійснено переказ іноземної валюти, - до 10 знаків. Для нерезидентів (юридичних і фізичних осіб), якщо немає коду, то зазначається нуль.

Колонка 4 - зазначається код резидентності (1 - для резидентів, 2 - для нерезидентів) - 1 знак.

Колонка 5 - зазначається цифровий код мети переказу іноземної валюти - 2 знаки.

Цифровий код мети переказу іноземної валюти може мати такі значення:

21 - за операцією, пов'язаною з імпортом товарів, які ввозяться на митну територію України;

22 - за операцією, пов'язаною з імпортом послуг, робіт;

23 - погашення клієнтом кредиту, отриманого від нерезидента юридичної або фізичної особи (не банку);

24 - погашення кредиту, отриманого від банку-нерезидента;

25 - за операцією, пов'язаною з імпортом товарів без увезення їх на митну територію України;

26 - переказ за операцією надання кредиту нерезиденту;

27 - переказ за операцією розміщення депозиту в нерезидента;

28 - переказ за операцією конверсії однієї іноземної валюти в іншу;

29 - переказ за операцією з повернення інвестиції;

30 - переказ за операцією з повернення депозиту;

31 - за іншими операціями;

32 - переказ за операцією з перерахування дивідендів;

33 - переказ за операцією з перерахування відсотків за кредитами, депозитами.

Колонка 6 - зазначається номер зовнішньоекономічного контракту (кредитного договору тощо) клієнта або банку, на підставі якого виникли зобов'язання в іноземній валюті, для виконання якого переказується іноземна валюта, - до 25 знаків.

Якщо у звіті відображено одним записом загальною сумою в одній валюті кілька переказів на користь одного бенефіціара, які мають однакову мету, то у звіті зазначається один із номерів контрактів (кредитного договору тощо), а в колонці 7 - дата цього документа.

Якщо контракт (договір тощо) не має номера, то в колонці слід зазначати "б/н".

Колонка 7 - зазначається дата укладення зовнішньоекономічного контракту (кредитного договору тощо) з клієнтом або банком, на підставі якого виникли зобов'язання в іноземній валюті, для виконання якого переказується іноземна валюта, - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 8 - зазначається номер ВМД (номер акта про отримання послуг, виконання робіт), відповідно до якої за зовнішньоекономічним контрактом (іншим документом) переказується з коррахунку банку іноземна валюта, - 18 знаків.

У разі наявності кількох ВМД або актів про виконання робіт у колонці 8 зазначається один з номерів ВМД, а дата цієї ВМД зазначається в колонці 9. Інші номери та дати ВМД, актів про виконання робіт тощо (або посилання на їх кількість, якщо їх більше трьох) зазначаються в колонці 14.

Колонка 9 - зазначається дата ВМД (дата акта про отримання послуг, виконання робіт), відповідно до якої за зовнішньоекономічним контрактом (іншим документом) переказується іноземна валюта з коррахунку банку, - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 10 - зазначається цифровий код товарної групи для товару, на придбання якого відповідно до зовнішньоекономічного контракту (іншого документа) здійснюється переказ іноземної валюти з коррахунку банку, - 2 знаки.

Код товарної групи може мати такі значення:

00 - нетоварна операція;

10 - зернові культури;

15 - олія та жири тваринного або рослинного походження;

17 - цукор і кондитерські вироби;

22 - алкогольні та безалкогольні напої;

26 - руди, шлаки та зола;

27 - мінеральні продукти (вугілля, кокс, нафта і нафтопродукти, бітум, віск);

28 - продукти неорганічної хімії;

29 - органічні хімічні сполуки;

31 - добрива;

39 - пластмаси та полімерні матеріали;

40 - каучук та гумові вироби;

44 - деревина та вироби з неї;

72 - чорні метали;

73 - вироби з чорних металів;

74 - кольорові метали і вироби з них;

84 - ядерні реактори та устаткування, їх запчастини;

85 - електричні машини та устаткування, їх частини, апаратура для запису і відтворення телевізійного або відеозображення, відтворення звуку тощо;

86 - локомотиви, трамваї, їх запчастини;

87 - засоби наземного транспорту (крім залізничного і трамваїв), їх запчастини;

88 - літальні та космічні апарати;

89 - судна, човни, інші плавучі засоби;

99 - інші товари.

Колонка 11 - зазначається цифровий код країни банку-бенефіціара, до якої здійснюється переказ іноземної валюти на підставі платіжних документів на переказ, згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73, (KL_k040.dbf) - 3 знаки.

У разі переказу іноземної валюти до філії уповноваженого банку, яка розташована за межами України, у колонці слід зазначати код країни, у якій розташована ця філія.

Колонка 12 - зазначається код іноземного банку-бенефіціара згідно з Довідником іноземних банків (rc_bnk.dbf) або тризначний код уповноваженого банку - юридичної особи згідно з Довідником банків України (rcukru.dbf), якому переказана іноземна валюта на підставі платіжних документів на переказ, - 10 знаків.

Колонка 13 - зазначається назва іноземного банку-бенефіціара згідно з Довідником іноземних банків (rc_bnk.dbf) або уповноваженого банку - юридичної особи відповідно до Довідника банків України (rcukru.dbf), якому переказана іноземна валюта на підставі платіжних документів на переказ (зовнішньоекономічного контракту, кредитного договору тощо), - 60 знаків.

Якщо в Довіднику іноземних банків (rc_bnk.dbf) є код та назва відповідного банку - юридичної особи, а переказ здійснюється до філії банку в країну, де розташований головний офіс іноземного банку, але у довіднику відсутні код та назва філії іноземного банку, то у колонках 12 та 13 слід зазначати код та назву головного офісу банку - юридичної особи.

В інших випадках, якщо в Довіднику іноземних банків (rc_bnk.dbf) немає коду та назви відповідного іноземного банку (філії банку), то у колонці 12 слід зазначити тризначний цифровий код банку-бенефіціара (філії банку) та сім нулів праворуч, а у колонці 13 - назву відповідного іноземного банку (філії банку).

Колонка 14 - зазначаються відомості про операцію, якщо банк не може надати інформацію про ці операції в колонках 1 - 13, - до 80 знаків".

2.2.21. У формі N 604 "Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

у колонці 10 рядки 1.1.4, 1.2.4, 1.3.4, 1.4.4, 1.5, 1.5.1 - 1.5.4, 2, 2.1 - 2.11 доповнити знаком "x";

у колонці 15 у рядках 1.1.4, 1.2.4, 1.3.4, 1.4.4, 1.5.4 знак "х" виключити;

у поясненні:

в абзаці сьомому розділу II "Кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках" слова "та в Національному банку України" виключити.

2.2.22. У порядку подання форми N 610 "Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку" слова та цифри "до 16 години в перший робочий день після звітного періоду" замінити словами "у перший робочий день після звітного періоду".

2.2.23. У примітці до порядку подання форми N 611 "Звіт про дотримання економічних нормативів" слова та цифри "до 16 години" виключити.

2.2.24. У формі N 613 "Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами" і поясненні щодо її заповнення:

у порядку подання форми цифри "11" замінити цифрами "13";

у першому реченні абзацу сорокового пункту 10 пояснення цифри "20" замінити цифрами "10".

2.2.25. У формі N 614 "Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку" і поясненні щодо її заповнення:

у порядку подання форми цифри "11" замінити цифрами "13";

у пункті 3 пояснення цифри "20" замінити цифрами "10".

2.2.26. У поясненні щодо заповнення форми N 618 "Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків":

після абзацу восьмого доповнити пояснення новим абзацом такого змісту:

"1509А "Прострочені нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - сімдесят четвертий уважати відповідно десятим - сімдесят п'ятим;

в абзаці чотирнадцятому рахунок 1515А замінити рахунком 1513А;

в абзаці п'ятнадцятому рахунок 1516А замінити рахунком 1514А;

після абзацу п'ятнадцятого доповнити пояснення двома новими абзацами такого змісту:

"1515А "Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках";

1516КА "Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках".

У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - сімдесят п'ятий уважати відповідно вісімнадцятим - сімдесят сьомим;

після абзацу двадцять першого доповнити пояснення новим абзацом такого змісту:

"1520А "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам".

У зв'язку з цим абзаци двадцять другий - сімдесят сьомий уважати відповідно двадцять третім - сімдесят восьмим;

абзац двадцять дев'ятий викласти в такій редакції:

"1525А "Неамортизована премія за кредитами, що надані іншим банкам";

після абзацу сорок другого доповнити пояснення двома новими абзацами такого змісту:

"9100/1А "Зобов'язання з кредитування, що надані Міжнародному банку реконструкції та розвитку чи Європейському банку реконструкції та розвитку";

9100/2А "Зобов'язання з кредитування, що надані іншим банкам".

У зв'язку з цим абзаци сорок третій - сімдесят восьмий уважати відповідно сорок п'ятим - вісімдесятим;

в абзаці п'ятдесят п'ятому рахунок 1615П замінити рахунком 1613П;

після абзацу п'ятдесят п'ятого доповнити пояснення двома новими абзацами такого змісту:

"1615П "Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) інших банків";

1616КП "Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) інших банків".

У зв'язку з цим абзаци п'ятдесят шостий - вісімдесятий уважати відповідно п'ятдесят восьмим - вісімдесят другим;

після абзацу шістдесят третього доповнити пояснення новим абзацом такого змісту:

"1625П "Неамортизована премія за кредитами, що отримані від інших банків".

У зв'язку з цим абзаци шістдесят четвертий - вісімдесят другий уважати відповідно шістдесят п'ятим - вісімдесят третім.

2.2.27. У поясненні щодо заповнення форми N 621 "Звіт про роботу ліквідатора (ліквідаційної комісії) банку":

пункт 4 доповнити словами "до завершення ліквідаційної процедури банку (затвердження ліквідаційного балансу)";

абзац четвертий пункту 6 доповнити словами "з урахуванням затверджених змін до переліку (реєстру) акцептованих ліквідатором вимог кредиторів за станом на звітну дату";

у колонці 3 рядка 9.2 таблиці пункту 7 слова та цифри "рахунків розділу 50" замінити словами та цифрами "рахунків групи 500".

2.2.28. У пункті 4 пояснення щодо заповнення форми N 622 "Відомості про проведення ліквідатором роботи щодо повернення коштів боржниками банку" цифру "2" замінити цифрою "5".

2.2.29. У формі N 645 "Інформація про суб'єкти господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків" і поясненні щодо її заповнення:

у назві форми слова та цифри "за станом на 1 січня 200_ року" замінити словами та цифрами "за станом на ___________ 200_ року";

доповнити пояснення після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"Банки України, які є власниками істотної участі, за IV квартал подають тільки інформацію за формою N 645".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - десятий уважати відповідно п'ятим - одинадцятим.

2.2.30. У поясненні щодо заповнення форми N 1-ПБ "Звіт банку про фінансові операції з нерезидентами України":

розділ V "Деякі аспекти кодування операцій фінансового рахунку" доповнити новими пунктами такого змісту:

"12. До капіталу у формі прямих інвестицій належать як вимоги прямого інвестора до підприємства прямого інвестування, так і його зобов'язання перед таким підприємством.

Наприклад, кредити, отримані материнською компанією-резидентом від своєї дочірньої компанії-нерезидента, відображаються за статтею "Прямі інвестиції за кордоном" (оскільки країною базування капіталу є Україна), проте з кодом 4163 "зобов'язання прямого інвестора".

13. Код операції 5777 "цінні папери до з'ясування" застосовується у випадку, якщо кошти на рахунок нерезидента надходять на купівлю цінних паперів, проте на дату надання звіту відсутня інформація стосовно того, які саме цінні папери нерезидент планує придбати.

Застосування коду 5777 передбачає його подальше уточнення згідно з наведеною у таблиці "Коди операцій" класифікацією портфельних інвестицій (якщо інвестиція здійснена) або відображення за кодом 5777 коригуючої операції із знаком мінус (якщо кошти повністю або частково повернені нерезиденту)";

у таблиці "Коди операцій за стандартною класифікацією платіжного балансу та їх застосування":

колонку 5 рядка 2.2 "інші трансферти" підрозділу "Поточні трансферти" розділу І "Поточний рахунок" після слів "сплата мита і штрафів" доповнити словами "відшкодування збитків за рішенням суду, тощо";

у розділі II "Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій":

у підрозділі "Фінансовий рахунок":

рядок 1.2 "кредити від прямого інвестора" викласти в такій редакції:

"

1.2 

кредити прямого інвестора (міжфірмовий борг) 

  

Операції із надання/залучення кредитних ресурсів, у тому числі субординований борг та поворотна фінансова допомога, що мають місце між прямим інвестором і підприємствами прямого інвестування (крім банківського сектору) 

";

після рядка 1.2 "кредити прямого інвестора (міжфірмовий борг)" доповнити підрозділ двома новими рядками такого змісту:

"

1.2.1 

вимоги до нерезидентів 

4162 

Надання кредитних ресурсів прямим інвестором-резидентом підприємству прямого інвестування-нерезиденту  

1.2.2 

зобов'язання перед нерезидентами 

4163 

Залучення кредитних ресурсів прямим інвестором-резидентом від підприємства прямого інвестування-нерезидента  

";

рядок 2.2 "кредити від прямого інвестора" викласти в такій редакції:

"

2.2 

кредити прямого інвестора (міжфірмовий борг) 

  

Операції із надання/залучення кредитних ресурсів, у тому числі субординований борг та поворотна фінансова допомога, що мають місце між прямим інвестором і підприємствами прямого інвестування (крім банківського сектору) 

";

після рядка 2.2 "кредити прямого інвестора (міжфірмовий борг)" доповнити підрозділ двома новими рядками такого змісту:

"

2.2.1 

зобов'язання перед нерезидентами 

4261 

Залучення кредитних ресурсів підприємством прямого інвестування-резидентом від прямого інвестора-нерезидента  

2.2.2 

вимоги до нерезидентів 

4262 

Надання кредитних ресурсів підприємством прямого інвестування-резидентом прямому інвестору-нерезиденту 

";

у підрозділі "Портфельні інвестиції":

рядок 2.2.1 "довгострокові та безстрокові боргові цінні папери" викласти в такій редакції:

"

2.2.1 

довгострокові та безстрокові боргові цінні папери 

  

Облігації, єврооблігації та інші середньострокові (від одного до п'яти років), довгострокові (понад п'ять років) або безстрокові боргові зобов'язання резидентів перед нерезидентами;
привілейовані акції, які забезпечують власнику право на одержання заздалегідь обумовленого прибутку 

";

після рядка 2.2.1 "довгострокові та безстрокові боргові цінні папери" доповнити підрозділ дванадцятьма новими рядками такого змісту:

"

2.2.1.1 

єврооблігації - державний сектор 

5131 

Облігації зовнішніх державних позик України;
гарантовані до повернення Урядом кредити, що рефінансуються за рахунок випуску боргових цінних паперів на міжнародних фондових ринках 

2.2.1.2 

єврооблігації - банківський сектор 

5231 

Залучені банками кредити, що рефінансуються за рахунок випуску боргових цінних паперів на міжнародних фондових ринках;
облігації, забезпечені пулом заставних (сек'юритизація) 

2.2.1.3 

єврооблігації - інші сектори 

5331 

Залучені суб'єктами підприємницької діяльності, які не є банками, кредити, що рефінансуються за рахунок випуску боргових цінних паперів на міжнародних фондових ринках 

2.2.1.4 

єврооблігації - органи місцевого самоврядування 

5431 

Облігації зовнішніх місцевих позик;
залучені органами місцевого самоврядування кредити, що рефінансуються за рахунок випуску боргових цінних паперів на міжнародних фондових ринках 

2.2.1.5 

облігації - державний сектор 

5141 

Довгострокові облігації внутрішніх державних позик України 

2.2.1.6 

облігації - банківський сектор  

5241 

Довгострокові облігації (у т.ч. іпотечні), емітовані банками  

2.2.1.7 

облігації - інші сектори 

5341 

Довгострокові облігації (у т.ч. іпотечні), емітовані суб'єктами підприємницької діяльності, що не є банками 

2.2.1.8 

облігації - органи місцевого самоврядування 

5441 

Довгострокові облігації внутрішніх місцевих позик, емітовані органами місцевого самоврядування 

2.2.1.9 

ощадні (депозитні) сертифікати  

5251 

Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати  

2.2.1.10 

векселі - банківський сектор 

5261 

Довгострокові векселі, емітовані банками 

2.2.1.11 

векселі - інші сектори 

5361 

Довгострокові векселі, емітовані суб'єктами підприємницької діяльності, що не є банками (крім оплати товарного векселя)  

2.2.1.12 

інші довгострокові та безстрокові боргові цінні папери 

5371 

Довгострокові боргові цінні папери, що не увійшли до пунктів 2.2.1.1 - 2.2.1.11; привілейовані акції, які забезпечують власнику право на одержання заздалегідь обумовленого прибутку 

";

рядок 2.2.2 "інструменти грошового ринку" викласти в такій редакції:

"

2.2.2 

інструменти грошового ринку 

  

Облігації та інші короткострокові (до одного року включно) боргові цінні папери 

";

після рядка 2.2.2 "інструменти грошового ринку" доповнити підрозділ вісьмома новими рядками такого змісту:

"

2.2.2.1 

облігації - державний сектор 

5143 

Короткострокові облігації внутрішніх державних позик України;
казначейські зобов'язання України 

2.2.2.2 

облігації - банківський сектор  

5243 

Короткострокові облігації, емітовані банками 

2.2.2.3 

облігації - інші сектори 

5343 

Короткострокові облігації, емітовані підприємствами, що не є банками 

2.2.2.4 

ощадні (депозитні) сертифікати  

5253 

Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати  

2.2.2.5 

векселі - банківський сектор 

5263 

Короткострокові векселі, емітовані банками 

2.2.2.6 

векселі - інші сектори 

5363 

Короткострокові векселі, емітовані підприємствами, що не є банками (крім оплати товарного векселя) 

2.2.2.7 

інші короткострокові боргові цінні папери  

5373 

Короткострокові боргові цінні папери, що не увійшли до пунктів 2.2.2.1 - 2.2.2.6 

2.3 

цінні папери до з'ясування  

5777 

Застосовується за відсутності інформації згідно з пунктом 13 розділу V "Деякі аспекти кодування операцій фінансового рахунку" Пояснень 

".

2.2.31. У поясненні щодо заповнення форми N 3-ПБ "Звіт про міждержавний рух капіталів у формі портфельних інвестицій":

у поясненні до підпункту 5в пункту 5 розділу II:

абзац четвертий після цифр "26001" доповнити цифрами "26201";

абзац п'ятий після цифр "26002" доповнити цифрами "26202";

пояснення до підпункту 6б пункту 6 розділу II після абзацу чотирнадцятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"366 "Субординований борг банку":

3661 "Облігації, емітовані банком, на умовах субординованого боргу".

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - двадцять третій уважати відповідно абзацами сімнадцятим - двадцять п'ятим;

у поясненні до підпункту 6в пункту 6 розділу II:

абзац п'ятий після цифр "26002" доповнити цифрами "26202";

абзац восьмий після цифр "26007" доповнити цифрами "26207".

2.2.32. У поясненні щодо заповнення форми N 4-ПБ "Звіт про міждержавний рух капіталів у формі прямих інвестицій та фінансового лізингу":

пояснення до пункту 1 розділу I доповнити словами "включно з вкладеннями в земельні ділянки та інше нерухоме майно";

пояснення до пункту 2 розділу I після слів "обсяги наданих" доповнити словами та знаком "та/або залучених", а слова "вкладення в нерухоме майно та" виключити;

у поясненні до підпункту 2в пункту 2 розділу I:

абзац другий перед словами "сальдо оборотів" доповнити словом та знаком "вимоги:";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"зобов'язання: сальдо оборотів за кредитом та дебетом балансових рахунків 1500, 1600, 1200, 1207, 1300 у кореспонденції з рахунком 2600 - згідно з первинними платіжними документами клієнтів банку*. Надається інформація про кредитні ресурси, що надані прямому інвестору-резиденту підприємством прямого інвестування-нерезидентом";

пояснення до пункту 3 розділу II доповнити словами "включно з вкладеннями в земельні ділянки та інше нерухоме майно";

у поясненні до пункту 4 розділу II слова "обсяги наданих нерезидентами" замінити словами та знаком "обсяги залучених від нерезидентів та/або наданих нерезидентам", а слово "підприємствам" замінити словом "підприємствами";

у поясненні до підпункту 4в пункту 4 розділу II:

абзац другий перед словами "сальдо оборотів" доповнити словом та знаком "зобов'язання:";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"вимоги: сальдо оборотів за кредитом та дебетом балансових рахунків 1500, 1600, 1200, 1207, 1300 у кореспонденції з рахунками 2600, 2620 - згідно з первинними платіжними документами клієнтів банку* . Надається інформація про кредитні ресурси, що надані прямому інвестору-нерезиденту підприємством прямого інвестування-резидентом";

друге речення пояснення до розділу III після слів "зменшеного на суму надходжень" доповнити словами "від нерезидентів";

друге речення пояснення до розділу IV після слів "зменшеного на суму виплат" доповнити словами "на користь нерезидентів".

3. Додаток 2 "Перелік параметрів аналітичного обліку та їх значення для формування показників статистичної звітності, що подається до Національного банку України" до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, після пункту 7 доповнити новим пунктом такого змісту:

"8. Тип контрагента
Значення параметра:
органи державної влади;
суб'єкти господарювання;
фізичні особи;
банки".

У зв'язку з цим пункти 8 - 19 уважати відповідно пунктами 9 - 20.

 

Директор Департаменту
статистики та звітності
 

 
В. М. Галь
 

Опрос