Идет загрузка документа (53 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке проведения аттестации лиц рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (2)
Приказ, Инструкция от 09.06.2008 № 441
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 9 червня 2008 року N 441

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 липня 2008 р. за N 592/15283

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України
від 16 грудня 2011 року N 1327

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 10 вересня 2014 року N 929)

На виконання пункту 55 Положення про порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 N 629, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок проведення атестування осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, що додається.

2. Департаменту кадрової політики спільно з Управлінням правового забезпечення подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Третьякова В. М.

 

Міністр 

В. Шандра 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок проведення атестування осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту

(У тексті Інструкції абревіатуру "МНС" замінено словами "МНС України" згідно з наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 16 грудня 2011 року N 1327)

1. Загальні положення

1.1. Атестування проводиться з метою вдосконалення діяльності органів і підрозділів цивільного захисту, підвищення ефективності їх роботи та визначення або підтвердження професійного рівня осіб рядового і начальницького складу відповідно до Положення про порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року N 629.

1.2. Порядок проведення атестування осіб рядового і начальницького складу, створення та роботи атестаційних комісій в органах і підрозділах цивільного захисту визначаються Інструкцією про порядок проведення атестування осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту (далі - Інструкція).

1.3. Головним завданням атестування є оцінка ділових, професійних та особистих якостей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, їх освітньо-кваліфікаційного рівня, фізичної підготовки, визначення відповідності займаним посадам, стимулювання їх творчої активності та відповідальності, зміцнення дисципліни, визначення перспектив їх службової кар'єри.

1.4. Керівники усіх рівнів зобов'язані забезпечити атестування на високому організаційному та правовому рівні з додержанням принциповості, гласності та об'єктивності в оцінці службової діяльності осіб, які атестуються.

1.5. Атестування осіб рядового і начальницького складу проводиться:

за кожною із займаних посад - не раніше ніж через 5 років з дня останнього атестування;

у разі закінчення строку контракту або його розірвання однією із сторін;

у разі систематичного невиконання умов контракту особою рядового чи начальницького складу;

перед закінченням курсантами, слухачами (денної форми навчання) навчання у вищих навчальних закладах Міністерства надзвичайних ситуацій України (далі - МНС України). У рік закінчення вищого навчального закладу за новим місцем служби вони атестуванню не підлягають;

(абзац п'ятий пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства надзвичайних ситуацій України від 16.12.2011 р. N 1327)

при призначенні на вищу посаду або переміщенні на нижчу посаду і звільненні із служби за умови, що переміщення по службі або звільнення здійснюється по закінченні року з дня останнього атестування;

у порядку застосування дисциплінарного стягнення при звільненні з органів і підрозділів цивільного захисту за негативними мотивами;

у разі, якщо на особу рядового чи начальницького складу накладено дисциплінарне стягнення - попередження про неповну службову відповідність та вона протягом року не виправила своєї поведінки зразковим виконанням службових обов'язків і стягнення не відіграло виховної ролі;

у разі, якщо під час останнього атестування особи рядового чи начальницького складу поряд з визначенням відповідності займаній посаді отримано рекомендацію про подальше службове використання за умови усунення недоліків, зазначених у тексті атестації, у визначені терміни, але не більше ніж 6 місяців.

1.6. Не підлягають атестуванню особи рядового і начальницького складу, які перебувають:

на займаній посаді менше одного року;

у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами;

у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі, коли дитина потребує домашнього догляду, - у відпустці тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі, коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), - не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку.

Атестування зазначених осіб проводиться не раніше ніж через рік після початку виконання ними службових обов'язків.

1.7. Атестування осіб рядового і начальницького складу, які відряджені до інших центральних органів виконавчої влади із залишенням у кадрах МНС України, крім обраних на виборні посади, проводиться у відповідних органах і підрозділах цивільного захисту на підставі характеристики, наданої відповідним іншим центральним органом виконавчої влади.

1.8. Строки атестації рядового і начальницького складу визначаються Міністром надзвичайних ситуацій України.

(абзац перший пункту 1.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства надзвичайних ситуацій України від 16.12.2011 р. N 1327)

У разі необхідності атестування особового складу органів і підрозділів цивільного захисту або його окремих категорій незалежно від строку попереднього атестування проводиться за наказом Міністра.

2. Атестаційні комісії

2.1. Для проведення атестування осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту створюються атестаційні комісії.

Атестаційна комісія є колегіальним органом, що здійснює всебічну оцінку ділових, морально-етичних, професійних та індивідуально-психологічних якостей осіб рядового і начальницького складу, дає відповідні поради, складає висновки щодо їх подальшого службового використання, а також у разі необхідності розглядає інші питання, пов'язані зі службовою діяльністю.

2.2. Створення атестаційних комісій МНС України, їх компетенція та повноваження визначаються цією Інструкцією.

2.3. У центральному апараті МНС України діє Вища атестаційна комісія (далі - ВАК). Склад ВАК затверджується наказом Міністра.

Робота ВАК визначається цією Інструкцією та Положенням про Вищу атестаційну комісію МНС України, яке затверджується Міністром.

2.4. ВАК МНС України проводить атестування:

(абзац перший пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства надзвичайних ситуацій України від 16.12.2011 р. N 1327)

осіб начальницького складу апарату Міністерства надзвичайних ситуацій України;

(абзац другий пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства надзвичайних ситуацій України від 16.12.2011 р. N 1327)

абзац третій пункту 2.4 виключено

(згідно з наказом Міністерства надзвичайних
ситуацій України від 16.12.2011 р. N 1327,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий
 вважати відповідно абзацами третім - п'ятим)

керівників органів і підрозділів цивільного захисту та їх заступників;

інших осіб начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту у разі необхідності.

ВАК також розглядає суперечливі питання щодо атестування особового складу, які не можуть бути вирішені в органах і підрозділах цивільного захисту.

2.5. Схема атестування особового складу за посадами, що проводиться ВАК, визначена у додатку 1 до цієї Інструкції.

2.6. До складу ВАК МНС України входять:

(абзац перший пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства надзвичайних ситуацій України від 16.12.2011 р. N 1327)

голова комісії - перший заступник (заступник) Міністра;

члени комісії - керівники окремих структурних підрозділів апарату Міністерства надзвичайних ситуацій України;

(абзац третій пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства надзвичайних ситуацій України від 16.12.2011 р. N 1327)

секретар комісії.

2.7. Атестаційні комісії створюються в органах і підрозділах цивільного захисту наказами відповідних керівників. У разі необхідності дозволяється створювати атестаційні комісії в структурах, які підпорядковані органу чи підрозділу цивільного захисту.

Схема атестування особового складу за посадами, що проводиться атестаційними комісіями органів і підрозділів цивільного захисту, затверджується керівником органу чи підрозділу цивільного захисту.

Робота атестаційних комісій органів і підрозділів цивільного захисту визначається цією Інструкцією та Положеннями про їх створення і роботу, затвердженими керівником органу чи підрозділу цивільного захисту.

Перелік питань, що розглядаються на засіданнях атестаційних комісій органів і підрозділів цивільного захисту, затверджується керівником органу чи підрозділу цивільного захисту.

2.8. До складу атестаційної комісії органу чи підрозділу цивільного захисту входять:

голова комісії - один із заступників керівника органу чи підрозділу цивільного захисту;

члени комісії - керівники структурних підрозділів органу чи підрозділу цивільного захисту, працівники підрозділів по роботі з персоналом, підрозділів внутрішньої безпеки, а також інші авторитетні висококваліфіковані працівники;

секретар комісії.

2.9. У складі атестаційної комісії можуть бути передбачені один або два заступники голови цієї комісії.

2.10. Склад атестаційної комісії за посадами щороку оголошується наказом відповідного керівника.

2.11. Атестаційні комісії можуть запрошувати на свої засідання для надання довідок і пояснень як тих, кого атестують, так і начальників, які складали атестаційні листи на осіб рядового і начальницького складу.

Атестування осіб рядового і начальницького складу, які безпосередніми начальниками визнані такими, що відповідають займаним посадам, проводиться, як правило, без їх участі.

У разі відмови особи, яка атестується, від прибуття на засідання атестаційної комісії без поважних причин про це складається акт.

3. Права та обов'язки начальників при атестуванні особового складу

3.1. Атестаційні листи на підлеглих складають безпосередні начальники.

Начальники, які складають атестаційний лист, зобов'язані:

ознайомитись з вимогами цієї Інструкції та вивчити порядок атестування;

проаналізувати проходження служби, професійну та спеціальну підготовку за попередній період, а також конкретні показники роботи особи, яка атестується, стан справ у підрозділі, яким вона керує, або на ділянці роботи, за яку вона відповідає. Обмінятися думками зі своїми заступниками, іншими посадовими особами та керівником кадрового органу про службові й особисті якості особи за період, що передує атестуванню;

вивчити матеріали (характеристики) на осіб, які відряджені до інших центральних органів виконавчої влади із залишенням у кадрах МНС України;

провести бесіду з особою, яка атестується, з питань проходження нею служби, підвищення рівня професійних та спеціальних знань, надати необхідні поради та рекомендації стосовно поліпшення особистої підготовки і стану справ на дорученій ділянці роботи;

на підставі всебічного вивчення особистих, професійних та ділових якостей особи, яка атестується, заповнити атестаційний лист за формою, визначеною у додатку 2 до цієї Інструкції;

ознайомити особу, яка атестується, зі змістом атестаційного листа.

3.2. В атестаційному листі зазначаються такі відомості про особу, яка атестується:

теоретична та практична підготовленість, компетентність, здатність якісно та ефективно реалізовувати на службі свої потенційні можливості;

результати службової діяльності згідно з функціональними обов'язками;

дисциплінованість, принциповість у вирішенні службових питань, уміння правильно будувати свої стосунки з колегами по службі, здатність працювати над усуненням особистих недоліків, авторитет у колективі;

прагнення до вдосконалення службової діяльності, почуття особистої відповідальності, стійкість моральних принципів, сміливість, рішучість, організованість, здатність контролювати власні емоції, поведінка поза службою;

володіння іноземними мовами, уміння навчати і виховувати підлеглих, вимогливість до них;

культура в роботі та ставлення до підвищення свого освітнього та культурного рівня;

стан здоров'я та фізична підготовленість, здатність переносити психофізичні навантаження та труднощі служби;

основні найбільш характерні та істотні недоліки в службовій діяльності та особистій поведінці;

інші дані, які, на думку начальника, заслуговують на увагу для більш повної характеристики підлеглого.

В атестаційних листах випускників (ад'юнктів, докторантів) зазначається також їх успішність з провідних дисциплін навчального курсу та даються рекомендації щодо призначення їх на ту чи іншу посаду.

Безпосередньому начальнику, який складає атестаційний лист на підлеглого, слід проаналізувати динаміку розвитку особи, яка атестується, у професійній діяльності та її поведінкових проявів, що пов'язані з накопиченням досвіду та активністю протягом періоду, що передує атестуванню.

3.3. Безпосередній начальник складає атестаційний лист на підлеглого за умови спільної служби з ним не менше 3 місяців. Якщо на час складання атестаційного листа начальник не має тримісячного терміну спільної служби з особою, яка атестується, то такий лист складається заступником начальника або старшим прямим начальником, який має термін спільної служби понад 3 місяці.

3.4. Начальники, які складають на своїх підлеглих атестаційний лист, відповідальні за об'єктивність характеристик, обґрунтованість висновків і рекомендацій.

3.5. У разі незгоди з відомостями, відображеними в атестаційному листі, особа, яка атестується, негайно викладає свої мотивовані заперечення в окремому рапорті. У таких випадках керівник безпосереднього начальника особи протягом 10 днів організовує додаткову перевірку і готує висновок по суті цих заперечень, з яким ознайомлюється особа, яка атестується. При відмові особи, яка атестується, від підпису, безпосереднім начальником про це складається акт за підписом не менше як трьох працівників структурного підрозділу.

3.6. Старші начальники зобов'язані всебічно розглянути зміст атестаційного листа, з'ясувати відповідність викладених у ньому даних дійсному стану справ у службовій діяльності особи, яка атестується, власноручно записати у відповідному розділі атестаційного листа свій висновок, поставити дату та підпис.

Атестаційний лист після розгляду старшими начальниками подається на розгляд до атестаційної комісії.

3.7. На осіб рядового і начальницького складу, які отримали нове призначення із вибуттям з підлеглості попередньому начальнику за три місяці і менше до початку атестування, атестаційні листи складаються за попереднім місцем служби, розглядаються, затверджуються і доводяться до відома особи, яка атестується, до вибуття з підрозділу.

4. Порядок організації, підготовки, проведення атестування та затвердження висновку атестаційної комісії

4.1. Підрозділи по роботі з персоналом, а там, де вони не передбачені штатним розписом, - особи, які за функціональними обов'язками відповідають за роботу з персоналом, щороку до 5 грудня поточного року складають плани атестування особового складу органів і підрозділів цивільного захисту на наступний рік.

4.2. Організаційні заходи з підготовки та проведення атестування оголошуються наказами відповідних керівників і передбачають:

створення (оновлення складу) атестаційних комісій;

складання списків осіб, які підлягають атестуванню;

доведення до особового складу планів проведення атестування;

проведення інструктивних нарад з відповідними керівниками, головами та членами атестаційних комісій, а також працівниками підрозділів по роботі з персоналом;

проведення з особами, які підлягають атестуванню, індивідуальних бесід;

ретельне опрацювання отриманої інформації щодо осіб, які атестуються, та врахування її при складанні атестаційних листів;

складання, у разі необхідності, заліків із службової та фізичної підготовки, проходження медичного обстеження.

4.3. До підпорядкованих структур органу чи підрозділу цивільного захисту доводиться схема атестування особового складу.

4.4. При атестуванні слід дотримуватися такого порядку:

особа, яка атестується, заздалегідь попереджається про час та місце засідання атестаційної комісії;

атестаційний лист розглядається на засіданні атестаційної комісії у присутності особи, яка атестується. Атестаційна комісія має право робити запити про надання необхідних матеріалів і документів, що стосуються службової діяльності особи, яка атестується;

якщо особа рядового і начальницького складу, яка атестується, не з'явилася на засідання атестаційної комісії без поважних причин, то комісія може провести атестування за її відсутності, про що робиться відповідний запис у протоколі засідання атестаційної комісії та атестаційному листі. Витяг з протоколу разом з атестаційним листом долучається до особової справи.

4.5. Особи рядового і начальницького складу, які перебувають у тривалих закордонних відрядженнях, атестуються після повернення з відрядження на загальних підставах.

4.6. Позачерговому атестуванню не підлягають особи рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, строк після попередньої атестації яких не перевищує одного року, крім випадків, коли особі попереднім атестуванням установлено конкретний термін для усунення недоліків.

4.7. Залежно від оцінки рівня професійних, ділових, морально-етичних, індивідуально-психологічних якостей та дисциплінарної характеристики особи рядового чи начальницького складу робиться висновок щодо відповідності посаді, яку вона займає, а також визначення перспективи її службового використання. При цьому комісія шляхом відкритого голосування приймає один з таких висновків:

займаній посаді відповідає;

займаній посаді не відповідає;

гідний присвоєння первинного спеціального звання середнього начальницького складу (із зазначенням, якого спеціального звання) - для випускників вищих навчальних закладів МНС України.

Одночасно комісія може приймати одну з таких рекомендацій:

заслуговує висунення на вищу посаду (із зазначенням назви посади);

заслуговує зарахування до кадрового резерву на висунення;

потребує направлення до вищого навчального закладу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня (із зазначенням, якого рівня);

потребує направлення на навчання (перепідготовку, підвищення кваліфікації тощо) - за якою посадою або напрямом службової діяльності;

доцільне залишення на службі понад граничний вік перебування на службі (із зазначенням строку, на який рекомендовано залишити особу на службі);

доцільне укладення нового контракту;

підлягає переведенню до іншого підрозділу із зазначенням його мотивів;

підлягає переведенню з вищої посади на нижчу з викладенням причин і зазначенням того, на яку саме посаду доцільно призначити;

підлягає звільненню зі служби після закінчення строку контракту із зазначенням причин неукладення нового контракту;

підлягає звільненню зі служби у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту особою рядового чи начальницького складу;

підлягає звільненню зі служби за службовою невідповідністю.

У висновку атестаційної комісії поряд із визначенням відповідності особи, яка атестується, займаній посаді і викладенням рекомендацій про її подальше службове використання може бути вказано, яких недоліків по службі та в особистій поведінці вона повинна позбутися, установлено термін для їх усунення.

При поданні про присвоєння першого спеціального звання середнього начальницького складу випускникам вищих навчальних закладів МНС України в атестаційному листі вказуються їх середній бал та рейтинг успішності, відомості про виконання навчального плану. У висновку наводяться рекомендації щодо подальшого проходження служби особою, яка атестується, та призначення цієї особи на відповідну посаду.

Такими, що не відповідають займаним посадам, визнаються особи, які мають хоча б один з таких недоліків:

низькі показники службової діяльності;

уникають або відмовляються від направлення на навчання (перепідготовку, підвищення кваліфікації тощо) за своїм напрямом професійно-службової діяльності або посадою;

склали заліки зі службової та/або фізичної підготовки на оцінку "незадовільно";

порушують Присягу, порядок і правила, установлені чинним законодавством України, статутами, нормативно-правовими актами МНС України і наказами відповідних керівників органів і підрозділів цивільного захисту, що видаються в межах їх повноважень.

Для керівників усіх рівнів як додаткові критерії їх діяльності враховуються також стан дисципліни і правопорядку в підпорядкованих їм органах та підрозділах.

4.8. Атестаційні листи особового складу з висновком про невідповідність займаній посаді розглядаються у присутності того, хто атестується.

4.9. Висновки атестаційної комісії приймаються простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин від числа членів комісії і підписуються головою та секретарем. У разі рівного розподілу голосів голос голови атестаційної комісії є вирішальним.

Підсумки голосування заносяться до протоколу засідання атестаційної комісії, який підписують усі присутні члени комісії.

Атестаційні висновки затверджуються керівником, який має на це право відповідно до схеми атестування особового складу, або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки. При згоді цих керівників з висновками атестаційної комісії вони затверджують їх або письмово складають власне рішення із зазначенням дати.

4.10. Затверджені атестаційні листи в тижневий термін надсилаються до органів і підрозділів цивільного захисту за місцем служби осіб, які атестувалися, для оголошення результатів.

4.11. Безпосередні начальники зобов'язані одразу після отримання атестаційних листів оголосити їх результати за місцем служби особам рядового і начальницького складу, які атестувалися. Особам, які були відсутні на службі з поважних причин, результати оголошуються одразу після їх прибуття до місця служби.

4.12. Особа, яка атестувалася, ознайомившись із висновком атестаційної комісії, ставить під ним свій підпис і дату.

4.13. У разі незгоди з висновком атестаційної комісії особа рядового чи начальницького складу після засідання атестаційної комісії протягом 10 днів з часу оголошення цього висновку подає мотивований рапорт на ім'я прямого начальника, який приймає остаточне рішення. Рапорт підлягає розгляду в місячний термін з дня подання.

У разі визнання висновку атестаційної комісії необґрунтованим до атестаційного листа вносяться відповідні зміни або складається новий атестаційний лист.

5. Реалізація висновків атестування

5.1. Начальники всіх рівнів з урахуванням висновків атестаційної комісії та рішення керівника, який їх затвердив, повинні у двомісячний термін забезпечити їх реалізацію.

Реалізація висновку атестації проводиться після ознайомлення з ним особи, яка атестувалася.

5.2. Особи, рекомендовані до висунення на вищі посади, зараховуються до кадрового резерву, а особи, яким рекомендовано отримати відповідну освіту, - до списків кандидатів для вступу до вищих навчальних закладів.

5.3. Щодо осіб, які за висновком атестування підлягають переміщенню на нижчі посади або звільненню з органів і підрозділів цивільного захисту, у двомісячний термін з дня затвердження висновку атестаційної комісії приймається одне з вищезазначених рішень.

Після закінчення двомісячного терміну переміщення на нижчу посаду або звільнення зі служби не допускається. Час перебування особи рядового і начальницького складу у відпустці або на лікуванні у двомісячний термін не зараховується.

5.4. У рамках реалізації висновків атестаційної комісії начальниками у двомісячний термін можуть також бути прийняті відповідні рішення щодо зміни виплат у межах посадових окладів та розмірів додаткових видів грошового утримання.

5.5. Посадові особи, винні в несвоєчасній реалізації висновків атестаційних комісій, несуть відповідальність згідно із законодавством.

5.6. Начальниками за відповідними матеріалами працівників підрозділів по роботі з персоналом щороку робляться підсумки атестування та реалізації висновків атестування щодо осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту.

Результати цих підсумків зазначаються у звіті, який надсилається до МНС України не пізніше 25 грудня кожного року.

 

Заступник Міністра 

В. Третьяков 

 

СХЕМА
атестування осіб начальницького складу за посадами, що проводиться ВАК МНС України

Посада атестованого

Хто складає, підписує атестацію

Назва атестаційної комісії, що розглядає атестацію

Хто дає висновок на атестування

Хто затверджує атестаційний лист

1

2

3

4

5

Директор Департаменту, начальник (завідувач) самостійного управління (відділу, сектору) апарату Міністерства надзвичайних ситуацій України

Заступник Міністра (куратор за напрямом діяльності)

Вища атестаційна комісія МНС України

 

Міністр

Заступник директора Департаменту, начальника самостійного управління (відділу) апарату Міністерства надзвичайних ситуацій України

Директор Департаменту, начальник самостійного управління (відділу) апарату Міністерства надзвичайних ситуацій України

Вища атестаційна комісія МНС України

Заступник Міністра (куратор за напрямом діяльності)

Міністр

Начальник управління (відділу, сектору), завідувач сектору у складі Департаменту, начальник відділу (сектору), завідувач сектору у складі самостійного управління апарату Міністерства надзвичайних ситуацій України

Заступник директора Департаменту, начальника самостійного управління апарату Міністерства надзвичайних ситуацій України

Вища атестаційна комісія МНС України

Директор Департаменту, начальник самостійного управління апарату Міністерства надзвичайних ситуацій України

Заступник Міністра (куратор за напрямом діяльності)

Особи начальницького складу апарату Міністерства надзвичайних ситуацій України

Безпосередній керівник структурного підрозділу апарату Міністерства надзвичайних ситуацій України

Вища атестаційна комісія МНС України

Директор Департаменту, начальник самостійного управління апарату Міністерства надзвичайних ситуацій України

Заступник Міністра (куратор за напрямом діяльності)

Керівник органу чи підрозділу цивільного захисту, безпосередньо підпорядкованого МНС України

Заступник Міністра (закріплений за органом чи підрозділом цивільного захисту)

Вища атестаційна комісія МНС України

 

Міністр

Ректор, начальник вищого навчального закладу МНС України

Заступник Міністра (куратор за напрямом діяльності)

Вища атестаційна комісія МНС України

 

Міністр

Перший заступник, заступник керівника органу чи підрозділу цивільного захисту, безпосередньо підпорядкованого МНС України

Керівник органу чи підрозділу цивільного захисту, безпосередньо підпорядкованого МНС України

Вища атестаційна комісія МНС України

Директор Департаменту, начальник самостійного управління апарату Міністерства надзвичайних ситуацій України

Заступник Міністра (куратор за напрямом діяльності)

Перший проректор, проректор, перший заступник, заступник начальника вищого навчального закладу МНС України

Ректор, начальник вищого навчального закладу МНС України

Вища атестаційна комісія МНС України

Директор Департаменту, начальник самостійного управління апарату Міністерства надзвичайних ситуацій України

Заступник Міністра (куратор за напрямом діяльності)

Примітка. У разі якщо за структурним підрозділом апарату Міністерства надзвичайних ситуацій України не закріплено куратора за напрямом діяльності із числа заступників Міністра, складання атестації, або надання висновку на атестування, або затвердження атестаційного листа здійснюється першим заступником Міністра.

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства
 надзвичайних ситуацій України від 16.12.2011 р. N 1327)

 

Атестаційний лист

За період з ____________ 20__ р. до ____________ 20__ р.
спеціальне звання _____________________________________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________
ідентифікаційний номер ____________________ посада _____________________________________
дата народження _______________ освіта _________________________________________________
спеціальність _________________________________________________________________________
наукові ступені і вчені звання ____________________________________________________________
державні нагороди ____________________________________________________________________
Перебування на службі _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Стаж на посаді ________________________________________________________________________
Висновок попереднього атестування _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Рекомендації атестаційної комісії попереднього атестування __________________________________
_____________________________________________________________________________________

I. Зміст атестаційного листа 

Висновок безпосереднього начальника (керівника) ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 

_____________________________________________
(посада, спеціальне звання) 

_____________________________
(підпис)                     (прізвище) 

Із змістом атестаційного листа ознайомлений

__________________
(згоден, не згоден) 

_______________
(дата) 

________________________________
(підпис та прізвище особи, яка атестується) 

II. Висновок старшого начальника (керівника)

(складається власноручно)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Посада, спеціальне звання ______________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________     _____________________________________________
                                                                                                                       (підпис)                                                    (прізвище)
                                                                              Дата _________________________________________

III. Результати атестування

(висновок атестаційної комісії) 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Голова атестаційної комісії

Секретар атестаційної комісії

Дата ______________________________

З висновком атестаційної комісії ознайомлений 

_____________________
(згоден, не згоден) 

_______________
(дата) 

_______________________________
(підпис та прізвище особи, яка атестується) 

IV. Рішення начальника, який затверджує атестаційний лист

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Посада, спеціальне звання _______________
______________________________________
______________________________________
______________________________________     _____________________________________________
                                                                                                                          (підпис)                                             (прізвище)

Дата __________________________________________ 

Рішення оголошено 

_______________
(дата) 

_________________________________
(згоден, не згоден) 

 

 

________________________________
(підпис та прізвище особи, яка атестується) 

____________

Опрос