Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства юстиции от 08.10.98 N 53/5

Минюст
Приказ от 15.07.2008 № 1198/5
действует с 27.07.2008

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції від 08.10.98 N 53/5  

Наказ Міністерства юстиції України
від 15 липня 2008 року N 1198/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 липня 2008 р. за N 654/15345

Відповідно до статті 8 Закону України "Про судову експертизу" та з метою забезпечення єдиного підходу і удосконалення організації проведення судових експертиз НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року N 53/5 "Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 листопада 1998 року за N 705/3145, такі зміни:

назву та пункт 1 наказу після слів "судових експертиз" доповнити словами "та експертних досліджень".

2. Затвердити Зміни до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки матеріалів та призначення судових експертиз, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року N 53/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 3 листопада 1998 року за N 705/3145, що додаються.

3. Управлінню експертного забезпечення правосуддя (Л. М. Головченко) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. В. Богатиря.

 

Міністр 

М. Оніщук 

 

Зміни
до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки матеріалів та призначення судових експертиз

1. У Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень:

1.1. У розділі 1:

підпункт 1.2.4 доповнити словами "із дослідження пестицидів";

у пункті 1.3 слова "а також можуть надаватися у вигляді рецензій" виключити;

пункт 1.4 викласти в такій редакції:

"1.4. Проведення експертиз, експертних досліджень з оцінки майна, а також рецензування висновків здійснюється на умовах і в порядку, передбачених Законом України "Про судову експертизу", з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" щодо методичного регулювання оцінки майна";

пункт 1.7 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У випадках, передбачених законодавством, експертною установою надсилається рахунок вартості робіт за проведення досліджень".

1.2. Пункт 3.6 розділу 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі, коли експертиза або додаткова експертиза призначена як повторна, але за процесом дослідження чи наданими об'єктами не є такою по суті, керівником експертної установи організовується проведення відповідної експертизи, а у вступній частині висновку вказуються мотиви зміни її процесуального визначення відповідно до законодавства".

1.3. У розділі 4:

після пункту 4.7 доповнити розділ новим пунктом 4.8 у такій редакції:

"4.8. Якщо протягом одного місяця робота комісії експертів різних установ не була розпочата, керівник експертної установи, що здійснював організацію роботи комісії, повідомляє про це орган, що призначив експертизу. Після цього, якщо протягом місяця заходи з організації роботи комісії не вживаються, матеріали повертаються замовнику без виконання".

У зв'язку з цим пункти 4.8 - 4.22 вважати відповідно пунктами 4.9 - 4.23;

пункт 4.9 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо особа або орган, що призначили експертизу, звернулися до експертної установи про продовження строків подання додаткових матеріалів, керівник установи може призупинити строк проведення досліджень на термін до 1 місяця";

пункт 4.12 викласти в такій редакції:

"4.12. Висновок експерта складається з трьох частин: вступної (Вступ), дослідницької (Дослідження) та заключної (Висновки)";

пункт 4.15 після слова "висновки" доповнити словами "за результатами".

2. У Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки матеріалів та призначення судових експертиз:

2.1. Пункт 106.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Швидкість руху транспортних засобів, виходячи з їх пошкоджень, може визначатися за допомогою програмних комплексів з дослідження механізму ДТП, що рекомендовані для впровадження в експертну практику".

2.2. У пункті 128 слово "шкоди" замінити словом "збитків" у відповідних відмінках.

2.3. У пункті 130:

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"Чи підтверджуються документально висновки ревізії щодо відповідності (або невідповідності) вимогам чинного законодавства документального оформлення операцій (яким банком) з надання кредитів, з повноти нарахування та сплати відсотків за користування кредитами (якому позичальнику) за кредитною угодою (N, дата)?";

абзаци тринадцятий та п'ятнадцятий виключити.

2.4. У пункті 135:

після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"Яка ринкова вартість сільськогосподарської та будівельної техніки? Примітка: визначається вартість техніки, що обладнана силовим агрегатом та самохідним шасі, зокрема трактори, комбайни тощо".

У зв'язку з чим абзаци шостий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятнадцятим;

абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

"Чи відповідають виконані ремонтно-відновлювальні роботи нормативним вимогам".

2.5. У пункті 156 після абзацу десятого "Орієнтовний перелік вирішуваних питань" абзаци одинадцятий - двадцять перший викласти в такій редакції:

"Які тип, марка, модель телекомунікаційного засобу (системи)?

Чи в робочому стані знаходиться телекомунікаційний засіб (об'єкт)?

Які характеристики підключень до мережі має телекомунікаційний засіб?

Чи змінювались користувачем телекомунікаційної мережі налаштування окремих пристроїв, у який час, які їх значення?

Який загальний характер підключень до телекомунікаційної мережі виконував об'єкт (телекомунікаційна система, засіб)?

За допомогою яких програмних засобів здійснювалось підключення до телекомунікаційної мережі?

Яка топологія апаратних засобів, об'єднаних у телекомунікаційну систему?

Чи відповідає телекомунікаційний засіб (система) технічній документації?

Які технічні характеристики (параметри) має телекомунікаційний засіб (система)?

Чи мав місце факт доступу до телекомунікаційної системи та в який спосіб?

Чи мало місце використання ресурсів та інформації в телекомунікаційній системі та в який спосіб?

Чи мав місце факт передачі (отримання) інформації в телекомунікаційній системі та в який спосіб?

Чи є ознаки втручання в роботу телекомунікаційної системи?

Чи могли апаратні засоби об'єднуватись в телекомунікаційну мережу та за якими ознаками?

Встановити шляхи маршрутизації даних в телекомунікаційній системі.

Чи можливо використання телекомунікаційного засобу (обладнання) для вказаних цілей?".

2.6. Назву розділу "Екологічна експертиза" доповнити словами "із дослідження пестицидів".

2.7. Доповнити Рекомендації новим розділом та пунктом такого змісту:

"Мистецтвознавча експертиза

158. До числа об'єктів мистецтвознавчої експертизи належать твори мистецтва, а саме: монументального та станкового живопису, графіки, декоративно-ужиткового мистецтва, пам'ятки архітектури, скульптури, дрібної пластики, музичні інструменти, нотна література; друкована продукція, аудіо- та відеозаписи, фотографія з метою віднесення їх до порнографічної чи еротичної та до такої, що пропагує культ насильства та жорстокості.

Головними завданнями мистецтвознавчої експертизи є:

- проведення атрибуції твору (встановлення автора твору, періоду створення роботи, приналежність до певної школи тощо);

- визначення художнього рівня, історичного значення, культурної цінності та стану твору;

- визначення оціночної або страхової вартості твору;

- визначення відповідності продукції вимогам законодавства про захист суспільної моралі.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань

Чи є наданий на дослідження предмет оригіналом (авторською роботою), копією, виконаною від імені іншого автора, або копією, виконаною від імені автора?

Хто є автором представленого на дослідження твору мистецтва?

Чи підлягав даний твір мистецтва реставрації (який фрагмент тощо)?

Яку вартість має твір мистецтва, що досліджується?

Чи належить будівля за архітектурним вирішенням (стилем) до категорії культових споруд: храмів, церковних споруд?

Чи містяться на наданому носії інформації твори, що пропагують культ насильства та жорстокості?

Чи належить представлена продукція до такої, що має еротичний чи порнографічний характер?

Якщо перед експертом ставиться питання про вартість твору, у постанові (ухвалі) про призначення експертизи обов'язково зазначається період (час), станом на який належить вирішити поставлене питання".

 

Начальник Управління
експертного забезпечення
правосуддя
 

 
 
Л. М. Головченко
 

Опрос