Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о порядке ведения реестров владельцев именных ценных бумаг, утвержденному решением Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 17.10.2006 N 1000

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 27.05.2008 № 546
Утратил силу

Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 1000

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27 травня 2008 року N 546

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 липня 2008 р. за N 585/15276

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 17 жовтня 2006 року N 1000
згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 24 червня 2014 року N 808)

Відповідно до статті 5 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 17 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" та з метою запобігання порушенням законодавства при обслуговуванні обігу цінних паперів у Національній депозитарній системі України Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 1000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2007 за N 49/13316, що додаються.

2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю. Назаренку забезпечити:

державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України;

публікацію цього рішення відповідно до законодавства.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Комісії В. Петренка.

 

Голова Комісії 

А. Балюк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України
 

 
І. Б. Черкаський
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. Ващенко
 

 

 

Зміни до Положення
про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 1000

1. У розділі I:

1.1. У пункті 1:

абзац третій викласти в такій редакції:

"баланс випуску цінних паперів у системі реєстру - стан обліку цінних паперів одного випуску, при якому кількість іменних цінних паперів, що обліковуються на емісійному рахунку емітента, повинна дорівнювати сумарній кількості іменних цінних паперів даного випуску, що обліковуються на особових рахунках власників та емітента, відкритих у системі реєстру цього емітента, та кількості цінних паперів, що передані на зберігання до інших учасників депозитарної системи, інформація про які обліковується на рахунках номінального утримувача";

абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

"операційний день реєстроутримувача - визначений внутрішніми документами реєстроутримувача строк, у межах строку, який починається не пізніше 10 години ранку і закінчується не раніше 16 години того ж робочого дня, протягом якого він провадить операції в системі реєстру та який повинен становити не менше 6 годин";

доповнити абзацом двадцять другим такого змісту:

"свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів - документ депозитарного обліку, який видається реєстроутримувачем депозитарній установі та є підтвердженням внесення до системи реєстру інформації про цінні папери, знерухомлені в депозитарній установі як номінального утримувача для їх подальшого обліку та обігу у вигляді облікових записів на рахунках у цінних паперах їх власників у системах депозитарного обліку зберігачів і в разі знерухомлення цінних паперів у депозитарії - на рахунках у цінних паперах зберігачів у депозитарії".

У зв'язку з цим абзаци двадцять другий - двадцять восьмий уважати відповідно абзацами двадцять третім - двадцять дев'ятим;

абзац двадцять четвертий викласти в такій редакції:

"дата закриття реєстру - дата, починаючи з якої реєстроутримувачу забороняється проведення будь-яких операцій в системі реєстру власників іменних цінних паперів, крім надання інформації про її стан. У разі настання строку погашення облігацій датою закриття реєстру є дата початку погашення облігацій. У разі передачі системи реєстру від одного реєстроутримувача до іншого дата закриття реєстру визначається відповідно до вимог цього Положення. У разі припинення діяльності акціонерного товариства шляхом його ліквідації або реорганізації датою закриття реєстру є дата опублікування інформації про зупинення обігу акцій в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. У разі скасування реєстрації випусків акцій акціонерних товариств, які виключені з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, датою закриття реєстру є дата опублікування інформації про скасування реєстрації випусків акцій в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку".

1.2. У пункті 2:

доповнити абзац перший реченням такого змісту: "Акт приймання-передавання підписується уповноваженою особою емітента, уповноваженою особою реєстроутримувача та містить печатки зазначених юридичних осіб".

2. У пункті 1 розділу II:

абзаци одинадцятий та дванадцятий викласти в такій редакції:

"унесення до системи реєстру змін у зв'язку з переходом права власності на іменні цінні папери; обтяження цінних паперів зобов'язаннями; внесення інформації про знерухомлені цінні папери на (з) рахунки(ів) номінальних утримувачів; переведення цінних паперів на (з) особовий(ого) рахунок(нка) емітента;

порівняння кількості цінних паперів, розміщених емітентом, що обліковуються на емісійному рахунку, з кількістю цінних паперів, що обліковуються на особових рахунках емітента та власників, а також кількістю цінних паперів, які були знерухомлені їх власниками, інформація про які міститься на особовому рахунку номінального утримувача";

доповнити абзацом сорок другим такого змісту:

"реєстроутримувач може здійснювати розсилку акціонерам закритих акціонерних товариств інформації щодо пропозицій про придбання належних їм цінних паперів з визначенням строків та ціни придбання, якщо це передбачено умовами договору на ведення реєстру між емітентом та реєстратором".

3. У розділі III:

3.1. Абзац п'ятий пункту 4 викласти в такій редакції:

"У разі припинення емітента шляхом ліквідації або реорганізації визначення особи, до якої передається система, строк передачі документів системи реєстру встановлюються комісією з припинення юридичної особи (ліквідаційна комісія) і не повинні порушувати права кредиторів та учасників емітента щодо задоволення їх майнових претензій до емітента. Оформлення актів приймання-передавання документів у цьому випадку покладається на ліквідаційну комісію".

3.2. У пункті 5:

3.2.1. У підпункті 5.1:

в абзаці четвертому слова "номер запису" замінити словами "номер свідоцтва";

виключити абзаци тринадцятий - двадцятий.

3.2.2. У абзаці четвертому підпункту 5.2 слова "номер запису" замінити словами "номер свідоцтва".

3.2.3. У підпункті 5.4:

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"ідентифікаційний номер платника податків (для резидентів). Якщо фізична особа - резидент, яка через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідні державні органи і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, то ідентифікаційний номер платника податків не зазначається";

абзац двадцять другий викласти в такій редакції:

"Для кожного з власників іменних цінних паперів - юридичних осіб-нерезидентів указується країна реєстрації, а замість ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ вказується ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи".

3.2.4. У підпункті 5.5:

абзац сьомий виключити. У зв'язку з цим абзаци восьмий та дев'ятий уважати відповідно абзацами сьомим та восьмим;

абзаци сьомий та восьмий викласти в такій редакції:

"кількість та номінальна вартість (за кожним кодом цінних паперів) знерухомлених цінних паперів, інформація про які міститься на особовому рахунку номінального утримувача, за якими складено реєстр;

частка цінних паперів у статутному капіталі емітента, інформація про які міститься на особовому рахунку номінального утримувача (указується для акцій)".

3.3. У пункті 6:

3.3.1. Абзац другий викласти в такій редакції:

"При проведенні обліку цінних паперів у системі реєстру має забезпечуватися дотримання балансу між обсягом іменних цінних паперів на емісійному рахунку емітента, за винятком кількості цінних паперів, які були знерухомлені їх власниками, та розподілом цінних паперів між особовими рахунками власників цінних паперів та емітента".

3.3.2. Друге речення абзацу сьомого підпункту 6.2 виключити.

3.3.3. Підпункт 6.3 викласти в такій редакції:

"6.3. Особовий рахунок номінального утримувача відкривається для обліку інформації про нього та інформації про знерухомлені іменні цінні папери, які були передані власниками номінальному утримувачу для здійснення операцій у Національній депозитарній системі, та інформації про знерухомлені іменні цінні папери, що належать номінальному утримувачу на праві власності. На особовому рахунку номінального утримувача не обліковуються цінні папери.

Кожний номінальний утримувач повинен мати в системі тільки один особовий рахунок номінального утримувача, на якому обліковується інформація про знерухомлені іменні цінні папери окремо за видами, випусками.

Цінні папери, інформація про які міститься на особовому рахунку номінального утримувача, не обліковуються в системі реєстру на особовому рахунку власника, в інтересах якого діє номінальний утримувач.

Інформація про знерухомлені цінні папери обліковується у реєстроутримувача на особовому рахунку номінального утримувача після знерухомлення їх відповідною депозитарною установою.

Операції з цінними паперами, інформація про які міститься на особовому рахунку номінального утримувача, що здійснюються між депонентами одного номінального утримувача, не відображаються на особовому рахунку цього номінального утримувача.

На ведення даних особового рахунку номінального утримувача поширюються ті самі вимоги, що встановлені цим Положенням для даних особових рахунків власників цінних паперів. Не допускається реєстрація в системі реєстру обтяження зобов'язаннями або блокування знерухомлених цінних паперів, інформація про які обліковується на особовому рахунку номінального утримувача.

Не допускається внесення до системи реєстру інформації про переведення знерухомлених цінних паперів у документарну форму (далі - матеріалізація) або внесення інформації про знерухомлення цінних паперів, що обліковується на особовому рахунку номінального утримувача, у разі надходження постанови уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про накладання санкції за правопорушення законодавства про цінні папери у вигляді зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів або за рішенням суду та інших органів державної влади відповідно до їх повноважень".

3.4. У пункті 13 виключити слово "вищевказаних".

4. У розділі IV:

4.1. Пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

"облікові журнали (регістри)".

4.2. У пункті 2:

4.2.1. Абзац тридцять сьомий підпункту 2.1 викласти в такій редакції:

"установлює в разі підпису передавального розпорядження уповноваженою особою власника її повноваження щодо права заповнення та підпису передавального розпорядження і виконання всіх дій, пов'язаних з унесенням змін до системи реєстру від імені власника".

4.2.2. Підпункт 2.2 доповнити абзацом такого змісту:

"Вимоги щодо засвідчення розпорядження про блокування визначені в пункті 21 розділу VII цього Положення".

4.2.3. Підпункт 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3. Анкета фізичної особи містить такі дані:

1) обов'язкові реквізити, що вказуються зареєстрованою особою:

прізвище, ім'я, по батькові;

громадянство;

місце та дата народження;

місце проживання;

адреса для поштових повідомлень;

дані документа, що посвідчує особу (вид документа, серія, номер, дата видачі, орган, що видав документ);

ідентифікаційний номер платника податків (для резидентів). Якщо фізична особа-резидент, яка через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомила про це відповідні державні органи і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, то ідентифікаційний номер платника податків не зазначається;

дата заповнення анкети;

підпис фізичної особи або її уповноваженої особи;

2) додаткові реквізити, що вказуються зареєстрованою особою за бажанням:

інформація про уповноважену особу (для фізичної - прізвище, ім'я, по батькові; для юридичної - повне найменування та код за ЄДРПОУ);

інформація щодо способу отримання виписок з реєстру;

інформація щодо способу отримання доходів (дивідендів) за цінними паперами;

реквізити банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку;

3) реквізити, що заповнюються реєстратором:

реєстраційний номер анкети та дата реєстрації;

статус особи (власник іменних цінних паперів, співвласник іменних цінних паперів, уповноважена особа, заставодержатель);

номер особового рахунку зареєстрованої особи, дата його відкриття, номер запису про відкриття рахунку в журналі адміністративних операцій;

інші дані та примітки, які реєстратор уважає за доцільне включити до анкети;

підпис, прізвище, ім'я, по батькові та посада відповідального фахівця реєстратора, який зареєстрував анкету.

Відповідальність за достовірність даних, указаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету".

4.2.4. У підпункті 2.4:

абзац третій викласти в такій редакції:

"ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для нерезидентів указується країна реєстрації, а замість ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ вказується ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи)";

у абзаці сьомому слова "номер запису" замінити словами "номер свідоцтва";

доповнити абзац двадцять шостий після слів "уповноважена особа" словом "управитель".

4.3. Абзац вісімнадцятий підпункту 3.2 пункту 3 викласти в такій редакції:

"загальна кількість та сумарна номінальна вартість цінних паперів вищевказаного випуску та типу, які обліковуються за зареєстрованою особою, у тому числі обтяжені зобов'язаннями (блоковані). У разі видачі виписки для номінального утримувача вказується загальна кількість та сумарна номінальна вартість цінних паперів, інформація про які міститься на особовому рахунку номінального утримувача".

5. У розділі V:

5.1. Пункт 3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4 - 11 уважати пунктами 3 - 10.

5.2. Пункт 3 доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"копії проспекту емісії цінних паперів".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий уважати абзацами восьмим - одинадцятим.

5.3. Пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі припинення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів відкриття особових рахунків для власників, які мають знерухомлені цінні папери і не закрили рахунки в цінних паперах, відкриті в такого зберігача, здійснюється реєстратором на підставі документів, наданих реєстратору номінальним утримувачем відповідно до вимог Порядку дій зберігача цінних паперів у разі припинення ним здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.09.2004 N 396, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12.10.2004 за N 1295/9894".

5.4. Пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. При відкритті особового рахунку (крім випадків здійснення розрахунків з власниками інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів, створених до набрання чинності Законом України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", а також з метою підтвердження, уточнення або доповнення інформації про зареєстровану особу, що міститься на її особовому рахунку, зазначена особа повинна заповнити та подати реєстроутримувачу анкету зареєстрованої особи".

5.5. Абзац п'ятий пункту 6 викласти в такій редакції:

"Копія виданої банком довідки про відкриття поточного рахунку, засвідчена цією юридичною особою".

5.6. Абзац третій пункту 7 викласти в такій редакції:

"копії легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або копії реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи".

5.7. Пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Для відкриття особового рахунку державі як власнику іменних цінних паперів, що є об'єктами державної власності, додатково до анкети зареєстрованої особи (осіб), що є підставою для внесення змін до системи реєстру, повинні бути надані:

копії документів, що підтверджують повноваження осіб на управління іменними цінними паперами, що є об'єктами державної власності:

для юридичних осіб - документи, визначені пунктом 6 цього розділу. Бюджетні установи копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи не подають;

для фізичних осіб - документи, визначені пунктом 9 цього розділу".

5.8. Перше речення абзацу третього пункту 9 викласти в такій редакції: "фотокопії (ксерокопії) документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння фізичній особі ідентифікаційного номера платника податків (для резидентів)".

5.9. Пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. У системі реєстру реєстроутримувачем відкривається особовий рахунок номінального утримувача цінних паперів для депозитарію або зберігача цінних паперів як юридичної особи, якій цінні папери передані за дорученням та в інтересах власника цінних паперів для здійснення операцій з ними в Національній депозитарній системі.

Особовий рахунок номінального утримувача-зберігача відкривається реєстроутримувачем у разі, коли цінні папери, інформація про які вноситься на особовий рахунок номінального утримувача-зберігача, передаються власником на колективне зберігання за договором про відкриття рахунку в цінних паперах між власником та зберігачем на рахунку власника у зберігача.

Особовий рахунок номінального утримувача - депозитарію відкривається реєстроутримувачем у випадку, коли цінні папери, інформація про які вноситься на особовий рахунок номінального утримувача - депозитарію, передаються на колективне зберігання за депозитарним договором між зберігачем та депозитарієм на рахунку в цінних паперах зберігача в депозитарії.

Для відкриття особового рахунку номінального утримувача додатково до документів, визначених у пункті 6 цього розділу, має подаватись нотаріально засвідчена копія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів або депозитарію цінних паперів.

Замість нотаріально засвідченої копії ліцензії може бути подана фотокопія (ксерокопія) ліцензії, засвідчена печаткою зберігача (депозитарію), та для підтвердження її достовірності пред'явлений оригінал ліцензії".

6. У пункті 6 розділу VI: виключити слова "та/або тимчасовими свідоцтвами, виданими особам, які придбавають цінні папери".

7. У розділі VII:

7.1. У пункті 1:

у абзаці одинадцятому слова та цифри "визначеними в пункті 15 цього розділу" замінити словами та цифрами "визначеними в підпункті 14.1 цього розділу";

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"Електронний документообіг між реєстратором та номінальним утримувачем здійснюється з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про електронний цифровий підпис" та Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг".

7.2. У пункті 2:

у абзаці третьому слова "на її вимогу" виключити.

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"у разі недостатності підстав для проведення операції направляє особі, яка звернулася, у строк, установлений цим Положенням, мотивовану відмову в письмовому вигляді. Зазначена відмова повинна містити пояснення із посиланням на конкретні пункти цього Положення та всі виявлені при розгляді документів порушення".

7.3. Абзац одинадцятий пункту 5 виключити.

У зв'язку з цим абзац дванадцятий уважати абзацом одинадцятим.

7.4. У пункті 11:

7.4.1. Абзац перший пункту 11 викласти в такій редакції:

"11. Знерухомлені іменні цінні папери в системі реєстру не обліковуються на особовому рахунку їх власника. Інформація про такі цінні папери обліковується на особовому рахунку номінального утримувача - депозитарної установи, у якій вони знерухомлені".

7.4.2. Абзац шістнадцятий підпункту 11.1 викласти в такій редакції:

"У разі зміни відомостей про кількість знерухомлених цінних паперів, інформація про які обліковується на особовому рахунку номінального утримувача, та за наявності в такого номінального утримувача документів, які підтверджують облік на його особовому рахунку інформації про іменні цінні папери, що були знерухомлені за попередніми операціями, такі документи підлягають поверненню реєстроутримувачу та обов'язковому погашенню з одночасним оформленням відповідних документів, які містять змінену інформацію про кількість цінних паперів, інформація про які обліковується на особовому рахунку номінального утримувача".

7.5. Абзац чотирнадцятий пункту 12 викласти в такій редакції:

"надання передавального розпорядження у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними в ньому цінними паперами, накладених за рішенням суду, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зупинення клірингу та укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів, постановою уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про накладення санкції за правопорушення законодавства про цінні папери (за винятком внесення змін до системи реєстру за наслідком спадкування)".

7.6. Абзац восьмий пункту 13 викласти в такій редакції:

"копія свідоцтва про державну реєстрацію, яка містить змінену інформацію, засвідчену нотаріально чи органом, який видав свідоцтво".

7.7. У пункті 14:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"оригіналу або нотаріально засвідченої копії цивільно-правового договору, укладеного за участю торговця, що підтверджує перехід права власності на цінні папери (залишається у реєстроутримувача). Участь торговця не є обов'язковою за операціями: дарування та спадкування цінних паперів; операціями, пов'язаними з виконанням рішення суду; придбання акцій відповідно до законодавства про приватизацію";

доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"Замість нотаріально засвідченої копії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами може бути подана фотокопія (ксерокопія) ліцензії торговця цінними паперами, засвідчена печаткою цієї юридичної особи, якщо відповідно до законодавства участь торговця цінними паперами є обов'язковою та для підтвердження її достовірності пред'явлений її оригінал".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - шостий уважати відповідно абзацами шостим - сьомим;

у абзаці шостому підпункту 14.1 слова "(довіреність, договір доручення, договір комісії, інші цивільно-правові договори)" замінити словами "(договір доручення; договір комісії та довіреність на внесення змін до системи реєстру тощо)".

7.8. У пункті 15:

в абзаці першому слова "статутного фонду" замінити словами "статутного капіталу";

доповнити абзацом шостим такого змісту:

"оригіналу або фотокопії (ксерокопії) документа, що підтверджує передачу зареєстрованою особою цінних паперів до статутного капіталу юридичної особи".

7.9. Абзац третій пункту 16 викласти в такій редакції:

"сертифіката цінних паперів (за наявності) /передається реєстроутримувачу/. У разі відсутності сертифіката спадкодавця реєстроутримувач на підставі заяви, наданої спадкоємцем, робить відповідний запис про втрату цього сертифіката ("втрачений") у журналі обліку сертифікатів іменних цінних паперів".

7.10. У пункті 17:

7.10.1. Підпункт 17.1 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Якщо сертифікат не був наданий реєстроутримувачу, він уважається погашеним, про що реєстроутримувач здійснює відповідний запис у журналі обліку сертифікатів іменних цінних паперів та повідомляє особу, на ім'я якої він був оформлений".

7.10.2. Підпункт 17.2 виключити.

У зв'язку з цим підпункт 17.3 уважати підпунктом 17.2.

7.10.3. Доповнити підпунктом 17.3 такого змісту:

"17.3. Унесення до системи реєстру записів про перехід права власності на іменні цінні папери платника податків, що перебувають у податковій заставі і самостійно виділені платником податків для продажу та продані за рішенням податкового органу відповідно до статті 10 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", здійснюються на підставі подання таких документів:

копії рішення про стягнення коштів та продаж інших активів, платника податків в рахунок погашення податкового боргу, завіреної податковим органом;

копії акта опису активів (іменних цінних паперів), самостійно виділених платником податків для продажу, завіреної податковим органом;

копії протоколу аукціону, завіреного податковим органом;

копії договору купівлі-продажу цінних паперів, укладеного за результатами аукціону, засвідченого організатором аукціону або податковим органом;

передавального розпорядження, підписаного платником податків або уповноваженою ним особою;

сертифіката цінних паперів.

Унесення до системи реєстру записів про перехід права власності на іменні цінні папери платника податків, що примусово стягнені за рішенням суду в рахунок погашення його податкового боргу, здійснюється згідно з пунктом 17 цього розділу".

7.11. У пункті 19:

7.11.1. Абзаци перший - шостий викласти в такій редакції:

"19. Інформація про цінні папери, які знерухомлені в депозитарній установі, повинна бути занесена до системи реєстру на особовий рахунок такої депозитарної установи, відкритий для неї як номінального утримувача.

На рахунках номінальних утримувачів здійснюються такі операції:

унесення до системи реєстру інформації про знерухомлення іменних цінних паперів;

матеріалізація;

унесення до системи реєстру інформації про переміщення знерухомлених у зберігача цінних паперів на зберігання до депозитарію;

унесення до системи реєстру інформації про переміщення знерухомлених у депозитарії цінних паперів на зберігання до зберігача".

7.11.2. У підпункті 19.1:

абзац перший викласти в такій редакції:

"19.1. Унесення до системи реєстру записів про знерухомлення цінних паперів здійснюється реєстроутримувачем шляхом унесення на особовий рахунок зберігача або депозитарію як номінального утримувача інформації про знерухомлені цінні папери з одночасним списанням їх з особового рахунку власника цих цінних паперів на підставі подання таких документів";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"У разі внесення до системи реєстру інформації про знерухомлення цінних паперів та передання їх на зберігання до депозитарію як номінального утримувача реєстроутримувачу має додатково надаватись оригінал або засвідчена відповідно до вимог цього Положення копія депозитарного договору, укладеного між депозитарієм та зберігачем, у якого власнику цінних паперів було відкрито рахунок у цінних паперах (залишається у реєстроутримувача)";

доповнити підпункт абзацами восьмим та дев'ятим такого змісту:

"У разі внесення до системи реєстру інформації про знерухомлення цінних паперів, за якими в системі реєстру існує обтяження зобов'язаннями, номінальному утримувачу мають бути надані копії документів, які свідчать про дане обтяження.

Не допускається внесення до системи реєстру інформації про знерухомлення цінних паперів та передання їх на зберігання до зберігача або депозитарію як номінальному утримувачу у період дії обмежень на здійснення операцій з цими цінними паперами, накладених за рішенням суду, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зупинення клірингу та укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів або постановою уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів".

7.11.3. У підпункті 19.2:

абзац перший викласти в такій редакції:

"19.2. Унесення до системи реєстру інформації про переведення знерухомлених цінних паперів у документарну форму здійснюється реєстроутримувачем на підставі подання таких документів";

абзац третій викласти в такій редакції:

"у разі, якщо депозитарна установа має свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів, що підтверджує облік на її особовому рахунку інформації про цінні папери, знерухомлені за попередніми операціями, воно подається реєстроутримувачу (погашається та залишається у реєстроутримувача)";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"У разі зарахування цінних паперів на особовий рахунок власника цінних паперів та внесення на особовий рахунок номінального утримувача - депозитарію змін до інформації про знерухомлені цінні папери у зв'язку з переведенням знерухомлених цінних паперів у документарну форму реєстроутримувачу має додатково надаватись оригінал або засвідчена відповідно до вимог цього Положення копія депозитарного договору, укладеного між депозитарієм та зберігачем, у якого власнику цінних паперів було відкрито рахунок у цінних паперах";

доповнити підпункт абзацами сьомим та восьмим такого змісту:

"У разі внесення до системи реєстру інформації про переведення знерухомлених цінних паперів у документарну форму, за якими існує обтяження зобов'язаннями, реєстроутримувачу мають бути надані копії документів, які свідчать про дане обтяження.

Не допускається внесення до системи реєстру змін, пов'язаних із матеріалізацією знерухомлених цінних паперів у період дії обмежень на здійснення операцій з цими цінними паперами, накладених рішенням суду, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зупинення клірингу та укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів або постановою уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів, за винятком проведення матеріалізації відповідно до вимог Порядку дій зберігача цінних паперів у разі припинення ним здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.09.2004 N 396, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12.10.2004 за N 1295/9894".

У зв'язку з цим абзац сьомий уважати абзацом дев'ятим.

7.11.4. У підпункті 19.3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"19.3. Унесення до системи реєстру інформації про переміщення знерухомлених у зберігача цінних паперів на зберігання до депозитарію шляхом одночасного внесення на особові рахунки зберігача і депозитарію як номінальних утримувачів відповідних змін до інформації про знерухомлені у них цінні папери (зменшення кількості знерухомлених у зберігача цінних паперів і збільшення на таку саму кількість знерухомлених у депозитарії цінних паперів) на підставі подання таких документів";

абзаци третій та четвертий викласти в такій редакції:

"свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів, що підтверджує облік на його особовому рахунку інформації про цінні папери, знерухомлені за попередніми операціями, воно подається реєстроутримувачу (погашається та залишається у реєстроутримувача);

у разі, якщо депозитарій зареєстрований у системі реєстру як номінальний утримувач і має свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів, що підтверджує облік на його особовому рахунку інформації про цінні папери, знерухомлені за попередніми операціями, воно подається реєстроутримувачу (погашається та залишається у реєстроутримувача)".

7.11.5. У підпункті 19.4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"19.4. Унесення до системи реєстру інформації про переміщення знерухомлених у депозитарії цінних паперів на зберігання до зберігача здійснюється реєстроутримувачем шляхом одночасного внесення на особові рахунки депозитарію і зберігача як номінальних утримувачів відповідних змін до інформації про знерухомлені у них цінні папери (зменшення кількості знерухомлених у депозитарії цінних паперів і збільшення на таку саму кількість знерухомлених у зберігача цінних паперів) на підставі подання таких документів";

абзаци третій та четвертий викласти в такій редакції:

"свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів, що підтверджує облік на особовому рахунку номінального утримувача - депозитарію інформації про цінні папери, знерухомлені за попередніми операціями (погашається та залишається у реєстроутримувача);

у разі, якщо зберігач зареєстрований у системі реєстру як номінальний утримувач і має свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів, що підтверджує облік на його особовому рахунку інформації про знерухомлені за попередніми операціями цінні папери, воно подається реєстроутримувачу (погашається та залишається у реєстроутримувача)".

7.12. Доповнити пункт 20 абзацом третім такого змісту:

"Розпорядження про блокування цінних паперів, отримане від зареєстрованої особи, у зв'язку з їх передачею до статутного капіталу юридичної особи під час її створення".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий уважати абзацами четвертим - шостим.

7.13. У пункті 21:

абзац третій викласти в такій редакції:

"оригіналу або нотаріально засвідченої копії документа, що підтверджує наявність підстав, за якими зареєстрованою особою вимагається здійснення блокування цінних паперів (передається реєстроутримувачу)";

абзац другий підпункту 21.1 доповнити реченням такого змісту: "Розпорядження про блокування підписується уповноваженою посадовою особою та засвідчується відбитком печатки";

доповнити підпунктом 21.4 такого змісту:

"21.4. Блокування цінних паперів на вимогу зареєстрованої особи - власника, яка передає цінні папери для формування статутного капіталу юридичної особи або для формування статутного капіталу юридичної особи, яка створюється, здійснюється на підставі подання реєстроутримувачу таких документів:

письмового розпорядження зареєстрованої особи власника про здійснення реєстроутримувачем блокування цінних паперів, що обліковуються на її особовому рахунку;

копії документа, що підтверджує підстави блокування цінних паперів (передається реєстроутримувачу).

Припинення блокування цінних паперів реєстроутримувачем здійснюється за умови надання розпорядження про припинення блокування, до якого додаються документи, які підтверджують реєстрацію звіту про результати розміщення цінних паперів або свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи".

7.14. Пункт 23 доповнити абзацом такого змісту:

"Реєстроутримувач повинен повідомити номінального утримувача про здійснення емітентом корпоративної операції. Разом з повідомленням номінальному утримувачу надаються копії документів, на підставі яких унесені зміни до системи реєстру за наслідками здійснення емітентом корпоративної операції".

7.15. Доповнити пункт 26 абзацом четвертим такого змісту:

"документів для відкриття особового рахунку власника, визначених розділом V цього Положення".

У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом п'ятим.

8. У розділі VIII:

8.1 У пункті 1:

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"фотокопії (ксерокопії) погашених свідоцтв про знерухомлення за весь період ведення реєстру реєстроутримувачем, який передає реєстр";

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"копії(я) журналів(у), у яких (якому) здійснювався облік виданих, утрачених, погашених та знищених сертифікатів іменних цінних паперів, а також свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів реєстроутримувача, який передає реєстр, та копії таких журналів, переданих попередніми реєстроутримувачами (за наявності)";

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"копії проспектів емісій цінних паперів".

8.2. Абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:

"Підставою для передачі системи реєстру та укладання договору з відповідним реєстратором є виписка з протоколу загальних зборів акціонерів про обрання нового реєстратора або копія рішення про обрання тимчасового реєстроутримувача, засвідчена відповідно до законодавства".

8.3. Доповнити друге речення пункту 12 після слів "уповноваженою особою емітента" словами "та засвідчений печатками зазначених юридичних осіб".

9. Абзац другий пункту 6 розділу IX викласти в такій редакції:

"Останньою дійсною копією реєстру є та, що була останньою передана на зберігання Національному депозитарію України відповідно до пункту 3 розділу III цього Положення, у порядку, установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку".

10. Пункт 1 розділу X доповнити абзацом такого змісту:

"У випадку зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів за відповідною постановою про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів, реєстроутримувач зобов'язаний протягом 5 робочих днів з дати такого зупинення повідомити емітентів, реєстри яких він веде.

Протягом строку зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, він надає емітенту реєстр власників іменних цінних паперів відповідно до умов договору на ведення реєстру та строків, визначених цим договором".

11. У розділі XI:

у пункті 3:

після абзацу сьомого доповнити абзацами восьмим і дев'ятим такого змісту:

"До розпорядження реєстроутримувача додаються копії документів (або витяги з них), які підтверджують наявність підстав для складання реєстру власників іменних цінних паперів.

Оплата послуг номінальних утримувачів у випадках, зазначених в абзацах третьому та четвертому цього пункту, здійснюється власниками знерухомлених цінних паперів, за якими надається така інформація, відповідно до умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах".

У зв'язку з цим абзац восьмий уважати абзацом десятим;

доповнити пункт абзацом одинадцятим такого змісту:

"Електронний документообіг між реєстратором та номінальним утримувачем здійснюється з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про електронний цифровий підпис" та Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг".

 

Директор департаменту
методології регулювання
ринку цінних паперів
 

 
 
О. Тарасенко
 

Опрос