Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении положений о государственных налоговых инспекциях

Государственная налоговая администрация
Положение, Приказ от 25.06.2008 № 412
Утратил силу

Про затвердження положень про державні податкові інспекції

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 25 червня 2008 року N 412

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 липня 2008 р. за N 632/15323

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державної податкової адміністрації України
 від 23 червня 2010 року N 457

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 18 червня 2012 року N 734)

Відповідно до статей 1, 9 - 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" та керуючись підпунктом 6 пункту 9 Положення про Державну податкову адміністрацію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2007 N 778, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Положення про державну податкову інспекцію в місті з районним поділом (крім міст Києва та Севастополя) (додається);

Положення про державну податкову інспекцію в районі, місті без районного поділу, районі в місті, міжрайонну, об'єднану державну податкову інспекцію, іншу спеціалізовану державну податкову інспекцію (додається).

2. Затвердити Зміни до Положення про державну податкову адміністрацію в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві та Севастополі, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 23.10.2007 N 601, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.11.2007 за N 1261/14528 (додаються).

3. Організаційно-розпорядчому департаменту (Клочкова Л. Г.) подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Головам державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити дотримання підпорядкованими ДПІ вимог Положення про державну податкову інспекцію в місті з районним поділом (крім міст Києва та Севастополя) та Положення про державну податкову інспекцію в районі, місті без районного поділу, районі в місті, міжрайонну, об'єднану державну податкову інспекцію, іншу спеціалізовану державну податкову інспекцію.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ДПА від 14.02.2008 N 88 "Про затвердження примірних положень про державні податкові інспекції".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Кайзермана В. О.

 

Голова 

С. В. Буряк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. О. Ващенко
 

Міністр фінансів України 

В. М. Пинзеник 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про державну податкову інспекцію в місті з районним поділом (крім міст Києва та Севастополя)

1. Загальні положення

1.1. Державна податкова інспекція в місті з районним поділом (крім міст Києва та Севастополя) (далі - ДПІ) є органом державної податкової служби (далі - ДПС) у системі органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію єдиної державної податкової політики на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також державної політики в сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

ДПІ підпорядковується відповідній державній податковій адміністрації в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві та Севастополі (далі - регіональна ДПА).

1.2. ДПІ є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, інші печатки і штампи, відповідні бланки, рахунки в органах Державного казначейства України.

1.3. ДПІ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про державну податкову службу в Україні" та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі наказами, а також розпорядженнями органів ДПС вищого рівня.

1.4. ДПІ здійснює свої повноваження безпосередньо та через районні державні податкові інспекції в місті з районним поділом (далі - районні ДПІ).

1.5. У складі ДПІ є спеціальний підрозділ по боротьбі з податковими правопорушеннями - податкова міліція.

1.6. Гранична чисельність працівників ДПІ затверджується головою регіональної ДПА.

1.7. Структура ДПІ затверджується головою регіональної ДПА за погодженням з організаційно-розпорядчим підрозділом цієї ДПА щороку в термін до 15 грудня.

1.8. Штатний розпис і кошторис ДПІ затверджуються головою регіональної ДПА або за рішенням голови - одним з його заступників.

1.9. Видатки на утримання ДПІ визначаються Кабінетом Міністрів України і фінансуються з державного бюджету.

1.10. ДПІ в процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з відповідними органами виконавчої влади, органами прокуратури, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.

2. Завдання та функції ДПІ

2.1. Основними завданнями ДПІ є:

здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), неподаткових платежів, установлених законодавством (далі - податки, інші платежі), а також за додержанням законодавства з питань регулювання виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

здійснення контролю за погашенням податкового боргу, а також інших платежів, контроль за якими покладено на органи ДПС;

здійснення у межах своїх повноважень контролю за обліком, зберіганням, оцінкою та реалізацією конфіскованого та іншого належного державі майна;

формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів і Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб;

роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків, інших платежів (далі - платники податків);

запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх виявлення, розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;

запобігання корупції в органах ДПС та виявлення її фактів;

забезпечення безпеки діяльності працівників органів ДПС, захисту їх від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків;

розшук платників податків, які ухиляються від сплати податків, інших платежів.

2.2. ДПІ відповідно до покладених на неї завдань здійснює такі функції:

2.2.1 виконує безпосередньо, а також організовує роботу районних ДПІ, пов'язану із:

здійсненням контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків, інших платежів, контролю за валютними операціями, за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) у встановленому законом порядку, а також за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів господарювання та ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів;

обліком платників податків, реєстрацією фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

веденням обліку надходжень податків, інших платежів;

проведенням роботи із запобігання і боротьби з незаконним виробництвом й обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, веденням реєстрів імпортерів, експортерів, оптових та роздрібних торговців, місць зберігання спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів; участю у розробленні пропозицій щодо основних напрямів державної політики і проектів державних програм у сфері запобігання і боротьби з незаконним виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів; організацією виконання актів законодавства у межах своїх повноважень, здійсненням систематичного контролю за їх реалізацією, узагальненням практики застосування законодавства, застосуванням у випадках, передбачених законодавством, фінансових санкцій до суб'єктів господарювання за порушення законодавства з питань регулювання виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, ліцензування діяльності з виробництва спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами; здійсненням заходів щодо вилучення та знищення або передачі на промислову переробку конфіскованих алкогольних напоїв, знищення конфіскованих тютюнових виробів;

здійсненням контролю за виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

2.2.2 роз'яснює у межах компетенції через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань оподаткування й організовує проведення цієї роботи районними ДПІ;

2.2.3 здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів для ДПІ та районних ДПІ;

2.2.4 організовує роботу районних ДПІ, розробляє плани заходів з виконання покладених на них завдань;

2.2.5 надає районним ДПІ методичну і практичну допомогу в організації їх роботи, проводить перевірку її стану;

2.2.6 організовує роботу із створення інформаційної системи автоматизованих робочих місць, інших засобів автоматизації та комп'ютеризації робіт ДПІ та районних ДПІ;

2.2.7 у разі виявлення фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що сприяють такій діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;

2.2.8 передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;

2.2.9 прогнозує, аналізує надходження податків, інших платежів, джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків, інших платежів, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету;

2.2.10 здійснює контроль за наявністю акцизних марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;

2.2.11 організовує роботу із здійснення контролю за дотриманням суб'єктами господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, установлених виробниками або імпортерами таких виробів;

2.2.12 здійснює безпосередньо на підприємствах, що виробляють спирт, постійний контроль за дотриманням законодавства з питань виробництва та обігу спирту, установленого порядку сплати акцизного збору, уживає заходів щодо недопущення незаконного виробництва та реалізації спирту;

2.2.13 здійснює контроль за дотриманням установленого порядку обліку, зберігання, відпуску та транспортування горілки та лікеро-горілчаних виробів та сплати акцизного збору, уживає заходів щодо недопущення незаконного виробництва та реалізації горілки та лікеро-горілчаних виробів;

2.2.14 здійснює апеляційне узгодження податкових зобов'язань в адміністративному порядку та розгляд скарг платників податків на рішення органів ДПС;

2.2.15 здійснює контроль та вживає заходів щодо погашення податкового боргу, а також інших платежів, контроль за якими покладено на органи ДПС;

2.2.16 забезпечує у межах своїх повноважень охорону державної таємниці в ДПІ та районних ДПІ, а також захист інформації з обмеженим доступом шляхом здійснення організаційно-правових, інженерно-технічних та криптографічних заходів;

2.2.17 приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини і правопорушення, розслідування та виявлення яких віднесені до компетенції ДПІ, проводить у встановленому порядку перевірку зазначених у них відомостей, приймає щодо них передбачені законом рішення;

2.2.18 здійснює розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;

2.2.19 забезпечує безпеку діяльності ДПІ та районних ДПІ та їх працівників, а також захист працівників від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними службових обов'язків;

(підпункт 2.2.19 пункту 2.2 у редакції наказу
 Державної податкової адміністрації України від 23.06.2010 р. N 457)

2.2.20 проводить відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, здійснює провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів, а також проводить дізнання та досудове слідство у межах компетенції, вживає заходів до відшкодування заподіяних державі збитків;

2.2.21 виявляє причини й умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, уживає заходів щодо їх усунення;

2.2.22 запобігає, виявляє, припиняє корупційні діяння або інші правопорушення, пов'язані з корупцією, працівників ДПІ та районних ДПІ;

(підпункт 2.2.22 пункту 2.2 у редакції наказу
 Державної податкової адміністрації України від 23.06.2010 р. N 457)

2.2.23 збирає, аналізує та узагальнює інформацію про порушення податкового законодавства, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов'язаних з оподаткуванням;

2.2.24 здійснює заходи щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

2.2.25 забезпечує об'єктивний, всебічний і своєчасний розгляд звернень громадян;

2.2.26 здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

2.3. У разі, коли ДПІ безпосередньо здійснює контроль за платниками податків, вона виконує щодо цих платників ті самі функції, що й державна податкова інспекція в районі, місті без районного поділу, районі в місті, міжрайонна та об'єднана державна податкова інспекція.

3. Права та обов'язки ДПІ

3.1. ДПІ у випадках, межах компетенції та порядку, установлених законами України, має право:

3.1.1 проводити документальні невиїзні перевірки (на підставі поданих податкових декларацій, звітів та інших документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків, інших платежів незалежно від способу їх подачі), планові та позапланові виїзні перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування і сплати податків, інших платежів, додержання валютного законодавства юридичними особами, їх філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи, крім Національного банку України та його установ, фізичними особами, які мають статус суб'єктів господарювання чи не мають такого статусу, на яких згідно із законами України покладено обов'язок утримувати та/або сплачувати податки, інші платежі, а також дотримання законодавства з питань регулювання виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

3.1.2 здійснювати контроль за:

додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) у встановленому законом порядку;

наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів господарювання, ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, з наступною передачею матеріалів про виявлені порушення органам, які видали ці документи, а також торгових патентів;

3.1.3 одержувати в платників податків (посадових осіб платників податків) пояснення з питань, що виникають під час перевірок та стосуються реалізації повноважень органів ДПС, установлених законом; перевіряти під час проведення перевірок у фізичних осіб документи, що посвідчують особу;

3.1.4 запрошувати платників податків або їх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, інших платежів такими платниками податків. Письмові повідомлення про такі запрошення направляються рекомендованими листами не пізніше ніж за десять робочих днів до дня запрошення, у яких зазначаються підстави запрошення, дата і час, на які запрошується платник податків (посадова особа платника податків);

3.1.5 одержувати безоплатно від платників податків, а також від установ Національного банку України та банків у порядку, установленому Законом України "Про банки і банківську діяльність", довідки та/або копії документів про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду - про обсяг та обіг коштів на рахунках, у тому числі про ненадходження у встановлені строки валютної виручки від суб'єктів господарювання;

3.1.6 одержувати безоплатно необхідні відомості для формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів від платників податків, а також Національного банку України та його установ - про суми доходів, виплачених фізичним особам, і утриманих з них податків, інших платежів, від органів, уповноважених проводити державну реєстрацію суб'єктів, а також видавати ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, - про видачу суб'єктам господарювання свідоцтв про державну реєстрацію та ліцензій на провадження господарської діяльності, від органів внутрішніх справ - про громадян, які прибули на проживання до відповідного населеного пункту чи вибули з нього, від органів реєстрації актів громадянського стану - про громадян, які померли;

3.1.7 одержувати безоплатно від митних органів щомісяця звітні дані про ввезення на митну територію України імпортних товарів і справляння при цьому податків, інших платежів та інформацію про експортно-імпортні операції, що проводять резиденти і нерезиденти, за формою, погодженою з Державною податковою адміністрацією України, та від органів статистики - дані, необхідні для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій всіх форм власності;

3.1.8 вимагати від платників податків, діяльність яких перевіряється, усунення виявлених порушень податкового законодавства, контролювати у випадках, передбачених законодавством, виконання законних вимог посадових осіб органів ДПС, а також припинення дій, які перешкоджають здійсненню повноважень посадовими особами органів ДПС;

3.1.9 під час проведення перевірок вилучати в підприємств, установ та організацій копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків, інших платежів, а в разі арешту активів платника податків на підставі рішення суду - оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів із складанням опису, який скріплюється підписами представника органу ДПС та платника податків, при цьому копії таких документів залишаються у платника податків;

3.1.10 надавати відстрочення та розстрочення податкових зобов'язань, вирішувати питання щодо податкового компромісу, а також здійснювати списання безнадійного податкового боргу в порядку, передбаченому законом;

3.1.11 застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, здійснювати заходи із забезпечення погашення податкового боргу, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми недоїмки, пені у випадках, порядку та розмірах, установлених законами України;

3.1.12 застосовувати до платників податків, які в установлений законом строк не повідомили про відкриття або закриття рахунків у банках, а також до банків, що не подали відповідним органам ДПС у встановлений законом строк повідомлень про закриття рахунків платників податків або розпочали здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення відповідного органу ДПС про взяття рахунку на облік в органах ДПС, фінансові (штрафні) санкції;

3.1.13 за несвоєчасне виконання банками та іншими фінансовими установами рішень суду та доручень платників податків про сплату податків, інших платежів стягувати з банків та інших фінансових установ пеню за кожний день прострочення (уключаючи день сплати) у порядку та розмірах, установлених законом щодо таких видів платежів;

3.1.14 користуватися у службових справах засобами зв'язку, які належать підприємствам, установам та організаціям, з дозволу їх керівників;

3.1.15 вимагати від керівників підприємств, установ і організацій, що перевіряються під час планових та позапланових виїзних перевірок, за наявності законних підстав для їх проведення, інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей та коштів, у разі відмови в проведенні таких інвентаризацій або при проведенні адміністративного арешту активів - звернутися до суду щодо спонукання до проведення таких інвентаризацій, а до ухвалення відповідного рішення судом - у присутності понятих та представників підприємств, установ і організацій, щодо яких проводиться перевірка, опечатувати каси, касові приміщення, склади та архіви в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;

3.1.16 надавати інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів іншим органам державної влади відповідно до закону;

3.1.17 звертатися у передбачених законом випадках до судових органів із заявою (позовною заявою) про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання, а також про стягнення активів платника податків у рахунок погашення його податкового боргу;

3.1.18 учиняти правочини, спрямовані на забезпечення виконання функцій, передбачених законодавством.

3.2. Права, передбачені підпунктами 3.1.1 - 3.1.9, 3.1.14 і 3.1.15 пункту 3.1 цієї глави, надаються посадовим особам, а права, передбачені підпунктами 3.1.10 - 3.1.13, 3.1.16 - 3.1.18 пункту 3.1 цієї глави, - начальнику ДПІ та його заступникам.

3.3. Посадові особи ДПІ, які здійснюють державний контроль за додержанням законодавства з питань, що належать до її компетенції, користуються правами, передбаченими законодавством.

3.4. Посадові особи ДПІ зобов'язані дотримуватись Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій, забезпечувати виконання покладених на ДПІ функцій та повною мірою використовувати надані їм права.

3.5. Посадові особи ДПІ зобов'язані дотримуватись комерційної та службової таємниці.

4. Керівництво ДПІ

4.1. ДПІ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Державної податкової адміністрації України у порядку, визначеному законодавством.

4.2. Начальник ДПІ має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою регіональної ДПА, крім тих, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства.

4.3. У разі відсутності начальника ДПІ його обов'язки виконує перший заступник.

4.4. Начальник ДПІ:

4.4.1 здійснює керівництво ДПІ, несе персональну відповідальність перед головою регіональної ДПА та Головою Державної податкової адміністрації України за виконання покладених на ДПІ завдань і здійснення нею своїх функцій, а також відповідає за ефективність використання і збереження переданого в оперативне управління ДПІ державного майна;

4.4.2 розподіляє обов'язки між заступниками та визначає ступінь їх відповідальності;

4.4.3 призначає на посаду та звільняє з посади працівників ДПІ, крім тих, які призначаються на посаду та звільняються з посади в іншому порядку, визначеному законодавством;

4.4.4 підписує накази та розпорядження ДПІ;

4.4.5 застосовує до працівників заходи заохочення та дисциплінарного стягнення (впливу) відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України "Про державну службу" та Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України (для працівників податкової міліції), крім тих працівників, які призначаються на посаду та звільняються з посади в іншому порядку, визначеному законодавством;

4.4.6 уживає заходів щодо забезпечення ефективної роботи працівників ДПІ;

4.4.7 забезпечує дотримання працівниками ДПІ трудової, виконавської дисципліни та законодавства про державну таємницю;

4.4.8 забезпечує проведення особистого прийому громадян;

4.4.9 здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

5. Відповідальність

5.1. За невиконання або неналежне виконання посадовими особами ДПІ своїх обов'язків вони притягаються до відповідальності згідно із законом.

5.2. Збитки, завдані неправомірними діями посадових осіб ДПІ, підлягають відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету.

 

Директор
Організаційно-розпорядчого
департаменту Державної
податкової адміністрації України
 

 
 
 
Л. Г. Клочкова
 

Опрос